Goudsche Courant, woensdag 14 februari 1894

Directe 8iM orwegvcrbindlDg met GOUDA Wioterdlenst 1893 94 Aaagevangeo 1 October ÜOTTSHDAM 1 18 18 58 l OE 1 18 l U i SS 1 8S 1 KOTTEaDlH i oa S 18 6 S1 8 10 8 8t 1 18 44 l t I 3 10 4 08 4 40 DEN HAA6 OODUl Hage 5 48 7 807 439 88 9 46 lO U 11 3818 15 1 38 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 81 7 S 8 aOUOA DEN BtAO Gouda 7 SOt 40 0 04 9 37 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 3 65 4 46 6 87 5 89 7 18 8 86 9 37 10 45 11 11 11 80 1 44 1 49 1 58 8 04 8 09 10 41 Ooudl 6 S0 7 60 8 18 9 68 10 16 10 68 13 03 18 46 8 80 8 46 3 16 4 13 4 43 5 80 5 51 7 48 8 36 10 03 U T B X C H T G O D D A Ulrachl 6 33 7 50 9 63 11 34 18 03 18 0 8 10 8 68 4 43 6 86 7 48 S HarmeUo 6 47 8 08 10 09 18 1 3 94 4 08 4 66 9 Woordin 6 63 8 10 10 16 18 86 4 18 w i UudewAter 7 07 8 1 10 84 18 49 4 84 Bouda 7 80 8 38 S4 10 37 18 06 18 66 1 88 8 50 4 37 6 80 7 06 8 80 msTBRDl U O O U D A Amatcrdim OA 7 65 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 AlutwdwWp 6 60 8 10 9 65 11 88 11 4 8 66 4 88 7J0 8 8 10 44 11 16 18 61 6 08 6 l Htge 8 11 9 18 9 34 10 07 tl 87 18 4 18 61 1 48 1 67 M 5 86 6 65 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 4018 OOI Dl UTKICRT Ooudii 5 36 6 40 7 65 8 09 S Sl 10 19 10 65 18 48 8 83 3 18 4 16 4 47 6 88 6 01 7 46 8 3810 08 Oudiw 6 50 g S4 11 0 8 87 t 6 87 7 69 10 88 Woardeo 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 5 44 6 17 8 08 10 86 HuDMlen 6 04 7 08 8 46 11 88 8 51 6 1 6 60 8 18 10 34 UtCMhl 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 81 11 46 1 80 3 08 3 60 4 48 6 89 6 81 36 8 8S 9 10 10 88 S O U D 1 1 HNTIROIM Ooildl 6 4U 8 81 08 10 66 18 11 1 81 4 47 5 88 7 46 10 08 Amttaldui Wp 7 8 9 10 10 88 IS I 1 8 40 6 46 8 88 9 U U IO tot 1 en Tan 2i tot 7 uur dus 9 uur Eerst hadden de werklieden daar wel tegen maar reeds na 14 dagen wa men tevreden en op het einde dee jaars bleek dat er meer gewerkt was in minder arbeidstijd en de productie stijgt nog ieder jaar Het geleverde werk is ook beter dan TToeger men babbelt minder en ii zich meer bewust dat men werken moet De stemming onder de arbeiders is ook Teel beter Het kroegloopen is door den Terminderden arbeidsduur niet boTorderd integendeel Op Maandag wordt even goed gewerkt ala op andere dagen Enkele jongens dezer fabriek maken Tan het herhalingsonderwijs gebruik en sommige Tolwassen werklieden bezoeken een cursus voor volwassenen Bij de aanneming der jongens op de fabriek wordt niet de eisen gesteld dat zg de lagere school hebben doorloopen Ziehier voorloopig wat in dit rapport het meest de aandacht Terdient Het doet ons natuuriyk genoegen dat de oommissie Tan een paar belangrijke industrieSn alhier een goeden indruk moet hebben gekregen Wellicht strekt dit anderen tot spoorelag om ook in dit opzicht de eer onzer goede stad op te houden BINNENLAND GOUDA 13 Fflbroari 1894 By kon beilait is benoemd bij het persoutel Vttn den geoeesknodigen dienii der Undmaolit tot militair apotheker 2de klasie de apotheker W F Tan Etsen De opbrengit der Collecte voor de ramp te Wierum heeft alhier opgebracht 142 12 Te Dordrecht zyn nog meer rooiwerpen io hwia genomen afkomtttig van de inbraak bij de wed Van Vliet alfaier In een bierhoia op het Veerital alhier zgn ontvreemd een gooden granaten broche ter waarde van 50 Mark en eeu gouden damea rempntoir met ketting ter vaarde ran 160 Mark Van dezen diefstal worden verdacht de in dat haiu gewoond hebbende kelner en kelnerin die beiden heimetyk het hul hebben verlaten en zich vermoedelgk naar Amsterdam hebben begeren De politie ït hen reedi op het ipoor De 80 jftrige L G r V Houtmansgracht verliet g 8ter n aan de Üoolebrug den tram om zich door t plantsoen hniswaarts te begeven £ en drietal jongens zagen hem gaan en meenden op een afstand hem te moeten volgen Werkeiyk vonden zy al spoedig zgn pet drgvende en den gryaaard tot bgua aan den bals in t water waaruit z met veel moeite hem konden helpen en verder thaie bmngeo IJauk zy het initiatief vin deafdeeling Gouda v h Alg Ned Werkl Verb dat onvermoeid TOortgAut te yveren voor de uitbreiding onzer bewejfiog in Zuid Holland was tegen ZaterdatfiiTond 27 Januari een openbare vergadering belegd tt Bodegraven en Zondagavond d a v te Haastrecht