Goudsche Courant, dinsdag 20 februari 1894

8 7 4 10 08 8 88 8 87 11 10 84 8 81 M Utrecte SiNiorwegve blndlDg nel GUUÜA WioterdleDSt 1893 94 AaoKevaiiger 1 Oetober m nn Greeawlcfc eaada 73 8 8 01 8 4 IÖ 4 8 08 r iï i r ZV t i 480 7 10 8 8 8 4 4 0 10 8 11 8J0 10 11 08 HOTTI DAy 8 80 8 48 10 17 10 87 lO M 10 41 0 47 8 08 8 18 8 1 8 88 a 86 4 08 4 40 n lS 80DDA sHage 6 487 807 4 8 88 8 4810 1411 8818 1 ijll 8 16 8 46 8 48 4 1 4 4 6 I 7 8 0l 8 Voorb 64 lOJO 1 44 stt 4 48 7 08 s N dL d6 68 f 1 4 f te 7 11 Z 18egw 08 10 8 1 68 7 80 M BI Kr 14 t 8 04 t 7 ïav M l 10 41 O 0 781 8 1 Onada aO 7 0 18 8 8810 1810 8 18 0318 461 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 88 iAl IM 1 3 10 08 DTBECH t OOC D A CIreeht 8 18 7 60 68 11 84 18 08 li tO 8 10 3 6 4 48 8 18 7 48 ST 8 08 8 60 10 07 10 84 Haraielea 8 47 8 08 10 08 18 18 8 84 4 08 4 8 04 Woerden 63 8 10 10 16 18 88 4 18 t 1 üadewster 7 07 8 18 10 84 IS J 4 84 8 18 Gouda 7 80 8 38 8 84 10 87 18 08 nk88 1 88 3 604 37 6 0 7 08 8 80 8 41 8 88 10 40 IJ AHSTIBDAII SOVDi 7 8 40 11 10 11 87 l40 4 10 10 7 88 8 47 AmatardsaWp 10 8 88 ll tt 11 4 8 4J iM 7 4 10 0 IJM M IMé IM 4 SOUD a DIK Biie Oonda 7 80 1 4 8 04 8 87 10 4 y ll 18 81 1 01 1 87 8 88 4 48 8 87 8 88 7 18 8 88 7 10 4 11 11 11 80 ï2r i J 48 8 88 11 01 V 1 18 e 4 87 U 4 Bl Cr 7 47 l IefW 7 88 01 N d L d 8 0S rb 8 07 1 8 1 18 1 84 I 1 88 H e r8e V 4 10 07 H 7 18 41 l il 1 48 1 87 4 88 8 8 88 8 41 7 48 8 8 10 1811 18 11 4018 HOI Dl BTIIO to 86 18 48 8 8 t l 4 18 4 47 8 88 8 01 7 46 8 810 00 M O J7 s t 8 87 7 6 10 11 18 8 44 e 8 04 6 44 8 17 8 0 10 88 11 88 8 61 8 1 8 80 18 lO M 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 8 4 1 8 86 8 88 10 10 68 9 Ouua a H8TIKD1H 10 66 18 1 11 8 bmotauB na Troom in da MhoolsoBiaiaie ion itrgden nut dê fwordaninn Dat wm wel bX tc bewguD mur enmaal lulk en mss inff geopperd sou de stflmming orer de Toordncht ontuiTn kannen tgn en het zoo ntioneele beginel lerwarpen knnnen worden op grond nu deteeteeptie Om nodeqnuetie snirer te ttellen beeft de scbooleomaiuiti die de voordracht heeft ingediend de7 e teraKKe nomen en een wgziging der verordening f oor G teld met bet 1 om bet aantal commiaaieen nn 6 op 8 te brenxon en om onder deze acht aan twee rronwelijke leden plaatste geven Lanf s de en weg zullen de tegenatanders gemakkelijk met het plan om de echooicommimie maer in orereenatemming met belangen Tan de Mderagiers en bet onderwjj in te richten Tenoend worden en bet voorbeeld van Leerdam volgen Want tot minder glone voor Hilvenom moet ik mededeelen dat onze plaste niet de MTSta is die eane vronw in oe scbonlcominieiiie loo brengen Het stedeke Leerdsm ie het Gooiscbe Inatoord in dete vóór geweest en beeft de mogel kheid van een betere regeling na het plaatselgk echooltoezickt bewezen Bat iBandelablad brengt de woorden inkwrinnering waarmede Tborbecke ala woordTOerder der Btaatacommiaaie van 1848 dencbtatreekscbe verkietingen bg den Koning aiibntl Ma die lea van 1848 aan onze dagen te hsbben Tooigebooden beeloit bet blad aldni Hen paate wat bgna ren ha ve eenw geleden door Tborbecke aldni van de Grondwet en de rechtstrepkacbe verkiezingen gezegd werd toe op da aanmerkelgke uitbreiding van Uesrecbt die tbani aan de orde is en de oorden zgn treffend van aetvaliteit en waarhaid Wat in 1848 gold van de gezeten klasae dar bnrgsrg ia thans nist minder waar van de werklieden Ds tgd is voorbij dat men beo wat op ds gondicbaal Khroomvallig wordt toagewogen met gealoten oogen kon doen annemant Zalk een volkskracht die zich elf bewust is geworden mag niet Isnger van kaar aaadesl in het Staatsbeleid worden nitgiislotsn Men moet thani ook dat deel van one volk psrsoonlyk aan het algemeen belang verbinden gelgk in 1848 de gegoeden en in 1887 een groot deel van den middenitand ZiMala Tborbecke voor een halve eenw zeide Bist om ds Tolkimeening van den dag te vlsisn maar om een vertegenwoordiging te TStkrggen dis licb in alle opzichten het orKaan gsvoelt van de natie en daardoor da Kegwring mst nationale kracht bezielt Dat beeft de liberale partg in 1848 begre I sn aan baar ia het toen te danken geweeat in ons Und de groote hervormingen van en volgende jaren met volkomen kalmte L jtot itand gekomen Zg heelt bgtyda de JL vreten te