Goudsche Courant, woensdag 21 februari 1894

tigiugen toediende ala koofl nn hat geetieht alleen bg ematige overtredingen en dan atlean omdat hg meende Ie moeten atraftaa ea niet uit luet om te ilaan v Dit mogen voortreffelgke en jaridiaeh klemmende argnmentea zgn op om leekenveraiaud maken tg een wonderlgken indruk Ale da geheele Neerbotebzaak nit zulk een oogpnnt wordt bekeken atellen wg one weinigaoeefli Tan ean ondenoek voor en vreezen irg maaf ai te leer datover de geheele inrichting met al hare evidente miaatandea en grove gebreken een groote doofpot kan komen te ataan De geecbiedenia ie inderdaad waar gebaard mgnbeer de redacteur Ik wilde ze o eigenigk per telegruf mededeelen Maar a ert Biemarck gezegd heeft gelogen alaof t getelegrafeerd wea meende ik dtt bg gebroikmaking nn de electriache ronk de geloofwaardigheid mgner mededeeling er onder hjden zou Ik neem doe de pen maar op Pbuli der handeling Een dorpje toiieben Ooat Frieeland en de Bcbelde Tgd De allerliatate weken j nieter da week na den aaaalag op de Franache Kamer Penonen De acht en tienjarige zooo nn dta bnrgemeeeter de oudate rervult de hoofdroli Arnold zegt hg tot zgn broar e willenwij djnamietaanalag apelen looala papa giiterenuit de conraut voorlae Ja ja zegt Arnold hebt gg een d raamietbom Neen die maken wg eent aatwoordtDolf kloek En de beide jonge miadadigera nemen papa e nieuwen boogen c vullen hem met aeeh en zaagsel vermengen de gevaertgke mataa met leem en pakken dan de bom heel netjea met krantenpapier in Meur wat moaten we nn in de luchtkteu apringen Wel de acbool natnnrigk meent Dolf rich verknenterend Een paar minuten later hebben ig de djnamietbom door het open kelde raam van het achoolgebouw doen verdwgneu en wachten geheel en al in apanoiug over de dingen die komen zullen op korten afatand dn ontploffing af Flolaeling venehgnt de meeater ten tooneela Hg opent bel kelderluik en achijnt nn phu lieb naar beneden te begeren Angat en ontzetting maken zich ran de knapoi meeater Ala de mMbter beneden ia en de bom ontploft dan worden hem minatena beide beenen afgealagen tooala dat in Parge gebeurt en tg zgn de daden Meneer meeater I roept Dolf zoo hardbg kan ga niet naar beoaden er ligt eandynamietbom I Ala door een adder gestoken deinat de meeater terug Hoe weet ge dat jongen Tbana ia Dolf iu verlegenheid Hjj ataal met den wgsTinger in den mond In plaata van het verwachte avontuur eeu pak abiag in t T0or uitzicht Maar Arnold a fiuitaiaif lal ook on weder helpen Een lange man heeft de bom er in g aorpen meester met een langen baard ja an hg beeft gelachen en hg had een dikken rtokhg tich I Blgf hier en laat niemand binnen roeptde onderwgier Dan anelt hg naar dan bnrgemeeeter Ben dynamietaanalag om Godtwil eau idjnamiettanalag Kom Met bevende banden zoekt de burgervader naar zijn hoed Hjj kan hem niet vinden Eindalgk neemt hg ign etok en loopt blootahoofda weg lututaohen had de baWe berolking lioh op de platte dee onheila Tertamel In aen halren cirkel ataan ejj op reipectabeKn afatand om het achoolgebouw geeckaard Van den Berg ga eena naar beneAt in Directe SpoorwegverblndlDg net GOUDA WlBlenlleitöt IJÖJjOJ AaoKevaDgeo 1 Oclober TUd vaa Greenwiche Ooada 7 8 01 40 10 4 10 U O l u iVh ViÏ m 4 0 JIO 8 4 40 10 4 U O 4 10 4 87 o4 a 1 44 4 10 8 0 lOTTllDAM OOUDl 81 10 17 n o 1 0 ll Ot 1 8 11 4 8 0 t l 1 8 9 44 tM 10 17 10 4 fO l 10 47 7 4 8 07 Gouda f 0 6 40 04 7 10 4 18 11 18 81 l oÜ 7 4 46 8 17 6 8 7 1 7 10 48 U U 1I 0 J 10 aU 8 1 18 84 lÓ M U V 18 41 18 61 1 48 1 6 7 4 6 6 6 6 66 8 41 7 4 10 1 U 16 11 401 Ooada 6 6 8 40 7 66 8 0 1 10 1 10 66 1 48 8 1 4 18 4 47 6 8 01 7 46 e S lO OS oudew 6 60 64 11 0 7 Wotrd i 6 67 Gaada 40 8 11 10 08 10 86 1 U 61 4 47 J W 7 4 10 0 AmalMdamWa 7 1 I IW l ciC M M IU IM U M 4 IM 0 47 7 4 10 06 Mi tLM Wegmi UMMiMiid gabnk Mn ondarwfjiuulptnoDMl tndéo iu aanden pisttelaodtg OMwUn kvMluliDgen op ook nu im o pln Bngfconiu U HurUm gum ankele tdipimnUiiop wuriuoiingtD C D De Htrtlia Hichtiiigi iatiditiag Toor onTirlorfidc kinderen te Alfen d Rjin ODtnng blgkeu de