Goudsche Courant, zaterdag 24 februari 1894

Directe Spoorwegverbinding met GUUÜA wTnterdlenst 1893 94 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich GO D D 1 ROTTBEDAM 18 8 1 06 1 18 1 1 8 88 1 88 BOTTÏRDAM 9 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 80 10 Mi 8 44 8 08 6 1S 8 81 8 89 8 86 18 40 8 16 8 48 3 10 4 08 t DEN H1A6 60UUA aHage 5 48 7 80 7 48 9 88 9 4610 1411 8318 161 38 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 81 7 8 01 M 7 46 8 07 OODDA DEN HAAS Gouda 7 80 8 40 9 04 9 3710 49 18 1118 811 011 87 8 66 4 48 6 87 6 69 7 18 8 86 9 3710 46 11 1111 80 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 Onuda 6 80 7 80 8 18 9 6810 1610 68 18 0818 45 8 80 8 46 3 16 4 18 4 43 6 80 5 61 7 48 8 36 lO Oi U T R I O E T G O D D t Utreokt 6 33 7 50 9 0 68 11 34 18 03 18 60 3 10 8 68 4 48 6 86 7 48 i Barmden 8 47 8 08 10 09 18 19 8 84 4 06 4 56 Woerden 6 68 8 10 10 15 18 96 4 18 Oudealer 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 Oonda 7 80 8 88 9 3410 87 18 0618 66 1 88 3 60 4 87 6 80 7 08 8 80 AH8TEBDA H 6 CODA Anutcrdam O B 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 ABiterdamWp 6 60 8 10 9 68 ll ii 11 4 S 6i 4 8iOnda IJO i i 10 44 1I 18 18 U M i n aHage 8 18 8 18 9 34 10 07 11 87 18 41 18 611 43 1 67 4 96 6 85 5 66 6 417 48 8 5610 1511 16 11 4018 OOI DA UTBICBT Gouda 5 36 6 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 83 3 18 4 18 4 47 6 88 8 01 7 45 8 8810 08 Oudew 5 50 6 64 11 09 8 37 6 87 7 6 10 88 Woorden 5 57 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 08 10 88 Uarmelea 6 04 7 08 8 48 11 88 8 61 5 1 6 60 8 13 10 34 Vtracllt 6 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 5 80 6 816 86 8 88 9 1010 68 O O D U A A USTIKDAM Oouda 8 40 8 81 10 06 10 65 18 11 8 51 4 47 5 88 7 46 10 08 Aanlardan Wd 7 6 9 10 Awtadaaaa 1 14 Mi lUt IM Ui ii 8 8 80 iT ll ii 8tat9n 0 nenutl Ei stb EAimt Ziiting raa Donderdag 22 Februari 1894 De diBonsBie orer art 3 der kieswet werd voortgezet De heer BeelierB verklaarde ook uameDB eenige vrienden af te zien van een nieuw amendement op art 3 maar by art 4 zou hy trachten zyne denkbeelden te verwezeniyken Hg betreurt overigens de intrekking van het amendement waardoor de getef enheid is benomen tot een opbouwende critiek Stemming over art 8 zal hg niet vragen daar die onzuiver zou wezen De heer Haffmans dringt er op aan om art S te laten vervallen wat overeenkomstig de l ca zou zgn De heer Lohman vroeg welke beteekenis art 3 heeft De Minister antwoordde dezelfde als van den aanvang af door de rfgeering daaraan is gehecht De Rfgeering kan art 3 niet terugnemen De heer Haffmans stelt nu tod de ttemmiog over art 4 wat bestreden wordt door den heer Veegena De heer Beflaerts drong na niet meer aan op nitstel der stemming en zon voor art 3 stemmen dat een theoretische phrase is De beer Harte verdedigde het voorsteUHaffmans dat de Minister bestreed Het voorntelBaffmantfis verworpea met 36 tegen 31 stemmen Art 3 is aangenomen niet 80 tef ln 17 stemmen Tegen de heeren Van der Schriek Reekers Royaards ïravaglino Viymen Harte Schimmelpenninck Lambrechts Van den Berch Van Karnebeek Van der Kun De Ram Bablmann Mutsaers d Ansembonrg Boot en Dohbelman Atsnn ia aangevangen de discussie over art 4 bewya van bel bezit der kenteekenen ran welstand en geiichiktheid De heer Levy lichtte zyn amendement toe om UD te nemen een termyn vau 3 jaar in plaats van één jaar waarna tg die onderstand genoten eerst kiesgerechtigd zullen worden Voorts om ook onderstand van instellingen ter voor koming van armoede mee te rekenen De beer La d lichtte zyn amendement toe om nauwere aaneensluiting te kry en roet bestaande militaire en burgeriyke strafrechtenwetten voor zoover betreft de straf van ontzetting uit den krygsdienat De heer Van der Feltz licht zyn amendement tOOi strekkende tot uitzondering van beweegbare en verplaatsbare woningen en betere reeling der verhuizing in s lands dienst De heer M Mackay verdedigt syn amendement om de continuïteit der woning te verscherpen en descbrgfproef te laten vervallen De heer Gerritsen bespreekt zyn voorstel strekkende om de wanbetalers van belastingen fet nit te flloiten De heer Tydeman wenscht de by voeging van middeliyk of