Aanvankelijk 7 hi de hr de Rot in deze vergaderingun als spreker optreden maar wegen verhindering door ongesteldheid trad de voonitter in zgn plaats De beide vergaderingen waren zeer druk bezocht zy werden geleid door den voorzitter der afd Gouda den heer B Bolsderver Het gesprokene werd met groote aandacht gevolgd en biykbaar ook begrepen Van de gel enheid voor gedachtenverwisBoling na afloop der ied V04 ring gegevon werd te Bodegraven geen 7 i s st 7 9S 8 4S 7 8 40 7 4 8 t6 7 B5 M Ooudl 6 80 7 tt S st a O ICoonlreelit Niduwerkark OaptlU BotUirdiun 7 Botterdun t hpolle S IO Niouwerbrk i lt Uoordmolit 1 88 11 01 liui M 7 48 S 68 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 68 01 N d L d 8 08 Voorb 6 07 9 1S 1 13 1 18 1 84 1 88 1 88 11 10 u ia 8 14 38 11 10 li 8 Ooudi S 89 te Haastrecht daarentegen een vrg raim gebraik gemaakt In eeritf enoemde gemeente werd dadelyk een afdeeling gesticht in de andere was dat niet het geval Hoezeer het gesprokene blghbaar ook te Haastrecht in goede aarde was gevallen was er aarzeling ora toe te treden Niemand wilde de eerste zyn en ook bestaat dsar een koeohtsbn8 een soort ziekenfonds en men meende dat het bestaor van dit fondi de zaak ter hand diende te nemen In ieder geval wilde men nog eens over de zaak spreken £ r is veel reden te verwachten dat het ook te Haastrecht tot de oprichting van een afdeeling zal komen vooral omdat ook bet bettonr der afd Gouda voornemens is bet niet bg deze vergadering te laten De Werkmansbode bevat den volgenden brief uit Gouda Ter inleiding van dezen brief moei ik even melding maken van het feit dat de nooit volprezen sociaaldemocraten en daaronder één die nit Rotterdam naar hier is ovpi ewaaid de goedheid heeft gehad m in het socialistisch blad Vrybeid te belasteren Het geval was van dien aard dat ik mg verplicht achtte daarvan aangifte te doen bg de Jostitie die het zg ter barer eer gez d aan mgn verzoek gevolg geeft om er zoo spoedig mogeiyk werk van te maken De uitslag daarvan hoop ik later mede te deelen Gaan wij nn verder voort met de beschrgving van Goudsche toestanden dan zal ik io de eerste plaats een woordje wgden aan de pottenbakkers en draaiers Zij vert eowoordigen hier nog al een groot getal hoewel die indnstrie ook niet meer dien bloei bezit van vroeger toen het emailwerk nog niet gefabriceerd werd vandaar dan ook dat men er weinig kinderkrschten bg vindt De pottendraaiers zgn de hoofdpersonen van deze industrie Zij konnen heel wat uit klei vervaardigen en men rerwondert er zich over boe vlug dat alles in zgn werk gaat temeer daar handen en voeten daarbg dienst moeten doen Het werken met de voeten beeft menigen pottendraaier al eens den wensch doen niteo t dat daarvoor toch eens een machine zou worden uitgevonden Over het algemeen kunnen de pottendraaieri ook die op stuk werken eeu vrg goed loon verdienen dit is echter voor het meerendeel niet het geval met die personen wutke in de bakkerg werkzaam zyn waarvoor minder kennis en g oefendheid vereischt wordt Dat de werklieden in deze industrie niet op den laagstsn trap van ontwikkeling staan blgkt hieruit vooral dat de lust tot vereenigen by hun reeds tal van jaren bestaat en zg er liefst wel twee vtreenigingen Op nahouden Tot mgn sp jt moet ik bekennen dat er onder de pottenbakkers patroons maar weinigen gevonden worden van wien men kan zeggen dat zg hartelgk voor het personeel zgn van het tegendeel zon ik nog wel eens een staaltje knnnen opdisschen hoewel ik daarvoor deze keer geen lust gevoel Het Goudscbe aardewerk staat in den handel niet als nummer één aangeschreven Hoewel men mg verzekert dat daaraan wel wat te doen zou wezen schynen de fabrikanten de noodzakelgkheid er nog niet van in te zien Enfin voor bun is het dan ook zoo noodsakelgk niet want van de meeste rgdt bet karretje toch op eeu zandweg VITg zullen nu de pottendraaiers maar laten draoien en een kykje gaan nemen in de bleekergeu Wat hleekerijen zijn zult gg zeker wet weten niet waar Maar ik vrees dat gg u vergint want met een bleekerg betitelt men bier een wasehiurichting Gg begrgpt dus wel dat we hier in Gooda de wgsheid nog niet in pacht hebben 10 48 lO St 11 0 11 09 U IS U 6 11 05 11 88 8 51 7 88 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 8 18 10 03 10 11 