verxeiten en beefl daardoor tsvolaie en schokken gekeerd Thans ataat man voor een geiykeoortig vraagstuk en van de liberale partg verwachten wg tbaCi niet miitder dan baar voorgangers in 1848 hebben gedaan Ontegent ltk zgn nagenoeg alle liberale Kamerjedsn oprechte iCorstandera van een groote uitbreiding van het kieemcht die zich tot het groi der werklieden uitstrekt Oe pondv ag van hel fegeeringeoutwerp toekenning WO iêarecht aan allen die in eigen onderbdbd sa dat Aa hnn gezin voorzien ia door ongeveer iUen ah san aannsmelgk kenteekkn voldoende aan den gnwdwettigen aiaob arkend Kr beataat enkel verschil over da toepaaaiog over de bawgzen voor bet bezit an bet kenteeken Dat verachil dreigt de groots hervorming door allen noodig geoordeeld Sa doen mialokken 8 8 8 48 8 48 8 88 1M 1M 7 88 1 48 f 88 Maatdfiakl ineuwerkerk OapeUe ottaidam lotlardam Obpelle Nieuwerkerk Uoordneht Ooada 8 8 10 8 18 8 88 8 88 u kT 11 18 O 10 18 8 81 Ooada 8 88 8 40 7 88 8 0 Ondew 8 80 8 84 Woardea 8 67 7 018 11 8 40 HaraielMi 8 04 7 08 8 48 Utreeki 8 1 7 88 8 88 8 41 10 81 10 08 10 86 IIJ 8 81 8 10 8J8 8 40 7 88 8 14 Oaada Aiislardaai Wn lOi Wti meenen de volle wsarheid uit U spreken wanneer wg verzekeren dat de natie voor die verwdiillen nist veel gevoelt Waar allen verklaren hel eens te sgn met de Begeoring over het eenige of voornaamate kenteeken aefat de eenvoudige borger bet onbegrgpelük dat men een non jioaaumitav maakt van de nitwerkittg na dat gronddenkbadd Bg bagrgpt dat da bairgzen voor bet bezit van bat lenlarken meer of minder streng knnnen gettald worden Velen kenren het zelf goed en achten het noodig dat de Kamer er naar sttevm wil de nog wel wat mager gebleven waarborgen ook van het gevrgzigd regeeringaoniwerp te ventarken zoodat inderdaad het voorzien in eigen onderhoud enz c bg elka kiezer aanwezig ia Doch dat men znlk een regeling niet in bevredigende Kata zon knnnen bereiken langs den weg door de Begearing ingeslagen maar alleen langs een geheel anderen weg door opaomming van een aanlai voorten en klassen vait burgers dat wil rf hg de meeaten waarlgk niet in Prof Boys beeft er in zgn laatste Gidsartikel van gezegd het vraagvtnk ia inderdaad veel te groot om het in allerlei kleioe jariaterii te verdrinken c En zoo oordeelen ook de meeeien die buiten de Kamer staan en met bezorgdheid zich afvragen zal nn inderdaad een zoo gewichtige hervorming achipbreuk Igden op verschilpunten van betrekkelijk ondergeecbikt belang Zal men ter wille van enkele iMomen het geheele l oach kappen Te fttht zal men het der Hegeering euve dniden wanneer zij zich chrap mocht zetten tegen voontellen Hie in den geest van baar ontwerp bigvende enkel de waarborgen tegen mithmiken willen versterken Maar zal niet eveneena mat volle recht bet worden afgekeurd wanneer de hervorming van bet kieerecht miainkt door acheoring onder de liberalen Als een deal van hen in plaats van zich in te spannen om het voortitel der Regeering zuo veel noodig aan te rollen en te verbeteren blgft bg den eisch dat een geheel ander stelsel worde gevolgd ofachoon dit in de nitkomaten bedroevend weinig verschil zal geven De las van 1 74 strekke tot waarichuwiug toen een aanzienlgke verlaging vandencensiis viel wegens het ellendig verschil tneaehen f26 en f28 En vooral Tborbocke s woorden van 1848 dat alle vonden en kronkelingen eener vreesachtige etaatkondec niets undera doen dan bet gezag der Vertegenwoordiging ondermijnen T Do liberale partg dia in 1848 met Tborbecke trots het angstgesehrei tegen rechtetreeksche verkiezingen de burgerij tot mederegeeran riep toone ook nu vertrouwen in de toekomst sn in ons volk Z geve asn de Grondwet aena onbekrompen nitvoeriog Zg helpe ook nu in den geest dar aanhangige r geling een kieawet tot stand brengen die z ker niet den door sommigen verwachten beiU staat zal brengen maar het vertrouwen ZaV versterken in een rechtvaardig Staatsbestuur op breaden grondslag gevestigd Een plantenkweeker te Le Perreoi bg Pargs il naar men bericht van vreugde gsetorren Hg had al lang gehoopt op da corde voor landbouwkundige verdienste maar tot dusver was hg steeds in zgn verwachting teleurgesteld Toen nu onlangs onverwachts het bericht kwam dat de liegeeriug hem die orde had verleend werd de