Goudsche Courant, donderdag 15 februari 1894

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WInterdienst 1893 94 Aaogevangeo 1 October TUd van Greenwlcll 1 44 4 10 KOTT8II0AM SOUDl 61 10 17 11 60 18 80 10 87 10 84 10 41 10 11 10 47 0 80 10 a 08 18 8 81 88 8 36 3 10 4 08 DEN HiAO GOUUl H m 8 48 7 807 489 88 9 4 10 14 U 88 18 16 1 88 8 16 i 46 8 48 4 16 4 41 6 81 7 8 0 9 P jjB n lï 7 46 8 07 8 18 10 08 11 aODDl DEIinilS 1118 811 01187 8 66 4 46 6 87 8 89 7 18 8 86 9 87 10 46 U U 11 80 1 44 1 49 1 68 8 04 8 08 Qimda 6 S0 7 B08 18 9 B8 10 18 10 68 18 0518 46 8 80 8 45 3 16 4 18 4 4S 6 80 8 51 7 48 6 86 10 01 UTRBCHTGOÜD A Uti eht 8 83 7 60 9 8 6811 84 18 08 18 60 8 10 3 68 4 48 8 88 7 48 HarmeleD 6 47 8 08 10 09 18 19 i 8 84 4 08 4 66 g Woerden 6 68 8 10 10 16 18 86 t 18 m Oudeweter 7 07 8 19 10 84 19 48 Gouda 7 80 8 88 9 8410 87 18 0618 68 1 88 8 60 4 87 6 80 7 08 8 80 r A M 8 T B O M 8 O C D Amsterdam 0 8 7 68 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 ▲ uterdam Wp 1 60 8 10 9 81 11 88 11 4 8 68 4 88 UO 8 89 10 M 18 18 18 88 1 01 Hun 1 18 9 3410 07 11 87 18 41 18 61 1 48 1 67 4 96 6 86 6 66 41 7 48 8 6610 16 11 16 11 4019 OOrDlUTBIOHT 4 1 4 47 6 88 8 01 7 46 8 8810 08 6 87 7 69 10 88 6 04 44 8 17 8 0 10 88 6 19 6 60 8 18 10 84 Oo d 6 40 7 8 8 09 8 91 10 19 10 88 18 48 8 88 8 Ouda 8 tO 64 11 09 8 87 Wowdn 6 67 7 018 11 8 40 U l 8 44 Hustlu 8 04 7 08 8 48 11 98 8 61 Ulwkl 18 7 88 8 i 8 41 9 10 61 U 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 88 81 8 86 8 98 9 10 10 68 OOCUA IMHTIKDIH Ooudl 40 8 81 10 0 10 8 18 11 8 61 4 47 6 98 7 4 10 0 ABltudui Wd 7 8 8 1 10 18 1 1 40 4 8 9 87 U IO j j MT 11 Btatan Qanerul Siun Kahie Zitting no Djngdag 13 Febraari 1894 lo deze bgeeDkomst oam de heer Lobaian zittiDg werden de ofdeeliagen opnieaw tamengeiteld werd een breede werk1j st voor de afOMÜDgeD Mige ie en werd beeloteo om de bflrudsloging over de kieiwet Diuadag 20 dezer aan te vangen De sameD ielliDg der centrale actie TAO welke dit Tooratrl aitging bewees wel dat geen der fraction van nienw lectieonderzoek heil wachtte Onk bleek het ou8entendu € dat niet opnieuw algeoieene beraadlïagingen zullen worden gevoerd Hat voorstel Tan den voorzitter om met artt 3 4 en 5 aan ta vangen lokte een kleine woordenwiiwling maar geen verzet uit De bedoeling is bet leeftydsartikel te schoiven achter het welstandsartikel ten einde gelegenheid te geven als met geringen welstand genoden is genomen den leeftgdMisch wat op te schroeven De amendementen zgn thans alle als vervallen beschouwd maar de meerderheid daarvan zal in den loop der week wel in den een oi anderen Torm herleven Gisteravond vargaderdeu de liberale Kamerleden voorstanders van de in hoofdzaak ongew zigde aanneming der Kieswat Tak Door eene oommissie bestaande nit de heeren Louis A BahUr J Mulder F Brnins en P de Qraaff is aan den heer 0 van Deth de ttitnovdiging gencbt om op 5 Maart e k te Orooiogen in de groote zaal der Harmonie c eene rede te komen houden over de weezoo Terpleging te Keerbosch Zii stelt daarbg de Tolgende voorwaarden lo wit niet eene improvisatie maar eene lezing zal gehouden worden 2o dat de heer Van Delh in kalme bewoordingen zfjue grieven zal inbrengen 3o dat by aan zgne tegenstanders ruimschoots tyd zal geven voor hunne tegenwerpingen Aan den heer J van t Lindenhout heeft de commissie de tiitnoodiging gericht om in genoemde büeenkomst vau 5 Maart met kalme bewoordingen tegen den heei Vao Deth op te teeden in debat P Marton te Viansn die voor eeoige di en in een aanval van verstandsverbgsteriog zijue vrouw gedood heeft en daarna zjchzelf verwondde zal waarBchyal lk nog heratellen De ongelukkige man zal du wel in een gesticht geplaatst worden Naby Dratan reden deaer dagen des avonds halfnegeu vier karren op de terugreis aynde van Zevenaar naar Drnten aan den overkant der rivier in de gierpont Het vaartuig een eindje van wat zynde en wel op eene plaats waar bgna geen stroom gaat woei door den hevigeo wind 50 60 meter naar boven Aan overgieren viel niet meer te denken Het gelukte aan de twee niet al te bekwame veerlieden door het uitwerpen van een anker de pont vast te houden Daar men db voorzichtigheid niet genoegzaam in acht neemt wordt meestal gegierd zonder dat er zich eene roeiboot by de pont bevindt die by eventueel