Goudsche Courant, maandag 19 februari 1894

Maandag 10 Februari 1804 INo 6d81 328te Janpgang tOtMM COrRANT Nieuw en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Hoogewoerd 162 KENIG AGENT voor Gouda en Om ttreken vu de Witliwortli Cycles James Cycles X L Calcott Bras Cycles Vraagt Prijscouranten SFEciAL £ omicnma voor REPARATIÊN met STOOMVERMOGEN Eenig in Leiden De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 r els è 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd il GRIJS EUR ilR De NIEUWE LONDON doet het grgze Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het glansrijk en zacht ia onachadolgk voor de huid en verft niet Prjja 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen Terkrggb rbyj A CATS in den Papiermolen Gouda Nur buiten fruco per poat 15 et per flacon hooger oilai Joauw na OmnepaD Maria Conatentis Vennaalen OTEKLEDEM 9 Fabr Uiii Johanna Dailemeijer 7 m 10 Jan de Ornijt 12m H Ëmtnigje Koogman 4 m m maal BtSKBOOSD L van os Ai S 73 73 Beurs van Amsterdam 11 FEBHUABL Vor kn taibtkoan i Va 100 101 1 108 4V 78 78 V Vl 80 80 44 108 41 8 ir nil loof exc 48 4 0 loiv 891 UI mij 188 8 O Nnniu Cart Ned W 8 i i dito dito dito i dito dito dito 8 i Ho aAa Obl aaudl 18SIIS 4 luui InKlir Tiiig I8e 81 I Ooanaa OU ia pipin 1849 I dito in liWer 1849 4 FeiTTOii OUi mat tiakal 8 dito dito 8 unuri UU Coat Ie Batia 8 dito Oaeoaa 1I8 4 dit biJRothi l98a4 dilabijHop 189V 90 4 dito la nnd lam 1888 4 dito dito dito 1884 8 bAHa Parpat ubuld 1881 4 Tütuu Oepr Cot laao 1940 4 Ow leaoiog laria D Oao laaaiaK aria 0 ZinDAra ltir Beo i obl 1841 1 Hiuoo Obl Buit Soil 19 0 8 Vaauviu Obl 4 onbep 1991 Amriioui Obligatien 1841 8V BontecAii Stad laoii 1896 B i NID N Afr llacdiUr uad Araèdib Tib HU Cartiloaten D l MaatMhappU dito Amb HTpotbeakb paodbr 4 OaltHIj dar Vontanl aaad Qr Hjaotbaakb paudbr 4 Nedarlaaatoba baalt aaad Nad Uaodaimaataob dito N W Il Pao Hf p b ptndbr 8 Botl Hjrpothaakb paudbr 4 Ut Hjrpothaekb dito 4 OoaTB 0 t Haii bank aand Stru Hjrpotbaekbank pandb 4 AmKUIA ËQuit bjrpoth paridb 5 109 101 170 188 1041 47 801 1 141 l 711 104f 180 1 V HO 78 101 187 181 7ji 81 44 j 0 19 18 108 78 nif 104 80 181 186 1Ö71 lOll lOU 114 U V lïy lor ♦ T i 141 84 nv Max L O Pr Liaa oart Nn Hail U 8poor My aaltd Hij tot Kipl T 81 Spw aaad Nad Tod Bpoorwagm aaad Nad Zuid Afrik apm aaad dito dito dilol8Ul dito Itiui BpooT l 1887 89 A EobLB ZaUIMl Bpirmg A H obl 8 FoLBN Wanohau Waeaea aaDd 4 SliiL Or Bun 3pw UÜ aaad t Balüaehe dito aand 110 78 Tailowa dito aand 8 Iwaoi Dombr dito aand 8 Knnk Cb Auw Bp kap aand Imowo Sawaat 8p Kg oblig tOnl Titabak dilo oblig 6 iCaldWait dito aand 5 dito dito oblig 4 10 l 18 101 4iuiiXA 0aat Pao 8p Mij obl 4 Obio fc North W pr O t aand dito dito Win Bt P8tar obl 7 Baavar li Bio Ur Bpm oart r a lilinoif Oaatral obl in goud 4 Loaiar fc NHbriilaOart r aand Maiiao N Bpv Mi Ichyp o 4 Miia ÏMMM 1 4 pot prsf aand N ïork OnUrio k Wgit aand dito Panu Obio oblig 8 OrwDD Vj t la bvp in goud 8 Bt Paul Minn fc Haait obl 7 Uo Pao Uoofdüln oblig 4 dito dito Lipo Ooi Ie hjrp O 8 OiMau Oan Boutb OoH T aand Vin 0 Ballw k Na lèb d o O Aflulard Oaioibua Uy aand Sottotd Tramwag Uaati aand Nao Btad