Goudsche Courant, vrijdag 23 februari 1894

Zaterdag 84 Februari 1894 I o 6386 33ste Jaargang 60UM1HE mmm NieuwS en AdverteMeblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maenden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 A onderlijke Ifommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des lUidd AugaTMid i fuUIm kua Uaqdel matlit la nual ƒ Se qoal 1 4 34 Zwaardere ƒ Il ƒ Noord Hollandaoha ƒ 88 il ƒ Boter goeda aaaroer haodiil matig Gocbotac 1 4B i ƒ 1 60 Woibotar 1 80 i 1 88 p Kilo BurserlUke Staand GEBOEBN 19 Febr Dirk Jacobna onder J do Jong en 8 Nurelstfln 20 Anna Maria Joaephina oodera F J Biiich en C W B Tonio 21 Wilhelmina Maria naders H A O Brinkman en M Sliodrroht 22 Elizabeth oudere S Slngter en 8 J Haat OVEBIiEDKN 20 Febr N Vorkaik Vod D van Dam 77 j U nj 21 C B A Monchon 79 j ö W Felix hLievr tan J 0 lioerintfeld 31 j B BeloWo 82 j Z de Hoop hniarr tui W Ocjnu 6j j 22 B A Boelens 1 j GEHUWDI 21 Fïbr J Schoonderwoerien M Tan Es L P BUonO C E Smuli ADVtRTENTiZ Den 19a deier OTorloed n eelangdnrigo ongeateldheid onze gelieCüoater ea Behawdznster Msrroaff LPBBSB JoxuB in den ouderdcjm t bgn 4 jiten i K JONKEB J 0 pNKBK C JONKEB I M A ONKEB TA EïOW I O IJSSBIiSTiJN Heden overleed za ht en kalm na een korte ongesteldh d 6 fite geliefde Tader Behuwden Grooivader BABTHOLOMEDS BELONJE in den ouderdom Tan inim 82 jaar f C Tii Dl END BlLOHII P Tl MN END B BEtiONJE H m belonje TAH Dossi Boi i i a W BELONJE 8 M M BELONJB SraASO h BODMAN BltOH J BODMAN Gouda 21 Fabrnari 1894 Neêrboteht Rotterdam GEBH TERWINDT f g WaalsteeDfabrlkanteo i a JAARLUKBCHE 26 MiUioen PRÜDOOTIB Tan SteeBon Fraaie Klenr Scherp gOTormd Uitmuntende Kwaliteit Oonourreerende FrtjMn Si Grootste Stoomwaalsteenfabriek in Nederland Ö Vraagt PrUxen en Monster ïfiMSCHE STOOMYEBYEBU I Ghemiscbe WasseherU H OPPEKHEIMER 19 Kruiêkade Botterdam GebreTeteeid dooi Z U den Koning der Belgen flooiddepflt Toor GOUDA de Hoor A VAN OS Az Spaoialiteit Toor het stoomen en Torren Tan alle Hoerenen Damesgarderoben alsook alle Kindorgoederen 8nooiaIe inrichting voor hel toornen Tan plnehe mantela veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden nau de nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelp voor de geaondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prnzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nionw afleTerbaar t Ug Bi t TUrTan goadena is aaoa waak IVederlandscbe Stoomboot Maatschappij Do Stoomschepen HOLLAND kapt J 8M1DT en BATAVIBB kapt J SAUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voflr Tï cht of passage TorToege men zich bö de Cargadoors der Maatschappa Boompjes 72 te Rotterdam De Stoonuchepen lo8Ben te Brewsrsqaay de markt van Boter enKaaa te Londen Waarom word ik van miji zenawlijden niet genezen omdat Öij tot heden het ree ite pad ter genezing niet leerdet jennen Het ia DÏel zelden dat gllleziug aaobrengeade muldoloa toevallig ootdekt worden die in debanden van een bekwaam geneeswr een goed succes hebben Was met Priesnitz de geleerde vestigereer waterkuur methode wiens woiuplasts een bedevaartsoord voor do 1 dende mensohbeid geworden iaden eenvoudige boer Hof ft niet een Zwoedsch majoori Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwsiiziekton aan d Hand gedaan ie het lancet der chirurgen reeda mibdor noodaakelyk heeft gemaakten thans gemeeofoed van alle gein sheeren begiet te worden P Ook op het genied ter beperking vanzeuuwziekten héAat er licht te komen en ook hier ii een weg geopend geworden die op de eenvoudigsteeniDetnnrlükataAianier resultaten oplevert welks wel in staat z jn de sedert jaren oufsranderd aangeiw nde geneeskudaige hulpmiddelen zoo als buvoorb Bromtun Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Kr z u veil menschun die nooh ziejc noch gezond zyn en tooh klagen dat zij zich in lichaam enziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zolfii door een vlieg getergd wordenenzoo zich zelvon en énderen tot last zgn zonder het te wdlen Vele worden geplaagd of door vreeselijkeangst of dnor droe eeatigheid kunnen niet lapeo en worden door benauwde droomen gekweld panzljnVer weder aödezffijdie te rapte bobben Vet hoofdpyn ooügestie zwakheid van geheugen oorsuiz en toevallen fiindéïijk lyd dtf ergsteu o or hen Mn verlamming vitusdans en vallende ziekte AldeHjuoogelukkigen aie men op eiken leeftg onder elhl gesladatfen eiken stand vindt z n zenuwziek enmioMof meer de slephtoffera der leefw ze vatf onnm t d il 11 Wie tot eeoe deMr oategorien van lijaers h ort en ilgslicht wenscht te worden over de wes kin eener nieuwe methode adresseere zich aan w i Anuttrdiuii M CLEBlNj ift C H iligeJe iH3 T Botteidun F k van sWeN KOLFF k rte Hoofdsteeg 1 i Utrecht LOBRf POat iï OudegraoffljM de Gaardbrug F 8S door wien een onderrichtend gescuriftje over aènuwzi ten n ytBeryerte Voorkoming en Oenezingil grtaia en franèb verkr gbaar gesiew wordt f i De ZwitscÉ sIhe Mllei vaki den Apothkerf Richl Brandt sdert O jaren dpor Profeiioreii pnetlseerendeifiensesbeeFen en door het Fnbllek toegepast en auibevolen iib goedkoop totagenaam zeker werkend en onsohadelUk QeneeS 60 HuisnÜddél Beproefd ïoor frpl f a Tlrohow B r U Pbl Dr v Frerlelu Bertin m T Oiea MOncIwn I ÊKÊHl ▼ Scanzoill womxirg Beolam im t B iMiBal V t T Nuasbaum MOnotoiv 4Sb VK I s Zdekaner at pauraura Hertz Amaucn kS I H0 Soederstadt Mn T Korczynskl Krrta T B Lambl w rmhui Brandt Klouanliorg IM fdu ISa Forster BIrmInsliain tragen stoel den daarnit leoals hoofdpijn aambeljen stopping heden kwalen der loTer last van gang voortdurende verToortkomende ongeatelddulzellgbeld benauwdheid kortaaemlfffaeid gebrek aan eetlusrenz Die Zwiteersche Püleo Tan den Apotheker Bichard Brandt worden om hare lachte werking door Trouwen gaarne ingenomen en zijn te Teikieien boven de acherp werkende Zouten Bitterwater Droppels Mengsels enz V Om het koopende publiek tegen bedroff te besohermen wordt den handel nitaien en Terp tuigen dat het etiket bovenstaande afbeelding een wit kroia in een rood Teld en de bandteeleWng Bohd Brandt draüt Üen moet daartoe de om de doos gerolde gebmiksaAuwijzing er afnemen Ook wordt men er in t bijzondei op Kewewn dat de Zwitaersohe Pillen Tan den Apotheker Rich Brandt die bU de Apothekerg verkFijffbaar zijn alleen in doocen 70 0 iti geen kldnere doosjes verkocht worden Hoofddepot F E Vaollaatenkolef te Botterdam 1 net KOOptinuu puuiiOK loi uii uoux ug vt uoBuuoruiDi w er nog in het bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersche Pillen in bI lijn gebracht die op bedriegelijke wiize er bijna evenzoo I verpakt zijn als de eohte Daarom moet men bij den aankoop zich over bij Storingen tn de BB IHlSr On derbuiks organen 1 Kraepelien en Holni s uina LaocheQ u iNlfARSHE is dr meest Krachtige en Versteriiende KI A WIJN aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkragbaar in flacons f 1 90 en ƒ 1 Depot te Gouda by den Heer A E TEEPE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Si Holm Hofleveranciers Zeist u f de V cforiaJBron f e Oberlahnsfein by i TaF£LDRANK Vanh0 ninklykef uis derjveder anden maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevestigd te Kotlerdain Zuidblaak 8 Ooada Snslperadmk van A BaiWHA k Zoo BIGRBOTTELARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bg voort dnring beleefdelgk aau voor de LEVERING der Merste Soort BIEBES uit de Brouwerg de GsK£ookdb Valkc Van Voilenhoven s Kxtra Stout Toor Bloedarmen Maaglgdera Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank oor H H Doctoren aanberolen wordt door mg steeds heiegen afgeleverd a Vraagt a t p PBIJ8C0UKANT Vraagt een proef van de echte mmi WIJS aanbevolen door de grootste geneesheeren