Goudsche Courant, dinsdag 20 februari 1894

SSste Jaargang Dinsdag 20 Februari 1804 No 6282 Nieuws en AdvertenlieBlad moor Gouda en Omstreken ADVERTENTÏËN worden geplaatst nui 1 5 regels k 60 Centen iedere regel moer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üit ve deier Courant g eschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden w ƒ 1 86 franco per po t 1 70 A onderlpe Nommers VUF CENTEN OPENBABE VBUWILLIQB VERKOOPING De Notaria J P MABL8TKDE Mj SJ Bergambacltt ia Toomemena op VBIJDAO 23 PEBBUABIen2MAABT1894 dea morgena ten 11 are ten hni ran C tin on HEB op het dorp aldaar in het openbaar te rerkoopeBi HET WOONHUIS geteekend No 40 met 8CHCUE TUIN en EEVB taande en gelegen aan de dgklaan onder Bergambacht groot S Aren 80 Centiaren Om te aanaaarden 1 MEI aanataadde Firma J Welter Wijdstraat A No 42 ïffliüE Mimii Eenigate en goedkoopate ADBBS TOor 0BBBEIDB GOBDEB 1 BOGEN 0 133 BealelUnge sorden apoedig en nat aigelnwd 1 maal BBKBOOSB U8VSa 08O A m os Afc B 73 73 Beurs van Amsterdam It FKBBUAEL TorJcfi aiolkoara M ia a 100 io V ir u ♦ loiv M a 81 108 811 v 100 104 saa 880 101 l l a 18 Via mij 101 IM 80 80 loi 101 170 188 104 80 184 l a 84 78 108 187 181 10 48 00 18 l a 108 78 UI 104 881 II l 1Ö7 10 lOll 101 108 loy 88 IS SI V 101 Hisnu cm Nid W 8 V diU dito dilo S dila dito dito i HoiiMS Obl aaiidl ISSllt ItAUB liuohrtiribg l8ftS 81 i Oomltt Obl 10 ptpior 1898 5 dito in uWer 1888 8 Fmnaii ObUg aot lukM dito dito BnuaD UU Oou U Saru 8 dito Omom 1880 4 ditabyRalbi l88a t dito bji Hopt 188 0 t dila ia goud Ion 1881 8 dito dito dito 1884 8 nwi Porpal Mhuld 1881 4 Tnuu Oepr OoD Mn 1890 4 Gm leootDg wrio D Om iMoioK icrio C ZciDirE Bir B o obl 18 l 8 Ibuoo Obl Buit 8ob 1880 VnrBKUiLA Obl 4 oab p 1881 jiUanEDUf ObligktiBn 1881 8V BormoAH Bt l loao 1888 8i X N Afr Hudelir uoJ ikmidib T b Mij UrtilloirfoD DaïlUulaobippg dilo Arab üypotbMkb pandbr 4 Olllt Mü der Vontanl laod a Qr Uypolbaakb paudbr 4 Kadariandiohi baak aaad Nad Haadaloiaataob dilo N W k Pao Hjrp b paadbr 8 Bott Hjrpotkeakb paadbr 4 Utr Ujrpothaakb dito 4 OoaTlKE Ooat Hoaf baak aaod Buil Hypotbeekbaak paodb AMBtiKiL Kquit bypota paadb fi Vi BOV ui Vi Kuw L u Pr Uaa oert t NlD HoU U 8poor r ll j aaad Ui tot Eipl r 81 Spw aaad Nad lad Spoarwaim aaod Nad ZaidAMk Spa aaad 8 dilo dilo dito 18 1 dilo 8 Iuui Bpoorwl 188 8 AEobl i Zaid Ilal SpwmU A il obl 8 FoLM Waraohau Waoaia aaad 4 Soal Or Buaa 8p Hy aaad Balliaeha dito aaod lll a 7 Va Faatowa dito aaad 8 IWUIK Dombr dito aaad 8 lm Gb Aiow ap kao aand 8 Lwoiro 8awaat 8p Ui obÜR 8 Onl Vttebak dito oblit 8 Z idWoat dito aaad 8 dito dito oblig 4 10 tid 11 107V 1 114 fVa in i Autau Cmt Pao 8p M j obl 8 Okia fc Nortb W pr C t aaad dit dito Wia 8t Fatar obl 7 Dantr k Bio Gr Bpoi oort T a UUloiaOootral obl ia oud 4 Loaiar k NaihrillaOart T aaad Uoxioo N 8pw Mü lebyp o 8 Miaa tUnaaa 4 pot praf aaad N ïork OaUrio fc Weat aaad dilo Peaai Ohio oblig 8 OragoD Calif la bvp io goud 8 81 Paul Uiaa