JMrrekeoioK orer 18D3 met inbegrip TU f 3000 un Itgeten en 12 117 28 un giften de wm ren 7 45 019 60 De oitgnren ijjn geweeet 1264 76 loodit de rekening iloot met een Toordeelig slot Ten f 18M 84 lo deie inricbling worden thmi een SOOtal kinderen rerpleegd die tot nnttige leden roor de mutechéppij worden opgeleid Ken Rotterdtmwhe glumwetecher wu Zalerdng neer Dordrecht gekomen om werk ie toeken bncbt een gedeelte ren den erood door in een peer danebnicen op den Kied k mukte met bet eluitingsnnr keonii met ene der beuMkuten betwelk direct ren zulk en tertroowelgken eerd wee d t bg bg hur bleef tot guterennemiddeg Aliloen wee de f preek gemeekt det hg bet middegmeel met keu ion deelen weertoe ig zich den ook een ogenblik nn de kemer rerwyderde om het bmoodigde ekoopen Nuwelijki bed ig echter bn Toeten gelicht of de onbekeode meekte TU de hem rerleende gwlrrgbeid een tcbro elgk mi broik door eene kut open te breken welke op de kemer etond en deernit weg U nemen bet grootete ged alte hnrer igbieredio benCTent eenig geld Onrerwgld gü de rronw ren het gebeurde kennie un de politie die een paar uren later den dader heeft aangehouden in het bezit feu 4 0 buit Aliloen bleek dal deie wee de 27Jariga P J B die reedi meermalen o a I wegene ralichheid in geeebriften en diefetal ia banden derjnetitie waa geweeet en borendien ab matrooi bg de Kon ned Marine wai ontJ iagen met Tertallenrerklaring Tan den miliiiliren itand gedurende drie jaren D C D Oooneil e Londen lal weldra een Toort el behandelen om 00 pond toe te itean TOOr een onderzoek naar hot penionenrerroer Londen daaronder begrepen apoorwegeo teamwaya omniboeeen en etooubooteo De groote Tmag lal agn of men electriecheepoorwagen betig ouder of boten den grond lal aanleggen om de buitenwgken der reozenatad et net centrum Ie rerbinden Het wouingTiaagituk dat te Londen aeer moeilgk wordt on hiermede een etap nader komen tot een S loeaing In de diobtbetolkte wgken tan toden vaar de arme zeer duur woont ia het larfteegiar larbaeend hoog op het land in Ata ontrek ran Londen ia bet laag WanBeet men een gemakkelgke en goedkoope Terbinding kon maken met aoitéa ourrièreai die buiten lie atad werden gebouwd zou dit een groote TerbeUring zgn De koateu ren bet reiaen behoeren Toor den werkman geen be waai t lün tueecben Liverpool en Eofield worden dageljika door de Great Eaatern SpoorTreg maetaehappg dnizende werklieden verTOerd de reit heen en terug koat aleehta twee atairera In een memo ndnm aan een graafichaparead door het Public Health and Uon ing Comité ingediend wordt het plan aanboToien een electrieoben apoorweg onder den grond aan Ie leggen wanneer deie apwrweg wordt aangelegd door het gnahicbep en du iieb Tenekert dat de Termeerderiog in waarde welke de atrekeo wear de poorweg heenvoert lollen krggen aan bot pobliek ten goede komt dan behoeren de beleaüugbetalera geen offera ta brengen TOor den epoorweg waarop een werkman 20 lAülen rer Toor Ma penoj lal worden TerTO rd l Volgena het genoemde adree ion Londen wanneer dit plan werd uitgeT0 rd op weg ign een id aal w ldeted te 8 88 8 4 4 08 7 7 M 7 7 4 7 Kaaidnekt Ktaawarkark 7 10 6 1 inaawarkark MMHdncU KeT M 7 4 6 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 68 01 N d L d 8 08 Toorb 1 07 1 11 01 e e 11 10 l 11 1 1 1 1 1 1 4 1 88 i a Mevrouw A M t d rgb Plantinga alanede een tientel endeni dame i Zwollo die readf eenigen tgd wetkiaam ign om aTon jee te organiaeeren beelemd om meiajee nit de Tolkekfauae te beeebaven en Ie ontwikkelen wenecben aan dezen Torm Tan Toynbee werk eenig uitbreiding te geren Tbeoa komen reade rgitig meiajei in Tier elabjei eamen ieder elnfaje een arond ia d week Daar nn da aandrang nn dea kant der meiqee laer groot ie bMteat het phw binara kort ar een Tgfde arondje aan toe te Toegeo Te Amenfbort ia op een terrein aan de Nieoweetraat waar een iieerenbuia herbouwd wordt door een tweetal werklieden eene be langrijke Tondet gedaan Zg groeren een drietal ateenen potten op die by onderzoek gouden en lilreren muntatukken uit de vorige eeuw bleken te