Amitardam aand 8 Btad ftoltanlam aand 8 BlUlla Stad Antwgrpanl887 Blad Hruual 1888 8V HoNO Theiu llegullr QeaallKh 4 OoarlllR BtnaUlMlning 1860 8 K K Oo l 1 Cr 1980 8 Bruui Bud Hadrid S 19eS Nao Var Baa Hyp Spobl aart 8 ADVERTENTXÊN Beden overleed ni een laogdarig gedaldig Igden voonien van de H H Siorsmebton nigne geliefde Echtgenoote MABIB GATHEBINB T JITUOl geb Fkiiiw in den oaderdom vap 34 ja r mg nalatende twaa Kinderen te jong om dit verliea te beaeftn Q TÜITHOK 0oi la 16 Febr 1804 Heden overleed nit voonian te lija van de H B S cramenten onaa geliefde ondate Dochter en Znater MARIE CATHKBINK TDITBOF geb FaAiiin in den onderdom vu 34 ju n Dit aller ntun O FE IKIN Openl are Verkoopiiig te GOUDA op UA iNDAO 19 FEBBDABI 1894 dee moigeaa te elf ann in het KoSehaia aUaftMoaiK au de Harkt ten ovarataut vu den Notaria O C FOBTDUN DBOOOLEEVEB vu da navolgende alten te Oouda gelegen bg de week verhaarde en d meeeten van Waterleiding vooniane mm EU EI17EN No 1 4 Vier HUIZEN met BOVENHUIZEN 8GHUBEN en EBTBN au den Bleekeraaingal wgk B No 214 214a 2I4i 215 216 217 217a en 2176 Bnnrprga 2 10 No 6 7 Drie HUIZEN en EUVBN in da Speldemakemteeg wgk G No 47 48 u 49 Hnnrprga 1 0 90 an 1 No 8 11 Vier HUIZEN en ERVEN in een gug achter da Bpeldemakarfateeg wgk O No 68 69 70 en 71 No 71 verhuurd voor 50 centa de overigen in eigen gebrnik en tffatond te auvaarden No 12 Een HUIS en ERF met TUIN ignla een KofftehuU met Vergunning in den Vogeleniang wgk M No 124 Te aanvaarden 1 April 1894 No 13 Ben HUIS met BOVENHUIS en ERF in de Luge Dwaraatraat wgk H No 154 en t54a Hnnrprga 1 25 en l 5 No 14 Een BUIS en ERF un de Nieuwe Haven wgk N No 131 Teratond te auv uril n No 15enl6 Twee HUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren wgk F No 402 en 403 Teratond te auvaarden No 17 Een HUIS en ERF au het Weeaerf Oroeneweg wgk L No 126 Hnnrprga l No 18 Een HUIS ERF en TU in de Boelekade wgk R No 123 Banrprjja l Ob No 1921 Een WINKElr WOON en PAKHUIS en 2 BUIZEN en ÏRVEN in de Kttiperatraat wgk K No 225 223 223a en 109 No 109 verhuurd voor 2 50 het overige in eigen gebrnik en te namvaarden 1 April unataude No 22 Een BUIS en ERF un het Nonnenwater wgk O No 571 en 671a HnnrprSa 3 85 No 23 Een rnim ingericht HUIS en ERF un de Peperatraat wgk K No 253 Huorprga 3 25 En No 24 32 Nagin HUIZEN en ERVEN waarvan drie met afionderlgke Bovenhniien met de Bleekvelden daarvóór liggende in de aoogenaamde Lonwrierbnurt un de Nieiwa Haven wgk N Ne 293 293a 294 294a 295 295 296 297 298 299 300 en 301 Hnnrprga van No 293 tot 295 elk bweden I en boven 1 16 idem vu No 296 tot 298 elk 1 45 eu Sa 299 tot 301 elk 1 30 Het perceel grond naaab No 301 wordt met dat Hnia en Erf verkocht De pereeelen agn te benchtigen den 14 15 16 en 17n Februari a i vu 10 tot S uren en op du verkoopdag vu 9 tot il uren Nadere inlichtingen en notitiin ign vu den 14 Februari a a af te bekomen ten kantore vu genoemden NoUrii FORTUUN DRU06LBBVER te Oouda TË KOOP ie Gouda een Bierkelder met een groot atnk GROND durachter gelegen au de Qroote Vaart Oaachikt voor een kleine Fabriek ol ieta dergelgka Peraoonlük te beaichtigen Adrea Bureau deeer CounA G BOS eexe k a 5 e No 351 beveelt aioh