7 4S 8 07 9 49 4 67 U 6 18 6 88 8 81 8 6 80 10 11 t i1 M 6 80 t 86 11 88 Als ik er echter rond voor nit moet komen dan geloof ik dst die waschinrichtingen eigentgk bleekergon genoemd worden om de menschen een beetje te bedotten Het beeft dan den schgn alsoi het goed dst gewassoben wordt ook op het bleekveld komt Maar dat is mi hoor Olie eu toag en chloor mftken het linnen eve goed helder het werkt veel vlugger er is minder personeel noodig en de baas steekt meer cunten in zgn sak Dat laatste is natnnrigk Itet voornaamste want het c1inuen wordt er met die kunstmiddelen niet beter op Gg zult nu misschien 2 gen dat de bazen dan toch zeker hun personeel ook wel goed uilen loonen bg ziekte misschien een dubbel n eekgeld nitfa talen en bg hoogen ouderdom of invaliditeit een pensioen verschaffen Wie dat denkt die is er niet achter Pensioneeren doen de bazen wal maar altgd hun zelf daar zgn wel btgken van Maar het personeel pensioneeren I Ik ken een bleekersknecbt die tnsschen de 25 en 30 jaar ia ééne zaak is werkzaam geweest do man kreeg in zgn werk een ongeluk en heeft ns dien tgd zgn werkzaamheden niet meer kunnen waarnemen Waarmede werd nu die lange diensttijd beloond en het lijden verzacht Allèèn door het nog uit te betalen loon van den dag waarop hg bet ongeval kreeg eu door een bezoek van den patroon gedurende yo ziekte Of de bleekers patroons nu allemaal zoo zgn durf ik niet beweren Ik zoo haast zeggen dat er by enkele beterschap is waar te nemen Ik las ten minite in het begin van dit jaar een advertentie in de Goudscbe Courant waarin bet personeel hüu patroon dank zegde voor het ontvangen geldelgk bedrag Dat zal men toch niet doen wanneer men niet meer lan één achterwiel krggt Wat de loonen betreft die zyn over bet algemeen véél te laag £ r is geen een gehuwd jiersoon die daarvan behoorlyk kan leven De wetgever alleen kan hierin een verandering brengen want bet werkvolk zelf waaronder veel vrouwen en meitgesj zgn niet ontwikkeld genoeg om het nut van het vereenigingsleven te beseffen althans niet zooals wg dat opvatten zonder bescherming en controle van de kerk Dit bedrgf moet dan ook meer beschouwdworden als een toevlucht voor werklieden dieop andere wgze geen brood kunnen vindensa voor vrouwen en meisjes om het tekortin vele arbeidersgezinnen daarmede aan tevullen H Aangenomen het beroep te Aartswood N H door ds G Wontman te Boskoop Het bestunr der onlangs oj erichte afeeeling Waddinxveen van het Alg Ned Werkliedenverbond bestaat uit O O de Does voorz Oudedorp W Groenevelt secretaris Zuidkade G Prins Qenuingmeester Oudedorp eu M Groenevelt commissaris allen te Waddinxveen Te Woerden is Zondagnacht een der torenspitsen van de nieuwe Roomsch Katholieke kerk vau het metselwerk afgeslagen zonder persoonlijke ongelukken te teroorzaken Deze spits bestond uit hout en leien Ëen gedeelte Tan oen gzeren bek is door den val beschadigd Oe kerk is byna twee jaar in gebruik Door de Staatsspoorweg Maatschappy is een beambte met onmlddelyk ontslag gestraft wegens misbruik maken van vryvervoer Hy had een op zgn naam gestold biljet aan eenparliculier ten gebruike afgestaan Op de Oude Gracht te Utrecht bleef een heerenhuis bewoond door een alleenwonende en zeer zonderling levende ongehuwde 78jarige dame sedert een paar dagen gesloten Ook de aanbellende leveranciers kregen geen gehoor zoodat men rreeade dat zg of ziek of overleden was daar zg geen vrouwelyke of mannelyke hnlp in huis had De politie verschafte zioh toegang tot die woning en vond de dame dood op hare legerstede zy Boheen geen geneeskundigen bystand gehad te hebben 7 10 1 84 4 50 4 57 8 04 6 11 6 80 6 03 6 10 8 17 6 S 4 10 7 S0 O O n D II U iO 11 80 1 45 1 55 8 08 8 08 8 15 18 40 18 08 Voorb 6 64 N dL d5 69 Z Ze pr 08 Bl Kr 6 14 Ze IL6 19 10 38 Eenige weken geleden wachtten de instructeurs die de Trijwilliffe oefeningen in don wa penhandel te Schagen en ie Scbagerbmg leiden in het station te Sebagen op den trein die ben weer naar Helder zou brengen toen zekere C B uit den Anna Panlownapolder ich in beschonken toestand beleedigende uitdrukkingen ten opzichte van de Koningin liet ontvallen De militairen maakten proces verbaal op tengevolge waarvan C B dezer danea door de arrondissements rechtbank te Alkmaar tot 4 weken