Goudsche Courant, dinsdag 13 februari 1894

i Directe Spoorwegverblodlog fflet GOUDA WiDterdlenst 1893 94 Aaof evaogeD 1 October TUd vao Greenwich 8 40 9 08 K0TT8RDA M 0 O I D A DEN HAAS GOD DA Hage 6 48 7 90 7 43 9 98 9 4610 1411 3819 16 1 88 9 16 9 45 8 43 4 16 4 49 5 91 7 1 441 491 688 043 09 Gouda 6 80 7 60 8 18 0 68 10 16 10 6S IS OS 18 46 8 80 8 46 S 15 4 13 4 48 6 80 6 61 7 48 8 36 10 08 UTEEOHTGOÜD A 84 18 08 18 60 8 10 8 68 4 48 6 30 7 48 18 19 f 8 84 4 6 4 66 r 18 86 K 4 18 18 48 r 4 84 7 80 8 88 9 34 10 87 18 0618 66 1 88 3 60 4 37 6 80 7 08 8 80A H 8 T E SO A H O O V D A Amsterdam O S 7 66 8 40 11 10 11 87 8 40 4 10 AmsteidamWp 6 60 8 10 0 66 11 86 11 4 8 66 4 86 UO 8 18 10 44 11 16 18 68 6 0S MO stoken familieleden aanwezig om afscheid Tan den vertrekkende te nemen Het CeDtram a ran meeniiig dat er voor de antirevolationaire purtg een geweldige crisis aanBtaande is Ongeluk met een valscherm Sedwt eenigen tyd baarde de beroemde Stella Eobins door hare koene luchtreizen iu Amerika groot opzien Haar opstygen had steeds van uit het San Pedropark te San Antonia plaats Laatst steeg zy in tegenwoordigheid van eenige duizenden toeschonwers naar boven Op een hoogte van 2000 voet liet Stella Robins zich met een valscherm naar beneden vallen er voedde echter een hevige storm zoodat het valscherm met groote snelheid naar beneden gedrukt en tegen een boom gealiogerd werd Het arme meisje bekwam daardoor zware verwondingen waaraan zy eenige manuten later overleed Te Antopol gouverment Minsk werdwu dezer dagen alle Wen van een ryke Ismëtietische familie benevens het dienstperHoneet te zamen dertien personeu in stervenden toestanil gevonden geene pogiugeu mochten baten om ben te redden zoodat allen na eenigen tyd den geest gaven Later bleek dat men eene groote hoeveelheid vergift had gemengd onder de spyzen waarvan het geheele gezin gegeten had De Standaard beh adelt in een sgner jongste nommers de herrorming rsn ons hooger onderw die wel ii waar in hei programma der autirev partg een belangrijka plaats inneemt maar voor velen in de praktgk een doode letter is Het blad wil de eenheid in de partij bewaren maar de rra rijst of men niet ieder ran de partg moet nitsluiten die op het gebied ran t booger onderwgs afbreekt wat fay op het terrein van het lager onderwys opbouwt Toch wil de Stan aard de partij eeren en niet noodelooi een scheoring veroorzaken Ook dreigt er gevaar voor de partij van de K de van hen die onder ant revoLvl allerlei socialistische begiuMleu willen binnenloodsen maar ook van de zyde van hen die de leus christelgk democratisch voorstellen alsvyandig aan het anti nvolutionair beginsel Een Brabantsch boertje komt aan bet loket van een vereenigd poot en telegraaf kantoor in een kleine gemeente juist op bet oogeahük dat de eenige ambtenaar de directeur bezig is een telegram over te seinen Hy tracht door een paar wenken het boertje te doen begrypen dat hy moet wachten Deze verstaat er echter uit dat hü aan de verkeerde deur is draait zich om en opent de tegenovergelegen deori die echter naar het heiligdom van mevrouw de directrice de keuken voert Hier wil hy zyn telegram aanbieden waarop merronw vraagt Is er dan niemand in het bureau Nee niet is het antwoord doar zit een lapsniejer aan de naaimachien en moakt fratsen Uit dit alles maakt bet Centrum op dat de antirevolotionare party sioh IneengevaarIgke periode bevindt tengevolge van oneeaigheid der leiders of liever door de oppositie tegen den opper leider dr Knyper Het Centramt kan icb nn niet bégrgpOD hoe het komt dat katholieke organen zidl in dien toestand verheugen De katholieke partg heeft by het uiteenrukken der antir partg niets te winnen maar wel te verliezen De katholieken mo en in hou eigen belang wel wenschen dat de dreigende onweerswolken van twist en oneenigheid over het hoofd mogen driven der antir party Ook m men met vreugdebetoon wel wachten dur tot na toe de kans van vernietiging der antirev partg nog zeer gering is K n moet het aan den dag leggen van opgetogenheid hg den tegeowoordigen toestand der antirev partg b chonwan als voortspruitend uit volal en gemis aan kennis omtrent de verboudiDg der antirev en katholieke partyen in ons land Het