Goudsche Courant, maandag 19 februari 1894

met het verknippen van bi etten van 100 UA Toen hg baar op het zonderlinge van haren arbeid opmerkzaam maakte kreeg bg tan antwoord dat zg toch U miU onaire hare coapona moest knippen Het meisje wu ploiseling krankzinnig geworden De winkelier wilde haar beletten haren vemielïngsvbeid voort te zetten zg dreigde hem evenwel met de schaar zoodat bg zieh terugtrekken moeat Het behulp van een aantal verkoopera sUagde men er eindelgk in zich van bet nteiaje meeatw te maken nadat zg reeda 7 fai etten van 100 mrk verknipt had In een wilde dierenspel op de tentoonstelling te BanFrancisco ia de dierentemnur Thilman deerlgk gehavend Tgdena d vooratelling ging eensklai het electrieche licht uit Onmiddellgk besprongen drie leeuwen den temmer Zoodra het licht weder ontstoken waa drong een zekere Loone de kooi bionen en dreef de bloeddorstige dieren met een gzeren ataal achternit Tbilman leefde nog doch had niet minder dan 43 wonden bekomen Men vreeat voor sgn bebond Het publiek waa ala verlamd van den achrik Wloterdlenst 1893 94 BOTTIKDAM Directe 8poorwegvetfll lteg met GOUDA J0 It KOTTIIOa u o o D D 1 01 u 11 M i ai flODOa DiN Baaa Oosds 7 110 t 40 0 04 i 7 10 40 11 11 ll l 1 01 1 17 l li 4 4 t l7 7 18 8 11 0 87 10 41 ll tl 11 10 Hue 8 18 0 18 0 84 10 07 11 87 11 41 11 81 1 48 1 87 4 88 8 88 5 68 8 41 7 48 8 88 10 1811 18 11 4011 OorOi VTllCHT Ooaa 8 88 40 7 88 8 00 8 11 10 10 10 88 11 48 1 88 8 18 4 18 4 47 8 88 8 017 45 8 8810 08 Oudow 8 80 8 84 U O 1 87 5 87 7 80 Wowdm 5 57 7 018 11 8 40 11 18 8 44 8 04 8 a 0 17 8 08 10 88 HuHclao 8 04 7 08 i 8 40 11 83 8 81 10 5 60 8 18 10 84 Utrwht 0 18 7 18 8 88 8 41 10 61 11 46 1 10 8 08 8 60 4 4 y S 8 81 8 88 8 88 r lO 10 68 O O O D A i MaTKDlH gi 8 40 8 11 10 04 10 88 11 11 1 81 4 4r 1 88 7 48 Wp 7 6 tj 10 85 18 10 1 1 40 48 8 8 0 81 ao i AnstCTdaas CS Ascsterdaas Wp 1 Ooada Do inlgviBg TU i lUDKhipiwii dar Nilionkle HilitM ii roar d KintoDi Woerden Ooiiili SchooDhofeii Z r nhoii B befuii op Dinsdag 6 Murt in de Inbntarioktierne te Qoods Op 1 Junari i l wm dabcfolking d r d gKshool ta Oodtrkerk d UmI nn Khool I dor 176 leerlingen nn eehool II Neeie 119 leerlingen en tu de bgiondere Khool 141 leerlingen LI Ueandagkfond gaf de Chriaieljike Zangraneniging Geeft Qode lof ran Ondewater te Hekendorp in de kerk eene oitroering ten Toordeele der kerk en tan deele der Tereeniging Twaalf nnmmers wwden uitgeroerd aarran den heer Poathumai directeor alle eer to komt aangezien de vereeoigiog nog maar kort beataan heeft door xich aan te ilaiten by den Bond tan Chr langr in Nederland De opkooMt wrji roor ditmaal niet groot Of dit toe ta KbrÜTen wai aan het ooganitige weer of aan gebrek aan belangttelling kan niet worden beeliit Ii het laatate tgeral dan ii hi ttabe trenren dat er loo weinig opgewektheid Terwgl gelgk door om werd medegedeeld de liberale Kamerleden rooretanden ran de In hoofduiik ongewgtigde aanneming en de liberale Kamerleden roorfltaodere tan eene gewgtigde aaanemiog der kieawft afsonderlgk Terfpidering hebben gebonden heeft daarna eert i terenarood eene vergadering ran de 11 berale Kamerclub plaata gehad Oeneraal Booth begint ignen tocht orer one land te Aniiterdam waar hg 6 Maart arondi in den l arkachouwbnrg en 7 Maart een geheelen d g in Maiiou ijtroacken c zal optreden Verder lal hg Arnhem Rotterdam Utrecht Groningen Leenwarden en Deo Haag beioeken Door de politle rechercbeurt Verkerk en nn Halit ign dezer dagen bg eenen upkooper te Haarlem in beilag genomen eene groota koperen kraan benereoe enchillenda itnkken koperen pnpen afkomitig ran eene machine waarran ig den verkooper hebbeo opgeipoord lUnde G V oud 80 jaar rgtnigbankwerker hg de H IJ 8 M die den diefiital heeft bekend Hg ia naar het buii ran bewaring omgebracht Door genoemde politiebeambten ia ook aan K ehoodan de apoorwegwachter W die zich ad whuldig gemaakt aan di efatal ran een ziUeron cylinderhorloge ten nadeele van eenen penoon die in beechonkeo toeatand in zgn achUiBitje aan het Kenaupark had tittpn alapen De Amenfoortiche Phoenii bierbronwerg c wordt