beratten De gooden penningen wogen te zemen ongeveer 124 Q ea de lilvereo ongereer 10 K O De naweeën der wrreldtentoonitelling Te Chicago ign ongeveer 175 000 roenaoben werklooe peraooen van alle atanden Mannen met verlakte achoentjee en hooge boeden ziet men op atraat ala ajouwera werken om niet ven honger te aterveo De onveiligheid aanrandingen airaatroosergen inbraak enz neemt met den dag toe w vele buurten kan men eavonda laat niet ongewapend uitgaan VoU gene de vWaahingtou Sterv drgft het gemeentebeetuur van Cbieago thani de werklooMu met geweld de atad uit tn de akte aarbg de rechtbank Ie Ameterdam reobteingang verleend heeft in de zeek der negen thana in hecbteuia igude rerdachten betreffende de Talache bankbiljetten komen de namen der baachuldigden iu onderataande Tolgorde roor 1 Jean E Kraoaie 2 Snaanoe Toabaert r sheiden huiavronw ran de Jourdenil 3 K Thumm 4 Joaeph Frej 5 F Tan Liemt 6 B Binoige 7 L Kempt 8 Tb Arnti en 9 A Keeae Deie volgorde houdt rerband met de rwaarte der Terdenking zoodat ala hoofdachuldige Krauaae en ala de minat ematig Terdaohte Keeie Toorkomt Aan Krauaee wordt ten laate gelegd de vervaardiging van bet lalache bankpapier tot ren bedrag no 250 000 k 300 000 ia den loop van 1893 en 1894 in zgne werkplaiite Heerenmarkl no 14 waarbg bg iabügostaan geworden door de beklaagden Thumm ¥ J van Liemt en Binnige Borendien wordt hem en laate gelegd dat hjj raa dit ralacba geld heeft nitgegeTen ten bui na de bordeelhoadater Nelly de Bnoa Achterburgwal 327 Mn biljet van 300 in het bordeel nn Bonwhuif Ziazeniakade 13a een bilj t nn UK in bet bordeel ren LaSenr Spui traat 281 twee biljetten nn 100 en in hel b9r4eel nn Diendonné Rokin 65 67 twee biljetten van 100 Aan den De derde beklaagde R H Thnmm wordt beecbuldigd dat bg wetende voor welk doel ag dienen moeaten uit Dnitachland he lftdoen komen veracbillende taken benoodigd voor de vervaardiging der valache bankbiljetten en dat hg eaa de vervaardiging der biljetten ia mede werktaam oeweeat fh fin beklaagde Joeeph Frejr wordt beaelMiMigd bg de vervaardigiog bebulpiaam te ign geweeit en biljetten in tiju beiit te hebben gebed met bet kennelijk doel om te uit te geven en eene aom gelda aan Krauaae te hebbeo veratrekt voor de vervtardiging 1 88 1 08 1 1 1 1 1 10 11 0 n o u i u IM 11 08 7 7 47 4 18 lO Oi 10 11 4 e 10 11 ê 4 67 9 11 8 18 8 8 1 6 80 D vgfde beklaagde F van Liemt wordt beaefaaldigd aan Krauaae voor de vervaardigiug der Uljetleo 1600 ventrekt te hebben bg de Terveanliging behalpzaam te zgn goweeet en drie biljelteo nu M i bebiwn uitgegeven bg de genoemde N d Rooi A Bouwhuia en Lalleur Ue zeede beecbnldi B Binniga bedt Tolgene de akte aan de vervaardiging nn de biljetten medegewerkt en verder uitgegeven drie biljetten nu 100 op het Bokin ia het bordeel nn Dieudonné en een van lOU aan den Duitecber Jordan en beeft nog meer biljetten in omloop gebracht o a bg Mad Bordeaux op het Rokin Den zevenden beklaagde L Rempt wordt ten laate gelegd dat bg door toaacheokoniet nu Van Liemt nn Th Arntz in ontnnget beeft genomen een pakket biljetten groot f 3000 waaniaa bij beeft oitgegeven twee biljetten ren 300 te Leiden en één Tan 100 lo a OnTenbage De acblete bekleagde Th Arntz wordt beecbuldigd nn Van Liemt valache biljetten ontvangen te hebben om die te veiepreiden Deo negeuden beklaagde A Keeze wordt ten laate gelegd dat hg van Krauaae biljetten ootnugen beeft en daarran twee van 100 uitgegeveo heeft o a bg den manofacturier L A Beanaar Oude Hoogatraat No 1 De Duitache reiziger Kallenberg beeft aan de Augaburger AbendZtg geachreven dat de geeaelingen welke in Kamerun aanleiding gegeren hebben tot den opetaod van inlaodere iu Duitach Ooat en Weet Afrika dagelgka voorkomen De jongate onderofficier en de jongate ambtenaar Mbrgit hg hebben bet recht of matigen het ziub teu mioate ongeetraft aan de onder ben geetelde zwarten mat de aijlpaardenzweep te lateir gee elen Uit eigen ondervinding worden enkele voorbeelden aangehaald De directeur der pleutege Lewa liet 13 inwonera nu een naburig dorp waeroatder