varken is door de natuur niet uitsluitend tot planteneter bestemd Het is dan ook niet uit de lucht gegrepen dat zelfs muizen ratten doode vogels en viaschen eieren kortom vleeschvoeder ia allerlei vorm geliefkoosd voedsel voor de varkeas zyn en bloed drinken ze met het grootste genot De groei der varkens moet ook by het mesten door gepaste toediening van vleeschmeel ZQÓ toe nemen dat de betrekkelyk gerioga prys zelfs voor den kleinsten landbouworgeen beletsel behoeft te zyu Zoodra de biggen beginnen te eten geve men ze meteenigettA we rogge of ryatmeel eenige lepeltjes vleeschmeel met wat zout doch slechte in geringe hoeveelheid Meestal toch is het voor de kleinsten moeilyk hun aandeel in de voeding te ontvangen zoodat zy weldra van uitputting sterven Door de inderdaad hooge pryzen in de beide taatate jaren voor de biggen bestbed worden deze meerdere moeite en kosten ruimBchoots betaald zoodat het gebruik zeer aanbevelingswaardig genoemd mag worden Dat niet alleen struisvogels maar ook koeien soms zonderlinge dingen in hun maag kunnen bergen bleek dezer dagen te Goes by den slager S By het slachten van eene koe vond men namelyk iu de maag een opeu knipmes en een oude kous Aanleiding tot deze opmerkingen heeft het Centrum o a gevonden in eenigezinsnedea die de Maasbode toevoegde aan de crietiek welke de Stand wgdde aan de Schiedamsche rede van prof Fabiua By de ironische opmerking van de Stand over de ver i8siug die Groen van Prinsterer moet hebben begaan toen hy in de jaren van 70 zyn profeten man tel op dr Kujper liet vallen teekende de Mb Darnel yk aan Aangezien Groen van PnoHttirt r geen profeet was en das geen protetenmantel bad kon hy die niet op dr Kuyper laten valleu Dat zyn praatjes waarmee men zieh groot maakt by de kteina laydeo Met autoriteitsgeloof met een beroep op Groqu valt er voor dr Kuyper niets meer uit te richten h moet het ich getroosten dat hg beoordeeld wordt naar zyn eigen daden Ëu deze beginnen aelfs by zyn intiemste Trienden afkeer te verwekken De markiezin van Londonderry betreurt en zeer terecht in een schryven aan de Pull Mali Gazette het volslagen ontbreken van de meest elementaire heelkundige kennis y de min g oede volkaklaaaen eu ook by de méér gegoede had hy er gerust kunnen byvoegen Niet één persoon in het dozijn egt z t weet hoe eene eenvoudige wond te behandelen hoe het bloeden te stelpen hoe an lid te verbinden De markiezin stelt voor dat dames de handen ineenslaan om hierin verbetering te brengen Ëen handelaar te Rotterdam had naar het Rutt Nbld verhaalt de zwakheid nadat hy er ingeloopen was met een biljet van 100 dat hy zelf als valsch had erkend dit verlies niet tn willen drageu Herhaaldelyk trachtte hy het anderente geven doch hy kou het niet kwyt Hy zond eindelyk zyn bediende naar de Bybank om het te wisselen Het biljet was daar nauw vertoond of de electrische signalen klonken alle deuren werden dicht Onder het Opschrift grove humor meldt de Bred Gt Iemand meer bekend onder het pseudoniem touwdraad 4an onder agn werkelykau naam werd verleden week Maandag naar spoor gegebracht om verder naar Ommerschans te worden getransporteerd By aankomst aan het station waren in de vraohtkamer eenige in maskerade pak ge 7 7 aa 7 se 7 4 7 40 10 4 19 58 1 06 1 19 1 1 1 98 10 8 11 09 11 0 11 18 11 95 7 47 SO 8 8 SA 8 49 8 t 06 Goad Uoordreeht Niaamrkerk OnptU 19 98 19 88 11 05 7 BMtndta 9 61 10 17 10 97 10 84 10 41 10 47 i lO l lt s a 88 8 08 8 18 8 91 8 98 8 88 Sottetdtm Otpelle Nwuw rk rk Uoordnoht Gouda 7 45 8 18 10 08 10 11 11 01 lUO 8 11 8 16 8 99 8 81 8 88 1 18 1 18 1 94 l SS 1 88 ZOT U 7 49 8 69 Bl Kt 7 47 Z Zegw 7 68 9 01 N dL d 8 09 Voorb 8 07 9 18 aODOA OEN BAA6 Qouda 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 18 11 19 91 1 01 1 97 8 66 4 46 6 6 59 7 18 8 86 9 87 10 45 11 11 11 80 11 19 10 11 43 8 6610 1611 15 11 4019 iËaM s iïo is 9 84 10 07 11 97 19 4119 81 1 48 1 67 4 96 6 96 5 56 6 41 Gouda 6 85 40 7 66 8 09 8 91 10 19 10 65 19 48 9 99 3 18 4 16 4 47 6 98 8 01 7 46 8 8810 08 Oudaw 5 60 6 64 U OO 9 87 6 87 7 6 10 99 Woard 0 6 57 7 018 11 8 40 11 18 9 44 6 04 6 44 17 8 08 10 98 Hanualea 8 04 7 08 8 4 11 98 9 51 6 19 6 50 8 13 10 84 Utraohl 8 18 7 98 8 98 8 41 9 10 61 11 