gevangenisstraf werd eroordeeld De eisob was 6 weken Te Berlijn stond dezer dagen een dame ti recht die in de Friedrichs Strasse een voorname kostschool houdt en die vlak bg hare chooI een elegante bod a had gevestigd waar zg nota bene de bezoekers jongelieden lan deftigen stand in aanraking bracht met de aan hare leiding toevertrouwde meisjes zy IS voorloopig wegens het honden van een tapperg zonder vergunning veroordeeld tot een geldboete van 100 Mark en de kosten lan het geding Maar men gelooft dat rbg het gerechtelijk onderzoek feiten ontdekt zgn die aanleiding zullen geven tot een verdere rervolgiog van dezeondewyzeresvfindesiÖde c De Limb Koerier deelt mede dni te Holduc met Paseben eene Duitsche burgerschool Realschule geopend zal worden Deze zal L eheel volgens de Duitsche leerplannen ingelicht worden en met Sexta en Quinta b iniien Opgenomen worden leerlingen welke tien jaar oud en io het bezit van goede getuigschriften zyn De eischen van bekwaamheid om opgenomen te worden zyn dezelfde als die voor de gelyke klassen aan Duitsche t cholen In de vergadering der Tweede Kamer op Dinsdag 13 Februari te 2 uren zal nadat lie trekking der afdeelingen plaats gehad heeft i u het besluit der te benoemen centrale afdeeling omtrent het onderzoek van wetsontwerpen in do afdeelingen is medegedeeld door ilen voorzitter worden voorgesteld de beraadslagingen over de kieswet te hervatten op Dinsdè g 20 Febraari des voormiddags te 11 In 1884 hebbeïi de leerlingen van het Spaan chö korvet Nautilus belangrgke hoeveelheden sponsen ontdekt in den omtrek der Antillen De tijding van de ontdekking dier ryke banken verspreidde zich spoedig en van iiile kanten stTOomen visscbers toe om ze te ontginnen T enwoordig honden zich op het kleine eiland U Batabano 180 visschers besig met het afri scben van de sponsenbnokeu op de kust In de stad zyn tal van gebouwen verrezen waar men zich bezig houdt met het reinigen en prepareereu van de sponsen urn ze voor den uitvoerhandel geschikt te maken De sponsen worden niet meer door duikers I plukt op den bodem der zee doch door middel van dreggen eene soort van sleepnetten tut de zee gevischt Vertegenwoordigers van verscheidene vreemde liaodelshuizen doen elkaar op Batabano reeds ifhreok en hun onderlinge stryd heeft dikwgis teu gevolge dat de prgzen der sponzen hare i igenlgke waarde overtreffen Volgens de verklaring vau de maatschappg der sponseuvis iohery te Batabano heeft de jaarlyksche vangst eene waarde van 560 000 franken Het dorp Oosterwgk was deze week het tooneel van ergerlijke baldadigheden Een troep van meer dan 300 schoenmakersgezellen trokken door het dorp en verbryzelde bier en daar de ruiten De marechaussees die de handen vol werk hadden om de menigte tot bedaren te brengen losten om de menigte schrik aan te jagen eenige schoten welk middel doeltreffend scheen althans de onrustmakkers gingen uiteen Te Tilburg bestaat het voornemen tot het TUd vso Greenwicb 8 48 8 40 47 8 54 10 1 10 10 11 08 11 81 11 08 U S6 11 4 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 4 45 4 66 6 0S 5 09 6 16 6 8 8 S 10 4 48 7 7 11 7 80 7 8 7 31 5 6 09 8 H 8 0 8 bO 10 07 10 64 04 9 1010 83 1 8 41 9 3 10 40 11 86 4 10 7 88 47 4 86 7 40 10 06 t tt M 11 80 9 41 64 ooriohten nn een anti iocialistÏKben bond pnsrtoa ui da anti aocialiaiiacbe apoorvegbood Recbt en Pliobtc den 25en dezer een propagandatocbt onar deze stad maken Reeds bebben rnim dertig leden hun stenn toegezegd Een macbinefabrikant te Martenshoek bij IToogecand ia eoo verbaalt de N Gron Ct b t nlachtoffer geworden van een geslepen oplichter De fabrikant had per adretentie macliinea aangeboden en onze maat kwam er op af By bad tot dat doel eeu heel aardig sprookje verzonnen Naar zijn zeggen nl was by architect en door een paar Qronioger heeren getonden om da werkzaamheden van eene nieuw op te richten aardappelmeelfabriek ie Martenshoek te leiden Den volgenden dag reeda moeat hy zyne werkzaamheden beginnen Er waren verschillende mnchines beuoodigd en mynheer de fabrikant zon die wel willen leveren 0 jawel Maar nn was s mans lieve vrouw zoozeer aan hem gehecht dat ze hem vergezellen wilde Hy was nu genoodzaakt tjjdelijk een woning te Martenshoek te huren Of mynheer ook iets geachikts wist Dat trof £ r was eene