Goudsche Courant, donderdag 22 februari 1894

I III De heer Kifeger heeft thans het vo nemen M l een s oamtrfl n aan te leggen van jjutfaas ff of JJs lsteiii over Montfoort ei Liiischoten rf naar Woerden lontf6ort heeft heni dezer l dagép jsyn steun rerfeend maar het fainkeode f pAa zal wel achteraan komen De weg au l Mhoten naar tWoerden zal groote bezwared oplbveren vooreerst van techuiacheu aard en ten anderen we ena gemia aan mdewerkiog Telkn vreezen dat het met den atoomtram gaan zal ale met de telefoonverbinding Linscho ten Montfoort of Liudachoten Woerden die wegena oen verplichte jaarlgksche bydrs go van een goede f50 niet tot stand zal ko nan bhi cr öt l M rtT s ii hem ëchii fiet Directe Spoorwegverbinding IS GÖÜÜaT Wlnler l893 4 Aangevangen 1 Oetober Tüd van Greenwich g to 10 BOTTE DAM o 8 1S 8 11 ia 8 88 4 1 H AA0 60DDA BOODA DEN BAAO Gouda 7 80 8 40 g 04 8 87 10 4 18 11 18 811 01 1 87 8 66 4 46 6 87 6 6 7 18 8 86 37 10 46 11 1111 80 H ge 6 48 7 80 7 488 88 8 4610 1411 3818 161 88 8 16 8 46 3 4S 4 16 4 48 6 81 l 8 06 8 88 1 441 481 688 04 S 0 7 60 8 18 9 6810 1810 68 18 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 61 7 48 8 88 10 08 U T R E C H T G ODD Utrecht 6 88 7 60 6311 84 18 08 18 60 8 10 8 68 4 48 6 36 7 48 Harmeien 8 47 8 08 10 08 18 18 8 84 4 06 4 66 Woerden 6 68 8 10 10 16 18 88 4 18 Oudswster 7 07 8 1 10 84 18 48 r 4 84 Gouda 7 80 8 88 8 8410 87 18 0618 66 1 88 3 60 4 87 6 80 7 08 8 80 AMSTBEDAMOOODA AmslcrdamCS 7 66 8 40 11 10 11 87 8 40 ABsterdamWp 6 60 8 10 8 66 11 86 11 4 8 66 OMda JJO 8 68 10 44 11 18 18 6 i 0t Zev U 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 68 01 N d I d 8 08 Voorb S 07 a 18 bHsi 8 18 a 18 a S4 10 07 11 87 18 4118 611 48 1 67 4 86 6 86 6 66 6 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 4018 OOl DA UTREOHT Gouda 6 86 6 40 7 66 8 00 8 81 10 18 10 66 18 48 8 88 8 18 4 16 4 47 6 88 6 017 46 8 8810 08 Oudew 6 60 6 64 11 08 8 8 6 87 7 60 10 88 Woerden 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 6 08 10 88 iHarmeleu 6 04 7 08 8 48 11 83 8 61 6 10 6 60 8 18 10 34 Utrecht 8 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 46 1 80 8 08 3 60 4 48 6 8B 8 81 8 36 8 88 10 10 68 6 O V D A A USTIKDAU Gouda 6 40 8 81 10 08 10 66 18 11 8 61 4 47 6 8S 7 46 10 08 ABstsrdaa Wp 7 6 8 10 10 66 IS ia 1 1 40 6 46 6 86 8 87 11 10 lOJi 1 14 JI 11 U U I 1 18 t li 6 60 8 67 Btaten Qenenal EExm Kmoe Zitting Tan Uinadag 20 Febrnari 1894 De lieor Conrad lieeft Torlof gekregen later to interpelleeren over den toestand van strand en seeweringen te Scttereningen Daarna i aangerangen het debat orer de Kieswet Allereent art S dat het Toorzien in eigen oaderhoud en in dat Tan het huisgezin afs kenteeken Tan geschiktheid en welstand beschouwt Hierop is voorgesteld het bekende amende meutMackay Van Alphen om aan gezinshooldeu en daarmee gel kgestelden kiesrecht te geven De heer Mackaj lichtte nitvoerig hat amendement toe dat enkel bedoelt te verbeteren bet regeeriagsvoorstel waarvan de volle verantwoordeiykheid blijft Toor rekening der Regeeriug Alleen omdat de Begeering zich nu meer stelt op hel grondwettig standpunt is hy tot amendeering overgegaan Uitvoerig verdedigt hg de gel kstelling met gezinshoofden van hen die eigen woning vertrek met Btookplaats hebben Door het amendement zal een geloidel ke uitbreiding worden Terkregen Alleen die met algemeen stemrecht willen knnnen met het amendement meegaan De heer Van dor Kaay had geen bezwaar tegen art 3 op zich zelf maar ernstige bedenkingen tegen het daarmee samenhangend art 4 De heer Boëll wees er op dat uitstel niet geschaad heeft acht het ameudement Mackay een verbetering en meent dat het ontwerp alsnog kan f maar ook dienttgewyzigd om het aannemeiyk te malcen gew zigde i anneming acht hy verkieselsk boten verwerping Do heer Veegens is voor art 3 en heeft beswaren tegen de uitsluiting door het amendement Tan conmmensaleu en inwonende bedienden geeisóht zeer bezwarend De heer Beekers motiveerde zgn stem tegen het artikel op grond dat voorziening in eigen onderhoud geen kenteeken van welstand en door minister Heemskerk ook nooit zoo bolelionwd Ofschoon bg art 4 aan zgn bezwaim kan worden tegemoet