Goudsche Courant, dinsdag 20 februari 1894

Woensdag SI Februari 1894 IVo 6S83 32iste Jaargang mmim mmmi JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 481 80V UI 64 71V 108 noi i 78 108 l Vl 7 V maaidarheid tu 204 tagao 140 liamfflen wurmade bet Lagerhui bat ootwerp aanoam den SasaAt ui bewegen xicb niut te rerxetten ag o taue bariorming dia aan handel an n arheid de boog noodige doen Lang gamiate iWi heid moet rertcbaffan Da tnborofttanhelaating dia aaa het ontwerp ia gehecht wekt achter tonnamrnd verxet fooral in de ooateIgke hiaten Zalb de minder proteetioniatiache 1 Near York TimeSf acht een enilii rbrlaatiDü te rerkiezea boTen eene iDkomHenbelaiting Dit verxat tan de democraten ia verklaarhor maar of het ieta helpen uIV Dat de hikomirtenbelaating aan bet tarie wetaontwerp S hecht werd waa het werk der Tolkipartg t Popali t D en roor bec een groote zegepkmal Tenzg de democraten beu oTertroeveo xnllen ag bg de rolgende Terkietingen een Vtrplettareode nederlaag Igden Bnrt rl lk StandBerenlinlMn GEBOREN Alida Margaiatha ondan f Verhoef an M Prina OVESLEDEN k U Akkeringa 63 j k B Oliamana 2 j 91 maal BSKROOSD U9iri8ioio A m OS ikz £ 73 73 Beurs van Amslerdaiu 17 FBBBUASI alotkoara V 781 loy 94V Vor kta Vu 100 10l ♦ 78 71 10 0 6I 6 10 V 8 i 81 18 8 88 100 104V 6 617 loiv 101 116 181V 8 101 101 il 80 O 10 101 Vi 170 118 1941 47 80 i 141 104 181 108 IIOV 7 e 108 187 181 u M l 1811 losVi l8 18 l IV NiDiaum Oark Nad W 8 dilo dito dito a dito dtu dito tVi HonaAi OI l Ooudl IStl l iTtuI InKbry iDK lS l al i Ooaiaxt übl la pipiur 1861 l dito in Eilrer 1888 I FnnaiL Ubll mat tiokat dllo dilo I sauiia Obl Ooit la Baiia I dito Qaeoai 1810 4 diU bUBulhi lll 4 dito bi Hope l 9 0 4 ditoiaioud leoB 18 8 dito dito dito 188 8 ttkxn Perpel lehuld 1881 4 Tsaaiu Oepr Coar lean 18 0 4 Oeo laauia MrieD Oao laeniaK Hria U Ivinln Rir Bee r obl I8 l 8 Ituioo Obl BuiL 8oh IStO VlKUUILl OIjI 4 oobep 1881 AHRianlv UbliRalieD 1881 S i Borrauui 8te l laeu 1886 S i Mw N Afr HamleliT uad Anadib Tah Hu CertiHoatea D iMulMliappiI dito Anili Hjpotbaekli paadbr 4 Oult Ul d Vonteol aand i Dr H potkaelib puidbr 4 J ederlaDaiohe bank aaod Nad Haadelmaitwib dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 BoU H pothaakb pandbr 4 Uu Hrpotbaekb dito 4 Ooenai Ooat HaDg bank aud Bnu Uypotbaakbauk paodb 4 i Aaniiu Eauil kypotb paodb 6 v llaaw L O Pr lien eert 6 Mn Uoll U 8po rw Hg aand Mij lol Kipl r ai Spv tand Nad Ind i poor o ili aand Nad Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 18 1 dito 8 lTiua 8paorvl l887 8 A Bobl S Znid llal Spwmij A H obl 8 FoilK Witaobau Waenen aand 4 txiL Gr Hun 8p r Hy aand I Baliuoka dito aaad Vaalowa dito aand I Iwaag Dombr dito aaad 8 lonk Oh AaoW Sp kap aaad 8 Loaowo Bawaat 8p m obli i 8Oral Tilebak dilo oblla 8 laldWaat dito und I ilUo dito obUf 4 Ain nu Oaet Paa Bp Mjj oU 6 Obia k North W pr 0 aand dllo dllo Win SI Pater obl T 104V 8 1 4 101 loijL 114 117 17 108 DaBntkBioOr Spni oerl r a lUlnoUGaalral obl in Oud 4 Louiar k NaahiillaC en aand Haxieo N 8pw Mtj lehyp o 6 lUaa Kaaiaa r 4 pü pre aand N ïork Oourio k Wort aand dilo Penu Uhio obiii 8 Oiagon Calif Ie byp in oud 6 1 76 t 81 Paul Minu k Mauil obl 7 1 lllVi Un Pao Hoofdliin oblig 