Goudsche Courant, woensdag 21 februari 1894

33ste Jaargi ng Donderdag 23 Februari 1894 No 6284 fiOUMHE IIANT NieuwS en Advertenlieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitaondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEIS De Rotterd rechtbank veroordeelde gisteren J de B haggerman te Gouda wegens strooperg tot 7 dagen Terecht stond B v d W 23 jaar boeren arbeider te Berkenwoude ter sake van ala zoude hij op den 9 Jannt i jl alhier ter terechtzitting van de arrondiasements rechtbank aldaar als getuige in de strafzaak tegen C P Tervolgd wegens miahandeüng van eenen nmbtenaar mondeling peraooulgk opzettelgk valschelgk onder eede hebben verklaard in den avond van 26 Norember 1893 ben ïk in geselschap geweest van den beklaagde en bij hem gebleven tot het oogeublik dat hij werd gparreateerd en heb mg daarbg steeds naast hem bevonden Ik heb gezien dat hy beklaagde ÜMi avond geti ge S niet g lagpa beeft en weet dus zeker dat deze van den beklaagde toen geen klap heeft ontvangen Bekl bekent opzettelgk in stryd met de waarheid bovenstaande verklaring te hebben afgelegd Wel ia hg in den avood van 26 November tegenwoordig geweest by ongeregeldheden die te Guuderuk bebbeo plaats gehad doch hij was er niet meer bg toen P aan S eenige slagen heeft toegebracht Bekl gevraagd waarom hg vroeger niet S Qjuisterd had naar goeden raad zegt berouw te hebben over bet gebeurde Het O M achtte den aard van het hier gepleegde misdrgf niet gering zelfs een van de eroatigste die kan worden gepleegd Ëene ver 1 klaring toch af te leggen waarmede het alge a meen belang gemoeid ia en die men niet kam J vertrouwen is een miadrijf die een ven dü ergste aoort kan genoemd worden Niet te excnseeren is het als iemand pertinent volhoudt dat er niet geslagen ia en hij zelfs op dat oogenblik daarbg niet tegenwoordig waa Votsr dit miadryf waartegen efln maximum van 6 jaar gevapgeniaatraf ia bedreigd moet aan beklaagde eene strenge straf worden opgelegd en wel 2 jaar gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr K G van regaering het wantronwsn der pftrtg te doen blqken ei slechts dïta volle iostemmiDg met het wetsontwerp aan den dag te leggen wanneer het foldoende geamendeerd zal zgn De Soltan van Marokko beefi aangeboden un de Spaansche Regeering 15 000 000 peseta s ichadeiergoediug te betalen naar nien zegt ten gevolge van de tusschenkomst van Frankrijk en Engeland die Spanje a eischen steunden Ofschoo de Spaansche Begeering 25 000 000 heeft gevraagd is het waarschgnlgk dat het aanbod toch zal worden aangenomen lo elk geval zal echter maanchalk Martinez Campos 20 dezer Marokko verlaten Een Spaansch eskader onder bevel van admiraal Sanchez Ocana zal naar Mazagar vertrekken om den maarschalk van daar naar Melila terng te brengen Uit Madrid wordt aap de Stendardc geseind dat de Sultan van Marokko reeds bezig is oitvoering te geven aan de door Spanje gestelde eischen Ëen broeder van den Saltan heeft alle Arabierenhoofden rondom Melila opgeroepen en ban het bevel van den Sultan oveigebracht dat ieder hunner moet medehelpen om de door dan Soltan te betalen schatting bgeen te brengen waartoe ook de overige districten hebben hg te dragen 91 maat BBKBOOSD tmmMMêêMW A vaa OS Az £ 73 73 iii Beurs van Amsterdam 1 