Zaterdagavond gMloten De werkzaamheden worden gestaakt en hetgebeelepenoneel ootaiagen Vele werklieden ign daardoor voor het oogeublik bruodelooe De directeur der sociëteit De Vereenigingt te Ngmegen weigert dat gebouw beschikbaar te stellen voor de openbare vergndering door de te i Oravenhage gevestigde Vereenigidg tot Torbetering dar weeienverpleging in Nederland uitgeschreven op Zaterdag l7 deser Een onderzoek van bevoegde zgde ingesteld bracht aan het licht dat de vergadering als eene ernstige zaak voorgesteld een alles behalve ernstig karakter aon hebben gehad Gouda Meordreeht mettwerkirk 0 8 88 8 a 8 4 8 88 8 08 7 88 7 89 7 48 7 BottardtB BoitoidaH OapeUa Nliawerkerk Ueordit t Oooda I 1 1 S l t l t 1 18 1 11 1 14 i aa 1 88 Zav K 7 48 i Bl Kr 7 47 Z Ze w 7 8S0 01 N d L d 8 08 Voorb 8 07 ia 11 10 ll ll a IM 8 14 848 11 18 Volgens het Berliner Tageblatts ia de voortvlucbtige biarhuisbouder Johtan George Frauck in lekeie kringen te B rl a een bekend persoon Hg wat tien jaren geleden Oberkellner in een restauratie in de Leipijgeratraase en vertrok van daar naar Amsteidan te Rprlüo vrouw pn kind hnlpeloft arhtpr Ifttonde Te iatterdan werd bg eentVelliwr later chef io es bemcbie inricltiog Geregeld ging hg kweemAal per JMr naar BertgD waar hg z ne rrieDden gevoooiyit groote ommen Nedertsodreh bankpapier welke hy tteedt bg cicfa had lirt zien Hea rennoedt nu dat die biljetten talecb wareo en fay trachtte se t Berlin te wiieelen Toen hg in Jani fun hei Torige jtar weer te Berlgn wat toonde hg aan zgne kenniaeen 10 of 12 biljeit n van daizend galden Op 1 en 2 Febrnari hield hg xich wederom t Berlgn op en rertrok ran daar wederom naar Kenlen onde roorwendtel dat hg carntTel ging bonden en telegrafeerde aan zgna Urrlgnsche rrtenden dat bg zich goed amnaeenle De Amaterdaouche Farkichonwbarg ia door de heeren Legroa en HaKpela aangekocht Men berichtte daarbij dat hun gezelschap zich naar de hoofdatad zon rerplaatsen Votgeni het Hand c ia dit laatate onwaar De aankoop ia meer geeehied om te Amaterdam een raiat pied i terre te hebben Volgena het Rott Nbl c bigren de heeren Le Oras en Haipdi in ieder geral te Rotterdam gsreatigd enpi er geen aprake ran dat de achoQwbarfrdirectie Le Graa en Haapela Rotterdam zal verlaten Het Hand verneemt nog dat de roornaamate leden ran het tooneelgezetachap Le Graa en Hanpela geweigerd hebben hno directie erentoeel naar Amaterdam te Tolg n Van de meaeten loopen eeraidaaga de contracten af en in ferband met het boTengenoemde zgn zg dan ook niet gtnuigd dezo langer dan een jaar te Ter lengen Alweder waa ditmaal in apijt Tan de heviijp aneeuwjaoht eene talrgke achue giateren op den Orooawgkacben doodenakker t Rotterdam vereenigd want alweder zon daar nea man van beteekenia aan zgne laatate rnitplaata worden toevertroowd Hetitoffelgk oTeracbot van Qerardaa Hcholten zoo worden ter aarde beatetd en een dichte drom gemeentelijke en andere autoriteiten onder meer het beatnnr van do Academie van Beeldende Kanalen en Techniacbu Wetenacbappen het coll Tan Bchieland met zgne ambtenaren alamede de ingeuieun van Rgnland en Delfland leeraren onderwgsera leerlingen der Academie ran beeldende knnaten en technische wetenacbappen vrienden en belangatellenden waren op het kerkhof bgeen toen de atoet bet oiftitreeka I uur bereikte In plechtige akilte werd de kiat grafwaarta f edr en die door Terwnnten aatoriteiten eeraara onderwijzera leerlingen en vriandea ala bedolven waa onder immortellen en palmen Aan de geopende groeve die haren laat reeda had ontvangen voerde mr P J Kley dgkgraaf van het hoogheemraadaohap ran Schieland het woord om er op te wgzen hoe men hier atond aan het graf van een door allen hoog geacht man die dat door zgn toewgding en liefde voor de hem toeverb ouwde belangen waard waa Hg waa een braaf man die nieta liever deed dan anderen te helpen Hg waa ook een voorbeeldig umbtenaar zq wel agne meerderen ala lijne minderen achting afdwingende een man die aan groote wilskracht en werkkracht onkreukbare eer Igkheid en onverdachte trouw wiat te paren Van daar dat agne adviezen steeda