gekomen kan hfl toch niet voor art 3 stemmen Wel zal fay Toor het amendement Mackay stemmen under zich te verbinden en daarom voor de wet te stemmen De heer Levy bestreed het amendement Maokay daar de qualiteit van gezinshoofd geen kenteeken is van geschiktheid en welstand 4n de Qrondwet eischt dat de aan te nemen kenteekenen inllen slaan op alle Nederlanders wat met het kenteeken van gezinshoofden niet het geval is De heer Bintzen blgft van meeuing dat de Orondwet niet toelaat een uitbreiding alsnu oorgesteld waarby onbevoegden niet uitgesloten worden De heer Heldt ontwikkalt eenige practische bezwaren tegen het amendement Mackay Da heer Van Houten heeft op zich zelf geen bezwaar tegen art 3 dat overeenkomt met zyp eigen amendement maar wel tegen art 4 Hy noodigt de Regeering uit ook art 4 van hem en zyne vrienden oier te nemen Wilde Begeering t ontwerp omwerken dan is er z i een meerderheid te krggen Wil zy t niet dan kan spoedig gestemd worden en dan beeft het amendementMackay voor hem een zuiver politieke strekking waarvoor hy zyn stem bepaalt naar de houding die de Regeering zal aannemen De heer Beelaerts verdedigde het amendement omdat daarmede de kieshervormiog niet finaal ui worden De heer Farncombe Sanders blgft kond voor het amendement doch wenacht wel globaal te Ternemen hoeveel kiezers het weren wil die de Regeering wil toelaten De kaar de Savornin Lohman beschouwt èn M wnpilHlbiyke èn het gewyzigde ontwerp tl Mi8 Ug met de grondwet Het reageert 8gM hg l grondwetsherziening duideiyk ge 00111 besUisingen Het amendement Mackay niat ongrondwettig maar is niet acceptabel 8 SS S M a 4 6 06 7 SS 7 M 7 aa 7 4 7 i Mosnbieki lltoaw rk tk Oapelli Botterdam 7 6 i IO e ia a B S9 Sotterdam UpeUe Hienwerkerk Hoordneht 11 01 11 10 11 18 Gouda voor den minister tenzg iemand die den nacht niet onder den blooten hemel doorbrengt geacht wordt een woning met stookplaata te hebben Alleen grondwetsherziening kan hier baten om niet te komen tot een negatief resultaat Wy reitigen de aandacht np een toestel dat het berriezen van de waterleiding in huis voorkomen kan In dat verband moeten wy vooraf doen opmerken dat de raad om de waterleiding gedurende den nacht met een klein straaltje te laten loopen niet alleen niet afdoende is maar door de leidingmaatscfaappyen in de contracten verboden wordt Te Zaandam is zelfs dezen winter op dien grond van een geabonneerde de leiding afgesneden Er is dus een toestel dat dien maatregelvervangen kan en moet t Heet cluchtventieKen wordt door eea bekwaam werkmam in eaupaar minuten aan het hoogste punt van deleiding aangebracht Wanneer dan de hoofdkraan gesloten en de laagste tapkraan geopendis zorgt het toestel dat door de toetredingvan lucht ook de laatste droppel uit de leidingverwyderd wordt eu dan is geen bevriezenmeer mogelgk Ook kan men i zidh voor ditdoel met dit toestel onafhankeiyk maken vanbovenburen £ en troepje vroolijke jongelnj keerde laat in den nacht in het Frieacho dorp A terug komende van een bruiloft Voor bet raam van een slachter z igen zy eeu partytie worst hangen dat zg zich behendig wisten t e te eigenen Men besloot ze te braden in de tookhnt van de hofstede eigsndom van den vader van een der jongelui Zoo gezegd zoo gedaan De worsten werden spoedig gnbraden Sn de gasten verheugden zich er reeds by voorbaat over aanstonds een smakeiykeo maaltyd te znllep genieten Eeu flesch bran wyn werd ontkurkt op de gezondheid van elicaader en den slachter gedronken En toen Men zou den eersten beet doen Ook dat geschiedde maar o gruwel de worsten waren opgestopt met zaagmeel De slachter had ditjnist met opzet om het jonge volkje gedaan en kon zich harteiyk verheugen Het Cemtrum meldt dat mgr Bovieri auditeur by de pauselyke internuntiatuur aldaar opvolger zal worden van mgr Bafonoini te Munchen die wordt overgeplaatstnaar het staatssecretariaat te Rome Andii uraldaar zal worden mgr Scapinelli secrsAa iste Lissabon De beroemde Engelsche schilder O F mt die onlangs een baronetstitel weigerde e ft zyn schildery Liefde en leven welk te Chicago tentoongesteld is geweest aan deIJe geering der Vereenigde Staten geschonken Het stnk zal in de receptiezaal van het Wi teHuis opgehangen