Goudsche Courant, vrijdag 23 februari 1894

i Vrijdag 23 Februari 1804 No 6285 32ste Jaargang mimm mmmi NieüwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgnve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 35 franco per post ƒ 1 70 AÊsonderlljke Nommers VU F CENTEN ADVERTEN TIÉN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lef ters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd IHOBZOHOBN MytAtêr dt Btdaettur I AU wekelgktcha bezoeker van hetBoterhuii geef ik den Mnrktmeester in OTerweging de WBgens met linaoaappelen wat meer ter zyde te zatten daar het bgna onmogelijk ia zouder omweg ia bet boterhuis te komen Hopende dat bieraan gerdg zal worden gegeven verblgf ik met achting ÜEd ür B ai maal BBKBOOSD L vaa OS Aa E 73 73 Beurs van Amsterdam W ÏEBBUASI Voikrs slotkoers 88 100 8t l 10 78 ÏSV 78V 78 0 V 90 6 96 108 V 69i A 89 14 84 94 ÏBVr lOfi 681 100 696 617 101 88 101 916 10 i y 108 m 184 50 81 108 109 170 198 104V 48 48V fiO s sov 184V 141 es 1417 64 71 104 186 lOSli 110 186 108 m 78 98 108 187 188 48 46 0 91 l s 16 108 7 76 Ul s 101 s 68 49 lO ls 18 190 107 108 lOlVs ion 1141 iie s 114 97 88 107 irwiuuii Oert Nad W 8 dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoiiaiL Obl Qondl 1881 88 Kun IniokriJTing 1861 81 5 Oomn Obl inpspierl86S I dito in cilrei 1888 Pounsii Oblig met ticket S dito dito 8 Iviujlo Ubl OoU Se Serie 8 dito Oeooni 1880 i ditobyBotbi l8B9 4 dito bil Hope 18S 0 4 dito ia goud leea 1889 6 £ lo dito dito 1884 5 Iruiii Ferpet ukuld 1881 i Tmuuu Oepr ConT Imn 1890 4 Oeo leeoiag tèrie D Qeo leeaiai lerie O ZuisAjn ElF Beo t oU 18M t Huioo Obl Buit Sob 1890 6 Tmbzcsla Obl 4 ODbep 1881 iuuuanui Obligatiea 1861 8 i BoniSDAH Sted leen 1888 i l Vm N Afr Hacdelar aand Arandib Tsb Mu Certifioslen DuiMiatMhtppn dito Arnh HTpotheekb pandbr 4 ObIlMIJ der Vorstenl aand Sr Hjrpotbeekb paudbr 4 NederlandMhe baak aand Ned Handalmaatuh dito K W fc Pao Hjrp b paadbr E Bott Hjrpotheekb pandbr 4 Utr Hjpotheekb dito 4 OoaTlHa Oost Hoog bank aand Bvui Hypotheekbank pandb 4 AnEalKA Kquit faypoth pandb fi Maiw L G Fr lien eert 6 Han HolLIJ Bpoorw Hij aand Uij tot Bipl T 8t Spv aand Ned lod Bpoorwsgtn aand Ned Zaid Alrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 I AU Spoorwl 1887 8 A Kobl S Zuid lul Spwmij A H obl 8 FoLaH Wambau Weenen SBQd 4 Bun Gr Buu Spv Mij aaad S Baltiaebe dito sand Faitova dito aand Xwang Dombr dito aand 5 Knrak ObJliow 8p kBp aand 8 Loaowo Bewast Bp Mq oblig fi Orel Vitebsk dito oblig 6 ZnldWast dito aand fi dito dito oblig 4 imaiKA Oent Fan 8p Mjj obl 6 Ohio k North W pr 0 r aand dito dito Wia St Peter obl 7 Denver b Bio Gr Spm oert T a Illinois Geatral obl in goud 4 LouisT Sc NashTilleGert v aaad Uexioo N Spw Mij lehyp o 6 Uiss Kaosas t 4 pot pref aand N ïork OaUrio fc West aaad dito Fenns Ohio oblig Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 fi CaMUA Can Sonth Cert T aand Vbk o Ballw fc Nav Ie h d e O Amsterd Omnibns Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Nin Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 Siuia Stad ADtwerpenl887 Stad Brussel 1886 i HONO Theiss Begutlr Gesellsch 4 OaenxK Staataleening 1860 fi K E Oost B Or 1680 8 Srixn Stad Madrid 8 1868 Kan Ver Bes Hyp Spobl eert ABVSRTENTIÊN M Den 19a dezer overleed na ee 1 1 Imgdnrige ongesteldheid ome gOliefd 1 1 Znater en Bebawdmster Merronw L LA 1 1 FBBER JoHKiia in den onderdom va 1 1 bgna 51 jaren 1 1 E JONKEB 1 1 J 0 JONKER 1 1 DB LaNQl 1 1 C JONKER 1 1 M A JONKER 1 1 TIN EinwiN 1 1 0 IJ8SELSTIJN 1 Oeboivn