een twakkeu grgaaard ieder 20 tw epalagen geveo omdat zg geweigerd hadden laaien te dragen waartoe zg niet verplicht waren De boTelhebber een bet alatioo Maa einde Tortelde den reiziger zelf dat bg twee aoldeten die met vrouwen aan het vechten Waren ieder 200 tweepalagen liet toedienen Zg werden bewnatelooa van de atrafplaata gedragen Hierbg dient in acht genomen te worden dat 250 300 alagen met denglpaardeozweep gelgk ataao met de doodatraf Van belang ie het hierbg op te merken dat een dergelgke behandeling in bet minat niet gerechtvaardigd i door de noodzakelgkheid Ëugelacben behandelen de liegera zeer humaan Njaotaland waar ellean de oppertte commiaaaria de bcToegheid heeft negere te laten geeaelen nrhengt tich in een eteeda toenemendeu bloei M oor Von Wiaamann luitenant Pnnce en chef Jobanuea beTelhebbere der Duitrche beachermeode troepen namen aleehta in den uiterateo uQod r uunen toevlucht tot de tweep toch waren bet juiat hunne toepen die in den atr d de meeate overwinningen behaalden Naar aanleiding nn het procee wegena mi handeling door de ppooaten nu Neerbosch achriift de vZ üt aOnte indruk ia deze de opvoeding op die inrichting Neerboach moet al zeer gebrekkig eu ooToldoende geweeet zgn ala kiiuleren er ter wille nu een bolerham meer toe kwamen om zulken acrobatentoeren te verrichten ala het werkelgk niet zonder gevaar va niet alleen roor kleerenl loopen orer ecu open kalkpnt heen Uit Kt getuigenverhoor bigkt ook dnidelgk dnt het ranaelen door hoofd en anba terne ambtenaren te Neerboach het paedagogiieb verbeter neen atrafmiddel bg uitnemendheid vfaa £ n dit wordt nu Tergoelgkt door te beweren dat ala oproedmiddel die tuchtiging in de beataande omatandtgbedeo bet i minat gevaarlijk waa Dit gaat ona opvoedkundig begrip te boven 6 68 7 10 O 10 8 17 M 7 0 40 47 4 10 1 10 10 De atrefvervolging legen Tan t Lindeuhont telf wordt niet ingetleld aomdat hg de tnch 8 40 40 0 4 80 M O 4 6Ji 1 46 1 6 i O 8 0 8 1 10 7 07 17 7JM 7 1 7 7 4 4 f 4 e to s i O 18 40 6 i M 8 10 4 0 4 40 6 16 DKMHtie flODOi 10 0 10 88 aHan6 M 7 807 4 H 4 10 1411 S 18 16 1 8 1 46 l a 4 16 4 4 6 l 7 O tM 4 4 1 44 1 4 1 68 04 Toorb 6 64 N d L d6 8 g Ze pr 08 I Il Kr 6 l4 7 0 7 11 e e 6 7J 4 IJ Za M ii 10 4L tM i 7 1 34 80 7 60 8 1 t 68 10 1 lO trYs 0 1 4t O 8 46 8 16 4 18 i nide 8 80 7 60 8 1 t 68 10 1 10 tns 0 l 4t O 8 46 8 16 4 18 4 4 41 7 4 Mi 10 0 D T 11 C B T S O D D 1 Utrecht 8 98 7 60 i8 11 84 18 08 l t0 8 10 6 t 4l 8 7 4 £ i 0 8 6010 07 10 t4 Menaelea M7 8 0 10 0 1 1 4 4 0 4 t 04 Woerdea 1 61 10 10 16 I 4 1 lOlOJ O awMer7 07 8 1 10 84 18 4 4 84 1 7 0 8 410J7 1 0 1 61 1 8 60 4 87 6 80 J P N A II JM D a M S O V D 1 AMlCTdaaiO 8 7 68 40 UO 11 87 140 4 10 Wp 8 60 8 10 11 M 11 4 6 4Jt IJ8 l 4t IU U U tM J Gawla 41 li tO 4 IM 4 10 M den kalder an haal da bom ar nit boTealt de buigamaeeter den Toldwacbter Ik heb mgn derde rronw en nn debeide eerate zee kleine bloeieo ran kinderen brengt het zwaard der gerechtigheid klappertandend in het midden De burgemeeeler moet dit toegeren Kiadelgk krggt bji een ingeving Da brandweer Een half uur nttoopt Inmiddelt ia naar nabarige pleataen om hulp geaeiud Thant aaderen da apniten Ben twee aen twee Een dikke wateretnal bruist den kelder in Een akelig gehuil dat alle aanwezigen het bloed in de aderen doet atollen wordt rernomen DoodableA hebben de brandweermannen eren het werk gestaakt Daar Terschgotresar de bood van den kanton echter druipnat en iteekt den kop buiten den kelder In zgn bek baeft bg een groot stuk apek Schuw ziet hg OflD tehudt zich dan goed af en voort reut hg dan ataert tnaacben de poolen de plaats der outiettiog en des Terderla ver achter tich latend Opnieuw worden de spuiten in werking gesteld Het water atggt lot het kelderluik Een moedige apuitgast waagt zich met een viachnet en een langen etok wat oederbg Hg visobtt een oude pantoffel eeoiga appelen eea paar stukken apek en een afgi dankt atuk goed nn de onderwjjzersvrouw ien TOor éen op Een rilling loopt hem door de leden als hg dat alles gadeslaat Eiadelgk komt een onbestemd iets i