Goudsche Courant, zaterdag 17 februari 1894

Zaterdag n Februari 1894 3Sste Jaargang No 0280 KlIIDStM OIIKIIVT NienwS en Advertentieblad woor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 A onderlijke Nommers VU F CENTEIS ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Johannes Antonias ondan A tu Brenkehn en G Roniya OVERLKDEN 13 Febr C 3 Hea 4 w aeenwljk OEBOREN Neeltje ouden C Jongeneelan F L Vretlanburg Cornelia oudni J L Verbcjj en W Bnllering Nico oodera K Joogeneel en J Dortland Wilbalmioa Hendriks ondera F Kersaeboom en L Tuinuad OVEULKUEN Pietertja n der Laao wed I tan Veen 73 j GEHUWD A Sirre met A I Ooaterwgk SI maal BBKBOOSJD A van OS At S 73 73 W I H MIB BB Beurs van Amsterdam lotkoen 14 FEBBUABI Vor krs M l A lO Vs ♦ 78 78 Vis to 88 4Vs V ftV loTv 80 81 1081 s 1 0 100 104Vs 844 880 lOlV 88 s Kiy 818 181 V 10 101 188V 8 s 80 80 lOlVs 101 170 1 7 104 47 BOVi 184 141t es 71 1041 180 loa 11 1 187 00 l s 1B 108 78V4 lll l 1041 ftl 80 lïi 107 10 lOl s mi lll s 78V 78V 78 108 t 8y 8 NsuiauiiD Cert Kad W B I i dito dito dito 8 dito dito dito HOKOU Obl Gondl 1881 88 4 iTikLiB Iniohry iog 1868 81 ft OoiTBNil Obl in pnpior 1888 ft dito in zilver 1808 ft FoatuoiL Oblig met tioket 8 dito dito 8 iDSUKD Obl Ooat Sa Seris ft ditoOaooDi 1880 4 dito bij Botbi 1889 4 ditobijaapel88 g0 4 dito io Koud leoo 1888 6 dito dito dito 1884 5 tnMIt Ferpet lohuld 1881 4 Tmuu Uepr tJoor lun 1890 4 Ueo leeuiug Nrie D Geo leaDiDK strie O ZmDAr aiF Bfo r obl 18 t lliuoo Obl Buit Sob 1800 8 VaHsenn Obl 4 oobep 1881 AwrruiiAM Obligatieo 1881 8Vi BoTTllDAH Stad laeo 1888 S KsD N Afr Hsndelir sand Arandib Tsb H OtrtiAostaa DvllMnAtiohmppil dito Arab llypotheekb paodbr 4 Cutt Mij der Vonteol ssad Qr Hynolbeekb psudbr 4 NederUiidiohe bank aaid Nsd llandolmaatiah dito N W U Pao Hjrp b pandbr 8 Botl Hjrpotkaakb pandbr 4 Utr Hypotbaekb dito 4 OoiTiiiiu Ooat Hoog baak aaid BtJsl Hypotheekbank nandb 4 i Akurika Kquit bypota pandb ft 48 ftoy 141V 84 Maiw h O Fr Uen eert 8 NlD Holl U 8poarir Hi aand Mij lot Eipl r et Bpir sud Ned Ind Spoorwagm Bsad Ned Zuid Afrik apm aand 8 dito dilo dito 1891 dito 6 IlALltSpoorwi 1887 8 A Kobl 8 Zuid lMl Bpvmij A U obl 8 FoLiK Wanobau Weenan aand 4 Buil Or Buia Bpw Mij aand 8 Biltisohe dito saod 7 V 8 Futows dito sand 8 Iwsng Dombr dito asnd 8 Kunic vi 4ft l V s 101 AKlailtii Cent fm 8p Hij obl 8 Chio il North W pr O t ssad dito dito Win St l oter obl 7 Denrer fiio Or Hpm eert f s lltinoia Csotral obl io goud 4 Louiif NashriUaCert r sand Mexico K Spw Mij lebyp o 8 Mi Kansas t 4 pot pref sand N ïurL Ontariu k Wast asnd dito fenns Uhio oblig 8 Orefron Cabf lu l vp ia goud 6 8t Paul Uun Sc Msnit obl 7 Uu Pao Iloofdliin oblig 6 dito dito Lino Ooi Ie hyp O ft GiSKOL Vaa Boutb Cert T ssnd VlH O Kallw t Nov Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Trsmweg Maats sand NlD Stad Amstertlam saud 8 Btud KoltCTdam sand 8 Bauill Btsd Antirarpenl887 i i Sud Brussel 1888 b HoHO Theiss Begullr Oesellaeh 4 OosTlKR Staatsleeuing 1880 ft K K Oost B Cr 1880 8 Bpanji Stad Madrid 3 1888 NïD Ver Bos Hvp Spobl eert ft 107 IKARJKTBXBIOHTKN Goud Ift Februsri 