Goudsche Courant, zaterdag 17 februari 1894

ITooigaiet en daardoor spel geleverd dat werkelgk eenig was Allen zonder onderscheid maakten van hunne rollen wat er maar met mogelijkheid van te maken vfaa En Nnma en Boïalie en Hortense te speelden zoo fraai dat er onder het publiek weinige znllen geweest zgn die niet opgetogen waren van bewondering Ook de kleinere rollen werden met de noodige zorg afgespeeld Een kleine attentie beslaande iu het aanbieden van een bouquet aan Rosalie Mevr Marie van Byeden Vink waa ongetwgleld een gepaste hulde voor haar buiMugewoou fraai spel Dat de hr Willem van Zuyien hier warme vereerders vindt zal hem gisteravond wel ten duidelijkste gebleken zjjn Iets ongewoons dat aanbieden van eea honqnet hoorden we opmerken in den laatsten tyd ja maar vroeger was dat volstrekt niets ongewoons Bn voor de spelers en ook een klein beetje voor het publiek i znlk een erkenning van ware verdiensten niet te verworpen we hopen er tenminste nog menigmaal getuige van te zgn Was Roaalie een weinig minder theatraalgeweest haar spel had er bepaald doorgewonnen Die vervelende kamer blBef in alle l edriJveo Binder eenige verandering en dat amenblemeut is ona overbekend A propos die mooie fauteuil schijnt nog ziek te zgn zon dat been niet gezet kunnen worden Als we zoo n genotvollen avond achMJt den rug hebhen dan ia het toch eenwig jjiinmer dat het nu de laatste voorstelling was Zou dit gezelschap met zulke goede krachten nog niet voor eigen risico eens znlk een avondje geven Als de keuze van het stok een beetje doordacht ia ona dunkt de avonden zijn immers nog zoo lang men zou over belangatelling niet behoeven te klagen Het abonnement ia afgeloopeu en een woord van dank aan het bestuur van Ons Genoegen die ons die zes gelegenheden aanbood is hier zeker niet misplaatst Zgn er teleurstellingen geweest het was niet zijn schuld eu in het vervolg kan zoo iels wellicht worden voorkomen Bg leven en gezondheid dus vol vertrouwen grwaoht tot het volgende winterseizoen BolteDlandsch Overzicht De ware naam van den misdadiger die de bom wierp in het café Terminus ia Joseph Emile Henry Hü werd volgens de Temp fiboren 26 Sept 1872 te Saint Martin in panje Zgn broeder zit te Clairvaui voor 3 jsreu gevangen wagena aansporing tot moord Zgn vader was lid van de Commune en werd in Spanje bg verstek ter dood veroordeeld Henry was eerat enkele dagen geleden te Parga gekomen uit Bruaael na een verhlgf van eenige weken te Londen Een Belgiach politieagent had hem gekend onder den naam Mennn Ta Brussel werd hij door een huitanlandsch anarchist die zich daar schuil houdt geherbergd Men vermoedt dat deze de bom vervaardigd beefl Te Londen is in St James Hall een meeting gehouden door de London Reform Unions waarin geprotesteerd werd tegen de houding van het Hooger Huis dat verachillende wijzigingen in de Pariah Councils Bill en inde 1 Employers Siability Bill aanbracht Als sprekers traden op de heeren Burton Tillet Wilfred Lawson en Labouchere Het Hooger Huis werd uitgekreten voor een schaamteloos anachronisme een deloyale partijmachine en een beleediging voor het gezond verstand Bg acclamatie werden resoluties in dien geest aangenomen In het Lagerhuis werd den minister van binnenlandsche zaken gevraagd of de regeering geen maatregelen denkt te nemen tegen de opruiende taal van sommige volksleiders met name den socialist Williams den leider der werkloozen Minister Asqnitb antwoordde dat hoewel Willams in Tower Hill verscheidene oproerige redevoeringen heeft gehouden het in het belang der openbare orde niet gewenacht acheeu nu eene gerechtelijke vervolging tegen hem in te atellen maar ieido de minister ala wg hem op een gegeven moment met voordeel kunnen vervolgen dan zullen wg handelen Met groote meerderheid heeft het Lagerhuia verscheidene amendementen verworpen die het Hoogerhuia aan de wet op de Parochilale Raden had toegevoegd Vele liberalen en noioniaten steunden daarby de regeering Het belangrijke punt van discussie in de Maandag gehouden ministerraad behandeld ia gebleken geweest te zgn de schikking waardoor men het confict tusschen hoogerhois en lagerhuis tot een