van het buis Mm Stein Erdo BéoTe nabg Tokay HongarBe j Te bekomen mi I C vai VLIET KKT 156 Een wjare Schat de ongelukkige slaehtoffers der Zelfikking Oimnie en gdheimo uitspat rooi hoT tinglen tis het E VAN WUNGAAEDEN oemde werk tip RMtau s iKf LF0EVl AKli G Hrakndsche uitgaTe met 27 aib Prgs 2 fflpen Ieder die aan d e Tersehrikkelyli goTolgen vau deze oiidengd Igdt moet ipet lezet de oprechte leenng die het fl eft redt jaarlijks duizend van een zelkereii dood Te verkrggen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Noumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzregels en in Iken boekhandel in Holland Frintemps TE PARIJ S Zenden gratis en franco het prachtig geïllustreerd lOBE ILIUI met hollandschen of fratisohen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor liet WInteraeiroen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan KI JULES JILÜZOT a C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen ier bestellingen benoodigd zijn Bealelttngen van 35 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 franco orac it en orij oan Inkomende nohtin tn alle olaaUen van Nederland aan ftuls bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andorsints te vervullen laar ons réexpédlUahala te Rozêitdaal Noord Brabant daarmede bolast is Alom te bekomen SE BOÜISOBE MSS of de beschrgving der beroeni de geschilderde Eerkglazeu van de Groote of 6t Janskerk te r r Ooude henevens de gesobiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen ens waarbg is toegevoegd een afzonderlgk loTonsbsricht der beroemde Qlasschilders de Qehroeden Dirk en Wouter Crabetb PRIJS 80 Oents A BBINKMAN BINNENLAND if GOÜOA 23 Februari 1894 t e Oaderofficiera vereenizing ïSensG eziodbeidc zal Zatierdag 24 Febr des avonds ten bftlf negen andermaal een uitvoering gevi n Oj evoerd zullen worden De gefopte commnniBt of lËig nbelanff gaat bovenal bl spei en Stotteraar in 80orteti klachtapel Dé gymnastiek vereen iging T fa o r m door gymuasliacbe oefeningen aan de rinden n an den rekstok weer afwisseling in bet programma brengen tervrgl een bal af ewiBaj let door voordrachten den feestavond zal bealait n II B i eene aanbesteding op 21 dezer te Ap i sterdam ten behoeve vftn koloniën vraa vpor GeresT eo Koord minste inachr de Gont I MftobiD le Garenapinnery voor 705 20 Hen circa lO jarig knaapje nit de Kobaarsteeg sakte gisteren op de Bleekerasingel door het ijs Met veel moeite krabbelde het naar den wal naar dortde uit vrees voor straf niet naar hais te gaan en bleef das in zgn natte plunje maar staan Een goedhartige batsmoeder daar in de buurt waarschuwde echter de moeder die daarop het ventje mee naar huis nam Ia d t Willens kakten eeti pttar jon ent door het gs en zouden stellig verdronken zgn ala niet een koopman in harmonica s daar toevallig gepasseerd was Met veel iaBpaooiog werden se b den door hem gered Hedenmorgen werd een partytje visch afgekeurd en op de gebroikeiyke wyze onschadelijk gemaakt Woensdt werd de Rotterdamsche Diergaarde Terr kt met een paar hoogst zeldzame vogels oit NieuwZeeland Kiwi s of dwerg struisvogels genaamd Apteryx Mantelli die hoe klein ook reeds volwassen zyn Bïnneu weinige jaren zal deze vogelsoort geheel zgn ui estorven slechts weinige voorwerpen van deze evenals van de drie andere kivnsooriei zgn nog in leven op Nieuw Zeeland l et eea e jgedeelte der aarde waar zg voorkom n Zg behooren tot de vogels zonder vleqgels en zonder staart met zonderlinge Mbtraöhtige vederen en zware straisvogelaohtige l jkKHen Door bemiddeling van den heer G H de HiASr daar kwam de Diergaarde in het bezit i ElJiLLETOl i PEIirSES VEEA SO ttOmdat zig op te verlroaweljjken voet met haar itOBQ I Uohte de notaris Oij zelf bijvoorbeeld interresseert u meer voor den geheimEioniKen boosdoener dan voor den nieuwsgierigen hoedenmaker den oniohuldigsten man