worden De cSatarday Revienw merkt op dat Ineo een zeer belangwekkende geschiedenis zpn kunnen schryven van de rol die levende wezens andere wezens dan roenschen in den oorlog gespeeld hebben In den dienst door honden verricht als schildwachten of overbrengers van berichten is niets bbitengewoous de verdiensten dier dieren zou men gelyk kunnen stellen met dien der ganzen welke het kapitool redden Maar honden b m zyn gebruikt om menschen aan te vallen De Kelten de QalliSrs gebruikten ze Columbus deed hetzelfde koningin Elisabeth van Eugeland schonk zegt men Eshcx 600 vechtbonden om ze in den kryg te gebruiken en zelfs tegen het eind vau de vorige ee w zond de Engelache regeering bloedhonden naar Jamaica om de inlanders te bevechten Zy behoefden toen echter niet gebrnikt te worden de vyand gaf zich over zoodra hy van de honden hoorde li es 1 06 l U 1 1 1 S8 10 4 10 S U Oi ll Ot 11 1 ll ii u ot S 88 a 46 a 8i 10 17 10 J7 10 84 10 41 10 47 7 88 7 47 7 46 Sfo B U lO OS 10 11 a 4 4 67 9 11 6 18 8 88 6 81 8 86 a 68 10 11 6 08 6 80 Il Si Olifanten hebben evenzeer en sinds onhengtyke tyden een groote rol gespeeld in den oorlog Eenmaal waren de namen der vecht olifanten Diyana Hiranand e a even goed bekend als nu de namen der groote oorlogsschepen Verder werden in Troegero tyden schorpioenen byen en slangen gebruikt om menschen aan te vallen Hoewel er ook een werptotg bestaan heeft schorpioen genaamd ishet zeer waarschynlijk dat de Arabieren by het beleg van het fort Nisibin levende schorpioenen welke zy in den omtrek vingen overde moren wierpen wyl de beet dier dierendoodelyk was Dan wordt in Basbidnddin sgeschiedenis van Mahmud verhaald boe Kalafeen fort verdedigde door een groot aantalslangen met katapulten ouder de belegeraarste werpen I De renpaarden van naam worden in Engeland met buiteng wone zorg behandeld Het paard Gloister dat verleden jaar bg het wedrennen te Liverpool een prys van 30 000 won eu dat naur meu verwacht ook dit jaar den pry i zal wianeo wordt in den stal bewaakt door twee geheime polietieagenten dieaanspakeiyk zijn voor het dier s Nachts is eeu stalkneojit voordurend in de nabyheid van het kostbare paard Was de vorige week nagenoeg geheel Europa behalve het hooge Noorden vorstvry thabs toout het IfUje der meteorologische stations weder schier overal het minusteeken vóór de temperatuur opgaveu volgens Celsius Moskou had gistel achtend te 8 uur een thermometJratand van 2 graden Fahr dus 34 gradeuh vorst ie Mudcheu en Karlsruhe daalde het Jkwik tolj 12 den dus 20 graden vorst pA te Triest or het 3 radien te Weeijen waar he We vorige week zoo warm wa had men 7 graden vorst te Farijs te Pelsnibnrg slechts 5 graden met sneeuw Aan ma werkman die x ch heeft scnuldig gemaaktlf aan misbruik v i aan hem ijsfge geven vi biljöttep en die oOr den direuuur ei eraal der ataatspoorwegen deswegen f werd obfailageh is ook na het indienen vahijpene petitie zyner kameraden m niet vergund kunnen worden in den dienstf r maatschappy te Jen ot 1 Malrt i gaéone loOu toegekend JpB eenmaal zeer beroemde Italiaanache vid öi peler Caniillo Sivori een leerling vanPaganini ia te Oenoa overleden in denouderdom van 79 jaren Prendergast de moordenaar van den burgemeester van Chicago Harison heeft gedurende de terechtzitting eeu moordaanslag willen plegen Hy snelde in een onbewaakt oogenblik van de bank der beschuldigden af eu ging den procureur Trude telyf Men heeft hem echter nog tydig weten mduter te worden Uit Warfnm wordt geschreven 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 66 8 08 6 10 8 17 8 88 1 84 1 44 4 10 GOUDA 11 60 13 80 7 80 8 60 8 48 1 46 1 66 8 08 8 0 8 16 S SO 8 48 18 08 18 40 3 10 DEM 10 80 10 88 Toorb 6 64 N dL d6 68 Z Zegw6 08 Bl Kr 8 14 Zaf ll e l Gouda 6 81 10 41 Wy vernamen dezer dagen toen hy aan land was van den voogd i dit is de titel van den van rykswege aangestelden bewoner en strandvoodsr van het eiland Rottomeroog dat dit eilandje door den laatsten storm aanmerkelyk verkleind is en wel met eene strook lauds die niet minder dan 30 meter breed is Dat bet eilandje eerlang geheel door de zee verzwolgen zal zyn is aan geen twyfel onderhevig als wy wijzen op het volgende feit de afalyting