46 1 90 8 08 3 60 4 48 6 99 8 91 86 8 98 9 10 10 69 o o U U A A U8TKRDAM 8 81 0 10 Ml 6 40 7 5 Aaitardam Wi 10 00 10 66 IS ll S Kl 4 47 6 S8 7 46 10 08 U 10 66 IS IO 1 8 40 6 46 8 86 9 87 U IO lUtt IM UI Ml I MO 0 17 U II geworpen eu da dr r ran het valsche biljet gearresteerd In de confessie It de da bediende de zeer bezwarende verklaring af zoowel voor zichzelf als voor zyn patroon dat zy wisten dat het biljet valscb was Beiden zullen zich nn te verklaren hebben voor den recUter wegens het drabewust gebruik maken TAU vervolscht haodelapapier Wie valsche biljetten heeft raden wy die aan de Bank te deponeeren onder voorbehoud van alle rechten De Münchouer touristen waifrvan onlangs werd gemeld dat zy een tocht op sneeuwschoenen over bet Hochjoch door de MiddenAlpen zouden doen hebben bet plan ten uitvoer gebracht Zaterdag 3 dezer zyn zy reeds vry laat te Vent aangekomen waar zy twee gidsen engageerden die echter wegens dreigend gevaar van lawinen slechts zeer ongaarne medegingen Tn den uaobt van Zaterdag op Zondag heerschte er enne zware sneeuwstorm die tot Zondag tegen den middag duurde waarom de bergbeklimmiog werd oltgesteld Doch in den namiddag werd er een oriënteerio marsch over den Roseaer Alm gedaan om de Platei in oogeoschouw te nemen die voor den volgenden dag tot weg werd gekozen Maandag dea ochtends ten 7 ure ging het gezelschap bij mooi weder door de Platei tot aan de monding der Vernagtbeek alwaar men over zeer slechte sneetuv brokkelige rotsen en ys ten half 3 het zeer ünge8neeuwde bospiz bereikte waar zg overrmchtten Dinsdagochtend te 7 uren gingen zg verder kwamen a middags tegen 2 ure onder veel sneeuwjacht over het Hochjoch bereikten vervolgens Kurgraz en kwamen nog denzelfdeu avond te Merau alwaar zg door leden van de afdeeling der Alpenclob werden ontvangen De commiasie tot ondersteuning der nagelaten betrekkingen van de verongelukte viaachera te Wiernm heeft sedert 1 December j l voorzien in het levensonderhoud van ongeveer 250 personen En wanneer de visschenj te Wiernm zal hersteld kyn waarvoor betangryke uitgaven zyn te doen zal de commissie gedurende eene lange reeks aan jaren belast zyn uiet de ondersteuning van etm vyftigtal personen waarvan 14 weduwen en 36 weezen De Amhem8che Courant deelt de inleiding van het requisitoir van deo o£Scier vanjustitie uitvoerig mede Om het groote gewicht der zaak nemen wy daaruit het volgende over Sinds eenige maanden is de naam Neerboscb in aller mond Zoo ernstige bezwaren zyn tegen dat gesticht ingebracht dat het niet te verwonderen ia dat heden nu een publieke terechtzitting aan enkele mishandelingen op die weezeninrichting gewyd is vele belangstellenden aanwezig zyn Toch zal hetgeen men hier te hooren krygt menigeen teleoratellen Slechts een klein tipje Tan het gordyn zal heden worden opgelicht Want het joatitleele onderzoek door my ambtshalve gerequireerd naar aanleiding van de feiten van zware mishandeling iu de Iste brochure van den heer Van Deth en in een ipftar courantenartikeltjes ten laste gelegd had slechts te maken met de vraag of strafbare feiten gepleegd en bewyabaar waren Vandaar dat de meeste punten en daaronder de belangrykste hier buiten beschouwing moeten blyven Zoo die betreffende de verzorging der weezen de voeding de ligging slaapzalen de reinheid de geneeskundige hulp de verpleging der zieken enz enz Ook die betreffende financiën en het gemis ann controle daarop Dat alles lag in hoofdzaak buiten het gerechtelyk onderzoek Laat ons hopen dat het binnenkort te wachten rapport der algemeene commissie van onderzoek daaromtrent het noodige licht zal verspreiden 7 10 1 84 5 68 8 08 8 10 6 17 8 98 4 60 4 67 6 04 6 11 6 90 7 80 1 46 1 55 9 09 9 09 9 16 10 80 Toorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegir6 08 BI Kr g U Zat H 19 10 39 10 41 9 S8 1 10 00 10 16 10 84 Ulreolil 38 7 60 9 Harmslan 8 47 8 03 Woerden 68 8 10 üudevater 7 07 8 19 Gouda En laat my daarby de hoop uitspreken dat het benoemen van zulke commissiën later niet meer noodig zal zyu en dat het denkbeeld o a laatst nc in Groningen geopperd dat deze zaak mc leiden tot een toezicht ran staatswege op dei elijke inrichtingen verwezenlykt m worden Controle op óe verpleging