Goudsche Courant, vrijdag 23 februari 1894

4 47 6 98 7 46 10 08 6 46 86 9 87 11 10 60 9 57 11 86 Aangevaogeo 1 Oelober TUd vao Greeowlcb Wioterdienst 1893 94 OOBDA ilOTTIiKDAll ülrecte Spoorwegverbindlog met GUlÜA 9 80 10 OITÏRDA M G O U D A 9 61 10 17 11 60 li 10 97 10 84 10 41 10 47 li 8 6 1 8 48 08 0 18 81 89 8 86 3 10 4 08 DEN HiAG OOUDA iHaga 6 48 7 207 489 88 9 4610 1411 3818 16 1 88 9 16 9 46 8 48 4 16 4 41 6 81 7 8 06 GODDA D£N BIAS Gouda 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 19 11 18 811 01 1 97 8 65 4 46 8 97 6 69 7 18 8 86 9 87 10 46 U ll 11 80 Voorb 5 64 10 80 1 44 N dL d6 69 1 49 Z Zegwe 08 10 39 1 68 Bl Kr 14 8 04 ZeT H e l9 10 41 9 09 Gouda 80 7 60 8 18 9 68 10 1810 68 18 0818 45 9 80 9 46 8 16 4 18 4 43 5 80 6 61 7 49 8 35 10 08 D T K ï O H T G O D D A Utreokt 88 7 80 9 9 63 11 84 19 03 19 60 3 10 8 69 4 48 36 7 48 BarmaUu 47 8 08 10 09 19 19 3 84 4 0 4 60 Woerden 63 8 10 10 16 11 96 4 19 Oudevater 7 07 8 19 10 84 18 49 Gouda 7 10 8 38 9 8410 87 18 0 11 55 1 91 3 60 4 87 6 10 7 08 8 10 AHSTIKOA H O O U O A Amaterdam C 8 7 55 9 40 11 10 11 17 1 40 4 10 AluterdamWp 5 60 8 10 9 66 11 16 11 4 l it 4JI Oeada TJO 8 89 10 44 llli IMi 1 01 6 11 18 8 98 Ö 81 6 90 S 10 11 4 86 6 96 5 56 6 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 4018 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 iHage 8 18 9 18 9 84 10 07 11 97 18 41 19 611 48 1 67 eOl DA UTmCHT OoBda 6 86 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 93 3 n O U U A A MSTIESAH 8 11 I0 0 10 56 19 11 8 61 9 U 10 55 19 19 1 8 40 M 11 10 11 1 UI i 8tat0n Q erftal SHtm Kaioe Zitting TSD Woensdag 21 Februari 1894 Het Kiesrecht debat orer art 3 is Toortgeset De Minister ran Binneolandsche Zakeo zette bogmaaU het standpunt der Regeering uiteen wees op haar tegemoetkomende houding maar conatateerde dat haar art 3 wellicht in formuleering overeenkwam met het vroeger amendement Van der Eaay maar ran een geheel ander beginsel uitgaat daar het debekstittgbetaling niet met welstand in verband bracht doch die eischte als nakomeling vaa den staatsburgerplicht De schrijfproef is wel van plaat maar niet Tan waarde veranderd Het gecombineerde kenteeken atrgdt niet met de Grondwet mr ar ilnit het algemeen kiesrecht uit en voldoet gehe n de eischeu van het Staatsbelang Wat nn het amendement Mackaj betreft daartegen ontwikkelde h tal van bezwaren om aan te toouen dat het noch in b nsel noch in uitwerking eenige zekerheid gaf aanleiding zou geven tot groote willekeur fb de toekenniag der kiesbevoegdheid en dat bet van 66n geheel anderen grondslag nitgaat Het regeeringsartikel is daartait en rechtvaardig omdat net berust op een feit en niet willekeurig uitsluit terwgl het binnen de perken dn grondwet hiyft Met dit beginsel is de regf ering opgetredun en dit beginsel te moeiet k overeen te brengen met het amendement Hierna was de heer Borgesius aan het woord die het amendement namens de meerderheid der C V R bestreed hoofdzakelgk op dezelfde gronden als de Minister bad aangevoerd dat a l de nitstoiting van geschikte en welvarende personen op geen rechtsgrond steunt Voorts drong hy er met kracht op aan dat de oppositie zou traèhten bg art 4 uit te maken hoever men gaan wil Het amendement zou eene oplossing oumogeljjk maken De beer Van Alphen beantwoordde eenige practiecbe bezWaren die tegen het amendement waren ingebracht en betreurde dat de Regeering niet meer toenadering toonde De heer Rink waarschuwde voor de schönbaar vriendscbappet ke bedoeling der voorstellers van 4 n amendement dat in den grond destructief was en wees de gebreken er nader van aan De beer Van Earnebeek steunde bet amendement omdat bü dit beter achtta dan het regeeringsvoorstel De heer Harte vond art 3 niet zoo onschuldig ak het leek en vreesde allerlei moeiigkheden als art 4 er mede in harmonie moest komen Hg adviseerde dus tot verwerping van art 3 60 zon voor het amendement stemme De heer Van Houten aanvaardde het amendement altt minder slecht dan het regeeringsvoorstel De Minister had de toegestoken hand niet willen aangrepen zoodat hg wel met Mackay c s moest mediaan ten einde bet slechtste der stelsels te ecarteereo en dan den strgd verder voort te zetten bg art 4 De heer Mackay ontleedde de regeeringBformule op dezelfde casuistieke