6 dito dllo Line Col Ie byp O 6 OaaiDl Can 8o th an i aand Ta O Ballw k Nar la h d e O Aiutafd Omnibui Mij aand Bollard Tnmwen Maati aaod Nw Stad Amitardam aand 8 Stad Bollenlam aaod S BlMU Stad Ant orp nl887 i Slad Brunei 1886 VI KoHO Theiu HeKullt Oaaellaek 4 OdktoiK StaaUiaening 1860 I K K Ooal B Cr 1880 8 Sraiui Slad Madrid t 1861 Nao Var Bea Hyp Spobl eert 8 ADVERTUNTIEN Heden orerleed na een langdurig Igden onia geliefde Zatter Behnwdina ler Tute n ond Tante Hejoftronw C H KLUWBO in den oaderdom rtn 61 JHW Nameni de Familie K ELUWEO Onamhait 17 Febnni 18S4 Zeeatrwt 29 Het dei betuig ik mgnen htrtelgkan dmnk toot da rele en hartelijke blgken nn beUagetelUog den 14n FEBRUARI j l oodar Tonden P BISSCHOP Kapitein det roUonftn Vraagi eeo proef Tan de echte T0EA7E WIJH unberolen door de grootat geneeaheeren Tan het hnia JBSm ktein Krdo Béoje nabg Tokay Hongarge Te bekomen bg C van VLIET MARKT 1 6 H Die fiD Boil J 0 da Liter Taa ffatStUAmMgmüiwit het aeknU laad oaunaoeda aendailatniln röu bJwl warat Mievara la nremUa Waiaaê annin na sTltat laaoid TeontoB na taatallMl aaDr r r TljiBUIK BOai lUUaUeal niki lalia t Mr P H J V WANKOM J HBLKERT Ooatharen arm Wed P B 14 g i do FÜANSCËI STOOMVEBVUmJ Gkemlsohe WuseheriJ TIH H OPPEKHEIMER 19 Kruiskade Botterdam OebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen HooiddepAt roor OOUDA da Heer A VAN OS Az Speoialiteit Toor het atoomen en Torren ran alle Hoeren en Dameegarderoben alaook alle Kindergoaderen Bpeeiale inrichting Toor het atoomen tu plnohemantela reeron bont eni Oordgnen tafelkleedeo eni worden naar de nieuwate en laatate methode gererid Alle goederen hetay geatoomd of geverfd worden onachadelgk Toor de geiondheid en Tolgena ataal bewerkt Wegeua uitbreiding der fkbrieken ign de prüaen 26 gedaald Te atoomen goederen ala nieuw aflererbaar en 3 dagen te rerren goederen in eene week Een ware Schat TOor de ongelukkige alacbtoffiira der Zelfherlakking Onanie en geheime nitapattingaa ia nel beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIt if Hollandache nitgare met 27 aib Prga 2 gulden Ieder die aan de reraobrikkelgke gerolgeu Tan daie ondeogd Igdt moet het loten de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duiiend van een aekeren dood Te verkrggen bg het VerItga Magaiin te Leiptig Neumarkt 34 firmnoo tegen inaendmg van het bedrw ook in poataegela en in eiken boekhandel in Bolland ZAK WOORDENBOERJES bevattende de gealachten der aelfst naamwoorden be neTona eene korte rerklaring van de moeilgkata daarin vooAomende aroordan Tolgena de nfauiM BpMlng Tan Dr H u VRIES en Dr L A ti WINKEL bij Opruimiof i 10 Cent Terkrggbur bg A BRINKMAN ZN IWederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomachepea BOLLASD kapt J 8MIDT en BATA riBB kept J SADER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Toor Traaht of paaaage Terroege men lich bg de Cargadoora det Ma a t a ehip Boompjes 72 te Rotterdam De Btoomiclwpeii looen te Brevenqiutr de markt van BoMr en Kmi te Londen toriawdter uifde VictoriaSron te Ober ahnsfein l üm Tafeldrank Van h0 ninklykef uls der federlanden Kaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te OberUhnstein Gevesligfd Ie Rolierdam Znidblaak 8 Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao DcelsMtiKe door de nieuwste uitrindiogen op machinaal gebied TSrbeterdc fUnieatto en tiifcdaitend gebruik van jne en fijnste grondstoffen garandeerei J6n Terbroiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbeTaleniwaardig bbrikaat naawkeurig beantwoordende aaa den bihond dn xwf Etiketten Do Rrma bobaalde 27 Brerets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma 8 gouden enz Medailles een bew a Tan uibmuitend n fiibrikuit Keeds 1874 schreef de Aooadenue national de Paria Hooa vona ddoaraonn ima daille d er trevÜTe elaanc an oonaUKrftttim daTOtr wcoallMit tebrlntton d Ohocolst bonl ona variea eto to SMIwarek e fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiseurs Banketbakkers eni enz Gaaenalvertegenwoordiger voor KedetlaadJlüiiu Xsttenklodt Amsterdam Kalrerstraat 103 De Zwitsersehe PUlen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 u n door Profeasorm pnetlaeerende Oeneeahaeren en door het Publiek toegepaat en annberolen als goedkoop aangenaam taker werkend en onaehadelDk GoneeS en HulSnÜddeL BeproaM door M lf ll Vlrehow e iiK Blllr T Frerlehs a ji t T Oletl aMnd e üRIIII T SWUlOnl WOn Beelam i a fl BÊIS g Wltt ayyy T Muasbaum ift aea M l m Mejauar i il Berts Aintaniw JS I BS Seederstadt m T Koroijrnakl itrrt i r ¥ l i TL Brandt io ni ra IM 9 orater airmiesMi kwalen der lever laat van êSH M W aambeljen tragenrang Toortdurende Ter B Xre HT stopping n en aaroltvoortkomenila ongeitald U U kedao aaoaUi noofOpUn duitallgheld benauwdheid kortadomlg eld Mbrekaan eetlust na Die Zwiuancl PUIêo vaa dea Apotbekor Blsbanl Braadt worden o aan aachto werkioj door vrouwen gnanie Ingenomen en sUa te verkleaco boven aa ieaarp erkende Zonten Bilterwater DrappeU Uengaall eaa Om het koopende publiek tegen bedrotr t besoheman wordt men er nog in het bgionder opmerluaam op gemaikt dat er Zwlteonohe PlUen la den handel iljn gebracht die op bedrlegelljke wilie er bijna evenioo altiien en verpakt lijn 1 de echte Daarom moet men bij den aankoop liehSwtoigen dal bet Uiket bovenitaande af tedtening Bohd Brandt draagt u aanwUaiaK ar aftoaea Ook wordt mea er bi t biiaoadar op geweasa dat de Zwiteencbe FlUea vaa dea Apotheker Blok Brandt dia bM da Apotbekers TarkrUgbaar DJn alleea la dooiaa A 70 Oeata geaa klilaan düdaa varkoekt wndaa W Hoofddepot F 1 Van SantankoUfts Rotterdam blJ Storingen In de IIIbm nwiiEi Onderbulks organen Kraepelien en Holm s Uina LaOCUBQUINALABOCHE Is de meest Krachtige en Verstefkeide KIIMA WUN aanbevolen door tal ran binnen en bnitenlandsohe geneeaheeren Bekroond matBBBBN DIPLOMA en GODDKN MIIDAIU E8 Verkrggbaar in flaeona h f ISO en 1 Depit te 6oi ia hg den Eeer A E Tï FE Apotheker voorkeen C THDC Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Ooada Saelparadnik raa A Bannuii h I BINNENLAND GOtüDA 20 Febraari 1894 09ot den mioiBter van koloniën om beMV M io worden tot holponderwgzeres bg het nbaar lager onderwijs roor Europeanen en wt denm geiykgeBtelden in NederlaudschlodiS mejnffrouff T M Kroisheer ge teld tei b ikking ran den goaTerneur generaal rao Nedsrlandnh lndig Woensdag 28 Fabr beeft er ten haiae van den heer Dam eene rei dering plaate v d Afd Gonda Tan het Ned Ood Oenootich