controle op de financiën zyn beide m i zeer gewenscht Het is de goede zgde van de otorigeus op zooveel punten afkeurenswaardige brochures van Van Deth o s op de leemten in deze de aandacht gevestigd te hebben Alleen dns feiten die strafbaar zyn zijn onderzocht Immers feiten van gewone mishandeling verjaren in 6 en alle andere feiten in 12 jaren En zoo heeft de rechter comminaria zyn onderzoek in hoofdzaak bepaald tot do niet verjaarde feiten Daarmede vervielen eigenlyk alle feiten in de eerste brochure gesteld behalve dan de daarin vermelde tuchtigingen of mishandelingen tegenover de eigen kinderen van Van Deth Immers by het verhoor van Stellingwerf Lorgion Van Deth zelf wist vreemd geuoeg zelf niet eens de namen aan te geven van de met initialen vermelde mishandelden bleek dat al de feiten vermeld op pag 67 eu volg dier brochure dateerden van 12 15 tot 20 jaren En zy waren daarby volgens hem door Vau Deth erg overdreven 1 Niet zóó oud zyn de meeste feiten vermeld in de 2de brochure hoewel toch het meerendeel wordt beweerd voorgekomen te zyn omstreeks 1885 1888 en dus waarschijnlyk evenzeer verjaard Ook een waarachuwing in dien gerat achtte ik niet noodig omdat Van t Lindenhout heeft verklaard dat hy besloten had dergelgke tuchtigingen niet meer toe te dienen Nog is o k weder omtrent een tnchtiging door mevronw Van t Lindenhout op een meï e toegepaat gebleken dat hiervoor een andere reden was dan de brochure aangeeft Daarin doet men het voorkomen alsof het meisje eenvoudig was gaan wandelen Maar inderdaad waa zy op weg naar een rendez roua meteen militair uit Nymegeu zoodat de straf vel degelyk te baren nutte werd toegepast Maar buitendien zyn de meeste van de feiten achromelyk overdreven of geheel onjuist voorgesteld Wil men voorbeelden Op pag 88 89 leest men M v D werd door Jacob van t Lindenhout op aangezicht en borst getrapt tot hy onkenbaar was onder getuige Tan G B enz Die M v D is niet opgespoord kunnen worden maar wel G B die nu in de instructie zelde dat Van Dyk niet ia getrapt wel heeft hy een paar sl en om de ooren gehad omdat hy twee dagen niet had willen werken maar zyn gezicht was daardoor niet eens opgezwollen Van Dyk was daarop aan het werk gegaan Wil men een ander voorbeeld Op pag 101 wordt ver haald dat men voor de grap Cornelia de Hartog op de groote pers in de drukkery had gezet om als vlieger te dienen dat hy daardoor gevallen uit en inwendig gewond en gekneusd werd o enomen en 18 maanden bedlegerig 1 waa En wat zeide nu de Hartog by diens verhoor dat hy zich niet herinnerde zich toen bezeerd eu wel wist dien dag verder gewerkt ttf hebben terwyl hy eerst een half jaar later door een andere reden ziek was geworden Verder wordt omtrent dien iongen op pag 100 verhaald dat voor hem door mevrouw de baronesse van Brakel was betaald eerst f 1000 en verder jaarlijks f 300 Door het onderzoek van een neef van die dame in hare boeken ia gebleken dat van die eerste gift van f 1000 hoegenaamd niets aan is en dat jaarlyka door haar slechts betaald is f 50 Maar het meest onjuist zyn nog wel de betichtingen van beweerde onzedelykheden Geen enkel feit ia daarvan tot zyn recht gekomen Alleen voor het feit in bet rijtuig ouder de reisdekeu van het meisje M R heeft men althans deze getuige Is daardoor dat feit nu hoezeer niet wettig toch eenigazinsovertuigend bewezen Men on daartoe zeker wel inclineereu als de lezing waar was voorkomende op pag 79 der brochure dat namelyk het meisje zich loa had gerukt het portier op n had gedaan en zich iu de volle vaart der twee vurige rosaen uit 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 08 11 4 4 46 4 66 6 09 6 09 6 16 7 07 7 17 7 94 7 81 7 87 4 90 9 96 9 44 4 48 7 08 7 U 7 90 7 98 7 31 6 6 0 46 9 64 8 09 8 60 10 07 10 64 9 04 9 1010 88 f 9 1 8 419 8810 4011 86 4 10 7 88 4 86 7 40 1 68 Ml 0 47 10 06 11 10 8 06 8 bet rytnig had laten vallen Maar dit ia alles eene zuivere fantaaie van den schryver Uet meiqe is volgens hare eigen verklaring stil blyven zitten zoodat dan ook het andere tegenover haar zittend meisje niet heeft gemerkt dat er iets byzoodera waa voorgevallend Nu kan ik slechts zeggen dat my eveu als aan den rechtercommissaria die de personen zelve heeft gehoord