zoo betrouwbaar waren voor zgne meerderen Zgne minderen wiateu dat hg streng maar tevena dat hg goed en recbtraardig waa Hoe velen ia hg niet te hulpe geweest Hij was de Traagbaak voor hoogere en lagere besturen altgd bereid aan het goede zgne medewerking te Terleeneo ZÓÓ heeft hg geleefd tot aan zgne laatste ure Voor Schialand zal zgn aandenken in eere blgven on als wg zegt spreker oumachtig ign de rouwe cgner betrekkingen te lenigen dan mogen zg er althans verzekerd van zgn dat wjj deelen in hun TerliH en dat de nagedachtenis van Seholten bg ona in eere zal roortleven Hg ruate in vrede 11 01 li U 11 58 l Ot l li 1 1 1 11 10 86 11 08 U 88 11 16 U 88 11 11 11 11 U Oi 10 17 10 17 10 14 40 41 10 47 7 11 7 47 u 8 11 0 1 8 81 8 80 0 40 8 88 t so 10 11 18 08 11 10 11 88 U8 848 8 80 7 41 1 07 t U 10 01 10 11 De heer mr W H a Jaeob To nitter ras het bcstnnr der Academie ran Beeldende Kunsten en Techniache Wetenacbappen brengt zgnerzgda een woord van troost aan de nagelaten betrekkingen van den overledeoe Ook wg zegt spreker rerliezen ontaaglijk veel aan den vriendelgken bekwamen gverigen man Hg waa onze raadsman en onze halp aan de groote inrühÜng van onderwgs aan wier hoofd hg gedorende dertien jaren stond en dis èg heeft lief gehad gekoesterd uitgebreid steeds open ocw en hart hebbende voor de vele leerlingen die aan zijne zorg waren toevertroDwd Wat zal nu hg ia heeng aan net tot dier inrichting worden Niet zonder zorg zullen wg gadeslaan wie hem opvolgen zal wie zgne phiata zal durven ionemen Waarde vriend wg staan we nend aan uw gnf maar uw voorbeeld zal bleven leven en werken na owen dood een heilz men invloed blijven uitoefenen en ten zegen Hrekken van de inrichting Wg brengen n dank en balde voor al faetgebu gg roor ona deedt Wg zoUen trachten op den weg voort ta gaan dien gg hebt bewandeld Ruat thans zacht Wg znlten uw nagedachtenia blgven liefhebben Rust in vrede 1 Heden ia het 25 jaar geleden dai de heer mr S Van Houten voor het eerat werd gekozen tot volksvertegenwoordiger Den 17a Februari 1869 toch werd de uitslag bekend van de verkiezing den vorigen dag gebonden waarbg genoemde heer toen wethouder der gemeente Groningen in het hoofdkieiidistrict Groningen 422 van de 528 atemmen op zich vereenigde Hg had juist op dienselfden 17n Febr den leeltgd van 32yaar bereiki Den 24n nam bg zitting Onafgebroken heeft hg sinds dien tgd zitting gehad en ona ebroken beeft hg de aandacht op zich weten te veatigen Vriend en vgand moeten dan ook erkennen dat ia kunde schranderheid werkkracht en oorapronkehjkbeid weinigen hem evenaren De tgd ïa nott niet gekomen om zgn troDwena waarschgnlgk n lang met afgesneden parlementaire loopbaan met onpartijdigheid te waardeeran en op dit oogenblik zal dat van ona zeker allerminst worden verwacht Maar voor den g ichiedscbrgver der toekomst zal bet een aan trekkelgke atudie wezen bet beeld van dezen als revolutionair in de Kamer gebrachten thans door veten ala raactionair ui kreten staatsman den man die persoonlijk even atellig overtuigd ia van de onfeilbaarheid en onveranderlijkheid zgner inzichten als vele zgoer bestrgders van het tegendeel te plaat De heer J Strieming boofdloeiaar aan de Academie voerde bet woord namena de leeraars en onderwgzers dier inrichting en bracht hulde niet alecbta aaa den ontslapen directeur maar ook aan den vriend in den waren zin dea woords dien zg verloren Scfaolten waa een nobel menscb een humaan man Ja hg wist met vaste band te regeereo maar tevens met de meeste humaniteit Zgne nagedachtenis zegt spreker zal steeds bg ons in goede levendige herinnering blgven De heer H van der Linden Dzn roemt in treffende bewoordingen deo vriend dien zoo velen door het heengaan van Scholtep gaan misaen roemt diens karakter tronw hulp en ofiervaardigbeid en betuigt ten slotte namens de diep bedroefde weduwe de zuster en den broeder dea overledenen dank voor de zoo groote belaugstelHng die de ontslapene in zoo ruime mate verdiende Daarmede was de trearige plechtigheid afgeloopen Onderataande Igst wordt onze stadgenooten aangeboden Wg gelooven dat nanbeveling