van de wereld I Niip dat is te begrijpen 1 Da brave onderdanen litan OQS koud da hoosdoentirB wekken alteen le belangstelling Dns boste vriend vergeet m uen vreeseljjken hoedenmaker niet I Horgen avond tnvwheB 7 en 8 zal ik voor bem te huis zgn fik zal er voor zorgen A propos I een ander nieuwtje de jonge gravin AUorf Ntt wat F Zü is dood verdronken in bet Wettemeer Helmutb zag hem met stomme verbazing aan f Dood P Verdronken herhaalde hij langzaan Inderdiid een tragisch slot van de gra vin tstoriel En nu erft de Zweed alles Zoo is bet I De jonge Rodenburg ia alles kwijl I f Dis arme Felix I De oude nar moet zioh wel ia t ja graf omkearen I Nu tija te beiden gr M man en jonge vrouw bij ongeluk zooals dat heet om het lev n gekomen h door een kogel zg in het Zweediobe water Wilt ge mg wel gelooven nisnd waaneer ik u veneker dat ik dien graaf dezer markwaardige vogels die geplaatst zgn in het vogelengebouw Naar de Haagsche Ct verneemt heeft de sergeant T v A onmiddelgk nidathgDinsdag krachtens het arrest van het Hoog Militair Oerechtshof op vrjje voeten was gesteld onbepaald verlof gekregen en is hg drie dagen later met paspoort uit den dienst ontstagen Wat geschiedt er nu met den tamboer die voor zes maanden naar het depot van disci pline werd gezonden wegens medeplichtige beid aan het feit waarvan T v A werd vrggesproken De commissaris van poütie in de Iste sectie te Amsterdam verzoekt opsporing van een als heer gekleed man naar gi asing 25 jaar die onder bedriegelgke voorgevens en voorzien van kaartjes waarop gefingeerde namen o a L Nepvea van Kosmaelen lid der hulpvereeniging L d H Amsterdam Den Haag gelden tracht te verkrggen voor bet Leger del Heila Hg la vermoedelgk genaamd Salomon Cohen In het spoorwegstation te Houston in Texai trachtte een politieagent eenen misdadiger ia hechtenis te nemen Deze trok toen eene revol ver en vnurde de politieagent schoot teruj Ëen aantal schoten werden zoo gewisneld en het eind JR geweest dat de politieagent en twe omstancfön gedood en drie anderen onder wie twee iiwen doodelgk gewond werden Mef moeite rd het volk weerhouden den booswich1 diëten èlotte gevut werd op staanden voet té lynchen De militaire wacht bg bet gebouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal wanneer deze vergadert ia uitgebreid tot 10 man onder bevel van eenen sergeant Tegenwoordig staat ook een wachtpost voor den vleugel waar de toegang is tot de ministerzaal Een en vgftig boekdeelen uit de bibliotheek van Napoleon I op St Helena zullen in het begin der volgende maand door de lirma Sotbeby te Londen alle te zamen verkocht worden Deze boeken geborgen in een kist met een gekroonde N er op kwamen na Napoleon s dood in banden van zgn broeder Jerdme Deze gaf ze aan Baron Stoltmgten geschenke en diens weduwe hertrouwd en als Mevr Von Wiedhurg overleden liet de AUorf nooit Tucbt heb virtrouwd F ffZeker geloof ik dat Hot gin mg evenzoo en juffer Gottbardt aobt bem zelfs een booswiobt onder grafelijk masker iv Heeft zg u dat gezegd F Juffer Natalie kijkt eherp ffOm s Hemels wil beste vriend niet verder niet verder I Gg en Natalie zoudt ten slotte den armen graaf nog tot een Abalino stempelen I Gissen doet missen I Het persoonlijk gevoelen mag niet altoos zoo klakkeloos worden geopenbaard vooral wanneer het de eer en den goeden naam van anderen betreft Nogmaals gissen duet missen I Ook uw soherpe blik kan u tot dwaling bren en vraag het den Zweedsohen oodsuI hg zal u tve gevoelens omtrent AUorf wel wijzigen ffDat is lang geaohied oiaar tn n argwaan bleef Wat moet men denken van een edelman die eene erfenis inpalmt welke een wettigen zoon als hel ware is ontstolfnF Is dat adel F Eu dan een ediilman die self oumetelgke eigendommea en ontelbare schatten zou bezitten Dat is vonr bet gerecht de kwetsbare plek van den gepantserden Ste fried 1 Ala