Goudsche Courant, donderdag 15 februari 1894

No 6279 Vrijdag 16 Februani J894 33ste Jaargang fiOlMlHE eOHANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlöke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Si WBÊÊ F H J T WANKUM firma Wed P J MELKKBT OoathtTeo B 14 öoada 1 mma BÉKÏtOOlrD USSBIIMBO A van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam 18 FKBBUABI iVor kra Vi 78 to 10 68 95 98 95V alotkoera 88y io A 7 i 81 100 100 104 844 814 1011 101 Uil loiV 10 1881 10 soy 101 100 170 U7V 1041 48 18 141 88 71 lojy 10 110 ir 1881 10 90 i V los 75 111 104 BI 6UJ 15 107 10 V roi Vu 40 NaunuiiD Oert Nad W 8 1 dilo dito dito t dito dito dito S i Uoiieu Obl aaadl 188188 4 Itaui IiuohiijtiDg 1813 81 5 Oofnn Obl iiip piorl8S8 i dito in zilfer 1888 i PoBTDSAL Obiig met ticket 8 dito dito 8 arouao ObL Ooet Se Serie 8 dito OeeoM 1880 ditobyBolbi lS8 4 dito bg Hope I8SH 90 4 dUo in goud leee 1888 8 dito dito dito 1884 6 toiKJi Perpet Hhuld 1881 4 TOUBU Gepr CouT leen 1890 4 Geo leeoiog terie D Qeo leeDLUK ZvuiAn KtP Beo r obl 1891 8 Uuioo Obl Buit Seh 1890 8 Vimiull übl 4 enbap 1881 AIUIUUAH Ubligalieu 1881 S i BonunAH Sled leen 1886 8 i H o N ikfr Hwideln seiid iMndeb Teb Mu Cartiioeten DuiMutacliappu dilo AJnih Hjrpotlieekb pandbr 4 Oult Mg d r Vorjleol end t Or Hypothoekb peudbr 4 Nederlaodiche baak aaad Nad HaodelmaaUob dilo N W k Pao Hyp b pandbr Bet Hypotkeekb pandbr 4 Ulr Uypotbaekb dito 4 Omtihi Uott Hoag bank aand Bdil Hypotbeekbank pandb i I kUIUli Kquit bypotli pandb 6 Max h 1 Pr lj n oert 8 ID Holl U Spoorw Mg aand Mg tot Kxpl T Bt Spir aand Ked Ind Spooriragm aand Ned Zuid AMk Bpm aand 8 dito duo dito 1891 dilo 6 lTaul 8poorirl 1887 8 ABobl S 781 108 8V Znid Iul Bpvrn K H oM 3 Fguil Wanebau Waanan aand 4 Bnal Or Bius 8p Mij aand iBaltiaebe dito aand rutan dito aand 8 Uaog Dombr dilo aand Konk U41 AmuXA Oeat Fan Sp ilij obl 8 Okie k Norlb W pr 0 r aand dito dito Win 8t Poter obl 7 Danrer k Bio Or Bpm oert T a Illinoia Central obl in goud 4 LouU b NaakTilleCert r aand Uelioo N 8pir Mij labyp o 8 Uiai Kaniaa r 4 pot pref aand N ïork Onlerio k Weal aand dilo Peona Okio obiig 8 Oregon Calif Ie kvp in oud 8 8t Paul Hlno k Maoit obl 7 Un Pao Hoofdiiio oblig 8 dilo dilo Lino Col Ie byp O 8 CiliAliA Can 8oulh Cerl v aand Vm 0 Kali k Nar Ie k d o O Amalord Oinnibua Mij afnd Botterd TramwegMaata aand Nin 8tad Amiterdam aaud 8 Stad Hullerdam aand 3 B1U 1 Blad Anlworprnl887 S l Blad Urunal 1888 HONO Tbelai Regullr Ueaellacb 4 OosTINK BUatlleeniiig 1880 B K K Goal B Cr 1880 8 Srami Stad Madrid 3 1688 NlB Ver Bm Hyp Bpobl oert 6 17 107 APVERTENTIBW Voor ds vele bewgun van deelneming ondetronden bjj het oTerlgden tui anten geliefden Echtgenoot Vnder Behawd en UrootTeder de Heer WILLEM DANIEL M IlANOE betuigen ii i ouen hutelgken denk Dit lier num O H Q 01 LAMOE a Sociëteit Ons Genoegen Commtaiiurinen der Sociëteit Umi Umoioiiia brengen ter kenniaae Tan ÜH Leden ingevolge Art 30 TM het Reglement d t bg gelegenheid Tkn do 8e leetetj AbonnementTooneelToaretel ling op DONDGBDAQ den 15 FEBRUARI tm d SOClBIStl van d avond Zm VVR al genloten nol an Nunene het Beetanr e BBRMAN F Sn etaru Oowia U Februri 189i Oeede SaelporKlruk ree A Bunuuii k Zoon Een HEBB Ttn middelbaran iMftgd oekt te Gouda op netten stand met aparte SLAAPKAMER alamede KOST en verdere Fertorglng BricTen franco lettere E T U Algemeen AdTertentie Burean NUGU k tai DITMAR Rotterdam In het centrum der etad op netten