in kranteopipier ingepakt eeu rormlooze massa te Tooraehün Dat ia de bom I Naar de apotheek goed hoog houden Mulder en niet laten Tallen andera is t met ona aHen gedaan De apotheker zal haar cbamiaah onderzoeken Vo ff de deur van da apotheek teekeut de Trouw Tan den apotheker daartegen met energie proleet aan Wat denkt men wel loo n bom in buit dat nOoit Mgn Tbeodoor ia niet thuia roept te Eu daar kijkt bg door het gordgn luidt het antwoord van den veldwachter Op bevel Tan den burgemeeeler wordt nu het scorpua delicti naar het marktplein gebracht De apotheker de proriaor en de leerling ataan ar om heen Maak bat papier loa Anton beveelt de apothder terwgl tgn stem nn aogat beeft Maar Anton de leerling begint Is een apeennrken ta huilen eu ia niet te bewegen een band aan de dynamietbom te alaac Daar treedt de proriaor eeu atafi nader Krnst klinkt het eanaklaps angstig uilden mond eeoer 2 fjarige schoube Brost doe het niet De dochter nn den apotheker heeft haar hartagabeim door haren aogatkreet verraden De vader achgnt een inwendigen atrgd te roeren Na eenigen tgd te hebben nagedacht luidt het Doe gg hel mgnbeer de proviso ennW wenicb t rerTuld worden Brengt gij erhet leren af dan acheuk ik u de handmgnuT dochter Juiat a a in Hcbiller a Taucher Aarzelend begint de jongeling bet papier ntaarin de halacbe macbiuf is gepakt af te wikkelen Allen deinzen angstig een paar stappen acbtariiit en men bereelt zicH aan in de hoede des Hemels Rotterdamach Nieuwsblad klinkt de doSs stem ran den jongeling die één voor Mn de kiantan afwikkelt en dea otam opleest Da borgemeealer als hoofd der politie noteert doodsbleek ieder woord Nog een Rutterdamsch Nieowablad eenHandelsblad De burgemeester houdt eren op Nieuws nn den Dag Weer een BotterdamscbNiaawsblad Nn komt iets zwarts Ademlooze atilte Een hoogen zjjden cylinderhoed dicteertde jongeling rerder Zaagsel a ish eu leem Dian arond wei d in het plaatsje meer gedronken dan anders in vier weken Men gevoeldetich inderdaad flsof men een groot gevaar ie bona was Slechts Dolf eu Arnold warenover den afloop niet al te beat in bun achik Van welingelichte zgde wordt ons medegedeeld dat sg ettelgke dagen lang slechts met moeiteen dan onder iievige pgneu op de schoolbankeqi plaata koadan nemen D stok van papa droeg daarvan de schuld doch dat gastwel over T6ór den trouwdag pleegt men tezeggen eu in het onderbarige geral behoefden tg nog niet eens aan hnn eigen trouwdagta denken Reeds den Tolgendeo dag leverden de proTitor en de apotheker op den BurgerIgkeu Stand de papieren in die van bruid en bruidegom verlangd worden Ban Amerikaan Bnrdick gehaatan heeft t Londen proeven genomen met een door hem uitgevonden penaeel datdeo schilder niet alleen toestaat veel sneller 1 werken maar ook en dit acht de uitvinder vooral voor portretaebilders nn belang zachtb Ignen voortbrengt Tot nog toe beeft men nog niet beproefd aan olieverf acbilderg met dit penaeel te vervaardüen doch de Bordick meent dat ook daigelgiie proaran rolkoman tonden alagen Hat panaarf ia ean blaM igp geruid mat waterrerf of ean ander rloeibaar klenrael aamengeperste lucht geleverd door een klein toestel dat de recbterroet iu beweging brengt drjjft een straal verf nit de buis die op bet pepier of het doek gericht wordt De schilder houdt het penaeel in de reebterluuid juist als een gewoon penseel en drukt dan met den wgavinger op een knopje waardoor bg de kracht en de dikte van den straal naar believen kan regelen De teekeoiug verscheen verraaaend anel op bet papier en vertoonde bglonder zachte Ignen VERGADEBIKGVANDENGEMEËNTERAiD DINSDAG 20 FEBB Voonitter i Mr A A t Beiden IJundoorn Tegenwoordig de hh tm Goor Fortuijn Oreogloefer Jager n Veen iiu Vreomingen van der Post Koning Princ Hoogi nboom Straver ran der Garden eu van Itersou Afwezig de bh Hoefbanier D rckaen en StoflQS Zynen De Voorzitter deeUe mede dat de bh Dercksen en Steens Zgnen kennis badden ftegeven door ongesteld beid de vergadering niet te kunnen bgwonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen z jn 1 