Goudsche Courant, vrijdag 16 februari 1894

De heerea Timmer correapondsnt van eenige dagbladen en Peanx verslaggever van bet Nieuws V d Dag legden verklaringen af m hoofdzaak overeenstemmende met die van den eersten getuige ii décharge Behalve den nitroep Aanslniten zjjn ook door deze getuigen geeo uitlatingen als Slaat hen dood en Omsingelt ze gehoord De heer Itter reporter van het dagbUd De Echo bevestigde hetgeen de heer Oeerke gezegd had Mevrouw Bajrard echtgenoot van den Gezant Ier Vereenigde Staten te Londen heeft dezer lagen een zeer kie che opdracht gekregen Eene dame in het Verre Westen schreef haar volgens Truth dat zg drie on twintig jaren geleden toen Prins van Wales ziek was en men dacht dat hg sterven zon een drank bereid aan de Koningin van Engeland gezonden heeft Is die medicgo terecht gekomen Zg heeft er geen hewgs voor maar zg acht het feit dat de Prins eenige weken later herstelde hewgs genoeg Nn verzoekt de dame nit bet Westen de gezaaterronw die zaak eens voor haar te onderzoeken en voor haar zoo niet een belooning dat is een qoaestie van kieschbeid dan toch vergoeding van de door haar gemaakte onkosten te vragen In de Zgl niet verre van het Kagermeer is gezonken de schuit van B te Zoeterwoude bevaref door de knechts W en B die er beter afkwamen dan de lading welke medezonk en waaronder zich bevonden 21 kisten koek Bg de heeren C ds Gijzelaar Co agenten der Nederlandsche Bank te Gorinchem IS een valsch mnntbiljet van tien gulden ootvaogen Het onderscheidt zich weinig van de echte Te Ngmegen zal Zaterdag eene openbare reigadering worden gebonden in zakedeneesinrichtiog te Neerbosch Het initiatief daartoe gaat nit van de vereeniging Weezenverptegipg te s Grarenhage De heer Adriaan Uotman Jr voorzitter dier vereeniging zal inleiden het onderwerpt Opheldering der onthullingen over Neerbosch Genoemde Vereeniging noodigde o a de heeren Van tLindenhont en Van Delh tot bgwoning der vergadering uit Gisterenmiddag omstreeks één unr werd te utfen door twee kameraden tusschen hen beiden in over de straat gesleept en in de Stationswachtkamer geplaatst een derde zóó dronken dat het noodig ge jordeeld werd dezen patient door de politie per kruiwagen naar de gewone verzamelplaats te doen brengen hetgeen dan ook met de meeste omzichtigheid geschiedde Het schenen menschen te zgn die opgeroepen waren te verschgnen in het Paleis lier gerechtigheid De herbergier die deu man zooveel gevoerd had kwam toch nog eens belangstellend kgken hoe zgn slachtoffer het maakte Z C In het Gerechtshof te Pargs werd de exMinister WaldeokRousseau na een pleidooi door zekeren heer Friseh De Fels die zich daardoor beJeedigd achtte met een handschoen in het gezicht geslagen Zoo doet men met laliurds riep De Fels Rousseau gaf hem een stomp in het gezicht zoodat De Fels hoed op den grond rolde Men kwam tasschen beiden een duel is ophanden Eergisteren voeren drie mannen met een geladen schuit van Oostermeer naar Bergum Xiettegenstaande de wind reeds tamelgk krachtig woei ondernam men toch het waagstuk het Bergumermeer over te steken Dit gelukte niet De wind was dermate in kracht toegenomen dat men het raadzaam achte de grootste diepte van het meer te vermijden De schuit tbank niet toegelaten I diepte van nes meer b voruinuou i o g o i Directe S MM rwegverblDdlDg met GOUDA WInterdlenst 1893 94 AaDKevaogeD 1 October TUd vao M 7 88 8 88 8 01 40 10 48 10 88 18 08 18 18 18 88 1 84 8 88 4 80 8 88 8 8 7 10 8 88 8 48 40 18 88 1 08 1 18 1 18 1 88 10 88 11 08 11 0 11 18 11 88 18 88 18 88 0 10 11 08 OTTmDAH 8 10 Mi 44 8 8 r w 8 80 8 48 4 80 a 48 8 81 10 17 10 87 10 14 10 41 10 47 7 88 7 47 08 8 18 8 81 a 8 88 IS OS 18 40 S 16 8 48 S IO 4 DÏH HüG SOUDA sHsse 6 48 7 807 48 S8 8 4 10 1411 8818 161 88 8 16 8 48 8 48 4 18 4 48 P Aan t AA 4 48 7 48 8 07 8 18 10 08 10 11 aOCDt DIN R AIS Gouda 7 80 8 40 8 04 8 87 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 8 68 4 48 6 87 6 8 7 18 8 8 17 10 48 11 11 U 8 l 11 4 67 11 4 4 48 r f Grindt VbO 7 60 Z n 9 68 lO U 10 69 18 0819 46 9 90 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 U T B E O H T G O O D i Utmht 6 88 7 60 9 9 6811 84 19 08 19 60 8 10 8 