beleefd au tot het AANLEGGEN u ONDERHOUDEN vu met bglevering vu het daarvoor braoodigde Qoada Inalpandnk vu A Bamiuii k Zmh Wielersport orsNsm osiEawus Lelden Toelating van Leerling en op de Kosteluoze en Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwga alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier fbuttaiug men met den liten April 1894 op een der bovengenoemde Scholen verlangt lal geechieden op DINSDAG 20 FEBBÜARI 1894 dea namiddaga ten rgf nor Voor verdere bixonderheden wordt verweten naar de auplakbiljetten Namena de Commiaaia i B vu Dit VOORT Ster arit Oouda 12 Febmtri 1894 TERSTOND GEVRAAGD DIENSTMEISJE P G 15 it 16 jaar Adrea Bureau deter Courant In bet centrum der atad op netten atand worden TWEE RUIME GemeubOeerde BE EDEMAMEBS en SUITE aangeboden met KOST en BED Brieven franco onder No 2308 un het Bureau dean Conrant IVederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stcomachepen HOLLAND kapt J 8MIDT en B4 ra F EB kapt J SAÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of paasage vervoege men tich bg de Cargadoora der Mutaohappj Boompjes 72 te Koïterdam De StoomwhepaQ loasen te Brewersquay demarkt van Boter enKaaa te Ixniden Kraepelien en Holm s iiin ¥ k i liA en Btaalhoudende iiiiia iauLiiÜQniNALARocHj is de meest Krachtige en Versterkelnde KIINA WIJP aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneeaheeren Bekroond met EEREN DIPLOMA en GOUDEN M bAILLES Verkrggbur in flacona k f 1 90 en i Depot te 6ou ia bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Gebn Stollwerck s Chocolade en Cacao Dnlmatlge door de meuwata uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabritatle en uitaloitond gebruik vu 9jue en fijnste grondatoSen garandeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Caofto een watwvaleiuwaardig bbrikaat nauwkeurig beutwoordende au dü inhoud der reap Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als HofleveraDclef 44 Eere mploma s gouden enz Kedailles een bewtja Tan nitmnateiid bbrikaat Ueeda 1874 achieef de Aocademie national dn Paris Hoos vooa ddoanteu na Aaille l er preuUre laue an oonald4r tlon daTotrw KoaUante flhbrloftticm da Ohooolat taonbona varia ato eto SttUwMtk a bbrikaat ia vnrbygbaar bg H H Confisems Banketbakkers enz enz OenaraalTertegenwoordiger voor NedralandJdlBi MatteaUodt Amsterdam Kalverstraat 103 tctoriawaier ui f de Victor a JBron f e Obe r a tnsfeinbyüu Tafeldrank Vanh£f oninkIykef uiscfer édeHanden Ka tsdiappii Exploitatie dn Vi ria Bron te Oberlahnstein Gevestigd te RoUcrdam Zuidblaak 8 BINNENLAND GOUDA 17 Februari 1894 VBB6ADEBIN0 vii dkn GEMEENTERAAD op Dinadag den 20 Februari 1894 dea namiddaga ten 1 ure Aan de orde Een vooratel tot wgiiging van Art 11 der onlangs vastgest e verordening op de heffing eani r Plaataelgke directe belasting naar bet inkonteB Een voorstel betrefiende de gonniog van het werk der verbouwing en nitbreidiog van de ie Burgerschool voor meisje Het vooratel betreffende de regeling der achadevergoeding voor de Gemeente bg den overgang van de Torfsingelgracht en de Qouwe in Provinciaal beheer Gisteravond vervulde de voorzitter der Afd Gouda v d Ned Prot Bond de heer Oldeman l een