arme man ziek van opgewonden blijdschap en hg stierf eau paar dagen daarna U 88 1 08 1 18 1 1 1 8 10 88 11 08 11 08 11 18 11 88 18 88 8 48 8 81 7 8 7 47 7 48 8 07 8 18 10 08 10 11 8 18 8 8 81 8 8 04 8 80 10 11 1 1 18 11 1 ua 8 61 1 40 188 Toor bet kantongerecht te Utrecht stonden terecht eec paar vleescbhouwars van wie de eerste was beklaagd dat hjj in zijnen winkel tai verkoop of tot het maken van gebakt op bet hakblok had liggen een atuk lundvleeach dat volgens deskundige den beer Hoefnagel niet alleen reeds af keurd wa maar ook stook Bet bleek dat bekl reeds meermalen door den heer Hoefnagel gewaarachuwd was niet met zgn slecht bedrgf voort te gaan d jB tonder gewenacht gevolg De tweede vleeschhouwer was beklaagd dat hg in een pae gealacht rnnd de longen van een ander beest bad gehangen dat goedgekeurd was en zniks om te voorkomen dat door den keurmeester zou ontdekt worden dat het geslachte beest aan pawlziskta leed De ziakta wao echter reed zoover gevorderd dat de heer Hoefnagel de tnberculov toch onidekta in da klieren vbb den bals en andere liebaarasdaelen Tegen bekl dia ontkende werd door het O M eene bachtania van 6 dagen en tagen den aaralan vleesehbonwer een boete van f25 geëiscbt Het blgkt uit dergelgke overtredingen bijiui in elke kantoogerechtzittlng dat er wel eenige grond bestaat om aan te dringen op eeoigen spoed mat bat stiehtao van aan abattoir Da jonge landbouwer D H te Wonbrogge die een o jarig paard zon afrgden viel ar af en kreeg zoodanigan alag tagen zgn gelaat dat zgn aangezicht als t ware verwrongen ia doordien bet kaakbeen is gebroken Een vermakelijk misverstand had bg de ligplaats der Brilsche schepen te Honkong plaats Opeen mooien Zondagmorgen kwam een Brit ch stoomschip in de haven met omgekeerde vlag In het vlaggedoek van den zeeman beteakent dat muiterij aan tword c Dadelgk zonden de voor anker liggende schepen eenige sloepen met tot aan de tanden bewapende matrozen op bet binnenloopende schip af om de muiterg te bedwingen Het was een ware wedstrgd welke sloep er bet eerst zou zgn PgUnel doorkliefde zg het zilte nat en deden bet schnim der zoute baren in alle kleuren van den regenboog opspatten De toeschouwen op den wal dachten dat ereen wedstrgd plaats bad en deze meeningmoesten de muiters ook toegedaan zjjn wanttoen de booten bgna gelijktijdig aan bet bennaderende fchip waren gekomen hieven deschepelingen die nieuwsgierig den wedloop ofliever de wedvaart badden gadegeslagen eenluid hoera aan en noodigden den kvgandvnit een hapje te nemen Deze begreep er nietsvan en op de vraag vWaar ie de muiterg luidde bet antwoord Bij ons geen muiterijaan boord Eu de omgekeerde vlag dan vroeg de bevelhebber van een der sloepen meteen blik naar boven O die verd scheepsjongen I c was het boos antwoord Die bengel doeir altgd zoo ieta als wij hem niet opde vingera kijken Wg rullen hem iedereenpak slaag geven De Nederlaudscha Gezant ta Brussel Baron Oericka van Herwijnen vierde zijn 80eu verjaardag Bg die gelegenheid gaf de Nederlandsche kolouie in België te zgner eer een feestmaal in het Hotel de Snéde te BrOseel ouder vooraittarasbap van den acbildar De Haaa waarj met den jubilaris en zgn eohtgenoote ook zgn kinderen en kleinkinderen aanzaten Voorts zal hem een adres met 400 handteekeningen smaakvol ingebonden tot een album worden aangeboden met een zilveren kunstvoorwerp dat den achtbaren diplomaat een bigvende berinnering ann den feestdag zal gn Baron Gericke van Herwijnen de deken van bet diplomateokorpa aan ons Hofc zegt r Independence Beige waaraan wg bovenstaand bericht ontleenden is algemeeen bemind hier te lande en het treffend buldebetoon van onze Nederlandsche gasten zal hier zeker een sjmpathieken weerklank vinden Da treeniging tot bestrgding nn knoeiergen in den Boterhandel zal op Woensdag il Februari 1894 des namiddags ten édn uur in het Hotel Kraina K lski te Amsterdam eene algemaana vergadering honden waarvan de agenda luidt Mededsclingen van bet Bestuur Verslag van den Penningmeester Baipreking van de volgende vragen Zal de Vereeniging pogingen in het werk stellen om de naleving der Boterwst te rerzekeren Zoo ja welke middelen zal zg daartoe aanwenden of 8 88 8 08 8 10 8 17 8 88 4 80 4 87 8 04 8 11 8 80 7 80 8 40 aoVDk 11 