aan den Westkant gaat veel sneller in haar werk dan de aanslibbing aan den Oostkant Dit heeft reeds ten gevolge gehad dat de tegenwoordige voogd de heer Q K V Dyk sedert 1742 is de post van voogd van Rottom in die familie kan gegetuigen dat gedurende zyu leven het eilandje de helft kleiner ia geworden Hy bewoont reeds zyn tweede huis daar de plaats van het oude waar eens zyne wieg op atond door de golven wordt bespoeld Dat het noordeiykste stukje Nederlandsche grond dua binnen niet al ie langen tyd alleen sgae plaati nog meer mag vinden in historische atlaiaen taat als een p al boren waier doch i dat dit wanneer de elementen nog een paar malen weer zoo aan het woeden bomen als dit bg den laatsten storm het geval geweest is ïeeds zeer spoedig kan gebeuren staat ereneena vast Wg hopen echter dat fhet eilandje een langznmen dood mag sterven want de voordeelen die het nog tegenwoordig oplevert o a vo rikden handel in eieren sgn wel van dien d dat zgn voortbestaan voor ieder ouser van belang is Door eenen winkelier in de Eipstraat te Rotterdam is bg de justitie jcodeponeerd een valsch bankbiljet van f 100 jWor hem in betaling ontvangen zonder dat pg weet van wien Te Borger is eene oB jarijO vrouw die bg den laatsten storm gewoud w door het vallen van eenen ochoorateeu MaÉquag aan de i volgen daarvan overleden Tn den gemeenteraad van ll nisterdam is het vorig jaar aangedrongen op pt weren van de gevaarlgkdte soort van peulleum die welke reeds bg l gt warmte ontvnUt In Engeland i is nu een commissie van afflumdigen door de Regeering benoemd om haa p dit punt voor te lichten Er wnrdt nl 1 Engeland zeer aangedrongen dat men het VjtHtrbeeld Kal volgen van de Vereenigde Staten vjU Noord Amerika waar het verboden ia votf iMuieelgk gebruik petroleum te gebruiken beiUtdffu de test roef van 00 gr Fahr Abel f lufaryft een ileuiji het goed h eft en he ro K genden e eé beid doqrde tme redeue heid diA gebruik al erniar vqpr a alleen an 100 gr meerd e de zon en de i blad geeft maar ook in groota de rflken f pl ioopheld en de ibben pereikt l Wrf bi meer toenimf n im t t dt vermiulerd ma it al9 gee Iqgera l t I WQrdt itoegeataan tl licht dat dè uiet alleeif door de i jllen oneiiidig w i Bn jjotgewoj n 1 grootere v tiligfaeid Hmn wrsonea én n 4 Zuiderzee lot Ikan meer at de booten nkUliizen niet wil het ovir WWIakti U ikon4nl die v4nl bet zuideDLl donivti aandoen maar buitenom stoomen De spobrbooten en de pistboot rah Kampen die niet verder dan Enkhuüïen varen oifdervonden geecerlei vertraging De stoomboot James Laming eu twee vracfatbooten zitt n op de Vlakte c aan den grond en knnUen heen of weer Het lid ider Fransche Academie van Wetenschappen de heer Moisaon die reeds vro r een middel had gevonden om door zwareu drnk oit zuivere kooUtof aiterst kleine btodjes kunstmatig diamant te bereiden heeft bet uu zoo ver gebracht dnt hg grootere stukjes kan vervaardigen Hg mengde stukjes gzer met tot poeder gewreven kool en verhitte het mengsel in een eleotriachen oven tot meer dan 2000 Het mengsel dat in den oven dun vloeibaar was geworden gooi hg uit in een loodbad van 400 waarm door de plotselinge groote afkoeling het stollende gzer een enormen druk op het kool oefende waardoor dit kristalliseerde De zoo verkregen kristallen wegen tot 15 gr hebben een middelgo van im M en zgn volkomen doorzichtig Men kan robgoen daarmede bekrassen zg verbranden geheel tot koolzuur en lichten in het dnister na wanneer ze vooraf aan het licht blootgesteld zgn geweeste 8 48 40 47 64 10 1 10 10 10 48 11 08 lUI 11 86 11 4 I 8 86 44 68 OS 4 46 4 66 6 08 6 08 6 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 6 S0 10 6 66 4 40 4 48 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 a 8 64 6 6 08 8 08 8 60 10 07 10 64 a 04 a lO 10 88 8 18 8 41 8 88 10 40 11 86 4 10 7 88 8 47 4 86 7 40 10 06 l li U 11 10 I I 4 10 4 86 6 8 De Kecbtbank te Leeuwarden heeftJ S P ond 25 jaren T B 28 jaren 1 H 27 i J jaren en P Br 34 jaren allen wonende te Onde Leye die 2 Deo j l in een vat jenever dat de eerste als beurtschipper aan boord had en moest bezorgen by den kastelein M Dykstra te OndeLeye een gat hebben geboord en toen door een pypensleel elk driemalen