Mededeeling dat de rykerergoeding voorbet Lager Ooderwgs door den Minisier vanüionenl Zaken wu bepaald op 15486 40 Aangenomen ¥ 00 kennisgeving 2 Door deu Voorzitter werd medegedeelddftt op den 24 Jan de kas en boeken vanden gemeenteontvanger wasen geverifieerd euin orde bevonden Aangenomen voor kennisgeving 3 Een brief van do wed B Begeer Welter kenniagevenda van bet overiyden vanbaar echtgenoot Door B en W was eenbrief van rouwbeklag ingeKOoden t Aangenomen voor Iem i8geving 4 Door den Voorzitter werd medegedeelddat de zweiumeeeter J M Qroenendaal eu J O V d Bruggen lykdrager en omroeperwaren overleden Aangenomen voor kennisgeving 5 Nog werd med edeeld dat de venlagenwaren ingekomen van bh Iiegent n van deGftstbuisen van bet Best elinghuii eu van deCommissie voor de Staüs Mnzii scbool Deze verslagen zullen by de Raadsleden rondgaan 6 Een voorstel tot wgziging der begrooting 1893 voor het Weeshuis Een voorstel tot wijziging der b rooting 1893 voor bet Isr Armbestuur De Rekening der Kamer van Koophandel over 1893 Deze worden ter visie gelegd 7 Eene missive van den beer G P Cbcriexberichtende w eus woonplaatsveranderingoiit lag te nemen als lid van de Commissievan ioe7 icht voor bet Lager Onderwys Aangenomen voor kennisgeving 8 Eene missive van deu eer F Hartingontslag o mende als lid Tan de Ocmmiuiovoor de Stads Muziekschool Aangenomen voor kennisgeving Eene missive van de Commissie voorde strafverordeningen betreffende den verkoopvan visch om in de verordeningeene bepalingop te nemen dat d een die visch verkooptwelke voor de consumptie ongeschikt is strafbaar zal ryo Ter visie Etn rapport van B en W op bet adresvan het Ali Ned Werklieden Verbond deR C Volksbond en PatrimoniiMn waarbyverzocht werd de kenring van vlee ich en vischano strenger eitchen te onderwerpen en tevensgratis onderzoek van levensmiddelen door degezondfaeidscommissie B en W meenen datde keuring van vleesch hier voldoende is endat door byvoeging der bepaling in de sirafretordening betreffende visch aan het vertangenvan adressF nten wordt tegemoetgekomen Watoverigens het onderzoeken van levensmiddelenbetreft meenen zy te moeten ontraden daardit aan 4 gemeente te veel geldeigke offi rszou kosten Wordt ter visie gelegd evenals het rapport der Gezond beids Comminie over dit onderwerp 11 SoIHcitatiea van G de Gruil als omroeper en van C Vorschirt en J M de Wegeralt Igkdrager 2 Keu adres van T N Joosten zich bekli gende dat fay schade heeft geleden door het snoeien der boomen op de Alg Begraaf flaate verzoekende tegemoeUoming der begrootte schade In banden v n B en W om bericht en raad 13 Eeu i es van C Scboute om uitbetaling van f 98 Toor ontsmetting wegenade besmettelgke veeziekte De Voorzitter merkte op dat bij dii bedrag niet van de Gemeente maar van het Hyk moest vorderen waarvan hem kennis zal worden gegeven 14 Een adres van Th Revet en 132 anderen ingezetenen in de Korte Akkeren verzoekende vrijstelling van vêergeld op het pontjein de Tarftingelgrarbt In handen van B en W om beridit en Raad Aan de orde Een voorstel tot wyiigiug van Art li der onlangs vastgestelde verordening op de heffing ner Plaatael ke directe betasting naar het inkomen De heer van der Garden drukte yne verwondering uit fait deselfde minister te Schiedam bet goedkeurde en nu afkeurde I Voorzifter merkte op dat bet te Schiedam voor twee jaar was goedgekeurd en stelde voor de tweede alinea van Art 11 t Uten vervallen Aangeuon en met alg st Een voorstri betreffende de gunning van het werk der verbouwing en uitbreiding van de 2e Burgerschool voor meisjes By bet voorstel merkten B en W dat de inschryviug de raming had overtroffen doch dit kwam doordien er enkele wijzigingen in varen gekomen zy stelden voor de minste iiischryver het werk te gunnen Aangenomen met alg st Het voorstel betreffende de regeling der schadevergoeding voor de GemeenU by den overgang van de Torfstngelgrachtwi de Gouwe in Provinciaal beheer De beer van der Gard Q wenschte liever het geheele kapitaal in ontval st te nemen omdat volgens hem men wel eens van de willekeur