69 4 48 6 86 7 48 HtrmeleB 8 47 8 08 10 09 19 19 8 14 4 06 4 66 g Woerden 6 68 8 10 10 16 19 96 1 19 48 8 48 8 88 11 e i SS 81 88 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 10 11 8 80 Toorb 0 07 9 18 § ll U t l SB r b u 0 0 iHam 8 1S 9 18 9 9410 07 U S IMl 19 61 1 4B 1 57 4 9fi S Sfi 6 5 6 41 7 4S B ft6 lO lft 11 16 11 4011 Oonda S flB 6 40 7 SB 8 09 6 91 10 19 10 66 U 48 9 18 8 18 4 18 4 47 6 SS S 01 7 46 8 8810 08 Ottdev B BO S B4 t r 11 09 8 87 t 6 87 7 69 10 18 WondtD 6 67 7 018 11 8 40 11 16 M 6 04 6 446 17 8 08 10 18 Humelen 6 04 7 08 8 46 U SB 9 61 6 10 6 60 8 18 10 84 Vtrwht 6 18 7 98 6 98 8 41 9 10 61 11 46 1 10 8 06 8 60 4 48 6 S9 6 91 6 86 8 S8 9 10 10 69 Q iid ê 40 8 11 10 06 10 66 19 11 9 61 4 47 6 98 7 46 10 06 AM4 du Wp 7 69 9 10 10 66 19 11 1 1 40 1 46 6 36 9 87 U 16 liim ai S U 9JB 11 1 11 1 1 18 t 66 6 60 9 67 U t6 Öudeirtter 7iÖ7 8 19 i 10 94 1Ï 4B M ï GoBÜa 7 80 8 89 9 84 10 87 19 06 19 66 1 99 8 604 87 6 90 7 08 8 80 AM8TI1DA U O O U D A AmrtorduiCa 7 66 9 40 11 10 11 97 9 40 4 18 A t d iWp 6 60 8 10 9 66 11 96 11 4 6 1 OMidft 730 B B 10 44 19 16 XB 6I 6 01 W De diieetenr der Wetaiiirielitiiig te NeerboBch meldt dat sedert den aanvang Tan den atrgd orer da inrichting slechts 43 kinderen door de miUebetreltkingen zgn teruggehaald Sommigen ran hen bedelen langs de deuren anderen dvalen rond Voor korten ti d ontTtng hg zelfs bericht dat een Tan hen een mritje in banden der polilie was gevallen Wanneer fcmiliebetrekliingen de kinderen terngnemen wordt aan deze kinderen voortaan geen nit et medegegevec daar hg hiervan de Bllertrenrigste ervaringen ondervonden heeft Zoo meldt de heer Van tLindenhont dat een jongen die door njnon broeder toroggenomen werd en vertrok met een goeden uitzet eene kist met kleeren na tes weken bijna naakt voor de inrichting stond De broeder had de kleeren verkocht en hem de deur gewezen Wfj waren zegt de heer Van tLindenhont verplicht zon deze jongen geen bedelaar worden hem weder eene plaats in de stichting te geven Ook een vader die zgne twee kinderen terng heeft gehaald heeft de kleeren verkocht en het geld hiervan aan jenever besteed Hg zendt nn de kinderen in lampen gehuld langs de hmcen om te bedelen en deze moeten vertellen dat ze aldns van Neerbotch zgn weggeoinden Een ander geval dat ook in den verloopen zomer is voorgekomen is dat Tan eenen vader van twee weezen Deze woont in eene van onze groote steden en beeft ook den uitzet van de kinderen verkocht en zendt ze rond langs de huizen met koopwaren En om nn de menschen tot koopen te bewegen moetan zg vertellen dat zg bgna naakt van de inrichting zgn weg ezonden waar zg op het vreeaelgkst zonden zgn mishandeld geworden Door twee jongelieden van omstreeks 20 jaar zgn te Hilversum pogihgen in bet werk r ld om valsche rijksdaalders nit te geven werden echter spoedig door de politie ingerakend en naar Amsterdam vervoerd In het procee Qeel Schaaf beschuldigd van op tweeden Kerstdag te Amsterdam de politie met aieenen gegooid te hebben verklaarde de inspeotenr van politie Keiser dat bjj door het volk van zgn agenten gescheiden was en dat men geroepen had Omsingelt m sla m dood insluiten en dat de agenten de sabels getrokken Hadden nadat men hem ingesloten had Ook had hg aan Geel en Wolfing gevraagd om de passage niet te belemmeren Op een vraag van een der verdedigers welke orders de politie had werd hem geantwoord geen orders De heer Oeerke verslaggever van De Amsterdammer gehoord als getuige décharge da d een omstandig verhaal van bet gebeurde op den tweeden Kerstdag Volgens hem was de politie niet met tact en hardhandig opgetredeu De sabels werden getrokken voor er met steenen geworpen werd De openbare orde werd voor de botsing niet vq toord De werkloozen vulden de breedte van deKalverstraat alleen voor zoover het asphalt betreft De trottoirs stonden vol nieuwsgierigen Daar de heer Oeerke verklaarde den inspecteur Keisar niet van aangezicht te kennen meende de Voorzitter te moeten opmerken dat getuige dan toch niet veel aandacht aan het geen er gebeurde scheen te hebben geschonken Dsarop was het antwoord dat get den toobt meemaakte om de feiten te noteeren niet