atsnd rorden TWEE RUIME OemeubOeerde BEUEDEMAMEBS en SUITE aangeboden met KOST en BED BrieTen franco onder No 2308 aan het Bureau dezer Ckinrant TË KOOP te Gouda een Bierkelder met een groot ituk GRUNU daarachter gelegen aan de Oroote Vaart Qeecbikt voor een kleine Fabriek of ieta dergelgke Persooniyk te bezichtigen Adrea Bureao dezer Courant I G BOS HeexelEad e No 36i bereelt zich beleefd aan tot bet AANLEGGEN en ONDEEHÜÜDEN ran met byievering Tan het daarroor benoodigde Te Huur g evraag d SBN FLINKB BAKKERIJ onverschillig op welken stand Aanbiedingen onder No 2307 aan het Bureau dezer Oonrant Wielersport Lelden Uuu ewuerd 102 RENIQ AGENT Toor Qmtda en Omatreken Tan de Withworth Cycles James Cycles X L Calcott Bras Cycles Vraagt Prijscouranten SPECIALE QniICETIN voor REPARATIËN met BTOOMVEBMOGEN Eenigf in Leiden FEAIISCHE STOOMEBVEEIJ au Chenilselie W sscheriJ TAN H OPPE HEliHEU 19 KruUkade Botterdam Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepót toot GOUDA de Heer A VAN OS Az Speoialiteit Toor het stoomen en rerren Tan alle Heerenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het itoomen tan pluche manteli Teeren bont ena Gordgnen tafelkleeden enx worden naar de nieuwste en laatste methode geTerfd Alle goederen hetag geatoomd of geverfdworden onschadelgk Toor de geaondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken agn de prgxen 2iY gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflcTerbaar en 3 dagn te TsrTen goederen in eene week Nederlandsche Stoomboot Alaatschappij De Stoomschepen BOLLA D kapt J 8HIDT en BATA riEB kapt J SADËR vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Traeht of passage TerToege men zich bg de Cargadoors der Uaatscbappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomachepan louen te Breveraqaay da markt van Boter en Kww Ie IiOQden Kraepelien en HolnCs Q uina LaocheQ ü iNAfARocH £ is Af meest Krachtige en Versterliende KINA MVIJIM aanberolen door tal Tan binnen en boitenlandscbe geneesheeren Bekroond met EEUEN DIPLOMA en GOUOEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons k f ISO en ƒ i Dep t te Qouda bg den Heer A E TEEPE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist THEE HST € A9SA Bjj 1 om Kop Setiotoi Lspet Sc Voric Bruobe 35 üriften eut g 1 paar BoetduQ Schsar LampcDlïap Melltpan 6 Zaiidoe doelttin eox fi oa BoDUcliort Paatalon uüiIchI ËÏBorriei Pudding Saui Trakpol Suikerpot enz BQ oieerdere liocreelheiii in eoas of bg godeelten Uorbgei Litnpen Tafeli Stoelen NaaimaohiDe cuz enz KeuBo uit meer dan 1000 Artikelen Drink BOl US THEE Kwaliteit is puik CADEAUZ nuttig en fraai Vraag de volledig l st met tfIjouldiDgen der Cftdeaux by M J KAMP HUIJZËN die gaarne inhcbtiDgen zal veratrukken G Kelileiiljriiik Jr Co Eotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën torlawater ui f de VIcfor aJSron f e Oberlahnsfein by£mt Tafeldrank Van h£ pn nk yAe u s c erJlTeder ande t Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlaknstein Gevestigd te Kotlerdaui Zuidbiaak 8 S GEBR TERWINDT g Waaisteenfabrlkanten K I M JAARLUK8CHE PBÜDUCTIE ran l 26 MüÜoen Steenen 1 Fraaie Klenr Scherp geTormd B Dümmimdi Kualiteit g Conourreerende Prijzen Grootste Stoomwaalstaenfjbriek in i NederUnd S rraagt Prijxen en Monster QïENBAAIl OM WIJS Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE ran TOEZICHT op het Lager ündertrgs alhier maakt bekend dat de iDSclirUving van Leerlingen wier plaatsing men