ongeluk vau dienst kan zgn gelgk nu weer het geval was Sr bestond dus geen gelegenheid om aan wal te komen In de hoop dat er botp zou komen opdagen werd op de pont onophoudeiyk gebeld men liet evenwel de zes menschen benevens vier paarden aan bun lot over tot s anderdaags morgens negen uur toen een bekwaam ncbipper met eeaige arbeiders den moed hadden om door de woeste golven te zeilen totdat zg de pont bereikten welke zy naar den wal trokken en zoodoende de ongelokkigen nit hnn levensgevaar verlosten 8 88 8 48 8 4 8 t 8 06 Oond M 7 8 ÜMidiMlit Mitawwknk 7 8 Chpdl 7 48 Bottndui 7 7 58 Botteidui Nieuwwkerk llootdraolit Goudt 8 01 8 10 6 19 6 8 6 88 Ooudl 7 80 1 40 8 04 8 87 10 4 18 11 01 I IS 1 18 1 84 1 89 1 88 Ztr U 7 48 8 68 B1 KI 7 47 Z Z ww 7 6S0 01 N lL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 11 10 11 18 Het verwannen van eene kerk door het branden van lampen blgkt uuk al niets nieuws te zyn Althana deelt men mede dat dit reeds sedert eeuige jaren plaats heeft in de Groote Synagoge aan de Boompjes te Kotter dam Ook daar worden ter verwarming Zaterdag al de gaslichten aangestoken Te Lntje fastoTerleed dezer dagen eene vrouw waarschyntgk aan slaapziekte Zg sliep vier dagen achtereen en is niet meer ontwaakt Door bet Centraal Bestunr van het Algemeen Ntderlandsch Werklieden Ver bond is het volgende adres verzonden aan de Tweede Kamer der Btaten Generaal Dat nanr luid der berichten het t voornemen Uwer Kamer ts aanstonds zoodra mogelyk nadat zg haar werkzaamheden zal hebben hervat iiet wetsontwerp regeleode de kiesbevoegdheid voor de Tweede Kamer der StateoQeneraal en voor de Provinciale Staten verder te behandelen en af te doen Ons bestuur vernam met genoegen dat bet eindelgk zoover zal komen dat eindelgk met ernst een kiearechthervorming zal worden ter hand genomen ongeveer in deii geest als reeds gedurende omstreeks 25 jaar in de volkHkringen is gewenscht en begeerd een kiesrechtbervormÏDg als ia de Uatste jaren vrg algemeen in den laode en ook van de zgde der Regeering en door Uwe Vergadering is beschouwd fis een dringende eisch des tgdsa en de thoek steen voor verdere hervormingen op Wetgevend Het hoopt dat geen gebeurtenissen van hgzonderen aard de voortzetting van dezen gewichtigen arbeid zoUen storen en het vertroawt dat allerminst van Uw zgde pogingen zaltén worden gedaan om dien arbeid weder te doen vertragen Waar het zich dus voorstele dat binnen enkele weken de kiesrechtontwerpeu Uw Kamer zullen hebben verlaten om te kunnen worden onderworpen aan het oordeel der Eerste Kamer wil het geenszins geacht worden vrede te zullen hebb n met elke oplossing die Uw Kamer zal goedvinden te geven De reden toch die de werkliedenkriugen tothet Begeertagsontwerp aantrekt is niettegenstaande de uitbreiding der kiesbevoegdheidniet zoover gaat als algemeen door beu wordtgewenscht vooral hierin gelegen dat betde blgken draagt van onbevangen en onbevooroordeeld overwegen tot welke grens dekiesbevoegdheid kan worden uitgebreid zondermeerderen nit te sluiten dan de GrondwetbiüykerwÜM geacht kan worden te vorderen omdat bet geen sporen draagt van angstvalligeberekeningen of met een regeling van eeaigszins anderen aard een honderd oi wat meerof minder het kiesrecht zouden erlangen hetigin t algemeen hetzy in sommige kringen derbevolking Voorts ook omdat de Regeering bg de door haar ontworpen regeling der kieabevo beid biykbaar alleen heeft gedacht aan het volk in zijn geheel en zg derhalve niet heeft gezocht naar kenteekenen kunstmatig üoderBoheiden voor verschillende klassen of groepen als voor meer en minvermogenden vqor meer en minder ontwikkelden tusschen hen die het voorrecht erlangen hun aan de schatkist verscholdig e penningen rechtstreeks bg den ontvanger n mogen brengen en anderen die slechts op indirecte wgze in de belastingen kunnen bgdragen 18 18 18 88 1 08 I IS 1 18 1 88 10 86 11 08 11 08 11 18 U it 11 88 11 08 7 88 7 47 4 67 6 08 U 8 1 88 8 81 9 68 lO ll 6 80 Waar de werkliedenkriogen algemeen het bovenvermeld standpunt tegenover het wetsontwerp innemen zal het Uw Kamer tp minder kunnen verwonderen dat niet enkel met diep leedwezen maar ook met groote verontwaardiging li eill i genomen vao zoovele amendementen zich kenmerken door de meest dnidelgke strekking om eensdeels de door de Regcering