onmiddellgkc by de uitslniting der bedeelden De heer Koëll stelt voor de geneeskundige bnlp ook te beschouwen als onderstand die reden geeft tot uitslniting van het kiesrecht Daarna b on het eigenlyke debat De heer Bntgers van Rozenburg was de eerste spreker Ia een geestige rede heeft de heer Rutgers het regeeringsartikel nog eens onder handen oenomen en daardoor wel wat meer levendigheid gebracht in het nogal eentonig debat De heer Rutgers meent dat een kenteeken van welstand nog steeds ontbreekt en dat het ontwerp ook in andere opzichten niet voldoet aan de door de Grondwet gestelde eiachen Liever dan ar toe mede te werken een dergelgk ontwerp tot wet te verheflfen zou deze afgevaardigde na voora aande grondwetsherzioning eenvoudig het algemeen stemrecht invoeren Vooral werd de bepaling omtrent de woning gehekeld waardoor zelfs iemand die in de laatste drie maanden in eene slaapstede voor dakloozen ia gehnisvest geweest zal voldoen aan het kenteeken van voorzien in eigen onderhoud Vrfldag begint men weder met de toelicb¥Dg ¥ van amendementen 7 8 8 8E 7 8 8 42 7 8 8 49 7 8 58 7 68 t 0 9 01 Ouda Moonbnht Niaairerkerk CaptUa KoUerdam 7 Botterdam 8 OapoUe i lO manmrkerk 6 19 ItDordnobt 6 88 Ooiid 8 89 11 01 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Z M 7 48 8 68 m Kr 7 47 Z ZeK 7 5S 9 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 18 11 18 I Medici De familie De Medicis de nieuwe opera van Leonravnllo romponiat van Paljas is Zondagtvond voor het eerit te Berlgn met groot sncoei opgevoerd De componist die erbij tegenwoordig was wetd na ieder bedryf ten tooneele geroepen Keizer Wilhelm die met de Keizerin de voorstelling bewoonde liet den toondichter in zgn loge komen om hem zyne ingenomenheid met dit werk te betnigen Z M had zeide hg reeds een telegram naar Rome gezonden om Koning Humbert het succes te hepohten Een jonge neger uit Konooland voor eenigen tyd door een Belgisch ofBcier naar Brussel meegevoerd is in een krankzinnigengesticht gestorven De officier hield veel van hem en de neger genoot eene voortrefielijke bejegening maar zegt de Indépendance le spectacle de Dotre civilisation Ie rendit foa Bij het laatste gemaskerde bal te Modena werd een vreeseiyke misdaad bedreven Een i ing man Philippe de Medice danste met een onbekende toen hy eensklaps in bet ge woel een ponjaardstoot ontving die hem dood ter aarde strekte De gemaskerde persoon vluchtte Tien dames zyn gearresteerd maar men gelooft nu dat de moord begaan is door een man in vrouwekleederen vermomd Onder de vele kostbare handschriften die in de bibliotheken te Kopenhagen bewaard worden beviu lt er zich een dat onder den naam Flateyjarbok bekend is Een kopie van dit belangryke handschrilt dat onder anderen een bericht omtrent de ontdekking van Amerika door de IJslanders l evat omtrent het jaar 1000 dus ongeveer 500 iaren voor de ontdekking van dit werlddeel door Columbus is te Chicago tentoongesteld geweest Het bedoelde handschrift is op perkament door twee IJalandsphe priesters met een duidelflke hand geschreven omtrent de jaren 1370 1380 bestaat uit 448 pagina s van twee kolommen en behelst afschriften van andere verloren gei ane handschriften Het Flateyjarbok werd in 1662 door den geschiedscbryver Forfason naar Denemarken gebracht en wel als een geschenk van den IJïlandschen bisschop Sveinssonn die bet van een boer Jon Fineson als een geschenk bad ontvangen in wiens familie het een erfstuk geweest waa Deze boer en zgne voorvaderen woonden op het eiland Flatey ten Westen van IJsland waarnaar het boek zgn naam Flateyjarbok jaarboek van Flatey verkreeg Het handschrift bevat behalve de noordscbe kooingssagen ook een bericht omtrent df ontdekking en kolonisatie van Groenland dot de TJslanders verder iets van de van daar uitgezonden expedities alsmede een bericht omtrent de ontdekking van Vinland öf Amerika Men kan daaruit bepalen waar de IJslanders aan de Amerikaaosche kust geland zgn en dat hun Vinlandt niet noordeiyker dan den 498ten breedtegraad de ligging van Newfotindlaud maar wel zuidelyker kan ge legen hebben Een verhaal van die Vinlandsreizen luidt volgens de vertaling van professor Godmandson uldus Erlingen een Noordscho hoofdman had steeds 60 of meer vrygelatenen