Goudsche Courant, woensdag 14 februari 1894

Donderdag 15 Februari 1804 33ste Jaargang No 6878 mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Aüwnderiijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden gpeplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd L DakkM en M J i n ES wb1i Juob Johuua Chribtina onden J P Mot en E B da JoDg 12 Corutii oudm 3 V lk d C Verdel Oeertraids Sara ondera A H Doamik en J Schouten OVEELEDEN 10 Febr M C üiigiar 7 w A Koolmee 11 d GEBOREN Simon onderi M Boa en A C Tan Leenwen Teiinu oade J do Bruin en J de Koater Piater oudert T Karreman eu S Tan den Henrel Alids Margar tha onden P Verhoef en M Prins OVEBLEDBN W Tan Delft 63 j C Anker 14 j A Vermeulen 42 j ONDBllTBOUWD F G Blomeo J Print GETROUWD D Bnitenfinia en P Haak Hl maal BBKBOOSD A van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam li riSBBUABI alotkoen y 108 71 78 78 O Tor kn 86 10 4V 7iy NlBUUils Oert Kad W 8 dito dito dito dik dito dito i Hoxsu OU Ooodl 1881 88 4 71 Vi 78 10 68 8 88 8V IM 80 81 V4 108V 681 8 100 looy 104 644 614 ion i i i8oy ii i i 101 186 80 lOlV 101 170 1I7V 188 J l ÏO i 104f 118 108 i 10 V n n 108 187 183 18 78 111 104 81 80 18 186 108 V 10 V lOlV 101 114 107 Itun InioliriJTing 1868 81 8 Ooanxa Obl in pspior 1881 8 dito in titver 1888 8 tanmkh Oblig met tioliel A 8 V Bsy dito dito 8 Imuxn UU Ooit ia Serie 8 dito aewni 1880 4 dito bij Hatbi 18811 4 dito by Hope lSS eO 4 dito in Koud leea 1888 8 dito dito dito 1884 8 feu Ferpet lehuld 1881 4 Tviuu Oepr Conir leen 18 0 4 Geo toeuiug erie D Geo laenioK urie U ÜDIDAra Blp Beo t oU Uti 8 Muioo OU Buit Bob 18 0 8 Vnini ii i Obl 4 onbep 1881 AUTiMiAil Obligation 1861 8 BoniIMlI Bied leen 1888 8l i NlD N Afr HacileliT aaod Arendib Tab Mü Oertilwten DaultutKbappiJ dito Arob ilf potbeolib pandbr 4 Calt Mij dtr Vorntenl aand Gr Hypotbeekb paudbr 4 NederlandKhe bank aand Nad UandelmaatHh dito N W Il Pao Hyp b pandbr 5 Botl Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbaekb dito 4 OoiT K Ooit Hong bank aand Bm Hypotheekbank paodb i AaaailA Kquit hypoth pandb t t 46 48 Muir L U Pr tien oarl 6 Kju 141 6 V Znid Ilal Spwmij A H obl 8 iFoLlH Waruhau Waenen aand 4 BlaL Gr Buaa Spw lty aand 8 Baltiaobe dito aand 7 Ol u ïaatowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand S Knnk Ob Aaow Sp kap aand 8 Lotowo Sevaat Sp Ui oblig 8 Oitl Vitebak dito oblii 8 SnldWaat dito und 8 dito dito oblig 4 iov 4By II 11 80 lUVl 117 AKlaUA Cent Pao Sp Mi obl 6 Ohio k North W pr O i aaod dito dito Win St Peter obl 7 Denrer Bio Gr Spm oert T a IllinoiiCeotral obl in goud i Loulw fc KaahriltoOerl aand Mexioo N Spv Mij lehyp o 8 Uiia Kanaal r 4 pot pref aand N ïork Ontario Si Weit laod dito Penni Ohio oblig 6 C agon Callf Ie bvp in goud 8 Bt Paul tlinn U Manit obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 8 OaKASa Can 8outh 0ert T aand Tim 0 Ballw h Nar Ie b d o O Aiaaterd Omnibui Mij aand Bottard Tramweg Maati aand Nu Stad Amiterdam aand 8 Btad Rotterdam aand 9 Biun Stad Antirerpenl887 i Sud Bruiaal 1886 SVt HoNO Theiw Begullr Gaaallioh 4 OoaTlKR Staataleening 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 8 BTAXa Stad Madrid 8 1888 Nb Var Bia Hyp SpoU oert 6 ADVERTENnfiN Voor de rale bawgien tu beluigitelUiig by da gabooite T n onien Zoon onderTOndan betnigan ttj onian hartelgkan dank A J SCHILT M K 8GHILT 01 JoHO GfMda 18 Fabnuii 1894 MSTSLOOa Heden den twaalfden Febraari 1800 Tier en negentig ten