Op de affeoda komt o a voor De praktieohe opleiding ran Onderw zers in te leiden door den beer B P van Cittert By den heer K op de Turfmarkt alhier ontatoad hedenmorgen een schoorsteen brand die sipll nog al ernstig liet aanzien Dank de nabgblld fan het Stadserf wareo de opperbnuüldiewter de heer B de boekhonder h iilwic de heer S en eeoige werklieden poedig aanwezig Door het aanwenden van Mut was men den brand spoedig meester Later vamen de eohoorateen vegers het werk orer Qi t rnamiddag te oogaT r 5 nar geraakten twee jongens van Van der Horst in het water der Tarfeiogel aan de Vest zyde Gelukkig werd dit opgemerkt door L H Bpee en H Blom die bet genoegen smaakten hen van een wtssen dood te redden In de gemeente Bergambacht bevonden zich op X Jan j t 419 kinderen van tussohen 6 en 12 jaren Het getal niet schonlgaandeo bedroeg op dien datum 50 waaronder 19 die de 2 f Kbool van Lekkerkerk hadden moeten verlaten en op dien datum nog niet elders ter school waren ingeschreven In d gemeente Bergambacht komen nu geene gevaUw ran roodvouk meer Toor Uit slechts iranige gezinoen hebben He kinderea om die nden de school moeten verzuimen De heer Valette heeft als Amendement op dtt kieswet voorgesteld Art 6 aldns In lezen De uitoefening van het kiesrecht wordt geschorst vooi de militairen beneden den rang van officier bjj de zee en de landmacht gt VEVIL L E TOy PEÏÏ ËsTESi 17 yZet u hier mssr neder joffer irant Pe keaken grensde aaa de wooBkamer dooreen raampje kon men er een ooige in worpen Natalie kesk er vsneboisa in De waanUo wisr gelaat hoogrood sag van bet heete haarüruur had bet kind op den arm K oeinm en hield haar net aa teedersa blik hat soete gebakje voor vKsen Tera I g moet neljas tn de woonkamer blÜven lief kind ran avond kuoaaa we u hiiir niet Rsbiaiken miJD hartje t Daw oeeoit dit koekje en nn netjffl zoet xgo hoor Kmd bü mama bl v n koekjes bakken l riepde kleiao baar beide armpjes vleiend om tUa hals der wiardia leegend Oeen mijn uhatje 1 laehta jaffronw MoUer het kbdje ta Nier kussend Nu kyjc SMt weadd e tal de meid is bet niet eon aardig vleistertje F Ja Jttffroav 1 neeode Trina Ik lai het altyd sprak de waardin vol talige tevradnhatd fsulk een kind is een reine tegen isa ik laat het mij diet uit het hoofd prateo dat m jn ovetledsB doktertje self m de kleine Vera heeft ov0rgeson Na blqf dan maar m n oohat maar g iDoet nergens aan knnen Natalia s oo hing onafj wend aan bat kindje dat m t ket l i gesiehtje de werldsrige ipadbloade dnrends den tyd dat de dienstphehtigeo die niet in werkelykeu dienst zyn by kon besluit overeenkomstig art 185 der grondwet bekrachtigd geheel ol ten deele baiteogewoon onder de wapenen lyn geroepen Uit Amsterdam meldt men In het laraëlietische Ziekeohais i Zondagmiddag Jozef Nögewitz en der slachtoffers van den brand in de Nieawa Kerkstraat aldaar overleden De brand heeft dus tot heden in het geheel vyf slachtoffers gomaakfct terwyl de zoon van vrouw Roseu teiii nog met gebroken arm in het ga thuif ligt De toestand van d zen knaap blykt o6ter tamelyk bevredigend te zyn Er schynt groote kans te zyu dat het plan tot het houden te Amsterdam eeoer internationale tentonnstelling van bet hotelwezen en de verpleging van den