1884 Granen weinig aangeroerd Frijsan onreranderd Tsrwo Zoeuwsobe 8 i 8 40 Uindera dito S eoi 8 0 Afwijkende 4 76 1 8 88 Polder 89 90 Boode somer 4 7B i 8 8ft dito rioter 8 40 i ƒ t 70 Bogge Zeanwsoke ƒ 4 80 it 8 8ft Polder 4 8ft i f 4 60 Buitenlandtohe per 70 k 4 i 4 10 Oetst Winter 4 80 il 8 Zomer 3 80 i 4 40 Cliovailior 8 88 4 8 Merer per heet 8 f a kO per 100 kilo 7 88 il 8 Hennopsanil lulandsob 10 88 lO BO Buitanlsndsohe e ift a 8 80 Kanarieiaad 7 78 t 8 78 Koalxand il Erwten Kookerwten 8 S0 f 10 niet kokende 6 7B it 8 Bo mon limiroboonen 7 B0 1 9 witteboonen 10 ii 11 Ouirenbooneu 8 8 B0 Faardeubooneu B BO i 8 78 ICata per 100 Kilo Bonte Amerikaansehe 8 81 i 8 70 Foxsnian B aO k 6 ViraiaKT Melkree ren geene beteekenis Vette Tsrkens r l aanroer handel matig 80 k 88 ot per hslf KO Biggen roor Engeland red sanroer handel rlug 80 jk 81 et per hslf KO Uegen Biggen red sanroer ksndol rad 0 7 1 70 per week Vette Khspen weinig sanroer handel rlug 18 i 88 Noebtere kalrereo goede sanroer handel rlag 8 k t 10 Fokkalreren 10 l 16 Aangeroerd 10 partgen kaaa Handel traag Ie fusl 8e qual 88 k J4 Zwaardere i Noord Hollandsehe 87 tO i Boter weinig sanroer hendel rlog Qoeboter 1 66 4 1 88 Weiboter 1 86 i 1 4B p Kilo ADVERTENTIfiN Gevraagd raet MEI EBHE KBTTE H C DEITSTEODE goed knnnende KOKEN en WERKEN en Ttn goede getaigen roonien 000 WE C 25 Wielersport Lelden Hoogewoerd 162 RENIQ AQENT roor Gouda en Omêlreken rui de WitJiworth Cycles James Cycles IM X L Calcott Bras Cycles Vraagt Pryscouranten SPECIALE nmiCHTHTG voor REPARATIËN met HTOOMVERMOOEN Eenigf in Leiden In het oentram der atad op netten stand worden TWEE BUIME OemeuMleerde BEUEDEITEAMEBS en SUITE aangeboden met KOST en BED Brieren franco onder No 2308 aan het Bnrean dezer Connnt G BOS S=Ceeze3s a d e No 351 bereelt zich beleefd aan tot het AANLEOQEM en ONDEBHODDEN ran met byierering Tan het daarvoor benoodigde TE KOOP te Gouda een Bierkelder met een groot etnk QBOND daarachter gelegen au de Oroote Vaart Oeaohikt roor een kleine Fabriek ot ieta dergelgke Persooniyk te beiiohtigen Adiea Bnrean dezer Courant FBAlirSCHE ST00M7EB7EBU BW Ckemisehe W ugker j TA H OPPE MHEIMER 10 Krutêkade Botlerdam OebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Booiddepdt Toor GOUDA de Heer A Van os Az Spaeialitait Toor het atoomen en rerren Tan alle Hoerenen Dameagaideroben aleook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het atoomen ran plaohemanials roeren bont eni Oordgnen toielkleeden eni worden naar de nienwstê en laatste methode gererid Alle goederen hetig geetoomd of gererfd worden onacfaadetgk roor de gezondheid en rolj ns staal bewerkt Wegens nitbreiding der Ssbrieken zgn de prüzen 25 gedoold Te atoomen goederen als nieuw aflererboar en 3 dagen te Torren goederui in o ne week Nederlandsche Stoomboot Maatschappij k De Stoomechepen HOLLAND kapt 8HIDT en BATJ riBB kapt J 8AÜEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Traebt of passage Terroege men zich bg de Cargadoora der Maataohappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoonuchepen l Men te Bieweriqaay de markt van Boter en