fc Maait obl 7 Ua Pao lioofdliia oblig 8 dito dilo Uno Col la hjp O 8 OmiD Oaa Soutb Cart T aaad Vn 0 Ballw k Nar Ie h d e O itmilard Omaibai Mi aaad Bottaid Tramarog MaalB aaod NiD Blad AmalardaiB aaad I Blad Boltardam aaad 8 BiLS Blad Aatirarpaal887 i i Biad Braaaal 1888 l i Kous Tkaiaa Bagullr Oaaellaob 4 Ooanmt BlaaUiaaaiag 1880 8 K K Ooat B Cr 1880 8 Sruin Blad Ibdrid 8 U 8 Hm Var Bal Hjrp Spobl aerl 8 7 107 APVERTEWTIfiW Voor de toIo bewgian rui daalnamiog bjj M OTwlia ii ngn g ll H Bohtgonooia JOHANNA WIJNANDA BABBIBB8 g b Loon twtnig ik door drae ook nuiMni mijue Kiadwan n Behawdkindoren hartaleltui dank W F BARUIBBS Baarlm Fabr 1894 BIEKBOTTËLARIJ Korte Tiendeweg D 93 D ondoigeteekend borwlt lioh bg roor daring Van Vollenboven s l xtra Stout TOor Blorf nn i JUiigltid r Zwi km m KnuBTroawMi mU mM t V Brt tk nd Drank door H H Doolorm MBiboTolen wordt door mï rtMd bdogm l T rd VrMRt t r p PRUSOOURANT Attentie s v pi Oodwg tMkaDd brengt bg dne ter elgemMD kennii dkt da liiida 32 jami door wglm haar ecbtgenoot gedrefon H0I8 m EUTUIOSCHILDEBSAFFAiaBop d D ouden loti ia WORDEN VOORTGEZET door harui Zoon B C mm STA FBBB in vereeniglng mrt dm Hmr J VBBr OBBB oader de Firuia vaa Staveren Co hopende ig hrttalid rertroorren iniUn noRen erlangen onder miuame aanbereling UBd Dieaareiae Wed J VAN STAVEREN Tolgeni borenetaande kenniagenag berelon ondergelpekende tich beleefd aan roor alle roorkOKende werkzaamheden OBd Dw Dienans H C VAN STAVEREN J VERGEER BuU Biitulg Plafond eit De eoraUe SehUder BAAM O 14 Bekroond Gouden Medaille Bbussel 1888 B0@1BI1K nit de STOOMBIEBBBOUWEBU DE DRIE H0EFIJZER8 r SliTS vat WiESBERGIIS te Vreda Verkrijgbaar ad 0 ce f p r halre fleich HENEI DUUNSTEE Kleiweg No 4 p Prima WIJNEN ne LIEBO1 BEN BINNEN en BUITENLANDBCa 0BDI8T1LLEEBD MlNEBAi WATEBEN OPENB BE VBUWlIiUQE VERKOOPING A De Notaria J i MAHLSTEDEte Bergambacht ia roomemeoa op WOENSDAG 7 MAABT 18S4 dea morgana ten 10 ore ten haize ran Mej de Wed BLANKEN te BaMtneH m het openbaar te rerkoopen De Eouwmanswomg geteekeod I 32 aan den IJaeldgk onder Sitin alamede direrae peroeelan WGl GNHOUILAK en UITERWAARD stMnde en gelegen onder de gemeenten REEÜWUK en EEZENDORP t r grootte van ÜO I Beetaren Om te ganraarden de Landerijen bg de toewüting het overige dan 1 Hei a e Biaeder bg biljettan en inlichtingen bg denNolarii TE HÏÏUE GEVRAAGD een Pakhuisje wat ingericht kan worden tot ST ALLI NOTOor PAARDEN Adrea onder No 2309 aan het Borean deier Oonrant TB HTJTJISr Twee ineenloopende FLINKE PAKHUIZEN Gelegen RAAM O 36 Te berragen Boraaó deier Conraat Ontrangen nienwe Kranaoh model COI3©BTXB3iT ran af 45 ent tot 8 Qnlden Alaiiede Znigcoraettan en ook üoraetlen roor de aUerdikato Taillaa in da finale oitrerkoop ran I S KEISEBaÏMtoWews 6R00TE UITVERKOOP 1 Gedurende de week Tan 19 tot 24 FE9RUARI ziülen tot zeer veel VERMINDERDE PRUZEK worden OPGERUIMD D Uoogenboom Csn Wereld Tentoonstelling ANT WERPEN 1894 De ÜVederlandsche Commissie bericht