oplossing wil trachten te brengen Men weet dst de spanning haar oorsprong vindt in de kwestie van het cotracting ont Het hoogerhuis wil aan de werklieden het recht laten zich bnit n de wet om met de patroons te verstaan over een verzekering Van andere zijde betoogt men nu dat daardoor de wet eigenlijk tot nn en geener waarde wordt gebracht Tot versterking van hun standpunt voeren echter de lords aan dat de Engelsche werk Directe Spoorwegverblndiog met GOUDA Wlnterdlenst 1893 94 AaDgevaDgeD 1 October TUd vao Greeowlcb OOUDA ROTTIBDAH 40 8 40 B iO 10 aOTTIRSA U O O U 0 1 08 8 18 8 81 8 8 8 86 3 10 4 08 DEN H A A O OOD DA SODOi DEN BIAS Oouda 7 80 8 40 0 04 87 10 4 18 11 18 81 l Ol 1 87 8 55 4 45 5 87 6 69 7 18 8 86 97 10 46 11 11 11 0 iHagl 48 7 80 7 49 S8 48 10 1411 8818 16 1 88 8 15 i 45 8 43 4 15 4 48 6 81 7 8 06 H Vootb 6 64 N d L d6 6 Bl Kl 8 14 Za L8 1 1 441 401 688 04 8 0 Oouda 8 30 7 50 8 18 0 6810 1810 68 18 0818 46 i tO 8 45 3 16 4 13 4 43 5 80 5 51 7 48 8 86 10 08 I T E B C H T G O O D A Ulmsbt 8 38 7 50 63 11 34 18 08 IS tO 8 10 3 68 4 48 6 38 7 48 S Harmelao 6 47 8 03 10 0 18 11 8 84 4 08 4 68 g Hun 8 18 U 84 10 07 11 87 18 41 1 8 511 48 1 57 4 86 6 86 5 55 8 41 7 48 8 56 10 1611 16 11 4018 eOl DA DTÏIOHT Oosda 5 85 8 40 7 55 8 00 8 81 10 18 10 55 18 48 8 88 8 18 4 18 4 47 5 83 8 01 7 46 8 8810 08 iOudaw 6 50 8 64 11 08 8 87 5 87 7 6 10 88 Woaidaii 5 67 7 01 8 U 8 40 11 18 8 44 5 04 6 44 8 17 8 08 10 88 Haraalu 8 04 7 08 8 48 11 88 8 51 5 1 6 60 8 18 10 84 Vtnollt 8 18 7 88 8 88 6 41 10 61 11 46 1 80 8 08 S 50 4 48 6 S 6 81 8 85 8 88 10 10 61 Woeidau 6 68 8 10 10 16 18 88 i 4 18 Ouda at 7 07 8 1 10 84 18 48 4 84 Oouda 7 80 8 88 84 10 87 18 08 18 66 1 88 3 604 87 5 80 7 08 AIIBTBIOAIISOUDA i lllilerdailO 8 7 65 40 11 10 11 87 8 40 AuteldamWl 5 50 8 10 8 65 11 86 11 4 8 65 74 M 10 44 11 18 18 5 M eODDA AMSTCIDAII 8 40 8 81 10 08 10 6t U U S 61 7 51 8 10 10 66 18 1 l 1 40 U4 Ml 11 1 U i Ut M Op ZoddAg 14 Janaari vierde de R K emeeate ran de St Rowkerk te Paramaribo het silrerea jubilé Tan de Vroawen afdeeliag der H Familie en herdacht tereni den dag waftrop pater W Lujjben voor 25 jaren als pastoor van die kerk was opgetreden Woensdag te rorea werd de feeetrieriag geopend door esne driedaagsche oefening die drok bezocht werd Des Zondags Terrichtte de jubilaris self in de keurig Tersierde kerk die tot stikkens toe met belangstellende gemeenteleden en andersgezinden gevuld WAS de plechtigheden Daarna werd met geestdrift eun voor deze gelegenheid Tervaardigd lied in de n er Ëngelsche taal g ongen Na de kerkeijjke plechtigheden verdrong zich eene menigte om den jubilaris wien men nog eens uit eigen beweging hel feestlied toezong Behalve de vele gelnkwensohen werden den jobilaris nit naam der gemeenteleden van St Boia 6 prachtige lampen een nieuwe kruisweg en een missaal ten gesehenke aangeboden bovendien nog een prachtrol Tundel en een allerschoonste kelk Des avonds had de opdracht plaats van 60 nieuwe leden die ïn de congregatie der H Familie werden opgenomen 55 anderen die 35 jaren lid der vereeniging geweest waren ontvingen wne silveren medaille aan een wit satynen lint Pater Egsink die als provioans de plechtigbeid presideerde hield na de uitreiking der medailles eene toespraak waarin hy den pastoor geluk wenschto met zya zilveren jubtléenden mhoud mededeelde van een door hem ontvangen tel ram dat met bgsondere vreugde werd vernomen Z H de Paus zendt aaa den Zeer Serw Pater Lubben de leden der H Familie en aan al de katholieken van Suriname sijn panselgken zegen W Wülfingh Zeer aangedaan door al die blyken van liefde en hoogachting bedankte de jubilaris allen op recht hartelijke wyze voor hunne belangstelling en vreugde Toen daarna het jubellied werd gezongen schoten de Ohineezen hun runrwerk roor de kerk af De vestibule der kwk was borendien gedurende de avondplechtighedeo nel jes met lampions en retpotjei in den Torm van eene gekroonde W verlicht Prof Mendei de bekende Berlijnsche krank zinnigenarts heeft onlangs in de Kaufmannischer Vereinc waar hg een lezing hield alle lennwachtige menschen dringend gewaarschuwd tegen tooneebtukken welke ale sommige