woning te krygen Aanstonds ging onze architect er op af en ja de woning leek hem ook goed toe Mnar manr de eigenaar vroeg 25 voornit en nu trof het juist zoo o igelukkig dat hij alleen maar reisgeld by zioh had Mynheer wou zeker wel zoo goed zyn de ƒ 25 voor te schieten Mynheer moest zich maar ter verdere bespreking by de heer3n te Groningen vervoegen tyd en plaats werden bepaald en kon dan ook zyn geld terug ontvangen De fabrikant liet zich beetnemen Het ia onnoodig te zeggen dat hy nog altyd op de flinke bestelling en bet voorgeschoten geld wacht Vun Martenshoek richtte de flesschentrekker zyne schreden naar Groningen waar hy in een magazyn zonder betaling een flink zwart pak wist te krijgen en by een apder nog wat geld Da winkelier kon aan bet opgegeven adres zyn geld halen Jawel Dezer dagen kwam aan de Toevludit voor iLikloozen van het Leger des Heils te Amsterwn op den Heiiigenwegeen man om opneming vlagen Hy deed zich erg hulpbehoevend voor en werd dau ook opgenomen Des anderen daagfl bleek dat het heerschap nit Utrecht was gekomen en dat hy daar óók voortgebolpen door het Leger des Heils een kar met brandstof welke hem ten verkoop gegeven was te gelde gemaakt bad en met de opbrengst er van door was gegaan Dat geld had by verbrast en daarna moest het maar weer het Legvr dea Heils zyn dat zich over hem o fftfermde I Zeker een schaamteloos stukje Natunriyk is deze vriend thans ergens anders onder dak gebracht Kog werden Zaterdag 1 1 een drietal mishandelingen door onderwyzers te Neerboscb gepleegd voor de rechtbank te Arnhem behandeld De eerste betrof Frans van Geelen onderwyier te Neerboscb wien ten laste werd gelegd op eenen dag in bet jaar 1892 in de school in de weesinrichting te Neerboscb de elfjarige Maril Clazinft van Detb te hebben mishandeld door haar opzettelyk met de vuist althans met de hand eenige slagen op het hoofd toe te brengen fiekl bekende het meisje eenen klap om bet hoofd te hebben gegeven Volgens de eerste getuige Marie van Detb waren het meerdere vuistslagen geweest tengevolge waarvan zy drie dagen bewusteloos was geweest en ook nu nog niet geheel hersteld is Volgens andere getuigen was zg s middags nog op school geweest en toen wel met hoofdpyn naar de ziekenzaal gegaan maar hield zy zich wel meer ziek De viekenmoeder die baar vier dagen in de ziekenzaal bad gadegeslagen verklaarde dat zy niet ziek was en dat baar zelfs niets mankeerde Het O M Achtt het uitdeden van den klnp bewezen maar het verbaal omtrent de gevolgen volkomen onbetrouwbaar Aannemeude dat bekl door bet toedienen van den slag de grenzen der tuchtiging bad overschreden eischte het 0 M tegen bekl 20 boete sobsidie 7 dagen hechtenia De verdediger mr Korthals Altes trachtte aan te toonen dat van geen verband tusschen de slagen en het opnemen in de ziekenzaal is gebleken en concludeerde tot vryspraak Medegedeeld werd dat door ds van der Scheer by wien Maria van Detb in huis is geweest voor den rechter commissaris was verklaard dat Van Deth vóór het verhoor van zyn dochter e by haar kwam om haar geheugen op te frisBohen Uitspraak 20 Febr üena andera mishandeling was die welke aan den onderwyzer C de Bruin werd ten laste gelegd Hy stond terecht ter zake dat hy in December 1891 op zyne kamer in de weesinriebting te Neerboscb den weesjongen Gerrit Leeuwenhoek heeft mishandeld door hem opzettelyk met renen stok zoo hevig te slaan dat de jongen aan het hoofd bloedde en bloe derige striemen op zyn rug en schouders had Bek hekeode deu jongen eens een pak slaag te hebben gegeven omdat hy stal en reeds meermalen kisten zyoer vriendjes bad opengebroken Ku wilde bekl dien jongen niet op zyne ktmer hebben en toch kwam hij er telkens Op den bewnsten morgen vond hekl alles overhoop liggen op yiie kamer en toen hy Leeuwenhoek bmoeuriep bekende deze ten slotte dut hij dat gedaan had Bekl heeft hem dat toen eens voorgoed wiUeu afleeren en hem met eenen stok eenige slagen f egeven Daar de jongen been en weer sprong kan er ook wel een slag ap zijn hoofd zyn tLrecht gekomen Gerrit Leeuwenhoek Ie getuige 17 jaar thans arbeider te Loenersloot verklaarde dat hem nog niet was verboden op de kamer te komen toen hy op eenen morgen werd binnenueklopt en onder beschuldiging den boei omver te hebben gegooid een