om de gezichten op te nemen 8 88 8 48 8 48 8 88 8 08 7 88 7 88 7 88 7 48 7 68 Gouda Msordraeht msBwarkark 7 lotterdaa Botterdam Oapelle Nlinwerkerk Moordrecht Gouda 8 8 10 6 18 8 88 8 88 11 01 lUO ll l8 Kev U 7 41 8 68 Bl Kr 7 47 Z ïe W 7 6S 01 N d L d 8 01 Toorb 8 07 8 18 Mr Paap merkte op dat het verslag van het Handelsblad vrg wat afweek van dat der andere bladen die in het verhaal van het gebeurde tamelgk el overeenstemden en vroeg daarom of er een verslaggever van het Handelsblad bg hei relletje tegenwoordig was geweest Op die vraag antwoordt get ontkennend Nog vroeg mr Paap of de verklaringen van den inspecteur waarnit bigkea kon dat de menigte der politie vgandig iud wa waarheid bevatte doch deso vraag werd door de Hechtbank niet toegelaten geraakte no op een zandplaat en de dria opvarenden stonden weldra tot aan den middel in het water In dien toestand hebben zg twintig nren doorgebracht Eerst toen gelukte het aan eenige inwoners van Oostermeer de bgna verkleumde schipbreukelingen te redden Naar wg vernemen is het langdurige en zeer koude bad den waaghalzen voor het oogenblik niet al ie slecht bekomen sBbl c De Brnsselscbe hoogeschoel die een paar weken gesloten is geweest wegens het verzet van een deel der studenten tegen het uitstellen van de lezingen van Eliie Reel os is weder geopend De verwgderde studenten kannen zich opnieuw laten inschrgven Bg den veehouder J W A de W teAobthoVen bg Montfoort is Zondagnacht een schnnr ingestort Een varken een geit en zeven kippen met een haan werden daarbg gedood Men schrgfl aan de cHaarl Ck Ondanks de vele penaioneeringen in de hoogere rangen is bet toch met de promotie hg het wapen der infanterie nog wanhopig eesteld Negenen twintig jaar officiersdienst hebben zg die thans in de termen vallen om tot majoor te worden bevorderd Dat men daardoor veel te oude hoofdofficieren verkrggt behoeft geen betoog dat de bruikbaarheid van het leger er onder Igdt evenmin In de naaste toekomst is daarin geen verbetering te verwachten en menig ofScier vreest dat zgn lot ook eenmaal zal wezen gelgk dat van een paar zeer verdienatelgke en gverige kapiteins die weldra hoofdofficier moesten worden doch aan wie naar men ons mededeelde ia bericht dat zg hoe geschikt overigens door den hoogen leeftjjd niet meer voor dien rang in aanmerking konden komen Trenrig einde van een verdiensteljk militaire loopbaan Ontmoedigend lusten energiedoodeiid schrikbeeld voor velen wien wellicht hetzelfde boven het hoofd hangt In eene borstelfabriek te Poot de Marcq bg Ugsel zgn 7 werklieden aangetast door miltïonr waaraan 6 van de 7 stierven Bg een der patiënten liet zich de bacillus aothracis aantoonen en daar alle gevallen een gelgk verloop hadden zoo is een twgfel aan den aard der ziekte uilgesloteu De infectie is hoogst waarschgnlgk overgebracht nit eene partij Chineesch paardehaar die zonder vooraf te zgn oitgekookt verwerkt werd echter was het niet mogelgk sporen van miltvuur of bacillen aan te wgzen Naar aanleiding dezer zaak verlangen de heeren H Surmont en £ Arnould dat alle haren van paarden en koeien eer zg verwerkt worden door middel van stoom of van langdurig koken gedesinfecteerd zullen worden Genoemde heeren constateerden zelfs een geval van miltvuurinfectie door middel van eenen haarborstel in een hnidwondje op het hoofd van een hunner patiënten Zg leidden daaruit af dat ook het belang der koopera van borstels medebrengt dat het dierljjk hanr voor het verwerken gedesinfecteerd wordt De Veiligheid In de camavalsdageu hebben te Brussel de zakkenrollers druk gewerkt met pauwenveeren Als zij een dame wilden bestelen dan liittelde een haar met een pauwenveer in het gezicht en terwgl daardoor haar aandacht was afgeleid nam de ander uit haar zak wat van zgu gading was Heeren hielden zij een boa veeren voor het gezicht en ondertusschen kaapten zij handig hun das peld weg 8 8 08 8 10 17 8 4 80 4 67 6 04 8 11 8 80 7 80 6 40 4 10 e O I D a 11 80 18 80 8 90 1 48 1 66 8 08 8 09 1 16 10 90 10 89 Voorb 6 S4 N d L d6 59 Z Zwire 08 BI Kr 6 14 ZeT M 6 19 Zondagmorgen verloor de rrachtboot Anny varende tusschen Middelburg en Amsterdam in de Zandkreek bet anker