reizenden mensch in 1895 verwezentykt zal worden Terwijl de universiteiten in de Franscbe provinciesteden trots de meerdere zorg welke onder de derde republiek er aan wordt besteed klagen over gebrek aan studenten neemt het aantal dezer te Parys steeds toe Het is QQ reeds tot bijna li OOO gestegen of 1170 meer dan in 1893 Yporal by de practische lessen der geneeskunde faculteit komt men dan r MA ruimte te ktsrt voor de 6800 stadentun Onder het eerstgenoemd getal zjjn rnim 1300 vreemdelingen en 340 vrouwen waarvan de helft uit het boitenland In de laatste 17 jaren hebben slechts 10 vrouwen te Pnrya den doctorstitel behaald en van dezen is één overleden zyn 2 getrouwd en hebben slechts drie als geneeskundigen een goede praktyk In Parys zyn thans 2200 artsen 129 officiers de sAi té 1389 vroedvronwen en 1155 apotheken de laataten naar verhouding vyfmaal zooveel als t Berlijn Zaterdagavond zijn op den openbaren weg in de onmiddellijke oabyheid van Dokkum achtereen vol gen a twee personen door twee onder Akkerwoodsterbroek tehuis behoorende arbeiders aangerand en van eenig geld beroofd Van een hunner werd de hondenkar in het water gereden De beide daders hadden in min of meer bescliooken toestand pas de stad verlaten hunne namen waren bekend sn daardoor waH het de marechaussee die oumiddellyk uitrokte mogelyk hen nog dieutelfdea avond in arrest te brengen lokken de teederw leniife ledematen is dexe omge ving inderdaatl een tooverprimes geleek fGoede avond juffrouw Molterl risp de notaris thans Wel wat doet u mij schrikken 1 riep de waardin Israv en nader komaoda tNotaris Willing I joeden avond mynheer 1 Kom er eens uit met uw klein engeltje breng Vera eens hierheen ik heb wat voor u meegabracht ineeuwwilje I Oom Will I lachte de kleine O dn kinderen kennen bun vrienden en vrieDdinnea soo gauw I Veia komt tiietl i niet bieri Zie nu zoo o lehelmpje eens I riep juffrouw Moller mst stralende o a Nn Vera opgapast 1 zei de notaris éeo twee drie In het volgend oogenblik bad da lieve kUïoe een sierigke pop in de armpjes Natalie nam Veraby zieh aan de baad ea keek haar vrisndelgk in da de diepblauwe ooftea Vera beet ge froeg te zacht ikJa tante sn hoe beet u daaP Natalie bevalt u die naamP V3 ja u bevalt mij ook heeft oom Will n yffiesebracht P flvkn Ik wilde u eens gaarne tien en leeren kranen Vara i n vrageu mg aena te komen bezoeken Ja ik wil komen i jubelde de kleine Ondsrtussehen had juffroaw Möller beleefd maar beslist den notaris de opmerking gemaakt dat ig er volstrekt niet op gesteld waa lulke voorname j haiS Vsra op hj oek te ontvangen In bet park van het paleis Bet Loo zyu door den jongsten stoi byna 400 boomen omgewaaid Te Utrecht is in den ouderdom van 73 jaren overleden dr L 0 van Goudoever oudhnogteenutr der Ryks Universiteit aldaar tn 1820 geboren in 1845 gepromoveerd in de geneeskunde in 1847 in de verloskunde werd dr Van Goudoever op 29 jarigen leeftyd benoemd tot hoogleeraar in de heelkunde en verloskunde later sedert 1866 doceerde hy alleen de cbirurgie In 1890 toenhy70jaar oud was werd hij imeritus professor na 41 jaar lang onderwys te hel ben g even Sen groot aantal doctoren in alle streken van ous vaderland berinneren zich den bekwamen medicus