beoogde uitbreiding lan het kiesrecht belangrgk te beperken en anderdeels een bedenkelgke stoornis aan te brengen in de Ign door de Itegeering binnen de grenzen der Grondwet vrg conaequout en jui t getrokken Wat de Hegeering zorgvuldig schgnt te hebben willen vermgden e nieuwe of vernieuwde staatsrechtertgke indeeling van het volk in klassen en groepen die wegens meerder fortuin of persoonlijke eigen schappen eerder aanspraak zouden erlangen op kiesrecht ordt in die amendementen gehuldigd met dit bepaalde doel zijn ze zelfs voorgesteld Bovendien kenmerken zg zich nog door de meest onbillgke strekking dat aan bet bevoorrecht deel des volks het stembiljet als t ware ongevraagd zal worden thuis gestuurd terwgl alle anderen die op kiesrecht aanspraak mogen maken het elk jaar op nienw zouden moeten aanvragen Dit streven van een groot deel Uwer Kamer om de ingezetenen te verdeelen in klassen en groepen schgnt bovendien nog in Ignrechtm strijd met art 78 der Grondwet luidende De 8ta ten Generaal vertegenwoordigen het gebeele Nederlsndsche volk Dit overigens waardeerbaar voorschrift waarmede bedoeld werd een einde te maken aan de vertegenwoord pog der standen van vóór 1848 Kou ook in de toekomst meer dan lot heden het geval is geweest een doode letter blijven Ia het wat ons Bestuur alsnog meent te mogen vertrouwen Uw Kamer werkelgk ernst om nevens de door haar noodzakelgk geachte hervorming van het kiesrecht tevens den wensch die sedert vele jaren in het volk leeft te bevredigen zoover dit binnen de grenzen der Grondwet mogelgk is en wil zg niet op nieuw een veld ruimen voor het strooien van zaden van ontevredenheid en verbittering dan kan haar in de eerate plaats alleen dringend worden aangeraden de rechte en vrg zuivere lijn door de Regeering met banr ontwerp getrokken niet te verbreken en derhalve alle amendementen te verwerpen die gerekend kunnen worden categorie klasse of groep amendementen te zgn In de tweede plaats veroorlooft het zich Uw Kamer te herinueren aan de motie aangenomen door de op 23 Juli van het vorig jaar gehouden vei adering van afgevaardigden van tienduizenden der werklieden die langs ordelijken weg naar hervormingen streven te sGra venhage in het Gebouw voor Konsten en Wetenschappen luidende De vergadering enz van oordeel dat uitbreiding van kiesbe voegdheid zoover de Grondwet toelaat is een eiach der rechtvaardigheid zoowel als van politiek beleid en politieke eeriykheid dnt die uitbreiding de eerste voorwaarde is van dringende politieke en sociale hervormingen in democratische richting en evenzeer van oen hernieuwd vertrouwen des volks op zyn vertegenwoordiging als van den geweuschten eerbied voor het openbaar gezag is overtuigd van de noodzakelgkheid dat de Staten Generaal de aanhangige kiesrechtontwerpen zal aannemen lo zonder beperkende wgzigingeu in de vc rgestelde kenteekenen van geschiktheid en maatscbappeiyken welstand eo zonder meerdere uitsluitingen en dat boveifdien ook aan militairen beueden den rang van officier het kiesrecbt worde toegekend 2o met vaststelling der uren waarop de stembus geopend zal zgu zoodanig dat werklieden feitelgk de gelegenheid hebben tot vrge uitoefeniog van hun kiesrecht 3o met invoering der nienwe regeling zoodra mogeiyk Men Bchryft aan de N Rott Crt c nit Maastricht Storm in een glas water te Maastricht Allen die ooit publieke vermakelgkheden of iets dergelijks hebben georganiseerd zullen wel ondervonden hebben dat dit vaak een ondankbaar werk ia Dit ondervond ook weer met carnaval de sociëteit Momu8 Zg had in het programma barer jubileumfeesten een corso op rastensvond Maandt aangekondigd en tot het welslagen daarvan de medewerking verzocht van de te Maastricht bestaande vereenigingen Twintig daarvan hadden aan de roepstem van Momus gehoor gegeven en daaronder de Politieke Tinnegieters een klein te voien geheel onbekend gezelschap 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 60 8 08 8 10 17 8 7 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 8 60 18 40 18 08 8 48 10 80 10 88 Voorb 6 64 N dL d6 e9 BI lCr 14 Z f M 19 10 41 Aangezien de optocht een komisch karakter moest dragen zocht iedere alnemande vereeoiging naar eene charge die naar hare meening kans op succes had Zooals licht te begrgpen is en trouwens bij dergeiyke gelegenheden