Kaw te Londen ftctoriawater ui f de VFcfor aJBron f e Oberlahnsfein by£m Van h nwklyAef uis derjfederlanden Uaaisdiappij tot Exploitatie der Victoria Broa te Oberlah stein Gevestigd te Rotlerdam Zuidblaak 8 Gebr £ StoUwerck s Chocolade en Cacao DfflJmatige door do nieuwste uitrindiageii op machinaal gebied Terb terde fabiieatie ea uitsluitend gebruik van Égne en fijnste grondstoffen garandeerei ien Ter ruiker ran StoUwerck s Chocolade en Cacao en onbeTOleniwaardig hbrikoat naawkeurig beantwoordende aan den inhoud der ren Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als HofleveraiiGler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bew a tod nitmantend n bbrikakt Ueedg 1871 schreef de Aocademie national de Porie Nona voos ddoMBOu nn Hclaille 4 r yreaaUre eliwae en oonoiddrstlon de Totr xo ll nt llabrioation de Ohoool t bonbons Tories eto sto StOllwtrek S labrikaat ik Terkrygbaar bq H H Confieeors Banketbakkers enz enz OtnemolTertegenwoordiger roor Nederland Jduias Motteiiklodt Ameterdom Kalrerstraat 103 THEB Bjj 1 on Kop Sc Schotel Lepel Vork Broohe 25 Oriften ens SYf ff 1 p r Beelden Schaar Lampeokap Melkpan 6 Zakdoe doeken ene t ft ona Bontschort Pantalon nikkel EiiorTiei Pudding Saus Trekpot Suikerpot ode Bij meerdere hoereelheïd in eena of bjj gedeelten Horlogee Lampen Tafelt Stoelen Naaimachine ent ene Keiuo uit meer dan 1000 Artikelen Drink BOl US THEE Kwaliteit is puik CADEAUZ nuttig en fraai Vraag de Tolledige Ijjat met afbeeldingen der Cadeaus b j i H J KAJfP HUUZEN die gaarne inlichtingen ui Tentrekken Q KeUenbrink Jr Co Hotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën Kraepelien en HolnCs Quina LaocheQ u i5SRSSE Is de meest Krachtige en Versterkeode KINA WUIM aanboTOlen door tal ran binnen en bnitentandache geneesheeren Bekroond met EEUEN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrggboar in flooona k f ISO en i DepAt te Omia bg den Beer A E TEEPE Apotheker Toorheen C TBIH Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Oenda Snelperadmk ras A Bininnii fc Eoo BINNENLAND GOUDA 16 Pebroari 1894 Hei Dagblad vao Goudac durft nietiegenMoande onze terechtwijzing de bewering volhoaden dat bet de eer beeft van de aaubouding der ontrreemde voorwerpen eene bewering die het racet thans ait de pen gelogen is Wg constateeren dat de aanboudiag en de inbestagneming ran de ontvreemde voorwerpen alleen geschied ie maar ook niet anders geschieden kon dan op het cextra politieblad t door de politie alhier nitgegeven Er is weer een onderafd v d R C Volkabond onder de ziosprenk Hnlp in nood opgericht tot hulp van den behoeftigen werkman Bet baatDDr beaUat uit de heeren G Heetmao Prea P de Jong Secr W J van L eaweD Penn Gisteren zijn hier ter stede door de politie 2 minderjarige meisjes en 2 minderjarige jongens aangehouden van 16 en 17Jarigen leeftijd die blikbaar niet Teel goeds in den zin badden daar zy voorgaven geëngageerd te zgn Oplaat van den heer Commissaris van Politie zgn zg naar de ouderlgke woning te Schoonhoven taroggebracM Gisteren is Het paard gespannen voor de Moordreobtscbe wagen op de Mallegatsluishrug gevftH n