en nam haar toevlucht in het Kanaal door Zuid Beveland Qenoemde boot bleef hier tot Dinsdagmorgen liggen verliet het kanaal toen weer s morgens om 7 nor en sleepte ondarwöl een gzeren uk van schipper Muller naar buiten Bjj hetloswerpen van het staahbaadtouw peep dit da fcchróef van de Annj welke hierdoor een defect kreeg aan ds machine en in ooetelüke richting afdreef tot de zoogenaamde Franscho trap De vrachtboot Castor en Pollni varende Insschen Antwerpen en Amstsniam verleende de Anny hulp en sleepte deze om 8 nor morgens het kanaal weer binnen In de vorige week hebben eene vronw en hsar kindje die de veerman te KnoUendam wegens het ontstuimige weder weigerde over te zetten den nacht in de open lucht doorgebracht Naar aanleiding daarvan behelst De Zaanstreek van 11 dezer de volgende advertentie Dankbetoiging aan C Stam veerman ts West Knollendam voor de men8cblievendheid jl Dinsdagavond mgn vrouw en kind bewezen Vau Haarlem komende naar Oost Knollendam moest zij door genoemden persoon naar de orerzgde gebracht worden waarop hg te kennen gaf dat de wind te sterk was alhoewel hg met drie mannen aanwezig waa Toen heeft mgne vrouw hem herhaaldelgk gesmeekt om een phutaje in zgn café of logement doch ook dit werd geweigerd en zoodoende hebben mgne vronw en driejarig zooutje den tgd van 9 avonds 10 tot s morgens 6 uur om zgn huis in de koude doorgebiacht Hiermede mgn dank en tot wederdienstbereid zgnde O Mu Haarlem Voor het stichten van een nieuw protestantscb ziekenhuis te Njjmegen werd door de bouwcommissie tot dusverre uit vrijwillige hgdragen ruim 66 000 ontvangen waarvan ruim 13 000 in de oigeloopen maand Januari roodst nog 10 000 ontbraken om de plannen nit te voeren Dinsdag is bg alle protestanten van Njjmegen en in de omliggende dorpen Hees Neerbosch Hatert St Anna Beek en Ubbergen eene collecte gebonden welke 2180 82 heeft opgebracht Het bestnnr van Artis heeft belooningen toegekend aan de mannen van het personeel ih zich bg het vangen van de losgebroken leeuwen in het circus Carré zoo verdienstelgk hebben gemaakt De hoofdopzichter Castens ontving een verguld zilveren medaille met getnigschrift een vgfcal werklieden eveneens een diploma en bevendien nog een bedrag van tien gulden j twee jongens die ook gverig badden meegeholpen ontvingen een belooning van vgf gulden Op vruchten in suiker stroop of op andere wijze ingelegd en verpakt in luchtdichte bussen of fleaachen is ingevolge Min resolutie van 3 Febr jl het recht van f35 de 100 kilogr toe te passen onder de rubriek koek banket en suikerbakkerswerk enz voor bereide of ingelegde vruchten bepaald en wel ongeacht de grootte der bussen of flesschen rn de bestemming dier vruchten Alleen bg niet luchtdichte sluiting is daarvoor 10 percent der waarde of f 18 per 100 kilogram verschuldigd I ze onderscheiding komt echter niet te pas bg vruchten ingemaakt in brandewgn immers worden deze uit den aard der zaak alleen ingevoerd bg Inobtdiohle of daarmee gelgkstaande verpakking zoodat de wetgever bg de bepaling van het recht van 10 pGt der waarde geen andere verpakking kan bedoeld hebben Vruchten op brandewgn zgn dus altgd onderworpen aan laatstgemeld recht Menigeen klaagt tegenwoordig in Amsterdam dat zgn poes weggeloopen of gestolen is In verband met die raadselachtige verdwgningen is het wel opmerkelgk dat men tegenwoordig een paar jeugdige kooplieden aldaar Greenwicli 8 40 8 47 8 64 10 1 10 10 11 08 1M 8 40 8 08 1I 88 II 4 8 86 4 48 4 88 6 08 8 08 6 18 8 66 4 40 7 07 7 17 7 84 7 11 7 87 6 917 8 06 1 44 1 49 1 68 9 04 9 0 7 06 7 11 t 7 90 9 41 7 96 r 7 81 9 64 6 617 49 8 8610 0 8 09 8 60 10 07 10 64 f 9 04 9 1010 98 f 9 19 8 41 9 89 10 40 UJI6 4 10 7 98 1 474 86 T 40 10 06 6 11 9 U 11J langs de Btmten tïefc venten met ktttenaprongen voor sigaren pgpjea Zg hebben daarvan eene beiuigr ke hoeveelheid op een bandkar aitgestald en doen die voor 5 cent het stak van de hand de sprongen dragen duidelijke merken dat e nog verach onder het ontleedmes vandaan zyn gekooien Hoe die indaatrieelen aan al die katteosproDgen r gn gekomen is natnarlgk moeiI k te bewezen doch een feit i i dat er met katten wel eens ala volgt geleefd wordt