overal het geval is deelde de satire aan don gemeenteraad hare talrgkste zweepslagen uit De jongste raadsbesloiten betrefbnde den reinigingsdienst de rgschool den omnibosdienst het tonnenstelsel en de sobaidie aan het R K Patronaat werden door de deelnemers als onderwerp gekozen Dit laatste door de bovengemelde rereeniging de Politieke Tinnegieters die daarvan aan do sociëteit Momo8c kennis gaf met de verzekering er by dat bare vertoonbg in het minst niet kwetsend zou zgn voor de inrichting het R K Palronaatc maar uitsluitend zoo betrefTeu het in den gemeenteraad aangevoerde argument dat de als subsidie aangevraagde 560 gld wellicht lungs een anderen weg in de gemeentekas zouden terugvloeien aangezien het patronaat op de aan haar toevertrouwde jongelingen een beilzamen invloed uitoefenen eo zoodoende de taak der politie verlichten zou Kene vermindering van het politiepersoneel zou daarvan het gevolg wezen Kene charge op dit argument werd in den optocht voorgesteld door een zestal knapen geleid door eenen heer in burgerkleeding en gevolgd door eeu afgedaukten politiet ent die er met zgn meiaje op uit is Geheel onscnnidige vertooniag meende het bestuur van MomuB Zoo dachten echter niet een paar heeren die beweerden in deze onbeduidende grap eeu bespotting van het R K patronaat te zien Eigeniyk meenden zg eenen steeu gevouden te hebben om de sociteit Momus eene ernstige wonde te kunnen toebrengen en met beide handen namen ze dien op Behalve een paar anonieme stokken waarin geschermd werd met de bekende machtswoorden verguking van het geloof liberalisme en vrgmetHelarg verscheen in verschillende bladen een protest aan MomaB gericht geteekeod door vier priesters bestuurders van bet patronaat vier heeren die den optocht wellicht niet eeus gezien hadden of stellig het nietige groepje dat ben zoo griefde niet eens hadden opgemerkt De minst edele rol in deze comedie speelde het Limburgacb Nieuwsblad een krantje dat hopelooze pogingen aanwendt om zich bg de burgery in te dringen Evenals alle anderen weet dit blad zeer goed dat het nooit in de liedoeliog van MomuB heeft gelegen om eene nuttige inrichting als het patronaat te beschimpen maar het neemt de gelegenheid te baat um reclame te maken voq xgq onbesmet katholicisme £ n zgn heftige aanval op Ons Zuiden het katholieke hoofd orgaan dat in d n optocht niets afkeurenswaardigs vond verraadt ten duidelgkste de eenige beteekenia van deze kunstmatige opschudding küte toide la pour que je m g mette Voor de duizenden toeschouwen van den optocht blgft het nog steeds een raadsel waarin het eigenlgke feit bestond Niemand heeft iets gezien Zeer natuurlgk Er was niets te zien dat zelfs bg de fijnste katholieken aanstoot kon geven en de steun dien de wakkere sociëteit Momuac voor dezen optocht vond by voorname vereenigingen als Kuttst en Vermaak de Katholieke Landbouwers de Lauwerkrans de Sint Sebastianenc en anderen zal haar voorwaar niet ontuoraen worden door de ongepaste aanvallen van een paar dry vers die tot den storm in een glas water aanleiding gaven Het Hoog Militair Gerechtshof deed gisteren in zgne openbare terechtzitting uitspraak in dtt zaak van den sergeant by het regiment Grenadiers en J rs L R baron T van A die door den krggsraad in het Ie militaire arrondissement standplaats VGravenb e ter zake van het misdrgf bedoeld en strafbaar gesteld bg artikel 249 principio en sub 3 juocto artikel 84 al 3 van het Wetboek van strafrecht was veroordeeld tot éen jaar ge 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 8 88 IM 8 08 U M ïl 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 4 46 4 86 6 08 6 09 6 16 4 80 8 10 9 44 8 8 6 68 4 40 7 08 7 11 7 80 7 88 7 81 4 48 M U 9 41 6 09 f 9 t4 8 09 8 50 10 07 10 B4 9 04 9 1010 88 f f 9 19 8 41 9 88 10 40 11J6 4 10 7 18 4 86 7 40 8 68 U B 8 9 47 10 06 11 90 vangesisstraf met ontzegging van het recht om bg de gewapende macht of als militair ge VPkHeerde te dienen voor den tgd van vgf areUf van welke uitspraak genoemde sergeant was gekomen in hooger beroep bij het hof Overeenkomstig de conclossie door den ambtshalve toegevoegden verdediger mr M J van Oosterzee genomen en door dien rechtsgeleerde by pleidooi met gesloten decren voor het hof op dec 30 Januari jl toegelicht achtte het hof bij breed gemotiveerde sententie