Gelukkig kwam men met den schrik De heer T Tom arts te Moordrecht is benoemd tot gemeente geneesheer op Urk Tot onderwyzer aan de Christ School hoofd de heer Baaraschers te Vlissingen ii benoemd de heer P v d Dnim Schouten te Kapelle a d IJsael Sedert roim eene maand werd te Kralingen vermist de 72 jarige grysaard D en daar hg niet wel by het hoofd was vermoedde men dat hem een ongeluk waa overkomen Gisteren ochtend werd zyn lijk uit de ritier de Maas bij de Oude Plantage opgevischi Blergiateren was er party vei dering van de liberale leden der Tweede Kamer voorstanders Tan eene gewyzigds aanneming der kieswet FBVlLLBTO PEIÏTSES VERA vZeker de politie heeft in alle riohtinfj D geEoeht dooh soDder resultaat AU mijne f oede vroaw nog geleefd bad dan was de Here kleine eiet in de nederige herberg gebleven dat vensker ik u I yDs moeder van het kind heeflt sioh Mker vergiftigd P merkte de dochter vao den baakier op die aan het raam sat te aordureu ffMea vond de ongelukkige met het kind io don arm dood ia een rytaig I antwoordde de notaris sy was tonder twijfel vergift jgd maar of z zelfmoord gepleegd of dat een derde hand bet haar toegediend facefl en xoo baar moordenaar werd dat sal wel als eea ondoordriagbaar geheim voor altgd met de arme vrouw begraven lijn Bat is versobrikkelgk aprak de jonge dame ijselijk 1 ffllÉ geloof vast dat zg door den man dïe met haar io het rytuig stapte en later spooriooa verdwenen WBS vergiHigd is o dat hg de ontzettende daad had bedrersn sal hij nit het rjjtalg sijn gfrsprongen Die arme rrouw I riep de bankiersdoohter beW D nit Wat cob ik er niet om geven als die noordeaaar ontdekt werd I Het ware een vreeielijke toestand aU tqlk een gruweldaad ongestraft bleef n de boosdoooei well ht elders wederom xolka De directeur generaal der posteryen de heer Havelaar laat aan de verschillende postkantoren rykspostspaarbanken enz exemplaren rondgaan van valsche bankbiljetten groot 100 200 en 300 ten einde door de ambtenaren nauwkenrig te worden opgenomen In de Vereenigde Staten heeft de storm echt Amerikaansch huis gehouden In geen 20 jaren heeft bet zoo lang aaneen zoo hevig gewaaid Uit verschillende steden krtmen de berichten van zwaren sneeuwval scherpe koude van treinen die niet konden vertrekken en andere die onderweg bleven van omgekomen menschen en verwoesting De Western Union Telegraph Company berekent dat zy meer dan een milHoen dollar schade aan hare lynen heeft geleden Te New York werden eeftige menschen onder hot puin van ingestorte huizen gedood De sneeuw lag 14 £ Dg dnim in de straten Langs de kust kwam veel wraknout vertellen wat de storm op zee had gedaan Te Chicago hield twee dagen nagenoeg alle verkeer in de stad en naar buiten op £ en zeventigtal werklieden aan den arbeid op d @ krib die drie mylen in hot meer uitsteekt werd door de sneeuwjacht van den oever afgesloten Men vreest dac velen al bezweken zyo Ia Ohio ijjn wee goeclerentrMpgj op elkaar geloopen De machinisten konden de seinen met meer zien Vier dooden en een aantal gewonden Te Topeka Kansas zyn op weg naar school zeven kiuderen iu de sneeuw geraakt en