WILHELMINA MABU oaders H A C BRINKMAN BS M BEINKMAN Sliedrboht Oouda 21 Febrnari 1894 ZAAL KUNSTMIN Socfeteit 0TS8 GENOEGEN Zondag 25 Februari T Villi onder leiding en medewerking van den HOLLANDSCHK KABAKTERKOMIBK HENRIJ STR01J8 MT OPTREDEN van McJ AWA SLAUDEROP HoUandaohe Sonbrette en meerdere tipeelaUtelleu Aabvano 8 nar Entree H H Leden 0 45 Niet Leden 0 75 C3 KOOTB Uatineé Sinder7oorstelli g OPTBEDEN van Mr CHARLES Ulisionist Buikspreker IH AisvAxa 2 nnr Entree 25 C t PEAUSCHE STOOMVEEVEEU BH Chemische Wasseherij Ti H OPPEKHEIMER 19 Kru49kade Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖi roor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit Toor het stoomen en rerren van alle Heerenen DamOBgarderoben alaook alle Kiodergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van pludie maDtets veeren bont enz Oordyoen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onsohadelgk voor de gezondheid en volgens itaal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekea zgn de pryzen 25 o gedaald Te Btoomen goederen ala aieaw afleverbaar en 3 dagen te verven goederen in eene week De NIEÜWK LONDON doet het grflze Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt h t glansrijk en zacht is onschar delgk voor de huid en verft niet Prgs 85 cent per flacon ön 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar by J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger HEBT GIJ ASTHMA Da SCHIFFMANN a Middel tegen Asthma geeft onmiddelgke verlichting in de ernstigste gevallen en geneest waar andere middelen falen Verkrijgbaar by de Firma A WOLFF Markt Ooitda in palges van fl 1 50 en fl 2 75 Gratia proefpakjo op aanvrage voor iyder8 dia het Middel nog niet probeei en LlJl IOi Levensverzekering NaatscbappU Opgericht in f S Verzekeringen in geval van overiyden ge mengde op een bepaalden dag en gecombineerde UitBetveraekeringen Ljfresten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en proapectnsseu by den Hoofd Agent te Oouda den Meer W C WBBlfllfK Bleekersingel B 201 SOLIEDE A6ENTBN QEVBAAOD Stedelijke Gasfabriek Gouda MHIfeM r De prijs van het lichtgas is 7 ets de stère Sa F die van gas tot andere doeleinden 5 ets De meterhuur is 1 et per meterlicht hierop maken een uitzondering de 2 3 en 5 Lichtsmeters waarvoor 10 ets en de 10 Lichts waarvoor 15 ets per maand wordt berekend Onder zekere voorwaarden kunnen perceelen die nog niet metde hoofdhuis zijn verbonden gratis worden aangesloten terwijlnog 10 Meters binnenleiding achter den gasmeter kosteloos worden verstrekt f Het plaatsen van gasmeters wordt niet berekend h De prijzen der cokes ïijn ongeklopt af iabriek per H L 40 ets per 100 H L 35 kloploon 5 ets thuisbezorgen 5 ets en scheepsrijden 2 ets per H L De Dirtetfiir jr J PBiys IWederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BOLLAND kapt J SMIDT en BATAVIER kapt J 8AÜEB vertf ekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoori der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen losBen te Brewersauar de markt van Boter en Kaai te Londen I öebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied T rb terde fitbrinüe en uilBlmtend gebruik van fyne en fijnste grondstoffen garandeerei ien verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhond der re Etiketten Se Firma behaalde 27 Brevets Is Hofleverancier 41 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmimtsnd n fabrikakt Beeds 1871 acbreef de Accademie national de Paria Mons vous d aemona nna HcdalIIe 4 r prenlire elmac en conalMratlon