renoeka Tan WILLBU WENDBIKS Bonder beroep wonende te Gouda ten dese domicilie kielende ten kantore ran den adrocaat procureur Ma U M SCHIM tak ma LORFF te Gouda die in doze ili toodanig Toor den rcqoiraot in reebten xal oecupierao En uit kneble aa bat rerlof door da Arrondii lementiBeohtbank te Botterdam dd 6 Jinuari 1894 op bet daartoe door dan requirant gedaan rerzoek verleend iljnüe geregiitreerd iieb ik SIMON FIETEE VINK deurwaarder bü de Arrondiuementa Beohtbaok te Botterdam wonende aldaar aaa den Oppert No 88 Voor de eentemaal QedagTaUXl ADBIANUS WRBKHOVEN matroos UaUt p Wooad hebbende ta Gouda dooh than zonder bekende woonplaali in het Koninkrijk bijgeTolg mijn ezploit doende door f aanplakking iin een afKhrifl dozei aan do Toorname deur der rergaderplaal nn de ArrondinemeiiU Bechthank te Eotttrdam terwijl ik een tweede afiohrilt dairtan bob ororgejeion aic den Ambteniar Tan bet Openbaar Miuiitene bij gemelde Beohlbank iprekonde lan hel Parket mol den Edel Aohlbaren Heer Ma H J K DIJCKMEESTER Subititnul Offleier ran üuititie die hot oonpronkelgka met gezien heeft geteekend terwijl Toorti dit eiploit lal worden geplaalit in de Nederlindiohe SlaaU Coarant on in do Nieuwe BolIrrdamiehe Courant ali lijnde de daartoe bg roormeldo benhikking uitdrukkelijk aangewezen niouwipapieren en worden aangeplakt aan hot Huil der Gemeente Ie Gouda ali laatite aoooplaali van dm gedaagde Om op Miuniaf dm em m tumtigdn Mei ackttwi ünderd vier n negentif doa voormiddigi ten elf ure te reivdiijnen ot iemand van zijnontwege te doen Tenohijnen ter ureohtzitting van do Eonte Kamer van de ArrondiHemenla Beehlbank Ie Boiterdam zitting houdende iu het Qereohle gebouw aan het HaagHho Veer aldaar teneinde aiidan namens den nqnjraat ali eiiobor te hooron oonoludoeren Aangezien de ediagde in het jaar 180O tweeen veertig van Gouda ii vertrokkon in ali matrooi op zee gegaan zonder votmioht tot hit waarnemen vin zijne zaken gegeven of orde op bet beheer daarvan güileld te hebben Aangezien er alzoo meer dan njf jaar njn verloopen na zgn vertrek zonder dat er bericht ii ingekomen vin zijn aanwezen of van zijn overlijden Aangezien er mitidion termen zijn om verklaring vau reohtivermoeden van overlijden van den gedaagde te vragen eu de eiioher bolang heeft dat lulki door deze Beohtbank worde vorkUard omdat bij de oaaite bioedverwint en erfgenaam bij verrterf ia Uiladiin aan gemelde Bechtbank van zgn aanwesan Ie doen blijken den gedaagde lever i aauzcggendo dat indien nooh hg noch iemand vin zijnenlwege op deze dagvaarding mooht opkomen uameni den eiioher zal worden geooooludeerd dat hom daarvan lal worden verleend aote en varlof tot bet doen van eena tweede dagvaarding mot roierïe der koiten tot aan de einduitipraak De koiten dezes aijn in Debet 8 60 gel S P VINK Gezien flwfiwwnfcr door Om Ambtenaar van bet Openbaar Ministerie by de Arrondissflmenti Beohtbank te Boiterdam Uadeu 18 Februari 1I04 liet DUCKMEE8TEB Geregistreerd enz Voor eensluidend afaohrift Ui U M SCHIM vi Di LOEFF Promrew BRANDVERZEKERING Do OENERAAL AOENTUUR eener grooto Bnitenlandache Brandverzekering Maatacbappg vraagt voor GOUDA en OMSTREKEN 4 gelifke aeUeee MiMe Mllfll Adrea met opgaTo lan werkkring en roforontiën met fr br lott A P Alg Adr Bur DUCROISSl OOETZE E Rotterdam Openbare Verkooping te GOUDA tan OTOrataau Tan den Nolarii O C FOBTDIJN DROOGLBEVKR op DONDBBDAG 15 FEBRUARI 1804 des middag te 12 nran in bet Koffiahuit Har mon ia aan de Markt