bij zich en zoowel in winter als in zomertyd ontving ieder zgn deel drank voor den eersten maaltgd van don dag maar voor den avondmaaltyd dronk ieder zooveel hg wilde Hg ging nooit op reis dan met een vol bemand schip met 20 roeibanken Met dit schip skeit ging hg op Wikiagstochten en avonturen uit en dan waren er wel 240 man of meer nan boord Erlingen bad 30 Igfeigenen bg zich zonder de slavinnen en de jonge slaven Hy deelde aan ieder Igfeigene dageiyks een bepaalde hoeveelheid arbeid toe die deze volbrengen moesten waarna zg vrgheid en verlof hadden om gedurende de schemering of des nachts voor siofa éelven te arbeiden 10 46 10 88 11 08 11 09 11 18 11 88 18 88 7 47 8 18 10 08 10 11 9 49 9 68 4 67 6 H 6 18 6 88 6 81 8 36 10 11 6 80 Hg gaf ban een stuk grond 019 daarop koren te zaaien den oogst konden zg in geld omzetten Voor ieder bepaalde hg een zekere hoeveelheid arbeid en een zekere som voor het loskoopen op deze wgze kochten velen hunne vrybeid Voor dit geld verwierf Erlinger weder andere Igfeigenen maar de vrggelatenen hield hg eenigen tijd hg de haringraogst f hy anderen bezigheden waarbggeld was te verdienen terwgl anderen bosschen uitroeiden of kleine hofsteden aanlegden Zoo zorgde hy er voor dat ieder een goede plaats verkreeg Daarna begint het verhaal van de reizen der Groenlanders onder aanvoering van Leiff den loon van Frik de Roode op welke tochten Amerika ontdekt werd Zg landden aan de kusten van het tegenwoordige Massachusetts en Rhode Island waar zg houten huizen Leifsbodir genaamd bouwden Onder deze personen bevondt zich ook een Duitscher Tyrker die aldaar den wgnstok ontdekte hem uit zyn vaderland bekend dat aan Leiff aanleiding gaf om dat land Vialaud d i WgnUind te noemen Eenige jaren geleden werd uit de afdeeling Neder Veiuwe der Geldersch Overijselsche Maatschappg van Landbouw en de afdeeling Wageningen der Maatschappg voor Tuinbouw en Plantkunde eene commissie gevormd welke in verband met ds ongunstige uitkomsten van den tabaksbouw proeven zoo nemen met het telen van groenten op ouden tabaksgrond De commissie heeft thans over 1893 een belangrgk rapport uitgebracht waaraan wg bet volgende ontleenen Evenals in 1892 was de toestand van het proefveld over het afgeloopen jaar gunstig te noemen De proeftuin werd tn 1893 o a bezocht door den inspecteur van bot middelbaar onderwijs en den beer A de directeur der tuin bon wscbool te Frederiksoord die voor dë commissie een cultoarplan heeft gemaakt Door zes landbouwers voormalige tabaksplanters werden aangespoord door de goede uitkomsten welke door jde commissie waren verkregen proeven genomen met het verbouwen van Zwgndrechtsche pootuien welke proeven vrg goed uitvielen en in dit jaar wet herhaald zullen Worden De bewerking van den grond en het uitzaaien van de zaden geschiedde op den juisten tgd Behalve gewone stalmest werd ook Ohili lalpeter en kaïniet gebruikt Een overbemesting met Ch il i salpeter hg uien gaf geen ichtbare uitkomst evenmin als eene overbemesting met deze meststof en kaïniet by wortelen gebruikt voor dit gewas merkbaar voordeel opleverde Dezelfde mestspeoiën gaven bij knolrapen echter goede uïtkomstea De teelt van vroege aardappelen was door de dro te niet zeer gelukkig De vooraf te kiemen gelegde poters kregen een grooten voorsprong by de op gewone wgze gelegde anrdappeta Proeven wtrden genomen met vroege muisjes vroege Groningers witte kruipers en Enkhuizers Ook dit jaar kwamen weder verschillende aanvr en om pootaardappeleo van deze soorten in De aardappelen waren goed van qaaliteit en bleven van ziekte verschoond Een vierde gedeelte van het proefveld werd met Zwyndrechtsche uien beteeld gedeeltelgk door de commissie zelve geteeld op verschilieude wyzen nameiyk op rgen niet ondergebracht doch alleen toegedrukt en wel ondergebracht Die welke op rgen stonden en het vroegst waren uitgezaaid hielden zich het best De planten op verschillende wgzeu met ruig en stroo gedekt kwamen slechts redelgk den winter door vooral in het voorjaar stierven oog vele jonge planten De proeven om zelf planten te telen worden herhaald omdat de planten welke men te Zwgodrecht koopt vrij kostbaar zyn 7 10 8 88 5 66 8 03 8 10 8 17 O 6 98 8 80 8 60 4 60 4 67 6 04 8 11 8 80 1 84 