het aan den appellant ten laste gelegde feit niet wettig bewezen en sprak hem dientengevolge daarvan vrg met last tot zijn ontslag uit het arrest waarin hg zich tengevolge der aanklacht bevindt De kosten zou in eernten aanleg als in appel gevallen te dragen door den Staat Men meldt uit Hooge Zwaluwe Gisteren ochtend ging in deze gemeente rond een man aan de huizen een boekje afgevende ten titel hebbende Geoige Harres of de gevluchte slaaf Later zon dat boekje worden afgehaald Tusschen 12 en 1 uur is die man onder anderen ook gekomen aau de bierbrouwery van den heer Vau HeuRJeo aldaar Deze vras niet aanwezig eo daar het r tenstgd was bevond zich op dat oogenblik ook niemand van bet dienstpersoneel in de woning of in de brouwerg Na terugkomst van de bedienden bevond men in de brouwerg dat de lessenaar waarin het geld van de verkocbte gist wordt geborgen was opengebroken en een bedrag van ongeveer drie gulden ontvreemd terwgl het bakje waarin het geld was geiveeat door den dief van den straatweg af dooreene rnit van de brouwerg ia geworpen De colporteur is door de politie opgespoord maar ontkent dat hy het genoemde feit bedreven heeft Uit Zeilt wordt van 12 dezer aan het U P gemeld Nadat mr P J Troetaira uit Utrecht verliden week te dezer plaatse te vergeefs bij onderscheiden koffiebuishouders pogingen had aangewend ter verkrgging vao een lokaal tot het houden van eene vergadering ter verbreiding zgner sociaal democratische theorieën kwam hg gisteren met een 15 tal gner aanhangers terug die tegelgk met het verspreiden van hun otgaao De Baanbreker c bekend maakten dat er te twee uur eene openlucht vei dering op Den Driest zou plaata hebben wat hnn door eeoeo huurder van dien grond was to estaan Naoweiyks echter was mr Troelstra aan het woord of de eigenaar Tan den grond verscheen die door tuischen komst der politie den spreker verzocht zich van zyn eigendom te verwgderen wat niet zonder protest geschiedde De politie die f er kalm en bezadigd optrad wist de menigte die op rnim een duizendtal geschat kon worden in bedwang te houden ten einde mr Troelstra c i tegen de verontwaardigde menigte te beschermen Onder het zingen van vaderlandsche liederen en bet verscheuren der uitgegeven bladen toonde men hun dnideiyk dai de bevolking van Zeist allerminst met hunne verbeteringstheorieën is ingenomeu waarna zg beschermd door de politie door eene menigte volks zingende buiten de gemeente werden gebracht £ en der socialisten moent door de poHtie wegens dronkenschap in arrest worden gefield doch werd na ontnuchtering des avoa weder ontslagen De conducteur die gisteren den eersten trein van Snesk naar Stavoren moest begeleiden versliep zich 3m nog jong persoon werd als zgn plaatsvervanger aangewezen Deze had evenwel hetzg door onervarenheid hetzij door den harden wind even voorbg het station IJlst het ongeluk nit den trein te vallen De machinist bemerkte het ongevat en stopte Bewnatelooa werd de gevallene opgenomen en in anen vraggon gelegd terwgl nu onze adsistentcfaef Dikmans als tweede plaatarert auger den train rerder vergezelde Te StavcHren gekomen was de toestand van den patiënt op dat oogenblik n al wel ofschoon er nog gevnar voor bersenachüdding scheen te bestaan Heb hoofdbestaur van den Oranjebond van Orde heeft het plan oj evat naast de Apeldoornsche stichting een andere in het leven te roepen die evenzeer de vaderlandsche heide tot grondslag zal hebben Hierbg is de beer Bertels te Bameveld de gids Hst hoofdbestunr heeft zich met den heer B Terttaan over den bouw en den aanleg eener boerdery groot 5 H A op de heide bg Bamaveld Deze zal zoo spoedig mogelgk in exploitatie gebracht en den toekomstigen bewoner in erfpacht gegeven worden opdat deze door zich en lijne nakomelingen de vruchteu plokke nn zgn arbeid en toewgding verricht en betoond met betrekking tot deze stichting die volgens een nieuw systeem ontworpen en naar de volle overtuiging van den ontwerper mogelgk en levenivatbaar is Het hoofdbestunr vertrouwt dat het Nederlandscbe volk deze nieuwe poging om het goede te betrachten met beUngstelling volgen an gverig stennen zat Eene aom van pi m 35000 is naar scfaattiog met deze eerate poging gemoeid Over middelen beschikt de bond echter niet Ëen uitnoodiging tot steun is gfteekend door de bh J J Deetman voorzitter