Tan Eene Eouwmanswoiiiiig r88laii to ÊteeÊorem WEI EN BDOILAHS ataanda en liggende iu den Polder Willens te 0 o a ca a In 3 per aelen Verhuurd aan H Pmia de Landargen tot I Januari au de Woning tot l Mei 1895 voor 900 por jaar Nadere inlichtingen geeft Toornoamda Notaria FOBTUIJN DBOOGLEEVER ta Oouda D a URAiVXIS MAaAMUra DIT Frintemps TE PARIJS Zenden gratis en franco het prachtig geïllustreerd NH ILUI met neder land flcnen of rransctieo tekst bevattende de aFbeeldtngen der laatst uitgekomen modellen voor het Zoniars lzoen van kteedcren hoeden enz roor beereii damef □ kinderen op gefrankeerde aanvraag aan 1 JULES JtLDZOT A C PARIJS Stalen van zUden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneens rraoco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer da rijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voorde goedeen prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzyn Bcfielimgcn vun 35 francs en kooger worden meteene vertioo ng van 5 O Oftvno oncht tnorij oan inkomende nohtgn m alU plaatien van Nederlmd aan hult bêiorgd De klanten hebben geene foriualiteitea voordo inklarm nrnnder ïlnts ie vervullen dnar ons réexpéiiitiBhuis ta Rozandaat Noord li f i f laai ing l fliiil is wil llgllillllll In bet centrum der tad op netten stand worden TWBE RUIME Gemeubileerde BENEDENZAMERS en SUITE aangeboden met KOST en BED BrioTon franco onder No 2308 aan het Burean dezer Courant G BOS H©©relca d e No 351 beeeelt zich beleefd aan tot bet AANLEGGEN on ONDERHOUDEN Tan met byievering van bet daarvoor benoodigde Te Huur yevraaffd EEN FLINKE BAKKERIJ onverschillig op welken stand Aanbiedingen onder No 2307 aan het Burean dezer Courant Vraagt een proel raa de echte TOEm WIJH aanbevolen door de grootste geneesheeren van het huia Ern Stetn Ërdo Hénye nabg Tokay Hongarije Te bekomen bg C van VLIET MARKT 156 FEMSCEE STOOMVEEVEEU H Chemisclie WsssciieriJ TAK H OPPË HEIMER 19 Kruiskade Rotterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepöt voor GOUDA de Heer Aa VAN os Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heereuen Dame arderoben alsook alle Kinder goederen Speciale inrichting voor het stoomen van pla ie mantel8 veeren bont enx Oordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of eyerM worden onschadelgk voor de gezondheid en ro mns sta bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken zgn de pröun 2 V gedaald Te stoomeu goederen lüa nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week HEET GIJASTHMA Dr SCHIFFMANN s Middel tegen Asthma geeft onmiddelgke verlichtiDg in de ernstigste gevallen en geneest waar andere middelen falen Verkrggbaar bg de Firma A WOLFF Markt Gouda in pakjes van fl 1 50 en fl 2 75 Gratis proefpakje op aanvrage voor lyders die het Middel nog niet probeerden ffli GlIJS BUR ili De NIEUWE LONDON doet het ze Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het glansrgk en zacht is onscbadelgk voor de hnïd en verft niet Pros 85 cant per flacon en 1 50 per dnbbeu flacon Alleen verkrggbaar bg J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger ZAK WOORDENBOEKJES boTattende do geslachten der zelfst naamwoorden be noTens eene korte Terklaring van do moeiiyk8te daarin Toorkomende voorden rolgens de nieuwe Spelling yan Dr M DK bij Oproiming i 10 Cent verkrggbaar bg A BRINKMAN ZN Ttendemeg Een ware Schat voor de ongelukkige slachtofiiBrfl der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspafctingen ia net