dè votre ezoellent tebrloation de Ohooolst bonbona varies eto eto StoUwerck s fabrikaat ia verkrijgbaar bg H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Oeneraalvertegenwoordiger vpor Nederland Jdlu Hattenklodt Amsterdam Ealverstraat 103 Kraepelien en Holm s Uiina LaocheQ ü SARSÏE Is de meest Krachtige en Versterkende KIIMA WUIV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche geneesheeren Bekroond pi EEKBN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkryghaar in flacons i fioO en t L Depot te Gouda bg den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeisjl toriawdter ui f de VictoriaSron te Oberlahnstein by Ba Tafeldrank Van h£J oninklykefïuis c erji eder anden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnatein Gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Ooada Saeipendrak vaa A Bamiiu iSooii BINNENLAND GOUDA 22 Februari 1894 GesiMgd ie Utrecht bij het caod ex theo logie I de heer A J Warteoa De heer P Leriticua tgdel fc leeraar alhier ÏB ook als Koodanig beaoemd te Delft De heer J L W P van Leent arts is benoemd en aangesteld tot offic van gez 2e kt by het personeel van den geneeskundigen dienst van het leger in Ned Indië Qieterochtend overleed te Gouderak plotseling de heer Van Tiggelen brievengnarder aldaar De man waa den laatsten tyd erg lijdende voor zichzelf wellicht een uitkomst voor de aabestaanden echter een zwaar verlies De bekende hollandsohe karakter komiek Abr de Winter m Maandagavond te Haastrecht optreden Met veel moeite ward Dinsdag het tienjarige zoontje van den arbeider Van Z te Waddingaveen het leren gered Trota de bevuleo zyner ouders had de kleine zich na sch hgd op het ya begeven toen spoedig daarna de angstkreten zgner kameraadjea de naastbgwonenden naar de plaats dea onfaeila riepen Daar hejt a nog te zwak waa om volwassenen te dragen moeat men z ne toevlucht nemen tot planken en laddnra Gelukkig werden echter de pogingen der redders met succea bekroond eu kon men der weenende moeder haar kind hoewel erg nat en zeer koud levend weergeven Door den gemeenteraad te Waddingsvetn ia de heer M Brookhorst aldaar ala tydeiyk onderwyzer aangesteld aan school B De heer A Fournier te Waddingaveen staat No 1 op de voordracht voor onderwyzer te Watergraafameer f Vrydf j l zonk by de Eeenwgkxche brag in de Taart een vaartuig geladen met ougeblaacbte kalk tras cement steenen enz van de heeren IJaelatijn firma A Jonker Zonen te Gouda met beatemmiug naar Reeawyk Met niet geringe inapanning werd dat gezonken vaartaig Zaterdag naar boven gewon FEVILLeTOI PEINSES EEa 19 Banning voldeed hieraan 04m afscheid van den Dotarii boog zeer liederig voor Katalie en ging De nam het medailion uit de hand rac Wilting om het de ongeduldig trippilende Vara t laten alen Het kind beschouwde bet opmerkKaam en haar oogen werden si grootdr yO mama I zeide zij plotseling zaoht wTera heeft u tooh UefI Natalie en de notaria keken elkander verbaasd aan J Herkent g uwe mama Iteve Vera F vroeg Natalie diep bewogen De kleine knikte jrMama bij Vera blijven altijd altijd I rDan waent de nieuwe mama 1 twee mama s msg men niet hebben wilt ge de doode of de nieuwe mama behouden Het kind wierp een verlaagenden Uik op het portnt eo Saisterde dan onder traantjes De nieuwe mama t frZoo is fa t goed hartje I Daarovftr aal aioh de doode mama in dea hemel verheugen Vera staarde nog eenige oogenbUkkeu op bet beeld en d kte dan de lieve lipjes op het zoete gelaat welks verjeugdigd evenbeeld zijscneen tezijn Ole notaris stak bet medaillon by zioh