hiervoor onnoodig is Yerachrikkelgke Kamp op 14 Januari jl van het Stoomacbip de Amsterdam Waarde Landgeoooten Aan de geachte Dames en Heeren die reeda hunne giftea ten behoeve der nagelaten be 8goor zal achterlaten rorden aan de r m en aan de 1 met deze ver U Jan jl il Voor de Koningin is aangekocht een aehilderg van Lonia Apol vxirstellende een groot wintergezicht De goede wg bedoelden er medei deskundige bron waaruit bet bericht over de mogelgkheid van belaatingontheffing of vermindering voor kamerverhuuratera tot onalcwam heeft zich t apgt ona bet te moeten zeggen zeer ondeskundig betoond Zoodra ona bleek dat aan de waarheid van het bericht getwgfeld werd vromen wg inlichting aan den Minister van Financiën zelven waarop giaternamiddag het antwoord kwam dat door hem aan de ontvangers geen machtiging tot ontheffing verleend ia Onze z man z nn ook niet dezen Mi niater bedoeld te hebben maar een zgner voorgangen Zalk eene opvatting van zaken hebben w inderdaad niet kunnen vermoeden trekkingen aan den ondergetekende deden WIR e Igst van zgn tgd waarop deze kraeb bezorgen en door hem met ware dankbaarheid 8 peraoonjgkheid in elk geval een blijvend eerlang opgezonden znllen worden Hooid Commisaie te Rotterdam Dam en Heeren die onbekend acbrikkelgka ramp welke op 14 Jan jl volle zee voorviel waarbg zea dappere brave zeelieden van het Stoomschip de Amsterdam toornende van Rotterdam naar New York het loven hebbeu oj eofierd cm iu gevaar verkeerende menachenlevens te redden heeft de ondergeteekende daartoe nitgenoodigd de eer eene inteekenlgat aan te bieden voor diegene die nog niet hebben bggedragen De ondergeteekende verheugt zich ala ond eeman zeer over de scfaoone daad van een honderdtal jongena der Koniuklgke Zeevaartschool te Leiden die zoo wat een dubbeltje s weeks zakgeld ontvangen en 40 gulden hebben bggedragen Het opwekken van dien goeden geeet in Nederland kan later in de ure van gevaar of oorlog meer nut stichteo voor Neertand a onafhankelgkheid dan de beate geweren en de zwaarste kanonnen Uwe hulp lal later in de Dagbladen worden vermeld Een zeer droeve mmp vraarbg vier menachenlevens verloren gingen en twee personen ernstig werden gewond gebearde in den afgeloopen nacht in de Nieuwe Kerkstraat Omatreeka één uur werd de brandweer opgocheld voo r een nitaloanden brand in die Jbr F DZ GASEMBROOT a Hage OudVice ViceAdmiraal Een winkelier te Berlgn werd deze week bg zgn tehuiskomst onaangenaam verraat In sgn kantoor zag hg zgn winkeljuffronw bezig Aao evaDgeo 1 October TUd vao Greenwich 11 08 ll t t il 7 10 t te t oa t io 17 4 B0 4 S7 t 04 t U 1 14 1 40 10 41 0 47 8 84 10 1 1 S8 7 S0 l 4 4 10 10 10 11 0 8 at 4 10 i tO 1 48 8 10 M 44 M r 8 10 1 S 90 7 07 7 17 7 14 7 l 7 87 11 40 11 10 1 4t I il t OI 00 1 18 4 48 4 M 1 01 t OI 8 18 11 88 4 40 4 08 1 40 1 48 li Ot S IO 8 08 a DEN Hll O eODDl aHua 5 48 7 107 480 18 1 4810 1411 1811 18 1 88 8 16 1 46 8 48 4 18 4 41 6 11 7 lOJO 7 08 7 11 7 80 7 8 7 81 4 48 1 44 1 40 1 68 1 04 1 0 Toorb 5 84 N d L dB 5 Z Z gwS 08 Bl Kr 8 14 Z v I 8 1 6 08 1 14 10 41 8 08 8 6010 071044 8 04 0 1010 88 f Gmid 8 80 7 80 8 18 58 10 18 10 8 11 0818 481 10 1 48 8 18 4 18 4 48 8 80 6 81 7 41 8 88 10 08 D T t O H T e O B D 1 VlIMbt 6 88 7 60 8 68 11 34 18 08 11 60 8 10 8 58 4 48 8 86 7 48 Hunelea 6 47 8 08 10 0 WMrdn 8 88 8 10 10 16 Oada ibsr 7 07 8 1 10 14 Gouda 7 10 8 811 84 10 87 18 19 9 14 4 06 4 8 1846 4 19 w f 19 49 w V 4 6 419 88 10 401148 4 10 748 8 47 4 88 7 W 10 06 MB 848 1140 19 06 19 SB 1 99 840 4 87 9 90 7 06 8 90 AMSTItDA H O O O D A 7 8 8 10 848 9 40 11 10 U47 9 40 4 10 8 80 740 M8 11 88 114 9 19 448 1844 lt 18 18 88 8 88 848 fcnnt No 27 Onmiddellgk rukte e er heen en kwam tnaeehen den Amstel en de Waeaperetraat roor bet aangooide nommer Het waa een naow laag donker gangetje omatreeka vgftün achreden diep dat uitkwam op een alopje waar twee huizen eigendom van den heer laaac Sarei no 25 en no 27 attmden Het zijn hooge buizen onder een dak vier verdiepingen ho en samen zes ramen breed Ieder haïa bad een breeds deur en een amalle trap Beide woningen bevatten