met den Isten April 1894 op een der borengenoemde Scholen Terlangt lal geschieden op DINSDAG 20 FËBBUAUI 1894 des namiddags ten ijf nnr Voor Terdere biunderbeden wordt Terveien nau de aanplakbiljetten Gigaae fin Boil f I OdeUler Namens de Commiseie J H Ti Dia VÜOKT Swrelari Oeuda 12 Kebmari 1894 Zeer Hette Gesteendrukte mmASTJEs worden GELEVERD door A BRI RIHA en Zn BINNENLAND GOUDA 15 Februari 1894 Bjj een gisteren gebooden biljartconcours bij den heer C P Backers io het Café BelT ïdère Wffd de eerite pr s gewonnen door den heer Arn Molhr ran Botterflam de tweede prijs oor den heer A de Knikker ran Rotterdam on de derde prys door den heer H A Lioszen Tan Rotterdam Ër werd met veel geestdrift gMpeeld terwyi er vete bekwame gpelers onder De TOor den dienat in 0 I bestemde 2e l ttenant der infanterie N W Tan Gelderen ml 24 februari rertrekkea De adelborst Ie kl G R J Haentjes Dekker thans aan boord Tan bet wacbtscbip te Ani sterdam irorlt met 1 Maart 1894 geplaatst aaa boord ran het artilterie instructiescbip BeUona De beer K Klomp te Ammerstol beeft be dankt voor zyne beaoeming tot Isteo seoretarn der afdeeÜng tSchooDlioven en Omstreken van Ter benoeming tan een onderwgzer met boofdakte aan de leopenbaieschool teStotwyk is door borgemeeatfr en wethondera de volgende Toordracbt opgemaakt 1 W J vanden Hurl te Slök Ewök 2 J Wever te Sliedrecht en 3 A Blok te Strëeu De Teehonder O te Bonrepas gem THst had een waakhond die zich moeil k kön schikken in den geTangen staat waarin hy de lange nachten moest doorbrengen en daarom met meer dan gewoon bondenrerstandopmiddeleDzon om aitdeschnnr waarin men hem opsloot te ontkomen Pas eenigen tyd geleden op een nacht hatl hg een grendel weggeschoven en de dear van de ichaur opengeduwd en om hemdat nueent af te leeren bad men hem s aronds ia de schnnr aan een ketting gelegd Hsd men bet maar galaten De bond merkte men s morgenp was door eer raam dat een rait miste en met een hek was gedekt gesprongen en omdat zgn ketting te kort was om den grond te knnneu bereiken vond men bet mooie dier gisterenmorgen baiten de schnnr opgehangen FBVILLBTOai PBIITSES 7EEA 1 Doeli onTernerd hield de band n dm nr f bat Ta di ilin raod ro r ujodit het aobwpjs als MO pyl over da booger en hooger gunde en Utan wH lenigkeeren Adilbert Ik bid ik meek er a aitdnikkelgk om Ik ttft nn ingit B koude iHtl aohoon lio el d t doel ma genoegen I riep de graaf meC eeu boo hooead gelach dat t a jufe gada bam erbaasd en renehrikt aaoiag In Hamburg hebt gg uiian wil doorgeiet hier b i ik irtiKlar ben ik meaelar ran uw lerao an doodl Adalbert I Aeh laherta toch niet op loo ontUltuido wjjta I Neen duiiandmaal nean I ik aeharu oiell Een man ala ik laat rich ran uwsgalgkan niet ongeati alt b l dig nr Daar sat de srme vrouw sis verlsmd van den schrik Was ds graaf plotteliog kraokzianig geword DP Zg Mhreide laid ia d D vreesel kslee doodMDgst en strekte hsn saufkand ds gevoawea handsQ tegen Adstbm I On Gods vfl Wst heb ik dan mitdaao f i EeospoOaeli Tasketw MI I De gemeenteraad ran Maastricht hield Woensdag eeq zitting waarin volgens de Limb Koerier niemand gesproken heeft Wat verbeeldt zoo n ventje zich wel Woensdagavond werd een circa 15 jarige knaap leerling aan de H B S te Amsterdam door zgne ouders berisptoverzyn minder goedu studie Mtjneerc voelde zich daarover zoo gepikeerd en wond zich zoodanig op bg die gelegenheid dat hg bet oudertgk buis ontliep en da wgde wereld ingmg Hg