men vangt ze op vitt se verkoopt de huid aan een bontwerker an ydt de achterpooten i voor de pijpjea en verkoopt den bont aan een alachter bg wies bet katteavleesch wordt omgezet in saosiBde bou logne Poesjes met roseliütjea cf eeu collier niet belletiea om den nek goed doorvoede dus xijii bg den kattenvanger vooral begeerd N W B De Loodenache School Board vat gn taak niet te licht op evenmin kan men ham beschaldigen vao gebrek aan ernat bg de beraadslagÏDgen Het hoofd van eeu meiajes aehool had gemeld dat eeu ondernemende rat aich genesteld had in de ptano vau de leer kAmer en daar gedacht boishield Daar men noch van haar noch van een der leerlingen koD verwacbWn dat zy het d er onacbadelp zonden maken verzocht z de commiaeie van toezicht eeu toelage van 1 sb per week te willen toekennen om een kat te kiinoen onderboadeu welke de zaak met de rat dÏR het binnenwerk van de achool piano vermelde iu het reine zon brengen De leden der cOBuniasie achtten de zaak van te veel gewicht om daarover maar zoo dadelgk te stemmen Sr werd voor en tegen geredeneerd VoorgSiteld werd dat de commiaaie een contract zoQ alniten voor de levering van kattenvoedsel De vraag werd opgeworpen hoe daar bet den belaatiDgachnldigen zou komen te staant indien voor iedere piano een kat noodig was om daarop te passen EindeIgk echter ging men tot de stemming over Da stemmen staakten en de behaudoling der zuUc werd uïtgest d Intaaschen besteed de rat den tgd goed en gaat bet dier op denzelfden weg voort dan 7 1 de piano nog iWehta enkele klaagtonen konneD voortbrengan wanneer de kat komt om de rat te rtqagen Zondagmorgen vervoegde zich aan het politiebureau te Arnhem de stalbooder Voerman met de mededeeling dat hem door een Duitscher e a xötuig te koop waa aangeboden hetgeen hem verdacht voorkwam De Doitscher die bij den logementhouder C gelogeerd was alwaar hij ook twee paarden had gestald verklaarde aan het politiebureau gebracht dat hg paardenhitndelaar was en een en ander te Gerrnaheira gekocht hs Per telegram werd daarop aan de politie te Duaaeldorf waaronder Gerrnaheim ressorteert om inlichtingen verzocht en bleek het dat rijtuig en paarden door diefstal verkregen waren hetgeen door den verdachte dan ook ten slotte bekend werd Hg ia ter beschikking der joatitie gesteld Ben courant voor dienstmeiajea dat is wel het nieuwste op het gebied der dagbladHiteratuor Terwgl alle stauden en beroepen reeds lang hunne bgzondere vakorganen hebben er is toch zelfs een courant voor kaalkoppen in Duitschland had de zoo talrijk vertegenwoordigde klasse deii dienstmeisjes nog altgd geen orgaan Deze leemte in de periodieke litteratour moeat natuorlgk worden aaugevuld en zoo is er dan een ndernemend uitgever opgestaan die voortaan Dnitschlands dienende meisjes van geeatelgd voedsel aal voorzien De courant noemt zich Duit8ch dagblad voor dienstmei es c en brengt uls iedere ordautelgke courant een hoofdartikel voorop dat de betrekking van keukenmeid en kamermeisje behandelt in sociale en reohterlgke beteekeois £ ene medewerkster die zich tante Fieotjet teekent n de bekentenis aflegt zelf jaren lang voor bet keukenvuur gestaan te hebben geeft aan Dnitsche dienstmeisjes zeer wgze raadgevingen Ken roman De Diamantenfee schildert de lotgevallen van een dienstmeisje rgk aan schoonheid maar niet minder aan deugd dat natuurlgk met alle mogetgke wederwaardigheden heeft te kampen maal ten slotte toch wel die allen zal overwinnen Eergisteren vei aderden de leden van het Kon iBffÜtnnt van Ingenieurs te VOravenfaage Met belangstelling zeker werden eenige DMdedeelingen vernomen omtrent het Internationale Congres voor Binnenscheepvaart dat in de laatste week van Jali a s te aGra venhage zal worden gebonden De KoninginBegentes heeft bet behaagd als Bescbermvroaw op te treden deze toezegging werd taide toegejnicht De Mininlsters van Waterstaat van Buitenlaudsche en van Binnenlandsche Zaken hebben hat eere voorzitterschap aanvaard De heeren graaf vau Bylandt J F W Conrad en W F Leemans zgn vooraitteri de heeren L E Asser D H Havelaar en Gevers Deynooi secretariwen Op den eersten dag Zondag wordt receptie gehouden Maandag Woensdag en