80 11 0 1 48 1 88 8 08 t 8 8 18 8 48 18 40 3 10 DEI 18 08 Zal de Veraeniging bg de Regeering aandringen op intrekking van genoemde Wot c Deza bespreking sal door aaa dar Mea van bet Bestuur worden ingeleid Verkiezing van ledni na hat Baatanrin da plaata van da Haaren J H de Knjaer H H Lngard en J Rinkea Borger die alsrxKidanig moeten aftreden en nn dsB baer H Qalbartama die bedankt beeft Mededealingen en rooratallen nn daladaa Balangitallandan knnoan door bet Beatanr worden geïntroduceerd Beviga toora tegen baar boren deed eai vronw t Langerak onder het snüden van boterhammen dood neervallen De baar A J de Beaufort biald in de jongste vergadering van de Nederlandacbe vereeniging te Londen voor aan talrijk gehoor eene lezing over Nederland en de zilverqoaaatia dia govolgd werd door een debat waaraan eenige der aanwezigen deelnamen De lezing werd mat de meeste belangstelling gevolgd De Berlgnsche boekdrukker Werner da hoofdman der zoogenaamde onafliankelgke aocialisten die van het gezag der oude partghoofden als Bebel en Uebknecht niet willen weten en meaf den anarebistiscben kant opgaan is naar Nederland gevlucht na sjjn drukkerij verkocht te hebhen Bg had nog 6 maanden gevangenis te doorstaan en was ia verscheidene strafvervolgingen gewikkeld Ta Donkerbroek Fr is Donderdagavond een openbare vergadering gehouden naar aanleiding van eene kerkelgke quaestie aldaar Voor eenigen tgd werd in de kerkekaa van dat dorp ean tekort ontdekt van 225 88 hetwelk thans evenwel is aangasnirard door Kerkvoogden De beer A de Vries hoofd der school te Donkerbroek die steeds de rekeningen opmaakte voor de kerkvoogdg en dit deed natuurlijk overeenkomstig de aanteekeningen van Kerkvoogden zelven werd nn beschuldigd dit tekort door onjuiste administratie te hebben veroorzaakt Deze beacholdiging wilde de heer De Vries zich als ambtenaar en ala burger niet laten aanleunen en vandau dat hg eene openbare vergadering had aitgascbreven waarbg de Kerkaraad KerkvoogdaBi notabelen en balangatallenden werden uitg noodigd om zgne verdediging te hooren en zoo mogelgk te weerleggen Met voorbeelden werd door den haar Da Vries aangetoond dat het kerkelgk beheer ta Donkerbroek veel te wenschen overlaat dat er dikwgls wordt gehandeld in strgd met alle wetten en reglementen en dat door henl faéi haaldelgk op footen werd gewezen totdat men hem eindelijk als scriba paaseerde De schold lag volgeda hem geenszins bg hem maar bg liegenen wier beheer niet deugt Tevens betoogde de spreker uit officiSala stukkeQ dat hij zgn ontsUg als organist niet alleen inhumaan maar eveneens in strjjd mat reglementen wav gehandeld Zelfs werd dia handeling van Kerkaraad en Kerkvoogden door bet Ciaaaikaal Bestuur ten strengste gegispt ofschoon het onmachtig stond om het verkeerde van Kerkvoogden in dezen te herstellen Van den Kerkaraad of van Kerkvoogden waa niemand tegenwoordig om zich tagen da aanvallen te verdedigen Overigens was da vergadering zeer druk bezocht Uit Brussel komt de droeve tgding dat da Nederlandsche schilder Piet Ojens Donderdagmiddag aldaar is overledear lederetn 8 40 10 48 47 f 8 84 s 10 1 ë 10 10 11 0 4 48 8 88 7 07 4 18 7 17 8 08 7 84 8 08 7 81 8 18 8 68 7 8T IIJM 8 48 IIM lU 8 18 8 80 U 841 IIJO 114 8 M J8 8 44 ondaracheiden als hnnne personen Nn is deeen gestorven in de kracht van zgn leven ean braaf zaer beminnelijk man een bekwaamsn oorepronkelgk schilder Maar hg leeft althans nog in zgn broeder dia hoe droef te moede ook zgn werk zal voortzetten Ean variatie op bat oude paard van Troye is onlange door Amerikaanache spoorwegroonn beproefd Ineen goadarenwaggon van ean trem waarin a een brandkast met 50 000 dallars in goud Werd vervoerd hoorde een beambte tusschen de stations Chadron en Bay Springe iets bewegen in een opgezetten bison die te Whitewood waa opgeladen Toen hg dien Hion van naderbg bekgken wildeTiel ean der glaaen oogen van bet dier er uit door het gat werd een revolver op den verbaasden beambte gericht en de stem van eenman die in den hison verborgen zat dreigdehem met den den dood als bg niet terstondden trein liet stilhouden Do beambte liet zich echter niet uit het veld slaan Hg ging op zg om de revolver ta ontwgken eu sprong op den rog van don opgezetten bison die omviel