doodgevroren Vreeselijk moet de toestand zya m Oklahnma waar een groot aantal menschen die nog geen woning hadden van koude zyn tonigekomen £ u zoo gaan de berichten nit de meeste staten voort Te Utrecht is een paar ondertrouwd dat met een equipage van 21 kinderen io t huwelyksbootje stapt de vrouw brengt er 7 en üe man 14 mee Door eene dame is aan het Leger des ETeils gelegateerd een ruim huis met flinken tuin staande te Hillegersberg Het voornemen bestaat hier een Reddinghuis voor gevallen vrouwen op te rich te u Door de officieran van het Leger is algemeen eene circulaire verspreid met het verzoek om het faais te belpen meubileeren Bg kon besluit is aan mr H G van Doesbargh op zgn daartoe gedaan verzoek met gruwelen kon bedrgren 1 Ja dat zgu de gevolgen van de aardsohe onvolmaaktheid lieve Natalie t merkte de bankier droog op rAls de nlonichen alwetend varen had de politie gemakkelijk spel l Daarom moet ieder een weinig uit zgiie oogon kgken ala hij een vreemde de bnnd der vriendschap reikt en karig zijn met bet sohenken van vertroawen Da r geef ik h gelgk lu papa I zeide de doohter jfik sou zelfs wantrouwend zgn tegenover Zweediohe graven nËn liever aan een ouden Hamburger noiaris de voorkeur geven niet waar juffrouw NatalieF laohta Willing Doch 4 propos Zweedsohe graaf voegde hg er ernstig by hebt gij nog geene tgdiag van onse jonge gravin ontvangen Neen Haar vroegere juffrouw ran gezelsobap mevrouw Bomer was gisteren bg mg en builde mg boel wat voor De dame was io de vaste meeaing geweest dpt zg de vitU zou blgven bewonen en daar alles n orde houden voor eene ereutueele komst van den graaf en de gravin En nn kwam er gisteren morgen eau makelaar bg baar die haar zwart op wit deed zien dat de villa met den geheelen inventaris paarden eqaipage enz enz verkoebt was en aiterlgk 31 Dee van dit jaar moet ontruimd zgn Men heeft bet g e menicb voor de afreis geen woordje hiervan gezegd integendeel baar in de vaste overtuiging gelaten uat tto villa baar voortaan tot verbigf sou dienen Hoe viad ge dat rriend T ulAtat dan bwiweloot I Heu dan oisdadigl £ n dat iob aristocraiisoh zga I f Missoh i en hesft de Bisuwbakkeo gtavia de ingang van 1 Maart 1894 eervol ontslag verleend als hoof doom missaris van politie te Amsterdam onder dankbetaiging voorde goede diensten in versehillende betrekkingen aan de politie bewezen Volgens de cBakkers Bondsconrant befliaat te Amsterdam het plan tot het oprichten JNn eene antirevolutionaire broodbakkersges llen vereeniging In het jongste nummer van tRecht voor Allen sohryft een correspondent die het o a heett over bals en partyen ten voordeele der armen in Noord Amerika o a het volgende Was het bal laatst in Nederland door de Koningin gegeven waar zy tot s nachts vertoefde ook voor de armen Jammer dat op zulke bals nooit geen Vaillants kunnen komen Aan de officieren belast met vrywillige oefeningen in den wapenhandel is dezer dagen namens den Minister van Oorlog de macLtiging verleend een militair getuigschrift nii te reiken aan ieder dte aan hen het voornemen te kennen geeft in den loop van dit jaar tot bt t reservekader toe te