ÏEBBUABI lTor kn 88 100 78 80 80 81 4 96 j 98 alotkosrs 8 94V 78 V 78 SO i io Vi IV lOS a 68V 88 99 lOOV 104 888 17 101 88V loiv 181 96 108 101 186V 08V 60 O V 108 101V 170 118 104V 48 60 a 184V 68 71 104 188 108U u UOU i llO Vi 7 ny 1 8 187 188 49 90 103 76V UIV 104V 68V 4 V i86 1Ö7V 109V loiv 5 Tlé 141 68 SlsuuiiD Oert Ked W S 9 idito dito dito Bdito dilo dito S aamu 0bl Oendl 188188 4 Itxua InKhrÜTiDg 1861 81 8 OasTin Obl in pipioi 1888 6 dito in ulver 1868 tImnaii Oblig nat ticket Sdilo dilo S mu übl Ooit Se Beris 5 dilo aeooni 1880 4 ditobiJItotha l88 4 dito bil Hope ISSH tO 4 dito in goud leea 1888 tdile dito dito 1884 8 ttuuM Feipel lobald 1881 4 Tnuai Oe Coav Iseo 1890 4 Oee leeuing lerie D Geo leeainK eerie O lnsAn Bir Beo v obl 1898 8 Mizioo Obl Buil Scb 1890 6 VmizoaA Obl 4 onbep 1881 AiiaiiaDUl OUigatien 1861 8Vi BoTTUDAH ated leen 1888 8 KiD N Afr Haodelsr a nd Areadib Tsb Hji Certiloaten DuiMutnbsppiJ dito Amb Hypotheekb pssdbr 4 0 lt Uij d Vöntesl aand Gr HypolUeekb ndbr 4 Nederlandsohe baak aand Ned HandelmssUeb ditoN W I Pai Hjp b pandbr t Bott Hypotheekb pandbr 4 ütr Hjpothwikb dito 4 OotTma Ooit HoDg bank aandBVBL Uypotheekbaok pandb 4 Aaniu Soait hypoth paodb I Maiw L O Fr Lien oert 6 Vis 16V 7 7 lay 101V lOlV ll V 117 Uiuu Oent Fse Sp Mü obl 6 Ohio k North W pr 0 v aand dito dito Wie St Peter obl 7 Denver k Bio Or Spm eert T a l lilinoiaOeotral obl in gond 4J Loain k Ka lirillaOert T aand Heüoo N Spw Mij lahyp o Uiia KanuB v 4 pot pref aand N ïorkOnUriok Weat aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdliin oblig 8 dito dilo Lino Col le hyp 0 8 OiHADA Can South Cert T aand VaK aEall kNav lah d o 0 Aniterd OmnibuB Mij aand Botterd Tramareg Maata aand Kan Btad Amaterdam aand S 8ud Kolterdam aand 3 BUon Blad Anlirerpenl887 8 i Stad Bruisel 1886 S i HOKO Thai Begnllr Oeaellach 4 OaallMK Staataleening 1880 8 K K Ooal B Or 1880 8 BPiLVn Stsd Madrid 8 1888 Nan Ter Bei Hyp Spobl cert 6 Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerende Qoederen VEILING 19 Febr 18 4 2 Huizen an Erf met Bovenbois BieekerssiogelR 214 en 215 f 3350 k J Zwart Pz Huis en Eri met Bovenhuis Bieekerssiogel R 216 f 1580 k A Zwanenbnrg Huis en Erf met Boioubnia Bieekerssiogel R 217 f 1560 I E de Leoaw Az Huizen en Erf Speldemakersateeg G 47 tó en 49 f 810 k F G v d Pavoordt Hoizen en Erven in een gang in de Speldemakerssteeg G 68 69 70 en 711475 k P van Vliet Een Hois en Erfj waarin Koffiehuis Vogelenzang M 124 f 1540 k S Boot Huia en Erf met Bovenhuis Lange Dwarsstraat H 154 en 154a f 895 k A J Vos Huis en Erf Nieuwe Haven N 131 f 1050 k W de Jong Wz Huis en Erf Lange Korte Akkeren P 402 f 270 k G M Peelers Huis en Erl Lange Kort Akkeren P 403 f 400 k A Janknecbt Winkel en Woonhuis met Pakbnis Kniperstraat K 225 f 1460 k P de Jong Jz Hnis en Erf Kniperstraat K 103 f 1225 k B Beszelzen Hnis en Erf met Bevenbuis aan he Alotterdamsche Veer 0 571 en 571a f 2000 k Wed C J v d Klegn Borst Hnis en Erf Peperstraat K 253 f 1010 k W Bokbo en BurgerlUke Stand GEBOREN 17 Pebr Pank ouders A van der Laan en J van dor Veer Gösberii Wilhelmioa ouders S de Korte en G Bunnik 18 Reinier ouders H Waltbie en 0 F an den Ing Willem Frederik ouders G Belt ea M van der Vlist Josina Antonie ouders C H den Edel en J