Donderdag zittingen van het congres Dinsdag heeft een tocht naar Rotterdam Vigdag een naar Amsterdam plaats Zaterdag wordt het Congres officieel gesloten zonder verplichting der leden om naar huis te gaan dan toch volgen nog facoltatieve tochten naar de Haarlemmermeer den Maasmond enz allemaal belangrijke zaken voor de vreemde gasten voor wie een guideprogramma wordt samengesteld waarin onder meer ean uitvoerige bewhrgving van het Merwede kansal als grootste binnenscheepvaartkaïiael vau de wereld zal worden opgeöomen naaat voor bet doel pacaende mededeelingen over Amaterdam Rotterdam en Dordrecht De regeeriog heeft reeds een aulwidie van 5000 verleend en het inatitnut zal in zgu April vergaderiug overwegen of het een kleinigheid daarbg kan vo en Tot dekkiug van le overige koeten wordt een beachermingacomitó in t leven geroepen eu nog een waarborgfonds bovendien tot atand gebracht Van intellectueelen ateun zgn intusacben al vele bewijzen oiitvaugen reeda 25 toezeggingen zijn gedaan van korte rapporten tnt inleiding der vele te behandelen vraagstukken Het laatste congres in Frankrgk was met recht schitterend mogen de geldelgke hgdragen thans 00 mild vloeien dat de vreemdeliugen zich kuuuen overtuigen van de bg name bg ben bekende Nederlandsche gulheid en gastvrgheid De heer M Symons civiel ingenieur te Rotterdam hield een voordracht over den werkkring van den gezondheidspiugenieiir Met dien titel bedoelde de spreker natuurlgk iets andera ian deu bier te lande veldwinnendpn titel van sanitary engineer wier dragers veelal agenten gn van ËugeUche firma s op het gebied vun closets Wat is hier te lande echter gedaan Aan alle lioogescholen bestaan leerstoe en voor de gezondheidsleer maar aan de Polytechnische School te Delft nog altgd levende onder een wet van 1863 wordt deu ingenieur niets medej edeeld omtrent hygiëne Dankbaar moet men ilen tegenwoordigoo minister Tak van Poortvliet zgu dat bg een leerstoel te Delft stichtte voor de baetereologie en miscroacopie maardit 19 voor den ingenieur en deu architect nog geenszins voldoende Zg moeten of zg iu Nederland blgven of naar Indië gaan niet genoodzaakt worden zich door latere eigen studie in te werken in de vraagstukken die hen op gezoitdh i g hied kunnen voorkomen als daar sgn reinhpuding van ftteden verbrandingsovens beperking van rookontwikkeling centrale verwarming afkoehog woterleidiiig ftibr ekshygiene aanleg an stede en al wat daarbg behoort Spr wees er op hoe Konderliug het is dat ta de geneeskundige raden bier té lande nUi één ingenieur zitting heeft en veelal toch tooeten het jui t deze technici zgn aau wie de beoordeeling moet worden overgelaten omtrent de al of niet uitvoerbaarheid van voorKcbnften van niet technici Na de pauze gaf de beer A Huet een uittoerig levensbericht van den groeten ingenieur II F Fgnie van Salverda geboren 21 September 1796 overleden deu 2en Juli 1889 Dat was een eerbiedige hulde aan den man die een zeldzame kracht en ontwikkeling van geest in zich Dit uitvoerig levensbericht van den man die o a in 1857 den weg baande voor de ontwikkeling van Rotterdam door bet vraagstuk van deu waterweg te berde te brengen zal in de werken van het instituut opgenomen oogetwgfeld met groote belangstelling worden gelezen Bniten bet programma om deed de heer Keurenaer ingenieur van den Waterstaat nog eenige juterefsante mededeelingen over de waterbew ing in het Krabbersgat ter hoogte van JËnkhuizen in de Zuiderzee De eerbied voor de rechterlgke macht is er ook hg Spaansche dieven nog niet uit naar bet schgnt Althans een Madridsch rechter Jie s nachts op straat door twee mannen werd aangerand joeg de roovers op de vlucht alleen door hun met luider stem toe te roepen wie hg was Een jong dokter te New York Dr Moor moet een tegengif voor opium morphine en andere vergiften van dien aard ontdekt hebben en wel in hypermangaanzore kali Hij nam voor een vei adering van geneeskundigen een proef met zgn middel Ondanks het verzet van de aanwezigen die zich verplicht voelden hem af te honden van wat zg ala een lelfmoord beacbouwden nam hg drie korrels morphine in op twee wgnglazen woter en onmiddellgk daarna dronk bg viei