kreeg er echter te Utrecht at genoeg van en kwam gisternacht zgn toevlucht zoeken op het bureau van politic Hg rammelde van den honger Gistermorgen werd de deserteur onder geleide naar zgn hui teruggebracht Een drama Maandagmiddag ontving do brigadier der maréchaossée te Ftnaterwoldt een briefjeTan den volgenden inhoudmet den tram nit BpertA Kom spoedig een drama is hier afgespeeld De man zadelde zgn paard en reed in galop naar de plaats des onheils Ëen dub bele ontnuchtering volgde Den brigadier werd door den schrgver van het briefje xekere E H med edeeld dat hg eokel met zgn tjana een woordentwist had gehad over eeo paar t verstellen laarzen De man der wet was woedend en maakte proces verbaal op tegen £ 9 zoodvt deze zeker ffog WeT eens afn zifn aardigheidje zal terug denken Om de echtheid van een bankbiljet te ontdekken geeft S B in het Zondagsblad van de Kleine Courante te Rotterdam een zeer eenvoudig en doeltreffend middel aan Hij betoogt eerst dat daar voor het maken van bankbiljetten geschept papier wordt gebruikt het watermerk niet in nagemaakte bankbiljettei kan aangebracht worden Dit watermerk ontstaat door op den schepvorm de letters te bivestigen Het papier is dus op de plaats van het watermerk een weinig dunner en doorschgnender Tegen het licht gehouden zi men bet dientengevolge duidelyker Heeft de ervalscher het watermerk nagebootst dan heeft hg dit verkregen door het papier te persen en dit zal daardoor juist op de plaats van het watermerk minder doorschgoend zgn Dompelt men nu het biljet dat men onderzoeken wil in lauw water waardoor dit dua niet het minst te lijden heeft en beziet men het tegen het licht dan zal van echt papier bet watermerk nog doidelgker en bg nagebootst papier nog minder duïdelgk of in het geheel niet zichtlMMr s jn De witte wolk was uU hat Noorrloostea hooger gereften eii bsd zich allengs uitgebreid Zij bracht den storm die platseling de oalxettende diepte vsn het Wöttermeer beroerde en de golven schuimend ea bmiaend booger en hooger hief jpDst wordt thans eea bapsob daaije aardig vrouw e I riep de graaf terwyl bij bet ro r losliet en de riemen binnen buide Ali io een wsrvelwiDd draaide de uotendop rond vloof het veege obeepje been en weer De ongelukkige jooge vroDw VBO angst half waanEinaig wierp ziob op de kaieén sn klemde zich vast aan de boot Weer greep de graaf bet roer om hst vaartuig ta weo leo en naar dea oever tarug te staren V angst volgde tg Bijne bewegingen en ademde een weinig op toen zy zgn plan vermoedde Zeker bad bg baren moed op de proef willea ttellen wat wel vreeaelyk wreed was maar sy kon bet hem vergeren Hy zoo haar voortaan nooit weer angstig ea ersehnkt zien Doch bet doel wu nog lang niet bereikt en altgd doller woedde de storm en slt d dreigender dreef bjj syn spet met hst hohte scheepje terwyl de golven razend ovar die twee mensobeakiodcren bruisten Bereid u tot dea dood riap de grsaf de gesebiodenif is uit owe grarenkrooa verzinkt in h t Wettermeer Vervloekt Het roer was gebroken de boot tbaus tsn prooi aan bet woeste spel der golven Bed my Adalberfl kreet de arme vroaw ia vertwgfeliag eb I red my I verlaat my nie I Hy toiaterde niet naar dis vaabooptkretea hy baaHe eeo toow te vooraoh n bond tioh met Ie Maastricht waar de bestaande cursus voor de hoofdakte waa opgeheven is weijer een nieuwe in wording De lessen zullen door 4 leeraren der H B S en 2 hoofden tan scholen gegeven worden De nitslag van de gemeen teraadsT