jenever uit het vat hebhen gedronken schuldig verklaard aau verduistering en veroordeeld de eerste tot 7 dsgen gevangenisstraf de anderen ieder tot ƒ 5 boete Zaterdag jl werd voor de rechtbank te Arnhem de zaak behandeld van den gedetineerden F H Petera die beschuldigd wordt in den loop van het jaar 189B in eeu zestal aoningen welke tydelyk door de bewonera waren verlaten te hebben ingebroken en diefatal gepleegd Mede atond terecht zyne hniavronw beachnldigd van heling der gestolen voorwJifpen Het i O M eiachte tegen den man 7 jaren tegen I de vrouw 9 maanden gevangeniaatraf Da verdediger mr F N L Alberaon pleitte vryspraak wegens gebrek aau bewya Uitspraak 27 dezer Cornelia Dentokom die een ni n op den Zeedyk dqodde is te Amsterdam door de arondrechbank tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld Het j maken van lach geld en papier is erg m de ïnpde t Men heeft te Orel de baud gelegd op een ende van 10 personen die zich met het naImaken van valscbe 3 en 10 roebelbiljetten bezighielden en eeos heel wat van dat waardeloospapier in omloop moeten hebben gebracht De aanhouding ging met een heftige worsteling gepaard waarby 2 polietieagenten messteken ontvingen i j I j Het combis op dit gebied is wel de oniftkkiug I van eeu naar de eiachen des tyda lu richtefabriek van valfche munt te iBergathq In de g vangenia De peusionares deden het werk j de npiers or den vior het mat tiaal in bracb f ton het fabrikaat in omloop Hot programma van de internationale balkarij tentoonstelling te houden van 16 Juli 6 Angnatua 1894 in het Palela voor Volksvlijt ta Amsterdam bevat de volgende bepalingen Art 1 De inzending en mededinging op doa tentoonatellüi staat ieder vry volgens de onderstaande bepalingen en met ioachtnemiug van dia voorwaarden welke voor de groepeu aa klasieil van dit programma zyn vermeld AHv 2 De tentoonstelling wordt gehouden ta Amsterdam in het Paleis voor Volksvlyt Tan 16 Juli 6 Augustus 1894 Art 3 De aanvragen tot inzending met reimelding van groepen en klassen geachiedeu door terugzending van bygaand borderel ingernld en geteekend aan het bureel der tentoonstelling Paleis voor Volksvlyt te Am iaidam Art 4 De aanvragen tot inzending moeten met het by Art 3 bedoelde borderel zyn ingekomen voor den 15den April a s aan het Bureel der Tentoonstelling Art 5 De inzenders zullen by het doen van hun aangifte tot inzending moeten storten het bedrag van hunne benoodigdeplaatsrnimte zynde f 15 per V M voor ruimte rondom toegankelyk gelykvloers en overdekt f 7 50 por V M voor ruimte aan ééne zyde toegankelyk gelykvloers en overdekt t 7 50 per v M voor ruimte rondom toegankelyk op de galeryen f 4 por V M voor ruimte aan ééne zyds toegankelyk op de galerijen f 2 50 per v M voor ruimte in den tnin open Incht f 2 50 pee V M munrvlakte hoogstens 15 oM uitspringend Voor inzending van oudheidkundige voorwerpen Grpep V klasse I is geen recht voor plaatsruimte verschuldigd Art Het uitvoerend comité behoudt zich het recht voor te beoordeelen of de inzendingen al dan niet geschikt zün om op de tentoonstelling te worden toegelaten Art 7 De tyd van inzending moei worden in acht genomen zooals in art 2 der byzondera voorwaarden is bepaald Later ingekomen inzendingen worden geweigerd zonder dat de inzenders eenig recht hebben op terugbetaling der gestorte gelden voor plaatsruimte Art 8 Alle inzendingen zullen niterlyk op den zevenden dag na de sluiting der teu toonstelling moeten zyn teruggehaald 1 Het uitvoerend comité behoudt zich h t 1 recht vóór inzendingen die niet op den be paalden termyn zyn weggehaald voor rekening I en risico van de inzenders te doen opalaan of I verwyderen Een maand na do sluiting heeft het comité I het recht tot verkoop over te gaan op risico I van den inzender 1 Art 9 De kosten van vervoer en opstellen zyn voor rekening van de inzenders Het uitroerend comité zal echter trachten I vermindering van vracbtpryzen te bediagen by do verachillende spoorweg en stoomboo I maatschappyen en expediteurs j Die gunstige bepaliugen zullen nader worden 1 bekend gemaakt en op aanvraag aan het bi reel der tentoonstelling verkrygbsar zyn 1 Art 10 Het staat den inzenders vry met 1 meer dan eéne inzeudiug