ge bankirr of notaris waart zuudt g anders oordeeleu vriend Juist de rijkdom maakt den gouddorst grootor I £ u kan deze laatste der graven AUorf met al zgn omdolen door de wereld niet een groot deel zijrier sobatten hebben zoek gemaakt Et Kan bg wellicht niet geruïneerd zijn en zioh aan dan rand van den afgrond bevinden Het vermogen van Bodenburg is groot genoeg om setfs een geruïneerd graaf weer op de been te helpen IV Hoe zgt go dat ongeluk te weten gekomen F vroeg Helmuth peiusend I boeken na aan hare aangenomen doctiter Mej Fischer te Arolsen die ze nn laat verkoopen Uil Goes wordt ons geschreven dat de koemelker J de Rochefort aan de Struikelblok aldaar volgens het voorschrift vaa het Landbouw Weekblad in het afgeloopen najaar een groef heeft genomen met bet inkuilen van gras Sedert November voedert hg er zyne koeien mede welke dit voedsel gaartfe verorberen Daarbg is de raelkopbrengat ruim zoo groot aia bg droog voeder de melk is geuriger en de boter welke zich daarenboven goed laat bewerken en in klenr weinig verschil heeft met de in den zomer bereide is lekker van Bmaak Het bruin en zuur geworden voeder beweert men dat veel grooter voedingswaarde bezit dan pulp of gemalen stroo zelfs meer dan goed gewonnen erwtenstroo Het vee bigft er ook uitstekend gezond bg Inkuilen van groenvoeder blijkt daar alzoo voor den landbouwer en bepaaldelgk voor den koemelker van het grootste belang te zgn Vooral bg een schaaraste aan veevoeder zooala dezen winter heerscbte is dat een groote uitkomst te achten Bet inkuilen va mangelen suikerbietenloof moet volgens genomen proeven even goed slagen als met gras doch dit moet vooral goed geperst worden Voor de belaughebbeuden te Goes en omstreken gaven l e leeraren a o den landbouw en wintercur us werwillend voldoende inlichtingen hoe men met persen en inkuilen van groenvoeder ipoet te werk gaan Voor het gerechtshof te s GraTenhage is heden ingevolge verwgzing door den Hoogen Raad bebaodeld de zaak van K V Gz werkman te Kortenhoef door de rechtbank te Amsterdam tot 25 boete veroordeeld wegena het doen van eene belofte aan eenen veldwachter met het oogmerk om hem te bewegen geen proces verbaal op te maken van eene gepleegde overtreding der jachtwet Hoewel de veldwachter ala getuige onder eede volhield dat bem door bekl een galden was beloofd indien hg geen proces ver baal zon opmaken ontkende beklaai de dit Advocaat mr Telders vorderde vrroordeeling tot één maand gevangenisstraf Mr Van Lennep uit Amsterdam concludeerde tot vriiaprnak Uitspraak 8 Maart In de Westplas te Aalsmeer werd dezer dügen met de zegen gevangen een meerval ter 7waartfi va i 25 K G Deze watermonsters ffüoor des bankier Gutthardt aan wie da graaf zelf beeft geschreven Het jooge paar was gaan spelevaren ffln dit jaargetijde F I Dat is ongeboord I AltbaDS zeer lichtzinnig en waagiialzerig Maar de jeugdige gravin had er op gestaan een tochtje op het meer te doen Ëen vieeselgke storm had ben Dvervallen enz enz ËD zoo voort ja I Wat daar op volgt is een onbesebreven bUd een donker raadsel met de jonge fiosa Rodenburg weggezonken in de diepte Hoe dio liefdovulle echtgenoot ziob wel gered mag bsb ben terwijl zijne dierbare gade verdronk F Zelfbehoud Komt de graaf zelf naar Hamburg om de erfenis in ontvangst te nemen F Neen de bankier beeft opdracht om het naar Londen te zenden jyJuist I juist I een slimme vogel I We moeten eens een rogetknip gereed mak n en dan zat onze Henniag tokvogeltje zgn I Nu tot een spoedig weerzien 1 De beide vrienden schudden elkander de hand en gingen naar versohillonda kanten uit Da jonge hoedenmaker Henning te Altona bad van notaris Willing eenige regelen scbrifts ontvangen en stond uu voor den ouden heer met sidderen en beven de mededeeling aanboorund om ziobopstaanden voet naar den officier Helmuth te begeven Ach goede hemel I riep