ftiezing te s GraTenhage Toor de racature HaTelaar wit biljet was als volgt ingeleverd 3304 van onwaarde 50 geldig 3254 volstrekte meerderheid 1628 stemmen Gekgzen de heer J C T n Hattnm candidaat der liberale kiesvereenigingen met 1688 stemman De heer J Krap ciTiel ingenieur candidaat der conservatieve katholieke en antirevola tionaire kiesvereenigingen bekwam 1500 stemmen De overige stemmen waren verdeeld Uitslag der verkiezing voor de vacataro Emanta geel biljet Ingeleverd 3305 van onwaarde 50 geldig 3255 volstrekte meerderheid 1628 stemmen Gekozen mr J H Valckenier Kipa candidaat der liberale en katholieke kiesvereenigingen met 2107 stemmen Jhr mr J Beelaerts v Blokland schoolopziener candidaat der conservatieve kiesvereenigiug had 541 en de heer A W P Sterkman fabrikant candidaat der anti revolntio1 naire kiesvereenigiogen 525 stemmen De heer W Hovy lid der Neerboscheom misaie deelt in een ingezonden stuk in het Dagbl V Ned mede dat de meeste leden geen onkosten hebben in rekening gebracht maar reis en verblijfkosten Waaronder vaak logement middagtafel zelf hebben betaald dat sommige leden b v predikanten terstond hebben verklaard dat het bnn nietconveniëerde atle kosten zelf te dragen en zydus wel alhans gedeeltelgk vergoeding zouden vragen dat tot bestrgdiog dier onkosten zelfsnog eene vrij aanzienlgke gift is ingekomen dat het tekort gekomene benevens eenovergoeding voor den secretaris die het rapportin elkander beeft gezet drukproeven gecorrigeerd enz rgkelgli vei ocd is door de koopsom welke de uitgevers hebben gegeven dat er een saldo zal overblgven dat inde weezenkas te Neerbosch zat vloeien dat dus de commissie er volstrekt geenbelang bg hoeft of er veel of weitfig rapporten worden verkocht alleen de uitgevers zoodai van pressie door de commissie uitgeoefend of uit te oefenen ter bevordering vanden verkoop geen sprake is geweest of zgn zal onbwcbryfalyke met oameniohelyke koelbloedigheid aan et n der zitplsiiken van de boot rast xoodsr zisb om zyee ongelukkige eohtgenoote te hekommeren Zy wsron thans den oever tot op eene gehoorwydte genaderd heeogeworpen ala bet ware ds storm oit bet Noordoosten droef ben landwaarU heen Plotseling legde ziob het zwakke vaartuig op de zyde een vreeielyke kreet overstemde bet stormgeloei Qraaf Altorf wierp een blik naar de plaaU waar zyne vrouw geknield had de plaats was ledig Nog eenmaal dook bet doodbbleeka gelaat voor hem op loen zonk Rosa Eodenburg grsria Aitorf iD de diepte weg Van den oever itak op dit oogenblik eene reddingsboot bet onstuimige nuer op met eenige wakkere lieden bemaod Toen zy door de hooggaande golven zich tot bet wrakke vaartuig badden geworsteld was ook graaf Aitorf spoorloos verdwenen De kleine Vers had zioh beol spoedig in De gooden Druif gewend daar zy uit ellende en nood als in een parades was overgeplaatst Jaffroow Moller was haar inderdaad tot eene tweede moedor geworden eene goede moeder zy vertroetelde de kleine prinses zooats men bet lieve blondgelokts kind met de vonderbare blaowe oogen in buis noemde op eene byna bedenkelyke wyze en onttrok eiken stamgast onverbiddelyk büe ganst die geen lief woordje voor de kleine over had Vreemd dat salks ook aelden eh nle daar Naar wg vernemen worden flinke toeb reidselen gemaakt om de ed afdeeKng op de tentoonstelling te Antwerpen goed te doen slagen Vooral nit Indie komen talrgke aanvragen tot expeditie zoodat de koffie tabak kina boutsoorten en andere