dat het haar g elukt is den lermijn van inzending te doen verien 7en tot 25 FEBRUARI 1894 Inschrijvin rsbiljelten en inlichtingfcn zijn te bekomen aan het Bureau HEERE GR CHT 127 Amsterdam AUG M J HENDRICHS VooniUer ALFRED DAi lELS PenningiiHester Mr T H L BERG8MA Swdarii VOOHTZETTING van de Groote Jat VOORJAARS OPRUIMING JÊ Id het Schoen en Laarien MagazIJn In de Korte Groenendaal Zal nog eenig en tijd beneden alle Concurrentie BEinSTB C3I2 00TB PA E TIJ HEEREN DAMES en RINDER SCHOENWERK tot buitengewoon Lage Prijzen uitverkoopen Alles Handwerk 21 © Étstlstg © OPENBABE VBIJWILLIGE VERKOOPING Da Notaria k l O 4 f HAHLSTEDE te ÊB Bj K Bergamhadit ia ToorneS9BKSB mena op W0EN8DAQ 28 FEBBOABI 1894 dea morgena ten U are in de Stadeherberg te ScAoonAom in het open baar te rerkoopen geteekend No ill met OETIMMEBTEN en EBVBaneene partjj BOUWLAND jdaarachter ataaode en gelegen aan den Schoonhorenachen Kerkweij onder Bergambacht ter grootte ran 89 Aren 7a Centiaren Om te aanraarden de WONING en EBF lo MEI a a het or eriije bg de toewgiing Orthopedische Corsetten BMl BUI Toor iederen leeftgd ipKondagr en Maandag Blauwstraatil we ItorttM Ipöad H Sieutee Da te Bediening Soida aaeli A Banuuii k Coo 1 OOUDA 19 Fflbroari 1894 Kentdugit vennoedelgk Dinsdmg den 6d o Uyart tui den bowoaen van Woerdeo eene foerdnebt met proeren te wachten otw het drinkwater van den beer dr Van t Ho£f te Botterdam die daartoe sal optmden in eene gvcombinerrde Vo aderin ran het dapartemeDt der MaatRcbappo tot Nat van t Algemeen en TAB de afdeeling der Vereenigiog tutbevordering Tan Fabrieks en HandwericsogTerheid aldaar te honden in Üafé Neuf Beroepen b j de Gereformeerde Oem te Woerden da M KenlomanB te Ziehkzee Zttterdag VQn in Den Hai twee onderoffiflieren voorgesteld aan den adjudant van den iaapecteur der infanterie de ééo geheet model de andere geheel bniteomudel gekleed teneinde te onderzoeken in hoerer de snit der mndelkleeding gewgzigd kan worden om er de ptompbeid sooreel mogelgk aan to ontnemen De jonge man die te Winachoten in het tation op zyn vader drie rerolverachotea lorte h klavk bg de M toi Stpl tu atuM poorwegeta nit den dienst ontslagen Da Tadur ie bjjaif geheel berateld San ferschrikkeiyk ongeluk bad Zaterdagochtend te ongeTeei 11 nnr plaata aan den Haagaehen Steenweg te Breda Zooals m n weet was men bezig de overbtglselen Tan het fort het voormalig petroleummagasgn weg te ruimen Eeneklapd kantelde en der mnren om en werden twee werklieden door de steeuen getroffen met het noodlottig gevolg dat de arbeider O onmiddellijk werd gedo en B als doodelgk gekwetst naar bet gasthnis werd vervoerd De ongelukkige arbeider Q laat vronw enacht kinderen aditer Na fi G Aan de Amersfoorteche Phoenixbierbron werg zgn Zaterdag de werkzaamheden gestaakt Zoowel het kantaor als hef fabriekspersoneel is ontslagen Voor velen is dit een zwaren slag daar Tole personen door de fabriek hun brood Twdiendan Te Konstantinopel heeft dezer dagen