wgze als de Minister de zgne gedaan had en betoogde dat zgn voorstel alleen verbetering bedoelde De Regeering heeft eene gioote verantwoordelgkheid op zich geladen en is onvoorzichtig geweest door tot het uiterste te gaan wetende hoe deze kamer is samengesteld Hg verlangt ten slotte een pertinent antwoord op de vraag of de Mmister bereid is bg aanneming van het amendement verder met de Kamer samen te werken De minister Tak verklaarde daarop dat hg EÏjn voorstel in s lands belang arhtte en dus den grondslag van het amendement niet kon aannemen maar overigens den steun van Mackay c 8 gaarne aanvaardt Tengevolge dszer mededeeling trokdeheer Mackay 7 gn amendement in c Hg wil blgven medewerken al zal het thans moeilgker gaan Zgn doel is bg art 4 een betere regeling te vinden 7 86 7 88 7 89 7 M 7 81 8 88 8 18 8 49 8 S8 9 06 Sosd Hmnlncbt Niauvarkark Oipalla Kotterdam Botterdam ieuirerkerk Moordnoht Oouda 7 6 10 5 19 6 8 6 89 ZST M 7 49 8 58 Bl Kr 7 47 Z ZaïW 7 68 9 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 Oudaw 6 60 54 11 09 Woerden 5 57 7 018 11 8 40 ll I Harmelea 8 04 7 08 8 46 11 88 Utraoht 8 18 7 18 8 88 8 41 9 10 61 11 46 Oouda 40 jLBiterdam Wp 7 61 L OJL 1 14 Na nog eenige discussie waarbjj bleek dat de heer Rvekers er over denkt een nader amendement in te dienen werd de discussie tot heden verdaagd De Vereeniging tot bestrijding van knoeiergen in den boterkandeU hield eene algemeens vergadering van leden begunstigers en gelntroduceerdeu in het hotel KraBDspolaky te Amsterdam Zg werd geleid door den heer J M de Keysor secretaris De beer Rinkes Borger deed mededeeling van de pogingen welke het bestuur sedert de invoering van de boterwet in 1890 in het werk heeft gesteld om eene goede naleving van die wet te verzekeren Hierbg vond men bg de rgks en gemeentepolitie niet den stenu welken men mocht verwachten Bovendien bleek het politie peraoneel niet geheel geschikt te zgn tot het gestreng handhaven der wet Daarom drong het bestuur reeds bg de regeering op de benoeming van bgzondere inspecteurs tot het doen naleven der wet aan Alleen werd sedert dit voordeel gewonnen dat door de bemoeiingen van professor Mac Gillavry te Leiden een nieuw werktaig tot het onderzoeken van zuivel werd ingevoerd Over bet algemeen bleek bet bestnur niet tevreden te zgn met den nitalag zgner Terschilleode pogingen waarom bet de zaak in deze vergadering nogmaals ernstig ter sprake wenschte te brengen De heer Rinkes Borger leidde daartoe de beide volgende vrwgen in Zal de vereeniging pogingen in het werk stellen om de naleving der boterwtt te verzekeren Zoo ja welke middelen zal zg daartoe aanwenden of zal de vereeniging bg de regeeriog aandringen op intrekking van genoemde wet Hg herinnerde aan de geschiedenis van den boterbandel der laatste halve eeuw aan de opkomst der kunstboterindustrie tegen welker achadelgken invloed de maatschappg van landbouw nimmer protesteerile Langzamerhand echter begon men te ageeren tegen den verkoop van kunatboter onder den naam van natuurboter De samenstelling eener commiaaie waa daarvan in 1884 het gevolg Die commissie zag hare taak bekroond door de invoering der boterwet vas 20 Jnni 1889 Echter het onderzoek ter handhaving dier wet heeft xich tot slechts 170 monsters over het geheele land bepaald De controle der politie ia zeer onvoldoende gebleken Het is dezer dagen te Amaterdam uo voorgekomen dat twee agenten in burgerkleeding van wo boterhandelaar een monster van zijn beste soort natuurboter vroegen tot onderzoek Onder de bedriegelgkste namen blgft men voortgaan het kunstproduct te annouceeren en te verkoopen Nn dus de boterwet zoo ge l ringen waarborg geeft door gebrekkige toepas 1 sing rgst de rraag of bet dan nog maar niet beter zou zgn op intrekking der wet aan te dringen Ook in het buitenland wordt over slechte toepassing der daar geldende boterwetten geklaagd maar nergens werd op intrekking dier wetten wel op verscherping aangedrongen Denemarken levert het bewgs dat gestrenge handhaving eener boterwet zeer wei mogelgk is Het publiek zelf intusschen werkt zoo weinig mede en vraagt nïet welke boter het krg t wanneer de prga maar la is Mocht men op grond daarvan al tot de conclusie komen dat het publiek dan maar zelf moet weten hoe het zich redden aal en bg