de zaak hoogat apocrief voorkomt Bepaald onwaar ia gebleken het gerucht omtrent de scène met den sleutel van De Brnyn Het meisje waarmede dat teit zou zyn gebeurd thans een getrouwde vrouw heeft in de instructie verklaard dat er nieta van waar is Ho ergerlyk ia verder het geheel onjniste verhaal op pag 70 dat De Brugn op de slaapzaal een meisje zou gedwongen hebben hem ter wille te zyn Zy die daarvan de stille getuige zou zyn geweest wist in du instructie eigenlyk niets te verklaren Zy kon niet eens zeggen dat er een vrouwspersoon by was geweest eu zelfs had zy in denman volstrekt niet De Bruijn herkend Dat had zy ook gezegd aan hem die haar was komen ondervragen maar deze had gezegd O dat zal De Brnyn wel geweest zyo Hoe onbetrouwbaar de verzekeringen van Van Deth zyn daarvan kan ik zelf getuigen In de laatste week ontving ik verschillende couranten en brieven waarnit falykt dat Van Deth goed kan vinden op de door hem belegde vergaderingen allerlei volkomen onjuiste beweringen mede te deelen omtrent hetgeen ik hem by zyn verhoor in de instructie zou gezegd hebben Het lust mtj niet daaromtrent in details te treden Slechts constateer ik dat by dat verhoor nimmer de onzinnige beweringen zyn geuit welke hy my in den mond legt dat hetgeen hy daarin omtrent zijn houding zegt geheel bezyden de waarheid lis en dat ik hem geen enkele belofte heb gedaan Verder gaan wil ik uiet hem een leugenaar noemen zal ik niet Ik inclioeer er nog eer toe te gelooven dat de heer Van Deth op dit punt wellicht niet toerekenbaar is en dat zyn overprikkelde fantasie hem parten speelt Maar hoe dit zy ook hierdoor wordt wederom s mans volkomen onbetrouwbaarheid bewezen Laat my hier nog byvoegen dat Van Deth door den rechter commissana gehoord over het Iaatste berichte als aanhangsel voorkomende onder zyn 2de brochure betreffende de levering door van t Lindehout van meisjes aan cafés met vroqwlyke bedieoing en aan bordeelen heeft verklaard daaivoor wel eenige getuigen te hebben maar hare namen in dezen stand dar zaak niat te willen uoenien Ik herhaal dus dat van de begeerde onzedelijkheden niets terecht is gekomen laat staan bewezen ia geworden En myns inzieus bewijnt het zeker voor Neerboch op dit pont dat zelfs geen enkel feit van zwangerschap van een der meisjea is beweerd geworden Hoe licht had zoo ieta kunnen voorkomen hy eun zoo groote gemengde bevolking Zeker wy zalten straks hooren dat ook mevrouw Van t Lindenhout wel eens wat al f e hardhandig is geweest maar toegeven moet m i worden dat hare strenge wyze van optreden tegenover de meisjes althans op dit punt el goede resultaten heeft gehad £ n zoo komen wy tot de miahundelingen Wat wel uit de inatrnotie gebleken ia ia dat er op Neerboacb gesl en werd zelfs vry veel en nn en dan alles behalve zacht Wel loopen wy gevaar ons daaromtrent een te ernstige voorstelling te maken omdat wij ia hoofdzaak by de instructie slechts de verklaringen der aanklagers en der door hen opgegeven getuigen te lezen hebben gekregen Ook loopen de feiten over een groot aantal jaren Maar toch zelfs als wy dat alles in rekening brengen dan ia het nog mijn indruk dat er wel wat al te veel in Htryd ia gehandeld met de oak door mg gedeelde zienswijze dat slaan een slecht middel van opvoeden is Maar zelfa de voorstanders van die opvatting zullen m i moeten toegeven dat de toepassing er Tan heel wat gemakkelyker is in het kleine gezin dan in het groote weeshuis En wat dan wel te zeggen van de toepassing er van in een inrichting zoo groot ala Neerboacb met syn 1100 kinderen een getal ook m t veel ta groot waaronder zoovelen wier opvoeding tot duBver byna alles te wenschen overliet En ik kan my dan ook zeer goed begrypen dat velen zelfs van hen die niet voor slaan zyn toch zcfi en dat een inrichting als Neerbosch het niet zonder lichamelyke tuchtiging kan stellen Zeker zal er nn wel niemand gevonden worden die beweren zal dat het slaan van den opvoeder al keurt men het ook uit een paedagogisch oogpunt af steeds onder het begrip van mishandeling in de strafwet zou vallen Alles hangt daarby af van de vraag waarom en hoe er geslagen wordt De bealiasing waar de grens ligt tusschen tnchtiging en mishandeling 18 evenwel zeer