werken van Ibeen en diens navolgers te diep doordringen in zekere geneeskundige vrangstakken Die werken toch hebben een zeer nadeeligen invloed op zwaarmoedige en prikkelbare lieden Mevrouw Orant weduwe v a den vermairden oudpretident der Yereenigde Staten beeft nu de gedenkschriften van haren echtgenoot Toor de uitgave gereed Een uitgever te New Y k heeft haar reeds f 125 000 voor het handschrift geboden maar Mevr Orant beeft Terklaard dat de gedoaksohriften eerst na haar dood in druk zullen verschenen Ovee de zwendelary en de stnfwet heeft mr J H Vatckenier Kips een belangryke beschouwing geschreven in het Rechtsgeleerd Magazgn c 7 15 8 95 7 S 8 4 7 H 8 4II 7 4 8 S 7 85 D 06 Qonds MoordiMlit Niaawwkwk 0 U BoUndtm 7 5 BottoriuD Otp U 5 10 NuDwnknk 5 18 HaordTMht IM Ooiid 5 88 11 01 ll lO 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Zof M 7 48 8 58 Bl Kr 7 47 Z Zag r 7 58 8 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 8 18 11 18 Ooud M lUl dam Wd Op grond der rechtspraak toont hy eerst un dat art 326 van het Strafwetboek omtrent strafbare oplichting niet voldoende is om den eerlyken handel te beschermen Daar de lastige knnfltgrepea door art 405 0 P voor de strafbaarheid geëischt niet voldoende bleken heeft onze wetgever in het nienwe Strafwetboek er een namenweefsel van verdichtsels c bygevoegd doch met weglating van andere in het Fraasche artikel tei ht opgenomen vereisehten Zonder het gewenschte gevolg want vele gevallen van bedrog vallen er nog buiten Ook de DoitBche strafwet hoewel beter dan de Nederlandsche en bruikbare aanvallingen behelseade biedt t n de eigenlyke zwendelary gpen noot falend wapen De heer Kips betoogt daarna dat elke betere lezing welke niet tot dp keru der zwendeUrg doordringt het doel zal missen en die kern is bet feit dat de zwendelaar roorspiwelt iemand te zyn die crediet heeft Dit crediet is bet vertrouwen dat iemand algemeen in zaken geniet en wetk vertrouwen men dikwyls alleen uit niterlyke teekeneo kan gewaar worden De zwendelaar bootst de niterlyke teekenen na van het crediet dat hg niet heeft hy spiegelt een beataaad crediet voor Daérop moet volgens mr Kips de strafwet gericht zya Hy geeft daarom in overw ing art 326 aldus aan te vullen Hgf die met het oogmerk zich of een ander wederrecbtelyk te bevoordeelen hetz door bet aannemen van een valscben num oé van een valsche hoedanigheid of door het voorspiegelen van niet bestaande ondernemingen of van een niet bestaand crediet hetag door eenige andere voorspiegeliog of door verminking of verzwijging der waarheid een ander eenig vermogenaoadeel toebrengt wordt gestrafte enz En de straf behoort niet enkel te bestaan in gerangenii maar tevens in boete Dergelijke strenge strafbepaling fdie d bedriegers beteugelt en afschuimt met de groote schuimspaan der justitie t zegt de scbrgver behoedt en beschermt het vertrouwen dat ons volk in vroegere tijden als Jan Crediet bezat en dat thans geschokt en ondermgnd wordt 4h gemeente gasfabriek te Ngmegen verkoopt hare cokes tegen dO cents Het groene Weekblad gaf deze week een geestig geteekende plaat van Braakensiek voorstellende den minister Pierson die onder hevig verzet door twee rgksveldwachters wordt med eslenrd naar een tafel waaraan de minister van Justitie in verbaasde houding gezeten is met het beeld der geblinddoekte Rechtvaardigheid achter en den rechercheur Batelt met een bondel bankbiljetten in de hand naast hem Boven de plaat leest men Valsche Monters en Qedeprecieerde Munt c Onderschrift Minister Pierson Laat los ik ben zooveel als de vertegenwoordiger van den Nederlandacben Staat c Bgksveld wachter Praatjes Deze kerel staat aan het hoofd van een komplot ze g ven guldens uit die maar 47 cent waard zgn c Batelt tot den minister Smidt Wilt jb dat zaakje ook eerst afdoen excellentie Dinsdag werd met vrg hevige vergiftigingsverschgnselen in het Gasthais te Amsterdam een werkman van de aschbelt opgenomen die zich te goed had gedaan aan versuaperiogen die hiy op die onreine plaats bad gevonden Bg kon gelukkig denzelfdeu dag nog worden ontslagen maur intosschen bleek dat by verscheidene werklieden der Reiniging de