spreekbeurt in gen AMeeliog Spr had tot onderwerp zgner rede gekozen GodB dienst en Wetenschap Aan de hand der geachiedenis toonde bg daarbg aan boe deze tweo ateeda vgandig tegenover elkander bedden gestaan juist omdat die laatste zooveel onhoud baars van den eersten in het volle licbt stelde De Grieken bielden er hun OIjrmpua op na met een tal van allergrilligste goden de wCtftiachap bracht echter aan het licbt dat de Olympus ontvolkt an de goden of verdwenen of nooit Instaan hadden In den cbristentgd waren het de natourkande stererknnde en geneeskunde die beweerden dat alles in de natuiii volgens aste onverbreèkbnre vretten weid geregeld Detgden van op en ondergaan der zoo de aonaen maansverduisteringen bet verscbgnen van nieuwe kometen werden door de sterrekuode uitgerekend en die uitrekeningen faalden nimmer Zoo kwam men er ook toe dat niettegeuataande Jozua s uitspraak de zon altgd stil stond en de aarde draaide Er werd aangetonnd dat het totaal onmogelgk was om wst r in wgn te doen veranderen dooden op te wekken en stoffelijke wezens ten hemel te doen varen £ n toen later de letterkunde een woordje meesprak zag men in dat wat taal en stgl aaogaat da bijbelboeken van veel Uteren datum waren dau men oorspronkelgk veronderstelde en ook dat de schrijvers zich wel eens badden laten inspilearen door belanghebbende personen Een kruistocht tegen de Albigenren eu Waldenzen werd uitgeschreven en uit vrees dat er wellicht van die ketters Dg enkelen waren gespaard een inquisitie ongericht FEVILLETOX PËINSES VERA V rlMMnit joffer Natalie I Dal was een hsele radaToenngl riep de notirii OaKflt Ü c ÏR er eo reiotje waar in want waarheid ii het dat ooie jonge atannon msoatal eea heiUooze Trees voor bet howelijJE hebben en ia ieder molBJe eane nettOD uitwerpende kokette EÏen Maar weet a ook waaraan het ligt uPappertappip viol Hem de bankier in de rede kalf geérgerd half rrootük vVraagt ge nof naar redeaenk P Het bew s it in twee woorden gelorerd I Aan de oproedipg Ugt hett Onte metijes apelen aaowelijkt de wii ieten ontkropen reeds de modepop I De jacht op winit Heeft onze industrie tot da doUte dohiaeighedec gedreron en reeds de jengd in de boeien der ydelbeid gttklooVen Reeda inde priUui jaren bSgint de ctlendïge dwaasheid de kunst der koketterie l Nn bebt ge het bawyi rayne dochter ea daarmee puaotun 1 tOaak a papa 1 Heeft a ook nog ieU aan te merkaa waaMe notarise tik loa dea naam der bedoelde haiihoaditar wel earn willen weten Ik had het oog op de arme Iferr Borner die plotediog broodelooa is geworden doch ik tal er mder due omatandigheden geen woord rerder orer vaitieml Spr foerde ons verder in gedachte naar Rome ia 1633 Ëen zBkere GftlUleo OalUlfï had eeo boekwerk geachreveo ia dea vorm tan een samenspraak en daarvoor moest i voor de vierschaar komen Die kgeschichtet is algemeen bekend Ëen Spiooza werd verTolgens tea tooneele geToerd de haat ea varguizing waaraao der denker ten prooi stond met scherpe klearei geteekend Later kwamen de heksenprocessen en toorenaryen en de middelen aangewend om zulke leelgke dingen tegen te gaan Was het onder dat geleerden langzamerhand tot de opinie kwamen dat de godsdienst had