8 68 7 80 1 44 4 10 O O II D A 11 60 18 80 1 46 1 65 8 08 8 0 8 16 Toorb 6 64 N dL d6 60 Z Zegir6 08 Bl Ki 6 14 ZeT H e l 10 88 10 41 Gingen het vorige jaar veel uienplanten door de droogteverloren niettegenstaande den uitertst warmen en drogen zomer yan 1893 zgn bgna alle planten aangeslagen Dit moet vooral hieraan worden toegeschreven dat de grond onmiddellgk na omgespit te spn werd dicht geslagen en bepoot zoodat de Sjne uienplautjes in Toohtigen grond kwamen en reeds eenige ontwikkeling hadden toen de droogte begon Door den drogen zomer waren de uien laat en niet zoo groot van stuk als iq 1892 Voor een deel werden de nien in deze streek verkocht de overige werden naar Engeland verzonden Het succes daarvan was echter niet zoo goed als men verwacht ha Dat oude tabaksgrond met uitnemend f evolg voor uienteelt geschikt is werd ook dit jaar bewezen De aardbeziSn Roem van Zuidwgkc leverden zeer veel op zg werden op stam verkocht Daar de planten te groot waren werden er niet evenals vroeger sjalotten tusschen verbouwd De sjalotten werden verbouwd langs de wortelbedden en tosschen de stam prinsessen De wortelen waren wat de late soorten betreft uitstekend de vroege hadden te veel door du droogte geleden De erwten waren slecht zy kwamen slecht op en de droogte ging hunne ontwikkeling tegen Als uavrucht werden vooral roode bieten verbouwd en op die plaatsen waar de erwten geheel mislukt waren werden boenen gelegd De boonen kwamen goed en geregeld op en indien niet de kongnen aan de jonge plantjes zooveel schade hadden to ebracht zou het beschot buitengewoon geweest zgn Geteeld werden lange breede en reuzen sngboonen De stam prinsessen gaven ook dit jaar beter opbrengst dan de staak prinsessen De kieviet of basterd boontjes gelukten goed en brachten veel op De schorseneeren van het vorige jaar aangehouden leverden goede opbrengst De roode bieten zgn zeer goed gelokt Echter moest twee maal zaad gelegd worden daar het eerste door de droogte niet ontkiemde Op enkele bedden werden de plantjes met nat stroo gedekt De salade oil ezaaid tusschen schorseneeren en wortelen mislukte De landbouwers die de proeven der commissie overnamen werden door de commissie bezocht Ook is de commissie voornemens steeds meer in overleg met hen werkzaam te blgven Zg hoopt ook dit jaar wederom f 200 Rykssubsidie te ontvangen UITTREKSEL UIT HET Verslag van de Commissie m Onderzoek IN ZAKB DB Weesiorichting te Neerbosch In de eerste conferentie werd door dr Hermanides aan Van t Lindenhont de vraag gesteld of hg ook eenige reden kon opgeven waarom Van Deth zoo fel tegenover hem was opgetreden Hierop deed bg eenige mededeelingen over de opneming zgnor kinderen Zgne vrouw was nameiyk uit Antwerpen gekomen met hare beide kinderen hem verzoekende die in de stichting op te nemen dewyi zg niet in staat was hen te onderhouden en op te voeden waaraan hy echter niet kon voldoen doch hg had baar reisgeld gegeven om naar Antwerpen terug te keeren Na den dood der moeder waren zg door bemiddeling van de familie opgenomen Een en andermaal had bg Van Deth ontmoet ook eenmaal in Amerika doch er was tuBSoben ben niets voorgevallen Uit deze mededeelingen kon echter de haat van Van Deth niet verklaard worden Er werd besloten drie snbcommissiSn van onderzoek te benoemen 1 eene commissie tot onderzoek van den financieelen toestand de statuten der reglementen 2 eene paedagogische commissie en 3 eene hygiënische com Doch op welk standpunt zou men zich plaatsen Madat daaromtrent eerst eenig verschil van gevoelen had bestaan werd men het eens dat de brochure van Van Deth tot nitganffspont 10 48 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 11 11 08 11 88 11 4 8 1 4 46 4 56 6 08 5 8 5 15 7 07 7 17 7 84 7 81 7 S7 7 0 7 11 7 80 7 8 7 31 6 6 09 9 64 8 0 8 0 10 07 1M4 04 9 1010 88 l 8 41 88 10 40 11 88 4 10 7 88 4 40 LM M 47 UM IIJO 8 10 10 Tan hei onderioek moect dienen De lobcommiasiea rouden etk op baar terrein door niota gebonden zgn daar het op haren weg lag bet rolle licht op de atiohtitig te laten vallen opdat het Nederlandsclie volk dat tot nog toe Kooveel Bympathie voor haar heeft betoond in ataat geateld worde te beoordeelen of bet die kan banhaven dan wel of het zich behoort te onttrekken