pak slaag kreeg Hy zeide o a lat alle meesters in hun kamer stokken hadden om de jongens te slaan Na do mishandeling iiad hy eenigen tyd flauw gelegen en was toen door den opzichter in de drukltery verbonden Gebeld Gorter iandbnuwersknecbt te Lekoinond had van de eigenlijke mishandeling niets ger ien wel had hy gesien dat Leeuwenlioek s hoofd bloedde Volgens dezen getuige werd alleen geslagen als bet verdiend was Hy beeft op de weesinrichtiug niet te klagen gehad Dokter de Blécourt had by den knaap slechts i en pnar onbeduidende wondjes op het hoofd gezien Den volgenden dag vond hy hem i eeds weder op het werk Verscheidene getui en a décharge legden verklaringen af omtrent de diefathtigheid van Ijeenweoboek Het O M wees er don bekl op dat hy op de inrichting den nnnm had van veel en hard Ui slaan Dit was dan ook de ergste miahanOAling die heden voor de rechtbank bleek en daarvoor eischte het O M eene gevangenisstraf van 14 dagen Mr Korthals Altes die ook hier als ver lediger optrad wees er op hoe de gevolgen ilweer overdreven waren Van Deth had in yu brochure gesproken van eene hoofdwond van 9 C M middeliyii en wat bleek twee kleine avondjes De Bruin moest de groote jongens surveilleeren en nu ging hy misschien te ver als paedagoog maar hy deed het alleen om don jongen te beteren Pleiter vroeg eene lichtere straf Het O M wees er nog up hoe ook at weer ten onrechte Ven Deth den veldwarhter Syorandi beschuldigt dat deze eene klacht van Leeuwenhoek oiet zon hebben gerapporteerd Hy bracht die wel degelyk over aan zyneti chef te Nijmegen doch deze achtte het niet ooodig aan de zaak gevolg te geven Ëen dergelyke rectificatie geschiedde ten opzichte van beweringen aangaande de zorgen van dr De Bléconrt Uitspraak 2Ü Februari De laatste bekl A J van Houten onderwyzer te Alinkerk was wegens ziekte niet verschenen Tegen hem was verstek verleend Hy moest terecht staan tor zake dat by in den tyd gedurende welken hy onderwyzer was op de weesinrichting te Neerboscb op eenen avond m bet begin van den nii tervau 1892opl893 lu de school van genoemde inrichting den weesjongen Nicolaas van Hensbergen beeft niahandeld door hem opzettelijk met een lat of stok ettaiyke luchtige slagen op den mg te even waardoor die lat of stok is gebroken Tegen hem werd geëiacht eene geldboete van 20 subs 7 dagen hechtenis Uitspraak 20 Februari Het publiek dat de terechtzitting bywoonde was niet zeer tairyk Bulteolandsch Overzicht Een nieuwe arnacbistische aanslag heeft te L args gisterenaroud te 9 uur plaats gehad en wel in het café Terminus Twaalf personen één doode in het café rerden het slachtoffer van den aanslag onder hen zyn drie kelloers Allen werden vr ernstig aan de beenen gekwetst van velen hunner reven de rerwoudingen reden tot ernstige ongerustheid De matrieele schade beeit met veel te beteekenen alleen aan bet plafond ijn de sporen van de kogels te zien een spiegel en een tafel werden rerbr zeld Op bet oogenblik der ontploffing ootstond een onbeachryfelyke paniek Vau alle zyden weerklonken kreten de bezoekers snelde in dleryi naar de uitgangen sommige sloegen de ramen aan de straat stuk om te ontsuappen De bom bad den vorm van een sardineblikje de lading bestond uit kogels sp kers en zool enaamd poiidre cbloraiée De ontploffing gaf een geweldigen stag en vulde het koffiehuis tnet een groenachtigen rook helgaen de paniek nog vermeerderde Al de gewonden z o te Parijs woonachtig B de arrestatie van den misdadiger had een vreoreligk tooneel plaats Dndeiyk na bet werpen van de bom snelde bij de straat op achtervolgd door een menigte die gilde Slaat hem dood In de rue de Rome werd de vluchteling aang repen door een agent de anarchist woretelde nit alle macht om los te komen hg greep zgn rerolrer en schoot op tien agent en de omringende menigte Een dame werd getroffen naar men zegt donde Ük de agent werd eveneens getroffen maar had nog den tjjd zyn sabel te trekkf n en den moordenaar een houw over het gezicht te ïjeven Naar het politipburoau gebracht verklaarde de moordenaar at n den commissaris dat z n uaam is Le lireton zyn leeftijd 30 jaar Hy i af zich uit voor anarchist Tot den geneesheer die beni een verband aanlegde zeide fay dat hy VaiHant wilde wreken en dat na hein adderen zullen Komen om de bourgeoi8 