eene boterwet inmenging der regeering onnoodig is aan den anderen kant eiscbt bet belang onzer nationale ngverheid dat de regeering zich wel met de zaak blgve bemoeien Boe eene betere toepassing der wet te verkrggen Tot heden ging het bestnur kalm zgn weg Nu zachte aandrang bg de regeering niet blgkt te helpen gelooft spr dat het thans de tgd is de groote trom te roeren op de wgze gelgk dit tegenwoordig op veracbiliend gebied wordt gedaan En het volk èn de regeering moeten beter bekend worden met het belang der qnaeatie Het daarheen te leiden moet volgens spr de taak dnzer vereeniging zgn 19 68 1 06 1 18 1 19 1 98 10 66 11 09 11 09 11 1 11 96 11 06 De heer Waldeck deelde mede dat in de jonaste vergadering der raaatcchappgen van 7 96 7 47 7 46 9 49 4 67 g 6 0 9 58 8 4 18 4 47 6 88 01 7 46 8 8810 08 8 37 5 87 7 69 10 81 1 44 6 04 5 44 6 17 8 00 10 88 8 61 6 10 6 60 8 13 10 84 1 90 3 08 3 60 4 48 6 89 6 81 6 85 8 18 9 10 10 51 8 18 10 08 10 11 land en tuinbouw besloten was bg de regeering op benoeming van bgzondere inspecteurs aan te dringen Intusschen overweegt het laDdboun comité reeds welke verbeteringen in de wet hadden kunnen worden aangebracht Spreker dringt op samenwerking met dit lichaam aan De heer Bultman vereenigde zich met dit gevoelen Intuaschen was er bg de regeering reeds eene neiging in goede richting merkbaar Volgens spr werden gelgk boven reeds gemeld in 1892 slechts 170 monsters onderzocht in 1893 zullen eker 1200 of 1500 monsters blgken onderzocht te zgn Hg stelde nog in het licht dat deze vereeniging niet den ondergang der knnstboter industrie beoogde maar slechts er tegen wilde waken dat kunstboter niet voor natuurboter wordt verkocht do r welk bedrog aan de gewone zuivelbereiding groote schade wordt toegebracht Een andar der aanwezigen vroeg of bdt bestuur niet de machtiging tot keuring kon verkrggen in de plaats van de tegenwoordige kostbare keuring ten atadhuize De inleider de beer Rïnkea Borger stelde voor het verzoek van het landbouw comite om twee rgks inspectenrs te benoemen te steunen in dezer voege dat van deze vereeniging een daartoe strekkend adres tot do regeering zou worden gericht en voor dit adres de adhaesie van verschillefide maatechappgen en vereenigingen zou worden gevraagd Op eene vraag van een der aanwezigen bleek nader dat de inleider bedoelde een adres aan de ministers van waterstaat handel en ngverheid en justitie Eenige wilden dat men zich tot de Tweede Kamer zou wenden De heer Bultman ontried dit eerst diende men het antwoord op de vraag om aanstelling van inapecteors af te wachten om zoo daaraan geen gevolg werd gegeven met voorstellen totjwgziging der wet bg de Tweede Kamer aan te komen Intuaschen kou men het groote publiek en de autoriteit door middel van circaIsires van het belang der zaak trachten te doordringen Na nog eenige discuasie werd bg acclamatie besloten een adres als boven bedoeld tot de ministers te richten daarvan afschrift te zenden aan de Tweede Kamer en eene brochure betreffende dit onderwerp in de wereld te zenden Ter bestriding der kosten zal gedisponeerd worden over de contnbutiën van 1894 In de laatste jaren is namelgk niet over de contributiën beschikt Er moest thans eigenlgk de verkiezing van 3 bestuursleden ia de plaats vab drie aftredende niet herkiesbaar volgen Op dit voorde vereeniging belangrgk oogenblik wilde menechter het bestaur behouden gelgk het thanswas Na langdnrigen aandrang uit de vergO during zwichtten de aftredende heeren voor hetalgemeen verlangen en berostten zg in hunaan big ven In de plaats van een vierde bestuurslid dat bedankt had werd gekozen de heer C Yeth Voorts werd nog besloten dat de vereeniging lid zon worden van bet landbonwcomité en werden de heer Rinkes Borger tot afgevaardigde de heer De Kejser als afgevaardigd plaatsvervanger bg dat comité benoemd De bgeenkomst werd daarna door den voorzitter gesloten Een brutale inbraak beeft te Amsterdam plaats gehad in de Roemer Visscherstraat in perceel 43 in huur bg den heer A C Dentz die thans op zgn howelgksreis is Het huis wordt tgdens de afwezigheid der bewoners bewoond door een daartoe aangesteld peraoon die gisterenavond te zes uur het huis was uitgcfiaan na alles goed te hebben ealoten 4 60 6 99 6 iS 4 67 f 08 6 04 10 6 11 8 17 6 80 1 S 