Do commisaie in haar geheel heeft licbbeichonwd ala alleen geroepen om een verslag ait te brengen aangaande de toestanden in de weea inrichting te Neerboscb Daartoe was onderzoek naar het bestaande noodig en tevens nasporing van feiten vroeger in die inrichting voorgevallen althans in het opsnëaar vermeld als aldaar te z n voorgevallen daartoe was eveneens noodzakelijk dat de werkzaamheden zelfs het leven van den directeur en stichter der wees iorichtiDg Neerboaoh met zorgvuldigheid werden nagegaan Deze taak uit haren aard reeds zeer omvangrijk heeft de oommissie niet willeu nitbreiden door zich in de vraag te verdieden welk stelsel van verpleging in zeer groote gestichten aiuheveling verdient dan wel afkeuring Dat er aan dergelyke groote inrirhtingen eigenaardige bezwaren verbonden z u zal uit het navolgende biyken of hieruit echter moet worden afgeleid dat deze wgze vau weezenverpleging geen aanbeveling verdient is eene vraag die de commiasie in het midden laat De commissie constateert vervolgens dat de heer Van Deth zich niet met haar in contact heeft willen stellen Zg betreort het dat de man die door z ne klachten de naasie aanleiding was voor baar optreden haar niet in de gelegenheid stelde om over het rechtmatige of onrechtmatige van sommige dier klachten met hem in gedacfatenwisseling te treden In de brochnra van den heer Van Deth komen toch enkele en daaronder zeer zware beschuldigingen tegen den heer Van t Lindenhont voor die óf voor onderzoek onvatbaar zpn omdat zg het persoonigk leven raken van andere menschen waarin de commissie niet kan indringen of wel omdat zg behelzen handelingen tegenover personen wier namen niet genoemd worden Onder deze laat teu was zeker de meest indrukwekkende die als zoude de heer Van tLindenbout weesmeisjes leveren als dienstboden aan cafés met vrouwelgke bediening en aan eigenaars van bordeelen De eenige persoon wier naam in verband met deze hoogst ernstige beschuldiging werd genoemd ds Van Gheel Gildenieester predikant te s Giavenbage heeft oomiddellgk op de meest lesliate wyze verklaard dat hem niets gebleken was van deze zaak De comqiijail hoewel zg daar geen namen genoemd werden bg niemand in het bgzonder onderloek kon doen kan evenzeer verklaren dat haar b hare nasporingen betreifende personen die de weesinriehting verlaten hebben niets gebleken is dat zelfs eenigen schijn zou kunnen geven als ware deze beschuldiging gegrond Het ia aan de commissie daarenboven gebleken dat ook in de gerechtelgke instructie over deze zaak door den heer Van Deth geen namen zgn genoemd Eene andere beschuldiging als gerucht vermeld ten opzichte van hetgeen den heer Van t Lindenhont in militairen dien it wedervaren zon zgn kon door de commissie zonder veel moeite worden onderzocht Zg wendde zich tot het departement van oorlog om inlichtingen en Zgue £ zc de minister van oorlog heeft deze met de meeste bereidwilligheid verschaft Daaruit bleek dat de heer Van t Lindenhout nooit in militairen dienst is geweest zoodat voor deze beschuldiging elke grond ontbrak Trouwens hoezeer de waarheid van het spreekwoord dat den wolf ongelukkig noemt die in kwaad gerucht ataat ten opzichte van den heer Van t Lindenhont wordt bewaarheid bleek e commissie nit een zeer sprekend feit Eten z r betrouwbaar en achtenswaardig man die geheel buiten de zaak stond deelde aan de commissie schriftelijk mede dat hem be richten waren ter oore gekomen waaruit bleek dat de heer Van t Lindenhont in het 1 ezit was van eene zeer groote hypotheek hem persoonlijk toebehoorend waarvau iei bedrag moeieiijk zon zgn overeen te brengen met zijne mededeelingen omtrent zgn particulier vermogen In het belang der zaak achtte hg het plichtmatig dat de commi sie hiervan kennis droeg Oogenblikkelijk stelde de commissie een onderzoek in het bleek haar evenwel dat de heer Van t Lindenhont zelfs nitft in de verste verte in deze zaak was betrokken geweest De persoon van wien de oommissie oorspronkelijk inlichting omtrent deze zaak had ontvangen kwam ook zelf welhaast tot deze overtuiging en schreef haar later Ik ben er ingeloopen en leer hieruit alweder hoe uiterst voorzichtig men moet zgn met het aannemen van mededeelingen Aangaande zaken waaromtrent onderzoek niet