met den daarin verborgen mover Deze deed vnnbopige pogingen om zich te bevrijden uit sjjn eigenaardige ge vangenis maar dat gelokte hem met Ue baambt bleef op den bieon zitten Toen de treia ta Ha Springs kwam riep men om hulp en deauo uit den lison werd gevangen genomen Bete bleek een berucht roover Joe Dolton ta xgn naar wien de politie langen tjd te vergeefs had gezocht Waarschgnlgk lagen er langs den weg mannan van zgn bende in hinderlaag om op hetgegeven oogenblik met hem den trein te plunderen BUITENGEWONE VEKGAUEKING DBK Afd Gouda van de R C Volksbond ter gelegenheid VAK HOT JoaauiA viS Pios Lm XIII op Zondag 18 Febr 1894 ia da zaal Kunstmin der Sociëteit lOns Genoegen De Voorzitter der Afdeeling de heer Kriek opont de vergadering met een welkomstgroet aan de aanwezigen en doet voorlezing van een telegram dat door het Contr Bestuur v d B C Volksbond is afgezonden aan Z H den Pm Tevens deelt hjj het antwoord van den H Vader mede dat met veel geestdrift toegejuicht werd Daarna werd staande de vergadering eeu telegram verzonden aan H M d Koningin Het was van den volgeoden inHKd De Afd Gouda d Ned R C Volksbond bijeengekomen in boitengewone vergadering betuigt eerbiedige hulde aan H M de Koningin Nn verscheen de onderafd St Gregorius onder directie van den Heer A Willers op het tooneel dat voor deze gelegenheid smaakvol venierd was Rechts stond de buste der koningin links die van den Pans Beide waren geflankeerd door prachtig groen terwgl boven de borstbeelden transparanten waren geplaatst mat deze opschriften Leve Z H Paus Leo XUIe en vLeve onze Kqningin De nog zoo jeugdige Zangvereeniging bracht ons dan twee stukken ten geboore die wel in deu smaak van het talrgk pnbliek vielen Vooraf was reeds door de geheele vergadering het Bondalied staande en met ontblooten hoofde gAongen Vervolgen geeft de Voorzitter bat woord aan den Eerw Pater N van Haaael nn de orde der predikheeren De Afd Gonda v d R C Volksbond mag tichzelve gelnkwanachen met bet feit ean man als pater v Hassel in haar midden te babban gehad Reeds dadelgk nam de gewgda redenaar bet geheele auditorium in door zgn zoo aangenaam stemgeluid en met welk aen talent met welk eej welsprekendheid met Üoanal vnnr sprak hg zgne prachtige rede nit Waarlgk de B C Volksbond had eene gelukkige keuze gedaan Pater v Basael her1 innert met een enkel woord aan de H Bisacbopswgding van Joachim Pecci op 19 Febr 1843 Hg herinnert ook aan de drie zware varpliohtiagan die den mageren grgsaard ziJn opgelegd nl standvastigheid in het geloof laivere liefde en oprechte vredelievenj eid Sp kar schetst ons op keurige wgze Paus Leo ull ala de man des arbeids Zgn arbeid ia da arbeid des gaestea Bij strijdt met onvernrakte kracht tagen bat ongeloof dat het zingenot ala het ware geluk voorapiegelt de maataehappg verkankert tegen de vrgmetselarg aa hare gevaren en tegen de socialisten Ia zijn brief over de walen der Maataehappg lagt de Paus dat Christus alleen de weg naar bat waarachtige geluk is en stelt den H Fren ci nB als toonbeeld van deugd aan de Eatholiaka mannen tot voorbeeld De arbeid des paiuan is ook vooral gericht tegen hen die aiat maar galooven aaa een leven na dit leven Patar van Baiaal schetst op keurige wgze Christna ala bet leven der menachheid Bedankt 800 apnk bg dat Christus uw Vader is dat nw laven niet bier maar hiernamaals is dat er niets bestaat tenzg door Christus Daarom vereenigt U Katholieke mannen om den strgd tegan bet ongaloof ta kunnen volhouden en om eenmaal zegepralend uit het strijdperk te treden De welsprekende redenaar herinnerde hierbij aan den U Jozef wiena oog ateads gericht wu naar zgn Bemelschen Vader De gevierde redenaar schildert ons Leo XIII als de man uitgeteerd van brandende zorgen voor den H Godsdienst Met smart wijst hg op het oogenblik der troonsbestijging van hem die den H Vader van zijne vrgheid beroofde mo XIII ia de man des Igdrns zoo sprak de Pater Doch voegde hg er hg ook Petros hoeft geleden en in Leo XIII wordt do aprenk bewaarheid De knecht ie niet beter dan de baas Leo XIII is de martelaar der liefde Al heeft ook nog gaeu bloed gestroomd toch noemt Patar v Hassel den H Vader een martelaar want zegt hjj dasr is geen zwaard noodig En bg al de martelingen heio door het