J D C van Dokkum secretaris Penningmeester is de heer J Hora Siccnma te Driebt rgen De beer Uertels is een waar voorstander van heideontginning Thans heeft hy een plan ontworpen waaraan ieder kan meewerken door zich aU volgt aan te sluiten Ie Eigenaars van woeste gronden door die tot bülgken prgs voor dit doel san te bieden of wel daarop zelf boerdergtjes ta trabouweo eni en deze ad 3 pCt in erfpacht willen afstaan hierdoor wordt verkregen a voor den el pnaar 3 p€t rente van denwoesten grond die tbaos niets oplevert b voor de erfpachters een menschwaardigbestaan 3e Kapitalisten kunnen voor iedere pirn 3200 een boerdergtje met inventaris stichten eo zich daarvan 3 pCt erfpachtrente verzekeren en éen of meer bekende of onbekende gezinnen gelukkig maken eu voor hun gebeele leven aan zich verplichten Het kapitaal is hier V eter verzekerd dan in vele effecten wyi hiir een onvervreemdbaar eigendom verkregen is waarvan de waarde door den daarop verrichten arbeid dagelijks verrueerdert Ër zgu voorbeelden dat de waarde van 50 p r H A van woeateiigrond plus de hoBteu van ontginning en kunstmeststoffen in een jaar ruim gedelgd zgn door de opbreugst eu de grond toen direct voor f400 per hectare werd verkocht 3e Gemeentebesturen door woestengrond tot billgkeu prgs voor dit doelterbeschikking te stellen of zelven de bi erderijtjea volgens dil plan op te bouwen en te doen ontginnen 4e De Staat tot dit plan over te nemen nadat practiscbe proeven de mogelgkheid tastbaar hebben bewezen en daarna door de Gemeentebesturen worde ten uitvoer gebracht met voorlichting van practisolie mannen een ieder kan in korten tyd onderwezen worden hoe de 5 hectaren grond bebouwd moeten worden volgens de jongste praclische wetenschap Niet verwisselen met theorie Voor de rechtbank te Amsterdam stonden terecht De Schaaf en Geel wegensopenlgk verzat tegen de polititt bg den optochtvan werkloozen op 26 December Di quaestieüep voornamelgk over de vraag of de politiegeslagen had vö6r men Ateeuen wierp ofdaarna De politie beambteu beweerden hetlaatste vier verslaggevers van de pers verklaar den Igurecht tegen de politie De eisch van het O M was negen maancïeu tegen ieder Bulti alanilsch UVrrzlcht De dyuainipttiauslag gepleegd in Terminus het voor het station St Lazare gelegen hotel eu café is het te vfrwachteo antn oord geweest op bet guillotineeren van Vaillant hetgeen niet zeggen wil dat het misdryt bg eene gratie zou zgn uitgebleven Zoolang er anarchisten zgu zal nu bier dan daar van dergelijke aanklagen worden gehoord De regeering heeft gemeend met verscherping van wetten mot buin oekiogHD en arrestatiën het kwaad te kunnen vernietigen cAla het parlement z ide de mininster Dubost den Uen December op de tribune van de Kamer oog de gevraiigde wapeoe versrhat t zullen wg een einde maken aan bet anarchisme De wapenen werden Kegeven justitie en politie ztjn dag en nacht in touw geweest en m eenen tgd dat men een anarchistischeo aanslag elk oogenblik kon verwachten beeft deze plaats zonder dat de voorbereiding of uitvoering er an is gestoord Toch roept het cjournal des Débats en het iü niet de eenige stem reeds om nieuwe wapenen 1 M nard in den Figaro is kalmer Wat tepen het anarchisme te doen vraagt hg Redeneeren baat niet Het beste komt hem eeu reargeeren voor tegen de ziekelgke gevoeligheid welke van Vaillant bgia een held heeft gemaakt en vau zgu graf eene ttede vaartplaats Als de Pargecbe pers de Figaro aan het boufd dan maar wil voorgaan Het verhoor dat de dader een jnnge man van even twintig jaar in den ocbteud zelf aangekomen heeft ondergaan loopt nogal uiteen in de verslagen der verschilleoHe bladen Maar uit alles bigkt zgne cynische onverschilligheid Uy heeft geen berouw over het gebeurde Hij toont geen vrees voor de straf en antwoordt spottend op alle vragen By de vervolging op straat welke naar den doorloopen afstand t oordeelen een paar minuten heeft konnen doren heeft de dader de zes Bohoten van zgne revolver afgevuurd terwyi hg nog nieuwe patronen bg zich had en bovendien gewapend was met eenen vuistring en eeu naar bet chgnt vergiftigden dolk De aanslag heeft vgftien personen gekwetst onder wie drie ernstig gewond zgn De agent Pu son heeft bg de vervolging leu gevaarlgk revolverschot in de linkerz gekregen Léon Breton is n hs 