uitgediend Bg kalm nadenken en wanneer men tenminste onder godsdienst geen kerkleer reretaat b eft nn de overtaiging veld gewonnen dat godsdienst eo wetenaehap zeer goed gepaard kunnen gaan en dat deze twee gezworen vüandinnen tot vriendinnen kannen worden gemetamorpho84ard Na de pauze droeg Spe op kenrige wyee do zoo geroelvolle novelle van Haversohmidtf getiteld Myu Broertje t voor Niettegenstaande het ongure weder was de zaal goed bezet Dat daarbg een zektire bonhomie voor den nieuwen leeraar niet vreemd waa gelooven wel wel we zagen verscheiden gezichten die bg andere vergaderingen op het appel ontbreken De beer Oldemaua bezit onf etwQ£il4 aU ajuafair aanrgrftftt taleütt Tpox k Goudtche Afdeeling is het te hopen zooals de ondervoorzitter wenachte dat hy meermalen een spreekbeurt op zich moge nemen De StaatB ourant van 17 dezer bevat degew zigde statuten der Vereeniging de Algemeene Nederlandsche Politiebond gedomicileerd te Gouda Het examen nuttige handwerken werd gisteren te den Haag o a met goed gevolK afgelegd door mejuffr C W Schinkel alhier Hedea herdacht de Hopgeerw heer P C Th Malingré deken en pavfoor alhier den dag waarop hjj voor 30 jaren door Z D H Mgr Wilmer g tot Pastoor benoemd werd W knaneu niet beter den dank zyner Parochianen weei even dan door het uiten van den wenscb dat lïel 2 H £erw graven moge worde na acht jaren hier in den volle kracht zjjns levens t a gotiden Priesterfeest te mogen vieren Door de politie alhier z n de daders aangehouden van den diefstal van het genden dames vO weet niet boos Als alle domes op n geleken zou ik zelf met mijnen grijzen kop nog wotf met een licht hart in de hnwelgkiboot springeo I Ik zal in rdaad eent over uw plannetje ns denken ïk geloof ook dat Hevr Bomer oog tae kwaad niet sou zyn rMaar dat vervloekte piano getrommel danl wierp de bankier er verbolgen tustohea Neem a in acht notaris 1 Deak aan Lohengrin en el dt Meistersio er 1 vlk heb o n inttroment niet in huis en tal er ook iceec dulden dat zal art 1 van obs eoatreet zijn I verzekerde de notaria die reedt aao eea aete daeht Ach paps a overdraft weer vreeielijk I riep Natalie vAts de arme nu haar eenigen troost in de heerlijke muziek rindt Vergeef mij viel de notaris in edermenioh il zioh aeir het naaste en my zat onder geen bading het buis tot een hel gemaakt worden daar die zoogenaamde karaermuriek mij eea gruwel ia Maar uw ambt brengt meê dat u dikwijls niet thuis zqt Iaat alles aan mq orer Neen juffroaw dat moet bijoontraot geschieden De moriakwoede ia een vreesemk soort waanno sq maakt de measobsn on itstaaabaar voor hnn aaasteo 1 Natalie lachte om zooveel vooroonJealen ea beloofde er verdtir over te xallsn prateo Dooh naar uwe f kleine prinses ia De gduden Draif ka4 u mg een keer meenemen bette notariil Ik ben zeer nienwagierig om die geheimsinnige kleine te zien f k WMt Biet ol kei gut neeode de aotaris nmontoirhorlf a dito ketting brochB kruit armband uit het bierhuis van Scbneidenbaeh aan bet Veemtal alhier Het 7 öa de kfllner Ewald Kaij oud 25 jaren en de kelJóerin Marie Heijer oud 22 jaren dip in genoemd bierhuis hebben gewoond en dat te zamen hadden verlaten Zy elf vertrokken naar Rotterdam