ohnitvoerbaar was heeft de commissie getracht zich licht te verschaffen Zoo heeft bSvoorboeld wat de beschuldiging omtrent de hoedanigheid van het brood voor de weezen betreft een der leveranciers de Nijmeegsche broodfabriek verklaard dat zg niet anders dan brood van Ie qualiteit aan de inrichting te NeerboBoh had Teraehafl Wat aangaat de behandeling dia aan sommige weezen of ouders van weezen zou wedervaren zgn kon de commissie nog de volgende mededeelingen doen De weduwe Briel brochure Van Deth bladz 92 heeft zich nimmer tot de doopsgezinde diaconie gewend met de mededeeling dat bare kinderen bet te Neerboscb slecht badden evenmin heeft zy om reisgeld gevraagd De reden die ij opgaf waarom zj bare kinderen terug wilde hebben was dat zij genoeg verdiende om ben te kunnen onderhouden de doopsgezinde diiiconie had er haar vooraf op indachtig gemaakt dat indien zij verklaarde genoeg te verdienen om de kinderen te kunnen onderhouden er ook geen sprake van verdere hedeeling kon zijn Indien zg dus thans met haar gezin aan armoede ten prooi is is dit het gevolg van hare eigen handelingen Omtrent het geval rakende den wees Cornelis den Hertog brochure Van Deth bladz 100 heeft de commissie zeer uitvoerige inlichtingen ontvangen van den heer W F baron Verscheur te Arnhem die gedurende het leven der barones Van Hrakell hare zaken beheerde de onjuistheid van bet aangevoerde omtrent de giften van mevrouw de baronnes Van Brakell en andere omstandigheden deze wees betreffende worden daarmede duidelijk bewezen Wat de mishandelingen aangaat die deze weef zou hebben ondergoau ia het de coramisies gebleken dat de litteekens op zgueu rug die hij voorgeeft van die mishandelingen alkomstig te zgn een gevolg zijn van bloedvinoen op den rug waarvoor hg te Neerboscb verpleegd is Wordt vervolgd Bultenlandscb Uvrrzlcht Gisteravond om 7 uur opende de staatssecretaris vAp financiën de zittingen der Diiitsche commissie voor de zilverenqyéte met een toespraak waarin h de leden rfelMm heette Ondanks den gouden standaard zeide de staatssecretaris ziet de njksregeering in de depreciatie van Jhet zilver een vraagstuk dat er istig onderzocht moet voorden Reeds in het vorige jaar was daartoe eene commissie van vertegenwoordigers mt verschillende takken van handel en nyverbeid gevormd Naar aanleiding van de wenscben uit economische kringen tot hem gericht besloot de rykekanseHer echter omtrent de zilverquaestie een beraadslaging op breederea grondslag door deskundigen vat verachilleode richting te doen houden Daarom werd deïie commissie bijeengeroepen Zy zal geen besluiten nemen bü meerderheid vanstemf men de ryksregeering zal ieder voorslei on derzoeken De ryksregeeriog koestert den op rerht n wensch het juiste inzicht in de beteekenis van het vraagstuk te bevorderen en een basis te geven voor practische maatregelen tot oplsssing der quaeatie De commissie voor de ilver enqnête besloot tot geheimhouding der verhandelingen Kardorff verlangde dat de commissie zich ook den Weener boogleeraar Süss zou assuineeren Al dadelijk by het begin der zitting verklaarde de leider der bimetallisten graaf Mirbach dat hy uit de commissie trnedt omdat hy slechts vad internationaal overleg sücceg voor het bimelalhame verwachtte en ook omdat volgens hem eene commissie wier meerderheid niet erkent dat het zilver een muntraetaal is met geiyke rechten als het goud geen practisch nut kan afwerpen De zitting werd veertien dagen verdaagd tot tot onderzoek van het materiaal In het Hongaarsche Huis van Afgevaardigdit werd het aangevangen dehat over het aanvoering van het verplicht burgeiyk buwelyk voort rezet De minister van justitie verdedigde het ontwerp in eene rede van twee uur die herhaaldelvjk door toejuichingen werd afgebroken De minister bestreed het voorstel van graaf Apponyi den leider der gematigde oppositie die een vergeiyk tusschen voor en tegenstrauders bad aanbevelen want door diens voorstel zouden de staatswetten in een toestand van minderheid worden gebracht Gisteren was in de Itahaansche Kamer de verkiezing van een voorzitter aan de orde Op den aftreden voorzitter Zanardelli werden 186 stemmen uitgebracht op Biancheri 177 en 30 stemmen blanco Italië moet door een zuren appel byten Honderdze