koloniale prodocten ea rgke verzameling nit onze koloniSn b eengebracht zullen te zien geven Het hoofdbestuur in Antwerpen heeft methet oog op da belangrgke toezeggingen vuschillende concessies aan de Nederlandsokecommissie gedaan zoodat Nederland een plaatsbeeft gekregen welke den eenigen toegangvormt tot de maobine galerg en dos een belangrgk bezoek aan de Ned afdeelittg ia Térwachten ia f Ook op bet mark plein dat ond Antwerpen zal voorstellen znllen verscheidene bnizeii door Nederlandsche firma s worden betrokken De Amsterdamsche diamantindustrie maakt nawr men mag verwachten toebereidselen om ziofa een waardige plaats te verschaffen De termgn van aangifte is eveneens verlengd tot 25 Februari a s t tot welken termgn by den secretaris Heerengracht 127 te Amsterdam inachrgvingsbiljetten worden aangenomen Te Kopenhagen beeft de zoogenaamde Stadenter8amfund o eigeulgk itudanten maatBchappy hare nieuwe fraaie lokalen ingewgd Dr Geoi Brandes beeft bg die gelegenheid het woord gevoerd en herinnerd wat deze verseniging voor Denemarken geweest is Niet alleen studenten maar ook ond stndenten na mannen van beteekcnis zgn er lid van De vereeniging geeft Tolkstiteratnur met verklaringen uit houdt zich met onderwgs der arbeiders bezig en verschaft kosteloos hulp in rechtazaken aan minvermogenden Ook de vroeger vermelde gidsen in de musea te Kopenhagen gaan uit van genoemde vereeniging Ben correspondent van een der Oeeusobe bladen heeft de Bioode kamercinhethospitaal te Kopenhagen bezocht Hy vond er 10 pokIgderi die allen oumiddellgk inhetroode lieht gebracht waren wat wordt verschaft door roode vensterglazen en lampeglazen Al dese patiënten waren beterende en bg allen was het veretteren van de pokken nitgebleven zg waren spoedig verdroogd en afgevallen Ook de jeuk was veel minder sterk geworden dan gewoonlijk het geval was Dr Finsena uitvinding heeft ook in Frankrgk de aandacht getrokken en aanleiding gegeven tot een levendig debat in het tgdscbrift Semaine medicale c Vers zelfs den grootsten en styfiteo egoïst en meosehen verachter een vriendelyken blik een lachje wist te ontlokken Hea moet de lieve engel hefbebbeo meende Holler men mag willea of olet en Ik sta hsar voor geen geld vao de wereld wesr af Als de ffkleine prinaiM met hare voetjes waarvoor de nieuwe maipa e paar allerliefste schoentjes had gekooht dcÉT bet hult trippelde eo als een EonntHtraaltje ou Tbier dan daar nu in ds koaken dan in de woon of gdagkamer opdook waar heor goudblond hoofdje overal gezien werd dan voelde een ieder dat het kind eigenlyk in een paleis te bnia behoorde en juffrouw MóUer was er niet weinig tier en troUoh op het haar eigeo te noemen daar de sdopteering met behulp van den notaris glad van stapel waa geloojien De oude notaris Willing kwam meermalen een bezoek brengen in irDe Gouden Druif om ds kleine te zien die hem bytonder interesseerde yOe moet het kind maar aanzien m n wasrde Ootthardt sprak bjj tot den bankier ik durf er een eed op doen dat het betere dagen gekend kerft eo nit hoogere kringen sumtl Kigenlyk ii bet dood jammer dat ty bij deze overigens door en door brave mensohen verzeild is geraakt ze beeft een voorkomen als een io lagere iferen verdwaalde prinses I Dan hadt gy bet selt moeien aannemen mijn goede vrieodi meende de meer protaiieb nitgevalleobankier Zoo eel ala ik er van beh vernomen moet bet een Pooisch arbeiderskind zyn Heeft men geen moeite gedaan om deu vader oit te vindenf