korrels permanganate of potasch ook iu water opgelost De geneeaheeren bleven hun jongen collega vgf uren lang nauwkeurig gadeslaan maar hg ondervond niet do minste nadeelige gevolgen van het ingenomen vergift Als het middel nog verder doelt ffend blgkt 18 Dr Moor s ontdekking van groot belang want naar men berekent zgn de voorkomend strefgevallen door vergiftiging voor de helft te wgtenaan opium of daarmede verwante verj iften Boltenlandsch Overzicht De justitie heeft veel moeite gehad om de indentiteit van den gevangene te weten te komen Gistermiddag heeft hg opnieuw een verhoor bg den prefect vau politie ondei aan en toon eindelgk eene volledige bekentenis afgelegd tig heeft verklaard Emile Henri Breton te heeten en te zgn geboren te Barcelona den 8 September 1872 uit Fransche ouders gne moeder moet in de omstreken van Pargs wonen id het departemenl Seine et Oiae Breton voegde er bg dat hg 18 Januari uit Louden te Pargs ia gekomen Aau een vertenwoordiger van de Agence Havaac deelde de prefect van politie het vol gende mede De anarchist bad vóór het verhoor reeds zelf zgn waren naam in het zakboekje van oen inspesteur die hem aau bet pmten wist Je kragen opgeschreven Wg keuden hem vanouds maar hadden hem een tgd lang nit het oog verloren hg ia ons vóór geweest Het is een zeer Gtontmoedig zeer schrander man G lurend6 een jaar heeft hg te Londen gewoond Vroeger is hg bediende geweest bg oen beeldhouwer te Pargs en later loopjongen ibg een wgnkooper Ik ben overtuigd dat hg den aantilag alleen godaan heeft dit heeft hg mg ten stelligste verzekerd en ik geloof bepaald dat hg op dit punt de waarheid zegt Eerst had hij beweerd dat de bom door een langen man was geworpen vandaag beeft hg bekend de eenige schuldige te zgn Toen ik hem over Vaitlant sprak zeide hg Dat was eeu kind men doet geen schoenspgkers in een ketel om de bourgeois in de lucht te doen vliegen dan is er wel wat beters Deze verklaring dat hg geen medeplichtige heeft gehad is in strgd met hetgeen I door vertrouwbare personen is verzekerd Een winkelier uit de rue de Rome die deelgenomen beeft aan de vervolging van Breton verklaarde rfnt ht op het pnnfe was hem bg den kraag te vatten toen hg een hev gen alag met een stok op het hoofd kreeg Een andere getuige die Breton hg een heen greep toen deze met de politie worstelde werd eveneens van achti ren met een zwaren stok geslagen en was genoodzaadt los te laten Wg hebben reeds gemeld dat de politeagent Poisson die den moordenaar arresteerde on daarbg ernatig gewond werd tot ridder in l el Legioen van Eer is benoemd De prefect van politie is vergezeld van eenige hooge autoriteiten naar de voning van den agent gegaan om hem persoonlgk het eereteeken op de borst te hechten Aan de vrouw vsn Poisson overhandigde hg tevens een som van 500 fr ter beatrgding van de onkosten der verpleging Dat de regeering den man die het slachtoffer van zgn plicht werd zoo waardig en vooral zoo spoedig heeft beloond wordt eenstemmig geprezen Toen de minister deouderHcheidiug aan den heldhaftigen agent verleend in de Kamer mededeelde giugen er donderende toejuichingen op Het is trouwens niet de eerste maol dat nan Poisson een onderscheiding ten deel valt voor zgn moedig gedrag Als infanterist der marine maakte hg den veldtocht in Tonkoo mede waar hg behalve de medaille het kruis van Kambodja ontving In 1881 verliet hg als onderofficier den dienst sinds 1889 maakt hg deel nit vau de keurbende der ïgardiens de la paix Ook de andere politie agenten die bg de arrestatie van den anarchist hielpen hebben eene beloouing en eene medaille ontvangen Eveneens een zekere GustaveEtienne beambte van de Westerspoorwegmaatschappg Etienne was een der eersten die den vluchteling achtervolgden en heeft er bgna het leven bg ingeschoten Hg had den anarchist reeds gegrepen toen deze zich ploteehng omkeerde ü bout portant een schot op Etienne loste De kogel drong door diens jas maar schampte at op een metalen knoop van zgu vest de sobok was echter zoo hevig dat Etienne waggelde en den moordenaar losliet die daarop zgn vlucht voortzette Bg den dyoamietaanslag in het café Terminus te Pargs is de teekenaar Lonis