en zoadeu hunne goederen naar Amsterdam Nadat ty het ontvreemde te Rotterdam hadden tegelde gemaakt zijn zy per H IJ Ö vertrokken eerst naar s Hage ea daarna naar Amsterdam De agent van politie Ie kl C Nugteren alhier heeft hen te Amsterdam aangehouden zy zijn heden geboeid naar het huis van bewaring aan de K Hoogstraat te llotteidam overgebracht Marie Heijer trachtte te Amsterdam met valsche papieren in een bordeel opgenomen te worden toen tty op het bureel van den Comra van politie verteheen om die stukken te laten viseeren wenlluar te verstaang even datzg nc 2 jaren gevangenisstraf moest ondai jaan Aangezien z daarvan onbewust waa volgde ontkenning en daarna herkenning alsdedaderes van den diefstal alhier Yan den in den avond van 8 Feb jl te Gonda door middel van braak gepleegden diefstal van gooden en zilveren voorwerpen eu Idswaardige papieren waarvan in de couranten reeda melding is gemaakt worden verdaoht 2 personen 30 4 jaren de een ongeveer 1 7 M lang gekleed met een jas veel overeenkomst hebbende met een korte demisaison platte pet de andere ongeveer 30 jaren lengte middelmatig aangezicht vol voorhoofd hoog oogen donker baar donker en van achteren eenigszins opgekamd knevel donker kleur gezond fatsoenlijk gekleed hmine jekker met zwart hand geboord grys engelsch lederen broek pet met rechten klep en op een der handen achter den duim een anker getatoueerd hy gaf op Van Vliet te heeten Deze laatste heeft enkele der ontvreemde voorwerpen te Dordrecht verkocht De Commissaris van Politie te Gouda verzoekt aanhouding en bericht Ds voor het O I l er bestemde 2eluit kwartierm B H J van Qentekom zal den 7en April per stoomschip Priasea Sophie naar IndiS verirvkken Donderdagavond werd te ViTaddingsveea in de openbare school aan de Brug de gewone jnarlijkBChp vergadering gebonden van de ver t is een hais orn herlx rg van lageren raag waar een dame van uwen stand sNeen neen dat gaal niet sprak de bankier hetllst Wilt ge dat meubeltje volstrekt lian laat het daa bier halen 1 ifDat ia onmogelijk I lachte de notart De brave juffrouw Holler heeft haar eergevoel zoo goed alt de beste ea zal haar oogappel niet uitzenden teu bekjjk 1 NaUlie zweeg haar besluit stond vait zy ton gaan Op dit oogenbltk boodsohapte de bediecdii ds komst van dea Zweedoehen Consul dieo h in bet salon had f laten Misschien nieuws van bel j nge paar uit Zwe deo sprak de baakier Blgf tootaag nourii lot de Cental weer vertrokken is zijne madedeeliagen kuaaen ook voor u van belang zjjn M j verliet de kamer Ik kom vau avond om vyf uur in de schemering bg u notaris sprak Natalie dan aan wg samen naar De gouden Druif Papa behouft het niet te weteo Maar Geen maar ab ik a versoeken mag beste oude vriend I Wie zou a iets knnaen weigeren T leekte de oude hem galant Besteed eobter niet al t veel zorg aan aw toilet da guten daar i a dat niet gewoon Dut om rgf uur BAD ik by u notaris Wat voor nieuws mm de Conaol wel hebben fmompelde bg Wtl de giaaf lal Itags deiea weg kft gaasehe eenigiog De Werkman eeue veteeniging die aan de oontribueerende leden bg ziekte uitkeeringen doet Uit de rekening van den penningmeester bleek dal in het aff loopen boekjaar ni