beroemde werk Z Dr Retail s ELFBËWARIi G Hollandsche nitgave met 27 aib Prgs 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de opreofate leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Mf azin te Leipzig Nenmarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Mi i Gin 6d of laatate Abonnement VoorstclUnc DONDEESAQ 15 Febraari 1894 Directie LE GRAS au HASPELS mr Optreden vu WILLEM VIN ZUMLEN NüUA wmm Tooneelapel in 5 bedrgTon 6 tafer Tan kvn Daudet Aanvang half 8 anr 0 Qewone bepalingen en prgaen Ooade 3oetper 4iruk raa A Bkinkmah fc Zoom BINNENLAND GOUDA 14 Pobrnari 1894 Hedenmiddag werd ten Raadboize dezer Gemeente aanbesteed 1 Het uitvoerrn ean eeoige werken in deZwemen Badinrichting IngescfareTeu werd door C P W DesMDg 2595 H J Nederhoret 2343 J de Jong Wz 2289 P A Bnrgbout 2259 J J Duim 2173 J Alblee te WaddiniTeeo 2166 J H de Wilde il38 D Amesz 1932 en W BokboTen 1919 2 Het onderhoud der Stokadoorwerken inde Gemeentegebouwen gedureode de jaren 1894 1895 en 1896 Ingeschreven werd door K o Baadbuia r 28 50 Weaahnis e mZ 107 Gaitbnis 125 160 Oade Vrouwenboie 38 35 Arti Lwi Gang ei antoor Stadserf 72jr 49 12 Bank Tan Leening 19 16 Ie Koet acbool Paters 110 95 2e N Har 95 70 2a B S Groeuendaal 52 30 Tnsaehenscbool 90 80 Bew echool N Haven 18 14 Patersteeg 20 20 Meiaj school N Haren 93 65 Turfmarkt 58 35 Jong school Groeneweg 45 30 Burg Avondschool 115 94 50 Gymnastiekschool 11 10 Armkamer 22 22 Gymnasium 60 45 VrijdagaTond zal in eene openbare vergadering van de afd Goada van den ProtcHtaotenbond optreden den Weleerw heer L R Oldeman Deze vergadering is ook voor niet leden tot ankelgk Bg gelegenheid der aloiting van het jubeljaar des Paaseu op a s Zondag zal de afdeelidg Gouda c van den Ned R K Volksbond in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen c een buitengewone ïerpradering hniK nn FBVILLETOX PEINSES VESA i All ik u gedureode onte wittebroodsweken ten leermecitar sal sgo geweeit dan geloof ik stellig dat gy dsar furore xult maken Da jonge gravin sag mot Mhitterende oogen lot hem Op Haar ijdel hart was all botooverd btï de gedsohte aan zalk eene toekomst De stoomboot bracht bet jeugdige paar behouden naar da kuit van Zweden waar zij sao den arm van haven man het land betrad dit van nu sfbaar vadetland soa i jn tO voonwker zg had de haweÜjksieis zich ander S edaebt en bet anders gewild Parijs wss basr vertogm geweest en het zonnige Zuiden Maar ook Stookholm laobte basr toe en zoo ging bet verder met dttD spoortrein naar boven nsar het süelIqk slot dat baar als nieuw lid vrd het hoog adellyk gravengeslaeht sou ofmemea Z bereiken de stad Jönköpiag san hot Wette BHMT waar de grafelijke equipage het gelukkige bruidspaar soa afbalea Toen desa nog niet aanwezig was tiet de graaf lieh met zyne gemalin en de kamenier naar hot hotel ryden terwyl de bediende het grafelijke ryluig afwachten en dadel k na de aankomst biwvan bericht brengen zou Uet joDgf paar diaoerde rustte eeo weinig nit De Weleerw heer N van Ha ssel O P zal alR spreker optreden met hel onderwerp PauB Leo XIIT de Man van Geloof i De onderafdeeling St Gr orius zal ter opluisteriog eenige zangoummers uitTOeren Het Dagbiad van Goodac berichtte in zgn nummer van Dinsdag 13 Febr dat het aan de publiciteit door dat blad aan dm diefstal bg de Wed Van Vliet gegeven te danken i dat de politie alhier Zaterdag telegrafiRoh bericht ontving dat te Dordrecht e nige voorwerffen van dien diefstal herkomstig