moeilijk te trekken In de eerste plaats nu had ik die vrai te beslissen voor de zoogenaamde groote tuchtigingen die nu en dan by ernstige overtredingen door van t Lindenhout zelf werden toegediend Wel waren die in de laatate jaren minder voorgekomen zoodat de meeste gevallen men denke o a aan die in de kerk reeda laig verjaard waren maar met het geval van Staperama Smit en Kroon ala in 1889 voorgevallen was dit niet het g val Zoker zou die tuchtiging moeten vervolgd worden byaldien de lezing der brochure juist was zie 2de broch pag 21 dat zy die opgeloopen hadden omdat zy een stok van een boterham met spek in het gesticht hadden gebracht welke zy van een boer in den omtrek hadden gekregen Neen zy waren met hun drieën van de weesinrichting w getoop n te Gorkum opgepakt en van daar teruggezonden Maar de tuchtiging waa toch volf ens Staperma bijzonder zwaar geweeat vooral die op zyn makkers Smit en Kroon Was bet wellicht zaak althana over deze zaak UEA uitapraak te laten doen Ik dubieerde daarover nog toen ik het verhoor in handen kreeg van Kroon tfaana milicientorpedist te Brielle waarin ik na de medideeling dat hy werkelyk ter dege geslagen was aan het slot deze woorden las Thana meen ik dat wy eigelyk niet meer hebben gekregen dan wij verdienden c Een uitgang die den man zelve tot eere strekt en tevens my de zaak hielp besllaaen Of zoo het waar de man die de 8lp gen ontving ze zelfs thaos ala een gerechtvaardigde tuchtiging beschouwt ooit op den weg van den officier liggen die als mishandeling te vervolgen En zoo kwam ik tot het besluit dat er voor my geen termen zyn om Van t Lindenhout zélf te vervolgen en dat wel lo omdat hy de tuchtingeu toediende ala hoofd van het gesticht 2o alteen by ernstige overtredingen en dan ook alleen 3o omdat hy meende te moeten straffen en niet nit lust om te slaan terwyl ik dnarby geloof hecht aan zyn bewering dat hij dezen overigena m i af te keuren vorm van tuchtiging alleen gekozen bad omdat hy de minst gevaarlyke was Een eigenaardig staaltje van dorpaveeten is deze week behandeld voor de Rechtbank te Heerenveen Na afloop van eene hardrydery op 10 Jan hadden drie jongeli deu uit Bakkeveen zich een tochtje veroorloofd naar eene herberg in het aangrenzende Haulerwyk Het feit dat een der Bakkeveeners een jeugdige Hnulerwykster schooue zyne huldo aanbood welke gaarne werd aanvaard was het sein tot den uitroep Bakkeveen weg Banlerwyk boven Bakkeveen onder De jongelieden uit Bakkeveen werden daarop door een twintigtal jonge ingezetenen van HaulerWyk omsingeld en zoodanig met schaatsen geslagen dat een hunner twee bloedeode wonden op het hoofd ontving tengevolge waarvan hem het bloed zoodanig by het gezicht neerliep dat het zien hem werd Met Een der andero jongelieden kreeg 5 a 6 wonden aan hoofd en handen en was geheel bebloed De derde mocht zich gelukkig rekenen er met een buil en een paar ontvellingen af te komen Tegen vier der belhamels ia voor ieder 8 maanden gevangenisstraf g iacht Te Oharlois zyn van gemeentewege kosteloos ingeënt de 13 manpen der gemeentpreiniging met hunne gezinnen t Waren 92 personen Het huwelijkageBuhenk dat de Engelsche kolonie te Parya geeft aan den Hertog van York den Engelacben Ërfprins en diens gemalin beataat uit een fraai deasert servies dat thans in de porseleinfabriek te Sèvrei wordt gemaakt Koningin Victoria heeft het dessert servies van Sèvresporseleio dat indertijd voor Lodewijk XVI werd gemaakt De waarde van dat servies wordt geecbat op f624 000 Kenners beschouwen dit eu nog eeu ander servies dat te St Peterflborg ia en voor Keizerin Gatharina II werd gemaakt als de twee fraaiste aerviezen ter wereld Een meusch is voor verkeerde uitdrukkingen niet altyd zeker Zoo dachten we nog toen we verleden Dinsdag aan t station te Zutphen een heer annCRU koetsier hoorden vr en Wat kost eenrit naar t Krankzinnigen gesticht Zondereenige bedoeling antwoordde de mAn van denbok af fa ziet u blyft u er of moet ik wachten Fr Te Amsterdam circnleeren sedert eenigen tyd verzilverde centeo die dieuat moeten doen voor kwartjes O m werden er verscheidene ontvangen door tram conducteurs op de lyn Dam Linnaenaatraat Men zy ook eldera op zyn hoede Soldaat En zul je me ook eeuwig