40 9 8 1 46 1 66 8 80 1 H 8 09 K 9 09 r 9 16 9 48 7 10 1 84 8 69 7 8 1 44 19 40 Toen de man tegen half tieu terug kwam zag hg dat een der gzeren hekjes van de ramen der zich in het sousterrein bevindende keuken openstond en de ruit ér van verbrgzeld wasAI dadelp begreep hg dat er iets niet in den haak moest zgn In huis komende vond bg den parketvloer vol glas en houtspaanders De glazen kenkenkast stond open een raam van de aangrenzende proriaiekamer was verbrgsald ook de ruit van de keukendeur die toegang geeft tot da gang terwgl deze deur geforceerd was Ia de gang was de deur van het brandstoffenbok opengesloken en daaruit hadden de inbrekers de noodige vnurmakers genomen om zich bg te lichten Daarna hebben zg de tusschendeur in de gang ook geforceerd en de zich daarin bevindende matglazen ruit stuk geslagen om toen te komen in de tuinkamer Deze leverde van ochtend een toonbeeld van verwoesting Eene eikenhouten boekenkast was opengebroken en daarop lag nog een aantal vuurmakers De muurkast stond open en de huisbewaarder vond gisterenavond de kamer binnenkomende op een der planken van deze kast nog eene brandende kaars De inhoud van de boekehkast en van do muurkast lag voor bet grootste deel in wanorde over het vloerkleed verspreid Grootandeela waren dit boeken papieren kistjes sigaren en allerlei soort van snuistergen waarin de dieven hunne gading gevonden hebben Van een in die kamer zich bavindend ouderwetsoh bureau Is de Igst van de deuren gebroken zonder dat men er echter in geslaagd is dit meubel open te krggen Uit die kamer zgn de dieien blgkbaarnaar de verdieping gelgkstraats gegaan Daar hebben zg eene Japansche kast opengebroken doch daarin niets gevonden Van eene dameaschrgftafel stonden alle laden open terwgl van dit meubel een paar luxe klokjes eu kandelabres zgn verdwenen Op de bovenverdiepingen zgn zij niet geweest Daar het geheele huis electriscb verlicht IS en de diewn daar blgkbaar niet medete recht konden hebben zg geen licht kunnenontstflken en zich met hun kaarsen en vnurmakers moeten behelpen Zg hebben het huisweder door het keukenraam verlaten daar devoordeur niet geopend is geweest De politieheeft dadeiyk een onderzoek ingesteld watvermist is kan de huisbewaarder natuurlgkniet opgeven Hbl De heidegronden waarop het kamp bg Laren wordt gehouden zgn door den Minister van Oorlog van het Bestuur van Stad en Lande van Gooiland gehnurd Thans heeft de Minister bg dat college aangevraagd de geheele Gooische heide in bnnr te mogen verkrggen tot het honden van militaire manoeuvres Men meldt uit Amstardam De oorzfuk van den brand welke onlangs in een det gebouwen van de tuinbouwschool Amsterdam ontatond en oorsproukelgk aan eenen oovoorziohtigen streek van vier der leerlingen werd toegeschreven is nog niet tot helderheid gebracht De rechter commissaris heeft nl uit de bekentenis der jongens nog niet kunnen opmakenof de brand welke des nachts nitbrak inonmiddellgk verband heeft gestaag met het spelen met vuur dat des namiddags omstreekseen uur plaats had De zaak bl kt zich aldus te hebbeu toegedragen een der jongens nam eene rookende turf uit de kachel op de kolenschop liep dfcarmede zgne kameraden na en legde de kolenschop met vuur in het aangrenzende kamertje van een der onderwgzers Later zich herinnerende dat hij de kolenschop daar had achtergelaten vroeg bg een der jongens hem die terug te brengen Deze vOhd echter wel de kolenschop maar niet meer de turf Op welke wgze deze in het turfhok ia geraakt is niet niigemaakt Neemt men daarhg in acht dat de jongens verklaren alle vuur te hebben gebtuscht dat althans het bewgs van bet tegendeel tot op bedbu niet geleverd is en dat de brand eerst volle 12 nren later uitbrak dan blgkt het zeer wel mogelgk te zgn dat het apelen met vuur en de brand niet in onmiddellgk verband met elkander hebben gestaan of althans het bewgs van dat verband niet overtaigdend zot zgn te 11 08 uM 9 40 8 47 9 54 10 1 10 10 11 9 U 4 I 86 9 44 t 6 6 86 4 46 4 66 6 09 6 09 6 16 7 07 7 17 7 94 7 81 7 87 6 66 4 40 9 8 4 48 7 08 7 11 7 10 7 9 7 81 9 46 9 64 6 6 09 8 09 8 60 10 07 10 64 9 04 9 1010 18 8 41 9 89 1 40 11 16 4 10 7 98 9 47 4 86 1 40 10 06 6 11 11 1 I M In dezen stand van zakfn acht de rechter ommissaria het noodig nog andere getaigen te hooret