walgelgke gewoonte bestaat zich te vergasten aan de lekkernyenc die zg tusschen het vuil vinden In cgn antwoord aan den Raad van Schoterland welke een renteloos voorachot van f 4000 uit s R ks kas had gevraagd ter ontginning van woeste gronden zegt de Minister dat aan dit verzoek geen gevolg kan worden gegeven omdat daardoor eene ongewensohte vermenging der geldmiddelen van den St at en de gemeente zon plaats hebben Het verBchafFen van arbeid vau gemeentewege met het doel werkloozen die voor armbedeeling in aanmerking souden komen te helpen is eene daad van armenzorg welke op den weg ligt der gemeente Die uitgaven behooren tot de kosten van armwezen 11 01 li li 10 55 11 01 ll Oi u ia 11 15 11 58 1 06 l U 1 1 1 18 ii a ll tt 11 05 7 S6 7 47 45 51 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 7 45 8 07 8 18 10 08 10 11 4 67 5 08 8 11 8 18 8 88 8 81 88 58 lO ll 5 80 4 47 6 88 7 46 10 08 5 41 8 36 M 11 10 8 8 10 f llJf Wenscht eene gemeente op deze wyze hars armenzorg te vervollen door de haar in eigendom toebehooreude woeste gronden te doen ontginnen dan bestaat daartegen bg den Minis ter gèsn bacwwr miti de gemeente uit eigen middelen in de kosten voorziet Is eene gemeente buiten staat de kosten barer hnishouding te dragen dan kan uit sRgks kas een snlmdie worden rerleend In antirevolutionaire bladen wordt sinds eenigen tijd polemiek gevoerd over de vraag of landnationalisatie al dan niet in strgd is met de Schrift De Standaarde geeft daarover in een hoofdartikel vol met aanhalingen eenige beschonwingen om te besluiten met deze wyze les Uit deze éene proeve mogen daarom èn de voorstanders èo de tegenstanders van zulk een denkbeeld voorzichtigheid leeren indien het hun werkelgk te doen is om uit de Heilige Schrift Gods wil te leeren kennen Dan toch zal men zien dat God in zijn Woord principieel noch deze noch gene reling uitsluit maar alleen den eiach stelt dat de agrarische reeling gelyk die naar de verschillende landen en tgden niet andera dan verschillend zyn kan steeds beantwoorde aan die eischen van bUlykheid en barmhartigheid dat ze het volk des lands niet verderve maar naar het bntel Gods het land doen strekken om het volk dat er op woont te voeden en bg het leren te behouden c Tegen dit verstandig woord zal wel geen liberaal iets hebben in te brengen Maar als zoo het antwoord moet luiden wanneer mea vraagt of landnationalisatie door Gods Woord is gewild zat het niet evenzoo moeten zyn bg elke aedere vraag van politiek en Staatsmansbeleid Zal men niet altyd moeten vragen of een regeling overBenstemt met de eischeu van billgkfaeid en barmhartigheid en of zij voor een bepaald land en in bepaalden tgd geschikt ia Zal dan niet de antirevolutionair evenals de liberaal te rade moeten gaan met de lessen der historie en der rede En waarblyven dan die onwankelbare beginselen van Gods Woord die den antirevolutionair den onfeilbaren weg heeten te wgzen voor alle volken en tyden Gisteren woei een bankbiljet echt nit de handen van een jongen in de Keizersgracht te Amsterdam Toen de knaap op den walkant trachte het kostbaar papier nit het water te halen werd hy door een rukwind in de gracht geworpen Toegesnelde mannen gslukte het den jongen te redden Hy had het bankbiljet iutusscben gegrepen De openbare school te Bavel zag er Maandagmorgen ten gevolge van den woedenden storm erg gehavend nit Verscheidene gaten waren in het dak geslagen en nog vlogen de paunen om de hoofden der Bchoolgaaode kinderen Het grootste gedeelte dier pannen kwam terecht op de straat maar ook vele op den onbevloerden zolder zoodat ook het plafond op eenige plaatsen erg beschadigd werd De kleinen hadden éen onruatigen schooldag Dat men niet te voorzichtig kan zyn met het innemen van een geneesmiddel zonder het voorschrift van den dokter blykt uit het volgende Een jonge dame te Amsterdam die iets zen nws tillen ds noodig had zond bij don apotheker om een middel Werd haar gegeven en geheel iogenomen Spoedig vertoonden zich verschgnseleu van vergifüging de jonge dame kreeg blauwe lippen blauwe bandeu het gelaat werd vaalbleek enz Door het spoedig innemen van melk herstelde zg vrij snel doch