ongeloof de vrijmetselarg eu de socialisten aangedaan meikt de Paus de Staatsman de geschied voracbor dépUatabekleedervan Christus Zijn arbeid is een reuzen arbeid te zwaar voor een nieoscboukracht Noclithans komt dat zwakke dat als t ware doorzichtige lichaam alles te boven Na Ijjden komt verblijden na het kruis kwam de Terrijzeuis Paus Leo voert strijd geen strijd van geweld tegen geweld neen Leo XIH voert een strjjd des geestes een strjjd om recht om waarheid een strgd om den vrede Gods tegen de beroeringen der hel hg roert don strgd des liehtü tegen de duisternis Hij ia de vorst des vredes in den volsten zin des woorda De Ksth Kerk tolt in hem een der grootste volgelingen vnn den H Thomas van Aquino Het hoefde dan ook geenbzins te bewonderen dat dnizendeo en duizenden naar de Eeuwige IStad togen om den H Vader bg gelegenheid van zgn Gouden Bisachopsfeeathimne kioderljjkebuldete brengen Ook koningen betuigden hjj dat jubelfeest hunne gehecl tbeid hunnen eerbied hun diep ontzag voor den stedehouder vnn Ctiriatus op aarde Maar en hier volgde een daverend en herhaald applaus de werkman stond in de eerste rg om den Paus Koning zjjne be wijzen van innige verknochtheid te geven Daarna voerde de Zangvereeniging nog eenige mooie nummers uit De heeren Kriek en de Vries zongen solo s Vooral het Wee8 gegroet door den beerde Vriee ondervond luide bg7aUbetuigingen die wel verdiend waren De voorzitter dankte den Eerw Pater Van Hassel voor zijne aohoone rede Hg kon geen woorden vinden achoon genoeg om deo Predikheer naar verdienste den dank van den Volksbond te brent en De heer Kriek spreekt nog over de pas opgerichte onderafdeeling Hulp in noodc en zegt dat voor de afdeeling eene collecte zal gehouden worden onder de aanwezigen Nog bracht do heer Heesterman van Moordrecht een woord in bet midden hg spoorde allen aan tot ware christelijke liefde AlatHulp in nood bloeit zal ookde Volkshondbloeien zoozegt hg De Voorzitter neemt nog ééns het woord en biedt pater v Hasfiel het Eerelidmaateehap van den R C Volksbond Afd Goudn aau dat door den eerw priester aanvaard werd Hg verzoekt daarna allen om met hem in te stemmen en gezamenijjk uit volle borst te roepen Leve Leo XIII I Vervolgens werd nog het Volkslied staande en met ooldeklen hoofde door de geheele vergadering gezongen Een welverdiend woord van lof mogen we niet onthouden aan den heer A Willem die de onderafd St Gregsrius gemaakt heeft tot wat ze nu reeds is en aan den heer W Kngie die het koor uitstekend begeleidde met zjjn pianospel Doch niet het minst prjJKen wjj de vele moeiten en zorgen welke he t Bestuur van den R C Volksbond zich getroost om zijnen Leden zoo n aangenamen leerrgken avoud te verschaffen I=OSTElR ItJE lNr Telegrammen in geheim schrift worden voorloopig niet toegelaten in het verkeer met de 4taliaanBche telegraafkantoreo iu de provincie Massa Carrara eu op Sicilië Bjj een eventueel in 1894 te hoeden examen voor klerk der Postergen en Telegraphic zallen de vrouwelijke caodidaten er op t rekenen hebben dat in de behoefte aan klerken slechts voor ten hoogste een vierde dOor benoeming van vrouwen zal worden voorzien Zg zullen afgescheiden van de geslaagde mannelgke candidaten een afzonderlgk rangnummer verkrggen en naar volgorde van dat nummer eerst dan benoemd worden als op de kantoren waar vacaWiree ontstaan plnatsiog van vrouwelijke ambtenaren zonder bezwaar voor den dienst kan geschieden Op nader te bepalen tgd in de tweede helft van dit Jaar zullen de ambtenaren aangewezen in no 26 det verzameling van 1893 in de gelegenheid gesteld worden het examen af ta leggen ter verkrijging wan het radicaal voor deu post of voor den telegraafdienst Vorplaaiat van 23 Januari tot en mat 5 Peb mari 1894 1 Febroari De commies dtr Telagrapbia 2de kl P Nieuwenbnisen T te Rotterdam nn het vereenigde bgkantoor Kruiskade naar het Hoofdtelegraafkantoor der Telegraphic 2de kl J J Hetterachg van het Hoofdtelegraafkantoor naar bet vereenigde bgkantoor Kruukade 15 Februari De Surnumerair der Postergen A Grutterink van Terborg naar Schevaningen 1 Maart De Commies der Telegnphie 2de kl D van de Rotte van het vereeoigd bgkantoor Kruiskade naar dat in de van dei Taktlrast te Rot De Snroumerain der Posterijen J H L