trouw blyven Keukenmeid Eeuwig Hoe kan men iets voor eenwig beloven Soldaat Nu laten we dan maar zeggen drie weken De vorige week zyn te Charlois 2 nieuwe gevallen van pokken aangegeven Het grootste sieraad van den mensch is zedelyke moed d i moed om de waarheid te zoeken en te zeggen moed om rechtvaardig te zijn moed om weerstand tv bieden aan de verleiding moed in één woord om zijn plicht te doen Maar man t is toch een schande 2 uur in den nacht schaam je je niet dat het al zoo laat is Och wijfje wees nn eens kalm redeneer nn eens Kijk er eens hier als ik uu niet naar het Citroentje was gegaan en thuis was gebleveu dun zou het immers op dit oogenbtik ook zoo laat zyn Sen bode van het telegpraafkantoor te Utrecht op een der avonden der vorige week met een telegram naar Zuilen uitgezonden werd dicht by dit dorp door drie mannen aauffehouden Zy deden hem de by zulke gelegenheden gebrnikelyke vragen hoe Iaat het was om tabak en ook om geld maar daar er niets van den man te halen was werd het gezelschap kwaad en ging tot eene geduchte afransebng over De aangerande ontdook en pareerde zooveel roogelyk doch maakte reeds een bedenkelijken zwaai naar de aloot toen de veldwachter kwam aanatappen Dit deed de aanranders deinzen die hunne nachtelyke wandeling naar den kant van Utrecht vervolgden Op raad van den veldwachter bleef de telegraafbode onder zyn hoede in het dorp vertoeven totdat hy zich vergewist had dat de aanrandera van den kant van Utrecht terug en weer vmrhy waren Toen kon hy den terugtocht aannemen Om 2 uur in den nacht was de man t hnis Onderweg merkte hy nog een man op die zich met een pistool gewapend achter eeuig houti ewaa ophield doch die persoon was zoo vredelievend mogelijk het was eenvoudig iemand die bealoten had dat zyne kippen dien nacht niet zouden gestolen worden Buiteolandsch Uvrrzlcht Omtrent den duur van het DuitEicb Rnssincb handelsverdrag bevat de tekst zooals die in den Beichaanzeiger f ia gepubliceerd de bepaling dat het verdrag 20 Maart 1894 of zoo mogelyk eerder in werking zal treden en tot 31 December 1903 van kracht zal l lyven De E ichsanzeige behelst den tekst der wet betreffende de wijziging van het tarief van invoerrechten van 15 Juli 1879 Daaromtrent is nu het volgende bepaald By uitvoer van ten minste 500 kg tarwe rogge haver of peulvruchten worden op aanvraag van den vervoerder Einfuhracheine afgegeven die ten hoogste negen maanden geldig zyn Eigenaars van molens en mouteryen behoeven geen invoerrpcht te betalen van eene hoeveelheid buiteolandsch graan dat voor den molen of de moutery bestemd is nl voor eene hoeveelheid die even groot is ala de vroeger uitgevoerde hoeveelheid loplaats van deze vryatelliug van invoerrecht kunnen de eiK naara van molena en mouteryen ook een Einfuhrschein ootvao e voor dezelfde hoeveelheid Het Franache parlement heeft bij haar terugkomst dadelyk kennis kunnen nemen van een wetsontwerp dat door den minister van financiën onder den bescheiden naam van ontwerp tot wyziging der successierechten is ingediend doch dat feitelyk een heel atet financiëele hervormingen bevat Tot dusver moest van iedere erfenis groot of klein belasting betaald worden naar de bru towaarde schulden verplegings of be grafeniskosten enz mochten niet eerst van de nalatenschap wordeu afgetrokken zoodat iu vele gevallen niet eens genoeg overbleef om de belasting te voldoen Thans wordt voorgesteld de genoemde kosten van het bedrag er nalatenschap aftetrekken en wordt dus de Inlaating gerekend van de netto waarde der erfenis Ook de lasten die op het verkoopen van en nalatenschap vielen waren tot nog toe zeer drukkend Thaua wordt Toorgesteld de verkoopsbelasting die zeer hoog was trapsgewyze te verminderen De nadeelen hiervan voor de schatkist wil de minister trachten te dekken door de volgende maatregelen lo verhooging der suc cessierechten en wel zoodanig dat erfenisaen in de zylinie hooger belast worden dan die in de rechte linie 2o door verhooging der belasting op quitantiëu in plaats van de tot dusver gebruikelyke belasting van 10 centimes voor elke quitantie zal een recht van 10 tot 40 centimes geheven worden naarmate van het bedrag waarvoor de quitantie gegeven wordt In de pers