J Punt Aart ouders A van Maareu en L Bik OVERLEDEN 19 Febr L Jonker huistr an 0 Lafeber 53 j A van Nunren 4 m ADVERTENTIËN Tot onze diepe droefheid overleed heden morgen onze geliefde Ecbtgenoote Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw L LAFEBER J0NK8R in den onderdom van hgna 54 jaar Uit aller naam C LAFEBER Fz Oouda 19 Febr 94 De Familie verzotW van rouwbeklag veivchoond te blijven Oen 19n dezer overleed na een langdurige ongesteldheid onze geliefde Zuster en Behiiwdznster Mevrouw L LAFEBER Jonkii in den ouderdom van bgna 54 jaren K JONKER J C JONKER D LlNQB C JONKER M A JONKERVAN ËBtnva f C IJSSELSTIJN Voorspoedig bevallen van eene welgeschapen Dochter O W B BU80H TOHIIIO Goada 20 Februari De Heer en Mevrouw D HOOGENDIJK UiiKum betuigen vriendelgk dank voor de ontvangen blgken van belangstelling bg de geboorte van hun Zoon IJSCLUB GOUDA IJa en taeder dienende OPENING DER BAAN OF Woensdag 21 Februari a middags 1 uur Ditalaitend toegang voor Leden HET BESTDOR Zeer Uette Gesteendrukte mmASTJES worden GELEVERD door A BRIi KMAN eo Zn Kraepelien en Holm s Qiiina LaocheQ ü iSARScÏE Is df meest Krachtige en Versterkende KI A W1J aanbevolen door tal van binnen en buitenlandaobe genoesheeren Bft roond met EEHEN DIPLOMA en GOODEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons b ft90 en 1 OepAt te Qouda bg den Heer A H TBEPE Apotheker voorheen C TM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Wtctoriawdter U Y t e VicforiaiBron f e Oberlahnsfein by£nu Van h£ pnfnklyke uis derj fe€ er andm Uaatscliappij tot Ezploitatie der Victoria 3ron te Oberlalmstein Gevesiigd te Rollerdam Zuidblaak 8 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt mdert 10 Jaren door Professoren pntetlseerende Oeneesheerai n door het Publiek toegepast en aanbevolen ala goedkoop aangenaam zeker werkend en onsohadeUJk GenOOS en HulSHÜddel Beproefd door pril ir H Vlrchow oirtun Pril Dr v Prerlehs b u m T Oletl MOnchrn étÊSÊÜIt T SeanzonI w M jrs Beolam LHialg tl MS UmÉIBSlL C Wltt K0 higm v Nussbaum miiiiMiv ÊSS ê6m Zdektuer at pumbarg Hertz amatarttm JIS H K0 Soederstadt lumv V Korezynskl Krakau Tr m m LambI w i i Brandt Klaunnhirg Hl W ForSteT Blrmlnghan kwalen der lever last van M JRS F aamhetjen tragen stoelgang voortdurende ver S lPW Br stopping en den daaruitvoortkomende ongesteld unp heden seoaU hoofdpUn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust enz Die Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Blchard Brandt worden om haresachte working door vronwen gaarne ingenomen en zgn te verkleien boven de scherp werkende Zouten Bitteiwater Droppels Hengsels ena k Om het koopende publiek tegen bedrogr te besoberme l bij Storingen In de Wmm imMËi Onderbulks organen wordt men er nog in bet bijionder epnierkzaam op gemaakt dat er Zwitseraohe Pillen in den handel aijn gebracht die op bedriegelijke wijae er bijna evenzoo nltaieo en verpakt zijn ala de echte Daarom moet men bij den aankoop zich over tuigen dat het etiket borenstaande afbeelding een wit krais in een rood veld en de handteekening Echd Brandt draagt Men moet daartoe de om de doos gerolde gebmihsaaowijzing er afnemen Ook wordt men er in t bijzonder op gewezen dat de Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Blch