nOeg i 700 aan oontribatiea waa ontvangen en f 60 van de dooatean terwyl men ruim i 50 aan renten had De uitgaven bedroegen rutm f 680 soodrt mea ew mooi batig saldo had D t deie vereeniging vooruitgaat blykt hieruit dat het geheele batig saldo reeds byna f 2000 bedraagt en het ledental ie geklommen tot 134 Hadde men toch op meer plaatsen vereenigingen ia den geeft van De Werkman c alhier I Binsdagmiddi u de rökiveldwachter Rl te Haastrecht eea jong man bedelen Hem aansprekende en vn mde mede naar den bnrgemeester te gaan verzette hj aioh sood nig dat hy R tegen den grond wierp Spoedig kwam een inwoner te hulp en werd hy naar het raadhuia gebracht van waar hy des middege geboeid naar Rotterdam ii vervoerd In het gedeelte Roseudaal had hy d n inwoners die niet wilden geven loheldwoordea toegevoegd In de jl Woensdagavond te Berkenwoude gehouden nuts vergadering trad als spreker op de heer D Oskam van Bergambacht Als lezing droeg hy op zeer verdienstelijke wuze voor kMyn ondem faniee door HavarSchmidt Met veel aandacht werd de spreker gevolgd Na de pauze werden bygedragen geleverd door den spreker en de hoeren W Groenendyk L Van Reenwyk en J De Visser Donderdagavond had te Reeawyk de vyfde tergadering plaati AU spreker voor dien avond trad op de heer A Goudswaard hoofd der schooi te Slnipwijk wiens talentvolle voordracht de opgekomen leden met dames eenen genotrollen avond verschafte met de voordnchtvan eene boeiende novelle van dr C £ van Koetsveld Ook na de paaze vergastte de lezer en andere leden het publiek op komische en ernstige voordrachten waarna de vergadering door den voorzitter werd gesloten Ëen landbonwer nit Berg Ambacht genaamd D Stnbbe beeft onder StotwÜk een eikensta aik uit het water gebaald Uit een gat in dien struik kwamen te voorschijn vyf voorns en een paling dÜ later bleek een half kilo te wegen daarenboven ontsnapten hem uit hatselfde gat nog en baan en een kwabaal vermogen willea innen I riep Natalie flArme FelixWat tou er toch wel van hem geworden zgn F Dat weet de goede GodI Arme arme jongen 1 Mlaschien is hy in Aneriks mlssoblen ligt hQ reedt ergens onder vreemde aarde Ontzettende godaobte I Hopen vrjj dat bet zoo niet is I Dat die oade malle Don Carlos sao tgne ijdele Koningin geheel zgu vermogen kon offeren ea z n kind ongelukkig makea 1 ia die mannen l lachte de notaris fZelfi op hun ouden dag willen zjj zich nog niet aan de operatie onderwerpen welke hun van de blindheid dar oogen die punten moMt genezen en zoo zfju ze bijaa sl en 1 yO die w te mannen die de kern niet vaa de sohil weten te onderscheideo Doefa stil laar is papa al terag l Da eonfereotie heeft niet long gft duurd Zeldzaam opgewoaden m bleek trad de bankier ia de kamer met eeaige papieren in de baad Mgn vermoeden was juiit begon bB het b zoek betrof het jonge paar Zet n neder notaris de geeohiedenis ia werkelijk trag itob zeer tiagiseb De notarit zsg zgn vriend vol verwaehtiog aan De jonge gravin is dootl verdronken 1 Groote God Alt nit eonsa mond weerklonk die uitroep van beider lippen De Consul ontving van morge6 berioht alt J nköping voer de bankist diep ademhalend voott Graaf Altorf is da tfoor een wonder geied rei