en verliet aa eeoige rainntea mat Natalie het huia terwql da den en de inhoud in andere achuiten overgeladen Peraoonlyke ongelukken hadden niet plaats maar de hade ia zooaU berypelyk is oog al aanzienlijk Tn de raadsvergadering te Stolwyk van Maandag j l werd tot onderwyzer met hoofdacte nan de If te openbare school aldaar ben emd de heer W J van den Hurk onderwyzer te SlyftEwyk De benoemde geniet tene jaarwedde van f 650 wetke na een jaar verhoogd wordt tot f 700 Naar men verneemt hebben zich 17 soücitanten aangemeld voor de betrekking van ge meenteontvanger te Schoonhoven Z E de Minister van BinneolandBche Zaken heeft benoemd tot onderwyzeres in de nuttige handwerken by de Ryk normaalles eo te Schoonhoven mej M C V van de Liefde onderwyzeres aan de 2de openb school te Bergambacht en zniks ter vervanging van mej M S Bourdrez die I Maart e k naar Middelburg vertrekt Het is bekend dat te Ondewater onlanga pogingen zyn gedann om eene zuivelfabriek op te richten De ontwerp atatuten waren goedgekeurd eh de inschryvingsbitjetten vérzonden Nu echter verneemt men dat aan de plannen geen gevolg zal gegeven worden daur er eene zuivelfabriek zal worden opgericht door eenige Eotterdamsche heeren Zoo zoetjes aan krygt ons stedeke het aanzien van een nyver fabrlek atadje In de kom der gemeente of daar dichtbij zyn geveétigd 1 machinefabriek 2 stoomwaascheryen waarvan eene met onts nettingsiorichting 1 stoom oli slagery l stoomtouwRlagery 1 Rtoomververy en 1 gasfabriek Ook de verkeersmiddelen zyn in de laatste jaren toegenomen De stoomtram naar Gouda vergoedt wat wy miaaen door den afstand gelagen tuaachen het station der S S en de gemtjeut e Bovendien is het een goed teeken ala ondernemers van vervoermiddelen bunnen dienst moeten uitbreiden zooala hier b v de beurtman op Amsterdam zich genoodzaakt heeft gezien eeue sleepboot aan te schaffen om zyae diep geladen bakken vletten pramen of boe ze verder mogen heeteii voort te trekken en ook de ondernemer van den stoombootdienat Fatafettec heeft het vorige jftar zynen dienst moeten uitbreiden kleine in de gelukkige vergetelheid der jeugd weer blijde tot hare nieuwe pup terugkeerde Daar hebben we dus een spoor van dec Poolscheu arbeider wiens gemalin deze vrouw moet zgu sprak onder de wandeling de notaris tot Natalie lk huiver van het drama l ftuisterde deze i Aoh dat het lieve kind dat bepaald uit hoogere knagen stamt zoo in lagere sferen moest afdalen I ffZg had in Bleefatare handen kunnen vervallen juffrouw MóUer mag de üjne besohaving derven ruw is zij niet zjj zal eene goede moeder zijn voor het asma weesje Ware liefde zooals bier bet verlaten kind ten deele valt weegt tegen alle deftige besobaviEg en fijne vormen wol op H Wel waar I Maar de vrouw is in bare liefde ook geheel despotisch en ijverzuchtig op hare moederreohten Ik sou niet gaarne met haar in oonftlkt komen Zeker niet I Daar kan Molter ook een liedje van meezingen I Kaar z is braaf en heeft een goed hartl Doch ik ik zal haar helpen waken Het schijnt mi toe alsof de arme doode moeder heden avond gekomen is om voor haar kind te bidden Zg stonden voor het huis van den bankier en na een hartetgken handdrak trad Natalie binnen De notaris wandelde langzaam verder Ztjne gedachten waren bezig met het verbaal van den jongen Uenning sn h ging de bijzonderheden nog eens nauwkburig na De avond was koud en helder Hoog boveti En de zaivara lucht stond de maan en spiegelde zioh in het donkere water van den Alsier Willing peinsde over den deftigen heer van wien Heoning