in dezelfde groep I mede te dingen maar niet met dezelfde iuze 1 ding in verachillende groepeu 1 Art 11 De Inry zal worden benoemd vo r 1 de helft door bot uitvoerend comité eu vo r I de helft door de inzenders op daartoe te ve 1 strekken formulieren terwijl de Voorzitter de I Onder Voorzitter en de Secretaria vooraf do r het comité worden benoemd Do jury vangt hare werkzaamheden aan onmiddblijk na de openitlg der tentoonstelling Zoo noüdig zullen dan gedeelten der tentoonatelling voor het publiek worden afgesloten Art 12 e pryzen zullen worden toegekend onvei ehillig of er een of me r inzendingen zyu echter alleen aan die welke aan de eiachen in dit programma gesteld voldoen en die door de Jury daartoe waard g worden gekeurd Art 13 Op voordracht der Jury zullenook door het Uitvoerend Ooipitó beatuurspryzen beataande in Diploma s kunnen worden toegekend voorta zal vermeerdering van het g i tal der reeds uitgeloofde pryzen kunnwgeschieden en vo trwerpen worden bekroond ttie niet bij het programma zyn gevraagd dochbelangryk voor de Bakkery kunnen wordengeacht I Art 14 De bekrooningen zullen bestaan in Eerediploma s Diploma s voor gouden zilveren en bronzen medailjesen zoo mogelijk in Eereprijzen Op t e Tentoonstelling Wordt een byzondere wedstrijd geopend voor inzeodingeu van De meest volledige en doelmatige inrichtingeener Brooden Beschuitbakkery in werking Prys f 200 De meest volledige en doelmatige inrichtingeener Banketlmkkery itt werking i Prys f 200 De meest volledige en doelmatige inrichting eener zoogeuoamd Eogelsche Biscuitbakkerij iu werking Prys f 200 Het beste systeem oven voor de Brood en Beaohuitbakkerij Prya f 250 Het beate systeem Oven voor de Eoek en Banketbakkery Prya f 150 Art 15 De inzenders hebben peraoonlyk vryen toegang tot de Tentoonstelling Do bewyzen hiervoor worden afgegeven aan het Bureel van het Uitvoerend Comité Paleis voor Volksvlijt te Ainaterdam nadat hun inzeil inff ter Tentoonstelling ia gebracht Art 16 Het Uitvoerend Comité behoudt zich het recht voor den duur der Teutoonstelling acht dagen te verlengen zonder dat de Inzendera recht hebben op eenige achadevergoeding Het is verboden zooder achriftelyke vergunning van het Uitvoerend Comité voor de aluitiug der Tentoonstelling eenige inzending te verwyderen Het ia verboden zonder toestemming van den inzender afbeeldingen der inzeudingeu ts I maken I Art 17 Het Uitvoerend Comité is niet aansprakelyk voor eenige schade by het vervoer of op de Teotooustelling veroorzaakt en behoudt zich het recht voor uitspraak te doen in alle geachillen ook in gevallen waarin niet by dit programma is voorzien Bultenlandsch overzicht Gisteren heeft de ïtaliaaneche Kamer onder een enormen toevloed van belangstellenden hare zittingen hervat De waarnemende voorzitter las een brief voor van den heer Zanardelli waarin deze z n besluit handhaaft om het voorzitterschap neer te leggen De Kamer besloot Donderoag tot de verkiezing van oen voorzitter over te gaan Ingekomen was een aanvraag om machtiging tot het instellen van een vervolging tegen den afgevaardigde Felice wegens diens houding bg de Siciliannsche onlusten Crispi verzoekt der Kamer de uiteenzetting van den financieelen toestand tegen morgen aan de orde t stellen Voorlezing wordt gedaan van de ingediende interpellatie o Crispi stelt voor de beraadi aging daarover op Maandag te bepalen Dg at tevaard de Imbriani wil de interdellatie onmiddell k in behandeling genomen aien De Kamer verwerpt dit voorstöl echter en vereenigt zich met dat van den minister preRideat Gisternacht om halftwee is weder etrn bom van de anarchisten ontploft ditmaal iu het Quartier Cartin Een jongmenseh van verdacht oiterlp had voor den nacht eeu kamer gehuurd in een kleia ooaanzieniyk gemeubeld hotel in de me SaintJaques By betaalde de huur en vertrok zeggende dat hy spoedig terugkomen zou en de aanbeveliog gevende de kamer niet te betreden Daar hij niet terugkeerde kreeg de nachtwaker vau het hotel Danbfit argyaan by trad de kamer binneu en bemerkte een pakje dat op eeo plank boven de deur geplaatst was De man ging de politie haten en kwam terug met den agent Riech Toen zy de deur van den kamer openden viel een