Brandt die bij de Apothekers Verkrijgbaar z n alleen In doozen 70 Centa geen kleinere doosjes verkocht worden i nr Hoofddepot F E Van Santonkolef te Rotterdam M Qébrt StoUwerck s Chocolade en Cacao P I e DoehnaÜge door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbtterde fltbrieiUe en uitsluitend gebruik van e en fijnste grondstoffen garandeerei den verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevetenswaardig hbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Krm behaalde 27 BrevetB als HofleT rancier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend n brikakt Keedg 1871 schreef de Aocademie national de Paria Kona TOna ddoemoms nne Hedallle d or pnmiire elsase en oondddration Aavotr zoeUant ftbbrloetlon de Obooolat bonbona varièa eto eto Stellwersk t brikaat ia verkrygbaar by H E Confiseuis Banketbakkers enz enz Genaraalvertegenwoordiger voor NederlandJoUoa HattenUodtt Amsterdam Kalverstraat 103 üederlandsche Stoomboot JHaatschappij De atoomschopen HOLLAND kapt J 8MIDT en BA1AVIEB kapt J SAÜER vertrekkenëlken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege man zich bj de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaaste Londen t Oonds Snelperadrok van A Biimiivi k Zoon BINNENLAND GOUDA 21 Febraari 1894 Koadea wg de vorige nmaad reeda berichten dat de heer Valette in eene vergadering v d Aid Goada van den B v N O aU epr zou optreden we kunnen er nu aan toevoegen dat die vergadering zal plaats liebben op de boveniaat van bet Café Het Schaakbord t Zaterdag a 8 dea avonds ten acht uar Alleo die belang stellen in het openbaar onderwas worden drmgend nitgenoodigd deze samenkomst met knnne tegenwoordigheid le vereeren Het entree is vry terwijl er t v6ns gelegenheid zal gegeren worden tot debat Tot kapelaan alhier is benoemd de £ erw heer W J J van Straelea Mcguffconw J M Dorlaa alfaier slaagde gisteren te Utrecht b het examen nuttige iiaud werken Het had de aandacht getrokken dat door een bgezetene een SOOtal steenen was verkocht die den naam der verkoopers niet wilde opgeven Van diefstal was geen attngifte gedaan Boodai moeiiyk de herkomst kon worden opgespoord TSèh onderzoek erd ingesteld daaY toch die ateenen moeiiyk andera dan met een schuit of handkar konden vervoerd worden b j welk onderroek uitkwam dat een handkar waE gehaard door B van den Broek en C Cabout die door overklimming van heterfaan deV st genoemde steenen de Gemeente toebehoorende hadden ontyreemd en die ateenen badden verkocht aan J Houd jk in de Boelekade voor 2 50 Tw beneden de wsarde t HedeDOchtead circa half negen zakte de jengdige Adr S aan den Bleekerasiugel door Jiet T Sen makker J O had echter het geluk hem spoedig op het droge te brepgen h Men scbi ft ait Oodewater Met de oprichting eener atoomzaivelfabriek alhier is het nn too ver dat er in eene vergadering onlangs in t hotel Doelen gehouden vanwege eenige heeren uit Rotterdam aan wie de zaak ia overgedragen besloten is haar tot stand te brengen indien 6 veehouders zich bereid verklaarden hunne melk voor een bepaalden prgs te leveren Staande de vergadering werd daarvoor getefkend en zoo zal FBVlLLETOm PEINSES VEEA 18 Ooed ik kom Hannes I Nu komt samen spoedig eeas terug Zij drukte deo notaris en Natalie da hand en gi Dg buigend weder