een ontzettend Toorral plaats gevonden Het hnofd fBVlLLETO FBIÏTSES 7EBA i Hy sekresf self asn ray met bet vsnoek om de nalateuteh syopr vrouw geheel te gelde te makea en voor hem aaar eu bankisrsbuU ts Loodeo te seadsD Eq niets vso het onheil V vfoegi de notsrls Keker siebier kort en bondig De bankier las de Isoooieke schildering vso den fpleitierlooht op het WeUsmeer van het loibreken van den storm en bet omslaso der boot Alles wss soo snel in sijn weik gegasD dat hg de graaf niets bad kunnan do n voor de redding zyner dierbare vrouw hg bad zelf nog de tegenwoordigheid van geest sd om sieb aso eene plaak vaat te grqpen wsarmee by op eeo eeDumen osrer gewor pen werd doch ook gered Ni eeoife koel deftig klicksDde pbrseen over den jsmmatlgkeo dood der oDvergetelgke gemalia ging de edele grasf tot de sakea over het venoek om de aaUteosohap der gravin naar Londea ta lendea Ds bankisr vouwde hel sebrgven dst met bet grsfelqk wapea prijkte weer langzaan samen eo Uikto deo notaris peiDseod san Die is rassod loel wedawnaar geworden V ouHide déi0 Wis soa vaa die beiden toeb wal het eerst dea inval hebben gekr en om in dit aaigeMida te gaan qMlavaren Zoadn tw fU dt eener school was tweemaal door een doUeii hond gebeten Hg liet zich dadelQk door drie zeer knndige geneeaheeren behandelen en toen Ata juist by hem zaten en een onderzoek naar zyn toestand instelden werd hg eensklaps door de vreeaelgke ziekte overvallen en beet de doctors herhaaldoiyk in de handen en aan het hoofd Ook zyn eigen vronw die bg de beraadslaging der genee hwren tegenwoordig was bracht de ongelukkige veracbeiden verwondingen toe Daarna snelde hg de straat op waar hg echter onder vre iseiyke stuiptrekkingen neerzonk en stierf De drie geneeaheeren en de vrouw zyn op akelige wgze to etaËeld Zg zgn in eene inrichting oj genomen die op gelgk wgze geschoeid is als die van Pasteur te Pargs Omstreeks den annvang van dit jaar kwam in een der nieuwsbladen de volgeude advertentie Toor Wordt gevraagd een doctor met arts diploma Ned wet io PennnyWaniS met vrije woning stal en tuin en a KX dollars gegarandeerd InforojHtiên geeft mr Zuidema Al fanderstraat Chicago III pp verzoek van eenen belsnghebbonde werdeip langs ufficieelen weg informatiën ingewo nnen waarbg bleek dat Zutdema in die advertentie genoemd aN klerk werkzaam was in een manufacturenwinket te Chicago en igarigk mtM bet plswtwea van 4e ssiaw r sa g i voor eenen Nederlaadtchen arts niets te makeb had maar dat dit geschiedt was door zekeren Zrigtman van Noppen vroeger wonende t Amsterdam en edeft eeoige maanden verbigflioudende te Chicago De consnl der Nederlanden te Chicago die deze inlichtiogeu veirstrekte betrearde bet dat zooveel genees kuodigen aan de oproeping i de adverteotitgehoor gegeven en hunne diploma s ingezonden hadden en meldde tevens dat er geen Nederlandscb arts in PennsjWanii werd verlangd Zwigtman van Noppfn vroeger Ud van den Kralingscben gemeenteraad houtkooper officier bg