wordt dit ontwerp gunstig beoordeeld de wyziging der successie rechten is dan ook reeds lang noodig geacht en ia een der euchen van de radicale party Maar daarf tegenover ataat e ervaring dat alle ingediende bervormiugsplannen tot dusver geen rmoltaat konden opleTcren Tal Tan ontwerpen berusten in de archieven der Kamer en geen van alle beeft het tot een ernstige bespreking kunnen brengen Steeds waa er een commissie gereed om het ontwerp te begraven Zal de tegenwoordige Kamer yveriger en werkzamer zyn dan hare vooi angater Het is niet denkbaar Sedert haar bestaan heeft zy nog weinig anders gedaan dan geïnterpelleerd en om die goede gewoonte niet te verliezen begon ay alweer haar zitting met een interpellatie En dat ia geen goed teekeo voor haar lust om findelyk eens eeu sedert lang zeer noodig ge hlfken financieele hervorming tot stand te zullen brengen In bet Hongaarsche Huis van Afgevaardigden leide dr Wekerie dat de regeering haar program zal handhaven zoolang de regeering de meerderheid bezit zou zy een lafheid begaan ala zy het gezag neerlegde In antwoord op de interpellatie over de vestiging van een zelfstandige Hongaarsche Hank verklaarde de minifter dat d Oostenlyksch Hongaarsche Bank aan alle behoeften beantwoordt Het Huis nam met groote meerderheid akte van de verklaringen der regeering Op de agenda voor de volgende zitting komt het wetsontwerp tot invoering van het burgerlyk hnwelyk voor Te Madrid heeracht wantrouwen ten opzichte van het slagen der onderhandelingen van Martinez Campoa Volgens latere berichten vond de grootvizier de door Spanje geëischte som te hoog en daarom stelde de Sultan voor de besliüsing over te laten aan een derde Mogendheid welke het bedrag der aohadeloosstelling zou bepalen Maarschalk Martinez Campos wilde echter vau een dergelijke bemiddeling niet weten en verlangde dat Marokko en Spanje samen het geschil moesten beslechten De Sultan verzocht toen den maarschalk in overleg te treden met zyn grootvizier en te pogeei met dezen Minister tot overeenatemming te geraken Eerst in het geval dat beide onderhandelaars het niet eens konden worden zou de Uultan zelf weer aan de besprekingen deelnemen Nu vreest men te Madrid dat Muley Hassan uitvluchten zal blyven zoeken en niet gemak kelyk te bewegen zal zyn de gevraagde som aan Spanje uit te keeren Te Athene heeft men weer vreea voor het aftreden van het Ministerie Tricoupis De oppositie aangevoerd door Uelyannis weigert steeds iu de Kamer te verschijnen en de meerderheid van Tricoupia brokkelt eiken dag af De Italiaaoscbe minister president Criapi is door eenige peraooen gevraagd wat hy denkt te doen ala de Kamer den 20sten dezer byeenkomt De minister beeft geantwoord dat eenige financieele wetsontwerpen zullen ingediend worden en zoo deze niet door de Kamer worden goedgekeurd zal hy den Koning voorstellen haar te ontbinden Toen hem daarna de opmerking werd gemaakt dat de natie wel eena eene Kamer zou kunnen kiezen die niet geneigd is de nieuwe offers toe te ataau antwoordde de minister dat hy in dit geval zich uit het staatkundig leven zou terugtrekken In geen geval zou hy willen dat man hem kon beschuldigen niet allei beproefd te hebben om de begrooting in evenwicht te brengsn LUST vau brieveD geudreawerd aan oubekeuden gedureude de 2e heift der maand Jaanari 1894 en door topscheokomat van het poeikaatoor tb Oouda terng te verkrijgen Yerzouden van Qouda Van de Bergen Scboonhoven Mevr A Lugek Verzonden nn Zeranhnizen A Vink Amaterdam A Henke Amaterdam C Oording Barendrecbt Ooada 12 Februari 1894 De Directeur van het Postkantoor V0H8TER Vlssotierij Berlobt Animerstol 9 Febr Van Zaterdag 3 Febr tot eo met Vrfldag 9 Febr jn alhier ter markt aangevoerd 57 wiuterzalmen priJB per J kilo van ƒ 1 20 tot ƒ 1 50 Kralingen 9 Febr Deze week werden ter markt aangevoerd 594 winterzalmen prüa 1 20 i 1 60 per 5 ons Alom te bekomen IE BOUBSGEE GLAZEN of de beschryving der beroemde geachilderde Kerkglazen van de Groote of St Janakerk te Ter Qoude benevena de geschiedenis der St Janskerk der Olazeu der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlyk levenst ericht der berpemde Glasschilders de Gebroeders Dirk in Wouter Crabeth PRIJS 80 Oents A BBINKMAN