alvoreoa zyue moeniog omtrt nt de toedracht der zaak en de traag of dejongeog al dan niet de achuld vao het ougeial dragen met eenige zekerheid te kanoen Taatstellen Een twintigtal arbeiders nit de gemeente Schoterland yertretken eerdaags naar Duitjichland om werk te vinden by het graven van het kanaal dat de Noordzee met de Oostzee zal verbinden De dagloonen bedragen 1 80 2 Sommige arbeiders worden door meergegoede ingezetenen der gemeente in staat gesteld de reis te ondernemen In den Achterhoek van Gelderland is door de vrienden van Neerbosch weder de jasrlyksohe worstcollecte gehouden Van uit Dinksperloo ontving de weesinrirhling van de meisjesTereenigiog aldaar 220 worsten benevens eeoig spek De heer J Van t Lindenhoat directeur der Weesinrichting te Neerbosch schrift Met den bouw van het Ziekenhuis zijn we nu oo ver gevorderd dat alle lokaliteiten van de tweede verdieping geheel zyu afgewerkt Was in het onde ziekenhuis gebrek aan ruimte en heeA dit arme gebouw schoon er menig arme kranke wees liefdergk verzorgd ia geeselslagen van alle mogeiyke criciti moeten verduren het nieuwe beeft ruimte te over eu we iiopen dat nooit de tyd zalaaubrekeu dat alle vertrekken in gebruik zullen moeten genomen worden Echter is er nog meer dan f2000 noodig om het geheel te kunnen voltooien Gisteren te 8 uren is van een meisje van 8 jaar op den Binnenweg door een aankomend meisje de belletjca uit de ooren gehaald waarna zij er zich mede uit de voeten maakte Ëen dienstbode en eeu nichtje van den heer dea huizee te Deventer werden dezer dagen bewusteloos in haar bed gevonden Zg zijn in dozen toestand gekomen door het inademen van gas uit een openstaand kraantje dat zy meenden gesloten te hebben Er werd terstond geneeskundige hulp ijgeroepen en beide patienten zyo thans weder beter BDUenlaDdsch Overzicht In antwoord op eene vraag van den afge vaardigde Casalotti verklaarde de Italiaansche minister president Criapi giateren d t de besluiten tgdens de cnluaten op Sicilië uitgevaardigd volkomen volgens de wet en de parlementaire jurisprudentie waren Crispi betoogde wat het doel waa geweest van de oproerkraaiers op Sicilië zij trachten door alle middelen de landelyke bevolking te overtuigen dat de regeering haar vgandig gezind waa in plaats van haar te beschermen De minister voegde er de verzekering bg dat het kabinet met tegenzin maar met volkomen eenstemmigheid en met het bewustzgn slechts zgn plicht te vervullen den koning had voorgesteld den staat van beleg af te kondigen Vervolgens nam de minister van financiën Sonnino het woord voor zgn financieel exposé waarin begrepen was een volledig organiek ilao om onmiddellgk in werking te treden Langs dezen weg zal men een definitieven grondslag voor de financiën en een vast evenwicht in de begrootiog van bet dienstjaar 1894 95 en de volgeode dienstjaren bandaven zouder een nieuwe leening uit te geven zelfs niet voor den aanbouw van spoorwegpn Het werkeliik tekort op den dienst 1894 95 wordt op 177 millioen lire geraamd de schold der schatkist bedraagt meer dan een half milliard dit ver oorzaakte de vorige criais op de Itahaaoacbe marlet Het is noodig in de circulatie van munt en in die der banken te voorzien De minister wil in het tekort op de begrooting voorzien door bezuinigingen en belastingen Daartoe stelt de minister voor een reeks van hezuiaigingeu tot een bedrag van 45 millioen waarran 27 millioen onmiddellgk tot stand zullen worden gebracht Grootere bezuinigingen kunnen verkregen worden door eene hervorming in de takken van binnenlandschen dienst gebasaeerd op decentralisatie en vereenvoudiging van den dienst Voor het tot stand brengen van deze hervorming vraagt de regeering de Tolmaoht der Kamer Voorts stelt de miniater voor eene re s van belastingen te weten verhaoging van de grondbelasting met 2 10 pCt verbooging van bet percentage voor alte categorien van belastingen op roerende bezittingen een inkomstenbelasting van 52 millioen i verhooging van den prga van bet zont en van de belasting op het gedistilleerd De verhoogde prgs van het zont en dé verhoogde belasting op het gedistilleerd komen reeds heden in toepassing krachtens koninklgk besluit Ook stelt de minister voor over te gaan tot conversie van verschilende amortisabele leeningen Kog andere