sprak die aoo plotieling voor den ideawa Vrydag 16 Febr hield de liberale kiesverseeniging BurgerpHoht voor Krimpen a d Lek en omstreken hare j aars vergadering De voorzitter de heer P 7 d Hoog opende de vergade riiig De notulen der vorige vergadering worden gelezen eu goeögekeurd De voorzitter ueelt medp dat voor de jongste verkiezing van de L U 18 ontvangen 150 waarvan aan de kiesvereeniging te Gouda is uitgekeerd ƒ 65 Na eenige bespreking wordt bealoten voorloopig in het reglement der O K Gouda geen verandering voor te stellen Uit de rekening eu verantwoording van den penningmeester bleek dat de ontvangsten hadden bedragen over t f elonpen boekjaar 228 25 en de uitgaven 295 91 i alzoo een nadeelig saldo van 67 66 i Besloten werd dit nadeelig saldo over te schry ven op het volgende boekjaar Tot bestuursleden periodieke verkiezing werd herkozen d heer oJ floeflake en gekozen dr Gorter De heer V n Holst te Ouderkerk a d IJsel had zich niet meer herkiesbaar gesteld In de plaats van den heer W de Gruyter werd gekozen de heer M Boogaerdt Bz Tot secretaris werd herkozen de heer J Hoflake Na eenige besprekingen van huishoodelyken aard sloot do voorzitter de vergadering Maandag is in België de eerste der postzegels welke ter gelegenheid van de Autwerpsche teutoonntelling gedrukt zijn te koop gesteld Het is er een van Scentimea die van 10 en 25 centimes zullen den 20n Maart verkryghaar zyn Met 31 December houdt de verkoop op oVigena de ilndépeodanoe zyn deze postzegels ongelooflyk leelyk De administratie van dengemeenteontfan ger te Schiedam moet volgens het Vaderland c niet in orde zyn Men spreekt zelfs van een tekort volgens de boeken van meer dan een halve ton f 50 000 Op het kasteel Slagenbnrgh gelegen onder Ambt Deutichem is een brief ontvangen waarin het kasteel en de verdere eigendommen met brandstichtiog bedreigd werden Aan den brigadier der mareehauaaee te Deutichem mucht het gelukken de dadei zekeren H B en zijne zuster G W B te ontdekken Beiden zyn thans voortvluchtig Tegen H B is tevens proces verbaal opgemaakt wegens gepleegde optichtery Ieder in Amersfoort kent bet hnis in de Nifuwstraat waar vroeger dr Pock woonde gieri en boedeamaker opgedoemd was toen hjj den goheimzinnigen werkman na ging op diens eobreden Huiverend ging bg verder toen hij plotseling zijnen naam hoorde aaoroopea en vorsohrikt staan bleef lyU stapt immers zoo regelmatig als een slaapwandelaar m tt waarde Witlio I Wat maalct n zoo peinzend togen uwe gewoonte Ah I is u dat mijnhaer Helmuth I U heeft me bepnald doen suhrikkeo I wBinds wanneer zijt ge zoo zenuwachtig geworden oudo vriend F scherute de officier van justitie Helmuth hem met zgae verstandige doordringende oagBD opmerkzaam gadeslaande Wat is u gepasseerd Hij nam zijnen arm en leidde hem langzaam verder Wel mij is persoonlijk niets gepasseerd l Men is in de wereld nog altljii niet egoïst genoeg 1 lachte de notaris v ltgd kwelt men zich met ortmineele gedachten 1 Overigens evenals de wolf IQ de fabel komt gij als geroepen 1 ffCrimineele gedachten hoe zoo P De officier van justitie Helmuth was de schrik van alle misdadigers die in de oude Hanzestad hun hchtsohuw bedrijf uitoefenden Voor zijne scberpziunige en onverbiddelijke logica moest ia den regel de meest spitsvondige verdediging de vlag strijken en zijne kernspreuk teder het zijae j werd met alle rechtmatige gestrengheid op de boosdoeners toegepast de iuhoud van het tuchthuis was hier een welsprekend getuigenis van I Willing had alles aan zgnan rieud Helmntb verhoald