Meuffela en F E L Meoffela van Rotterdam naar sOraven hage Geplaatst de met ingang van X Maart 1894 benoemde Surnumerairs der Posterijen en Telegrapbie D Aejjells te Velp J C C D Pronk te Maassluis L J Lgklema te Mijdrecht A H Sootendgk te Enschede H K Jansen te Weesp J K Smit ta Doorn C Evenhlg te Zeist A Terlet te Zieriksee G H Verbeek te Scheveningen G J D Degenaar ta Schoonhoven J Scholten te Boksuieèr W de Vries te Smilde BuUenlaDdsch Overzicht Een rreeseiyk ongulak is aau boord van het Daiiflche marineschip Brandenburg gebeurd Het nieuwe schip was op zyn tweeden proeflocbt het had reeds op deu eersteu tocht met tieu duizeud paarden krachten ea boogeu drnk gevaren en het zou nogmaals alzoo een proef locht doen vóórdat de admiraliteit het schip van de maatschapp vVulkai die het vaartuig gebouwd had overgenomen had Aao boord waren behalve 560 man de kommaodeerende admiranl en andere hooge officieren alsmede de hoofdingenieur van de Vutkaau f Oe ge araentyite 12 stoomketels waren in werking doch daar meu nog niet iu opeu zee va gekomen vber de Brandenburg eerst met 7000 paarden krach ten Iu de macbioekAmer was benevens de arbeiders veel ingt nieurspersoneel by en lot waarneming De ketels machines enz werden richtig bevonden zoodat ook alle erhindingsdenren tusschen de by oudere mft Cbineruituttn geopend werden Plotx litig prong uit eene msctiine aan rtuurboardzydedestoomaf luitin Bhlep los en een stoom vnn 180 a J90 graden Celmus ontvlood met schrikbarend geweld Diiar juist alle kleppen tusschen de byz ndere mnchin s die anders gescbeideu werken geopend waren om den gel kmatigen arbeid te contruloeren zoo vloog uit de ge7amenlijke 12 ketels eene vreeaeiyke vrnik van ktoom door do gebroken kleppen in de machinekamer i tuurbaord yde en verbreidde zich blikstmsnel naur alle kanten daaroeveus Boven op het dek hoorde Bi6n lechts een zwakken knal nu nam men een lichten schok waar Doch spoedig zag men een wolk opstygen Ëeoige half verbrande vlucbtetingeu tuimelden en de kapitein hield dadelijk aan op strand uit vreos dat alles bet voorspet was eene groote ontploffing der ketels hetgeen gelukkig niet het geval was Uit da gesplele vea ters eu gaten iu de benedeuruimtuu was eindelyk stoom ontvloden Toen miinaea tot redding binnendrongeiia deed zich een ontzettend schouwspel aan beu voor Oe yzeren trap vao trap van het tosscbeiidek naar de machiueruimle was gevuld met lykeu die vast aan de treden zich geklemd haddou Ook in de uiachiiiekamer zi men hoopen vnn lyUen Aüen lagen in den doodttryd de hand voor bet gezicht gedrukt om bet inademen vau den gloeienden heeten stoom tegen te gnan met dikke schuim voor deu mond De kleederen waren van het lyf gescheurd de hnid was opeengerold Naar luid van het geneeskundig onderzoek moet de dood by de meesten bliksemsnel ingetreden snn Hlecbtft eenige in het tuBscnendek zich bevindende manschappen konden zwaar gebrand nog vhichten evenals verscheidene in de eetkamer zich bevooden hebbende officieren die door het venster zich buiten boord werkten De hoofdingenieur Jantzen wiena Iglt m n tang vergeefs gezocht werd waa in bet ruim beneden de bovenste gnanderjj der machioekamer e prongen waar hij den dond vond In het geheel zyn er 42 dooden eo 2 zwaar en 4 minder zwaar gewonden De uitgestroomde stoom heeft electrische to stflllen enz zoi mede alles wat ia de uabyheid der machineroimte ia vernield De Keizer zond spoedig een tel ram van rouwbeklag aan deu kapitein en de bemanning van de Brandenburg waarin hy ten slotte zegt Wy zgn alten in Gods baud in bet vaste vertrouwen op Ho U schikken wy ons tnet toewyding itt Zyu ondoorgrondeiykm wil en zien wy de toekomst in vertrouwen en ge Voost t emoet Ik zal ter herinnering aan de doeden eene gedfiofatonisUlel is degaraitoflnskerk te Kiel sticbteo en TOor het overige in volle vaart rooruittt De Bond der UDdwirte hield Zaterdag eene algemeene vergadering waarop 8000 leden uit alle deelen des ryka maar voornameljpc uit de oostelijke provinoiSu verschenen De afgevaanligdeD tot de agrarische party beboorende werden met stormachtigen byval begroet Nadat byna alle spreken zich heftige nitvallen tegen Caprivi hadden veroorloofd werd e n motie tot afkeuring van het Russische han delsverdraar