aan haren arbeid die geen langer dnlen dulde f Wil u mijne tante zijn rroeg Vera tfO ja kiud gaarne 1 taokte Natalie om de naïere vraag Of eÜ zich niets moer kan herinneren van hare orerleden mamaP fluisterde Natalie De doode mama slaapt onder de aarde sprak hot kind kalm zü was zoo bedroefd omdat papa niet kwam Maar Vera had niets te eten dezt mama is beter 1 Natalie ïuoktte onwülèceurig ffZy hebben het beiden ongetwijfeld thana beter sprak de notaris op ernstigen toon de doode moeder aa het levende kind God herft het ten beate ge kikt ffja de wegen van den Almachtige kunnen w niet begrijpen irLaten wq ook niet trachten Zijne eenwige raadaheruiten te doorgronden Troost alleen geeft ons het onwankelbaar geloof aan Zijne liefde de goddelijke liefde eo ik herhaal het uit volU overtuiging dat de Voorzienigheid het goed heeft gemaakt mat d moeder o het kiad dan de lang verwachte fubriek hier eindet k verryzen Big kon beetait zgn benoemd tot kanton rechterplaatsvervanger in het kanton Schoonhoven mr A D H KolfiF burgemeeater van Schoonhoven en mr P A Greap advocaat en procureur te Schoonhoven By kon besluit ia beoöemd tot notaris binnen het arrondist ementjRlotterdam ter standplaats Ouderkerk aan deM IJsel de hr J van der Leeden caodidaatnotafls te Bergambacht Op dit oogenblik opende de waard de kamerdeur en trad binnen gevolgd door oen jeugdig man ffl e heer notaris is er nog sprak Motler tol dezen rkom manr hier binnen Henning 1 De notaris en Natalie kekdu verwonderd op Dt ze jonge mun notaris is de zoon vhu eon goed vriend van mij hij is hoedenmaker te Allona Nu vertel maar vrij weg jongen I ik benzijn oom notaris I mynUeer is juist de rechteman daarvoor Ik moet weer naar voran De drukke waard verliet met deze woorden snel da kamer terwijl de jonge Henning z jna rerlogenbeid niet wist te overwinnen en geen enkel woord kon vinden ffWat hebt ge mg mede te deelen mijn vriend P vroeg de notaris voorkomand rtieeft bet baast of wiU ge liever morgen op mgn kantoor komen Als u dit liever wil hebben mijnheer stotterde de verlegen jonge man anders wil ik u aleohts firtellen dat ik voor eenigen tijd juist op denzelfden avond dat dit kind bij mijn oom en tante hter kwam op do Uodingsmarkteen man uit een snel rijdend rgtuig zag springenen zich glinga veriVijderen Kut regende hard maar de reemde heer boezemde mg argwaan in zoodat ik hem dicht op de hielen bieef Hg zag er als een arbeider uit en ging na een paar minuten doodbedaard verder Ik bleef dioht achter hom tot hg op eenmaal ala in den grond sobeen verdwenente siju ik moet daarbg nog opmerken dat h een zeer ongewonen koers nam ea als het ware heen en weer liep Ik stond kort daarna voor een houten beschot van een in aanbouw zijnd huia Haiti daaht ik daar ia hij misHhien aobter verdiviaenl Ik Schouwen die het met het O M volkomen eeoa was dat hier een ernstig miadrgf is gepleegd hoopte dat de rechtbank tocaaai bekl eens mindere straf zou opleggen dan de gevorderde en daarbg in aanmerking zou nemen de reeds ondergane prev hechtenis Aaa W K 30 jaar touwslager te Bergambacht werd ten laste gelegd het wegnemen van 2 fuiken ten nadeele van D B eene kribbe ten nadeele van C O en een aalfuik ten nadeele van C O en wel in de maand Augustus 1893 of daaromtrent Bedoeld