met zyn helder verstand en syn uitnemend geheugen wien voor zyne patiënten geen moeite te veel was iens raad door menigeen Ook buiteu het Academisch Ziekenhuis werd ingeroepen zelfs toen Van Goudoever reeds als hoogleeraar was afgetreden Met dr Broers was prof V Goudoever jaren lang redacteur van het tNederlaodscb Tydsohrift voor Ueel o Veriüskunde Men meldtjiit Ferwerderadeel Het blykt dat tengevolge van de stormenin de laatste tyden ook alweer de rerhmdingsdam van tlolwerd naar Ameland niet weinig beeft geleden Zwarri stukken bazaltrioering zyn ktsgeslagen en liggen aan de oostzyde over het naakte slik verstrooid Daardoor is de rysberm op vele plaatsen loagewoeld fln uiteengeslagen Wanneer het herstel en onderhoud niet krachtig worden ter hand genomen gaat de gebeele dïm een langzaam maar zeker verval te gemoet De scheepvaart legt hy reeds weinig hindernissen meer in den weg met staande zeilen varen schepen wier diepgang de vaart over de Waddeo mogelyk maakt doorde gaten die door den stroom diepte genoog aanbieden en steeds wyder worden Voor vele schippers uit de provincie Groningen dia minder haast hebben en dus tegen eene eeoigazina langere vaart niet opzien bieden deze gaten in den zomer een welkome gelegenheid aan om het vele sluis en bruggegeld tusscbeu Groningen en de Lemmer of Stavoren te ontkomen Voor bet doel echter de aanslibbiog der Wadden zyn zy minder bevorderlyk Een hervorming in de tel rapbïe vpidt door de Amerikanen ingevoerd Zy willen ÉÉpbelyk den voor do toefteilen noodigen electri mun kon nooit weten en z wilde het kind totgeew priJB miaseo Juffrouw sprak Natalie tot de waardin nA kleine Vers beeft my beloofd om m j eaos Ie komeiL betoeken ff M heelt ze datP vroeg juffroaw Möller vybSHsdi Tk mernda eobter juffer dat zulk een klein ding nog nidti beloven kan Zie bet ipljt me t u te moeten opmeikeo maar Vera behoort mij toe en ik wil uiet hebben dat zg in deftige hmien bedorven wordt I Bedorven b j mijfp Hoe ro eeot u dat lieve rrouw P Vooreerst meen ik dat ik juffrouw Möltsr en aiet alt het janhagel lieve vronw beet too iets zegt men tot eens wasobvrouw waarde jnfFer Verschooning juffrouw Möllrr In da tweede plaati denk ik dat müne Vera bg n en uwsgelgken verwend en bonvaardtg wordt h die fijne lapQten en luieohen al die deftige meubelen en bij al dien verderen gdelen kraam waarmede de rijke lieden hunne wooiogen over vulteo Wg egn eenvoudige meoirben cloob w hebben ieta beters voor bet kind wg bebhen het lief aU ons eigen dn d arom zal bet niet bedorven worden en ons in baar hart niet veraobten Juffrouw Muller betehreef met baar kracbtigen arm een boog in de lucht om daarmede allea Aan te duiden wat ar altoo door Vera veracht uu kunnen worden Natalie vatte hare band o drukte te barlelgk fWg mo n vriendinnsa wordsn juffrouw H5U rt Og tijt too braaf en soo good soo beraden en vsrsteDdlg dst ik uwe Wfigsriof gehsal bUl k vlad j schen stroom opwekken door dynamomaohiDefiin plaats als tot duavern door galvanische elementen Te Boston wordt de nionwe manieral to epast naar men verzekert met seer go deuitkomstan Volf ns detelegraaf diraotie aldaarwordt door het afschaffen van de talryke galvanische pt Q n die nog al wat kosten ookaan oi de