bg onderzoek bleek dat het geneesmiddel een dubbele dosis chloroform bevatte Het Dbl V Ned meldt 7 10 1 14 8 58 4 60 4 51 5 04 6 11 5 80 5 66 8 08 8 10 6 17 8 88 1 44 8 50 1 45 1 56 8 08 8 0 8 16 18 40 10 80 10 38 10 41 Het plan bestaat te Amsterdam een klein too neelgezelschap op te richten uit 12 of hoogstens 15 artisten bestaande dat zich de opvoering zou ten doel stellen van het hoogere blgspel en het moderne karakterstnk en daarg zooveel mogelgk aan oorspronkelyk Neder Undflche stukken de voorkear zon gevm IMt gezelschap zou vier avonden in de week te Amsterdam optreden en een paar malen elders Een besofaeiden kapitaal zoo worden gevormd uit aandeelen van 100 en het beMaur zon uit de aandeelhouders worden benoemd De heer D H Joosten te Amsterdam is de ontwerper van dit plan Te Breda werd ingebroken bg eenen houtkooper doch bïykbaar zonder suoees Ten minste men vond te zgnen bureele een brieQe van den volgenden inhoud Het spgt ons dat je zoo weinig geld hebt bat klokje is ook niet de moeite waard mee te nemen Naar aanleiding van het medegedeelde stukje van den heer J F Jansen te Harlingen over het schrgven in één of twee woorden vanden naam Haverschmidt haalt het N v d D eene zinsnede aan uit het boek over onw bedendaagsche letterknndigen vsn dr Jan ten Briuk De overgrootvader van Frans HaverSchmidt was een Dnitscher die naar de familieverhaleu enkel Haver heette en zes uren Tan achter Stettin was gekomen om op de vloot der Republiek te dienen Frans grootrader Johannes Harmanns Haver genoot zgne opvoeding te Enkhnizen bg een oom Schmidt waarom hg uit dankbaarheid den naam Schmidt aannam en zich later HaverSchmidt toekende Frans vader schreef deze beide namen aan elkaar verbonden en sedert dien tijd werd deze samenvoeging als een geheel beschouwd Dit de handteekening in hetzelfde boek weergegeven blykt dat ook Haverschmidt beide namen aan elkaar verbond doch in dat woord de kapitale S behield Het Hbl wyst er op dat de bloedverwanten van Piet Paaltjena in de advertentiën van zgn overlgden den naam gesplitst hebben De groentenkoopman F wonende aan de Snmatrastraat in Den Haag die zich raak overgeeft aan misbruik van sterken drank en dan iu benevelden toestand zgne vrouw mishandelt kwam gisteren avond wederom beschonken thuis zocht twist met zyne vrouw en bracht haar een paar messteken aan hals en borst toe De wonden zgn niet gevaarlyk hoewel de gekwetste het bed moet houden De dader werd gearresteerd maar gisterenweder op vrge voeten gesteld i De staarteder varkens Sommige varlttosfokfcers gaan van het denkbeeld uit dat voor een varken de staart een overtollig lichaamsdeel is en hakken die daarom af Ze vergeten daarbij dat die staart een soort van barometer is waaraan men nauwkeurig kan zien hoe bet dier t maakt Als t varkeu met goed in orde is of als zgn voeder hem niet goed bekomt begint de staart zich nit te strekken en neent een rechte richting aan Hoe zwakker en zieker het dier is des te slapper wordt dezö voortzetting van den rnggegraat gelgk elk die nanwkenrig acht geeft doidelgk kan zien Zoolang dus het varken iu normalen toestand ia is ook zgn staart gekrold en een oogopslag is voldoende om te weten dat zgu gezondbeid geen reden tot zo geeft Een dubbele krol in den staart kan lelfs als zeker bewys beschouwd worden dat het dier zich al byzonder lekker gevoelt Te 8 HertogenboBch is een negenjarig meisje van den walmnur in het water gevallen en verdronken Op de pUats stond nog geen meter wAter doch de weinige omstuiders durfden den sprong niet wagtm en toen er een persoon verscheen die daartoe wel den moed had was het te laat en werd eeu Igk ongehaald 8 88 8 48 11 08 11 88 8 40 47 64 10 1 03 10 10 4 45 6 1 4 55 6 08 6 0 f 6 16 6 6 11 08 11 18 11 4 8 10 4 80 8 81 44 7 07 117 7 84 7 81 7 87 4 48 7 08 7 11 7 80 7 7 31 8 41 f 54 6 6 01 8 0 8 60 10 07 10 54 8 04 1010 83 Olt 8 41 8 88 10 40 11 88 4 10 7 88 M7 4 85 7 40 10 88 1 81 U lïM 4 10 441 I M De kleine slaapster aan het Kngetsche Hof de jouge Prinses Eva xan Batteuburg is weer tot bewoattgn gekomen en hur toettand geeft minder uniddüig tot beiorgdheid Het hooge water heeft te Ngereen een offer