blikken doosje uit het pak dat eenige oogenblikken later ontplofte De agent van politie en de nachtwaker van het hotel werden niet zwaar gewond De eigenares raevroow Calabresi bekwam een ernstiger wonde in de buik en werd naar het hospitaal Hotel Dieu overgebraht De matirieele schade ia vau weinig belang de vensters en de kamerdeur zyu vernield De dader heeft eeu bnef geschreven aan den commissaris van politie afdeeling Sorborne Daarin verzoekt hy zeggende zelfmoord te hebben gepleegd deu commissaris indekaUT van het logement zyneu dood te komen coostateeren en verdere maatregelen te nemen Daar in die kamer de bom boven de deur was opgehangen ia het natuurlek de bedoeling geweest van den dader den genoemden commissaris die verHchillende anarchisten in hecbteuia heeft genomen te treffen Toevallige omstandigheden hebben dezen eerst gistermiddag van het bedoelde schryven kennis doen nemen en dus anderen tot nlacbtoffera van den aanslag gemaakt Op dezelfde wgze en onder hetzelfde voorwendsel van eenen gepleegden zelfmoord heeft dezelfde persoon ten minste de in de loge meu tsiy sten ingeschrevene natuuriyk vnlsche namen en de onderteekeniog van beide brieven zyn gelijkluideu l den commissaris van politie Dreach die Eavacbol heeft gearresteerd het slachtoffer willen laten worden van eene bum in een hotel in de Rue du Faubourg Saint Martin Deze bom is niet gesprongen De gisteravond in de Opera ontdekte bommen welke ontdekking de atuiversbladen in hnnne laatste editie rerraelden behooren volgens de inlichtingen van het betrekken commissariaat tot bet njk der l nden Men verzekert dat de politie op het apoor ia van deu persoon die van de aanslagen op beden wordt verdacht Hy zou eee anarchist zijn faiet name Bftstwd gewoond hebbende ie I 3a nt Denis en thans voortvluchtig Deze nieuwe aanslag vermeerdert de spanning De winkels lyden zeer daar vele vreemduhngeu de stad verlaten en Fransche families die s winters naar Pargs komeu naar de provincie beginnen terug te keeren En inmiddels uit de algemeene hysterie zich op buitengewone wyze Zondag bezochten houderden veelal elegante pelttrimSj de moedervan den gevangen anarchist Henry brachten baar bloemen en geld en lieten haar verhalen doen uit de jeugd van haren zoon De bladen bevatten drie uiterst gi wone reisbrieven die Henry uit Veuetië aan zyne moeder schreef terwyi Henry s vroegere medc scbolieren van het gymnasium een veï zoekschrift om genade zullen indienen Paul de Oa sagnac die zooals bekend is den spykera wel enus aardig op den kop van slaan geeft in zyn cAutorité de volgende leering getrokken uit de bomgeschiedenissen De bommen zgn onwillekeurig goede raadgeefsters geweest Zy hebben den blidsteu en koppigsten de oogAu geopend Zy hebben de gevaariyke illusies van al onze naïeve eu ondoordacht handelende socialisten iu rook doen verdwünen En het socialisme is in 20 dagen twintig jaar achterui egaan Dit resultaat ia voortrefleiyk te meer daar er weinig bloed gevloeid ia door die bommen En ten slotte hebben de enkele sprgkers van Vaillant evenals de kogels van Henry meer gedaan voor eu sneller gewerkt op het gezond verstand des volks dan al onze verontwaardigde protestatiea Gezegend zyu de bommen U In het Engelsche Lagerhuis kwamen de maatregelen ter sprake die de regeering voornemens is tegen de anarchisten te nemen De minister van binnenlandache zaken de heer Asquith verklaarde dat de regeeringeu van verschillende mogendheden de bevoegdheid hebben verdachte personen nit het land te 7 etten de Engelsche regeering heeft die macht niet Tengevolge van die uitzetticgen in het buitenland komen van tyd tot tgd gevaarlgke eu ongeweuschte elementen naar Engeland dikwyis zooder waarschuwing van de zyde der politie van het land waaruit zulke individueu verdreven zyn De Engelsche regee ring gelooft intuaachen niet dat het noodig is over te gaan tot wyziging der wet die I voldoende ia voor de eigen bescherming en j Toor de vervulling der internationale verplichI tingen van bet land Wy zijn echter bereid I vervolgde do minister met andere landen saam 1 te werken tot het nemen van alle practische I maatregelen die kunnen dienen om krachtiger i op te treden tegenover de