oen groot getal kamera en kamertjee die alle dicht bewoond waren De buren vertelden dat er wel zestien hnishoudens waren samen een zeatïg meiachen ongeveer allen Israëlieten waaronder vele Rusaiache Poolsche en Dnitsehe Toen de brandweer in de Kerkstraat voor het nauwe gangetje stilhield gingen een paar apoitgaaten naar binnen en kwamen al spoedig terug met de boodschap dat het achter hard brandde maar dat het blnaschiogswerk moeilijk zou gaan omdat het nauwe alopje TÓor de beide woningen vol bandkarren stond Eoodat er slechts een nauwe doorgang wW Dadelgk begon men danrop die karren er een Toor een uit te balen en onderwgl klonk uit de brandende bnizen een hartveracbenreod geroep eu gejammer en liepen de bewooera handenwringend in radeloozen angst de straat op Eindelgk toen de brandweer zich eenigszins een doorgang had verschaft en voor de brandende perceelen kwam sloegen de vlammen die intnsBchen snel voortgewoekerd waren reeda nit en zag men een kna p van een jaar of twaalf aan een der vensterkozgoen van de derde verdieping hangen gereed om naar beneden te springeu Dadelgk werd een vangzeil nitgeapannen maar een der brandweermannno die dit aan een van de punten vasthield trapte in een vermolmd kelderluik zakte er met zgn voet doorheen struikelde en trok het zeil scbeef zoodat de knaap die zich had laten vallen van het zeil afrolde en op den grond viel Hg werd o enomen en naar het Israëlietisch Ziekenhuis gebracht waar het bleek dat deze knaap Abraham RoReostein oud 12 ja ir een ernstige armbreuk had Intuaaehen beerscbte in het donkere slopje alecbta spookachtig flauw verlicht door flambonwen van de brandweer een geweldige verwarring De bewoners van beneden die in hun eersten schrik bet haia waren uitgeloopen keerden terug om te zien of er nog ietb te redden viel en liepen de brandweermannen in bun ontsteltenis voor de voeten Eindelijk echter werden de rookwolken zoo dicht en sloegen de vlammen zoo fel uit dat het reddingswerk gestaakt moest worden Te verschrikkelgker waa dit omdat men op de beide bovenverdiepingen van perceel 27 nog had hooren gillen en kermen zoodot men wist dat daar nog mcnschen ia doodsgevaar verkeerden De brandweer deed wat ze kon eenigu brandslangen waren snel op de waterleidiog geschroefd en weldra werden de aissende waterstralen in den vanrgloed geworpen Het duurde dan ook niet lang of men had de vlammen zoo ver bedwongen dat een paar brandweermannen naar bCnnen konden gaan om te trachten zoo mogelgk de menacben te redden wier gegil men nog kort te yoreu had gehoord Twee hoc vonden zij drie kinderen ernstig met brandwocden overdekt en drie boog het deerlgk verminkte geheel verkoolde Igk van een vrouw en een stervend kind van een jaar of zes Allen werden haastig naar beneden gedra n in jassen en doeken gewikkeld en naar het Israëlietisch ziekenhuis gebracht waar de geneeaheer directear dr Couvée met een lalrijk personeel dadelgk gereed stood om hulp te verleenen Voor twee was die bnlp niet meer noodig nl voor de gebeel verkoolde vrouw Rebecc4 Boaenstein 56 jaar oud en voor haar zesjarig zoontje Mozea die ook met brandwonden was overdekt De overig alachtoffers naren Abraham Eoaenttein de 12 jarige knaap die uit bet raam waa geaprongen en zgn arm brak en verder Jacob en Willem Neugewürtz knapen n tien n negen jaar die stervend wer den bimengedragen en Jozef Nengewürtz eeu kind van omatreeka twee jaar In den afgeloopen nacht zgn Jacob en Willem NeugewOrtz nog aan de bekomen vreeselgke brandwonden overleden zoodat vaa de zea die uit het brandende huis werden gebaald alleen n Abraham Rosenstein t n Jozef Nengewflrtz in leven zgn Ban toestand ia ernstig maar niet bepaald levensgevaarlgk omtrent de oorzaak van den brand vernemen wÜ het volgende Op de tweede verdi ing van perceel 27 woonde Marcus Nengewürta wiens kinderen bg den brand het Uv i variereo en naant down het gezin KatwA De vroow van Katzoff wu beiig vet te braden op de kachel de vlam iloflg in de pan deed eanig goed dat te drogen hing in Iwand vliegen en weldra stond het vertrek in liehte laaie De vlammen verspreidden