bij angstig uit U badt mg zoo stellig beloofd dat ik in geen onaanganaamhsdan die vroeger welig tierden toen de Legmeerplasseu nog niet waren uitgedroogd komen thans zeldzamer voor Niet alleen hier maai ook in verscheidene andere steden wordt bet feit waargenomen dat op pleinen enz verschillende boomsoorten afsterven In den gemeenteraad van Parga werd in October 1893 gezegd de platanen sterven I De chef der openbare werken de heer Hnet zeide allen sterven wel niet maar allen zgn toch ziek De oorzaak van dit kwaad ligt bg de wortels in de samenstelling van den bodem In dep grond die bestaat nit afval vermengd met glasscherven en door ontwgkend licht gas vergiftigd ia kunuen de hoornen niet groeien als men bg het aanplanten niet de volgende voorzorgen heeft genomen Men graaft een gat van 1 M diep en 3 M middellgn en vult dit met goede tuinaarde waarin de boom geplant wordt Deze wgze van handelen is echter zeer kostbaar In dien afgezouderden voedingsbodem te midden van onvruchtbaren grond kan de boom een gernimen tgd groeien en zich ontwikkelen Maar de plataan die een hoofdwortel heeft groeit evenzeer naar boven als naar beneden en de wortels breiden zich in gelijke verhouding als de takken uit Zoodra nu de wortels buiten den voedingsbodem in afval en seberven geraken houdt de voeding op Het eenige middel biertegen is het stelselmatig uitsngden van de takken om zoodoende het evenwicht tusscben wortels en alles wat zich boven den grond bevindt te herstellen Opdat het dunnen het geneoschte gevolg hebbe moet znks bg jonge krachtige boomen geschieden Dit is het eenige middel om de boomen te dwingen de wortet i in de beperkte omgeving te houden die tot voedingsbodem dient en ze de tot instandhouding benoodigde hoeveelheid lucht en water te doen verkrggen Oranjeboomen die men in bakken groot brengt geven hiervan een duidelgk voorbeeld Ala men deze niet regelmatig en niet dikwgls sngdt verdrogen de wortels zg kwgnen weg en de kruin wordt bladerlooa Daar eenige proeveu iu acht groote steden van Frankrgk genomen met bestelling van telegrammen door wielrgdera met goed gevolg zgn bekroond beeft het bestuur der telegraphic bealoten deze wgze van bestelling in te voeren voor alle steden van 20 000 of meer inwoners ssssi ss ÊÊaÊsamBaÊÊÊBÊÊismsBÊmÊÊÊaÊmÊi mim ir Daarin komt ge ook niet m n beste Henoingl sprak Willing hem vriendelijk op dm schouder kloppend rDb officier is mijn vriend hg ui een man die tot de ontdekking van eene zoo lEwara misdaad bydraagt niet als een vagebond behandelen dat verzeker ik 411 En wat bebt ge ook te rreesen F f Ja dat weet ik zelf niet maar de naam of cler vaa justitie jaagt mij angst en sohrik op het lyf Het zal wel komen omdat zoo menig mensoh geheel onsobuldig voor bet gerecht moet zooali bet mjjna moeder eenmaal gebeurd is die bijna voor eene andere vrouw baU moeten brommen alleen omdat zij uiterlijke over nkomst met de dieregge had en de getuigen misleid door die overeenstemming tnen eed in baar nadeel wilden doen Mijne arme moeder kon ziob niet verdedigen en werd door den officier tentoongesteld als eene verstokte eoadares tot nog op de laatste minuut de zaak werd opgehelderd Sinds dien tyd heb ik altijd eene groote vrees voor politie en gerecht behouden Zoo Koo Nu begryp ik bet I Dat tga echte zeer zeldzame uitzonderingen mijn goede vriend r die door niemand meer dan door bet gerfoht zelf betreurd worden Wij mensoben aan dwaling onderworpen vinden niet altijd de waarheid Gij bebt echter niets hoegenaamd niets te vreezen alleen da misdadigers vreezen den Boberpzlnnigrn maar mensohlieTendeD oflioier Helmutb De arme boedenmakur zuchtte dat men et van geroerd zou worden eu verwensohte züneramputUge nieuwsgierigheid vau den bewuste avond wel duizendmaal Had hij het medaillon toch in de Alstet geworpen en zjjn mond gehouden b fTerdi vervelfi