ven eo ze ven tig millioen lire bedraagt het tekort op de begrooting voor het volgende jaar en gisteren heeft de minister van financiën eindeiyk uiteengezet hoe dat tekort naar zyne meening moet en ke n gedekt worden De ernstige maar niet onherstelbare toestand vordert opofieringen van het volk daar men om Italië s krediet te herstellen niet meer geld in het buitenland mag vragen Voorgesteld worden 27 000 000 1 besparingen in eens 30 000 000 biyvende bezuinigingen door organieke hervormingen en 95 0UO 000 te vinden uit nieuwe en verhoogde belastingen alsmede 33 000 000 nit eene nieuvre regeling der schuld Opmerkeiyk is dac tot de voorgestelde maatregel ook een inkomBlenbelaating behoort uit welke de regeering 52 000 000 1 hoopt te trekken In Engeland is dit de eenige algemeene directe belasting in Nederland en Pruisen zal zy weldra in den meest uitgebreiden vorm bestaan in Franftyk en de Ver Staten wordt zy voirgeateld Vóór de Pransche Kamer met 371 tegen 172 stemmen de verhooging van het graanrecht tot 7 fr per 100 KG aannam is volgens de Frankf Ztg de voor de Franaohe Kussenvrienden onaangename waauchuwing uit Petersburg gekomen dat in gWal deze maatregel eenige belemmering oplevert voor Rualand s graanhandel de Russische regeeriog de tegenwoordige handelsbetrel iogen zal afbreken Door de cTempa rflf t dit bericht beveltigd De Times c verneemt uit Madrid dat er geen vertrouwen kan geschonken worden aan de optimistische berichten omtrent den loop der onderhandelingen met den sultan van Marokko althans tenzy de houding tan den sultan in de allerlaatste dagen geheel veranderd ware Is dit niet het geval dan zal Campos missie waarschyniyk met een fiasco eïQdigen ten minste voor zoover hy eene krygsscbatting heeft gevorderd De Sultan weigert eenige scbadeloostelling te betalen Campos zo de onderhandelingen dan ook zeker afbreken indien hy rekenen kon op den raoreelen stenn vsn eene der groote mogendheden Gelukkig voor Spanje worden de eischen door Campos gesteld door de mogendheden ook door Frankryk althans tot zekere grenzen gesteund De afloop der onderhandelingen zal nu voornamelyk afhangen van bet beleid der Spanjaarden tegenover de chauvinistische dryveryen in Marokko De Daily News verneemt uit Madrid dat de toeHtaoden in Zuideiyk Spanje weer erg veel te wenscben laten De boeren maken zich aan allerlei rooveryen schuldig en de overheid durft niet gestreng op te treden daar het huar bekend is welke Bocialistische neigingen er onder de boeren bestaan Ook in de steden wordt de toestand hoe langer hoe bedeukeiyker vooral te Granada is de werkloosheid groot daar de suikerfabrieken als protfst tegen de wyze waarop de nieuwe belasting wordt gebeven ettelyke duizenden arbeiders hebben ontsla en In de provincie Malaga wordt het aautal werkloozen op 8000 geschat De ellende moet in deze en andere zuidelyke provinciën verschrikkelyk zyn Naar de Times uit Rio de Janeiro verneemt blijkt definitief dat de Peixotoïsten by de gevechten te Armacao 550 doodsn en 60 krygggevaugenen verloren terviqjl Da Gama s verhezen slecbta 146 bedroegin Zyn manschappen waren ze r atrydluatig Da Gama verzekert dat hy voor vele weken krygsbehoeften en levensmiddelen heeft en dat hy het r al uithouden totdat de troepen uit het Zuiden aankomen Hy ontvangt voortdurend verster kingen De regeeringakruiser Cid verliet BahiA niet troepen voor Santos en de Aquidaban verliet Rio tien dagen geleden om den Cid op te vangen De overige schepen der Regeering biyven voortdurend U Bahia verhinderd oni te vertrekken door de oumogelijJtbeid om bemanningen te vinden VolgensbKricbten van Desterro hebben de troepen van De Mollo na een bloedigen stryd Parana genomen waarby de Peixotoïetische overste te Samtos seinde aan de Regeering dat de troepenmacht onvoldoende ia om don jlfeprakkeuden generaal Salaiva tegen te houden Peixoto verstrekt de nationale garde By staat te San Paolo en beval aan de garnizoenen van Porte Alegre en Petotaa om noordwaarts op te rukken IN GEZONDEN Geachte Redactie Jongens zijn maar jongens hoort men wel eens zeggen om daarmede jongensstreken te vergoelyken Wy waren in onze jeugd ook zoo zeggen weer anderen ec t is of ze blyde zyn dat hun krooat hunne voetstappen drukt Schryver