de schuterg enz hier te lande maar al te zeer bekend Nog in het vorige jaar kwam hy te Utrecht en te Amsterdam met politie en justitie in aanraking wegens h t onbevoegd oitoefenen fender verschillende niimen van de geneeskunde Het schjjnt dat hg na zgn ontslag nit de gevauganls te Amsterdam naar Chicago is gegaan en aldaar zich als arts heeft gevestigd Bg de jongste examens nsn de Ëngclscbe h oogescbolen zgn een paar Terinakelgko bokkpn gpRchoten Een der candidaten beweerde wispehnnge malle gravin I Keen notaris dat geloof ik oietl riep Kstalia bewogen nit Zg verdisDt het diepste laadelgdon I zg was altijd voo bang voor water als een kat en na soa daar boven in het koude Noorden zulk eaa nerstel hebben kuoueD doin De beide heeran £ at en haar verschrikt aan Behoud zalke gedachten voor u mijn kindt sprak de bankier ernstig Zij leiden tot vreosdlgki gevolgtrekkingen welke wg niet mogen mHkeo Tueh ia het een sketige gesohiedenit 1 Daar moet ik nu een wildvreemde het i oote vermogen uilleveren terwgl de wettige erfgenaam in da wereld wie weel hoe hulpbehoevead rondiiverfl Doob w t helpt het Ket moei De graaf soA nt ontisiteod veel haast to hebben De notaria voegde hier geen woord bij nam hoed en atok gaf den bankier de band en glnz Natalie east een blik vau overeenstemming en een fluisterend v jf taur groetend been Juiat te vijf are stond juffrouw Xstalie Qottbardt ia de woonkamer vsn den notaris Als de nieuwsgierigbei I in het spel fi merkte dete op dan z a de dames sltgd pnoies op tgd I 2iet a er soms tegen op Dat DUtI Toch ben ik niet in t0 humeur Het lot dsr rqte gravin heeft mg asngegrepen ik ksn bst drama van het Wettemeer nist van mg a tetten Dat begrijp ikt Ook mB hseft het den eetlust benomsa vooral toen ik alle omstandigheden die vooraf gingen n eos kad overwogen Zooals reeds het be raa die grarea fssohisdsais my X qninox dag on naobteveniug afgeleid vaa van eqoa vroowelijk van equos paard en Doz nacht en derhalve nachtmerrie beteekoDde Ken ander schreef in een ot atel orar Hendrik VIII Cathariaa Parr dia den koaing overleefde zon onthoofd worden maar hü stierf den dag voor hg het doodvonnis teekande De verkiezing van een Wé der Btaten van de provincie Zuid Holland ia het hoofdkiesdistrict Leiden ter vervulling van de vacature ontstaan door bet overlgden van den heer L M de Laat de Kanter zal plaats hebben op Dinsdag 20 Maart a s en de herstemming 100 die noodig mocht tgn op 3 April daar AanTolgoode Vrydagavond werd in bet Minnahuis een gesticht voor oude lieden te Leiden de adsisteutte der poÜtife ingeroepen daar een der verpleegden was verwond ge wordeo door eenen medeverpleegde een ma i van ruim 82jarigen leeftyd A n het politie hureau gebracht bleek uit het verhoor aanvankelgk door den dieustdrienden inapeictear en 1at r door dei commissaris van politie afgenomen dat de dader niet wel by het hoofd was althans waren zyne woorden zeer onsamenliangeud en kwam zgn verhaal hierop n der dat bg het