alles wat hij vernomen had jyGij habt dat medaillon vroeg de ofBoiar vao en dat verleden jaar October paa verkocht is aan Anna Klisabeth van der Heyden Maandag by het afbreken der keuken vond mëii op tien centimeters onder den grond drie groote potten Een daarvan woog 28 halve kilo een tweede dertien en de derde had een gewicht van 6 halve kilo Dere potten waren gevuld met groote gouden en zilveren munten onbeschadigd en van zuiver gehalte Er zyn meer dan vierduizend goudstukken die de berichtgever van Het Centrum mocht bezichtigen De munten zyn uit den tyd van Earel V en vroeger Sommige zyn zoo groot ala een i ykadaalder Er zyA ongeveer tachtig verschillende soorten van geldstukken zóó fraai bewerkt dat voor éen daarvan terstond honderd gulden geboden werd Hier is dus werkelyk een schat gevonden want de waarde hoe moeityk nog te taxeeren zal meer dan een halve ion bedragen Men vermoedt dat het gevonden geld in oorlogstyd de krygakaa van een Spaanach vendel is geweest Maandag avond ging de waker van een in het Eoninginnedok te Amsterdam liggende stoomboot met zyn vrouw ter ruate nadat beiden deu avond gezellig in Het Tolhuis hadden gepasseerd Toen de kok gisterochtend in de hntkwan vond hij tot zyn groote pntzetti g beiden dood in bed By onderzoek is gebleken dat zy door kolendamp waren geatikt Het scbynt dat zy onvoorzichtig geno waren gew eat ter verwarming van het vertrek een pot met brandende kolen te bezigen met het bekende noodlottige gevolg Spoedig ingeroepen geneeskundige hnlp mocht er niet ïn slagen de levenageeaten der ongelukkige echtelieden op te wekken De ïdikate man ter wereld Wilhelm Löther ia dezer dagen te München overleden aan de gevolgen van een beroerte welke hem juist op zyn 29eB verjaardag overviel Löther woog toen hy voor den krggadienat moest opkomen reeda S06 en later 236 kilogram Zyn lyk werd in bet Pathologisch Instituut onderzocht in tegenwoordigheid van een aantal doktoren en professoren Zyn lichaam was 1 80 meter lang zyn buik had een omvang van 1 72Vj m zijn bals 70 centimeter en zyn kuiten 58 centimeter De vetlaag op de boik waa 12 centimeter die op de borst 7 centimeter dik justitie Hier is heti Ik heb plan het voor de kleire wier moeder het ontwgfelbaa voorstelt te bewaren als eau later dierbaar kleinood Dat kan gebeuren als het zija dienst heeft gedaan Maar dien hoedenmaker moet ik zelf eena onderhanden nemen t Hg zal er van lusten dat hij zoo iets zoo lang verborgen hield en de politie niet dadelijk op de hoogte dier verdaohte zaak stelde I Waar is de atokvisch F De notaris verontschuldigde Henniog zooveel mogetijk eu bet gelukte hem deu man der wrekende gerechtigheid eindelgk zachter te stemmen ffWij hebben den ko baarsten tgd door die nalatigheid verloren O mooht toch ieder burger begrijpen wat iu deze zigo pJicht is riep Helmuth wanhopig uit nWat badden we den vogel gemakkelijk kunnen vangen 1 Die domkop vaa een hoedenmaker I We moeten bepaald weten waar dat nieuwe werkmanspak is gekocht Naar het portret te oordeelen moet onza werkman zeker tot hoogere kringen behooren merkte de notaris met nadruk op ook het bind ga zult bet u toch herinneren heeft geheel het voorkomen van betere afkomst dau de arbeidersstand f Had die Hanning tooh beter z n ptioht gedaan I fAch baste vriend I de vrees om met de politie in aanraking te komen rit er zoo diep in 1 Dat soort menschen laaf zioh liever voor den loop van een geweer plaatsen Onzin I Dan moesten de misdadlgera wel in t geheel geen vreea voor da politia hebben 1 ranff Mfeel