zeer belangrijke n taatregeten betreffende de openbare schold en de schatkiat worden door den mister aangekondigd Aan de houders van 5 pCts geconsolideerde zal worden aangeboden hunne schuldbrieven van 1 Jan 1893 af in een nieuw 4 pCta fonds vrg van alle belastingen te converteeren Dr zal worden gevormd een 4 pCts binneolandsche geconsolideerde schuld met driemaandelijksche coupon die de tegenwoordige 5 pCts schuld zal vervangen Teneinde den tegenwoordigen staat van het circulatiemiddel op wettigen voet te regelen zal worden verklaard dat de staatsbiljetten niet aan conversie onderhevig zullen zgn Om in de dringende b oefte aan pasmuntte te voorzien zal voor 20 millioen aan nikkelaiunt worden geslagen en het slaan van koperen munt worden gestaakt Ten slotte kondigt de minister een koninklgk besluit aan waarbg het invoerrecht op tarwe tot op 7 lire per 100 kilogram zal worden verhoogd De Miniater doet een beroep op de vaderlandsliefde van het parlement De toestand zegt hg 18 van ernstige aard doch niet onherstelbaar Door de aangekondigde maatregelen zullen de jaarlgksche ontvangsten met 150 millioen worden verhoogd terwgl het evenwicht voor veracheidene jaren zal worden verzekerd hetf een strekken zai tot versterking van het Italiaansche krediet Dit exposé maakte een grooten indruk op de Kamer Crispi diende vervolgens eeu wetsontwerp in waarvan de strekking waa om aan de regeerinj volmacht te geven voor bervornungen in den openbare den civielen en den militairen dienst Hij stel Ie voor dit ontwerp en dat betrefieode de financieele maatregelen in onderzoek te geven aan twee commissieu rechtstreeks door de kamer benoemd als maatregel van dringenden aard Dit voorstel van Crispi werd met bgna algemeene stemmen aangenomen Twee commissarissen van politie te Fargs hehben een gehjklaidenden brief ontvangen in welke gemeld werd dat de aohrgver zelfmoord heeft gepleefïd de een in een gering hotel in de Rue du Faubourg Saint Martin en waarin TerzocLt werd om de aangeduide voorzieningen te nemen Het Igdt schier geen twgfel dat de brieven door één en denzelfden persoon waren geschreven De brief aan laatstgenoemden commissaris die Rarachol had helpen arresteeren was geteekend Rabardy De opgave luidde verder dat hg 26 aar oud en geboren was te Laval in het departement Mayenne Bg Het openen der deur in de kamer van het hotel in de Rue Saint Jacquea sprong er eene bom tengevolge waarvan gelgk reeds gemeld is een paar personen gewond zgn De deur der kamer in het andere hotel werd insgelijks geopend Ook daar was eene bom gelgk aan die in de Rue SaintJacques met de deur der kamer verbonden doch gelukkig sprong zg niet Er werden nu voorzorgen genomen De heer Girard directeur van het gemeenteigk laboratorium na gewaarschuwd te zgn kwam ter plaatse Hg gelastte de bom niet aan te raken en begaf zich naar den minister van binnenlandsche zaken om om overleg te plegen Hg stelde den minister voor de bom te laten springen Het was beter zeide bg atofFetgke schade te veroorzaken dan menschenlevens bloot te stellen aan groote gevaren Dienovereenkomstig werd gedaan Midderwgl waren er voorzorgen genomen De weg aan de zgde van het hotel was verboden Eene groote massa menschen was op de been zoodot de gardiens de la paix moeite hadden om de menigte te doen voortgaan De bom nu liet men eindelijk springen door middel van een dynamietpatioon die er nnaat gelegd en die door een electrische vonk ootftoken werd Zg ontplofte mei een vervaarl k geweld Het dak van het huis iloog er af tal van vensterruiten der nabggelegen woningen werden verbrgzeld deuren apruugen uit het slot In de overhlgfaelen der bom vond men eene menif te projectielen Twee bracdspuiten die medegenomen waren voor het geval dut er brand mocht ontstaan hehoelden niet te werken Niemand werd gedeerd Het is wel toevallig dat de beide aanslagen plaats hadden op denzelfden dag waarop He politie door heel Frankrgk weer een klopjacht hield op de aoarchioten In het bureau van het bekende anarchistisch orgaan Revue Libertaire werden een menigte papieren in beslag genomen waarin men het bewgs vond dat de redactie in betrekking stond tot vele bekende anarchisten met name Sébastien Faure en Emilo Henry Te Lyon werden naar aanleiding van de bniüzoeking bg 16 anarch iaten 6 