viscbtnlg was te zijnen huize in beatag genomen Bekl ontkende den diefstal en beweerde de in beslag genomen fborwerpen deels zalf gemaakt ta hebben deels verkregen te hebben nit de nalatenschap van zgnen vader De eigenaars daarentegen herkenden in bedoelde voorwerpen pertinent hun eigendom Het O M was dan ook van gevoelen dat de aanklacht zoowel wettig als overtuigend bewezen waa en vorderde met het oog op ne vroegere veroordeeling negen maanden g S trangeniastraf Gisterochtend zakte te Almeloo het zesjarig zoontje van den fabriekarbeider Erommendgk door het gs De moeder die dit het eerst bemerkte Waagde zich op het wrakke ga om haar kind te redden doch zakte er mede door Op haar hulpgeschrel kwamen veel nieuwsgie ü gen opdagf n doch niemand durfde het vlagen hulp te verleenen totdat de smid Kuipers kwam toeauetlen die met behulp van eene ladder over het broze ga kroop en moedor en kind op het droge bracht Het kind verkeert in zorgwekkonden toestand In weerwil der bekende disharmonie tusachen burgemeester en gemeentei aad te Tegelen is bg de herbenoeming van den heer Oh de Rgk tot burgemeester het bewgs geleverd dat de bevolking in bet algemeen met hem ingenomen is Schier overal wapperde van de feuizbn de Nedefl driekleur en de verschillende ïlachappen brachten den heer Ch de Rgk Uies hielden een goed georganiseerden op iht met lampions en fakkels en brachten burgeuteeater de hartelgkste gelakwenBchen Een en ander werd bealoten met eene gezellige bijeenkomst in het lokaal der achutterg bg een flink onthaal onder vroolgkheid en gejuich dat tot laat in den nacht duurde Te Saeek werd de commiaaaris van politie gewaarschuwd dat een dienstmeid die wef ens diefstal tot drie jaar gevapgenisstraf was ver ging eenige oogeabtikkeu verlagen en aarzelend been BQ weer en plotadling kwam eea AJd gekleed heer te voorsohgo die mg rakelings passeerde Ik schrikte aU een dief die onraad hoort ging een honderd stappen verder maar keerde toen op mijne schreden terug altijd nog vol van eene mij onverklaarbare belaDgatelllng in mgn verdachten persoon Ku ging ik dapper bot nieuwe huia binnen stak een lucifer aan on zie iu een hoek een werkmanspak ligge daar blijkbaar in baast neergeworpen nieuwe kleereo alsof ze zoo pas de hand van den kleermaker badden verlaten Dia werpt geen arbei der Zoo weg daobt ik en liohtte toen goed van alle kanten bij Keeda wilde tk weer heengaan toon ik plotseling iets zag schitteren dit medaillon I Nu die gescbiedenis is interressant sprak Willing laat eens Kien 1 Ook Natalie trad thans nieuwsgierig nador Na vele vergeefsohe pogingen opende de notaris met een kraohtigen ruk bet medaillon en staarde op een fijn en schoon damesportret die dame moest Rog zeer jong zijn goudblond baar omgaf het edele voorhoofd waaronder een paar diepblauwe Qogan peinzend de wereld inkeken terwijl de guitige trek om den mond kinderlijke sohalkaehbeid toekende jrPraohtig riep Natalie getroffen uit Op wie gelijkt deze liefelijke beeltenis fja wie ons dat terstond koD zoggen I Iets bekends heeft het portret ook voor mij Vera ook graag zien tante Talil Deze wendde zich tot de kleine vergeleek haar mat het beeld en riep verwonderd uiti gZq gelgken op elkander t Kgk Vera maar aan I Waarljjk g hebt galgkl sprak de oude