van de Prov Staten konden afhangen daar bet eene overeenkomst gold mochten de Prov Staten aan de overeenkomst niet voldoen dan was de rechter daar om voor Gouda op te treden by brarbt in herinnering dat indien men behoefte aan dit kapitaal had wy ge makkelyk geld konden leenen dat t cn 6 pCt koD worden gekregen terwyl doCHI de Prov 4 pet werd uitbetaald De beer Hoogeuboom wenschte ook liever het geheele kapitaal maar in ontvangst te nemen daar 3Vi pet tegenwoordig de hoogste markt is eu geloofde dat er wel wat achter zat dat de Prov Staten 4 pet gaven De beer Jager kon met het rapport van B en W medegaan en sprak een woord van dank uit voor al ha feeu de Voorsilter voor ds Gemeente had godaan De Voorzitter beantwoordde de heer Jager deelde mede dat door de Keulsche vaart db gemeente reeds een ƒ 3000 scbai e bad en dat QQ bet vervallen der Tollen de gameente nog een 4000 kwam te verhezen by hoopte dat de voordeelen oewel zy niet zoo waren sis t vroeger was gedacht dat de gem uLe de rente moest aanvaarden en niet het kapitaal opvra 1 4 en brscbt nog in bertunering dat het i ste ontwerp geen rekening met Gouda had gehouden en dat nu het in Provinciaal beheer kwam Gouda aan de vaari bleef ffaardoor het in de gelegenheid was zich nog verder te ontwikkelen Het voorstel van B en W werd daarop met alg stemmen aaDgenomeo Niets meer aan de oréf aynde werd de ver jiidering door don Vonryitter gesloten Bulteolandscb UvtTZIcht De Buitsclie keizer heeft gisteren Bismarck bezocht zooats het plan wan De al emeene vergadering tau Duitache industrueelen heelt zich met groote beshstbeid foor het verdrag komen verklaard met de uitdrukkelyke byvoeging weliwaar dat het Algf meeu verbond der Duitscbe industrie altyd overtuigd blyft van de gemeenschap van belangen tysscben landbouw en nyverbeid Nu echter Duitschland vour alle andere graanuitfoereude lauden de Duitsche graanrecbten vermiderd bod ging bet niet aan tegenover Rusland aHeen de hoogere rechten te handhaven waar dit toch uit staathnishondkundige zoowel als politieke overwegingen onmogelyk was Alle sprekers betuigden met nadruk hunne gezindheid om ook in deu vervolge rekening te houden met de belangen welke zy met de landbouwers gemeen hadden dat wil du s zegkfen voor zoo ver nog mogelyk is het protecLtonnme te steunen Het Algemeen verbond vertegenwoordigt de belangrykstenijverheidskringen van Dnitachland De bemadslaging over de verbooging der graanrecbten en heeft ten gevoWe v u het voorstel Jaurès om den staat als graanhandelaar te laten optreden eene uieuve vlnchtgenomen en de discussie gaat er tevens door ïn belangrijkheid winnen Gistermiddag hebben wy Léon Say geboord en Méline het mensch geworden protectionisme zooals Jules Guoscle hem noemde met dezen zelf en Jules Roche den gewezeb handelsminister Eene zeer ioteressanttf zitting en om het optredeb van Guesde en om de meesterlyke en met ongestoorde aandacht gevolgde rede van den oudminister Guesde en Koche zyn alsredlnaars t enroeters De sociaaldemocraat sprmkt zonder over zyne woorden te vsHen buitengewoon vLag meteen blaffend geVuid en in zenuwachtige opwinding Hoche daarentegen is de kalmte in eigen persoon ieder woord accentueerenn en telkens tosschen zyne zinnen den hoorder den tyd tot nadonkeo latende In de rede getallen wordt hy zeldiaacQ De bekoring en het didtctiache tevens vu agn betoog maken ook dan tegenstander ix een opmerkzaam toehoorder Hy bad zich beden tot taak gesteld in da geechiedenis van Frankryk lelf het onzinnige van het voorstal Janrès aan te toonen Van Philips den Schoone tot de Conventie toe vD e hy de pogingen van den staat om t doen wat Jaurès hem thans opnienw wil opdr ea eu hy beweea dat de koningin zoowel als de Conventie zelf hadden moeten terugkomen op de tot dat doel genomen maatregelen Léon Say ene cude gedachte iu een nieuw kleed stekende teide dat het protectionisme de voorrede geschreven had voor de leer van het socialisme Jules Guesde verweet Méline alles te willen beschermen alleen den arbeider tegeno ver wien hy het systeem