lieh snel de aangrnizende vertrekken werden aangetast en dé bewoners uit hun eersten slaap Of eschrikt wïaten zoo spoedig niet wat er gaande wa raakten het hoofd kwgt dachten er niet dadelgk aan te vluchten en zagen zich weidrade uiting langs de nanwe trap door rook en vlammen afgeaneden Op de derde verdieging woonde aedert enkele weken vrouw Roeeuitein met hare beide kinderen baar luan is nog ia t baitenland Volgens et verhaal va de baren bwl zij wellicht nog wel kunnen vluchten maar vonésg en haar kind den dood bg hare poging om nog ieto ïe redden De overige bewonen hadden zich weten te redden De bovenverdiepingen van beide perceelen zgn geheel afbrand De kamers op den begaaen grond bieren gespaard en kregen eveoals die op de eerste verdieping waterschade 4 Ëen woord van lof mag niet onthouden worden aan de brandweer waarvan de commandant en de onder commandant aanwezig waren die dadelijk zoo flink handelend optrad en die zoodra het maar eenigvzins doenlgk was het brandend huis binnenging om met levensgevaar te redden wat oog te redden was Vandaag stond den geheelen dag een menachendrom zich te verdringen voor het nauwe gangetje in de Kerkstraat om zoo mogelgk iets te zien De politie hield echter het terrein afgezet De verslagenheid in de bunrt over deze droeve ramp ii algemeen Ondanks bet ongunstige weder is de begrafenis van Oeneraal Klerck met groot eerbetoon en onder groote belangstelling geschied De Kooingin Regentea was vertegenwoordigd door Generaal Jhr van Spengler Verder waren aanwezig schier alle ledeu van het Militaire Huis der Koningin Generaals Hl ofdofficieren oud kameraden en vele minderen lerwgl vele vrienden de lijkkoeta volgden De militare kapel voerde treurmuziek nit Jbr Lauian Trip kolonel commandant van het reg grenadiers en jagers en luitenantkolonel Verspgck herdachten de groote verdiensten van den flinken krggsman den eerlgken trouwen loyalen menscb vriend eu vaderlander Jhr Mr R A Klerck bedaukte namens de eenige zuxter De beer Aug P van Groeningen eenige jaren geleden bekend geworden door bgdragen in de Nieuwe Gld c en als schrgver van den roman Martha e Brugn is te Rotterdam overleden lo ouderdom van 28 jaren De Openbare Handelsschool alhier herdacht heden baar 25 jarig bestaan Uit het lioia met de hoofdene op de Keizersgracht bij de Heerenstraat waar de school gevestigd is woei de ving en de leeriiogen hadden vandaag en moi en vrgaf gekregen Hedenmiddag werd Ket feest plechtig geopend met eene reunie in de Aola nn bet Universiteitagebouw De leeraren ën vele leerlingen waren daar saamgekomen en verder curatoreè verscheidene professoren eenige leden van den Raad de leden van de feeatcommissie tal van oodleerlingen bekende vertegeuwoordigers van den handel en een groot aantal belangstel lenden Zg alten verzamelden zich in de Aula waar de heer F Rode leeraar in de Fransobe tasl en letterkunde die gedurende de oprichitng aan de schoot verbonden was een feestrede hield Na afloop daarvan wan er receptie in de wachtkamer der Universiteit Hedenavond hebben de leerlingen een feest in den Artls Schouwburg Het diploma A voor de zuivere toepansing van het Oomspondentieschrift en vertrouwdheid met het spttsem Stolze Wér t kon beden venitrekt worden aan de Heeren A Bolhuis NoUrisklerk Ten Boer C G Dekker Hoofd dm School Nede L J de Jong le Ambtenaar ter Secretarie Bcetsterzwaag H Swieringa Notarisklerk Ten Boer W Zonneveld Med Stad Amsterdam en diploma R tot bet geven van Oaderwgs in de Stenographie volgena hetatelsel StolzeWéry aan de heeren J Esnieger iustitutnur Rotterdam W Gréve correspondent IJsielmuiden G Kets volontair bg de politie te Kampen F Z Mehler letterkundige Zwolle en W Wgker onderwgzer Wieringerwafcrd De Deenscbe driemaat schoener May welke door den storm van jl Zondag op de Kaloot is jijiaRriffld werkt zich voortdurend meer in het z nd zoodat hot schip verkocht zal word o Dt bemanning heeft zich kunnen redden en wend te s Heer Arendskerke gehnisvest Van JSmmenea beklaagd in eene openbare vergadering welke 14 November in Stroueken gehouden werd opruiende taal ta behbsn