anarchiiitdü en an dere vflanden der maatachappg Naar do minister meent moeten de internationale pogingen tot beteugeling der anarchie vooral bestaan in een overeenkomst tot meer geregelde uitwisseling van inlichtingen en in een gez meoiyk optreden van de regeeriogen on politieautoriteiten der verschillende landen ten eind e misdaden te ontdekken en te straffen De miniater besloot met de overtuiging uit te spreken dat Engeland daarbg zeer zeker alechta kan winnen en dat het gaarne wil medewerken om tot zolk een overeenkomst te geraken Uit Londen wordt gemeld dat het Hooger huis geweigerd heeft de wyzigiugen goed te keuren die het Lagerhuis in de cemployers liability act had gebracht Met 187 tegen 23 stemmen werden ze verworpen een kolossaio meerderheid De stryd wordt dns op t scherpst voortgezet Zondag werd er op Trafalgar Square een meeting gehouden om tegen de houding der Lords te proteateeren inzake de wet op de kerspelraden Een drieduizend personen waren tegenwoordig Twee resoloties werden aangenomen In de eene wordt de afschaffing van het Hoogerhuis veriangd dat oen achadeiyk en nutteloos lichaam heet te zgn En in de andere wordt aan de regeering gevraagd de bill maar weer in te trekken en de verantwoordeiykheid voor de Lords te laten Wat de wet op de verantwoordeiykheid der patroons tegenover hun werklieden betreft is Daily News van meening dat de regeering het ontwerp niet zal terugzenden n ar het Lagerhuis Eer is het waaracbyniyk dat het geheele ontwerp wordt ingetrokken Gladstone zal echter volgens het blad geen besluit nemen voordat bet Hoogerhuis alle wetsontwerpen waarover het geschil loopt zul hebben afgehandeld Een later bericht luidt Een voonteil van Gladstone om de Employers Liabity Bill in te trekken is door het Lagerhnis mot 225 tegen 6 stemmen aangenomen De conservatieven en de liberale unionisten onthielden zich van atemming Gladstone verklaarde dat der egeering van het wetsontwerp afzag omdat zy overtuigd was dat de overgroot © meerderheid der werklieden gekant is tegen het door het Hoogerhuis aangebrachte amendement Vervolgens kwamen in behandeling de wyzigiugen door het Hoogerhuis in de wet op de gemeenteraden gemaakt De meeste dezer amendementeu werdeu verworpen De eerstvolgende zitting van het Lagerbois werd bepaald np a a Zaterdag KantODitercclit te Gouda Zitting van Woensdag 21 Februari 1894 De volgende personen zyu veroordeeld wegena Zouder vergunning verknopen van sterken drank in het klein M G te Bleiswyk tot f 3 of 3 dagen hechtenis Byden op een voetpad G de B te Gouda Hserenkade tot f 1 of 1 dag hechtenis s Avonds ryden met een kar niet voorzien van een helder brandend licht S S te Zwammerdam en J J de B te Kralingen ieder tot f 1 of 1 dag hechtenis Ie Ryden met een hondenkar zonder de honden niet van muilkorven te hebbeu voorzien 2e Onbeheerd laten staan van een met honden bespannen kar H de K te Bergschenhoek tot f 1 en f 3 of 1 en 2 dagen hechtenis s Avonds ryden Ie zonder de bonden voor de kar gespannen van muilkorven te hebben voorzien 2e Zouder de kar van een helder brandend licht te hebben voorzien P van der B te Rotterdam tot f 2 e f 1 of 1 dag hechtenis voor elke boete Op straat spelen m geld M C te Gouda Nieuwe Haven tot f 0 50 of 1 dag heobtenis en C de G Nieuwe Haven tot f 1 Of 1 dag hechtenis Zich in den trein bevinden zonder behoorlijk plaatabewys en niet op de eerste aanmaning van den beambte de vrac i met de verhooging te hebben betaald J C te Gouda Qroeneweg vrygeaproken Ie Loopen in een graaperk van een stadsplantsoen 2e Openbare dronkenschap A T te Bleiswyk voor het Ie feit vrygeaproken en voor het 2e f 1 of 2 daigen hechtenis Openbare dronkenschap W Y en J van D te Bergschenhoek G B te Bleiswyk 0 L Gouda Walensteeg J V t Gouda Spieringatraat A K Waddinzveen L S te Gouda Measenmakerateeg en J van der V te Gouda Peperstraat ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis J van der T en J van der T te Zwammerdam elk tot f 0 50 of 1 dag hechtenis Allen zyn tevens veroordeeld in ds koaten verhaalbaar by hjfadwang van l dag VEKBBTEBIHQ In ons Raadaveralag van giateren zyn eea paar fouten ingeslopen £ r staat ƒ 3000 e f 4000 dit moet zyn t 30000 en éOOOg