hi i n die veel plaats luuemeii thans re di iml rceDt ran de kost n uitgewonnen i Tusschen de Maatschappy tot Exploitatie van Staatspoor wegen den Staat der Kedeilanden en den Nederlandsche ZuiderSpoorw Maatschappy gevestigd te Maastricht is eene overeeukomafc gesloten waarby laast enoemde xicb verbindt tot dan aanleg van een loculspoorweg van Sittard over Heerlen naar Herzogenrath terwyl eerstgenoemde ée exploitatie ran dien apoorw aaavurdt Naar aanleiding vaa ds afwnzenda beiohifckiug om een renteloos voorschot uit s Rykl kas voor werkverschafTmg te ontvangen heeft de Gemeenteraad van Schotertand thans besloten aan de Koningin subsidie ta rngea tot een zelfde bedrag Pro memorie werd èltnog een post op de begrooting 1894 voor werkverschaffing doot ontginning van woeste gronden uitgetrokken lutfilge de resolutie van Ged Btatan a Kiet verzoek van dit coll in xaké den post onderhoud van ysbanenfl werd besloten dezen post van 600 op 300 terug tp brengen In zake de toetreding tot de op te riohten Onderlinge BrandwaarborgMaat se happy ter verzekering van gemeentegebonwen werd besloten B en W uit te noodigen toe te treden als 20 gemeenten tot de msatsobappy B jn toegetreden of kennis rlin toetreding hebben gegeven Hat van de hand dat Heeren G Jonckbloati pastoor te Batavia te verwachten werkje over MuUatali uitgaaf G L van Langenhnysen zal verdeeld worden in twaalf hoofdstukken getiteld I Rangkas Betoeng II Tegenwoordige toestand van Multatuli s reputatie Ilf Da uitgave der brwven IV De Max Havelaar V Het archief te Hangkas Betoeng Vt Hst getuigeuis vaft Raden Toemenggotug Boet Angoeu Angoea VII Benige byzonderhedea uit Multfttituli s leven te Nstal VHI Da Ideeën IX De Dageraad X Wouter Pieterse XI UultatuU als schryver XII fien paac woordjae over Multatnli als mensch voorzeker bad de kleine Vera gaeo beter moaderhsrt op de aards kuaoeu vinden Veroorloof md daa in sik gsvsl dst Ik soo nu en dan aens hier kome om uw lief doebterija ts tien De wosrdin staarde bsar gedurende enige oogvo bUkkm getroffen door da bsrtelijks weotaea aan Dat kan gaarne gesehieden juffer I Kom mow too dikwgis n vsrkiesL Zie wU hebben goed ons brood en kunnen wel iets opofferen om ds Ueine eenii befohaafde opvoeding ta geven ly tal eens goede school betoekeo Voor de harlürg It lU veel te Ajn van stof ueen sg tal ieti beten worden I Dat is w a van u t nu ik wil gaarne het mgns doen om u daarbij ▼ dienst te sgn Stechls 6éa vortfwk neem bet ra f niet kwalgk Vers sal dikwgis bd u komen bé Neen soo ver wil ik niei ingrgpen in uwe moederlijke rechten die ik altijd tal eerbiedigen Ik wilde t ecbts verzoeken het kind te behoeden voer d gehAtamer kinderooren spreekt vanzelf 1 Daar hebt ge gelijk ia 1 Hgn an nam baar in t begm altoos mee ttaar voren die mannen hebben nu eenmaal geen Ajn gevoel Maar tg lu rde allerhande woorden dia mij niet aanstonden en daarom verbooil ik het UÖller Ia sutke taken ben ik kort sangebondeQ Dat ia eau geluk meende da nouuïs laohend j men moet de mannen kort houden 1 Niet waar Ata ik naeo getegd heb dan blijft het neen ik ls altijd den sp ker op den kop Nu HanoM wat moet gg met uw neus hierbijf Trina kan m j niet meer bedienen en ik du de puiten niet i ffronw VenNMTs