ge sproken is heden door de rechtbank te Amster Üb vrggesproken De eiach was twee jaar De dierenbende die in den laatsten tijd de omstreken van Delft onveilig maakte door talrgke diefstallen van kippen en eenden is door de Delfteche politie aangehouden De tjalk wdke tgdens de hevige stormen op ongeveer een half uur afetands van het eiland Marken zonk in bet vaarwater van Ënkhuiien richting Amsterdam zat is nu van een baak en s nachts van een licht voorzien De Hai Bche recbtlunk heeft gisteren 0 R wien in Duitachland de doodstraf wacht wegens het plegen ran een moord in het leger veroordeeld tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf Te Sneek is Woensdag nacht diefttal metinbraak gepleegd in eenen goederenwiigou vande Boilandsche spoor Ontvreemd werden eenstak Cheviot van 30 M een stuk dril en eeneparcg sinaasappelen De beer J Boers is benoemd tot residettte Baadjermasin Delftsche Opm Te Ammerstol is tot gemeente secretaris benoemd da Heer J Bos burgemeester dier gemeente BolteDlaodsch Overzicht Het Eng L crhoia heeft met aanzienlijke meerderheid eedige amendementen die bet Hoogerbaia op de wet op de gemeenteraden gemnakt bad verworpen Dit was van groote beteekenia omdat vele liberaal unionisten zich bg de regeering aansloten Dit is de groep liberalen die zich ter zake van Home Rule van de Gindstouianen afscheidde Do voorzitter verklaarde dat de Lords door de amendementen betreffende den omslag der belastingen der privileges van bet lagerhuis hebben geschonden Sir William Harcourt de minister van önautiën viel gisteren in een rede te Portsmouth het Hoogerhois beflig aan Hg brandmerkte de bonding der lords tegenover de door het Lagerhuis gemaakte vietten ala een uiting vim verachtelijke zelfszucht die de pairs dreef alle belangen met uitzondering van de hunne met de voeten te treden Het Huis der Gemeenten zou alle amendementen der pAirs op de gemeenteraden wet verwerpen eu ten slotte zon het Hoogerhnis evenals zoo dikwgti te vloren moeten toegeven Het bestuur van bet congres der TradeUnions stelt pogingen in bet werk om een monsterbetooging te doen bonden in bet Hyde Park als protest tegen de houding van het Hoogerhnis in zake de wet op de verantwoordelgkheid der werkgevers Het zou eene betoogiiig moeten worden grooter dan die welke een tiental jaren geladen plaats had toen de pfiira de kieswet hadden verwurpen Joaeph Ëmile Henry de anarchitt die de bom wierp in bet rafé Terminus l t een volkomen onverschilligheid aan den dag voor de gevolgen van zgn niiadaad Tot zgn bewakers zeide hg dat hg aan de guillotine de voorkeur geeft hoven gevangenisstraf Ongeveer een jaar geleden vefliet hg Parga om in Londen te gaan wonen daar scbgnt hg met verscheiden comiMgnonB het complot gesmeet te hebben en man vermoedt dat hg ook betrokken ia bg vroegere ontploffingen De Fransche politie kreeg 17 Janaari nit Londen bericht van bet vertrek van vier anarchisten Vier detectives werden er toen op uitgezonden om een oog op ben te houden Bg deze arnarchisten was ook Henry een vriend van de anarchisten Duprat en B bastjen Faure Henry werd drie of vier dagen bewaakt maar zgn gedrag was zoo ordelijk en geregeld dat de politie haar toezicht spoedig dpgaf Men zoekt nu naar de drie anarchisten die met Henry nit Londen kwamen Naar de nd pendance meldt zullen twee inspecteurs van de Fransche veiligheidspolitie te Brnssel komen om huiszoekingen te verrichten bg de Brasselsche anarchisten daar men vermoedt dat l mile Henry met eenigen hunner in betrekking heeft gestaan De politie heeft ook een anarchist gearresteerd die nog gevaarlgker heet dan Henry zekeren ïiernard Wegens die arrestatie zon onder de anarchisten groote neerslachtigheid beHrschen daar hij vier jaar de ziel waa van al hun ondernemingen Bernard werd meermalen w eas aanhitsing tot moord plundering en bransticbting veroordeeld Het laatst werd bg veroordeeld in November 1890 Hg vlocbtte toen naar Barcelona waar hg de anarchistische partg organiseerde Bg was zonder twgfel betrokken in de Spaanscbe bomwerpiogen maar na 28 maanden in de gevangenis te zgn