verkocht waren Dit is een weiüig besgdeu de waarheid daar de inbealagoutne geschied in naar eene of ava in een buiteugewoon politieblad Het bewuHtB telegram werd bier reeds Zater dagavond 9 24 bezorgd toen men nog druk met het blad waarin die opgave stond aan het venten was Em beetje gevoel van eigen waarde kan geen kwaad maar dit Igkt wel nat op boe enbedrog Ds J Fortugn Üroogleever te Lochera heeft een beroep naar Naarden sangenoraen Als tijdelgk leeraar in het Hoogdnitsch aande H B School te Delft Wordt voorgedragen de heer F Leviticus te Amsterdam ook tgdelgk learMr alhier Van de band van den heer T T G Valette die reeds een NiederliindischeGrammatik leverde voor Dititschere is thans by denzelfden uitgever Groos Heidelberg eene ïGrammaire néerlandftise varscheuen bestemd voor Fransohen en Belgen die onze taal willen aanleeren Het boek maakt deel nit van de collectie leerboeken voor verschillende Enropeeeche talen naar de metbode Gp spey Otto Sauer Dezer dagen is op militair ge ed eene nieuwe vereenigmg tnt stand gekomen die voor de deelnemers in de toekomst de gunstigste gevolgen kan hebbfn De ÜtrecMsche Courante van 13 dezer Bchriift dasrovtreut bet volgende Zondagmiddag had in de zanl van het Café Uet vergulde poortjec alhier eene vergadering plaats van ruim 60 Onderofficieren uit de verscbiUende deelen des Eyks om te geraken tot oprichting eener vereeniging welke ten doei beeft a Het verleenen van bjistandaan miJitaireo wanneer deze wegens ziels of Iichaamsgebr kgn niet door figen to doen ontstaan vnor de Vp en besicot daarna eene waiuli liug door do stad te doen liet was bij uitzondering een heldere sohoooe dag d luoht frisch en de nind tnmeljjk kraohtig maar helder straalde de zon aan den onbowotkten hemel Zij stonden aan de haven en blikten over het prachtige wgile meer De graaf was geheel en al bewondering en ailemda zoonis hg opmerkte met wellust de vsderinndscbe lucht in ♦ Mgn hemel t riep de jonge gravin verwGodertl uit bet sohgnt wel dst men voor de wijde zee staat zoover het oog reikt niets dan water en dut zal een laodmeer zijn ffO reker 1 sprak de graaf M wsdeo ii rgk aan water en bergen Wat dunkt n diorbarf als wg eens eèn tochtje deden op het meer wij beiden geheel aljeen P Dat zou heerlgk zijn Roosje l ff Maar zeer gevaarlgk Adalbert zei BossnDgs ig Zi boe de booten door da gotvei geschommeld wordeti selh de groote sobepen en dan zulk een klein ootendopje Wel ik ben een bekwaam geheel volleerd roeier een handig bootsman en gij suit toch ook zeker wet eens eon klein roerije hebben geregeerd op de Aliter rO js 1 riep z j gevleid uit ik wai attgd de eente by de partijen op de Alster en da Elbe Ziet ga wel huichelares I Als gg dan Zweedschen volksaard wilt overnemen dan moet g moed toonec tot dolle koenheid en doodsverachting tod I Kom het geldt de rarste proeve vsn uw arisiooratifcb talent I De jeugdige gravin zon ganrne van deze eente pt evs THsobooad a gabbven want eens onver ere warrneming van den dienst ongeschikt geoordeeld worden b By overladen san weduwen of weezen of by gemis van heiden aan den door den té lgenoot iiangewezpn persoon i Om half één werd de vergadering door den feer Verschoor ondernflBcier 5e Reg Infanterie met een kort woord geopend Spreker wees er op dut toen in 1878 het Ouderofficit rsfondt voor nieuwe leden gesloten werd niemand gedacht had dat de gevolgen daarvan zóó ernstig zouden zyn dat zich tegenwoordig nu een nieuw geslacht onderofBi