aangenomen Ook werd bralotea dat de Bond atleeo chrisieiyke leden mag hebben De geeetdrifl welke op de vergadaring heeraobte bewees dat de tegenstand der ftgranSrs t n de handelspolitiek in den Bund der Landwirte nog ongebroken il De Bond telt 178 000 leden De conservatieven zullen bij den Rykidag een wetsontwerp tot belasting der margarine indienen De inval der politie in de AntonomicClub het vergaderlokaal der anarchisten te Londen ia in alle opzichten gealai d de anarchisten waren er in het minst niet op voorbereid zoodat de politie vele belangrgke gegevens rer zameld heeft en met omstreeks 80 leden van de gevnarlyke bcude kennis heeft kunnen maken Toen de politie te 9 nnr de club binnendrong waren er nog slechts weinig anarchisten in het gebouw deieu werden naar het louaterrein gebracht en daar zoolang achteraf gehouden Langzamerhand kwamen de overigen opdagen op hun geheimzinnig kloppen werd huu da deur geopend door een inspeoteur die hen met een beleefden glimlach binnenlietf en ben in de groote zaal der club bracht waar zg een hoofdinspecteur vonden die ben aan een streng verhoor onderwierp By de minste poging tot ontvlochten werden hnn de handboeien aan ge leg Zoo liepen allen zonder eenig kwaad te vermoeden in de val Tegen 11 onr bwl men er omstreeks 80 bijeen byna alle£uropeeaohe Ditionalituten waren vert enwoordigd De meeaten waren Duitsohers en Bohemera laer weinig Ëogetschen en ook een Hollander Om halftwaatf wasdeboofdinseeteurmetzyn onderzoek gereed OntploHiare stoffen werden niet gevonden maar de in bestip genomen papieren gaven belangryke aanwyzingen omtrent het doen en Uten der bende en omtrent vele leden die men tot nn toe rergeefi had gezocht Sommige verbooren leidden tot het doen van huiszoekingMi in de woning der verdachtan waarby nog belangryke correapondent es war den gevonden Om middernacht werden alle gevangenen in vryheid gesteld de politie llad al de gewenschte inlichtingen opgedaan Zy heeft tevens door dezen inval een heilzamen schrik gebracht onder het geboefte en de Aulonomic Club heeft Tooreerst niet op een druk Dezoek te rekenen In Balie nadert bat tydstip waarop Orispi van aangezicht tot aangezicht t nover da volksvertegenwoordiging zal ataAi indien ten minste niet ter elfder ure een nienwe verdaging van het parUment wordt uitgeschreven Men bericht dat op Sicilië en in Carrara de staat van beleg zal worden opgeheven zoodra de krygsraden hun werk hebben volbracht Het scbynt dat dit gebeurd zal zyn binnen enkele dagen alzoo voor den 20en den dag waarop de kamer weder samenkomt Omtrent do plannen der regeering verkeert men nog lUtyd in onwetendheid Of zy de interpellaties over de gebeurtenissen op Sicilië in Massa en Carrara zal aanvaarden dan wel de verdaging voor onbepaalden tyd zal eischen daaromtrent luiden de berichten tagenstrydig lïeantwoordt de rflgeering de interpellatiea dan zulten daarmede eenige dagen verloopen znodat dö minister van fioanciën in dat geval zyn plannen misschien niet voor hot einde dezer maand zal knnnen overleggen Overigens hangen er nog ateeds geruchtenin de lucht over een mogelyke ontbinding derkamer hoewel het ook zon kannen zyn dalhet ministerie zelve deze on dit verspreidtals dreigement tegen de afgevaardigden dienog gaarne eenigen tijd rustig op Montecitoriowillen blyven zitten Hoe bet zy binnenenkele dagen als de kamer vergadert zal deheer CrinpT met zyn plan de camdagne voorden dag moeten komen j Aan de Times i wordt nit Lisabon gemeld dat de Franscbe gezant initructiën had ontvangen om naar Parys te komen ten nde met de Regeering te confereeren over de quaestie der Portuge cbe buitenlandsche achntd alsook over die der Lissabonsche havenwerken en der Konioklyke spoorwegen daar deFranschebpnders van obligatiën aer Koninklykespoorw n ontevreden zyn over de regeling die te dezer zake getroffen is Het plotselinge vertrek van den Frans en gezant verwekte veel opspraak Volgens Me oppositiebladen zou Frankryk aan de Portngeescbe Regeering een nttimfttom gezonden hebben waartegen evep hardnekkig wederstand is geboden als voor vier jaren geboden was aan bet Ëngel sche ultimatum Dinwlag zat de ommi8sie uit den AmeVikaanschen Senaat verslag Qttbrt igen over de nienwe tftriefwet Men hoopt t de grooia