heer oordeeld het voornemen koesterde met haren vrger naar Amerika te verhuizen Van wie die waarschuwing kwam Van de ouders van t meiaje die oordeelden dat wie gevangenisstraf heeft opgeloopen ook verplicht is die straf te ondergaan Van de firma V Sehertzer Zonen le Haarlem ontvingen wg den steeds weikomen voorjaarsbode haar catalogns 43e jaargang van tuin bloem en landbonwzaden vooijaarsbol ien enz ledere bl op raliefhebber kent dezen geïliiatreerden catalogus en weet wat hg gewoonIgk bevat Dit jaar wordt onder de nienwigheden o a gewezen op de nieuwe voederplant Wagner s Boschwikke die reeda zeer gunstig wordt beoordeeld Men Bchrgft uit Kleef Vrgdag lond een werkman bg het ontU den van een waggon steenkolen op het stationaldaar een groote dynamietpatrooa netjes iapapier gepakt Terstond hebben politie en jnBtntie een onderzoek ingesteld vooral in demgn Het Centrum vanwaar de kolen verEOnden zgn De kolen waren brandstof voor het tion aldaar of voor den Rgnovertocht naar ZevQnagr Het laatste was het waarschgnlykst Daar had het dynamiet een vreeselgk ongeluk kunnsa veroorzaken Het standbeeld van Napoleon X te Boalogne sur Mer dat daar werd opgericht door een fiogelschen vereerder van dien Keizer is vernield door een orkAan die anarchist van den beginne het Keizerabeeld omverrakte zoodat het verbrgzeld werd Te Pest ia een beroemde achilderg van Hans Makart een portret van graaf Zich j bg het vervoeren over de kettingbrug ia de Donaa gewaaid en gezonken Mej Laurence Alma Tadema een docïifar van den beroemden schilder heeft een nienwen roman geachreven The W ngs of Icarna welkei naar The Athenaeam bericht eerstdaags by Heinemann zal worden uitgegeven De jonge schryfster gaf zes of zeven jaren geleden haren eersten roman Love s Martyr uit welke opgang maakte Zondag werdt te Enschede een matob gespeeld tuBBchen de Enachedesche footbal clab Prinses Wilhelmina en de Zwolaohe Athletische Club bewogen het blonde haar de oogen Hemel I voor welk een ondoorgrondelqk raadsel staan wij hier Waaromi vriend hebt ge niet dadeljjk de politie kennis gegeven van uwe ontdekking Dat wai uw dure pUoht geweest gij hebt door dit te verzutmao ten zeerste misdreven door de ontdekking der misdaad onmogelgk te naken Henning schrikte hevig Ik wou dat ik het onzalige ding ia het watsr had geworpen nep hg uit A oh had ik er toeh niemand ter wereld iets van gezegd I t ia zoo gekomen vervolgde hij na eenige zuohten ik moest nog denzelfdea avond voor mgn vader naar K iel en van daar met de stoomboot naar Kopenhagen van waar ik eerst gisteren ben teruggekeerd ffDat verontschuldigt u zeker maar tis tooh ontzettend jammer Waarom kwaami ge er dan nu tiie ot Mi aan Mollor te vertellen J k boorde de moord geschieden id die mij aan Md avond herinnerde en hierheen dreef Mijn vriend Motler vertelde mij van u mijnheer en Uu toen wilde ik het u vertellen fWaaraan ij zeer wet hebt gedaan Mag ik het medAjtion een tgdlang behouden ffMet et grootste genoegen mijnhser t Mij brandt het ala vuur in de baud 1 Maar notaris a brengt me toch in geen onaangename verhouding tegenover de politie P Zeker niet mija vriend I Zonder uwen gver hadden wij dit oorpus delicti voorwerp dat op misdaad wijst niet bezeten Houd nu verder uw mond eo geef mg uw adrea D