treden en blgken heeft gegeven van voldoe o de bedrevenheid in de behandeling van bet iiofanterie geweer Het is zeer aan te bevelen dat ieder die tot het Reservekader wenscht toe te treden eds nd eea mürMr getuigschrift traebt te bekomen Men kan zich daartoe persooniyk of per brief rechtstreeks wenden tot den officier die belast is met de vrywillige oefeningen in den wapenhandel voor de gemeente waarin de adspirant voor het Reservekader woonti of waar hy gewoon is de school te bezoeken Die officier bepaalt dan het tgdstip waarop het onderzoek zal geschieden Aan hem is ook de verdere regeling dezer aangelegenheid toevertrouwd De tydstippen voor het militair onderzoek zullen dus zooveel raogelyk gekozen worden in verband met de belangen zoowel van den militairen dienst als van de school Op het adres van den brief waarby mtin zich aanmeldt behoeft de adspirant wanneer hy den naam van den officier niet kent dien ook niet te noemen Het is voldoende als hg daarop plaatst Aan den OfBcier belast met de vrywillige oefeningen in den Wapenhandel te Eene duidelyke opgave van naam voornamen datum van geboorte en woonplaats verdient aanbeveling Schriftelijke aanmelding is te verkiezen boven persoonlyke Tn Rpval van tw fel kan men zich ook recht lalctn zoo güleid I merkte de bankier op Neen papa I riep Nnlhahe dat ii van hem uitgegaan en stemt volkomen oversea met de meening die ik attijd van hem heb gehad I Eoia heeft altQd gezegd dat zg het buis niet wilde verkoopen aan mij zelve heelt zg het verteld I Uet itreelda haren Irots bare grauzelooze gdelheid een eigen wooing in Hamburg te houden om hier nn en dan terug te kannen keereo de gravinnenkroon Ie laten schitteren en den Zweden te laten zien dat zg ten minste tot de geld anstoora tie behoorde Ik ben overtuigd dat deze verkoop haar beete tranen gekost heeft Dat geloof ik ook zelde de notaria vOnze gravin bad wel de arms mevr Bomer maar nooit uit eigen beweging de villa kunnen rerkoopen I Wie heeft ze gekocht F Dat heb ik nog niet te weten kunnen komen mevrouw Borner wist bet zelve ook niet de makelaar Hansen is het geweest Dat moet ik vandaag nog eeni gaan ondaizoeken Wonderbare gehoimziuDlgheid I H onverklaarbaar Zg bad echter bel volte reobt te verkoopen Zeker 1 zeker de graaf zal er zgn goede redenen voor gehad hebben misachien tegen contante betaling ver beneden prga verschaohord wte zal het zeggen De zaak ziet er zeer verdacht uit Dat komt mg ook zoo voor nikte de notaris De graaf heeft zoo wat alles meegepakt wat niet Wgi lrast wasP l eei lalt 6 er is nog een flink restant ik was iftt bgulXr f escbletelgk op de eerste aanvrage da hpitp w zJAsn NU afwaolitsa Biis itn streeks wenden tot den Laitenant Eolonel J van Dam van Isselt te Bei n op Zoom Omstreeks 1 unr ontstond gisteren nacht te Amsterdam in een perceel staande ineanslop achter de Nieuwe Kerkstraat in de Jodenbnnrt brand Hoewel de brandweer apoedig ter plaatse was had het ongeluk trearige gevolgen Het aangetaste perceel een smü door andere perceelen dicht ingesloten buis herbergde minstens een zestal gezinnen terwyl in den to ang naar het slop daar