hunner gevangengenomen Te Valence sur Rhone werden er 10 gevattkèlgk binnengebracht die men in de naburige plaatsen had opgespoord Ook te Tours en te Nantes heeft men bg een aantal verdachten een onderzoek ingesteld dat echter tot geen inhechtenisneminff heeft geleid Nergens schgnen echter ontplofbare stofien of hommen gevonden te zgn Vgf Italiaansche anarchisten te Marseille woonachtig zgn over de grenzen gezef De gesprongen bommen leveren ïntnsBcber het bewgs dat er nog anarchistische adressen zgn welke de politie niet kent lu Spanje beeft men na Fraukrgk het mueste laat van de anarchiaten Het onderzoek naar den laatsien aanslag op den Gouverneur heeft aan het licht gebracht dat men te doen had met een uitgebreide anarchistische aamenzwering tegen het leven van den Gouverneur 60 personen moeten in het komplot betrokken zgn terwgl er 6 zgn gearresteerd Tal van Ëngelscbe bladen vallen de Regeering en meer bepaald den Minister van Binnenlandsclie Zaken Asquith aan wegens de houding tegenover de anarchisten en het antwoord in het Lagerhuis gegeven In elk ander land meent de Times zou zulk een begaafde Minister zgnaitgenoodigd zgn portefeuille neer te leggen In het Lagerhuis heeft Gladstone voor gesteld de Employers Liability Bill in te trekken een voorstel dat met 225 tegen 6 ateoimen werd aangenomen Gladstone verklaarde dat de R eering deze wet losliet omdat zg overtuigd is dat de overwegende meerderheid der werklieden gekant ia tegen bet door het Hoogerguis ingelaschte amendement De conservatieven en liberale u ioniaton onthielden zich van stemming over dit vooratel De meeste amendementen der lords op de Parisch Councils Bill werden verworpen Het Hma werd tot Zaterdag verdaagd De tactiek van Gladstone zal zgn de rekening vau het Hoogerhuis te laten oploopeu en dan onder de meer of min kunstmatig verwekte impopulariteit van het Hoogerhuis de nieuwe verkiezingen te laten houden De Fransche Kamer heeft bg de verdere behandeling van de voorstellen tot verboogiog der graanrecbten het tegen ontwerp van den socialist Jaurèa om aan den staat het monopolie te verleenen van den invoer van de tarwe eo het meel en van den verkoop van beide verworpen met 483 stemmen tegen 53 De heer Graux stelde nn voor de beraadslaging te beginnen over het voorstel der com missie betreffende de veranderlgke rechten ala de tarwe den pnjs van 25 fr zal bereikt hebben dat is over art 2 Dienovereenkomstig werd besloten en vervolgena is het artikel verworpen met 411 stemmen tegen 103 De Kamer beeft gisteren het voorstel der regeering om het invoerrecht op tarwe üp 7 fr per 100 KG te stellen met 371 tegen 172 aangenomen Het invoerrecht op meel werd bepaald op 11 a 16 fr al naarmate het meel meer of minder gebuild is grutten 16 fr zemelen 60 centimes Nadat verscheidene amendementen verworpen waren werd het ontwerp in zgn geheel aangenomen met 361 tegen 155 stemmen Verder uain de Kamer het besluit dat van de ladingen graan die voor 21 November zgn iogesoheopt nog het tegenwoordig geldende invoerecht zal worden geheven Ï OSTEK IJ Blsr De waarde der door tusschenkomat van de Britacbe postadministratie verzonden pakketten bestemd voor Aden Ascension Bagamaa eilanden Nassau Britsch Gugaoa Sandakan NoordBorneo Cöijlan Cgprus Falklauds eiknd n Gibraltar China Amoy Canton Foochow Hankow Hoihow Macao Ningpo Swatow en Shanghai Hongkong Britsch Oost Iodië Labuan Newfoundland St Helena StraitsSettlements Zanzibar en de Eilanden onder en boven den wind kan thans worden aangegeven tot een bedrag van ten hoogste 1000 francs Het in Nederland te beffen recht van verzekering en de aan de vreemde Administratën uit te keeren vergoeding bedragen reap 35 cents en 60 centimes voor elke 125 francs of gedeelte van 125 francs aangegeven waarde Overigens zgo op die pakketteu dezelfde bepalingen van toepassing als op de pakketten met aaojregeven waarde bestemd voor GrootBntlaunië en Ierland Voor bet verloren gaan of beschadigen van een pakket wordt geen schadeloosstelling gegeven ook al is de waarde aangegeven in BarbadoA eu Grenada indien het pakket geld bevat in Cyprua indien de inhoud van het pakket bestaat uit geld horloges of edelgesteenten Te rekenen van 20 Februrari kunnen door de Nederlandsche kantoren met het Fransche postkantoor te Port