22 jaar zgn gezicht is mager de oogu liggen diep in hou kassen zgn neus is recht en scherp ign lippen dun en vast opeengesloten hg heeft een aankomend baardje dat in een punt uitloopt De ind ntiteit van den moonlenaar is nog Diet vastgesteld Sommigen vermoeden dat hij nit Londen komt ook omdat hy vloeiend Ëngelsch spreekt Inlichtingen daaromtrent wilde hg niet geven hg antwoordde slechts Denk maar dat ik uit Peking of Marseille ben In allen gevalle schgnt het vast te staan dat hji eerst Maandagmorgen te Parys was aangekomen Het onderzoek naar de samenstelling van de bum is opgedragen aan den heer Girard directeur van het gemeeotelgk laboratorium Uit de overbigfselen die in het café gevonden zgu meent de heer Girard te kunnen opmakeu dat de helsche machine een ronde blikken doos is geweest waarfchgniyk uit een Engt lfche fabriek afkomstig De lading schijnt bestitan te hebben uit chloorzure potasch en picriueznur de projectielen waren stukken gekapt lood Door de ontplofiBng was in den vloer eeo gat ontstaan van twee duim diep en bgoa een voet ïn middcllgn Van de 24 gewonden verkeeren slechts 3 in zorgwekkenden toestand twee heeren wier beeneu door kogels doorboord zgu eu de politie ageut Poiason die btj de vervolging een LTustig schot in de linkerzgde heeft gekregen de kogel is echter nog denxelfden avond verivijderd De regeering beeft den fliuken msn voor zijn moedig gedrag het kruis van het Legioen van Eer geschonken dat hem gistermiddag door den prefect van politie op zgn bed is Overhandigd Maandag begon in de Franecbe Kamer het debat over de verhooging van het invoerrecht op graan De beroemde staathuishotidkundige Paul Leroj Beautieu uit naar aanleiding daarvan de meeoing van ieder die eenig begrip van oeconomie heeft als volfït in de Débata Dnt na 23 jaren re pa blik ei o se he bestuur wanneer de voornaamste landen die eenige jaren geleden de protectionistische beweging begonueu zich daarvan gaan losmaken de Vereenigde Staten met bun nieuwe tariefwet Duitschland met het Duitsch Kussieche handelsverdrag volKCiide op het handeUtractaal tusschen Duitschland Oostenryk Hongarije Zwitserland en Italië men hier durft voorsttillen de rechten op graan met ongeveer 60 pet van de waarde te verhoogen dnt is £ ulk een dwaling dat men niet nalaten kan daarvan versteld te staan Het is een maatschappelykü dwaling want men brengt zoudoende de kosten der voeding van den werkman die naar schatting ten imuste 400 KG graan per jaar gebruikt van 23 op BG irs en het ia een politieke fout want bet protectionisme leidde tot het afbreken der haüdeUbetrekkingen met Zwitserland en zal eene verkoeling in de verhouding tot Rusland moeten veroorzaken Volgens de Nazione te Milaan zou de Frauscbe regeeriug naar aanleiding van het Dnitsch Ruasische handelsverdrag de Italiaan cbu regeering hebben doen polsen over de mogelgkheid det Italië ten opzichte van ïnen uitvoerrechten conceaaiën deed indien Fraokrgk in plaats vau zgn hoogste tarief bet minimumtarief toepaste op Ztaliaansche producten Die mededeeling klinkt niet waarschgniyk ofschoon de Nazione gewoonigk goed onderricht is Doch ze is kenmerkend voor den wensch van velen dat Frankrgk zgne afgezonderde houding zal opgeven Nu de bigde opgewondenheid die het gevolg waa van de verzoening tusschen keizer Wlihehu en vorst Bismarck wat bedaard i 4 begint men in te zien dat niets verauderd is in de politiek van het Duitsche Rgk en daï alle moeilgkheden van den luatsten tgd noft even moeilgk zgu De Rgkikanselier graaf Caprivi geniet nog steeds bet vertrouwen vim zyo keizerlgken meester en de financieele plannen vau den staati secrelaris voor fioauciën den heer Miquel zgn nog evenver van d verwezenlijking als een week geleden Achtereenvolgens zgn alle ontwerpen die bet groote hervormingsplan uitmaken naar de commissie uit den Rgksdag gezonden en daar loopen zg groot gevaar verworpen te worden zooals reeds met de wgubelaatiog geschied is Vo ir de tabaksbelasting staan de kansen ten minste ook al niet heel best Alleen de beursbelasting heefteenige welwillendheid ondervonden in de commissie en als zg uitsluitend op speculaties wordt toegepast zou de regeering haar er wellicht door kunnen halen Maar de opbrengst ervan is onvoldoende om de onkosten der l erwet en het steeds grooter wordend tekort