denkbérfiHnid dat f ne medeverpleegdea h n doot verbranding of door bedwelming van het leven wilden berooren De verwonde een 70jarige heeft de gewoonte om steeds met eene der handen op den rog te loopen en daarom zag hg in hem den man die de chloroform droeg e6 wilde hij dezen zoo hg zeide teekenen Hoeivel de gewonde niet levensgevBarlgk getroffen is bleek eene der wonden nog al van betppkenis te zijn Ëen geneesheer heeft den dader krankzinnig verklaard Ig zal dus tot zgue opzending naar een gesticht ondbr toezicht au de politiewacht verblgveu Zaterdi morgen te 9 uren was de knecht van eenen drogist te Leiden bezig mei boenwas op de kachel te smelten waarbg hij een weinig terpentijn goot Op een gegeven oogenblik ioeg de vlam in de pan waarop de man deze Tan de kachel nam en daarmede wegliep gevoegd door de vrouw des halze door de hitte net hg de pan Talten waardoor de kleederen der vronw in brand geraakten Nadat hulp toegeschoten was werd zg in bet voor hare woning gelegen water gedompeld dl ch het bleek dut zij rppHi prnitiL e brand donker en raadselachtig voorkwam edo u hei eindewsariijk geworden f juist gHigk ik vreesde hoogst iragiaeb Wie weet welk een tresrapel daar op het meer is afgeapeeld 1 Og hebt dien griyif Altorf nooit willen vertrouwen juffer NatalÏB l i itondait geugd neen 1 Zijn loerende blik boezemde mg schrik n afschuw in het wsa m ala waa hij sohler een maaker verborgen 1 Ja mgn beate Natalie op vermoedena magen wij nimmer beoordeelingen gronden Ik hob iiidertijd hg den Zweediohfln Cauaul een ondencofk omtrent graaf Altorf ingeatald en toen onireot dit gfslaoht dat in t begin dezer eeuw met Ko iing Berosdotte nssr Zweden ia gekomen da mseat gerusutelteade berichten bekomen Uraaf Adalbert da laatste tak van dezen stamboom heelt zioh ainda vele Jaren in bet buitenland opgehoaden Ja ata bet ware de halve wereld bekeken en eindsl k bier het anker pworpen zooreel staat vsst Dat hij een egoïst een zelfzuchtig weten is van bet booid tot de voeten wil ik gaarne ondertchrgven maar een avonturier dis voor misdaad niet ten terugdeinzen neetf juffrouw Natalie tot zulk een geloof brengt ge me niet I vl at zal inderdaad ook nieta aan de zaak veranderen merkte Natalie op ik Voor my breng de gebearteniasen met elkander m verbend den spoed waarmede het hawelQk voltrokken is ds haastige reis naar Zweden den dood der jonge vrouw het dailelgk opvragen v n kare nalatenschap en dan ksb ik nog myoe vermoedens U oombinssvt als eea reobtor I JMimsr dat hier da daiaas aog niet ro dat vak vordan opgeleid wonden had bekomen Ook de knedlkt had deerlgk zgne handen Teri nuid Een paar konynen kan in den tgd va Tiar jaar tot eene kolonie Tan één en een kwart millioen ni ebreid worden De Aoatraliache kolonjiSn weten van dese vmohtbaarhdd neda te preken Enkele jaren geleden werden ko nynen daar ingevoerd en nn woidan elk jaar zes millioen kongnenvellen naar Engeland vencfaeept Door den heer O Carrd ia loi B ali W van