geëischt De rroaw an den landbouwer J Moesten te Ngereen had hare familie te Staphorst bezooht Toen ig terugkeerde had de storm de landergen om hare woning te NgeTeen onder water geset Om hare woning te bereiken leende zg een paar laajzen om door het water te kunnen komen Te midden van den vloed had zg bet ongeluk te stmikeleu Zg geraakte onder water eu verdronk Haar Igk is sthans teruggevonden Een onderwgzer wiens gebrek aan kennis en verstandelgke ontwikkeling door eene ruime mate au eigenwaan werd aangevuld had zijn portret laten schilderen en dat nel in de houding van iemand die de aardrgksknade d iceert namelgk met de band uitgestrekt over eene anrdglobe Hoe bevalt u dit schilderstuk vroeg hg met zekere zelfvoldoening aan een soaaksch bezoeker die hem van nabg kende 0 voortreffelijk antwoordde deze dat is eene geestige allegorische voorstelling men begrgpt dadelgk de beteekenis Domheid behearscht de wereld Mevroni Seebarh wier leeftgd hsre genezing nog al meeilgk maakt zal op last van Prof Bergmann zes weken in een gipsverbmd moeten liggen De toestand der beroemde kunstenares is bevredigend Keizer Wilhelm de Keizerin de Qroothertogin van Baksen Weimar en vele andere aannenlgke personen 4etuigden haar per telegram hunne deelneming De bevolking van Den Haag bedroeg 1 Jansart j l 79 500 mannen en 95 207 vrouwen te zamen 174 787 zielen waarvan te Scheveningen 8966 m en 9662 vr totaal 18 628 Van 27 tot 30 April vim dit jaar zal te Dusseldorf een internationale tentoonstelling van jachthonden gehouden worden De heer Lelz vervener en landbouwer onyder Noordwolde die Dinsdag met zgn zoon en dochter nit Steenwgk terugkeerde ontmoette op de hoogte van den Kadgk een kar met ledige botervaten Het paard werd schichtig en weigerde voort te gaan Op eens nam het znlk een sprong waardoor alles in de snel stioomende en vrg diepe wetering terecht kwam Da zoon en dochter werden dsdeljjk uit het rgtnig in het water geworpen maar de oude heer Lelz die achterin zat bleef in het onder water geraakte rgtnig zoodat men de glazen er van moest rerbrgzeleu om hem van een anders wissen dood te redden Gelukkig gered zette de familie in een geloogd rgtnig de rei voort om zich bg een nog al ver af wonend familielid geheel van droge kleeren l voorzien Bekend is dat de Kneipp sche bad inrichting van Dr Soer te Ginniken bg Breda den vorigen zomer veel vreemdetingen naar die gemeente trok De verwachting ia dat de drukte gedurende het aanstaande zomerseizoen niet minder zal zgn Niet alleen de hotelhouders maar ook verscheidene particulieren brengen reeds hunne appartementen in orde ten einde den bezoekers een aangenaam thuis te bezorgen Nabg de Markt worden voor dit doel twee nieuwe inrichtingen iufgereedheid gebracht Ben heer uit Dordrecht miste te Werken dam gekomen een mntttUljet van 10 Ben oud vrouwtje raapte op straat het mnntje op Zg wist niet dat het geldswaardig papier was meende dat het een prentje was tak het in haar zak en liet het thuis aan hare huisgenoten zien Dezen brachten het bg den burgemeester en zoo kwam het montje weer in handen van den recbtmatigen eigenaar die de vron als belooning een gulden deed geworden Een wedstrgd tusscl sn voetganger en roiter is gehouden in de Galérie des Machines te Pargs Gallot houder van het wereld recordc als wandelaar en Oody de Koning der Cowboys maar niet Buffalo Bill hebben daar vgftig nren achtereen rondgeloopen en geraden om 6000 francs en de eer der overwinning Gallot was Cody een tgdlsng voor maar ten slotte was de ruiter overwinnaar Hg legde in de vgftig nren 259 Kilometer 329 Meter af on Gallot 242 Kilometer 601 Meter Het publiek toonde meer sympathie voor den overwonnene dan voor den overwinnaar Gallot die zich loo kranig gehouden had maar ten slotte niet meer voort kon en door zgn entraineurs ondersteund moest warden werd meer toegejnicht dan Cody In de Bloemeustraat te Amsterdam is een vrouw gevonden op haar bed door kolendamp gestikt £ en vraag destyda Dus n Koudt mgo schoonzoon willen worden Ja mijnheer Indien n het kont bekostigen In Het Onderwgs orgaan voor Ned Indi6 wordt geklaagd dat de heeren van bet 5e studiejaar aan bet