te dekken Het gevolg hiervan is dat ook het plan tot hervorming van de administratie der Ryks middelen waaraan de heer Miquel zulk een groote zorg besteed heeft en waarvan wg onlangs de hoofdtrikken mededeelden wel niet eens in behandeling zal komen De stggende onzekerheid in de b rootingen der Bondsstaten die aitdezentOMtand voortspruit doet het misnoegen over de thans gevolgde staatkunde nog meer toenemen Op de Igat der matricnlair bgdr en die door den staatssecretaris foor flnauciSn van het Rgk gepabliceerd is staat Praiien bovenaan met een bedrag van 248 millioen Mark of 23 millioen meer dan die bydn in bet vorige jaar bedroeg Deze rerbooging der matriculair bgdrage heeft al weder tengevolge dat de sommen welke de Bondsstaten uit de Rgkaontvangsteu genieten ook al zeer verminderd zyn hetgeen bv voor Pruisen dat op zyn begrootiug een tekort van lOOmilÜoen Map k heeft nwt zeer aangenaam is De hervormingsplannen van den heer Miquel moesten hieraan t moet komen Maar daar zg in den Rgksdag weinig kans van tlugen hebben ia er eeu onzekerheid en een verwarring ontstaan die alle klassen der bevolking dreigt aan te tasten De horizon die voor een oogenblik verhelderd was ia weer verdonkerd eu op uitkomst is vooreerst nog geen hoop Dat ia het gevolg van de tallooze oiFesr aan den Moloch onzer dagen die b rooting van oorlog t beet Het ii waariyk te wenschen dat er eindelijk eens een eiud moge komen aan de opdrgving der oorlogslasten in vredestgd in Duitschland en elders Hfit Britsohe Lagerhuis is gisteren weer bijeengekomen Het eerst komen thans aan de orde de geschillen met het Hoogerhuis over de wet op de aansprakelgkheid van patroons voor ongevallen en de cparisb councils bill Inmiddels is te Portsmouth de Natioïial Liberal Federation bgeengekomen In het rapport wordt over deze geschillen en dat betreffende HomeBale met het Hoogerboid gezegd dat de toestand tde aandachtige overwegiug en bet ernstig optreden eisoht van de aan de natie verantwoordelijke Ministers ten bate van de goede afdoening der nationale zaken Het bekende aooialiitisohe Parlementslid John Burn sprak op een kiezers vergadering tegen de Lords Hjj herinnerde Salisbury dat het volk thcns ook een stem beeft in s lands zaken Salisbury zeide eens dat het Hoogerhuis alleen door fteweld kon worden afgeschaft eu geweld a hy meer krggen dan hem lief is verzekerde Burns Kaotongerecht te Gouda Zitting van Woeasdag U Februari 1894 De volgeode pemonen z u Toroordeeld wegene lo Openbare dronkentchap 2o buiten open bare waterbakken verrichten van datgene waarvoor die inr chtingen bestemd zgn N van d r M zonder bekende voonplaat tot 2 geldboeten van 1 2 of 2 dagen bech tenis voor de eene en 1 dag heohtenia voor de andere boete Onbeheerd laten ataan van trekdieren H R te Niauwerkerk a d IJuel en K IJ te Gonda ieder tot fSof 2 dagen heehtenii e Avonds r den met een wagen niet voorzien van belder brandend licbt J M te Bonthuiien J van M te Btomp wp en J van der H te Moordrecht ieder tot f 1 of 1 dag faechtenia ilijden met een kar bespannen met honden niet voorzien van muilkorven D D te Rotten am totfl of 1 dag heohtenia Spelen met geld op de openbare itraat B M J O te Gouda tot f 1 of 1 dagheohtenia In den winkel voorhanden hebben van niet gpykte of afgekeurde maten en gewichten G J O weduwe A te Gouda tot f 8 of 2 dagen hechtenis J van der P en A K te Nieuwerkerk d IJsel ieder tot f 0 50 of 1 dag hechtenia Jachtovertreding C O de B te Bleiawgk tot 2 boeten vanf 3 of 3 dagen hechtenis voor elke boete J P te Gouda vrggesproken VisBCheryovertreding P van der H te Stolwgk tot f 1 of 2 dagrn hechtenis H van der M H van der M en J van der M te Gonda Zak allen vrijgesproken Openbare dronkenschap J van D te Gonda Nieuwe Haven M T te Rotterdam G van D te Bergambacht on A J L te Gonda de Zak ieder tot f 1 of 2 dagen heohtenia J de B te Gondenk tot f 0 60 of 1 di hechtenis Openbare dronkenschap b 2e herhaling J van Z £ U Gonda Wachtelstraat tot 8 dagen hechtenifl Openbare dronkenschap bg 8e herhaling A L te Gouda Lange Willomsteeg tot 8 weken beehtenia Allen zgn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bg lijfsdwang van 1 dag Advertenliën in tOtBinneneoBuUenlandKChe ConratUen wonlen dodelgk opgezonden door het Advertentia Baraan too A BRlNKMAHeo ZOON te ehmda