maatschappy te vernietigen Het nieuws van dcnaansUg verspreiddezich als een loopend vunrlje door Panjt en verwekte alf emeeue verontwaardiging De ministers v n binnentandscbe znken en van justitie Kaynal en Dubois begaven zich naar het tooneel van den aansUg Het café werd door de politie bezet Een ü root aantal nieuwsgierigen stroomden den j eheelen avond naar bet hotel Terminus In deu omtrek van het station stond een dichte inenschonmassa De beweging voor en tegen h t Russische handelsverdrag begint in Duitschland eerst en zal wel niet eindigen vour het tractaat aangCDomen of verworpen is Het eerste lykt nog altyd bet meest waarscfajjniyke en de Keizer tnag er ziob dan op beroemen dat hy t meest tot die aanneming heeft bygtdragen Intusscheu wordt die directe bemoeiing en vooral da wyze waarop scherp aangevallen door de Altg Zeit Van de cHarab Nachr had men betzelfde kunucn verwachten maar sedert üiBmarck te Beriyn is geweeit is de toon daarveranderd Na in korte woorden herhaald tehebben wat er op het Caprivi dner is voorgevallen zegt de cAIlg Zeit Bet warn tewenachen dat de beslissing zooveel roogelykwerd Torbaost De parlementaire beraadslagingbeeft onder deze omutandiglieden geen waardemeer immers do Hyksdag mag niets veren deren aan het verdrag en verwerpen mag by t ook met Of zoo iets strookt raf tde waor digbeid des Ryks of niet is welke het nieuwe R yk en zijn vertegenwoordiging is aangedaan is een andere vra De vryzinnige bescher mers vun du eer en van bet constitutioneele recbt van den Ryksdag hebben helaas het besef verloreu van zulke dingen zy slaan een toon aan alsof zy een overwinning badden behaald en dreigen plotseling heldhaftig geworden den I Rykudag met ontbinding wsarvan zy zich allet goede beloven Het is echter te hopen dat er in den Ryksdag iemand zal opstaan die h t iopeniyk uitspreekt dat de dank des vaderlands toch niet ten deel kan vallen nan hem die zulk een gedwongen toestand in het leven riep waarby in plaats van weloverlegde keuze de riuve tioodzakeiykheid optreedt Als een gevolg vau don nieuwen koers mag men deze noodzakelykheid pryzen een zegen van het Ryk is zy in elk geval niet In een nnder artikel komt de cAtlg Zeit terug op het antwoord dat de Kei er zou gegeven hebban aan den heer Levetzow Het blad verklaart zonder verder bewys met te kunnen gelooveu dat de Keizer zou ge ogd hebben Uer Czor wQrde rs gar nicht verstehun kütmen wie Leute welche bui Hofe ein und ausgeben die meine Uniform trngen in eine Sacbe gegen mich stimmen die von so weittrageuder Bedeutung i t Met de onderleekening van het verdrag is de laatste formalitt it vervuld en bet stuk gnat nu naur den Bondsraad en van deer eerst naar den Ryksdag De mgenomenheid van den Bondsroad moet ook zeer matig zyn Mecklenburg Schwerin moet tegen het verdrag zgn en Beieren zou ryn toesteminingafhankfiyk stellen van een verlaging vau het grannvfrvoer op de spoorwegen De conservatieven zullen voorstellen een verschillend tarief te maken voor de Staten die papier met gedwongen koers hebben of goud agio In een telegram uit St Petersburg wordt o a gezegd In de RiiEsische bladen heerHcht eene hoogst biyde stemming wegens den thans verzekerden uitstag der beraadslaging in den Duitschen Ryksdng over het handelstractaat zy wenscben de Russische regceriug en inzonderheid den minister van financiën van hartegelnk met die zegepraal terwyl ook Duitschland met alle recht zal konnen juichen nude dreigende onweerswolken zyn geweken enweder de zonnestralen van vriendscbappeiykensbnurscha i doprlaten Voor de Duitscheindustrie openen zich weder de Russischemarkten onder gunstiger voorwaarden danonder het Uiief van 1891 H tU ojtgchevolk zoo luidt bet telefirara veM jTij liWtdit te danken aan het verstsndigi fe SÉ energie van zyn jongen Keizer mi J BpJ ibp heeft met de sinds lang beer8chend 3 i li zifnswgse dat goede nabnurschap weffflogMykis wanneer men op politiek gebied zich beyvertom het altoos met t lkaar te vinden niettegenstaande men elkaar op economisch gebiedhet vel over de uoren irekt De beer Gladfitone is terug in Engeland Zaterdagochtend kwam hg te Londen aan Hy ag er volgens Reuter zeer gezond en opgewekt uit Toen men hem sprak oTer het bericht van zqh aftreden lachte hg Inaarzeide niets Weldra