gymnasium te Bataria eenvoudig van de school wegblgven om thuis vrg te studeeren d i te biljarten en t whisten De redactie Dr H Onneu te Batavia wil aan dei etyke vrge studie een eind gemaakt hebben Een Ijondeüsch ioapecteor van politie beweert Jack the Hipper den berochten vroiiwenmoordenaar van Whitechapel ondekt te hebben in een man dien hg voor eenigen tgd gevangen nam wegens een gering vergrgp en die vetschgnaeleu van moordzucht vertoonde Die man werd eerst te Londen opgesloten en later naar Darimoor overgebracht waar hg volslagen krankzinnigwerd Hy spreekt voortdurend over de in Whitechapel vermoorde vrouwen Een hevige brand heeft te Üison bg Verviera de groote wolfabriekan van de firma Drèze vernield De schade is zeer aanxienlgk en dnizeud arbeiders en arbeidsters zyn door dezen brand zonder werk o De beer M J De Man burgemeester van Hof van Delft heeft eervol ontslag aangevraagd Twee politieageuten op nachtelyke surveillance in de nabyheid van Bectgum Fr waren WoeuBilagnacht niet weinig verrast zich beiden eensklaps als in vuur gehuld te zien Een prachtig St Elmuavuur rloëide van hen nit borst en schouders straalden in het licht dat zich als vlammetjes scheen te hechten op de gladde knoopen Uit de haren der wiutermutaen stroomde de electriciteit sanhoudend nit Neemt men het verachgusel meermalen waar aan de toppen van scheepsmasteo eene zeldzaamheid ia het zeker dat het op deze wgze door personen wordt waargenomen Het verschijnsel duurde ongeveer vgf minuten Menu Aardappelsoep gevulde kalfsborst met worteltjes gebakken schol met salade T003iTEEXj Einde goed alles goed ia een spreekwoord dat menigmaal dienst doet m iar waarvan de waarheid toch niet zoo heel onomstootelgk is Het einde was goed dat ia zeker de algemeene opinie van hen die gisteravond Kunstmin bezochten maar of die allen du zoo eensklaps alle teleursttUingen konden vergeten nieenen we te moeten betwgfelen Numa Roumostan i een niet onverdienatelgk tooneelatok en wordt het daarenboven gecreëerd zooals bg deze gelegenheid dan is het een stuk dat boeit dut ons voor eenige uren alle beslommeringen doet vergeten De toestanden zgo zoo nit het daf elgkach leven genomen t is precies zooals bet daar geeobilderd wordt hoorde we een dame conatateeren Jammer voor die dame want die Bonmestan was zoo juiat wat tante Portal hem verweet eon eerste deugniet en we maakten zoo hg ona zelven de opmerking zon ze aoma ook zoo n perceel als Koumestan tot echtgenoot hebban Maar Oaudet heeft zgn hoofdpersoon toch wel wat schril geteekend een man zoo gevierd zou in den grond der zaak zoo zwak of liever zoo slecht zgn De strgd tusschen het noorden en het zuiden of tusschen het hartstochtelgke eu meer bedaarde temperament dat Igktons beter en is in dit stuk meesterlijk geteekend Zie dachten we onwillekeurig zulke uiteenloopende karakters kunnen elkaar niet verdragen hun echt wordt gezegend en zelfs dan nog is do hulp eener lieve schoonzuster noodig om den man weer in genade te doen aannemen Gaat het werkelgk in de wereld zoo zie dat is de vraag en ons dunkt het zullen wel steeds uitzonderingen bljjven Wat een schobbejak vonde i we die Roomestan iu Frankrgk oordeelt men wellicht nietzoo atreng wat een toonbeeld van deugd die KoMlie wat een engel die Horlense wat een flapnit om niet te zeggen vjschwgf die tante Portal welke sukkels dis beidesecretarissen wat een zoodje dat overige iezelschap Maar t is op en top fransch toestanden kawkteekeningen enz enz en wij bezadigde Hollanders kunnen genieten van de dwaasheden van die lui En het vertolken bracht het zijne bij om in waarheid te kunnen genieten zelden zagen we in Ons Genoegen zulk fraai spel Die Vereenigdé Tooneelisten hebben faun beste beentje I lieden gaandeweg meer tot da partionUere verzekeringfondson toetraden üjt offioieale opgaven blgkt dat van de mgnwerkers in Monmonthshire en Zoid Wales in het a i loopen jaar weer 4000 toetraden tot de Provident Sooiely het fonds tot ondersteuning van mijnwerkers die ten gevolge van ongelukken hulpbehoevend ziJn geworden Dit fonds uitsluitend voor de mynwerken in genoemde districlen bestemd telt nu reeds het aanzienigke