Van Herreweghen ernstig aan het been en den buik gewond Hg is in bewnateloozen toestand naar het hospitaal vervoerd men acht zgn dood ouvermgdelgk In de wonde aan het been heeft men een kogel en een stok koper ge vctÉden Iu de Figaro Iaat cte heer Magnard lich als volgt uit over den dynamietaanilag iu het café Terminns Zoover is men nu gekomen in de 19e eeuw Dit ia na het resultaat van den trots der vrge gedachte van de prullenkraam van het verplicht onderwgs de schooljongen vergeet spoedig als hg het ooit geweten heeft wie de locomotief of de eleotrische telegraaf uitgevonden heeft maar hg zal deu naam vaa Vaillant ep dien van den ellendeling die deaea nagevolgd heeft nooit vei eten De Radical verklaart dat men in het daister blijft rondtasten wanneer men naar de beweegredenen van dergelfike afscbuwelgke aanslagen zoekt en vraagt welke zaak de daders dienen of meenen te dienen Zeker met die van de vrgheid zegt het blad De cDébats hoopt dat men indachtig aan misdaden zoo plotseliug bedreven als de aansli van eergisteren niet aarzelen zal te erkennen dat ter beveiliging van leven en goed der burgers nog andere wapenen noodig zgn dan artikelen vau wetten die hen niet voor wezenlgke gevaren vrgwareu De Lanterne acht het niet mogelgk dat in den wilden oorlog die de propogandisten van de daad aan de maatsohappg verklaard hebben deze niet teu slotte hare tsgenstauders tot rede zou weten te brengen Iu het Journal leest men Dat alles is dom zaait schrik bevordert de reactie eu vertraagt de verheffing van het proletariaat in plaats die te bespoedigen Op het diner van parlementsleden bg den Pruisischen ministerpresident bleef de Keizer tot na middernacht Hg sprak in een levendig onderhoud met de leden over de noodzakelgkheid der opheffing van de goedkoope staffislttirieven voor het vervoer van graan en meel tan het oosten naar het westen welke in verband met het handeUverdrag zullen worden opgeheveq De Keizer zette daarbu een plan uiteeu om door eeu groot kanalennet over geheel Duitschland het vervoer vau landbouw prodooteu goedkooper te maken Uit Munchen wordt gemeld dat de Beiersche gevolmachtigden naar Berlgngasn ten behoeve eeuer laatste conferentie over de proportioneele 4poürwegtarieveD op het vervoer van granen llierbg werdt het tegengesproken dat wanneer die tarieven niet worden opgeheven de Beiersche ri geering zou stemmen tegen bet DuitschRus isch handelstractaat Saar het thans heet heeft zii hare stem ten opzichte vau het traotaat niet vau die quaestie afhaukelgk gesteld maar wil yg ook niet afzien van haren eisch eisch tot afschitffing van de tarieven Haar besluit aangaande het handelstractaat zoo luidt het baricht ten slotte schgnt nog niet definitief vast te staan Het debat over de kieswet in de Belgische Kamer gaat zeer langzaam Drie maanden is men nu bezig met de kieswet welker beginsel een jaar geleden werd aangenomen en nu zal eindelgk eerstdaags worden overgegaan tot de tweede lezing Indien de Senaat even lang talmt als de Kamer zal de nieuwe vertegenwoordiging dit jiiar nog niet bgeen kunnen komen Reeds zaI het door de tegenwoordige regeling noodig orden om tgd te geven voor het opmaken en beoordeelen der kiezerslgiten de verkiezingen tot October uit te stellen ofschoon het mandaat vaa Kamer en Senaat in Juni afloopt De Kamer werkt zoo langzaam en neemt 7ulke lange vacantiën dat men begint te vmgen of zelfs voor een dergelgke gewichtige en met vele nieuwe vraagstukken gepaard gaande hervorming de tgd van onderzoek niet ounoodig gerekt wordt Arbeids Beurs In de gnienmioai gehouJen zitting der Atbeidibenr door het Bentaur v d E C Volkibood Afd Gouda heeft zich een loi werkman teveas schipper aangemeld zoodat op lit oogenblik op de Ijjat Toorkomen Arbeiders 1 Bakker 1 Brouwer 1 Fabriekflwerkman 1 Gepasporleerden 2 Mekelaar 1 LoBse Werklieden 8 Lob werkman tevens schipper 1 Leidselbreier 1 Metselaars 2 Opperlieden 1 Pakhnisknecht 1 Reiziger 1 Schoenmaker 1 Btokere 1 Tuinier 1 Winkel of Eantoorkneoht 1 Zonder beroep 1 dus totaal 22 werkl Het bestuur der afd Gouda v d Ned R C Volksbond BurgarlUke Stand GEBOREN 12 Febr Alida Rigards ouders D Hogenelst sa A Hartmu 13