begint voor hem de stnatkundige worsteling opnieuw In het eind dezer maand worden de zittingen van bet Engelsche Lagerhuis hervat en de belangrykste vraag is welke houding zat de regeering dan aannemen tegenover het Hoogerbuis dat Home Rule ver wierp en andere wetsontwerpen aanmerkelyk veranderde De minister van oorlog Campbell Bannerman verklaarde in eene rede te Newcastle dat de regeering zich Volstrekt niet door het Hoogerbuis zou laten dwingen het Parlement te ontbinden f e meerderheid der ministers wil belebten dat een beroep op de IviBZcrs gedaan wordt voor een belangryk deel van bet program is uitgevoerd In gelyken in spraken de ministers Bryce te Liverpool ir Charles Russell te Wisbech en de directeur lier posterijen Morley te Nottingham Op het Newcastle program staat o a een wet om aan plaatselijke besturen het recht te even drankverkoop te verbieden door welken maatregel de stemmen der afschaffers moeten wordcK gewonnen Het is van vael belang roor de regeering dat dit en andere dergelijke wetsvoorstellen gereed komen vóór de kiezer worden geraadpleegd die zich op dit oogenblik ongetwyfeld tegen het mioisterie GIadstono ouden verklaren Keumerkend waren de uitdrukkingen die de drie redenaars gebruikten Laat de stryd komen zeide de heer Campbell Bannerman Er mag van een vorgelyk t een sprake zyn en wy willen niet zwichten De heer Bryce De vraag is of wy nog langer een lichaam kuuoen in sUud houden dat zoo geleid wordt door klassen belang Sir Chs Russell De quaestie is of geduld kan worden dat het Huis der Lords het geven van wetten stelselmatig belemmert als thand i eschiedt Het Bcbynt dus te moeten oittoopen opeen tryd tegen het Hoogerbuis Volgens den Londenschen correspondent van de Yorkshire Post verwacht men in sommige kringen eene ministerieele crisis De lualcontenteo zouden Lord Rosebery en debeer Agquitb zyn de eerste w ens zekere quaestlen vnn buiteulandsche politiek de andere nnidat hy in zienswyze van zyne collega s afwykt ten opzichte der wenscbel kheid ecner schikking met het Hoogerbuis over de Employer s Liability Bill c Eris voegtdebttricht ever er by geen rook zonder vuqr maar t verigens moet men aan dergelyke geruchten ii t te veel waarde hechten Lord Rosebery om te beginnen ia roor bet Kabinet kortweg onmisbaar en zal dus zeker zynen wil weten door te drijven £ n wat den heer Asquith treft hy is te zeer by de pinken om een salaris van pst 5000 en verdere goede vooruitzichten zoo maar lichtvaardig op teofferan Het wanrschynlykst is dat de ministers gezarnenlyk wat er ook gebeurde hunne portefouilles ouder den arm zullen houden totdat Ie ure slaat van eene algemeene verkiezing BOEKBEOORDEELING Van Nederlandscb Ooat en West Indiëc bewerkt door den br D Aittou verscheen by den hr P Noordhoff te Groningen een derden druk Deze vermelding alleen ware reeds voldoende de bruikbaarheid van dit werkje aan te toonen maar gaat men de uitstekende wyze HA wsarop de schryver belangstelling in onze groote en rijke bezittingen in Oost en West tracht aan te kweeken dau verdiende dit werk nog meer waardeering dan tot heden het eval was Geen dorre opsommingen van namen die in bet geheugen gepompt toch met veel wyver maken maar vergelykingen vragen illnstratiën 8chet8Jes die met gebruik van goede kaarten ongetwyfeld meer voordeel zullen aanbrengen Voor norraaaltesseo en voor Mgen studie zouden we geen geschikter leerf oek weten aan te wyzen Op hoogere burgerscholen en gymnasia kan het moeilyk gemist worden Ten gebrnike by het onderwys voor Ambachtslieden zyn by den Uitgever P Noordhoff to Groningen van twee werkjes nieuwe drukkenverschenen ka Vooreerst het slj boek der Meetkonde door L van Zanten Jz en G A Scbolten beleefde een vierden druk en het Leerboek der Rekenkundec door L van Zanten Jz een tweeden Beide boekjes worden met vrucht gebruikt op verscheidene burgeravondscbnlen De verschillende vraagstukken zyn niet te moeilyk en daarenboven zeer practiecb Aanslaande Ambachtslieden die zoo onderlegd norden rnllea hun weg wel vinden Burgerlijke Stand GEBOREN 9 Febr Johanna Catbarina tuders J Keyne en C J de Brnin Ekeline Hennette Gertrade ouders T Crebas en b C Kroin 10 Oysbertus ouders D Schooft n en M de Keizer 11 Gerardua ouders A Coomans eu A Vezwey Leendert onderj