der ataatsoothonding prtdikte met En Mèline herbaalde dat zonder beschermende recbfen Frakryk ten ondergang was gedoemd De narcbisti cbe aanslagen en do ontdekkingen daarop gevolgd geven aanleiding t de mee t verscbillende beoordeelingen en vele ongegronde geruchten In Fntritr k verwijt men aan de Engelschen dat zy misdadigers herbergeu die aanslagen komen plegen te Parys Te Londen is men even verontwaardigd op d buitenlanden die den vryen Britsoben grond komen ouveitig maken Er werd gezegd dat de Frausche en de Duitsche regeepngen bg de Eugelscbe had ien aangedrongen op strenge gemeenschapp lyke maatregelen Wat de Kritische regeering betreft kan dit bwicht juist zyn doch de Duitsche heeft gmn dei ljjke stappen aan In de laatste maanden ii herhanldelyk het gerucht verspreid dat internationale maatregelen tegen de anarchisten beraamd zoudeu zyn Doch in Duitschland iel men de noodzake lykheid biervan nog niet in In Fraukrtfl Spanje eu Italië is dit anden Het eerste voorstel van aen internationaal optreden ging van Spanje uit kort na den aanslag in het Liceo Theater te Barcelona Lat deed de Italiaauscbe regeering een dergel k voorstel en het zou verklaarbaar zijn indien de min of meer reoctioonaire Fransehe rege ring thans dit voorbeeld volgde waarscbijnlyk met even weinig succes t Scbynt dus dat ook deze week weer un de anarchisten zal bebooren en dat wy daarmee nog vele diuften zullen hooren die verbaziug wekkei De richting welke het onderzoek in zake Henry heeft genomen beeft reden tot deze onderstelling De byzonderheden kent men nog niet z kunnen althans niet gepu liceerd worden maar zooveel staat vast Ui Henry volstrekt niet alleen staat t mog lyk dat hy alleen de bom heeft geworpen maar hy behoort tot een bende die regelmatig bommen maakte en waar wellicht by het M de persoon werd aangovv zen die werpen ou Voor reksnini van die bende zou ook de ontploffing zyn in het café Very en die iu de Rue des Bons Ëufants de Spaanaehe bom geschiedenissen nog daargelaten Niet Parys maar Londen scbynt de plaats te zyn waarde Immontwerpen werden beraamd en waa achij nlyk ook alles voor de uitvoering gereed geQikt Niet alleen te Paryi maar ook elders u men derhalve zeer ontstemd t en de Eugelscbe Regeering die betzy uit doctrinaire begripueu betzy uit politiek overig toelaat dat aldus van de gaitvryheid van Engeland wordt misbruik gemaakt Dat er door dOlogendheden vsn het vasteland zamenlyk stappen zonden worden gedaan om de ISngelsche Ilegeering op hei onbehoorlijke vau baar gedrag t wyzen is daarom nog niet waarscbynlyk in elk gevftï voorbarig Iu Engeland wordt trouwens door een groot gedeelte van het publiek hetla r alter beginsel van het tegenwoordige Ministerie in sociale zaken afgekeurd en de Times heeft reeds kolommen volgeschreven m te betoogen hoe onredelijk en hoe dwaas deze R eering is Het Eng Uoogerhuis heeft bet amendement door het f gerhais in de Employers Li bility Bill gebracht met 137 tegen 28 stemmen verworpen De paus beeft Zondag in de basiliek van de St Pieterskerk de sluiting vb zyn bibsohoppelyk jubileumjaar met eene mis getierd Meer dan 50 000 personen woonden de plechtigheid by onder welke vele bedevaartgangers Het corps diplomatique by de Vaticaan en de rid ders der orde van Malta waren tegenwoordig Nadat de mis gelezen was heeft Leo XIII een te Deumc aangebev n dat alle aanwezigen hebben voortgezet De vivats ter eere van den paus werden vau alle kanten aangeheven totdat Leo XllI de basiliek vertiec Volgens het tNeue Wiener Tagebktt iyu de Oostenryksohe ministers nadat groSte moeilykheden overwonnen waren eindelyk tot een overeenstemming gekomen ten opirichte van het kieswetoniwerp Dadelyk na heropening van den Ryksraad zal de regeering aan de leiders der groote partyen de grondsUgen der kiesreehthervorming mededeelen en daarna het ontwerp indienen Uit Pesth wordt gemeld dat de ooafhankeiykbeidsdarty na eene conferentie van zes uyoq met 46 tegen 12 stemmen heeft besloten he wetaontwerp op het borgorlyk hnweigi in he ilgemeen aan te a meo maar tooh san d