Den Haag bet verzoek garicht om op het door hem aangekoehto torrvin aaa hatQeraraDegnootpleio eene bonten tent voor hst garen van voorstellingen gedarenda de aanatModé mprmjanden op te richten B en W stollen Toor aaa adniaant toote staan om een hoaton circos op to lichten an te hebben gedarendï het a niiaanda xomarseiioen onder Toorwaarde dat v6ór of uitorlgk op 10 October e k de geheels hontra opatol weder van bei torrein Terwgderd 1 Door den directonr generaal der staataapoorwegen is het penoueel twlast met het geldelyk beheer de meest mogelgke omzichtigheid aanbevoles by bet innen van bankbiljait Q in verband ttwi de in omloop sgnde valnhe Utjetton en daarbg de Tolgende kenmarkea opgegeven het papier der Talscfae biljetten ia uiterst xaoht en soepel in het gevoal Het watermerk ontbreekt er in Wel heeft men dit nagebootst in sommige exemplaren door latere incterapaling doch da afwgkende Torm der letten is zeer duidetgk De valsche biljetten zgn ton minste aan twee kanten glad afgeaneden de echte slechte aan ééne zgde De ralaehs biljetten zgn gedrukt op ongelgmd papier Tochtig maken vertoont zich in doorschyo een heldere vlek niet bij de eohto biyatton da gravure van den raud mist da sachtheid en geiykmatigheid der echte biljetten Het meest kenmerkend vertoont zich dit onderachaid in ds zachte partyen van den rronwenkop Tooral in den achtergrond die naar bovan vlekkerig en gebroken niiloopt Men Bcbrgft nit Hilrersnm aan hei D r N c Nog altyd bleef de vraag zullen ia onae schoolcommissie ook dames zitting ktTga fx cm beaatwoord Oorzaak van dit uitttiTin bet nemen ran een beslissing ia het Tolg nda Bg de behandeling Tan deie taak in den Hnad werrt de bedenking gaoppwd dat het U soa er voor in de wteg zgn geltgd Hola vriend I ik bea seer goed met m B loi tevreden I Doch laten we na gaan De oude heer knfwpte zyn overjas dioht nam hoed en atok en verliet mst ds jonge dame bet bnis NatsUe had rich in een senvoudigen rsgenltoatel gebald Na een tameiyk lange wandeling bersiktM sy otndelijk De gondea Druif In ds dsui Icwam de welgedane waard hsn tegemoet voorkoüoad als altgd Zoo mgnkeer da notaris 1 riep hg met een strijkvoeije dat doet my byzonder veel genoec t Wilt u aamen binnengaan vOoeden afond Mótler groette de notaris hew de hand re ikond Wil u niet ophoudsnj ik kaa immera nws fauissaugetegeDbeden is uwe vrouw Ui de hsnd In da kjjdken nt aris I Veel ts doen I H Hannes I iMupVd I kun je niet zien f Je raat slles om I Tiü taaade ddBKmet me Wfclie Hanses was razend druk had de teri juffrouw niet opgemerkt en kwam d sgne lading spgs en drank in botsing mi die luid om de potaierlgke tompbaid Isphte Wat gaat dat bier druk toe t Aoisterde sy haren geleider onder het voorutappen toe Ik hsbvu vooruit gewaarscbnwd Ue notaris trad met de bankiersdoehter in Ae aan den tuinkant gelegen woonkamer die door een hanglanp veriioht werd O hier sist het er liet en bnpseh nit dacht Natolie terwyi bare bUkken in het rond sloeg