aantal van 63 000 leden Om nu tegemoet te komen aan verschillende bezwaren door eenige particuliere verzekeringsfondsen tegen de wet gemaakt besloot de regoering de door de lords ingebrachte amendementen niet goed te keuren maar in hot ontmerp een amdncJement op te nemen waarhg de bill eerst na verloop van drie jaar geldend zal zgn voor de thans bestaande vorzokering oentracten tusschen patroons en werklieden Met 215 tegen 213 stemmen heeft het lagerhuia aan dit voorstel zijn zegel gehecht Tevens besloot het nog met 319 tegen 197 temmen ingevolge een voorstel van den minister Aaqnith te bepalen dat toekomstige contracten tusschen patroons en werklieden niet van de wet zouden zgn buitengesloten Dit is nu het laatste woord der regeering in zake de Employers Liability Bil tot het hoogerhuis geeproken Met spanning verbeidt men th ns het antwoord der lorde Blgft dan nog de regeling over do Pariah Councils Bill die door het hoogerhuis na het opnemen van verdere verstorende amendementen is aangenomen In het Pruisische Huis van Afgevaardigden hield de afgevaardigde Arendt eene bimetalli tiache rede by de behandeling der mnntbegrooting De onderminister van financiën Meinecke antwoordde dat het niet migelgk waa zooala Arendt wenaohte op grond van da depreciatie van zilver op te houden met het aanmnnten van zilver daar deze aanmuntiug door de rgkawet werd voorgeachroven en bovendien de Hamburgsche munt onmiddellijk het tekort zou aanmunten andere afgevaardigden betoogden da zonder Engelaodi hulp niets in de mnntquaestie kon worden ondernomen en weerlegden Arendt a bewering dat in alle Unden goudgebrek was Op een jaarIpschegoudproductie van 6 0 000 OQO Mark kon gerekend worden Arendt en de centrums afgevaardigde Fnohs betuigden te gelooveu dat de dubbele standaard ten slotte toch zou zegevieren Da miniater van financiUn Miquel verklaarde dat de rgkaregeering door inatelling eener muntoommissie niet in eenige richting wilde streven Maar bij de geweldige veranderingen in het muntwezen over de geheele wereld en hst toenemende meeningsverschil in dit vraagstuk had zg eau nieuw objactiaf onderzoek wenschelgk geacht Het loopt met het Omlandia proces in Praag al heel vreemd Toen er eenige dagen geleden gendarmes in de zaal waren om do orde ta bewaren verklaarden de beschuldigden zich niet te willen verdedigen noch te laten verdedigen onder de pressie ier bajonetten Het was eeu tumult waarby hooren en zien verging eindigende met eene schorsing der zitting nadat de advocaten hun taak badden nedergeiegd en de beschuldigden verzekerd hadden geen andere verdedigers te willen kiezen Den volgenden dag waren er geen beschuldigden in de zaal en ook geen advocaten De voorzitter deelde mede dat hy iaar aanleiding der WAttordelgkheden in de vorige zitting een aantal beschuldigden geldboeten ofgevangenlaatraf in bet donker met vasten had opgelegd de anderen die nog vrij rondliepen waren niet verachenen Het hof atelde daarop een advocaat als verdediger ambtshalve aan en de zaak ging toen voort Gister nam het Openbaar Ministerie sgn requisitoir gevrsngd werd de veroordeeling na 14 der beschuldigden wegens boogrerraad van 40 wegens verstoring der openbare orde en van de overigen wegens het lid agn van een geheim genootachap Beeroaerts ontwerp tot invoering van proportioneele vertegenwoordiging kan volgens de Ind beige binnen veertien dagen hg de belgischo Kamer verwacht worden Sinds diia maanden tobt die Kamer nu al met een Kieswet waarvan de grondslagen reeds een jaar geleden onder groote beroering in dan lande waren vastgesteld Als eindelgk da Kamer klaar zal wezen komt de Senaat nog aan het woord en daarna zal ook het vaststellen der geheel nieuwe kiezersigaten wederom veel tjjd vorderen Men rekent er dan ook un reeds op dat ofschoon het mandaat van de helft der Kamers in Juni ten einde loopt de algemeens verkiezingen voor de nianwa Kamers niet vóór October kunnen plaats hebben Burgerlijke Stand moordrecht ONDERTROUWD 9 Pebr Hendrik de Jong an Jacoba Onwerkark wed vaa Willem de Jong GIÏROÜWD 15 Febr Nioolaas Kunstj OonoS en Neeltje Hoogendoom Moordrecht GEBOREN 10 Febr Adrianni Laoiiatda