geweest beeft men hem wegens gebrek aun bewga vrggetaten Te Parijs werd hg dezer d fen gearresteerd men vond op zgn kamer brieven van VailUnt waunit men zjjn mede plichtigbeid aan den aanalag in de Kamer meent te kannen afleiden De Londensche politie ontving van de Pargscbe politie bericht dat tien anar 2biaten onmiddellgk na den aanalag in het Cafff cTermiaaa naar Londen gereiad zgn langa veraehillenda Ignen deels om hutfoe oude kwartieren in het midden van Londen te betrekken Ëen hunner moet om eene dreigende arrestatie te ontgaan gevlucht zgn naar Greenwich waar by io het park aldaar het slacbtofier werd van eene helsche machine of van ontploffingstoffen die hg medevoerde Nabij de sterrenwacht hebben de parkwachters geweldige schokken waargenonyen De geheele nabaoTiobap waa to enboten Men vond daar een rreeeelgk verminkt peraoqn van omstreeks 30 jaar biykbaar een uitheenwch man wiens eene arm afgerukt was terwgl de ingewanden hem uit het Igf hingen Ëen plas bloed omgaf hem Hg leefde nog doch bezweek kort nadat hg in het gasthuis waa gebnoht Hg was onbekwaam eenigerlei ophelderingen te geven onder het veracbrikkelgk Igden dat hg ondergaan had Zgne verwondingen en de kleur die zgne huid had aangenomen stelten het bniten twgfel dat het eene moderne ontplofHngstof was die zgn dood veroorzaakte De Fransche en Ëugelsche papieren die in zgn zak gevonden werden toonden aan dat de persoon een vertrouwd leider der anarchisten waa waarachünlgk Martial Bourdin genaamd De justitie heeft eea onderzoek bevolen alsook omtrent de geheimzinnige pakjea met onbekend poeder die de overledene bg zich bad Koning Franz Jozeph van Hongarge heeft Pest weder verlaten nadat hg nog voor zgn vertrek dr Wekerle in audiëntie ontvangen heeft men gelooft dat de oppositie zich misrekent indien zg nog op don koning van Hongarije noopt voor de verwerping van bet ontwerp tot invoering van het verplicht bui rlgk hawelgk Het geheele ver blgf van den monarch ia een aaneenachakeling van ontgoochelingen voor de oppositie geweest en dat hebben zg die daartoe behooren best gevoeld al z gen zg het niet ronduit De clericalen laten geen middel onbeproefd om de aanneming der wet te verhinderen Toch zgn de voorteekeneu niet gunstig voor de oppositie De verkiezing voor een bestuur der Kamer viel nit ten gunste der liberalen evenala de stemming over het voorstel van Ugron De Koning ziet zeer goed in dat de val van het liberale régime van Hongarge de ernstigate gevolgen hebben zoo Ën daarom heeft bji na lang beraad zich gebeel aan de zgde van bet KabinetWekerle geschaard Hj wil nu eenmaal den grootsten vgand van de i Triple Alliantie kardinaal Rampolla den triomf niet gunnen dat de regeering in onmin zou geraken met de warmste voorstanders vau hetMiddenËnropee ch verbood Ën voor zoover de wensch dei koaioga in een constitotioneelen staat eenigen invloed heeft kan de liberale party in Hongarge er op rekenen dat die invloed zal worden aangewend ten gnnate dec door baar voorgestelde hervormingen ViisoherU Berioht Ammeratol 16 Febr Van Zaterdag 10 Febr tot en met Vrgdag 16 Febr zgn alhier ter markt aangevoerd 108 wiuterzalmen prgs per kilo van 1 15 tot ƒ 1 35 Kralingen 16 Febr Deze week werden ter markt aangevoerd 875 winterzalmen prga 1 05 k ƒ 1 45 per Sons 00BB2SP0NDXNTI8 Onze tooneelverslag ver verzoekt ona to willen melden dat hg zich heeft vergist toen bg meende dat de bewuste fsuteutl nog kreupel was De gebroken poot is gelukkig goed hersteld BarsarlUke Stftnd QËBORËN 15 Febr Francisous ondera A L van Oudshoorn en G Verlaan 16 Janne e ouders W Hoebeek en J Lafeber Anna Cornelia ondera B J A Cramn en M Middelweerd OVERLEDEN 14 Fehr J C IJaaeJatein 2 ra 15 P F Viaser 72 j A van Hoorn 18 d 16 J de Bruin wad A Vermeg 70 j M C Fraikxn hoisvronw van G Togthof 34 j A M van der Laan 13 j 10 m P Moeringe 60 j 9 m 17 M 0 de Graaf 12 d ONDERTROUWD 16 Febr R Bog te LemsterUnd 52 j en M de Pater 48 j Uaattreoht GEBOREN Tennis oaders G de Bmgn en J Spek Bhatiaantje ondera A Aaker en A Langerak Maria oudeti P de Jong en A van atum TUiBt VE3 IBLËDËN a Ondanee 18 j