deyea was ook geen heilig boontje in zyn jeugd maar zoo bont ala het tegenwoordige guslacbt maakte hy htt niet Pas heeft bet eenige da en weer gevroren of de jongelui hebbeu aan het naar school gaan een broertje dood De schaatsen die al terdeeg waren ingesmeerd worden weer voor den dag gehaald en dat vermaak bebeerscht nu hun geheele doen en laten In den vryen tyd zullen de meeste ouders dit amusement hunne kinderen niet misgunnen maar dat de school daardoor moet verzuimd worden dat wil er by my maar niet in Steeds weigerde ik het ii ij jongen onverbiddeiyk daar ik overtuigd ben dat het den geregelden gang van het onderwya belemmert Maar zie nu weten die snuiters er iets anders op en in optocht gaat het naar een der leden der schoolcommissie om daar hunne grieven kenbaar te maken t Js wellicht geheel conform uen geest van onzen tyd ik voor my vind het echter een vaag teeken MenigmaaP krygen ze dan een middagje vrij en noch ouders noch onderwyzers kunnen er ieta tegen doen ze staan doodeenvoudig voor een fait acomplic t Kan zyn dat ik een weinig te bar op dat pont hen maar my kwam h doelmatiger voor zulke jongens eens voor ïrfpel pretentie eventjes over de knie te leggen W aar moet het in het vervolg heen als za in hun jeugd de maatschappelyke orde reeds willen omkebreo Onder dankzegging voor de my verleönde plaatsraimta 20 Korting L van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 28 FEBEUAHt Vor kra 88 8V 78 Va IW 60 88 till esv 8 Ve 100 100 104V 26 617 lOlV 87 ili i6oy 102 1341 r 1017 170 128 104 47 A SOVs 184V8 l l 8 OVe 104 ISSVs 103 lll ll 8 103V 137 132V lOVs 8 Vli 87 V m 103V 76V lll s 104 2 48V 14V 190 1Ö7V 109V 101 lOl s IH Vl 117 Va lojf slotkoers 96 717 787 98 iniauKD Cert Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito 3Vi UoKOJll Obl Ooudl 1881 88 4 iTiLia Iniehrgving 1889 81 6 UosTiNB OW in papier 1868 6 dito in zilver 1888 5 PoïTDOil Oblig met ticket 8 dito dito 3 Resusn übl Oost is Serie 5 dito OeooDS 1880 i ditobjjIloths US i dito by Hope 188U B0 4 dito in goud leea 1888 6 dito dito dito 1884 6 SpAMi Perpel schuld 1881 4 Tuaaiij Gepr Conv leen 18 0 4 Geo loeuÏDg serie D Geo leeeia serie J ZomAPB Bip Eeo ï obl 1898 6 ïloo Obl Buit Soh 1890 6 VaNBzuEiA Obl 4 onbep 1881 AMsTEEOiM Obligalien 1861 S i aoTTBEDAM Stod leeu 1886 S i NlD N Aft Handelsv aand Arendsb Tab Mij Certificaten DtmMaatHbappg dito Arob Uypotheekb psedbr 4 üult Mij der Voratenl aand a Gr Hypotbeekb paudbr 4 Nederlandsohe bank aand Ned HandelmaaUoh dito N W liPao Hyp b pandbr 1 Eott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotliookb dito 4 OosTBKa Oost Hong bank aand Riisl Hypotheekbank pandb 4 Vil AUEEIKA Equit bypotb pandb 8 Maiw L Q Pr Uen oart 6 Na HoU IJ Spoorw Mij aand Mij tot Bipl V et Spw aand Ned Ind Spoortvegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 18111 dito 6 lTilIE 3poorwl 1887 89 A Iobl S T Zuid Ilal Spwnig A H obl 3 Polen Waraohau Weenen aaDd 4 ausL Gr Bum 8pw Mij aand 6 Baltiaohe dito aand 111 Faatowa dito aand 6 Iwsng Dombr dito aand 6 Kurak Cn AzoW Sp kap land 6 Loaowo Sewaat Sp Mg oblig 6 Orel Vltobak dito oblig H ZuidWeil dito aand 6 dito dito oblig 4 loVi 16 58 49 14 AMEElKA Oent Pao 8p Mij obl 6 Ohio k North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Loulav Na8bviUeCert v aand Mexico N Spir Mij lebyp o 6 Misa Kaneas v 4 pot pref aand N York Ontario 8t We t aand dito Fenna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hvp iu goud 6 St Paul Minn it Manit obl 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canada Cao Soutb Cert v aand Vin C Eallw Nav Ie b d o 0 Amstetd Omeibna My aand Botterd Tramiveg Maati aand Nao Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 Beloib SladAntivorpenl887 2 i Stad Brussel 1886 8 i HoNO Theiss Begullr Oesellsch 4 OosTiNR StaaUleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Sud Madrid 3 1868 Ned Ver Bw Hyp Spobl eert 6 31 Burgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN 18 Pebr Gerardn Joannes ouders Z vau der Kaa en P van Vliet OVERLE DEN 14 Febr E Kooüman 4 m 19 W T E A van Hemert 12 d Advertentiën in alle Binnen en BuUenlandtcht Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdveitentieBarean van A BRINKMAN en ZOON t huia