bet Hofje genaamd fruttkarren stonden loodat de brandweer al dadelyk belemmering ondervond Het scbyni dat verschillende der bewoners geen uitweg konden vinden De reddingszeilen werden aangewend om te redden wat nog te redden was Een der bewoners sprong mis en verwondde zich zoodat hij naar het Israëlietisch ziekenhuis m de bnurt moest worden vervoerd bovendien werden drie deerlyk verbrande kinderen door de brandwachta nog levend uit bet huis gehaald en naar het reeds genoemde gasthuis gebracht Later toen men den brand alt gebluscht kon beschouwen vond men nog bet lyk van eene vrouw die waarlyk in bed door den rook gestikt verbrand ts In bet hoQe woonden naar men zeide meeii Rassen Treffend was de sombere stemming der omstanders en hartversahaarand bet geweeklaag der gevluchte bewoners van het brandende perceel dïe omtrent hanne hntsgenooten nc geene zekerheid hadden knnnen bekomen Toen het Heilsleger bet voormalige rasphuis aan den Heiligew te Amsterdam in gebruik kreeg verzonnen de leiders er ieti op om de voorstelling boven de poort van dat gebouw geeseling van misdadigers aan t oog te onttrekken Sierlyk schyut die decoratie nïet te zyn geweest maar het doel werd er mede bereikt nl om aan bet bnis dat thans in eene werkinrichting ten behoeve van fatsoenlyke armen was veranderd het uiterlyk aanzien van een boevengevangenis te ontnemen De Knnnt beeft er zich echter in gemengd In het groene Weekblad t klaagde iemand over die ontBieringc van de poort en op bevel van den gemeente arohiteoi is het bord nu weggenomen De tontsieringc bestaat niet meer Maar ook de kieschbeid dn omzichtige zorg om het gevoel van armen en eltendigen niet te kwetsen is te niet gedaan Het toevlucbtsooi heeft het aiterlyk van rasphnli herkregen zal de gdele zottin er ons hg slot van rekening nog dankbaar voor zgn De uotans greep naar hoed en stok Weet u wel notaris dat ik zooeven esn aanslag op u gepleegd heb F riep juffrouw Natalie plotseling lachend Met dynamiet of f Neen neenl Zie notaris n leeft veel veel te eenzaam 1 O wee 1 Ik merk waar bat brandt I Ouderbreek mg niet te eenzaam te veel op oomadeowijze sinds den dood uwer vronw Bten in een hotel Zeer lekker juf I Neen dat weet ik beter I U eet beneden alle waarde voor veel geldl Neem eene hnishoudster Versohooning dat ik u weer in de rede val maar dal soort ken ik t Ieder meent met den notaris te zullen tronwen ja daar recht op te hebbent Notarist Notaris Nu wordt ge grof sprak Natalie met komischen ernst Kvenveel inbeelding als de jonge mannenwereld die een vroawelgk wezen tegenover zichzelf steeds ali een offer besohouwt en denkt dat ieder jong meisje jacht maakt op een buwelgksoandidaal I Wg leven waarlijk In eenafsofauwetgk materiéelen tijd en ik begrijp ea prijs en loof ieder meisje dat zich bgt da eene zelfstaodige positie verovert om door eigen weten en kunnen haar lot zelve te bepalen en te richten volgens haar eigen wil en het twgfelaohtig geluk vao een ecbtverbintenis te ontgaan dat der njke vrouw de ODtgooebeling van eeu geld buwelijk der arme nood eu ellende zorg en kommer jammer en wat piet al bïwgt 1 Worii wrieVA