ieran ia opgestaan zich het gemis van dat fonds diep deed gevoelen daareen onderofficier bii peosioneering feitelyk zonder fondsen was en toch 3 maanden mont leven sicb kleeden enz dat daarenboven by overlyden dikwerf Mn beroep op de algemeene liefdadigheid voor de ni elaten betrekkingen moet worden gedaan wat niet strekken kan om bet prestige te verhoogen Uaarora werd door spreker den grond gelegd der Vereeuining w lke du opgericht zal worden Na de afgevaardigden belang t llendfn en vertegenwoordigers der per een hartelijk welkom te hebben toegeroepen verklaarde spreker de ver dering voor geopendToegetreden waren reeds 418 leden waarvan 65 met dnbbele 3 met anderhalve 193 met enkele en 6 met halve inlage terwyl van 251 ieden de contributie nog niet bekend was De Kennisgeving dat alteen de afgevaardigden welke 19 stemmen uitbrachten per 25 leden of gedeelten daarvan één stem recht badden aan bet debat deel te nemen ontlokte oene korte wisseling van gedachten waarna dit besluit gehandhaafd bleef en zooals later bleek zeer terecht De korte inhoud van het Reglement komt hierop neer Alléén militairen kunnen lid worden ook de minderen dit laatste werd alhoewel sommige afdeelingen er eerst op tegen waren na een warm pleidooi door den oprichter onder applaus aangenomen Na 3 maanden te rekenen van af 1 Maart worden z die wenscheh toetetreden eu ouder dan 25 jnar zyn slechts onder verzwaarde contributie van 10 pCt surplus voor ieder jaar aangenomen Het bestuur bestaat uit 7 leden voorzitter onder voorzitter secretariig nningmeeBter en 3 leden van toezicht De wenschelijkheid werd betoogt dat het bestuur zich den steun van Officieren zou verzekeren daar waar zy hulp of raad meende noodig te hebben Per korps of garniz len wordt een oorres p ndent gekozen welke als tusschenpersoon tnsBchen beNtuiir en leden optreedt Jnarlyks klnarljiire mnnr oMiullmde schrik voor hel lioht bewogen meer reop haar plolseling aan ïooh Iroeiren hare gdolhetd en do vreei om in de oogen van haren man hang te schyaen de zege weg Graaf Altorf kooi eene lieriyke boot liet de sakers liehleo en bedankte voor de begeleiding vsn den vistcher Er gaat een s srke bricB merkte de oude wemun boofdaohuddecd op do genadige beer kon licht in gevaar komra ftlk ken waler onile I lachte de graaf Ik versta de kunst om eene boot te regeeren ik faeb geen hulp noodig want tk heb eelf pleizier in t roeien I De oude viiioher legde de rechterhand over de oogen en blikte bezorgd naar bet Noordoosten Zt6t de genadige beer de witte wolk dsar ginds Zij Bptilt uiet veel goeds t Bah I Ög zgt een slechts weerproffct oude nil riep de graaf ongeduldig De luebt is zoo helder magetijk I tfXii neem m niet kwalijk maar ik waarschuw u sprak de bootiman gekreokt Vsdcr Svend kent de voorboden van don storm zoo goed als ieniaud ik moet vsn den genailigeu heer een pand hebben anders m ik de boot niet latsn gaan met beiden alleen Ue graaf lachte spottend natn eeoige goudstukken uit syne beurs en wierp dis den schipper toe terwijl de gravin die vsn bet gesprek in het plat Zweedsch geen woord verstond angitig over bet wijd meer staarde vil de tocht geraarlgk Adalberts vrotg zy ooruslig vKoBo latsa vt tnofkiMmi ik beb in de maand Februari heeft eene algem vergadering plaats waarin de belangen van de vereeniging besproken nieuwe bestuursleden gekozen worden enz De contributie kan zyn halve enkele anderhalve en dubbele inlage de enkele inlage is ƒ 0 60 per maand