ÖHid in Egypte postwiasels worden uitgewifseld geheel op denzelfden voet en op dezelfde voorwaarden als in bet verkeer met FranKrijk Op de te verzenden wissels behoort achter den naam van de plaats van bestemming borean de post francais te worden vermeld terwgl die wissels zijn te voorzien van het opBchritt via la France c Het kantoor te Buitenpost is mede voorden dienst der telegraphische postwissels opengesteld Verplaatst van 6 toten meti5 Februari 1894 16 Februari De commies der telegraphic 3de klaaae J G Ringer van s Hertogen bosch naar Rotterdam vroi EiEn 20 KorHng A vaa OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam ül FEBBUASI Vor kra 881 lOOi l Vl V Vi Vi 90 90 6 lOS s 60 89 987 95 106 68V S Vl 100 100 104 696 617 101 87 lOl a 916 A ISO li 108 IS Vb 8 l 10 81V 109 101 170 198 47 601 lS4 a 141 II 104 18EJ 108 110 V 79 98 10 3 137 188 101 98 15 87 81 l a 108 111 104 681 491 131 190 1071 108 101 101 alotkoera 8 i 103 94 901 981 8 96V 987 477 Jfzuiaiinn Cert Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito S HoNQia Obl Goudl 1881 88 t Italië Inrobrgving 1868 81 i OosTlNï Obl in papier 1888 5 dito in zilver 1868 PoaTüOAj Oblig met ticket S dito dito 8 BusLUlD Ubl Ooat 9e Serie 6 dito Oeoooi 1880 4 ditobqBolhi 1889 4 dfto bü Hope 188U 90 4 dito ia j ud lesa 1883 6 dito dito dito 1884 6 Sfakji Ferpet ohuld 1881 4 Tcauu Oepr Conv leen 1890 4 Geo leening lerie D Geo leeaintf Berie U ZcidAfe Bif Iteo v obl 1898 t Mexico Obl Buit Soh 1890 6 VzHzcraiL Obl 4 onbep 1881 AHslsanul Obligslien 1861 3 BoTTZUDAU Sted leea 1886 S Niu N Afr Hscdeltv aand Areudsb Tsb Mjj Certifioalen DeiiMaatfiohappij dito Arnh Hjrpothoekb pandbr 4 Cult Mij dtr Yontenl aand s Gr Hypotheekb paudbr 4 NederlaadBche bank aand Ned Hsndelmaatioh dito N W k Pao Hyp b paodbr I Bott Hypotheekb pandbr 4 ülr Hypotheekb dilo 4 OoBTBNU ÖDBt Hong bank isod BusL Hypotheekbank pandb 4 V Aheeika Bquit hypotb pandb 6 Maiw h G Fr lien oert 6 Nlo HoU U Spoorv Uij aand j Mij tot Eipl V St Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Ajrik Spm aand 6 dito dito dito 1691 dito 6 lTALlE 8poorwl 1887 6 A Bobl S Zuidllal Spwm A H obl 8 T FoLEN WarBohau Weanen aand 4 BosL Qr BusB Bpw Mij aand S BaltiBohe dito aand 1361 111 787 94 aatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk OkAzow Sp lap aand 6 LoaOHO Bewast Sp Mij oblig Orel VitebBk dilo oblig E ZuidWest dilo aand 5 dito dilo oblig 4 lO i 1 161 147 117 89 AHïamA Coot Pao 3p Mij obl 6 Ohio North W pr O v aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver Blo Gr Spm cert v a Illinois Cealral obl in goud 4 Louiav NaahvilleCerLv aand Mexico N Bpw Mjj lebyp o 6 MiBB Kanaas v 4 pet pref aand N York Ontario il fVest aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 Bt Paul Mina Manit obl 7 Un Fac Hoofdliin oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O Canada Can 8outh Cflrt v aand Ven 0 Ballw k Nav lo h d c O Amsterd Omnibus M aand Botterd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 Beujui Stad Anlworpcnl887 2 Stad Bruaael 1886 8Va HoNO TheisB Begullr Gesellsoh 4 OosTENR Staatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bes Hyp Spobl cert 5 MAR TBBBICHIBN Qouda 88 Februari 1894 Aanroer en handel in granen waren heden weder iïering tengevolge der opnieuw gestrengde binnenvaart Tarwe Zoeuwaohe 6 a 6 40 Mindere dito 6 80 ii ƒ B 90 Afwijkende 4 75 i ƒ 6 28 Folder i ƒ Boodo zomer ii dito winter ƒ k Bogge ZeeowKhe 4 80 a 6 2S Polder i Buitenknd che per 70 k 4 il 4 10 Gerst Winter 4 30 ü 4 80 Zomer ƒ 3 80 è ƒ 4 80 Chevallier ƒ 6 26 a 6 Haver per beet 2 90 a 3 70 per 100 kilo 7 86 s 8 Hanaepzaad lulandBcb 10 25 k 10 60 Buitenlandsohe ƒ 6 26 i 6 60 Kanariezaad 7 78 a 8 76 Koolzaad è ƒ Erwten Kookerwten 1 niet kokende ƒ 4 ƒ Boonen Bruineboonen Wittoboonen a Duirenboonen i Paardenboonen i Maia per 100 Kilo Bont Amerikaanaohe 6 60 i 8 70 Foianian 6 90 i 6 VïeKaew Melkvee red aanvoer Handel en prijzen gewoon Vette varkena goede aanvoer handel vlug 20 a 24 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 80 k 21 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer baudol vlug 0 80 a 1 60 per week Vette schapen aanvoer en handel van geene beteekenia Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug a i 10 i ol alve ani 10 i 17