terwyi de nitkeering by diezelfde inl afwisselend van 83 tot 250 naar gelang den tyd van het lidmaatschap Voor ben welke den dienst met paspoort verlaten conducteur der artillerie worden of in Ryksbetrekkingen overgaan zyn zeer milde voorwaarden toegestaan Als orgaan der vereeniging werd gekozen Het Orgaan van den Ned Bond van OndOnderffi weekblad voor onderofficieren der knd en zeemacht welk blad in betbisonder bygedragen had tot het totstandkomen der vereeniging door het geheel belangtoos opnemen van al de stukken van de band der oprichters De verdere artikelen regelen het huishondelgk beheer en lijn hier van minder belang Na goedkeuring van het Reglement verklaarde de leider der vergadering onder Imd applaus der aanwezigen de vereeniging te zyn opgericht Als leden van het bestuur werden gekozen Ve schoor serg 5e Beg Inf te Utrecht voorzitter Brands serg majoor Reg Gren en Jagers te s Hage ondervoorzitter van Ackooy serg maj 5e Reg Inf te Utreohi secretaris Plnijnaar Adj Onderoff dd Officier er V M Art teTJia èöht pebningmeester ï van Tbiel Adj Onderoff 4e Reg Tnf te Gorfda Henken Opperwacbtm Veld Art te a Hi e en Ktoota Sergeant Korps Torpedisten te Brielle als sleden van toezicht € Als plaats van vergadering in 1895 werd gekozen Utrecht terwyl de Vereeniging den naam ontving Tan Militaire Vereeniging Onderlinge Voorzorg Na verschillende plichtplegingen sloot de leider omstreeks 5 ure do vergadering Aldus het verslag der Utreohtiche Courant Wy wenschen de nieuwe vereeniging waarby uit het Garnizoen hier ter stede reeds een vyftiental onderofficieren toetraden veel succes op hare pogen om uit eigen middelen de zorgen voor de toekomst te verlichten Men moet zich weten te helpen Zondig ochtend vervulde de heer Zegers predikant te Oost Blokker eene vacatour beurt te Scharwonde cl Hoorn By het binnenkomen der erk trof hem een onverwacht schouwspel het kerkgebonw was kunstmatig verlicht alle lampen brandden Op zyne vraag na afloop der godsdienstoefening waartoe dat moest dienen ontving by ten antwoord Onze fondsen laten niet toe kachels te plaatsen na verwarmen wy op deze wyze onze kerk s lolirik voor dat water 1 rWeea toch oiet dwaas vrouwtje I Wilt ge u belaobelgk makrn io het oog van desa lieden F Aris tocratisoh bload meest zich thans joist toonen I Roia Uet sich swijgeod in de boot geleiden en perita de lippaa op elkaadsr om haren angit te overwinnen De ranke boot lahoot ïn het volgend ooganblik ovrr de dansende wateren doarhaeo ffNn hij verstaat zijn handwerk vader Svend t meende een jonge sohipprr Dst wel Enk Larson sprak de oude ffsli die wolk gindi in t Noordoosten hem maarniet te pakken krijgt Het ipgt m van de beangstigde vrouw ja ja l het spijt mjj want mat bat Wettarmaer valt niet te spotten Erik Lanonl Nog eeoige ooganblikken eageo zg het lichte vaartuig na dat zich al varder en varder van den oever verwgderde on spoedig nog ileohti als tene wilta zesmaeuW in den balderen zonneschija voort lOfaeeo te vliegen De visschers gingen eene herberg binnen terwijl da witte wolk in bel Koordoostan langiaam maar geiUdig grooter werd en de jonge schipper sijne goudiiukken bekeek en dan stillen wensoh koestarde dat da rgka waaghals da boot er voor mooht behouden liet was kond daar op dst water laer kond en de tocht volstrekt niet pleizierig wagens overmaat van frisohfaeid De wtnd gierde al bettinr en hefiigar en nsm meei en meer aan dreigende bonding tegenover het kleine vaartuig aan