Goudsche Courant, maandag 26 februari 1894

I Kraepelien en HoInCs Qiiina LaocheQ i i£SSÏE Maandag SO Februari 1804 3Sste Jaargang No 6S8T fiOllMHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken is d meest Krachtige en Versterliende KIKA WIJK aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEBEN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons ï f 1 90 m f 1 Depot te Oouda bg den Heer A E TEEPE Apotheker 70orlieen C THIH Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne ma nden is ƒ 1 85 ii anco per post 1 70 A onderlflke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regfela è 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTIfiN Heden overleed in den oaderdom Tan inim 62 jaar Mejuffronw HELENA WILHELMINA MABIA 8MIT8 J H KROM Exeentenr teitamentair Oouda 22 Feb 1894 Hevr van der Gardeo vraagt tegen MBt EPEBIE STBOBE ZAAL KUNSTMIN Sociëteit 01N8 GENOEGEN Zondag 25 Pe1 ruari fflMi 11 mi onder leiding en medewerking van den BOLLANOSCHB KARAKTERKOMIEK HEKRIJ STKOLS UT OPTREDEN van McJ kma SLAUDEROF HoUandache Soubrette meerdere HpeetaUteUe AnKVAxa 3 uur Botreé H H Leden 0 45 Niet Leden 0 75 Q KOOTDB Uati eé kindervoorstelling OPTREDEN van Mr CHARLES Clisionist Buikspreker H AANviiiia 2 nnr Entree 25 Cent GEBR TERWINOT Waalsteenrabrlkanten 2 I IS P 1 JAARLIJKSCHB PRODUCTIE van 26 UiUioen Steenen Fraaie Klenr Scherp gevormd Uitmuntende Kwaliteit Cionourrearende Prijzen Grootste StoomwaaUteenfabriek in Nederland Vraagt Prijzen en Monsters FEMSCHE STOOMVEEVEEU EN Gbemlsche Wassohery TAM H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Botterdam Qebreveteerd door Z M deu Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Bpeoialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoaderen tipeoiale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen heteg gestoomd of f everfd worden onschadel k voor de gesondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prosen 25o o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar n 8 dagen te verven goederen in eene week L Ul IOi Levensverzekering Maa schappij OpgerteU lm iS 9 Verzekeringen in geval van overladen gemengde op een bepaalden dag eng ombineeroe Uitsetverzekeringen Lgtrénten i Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectussen bg den Hoofd Agent te Oouda Oen Heer W C WBBlflNK Bleekersingel R 201 BOLIEDE AGENTEN GEVRAAGD De ondergeteekende beeft de eer l berichten dat hg morgen ZATERDAG eene SPEKSLAGRRIJ zal Openen Aanbevelend JOHAN FAAIJ Keixerstraat K So 171 Bet goed beklante net onderhouden E fi lils met Legement en Uitspannisg DE HARMONIE A 155 op hjt dorp te Krimpen aan de Lek heden geveild is ingezet op f 7500 De verhoogiog afslag en toew eing blgven bepaald op DONDERDAG 1 MAART 1894 voorm 10 nnr in het te verkoopen perceel Lekkerkeri 22 Februari 1894 A J DB MOOIJ Notaris De NIEUWE LONDON doet het grgze Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het glansrgk en zacht is onschadelgk voor de huid en verft niet Prjs 85 cent per j9acon en 1 50 per dubbele flacon Alleenverkrijgbaarbg J A C AT8 in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger HEET GIJ ASTHMA Db SCHIFFUANN s Middel tegen Asthma geeft onmidd lyke verlichting in de ernstigste gevallen en geneest waar andere middelen falen Verkrggbaar hg de Firma A WOLFF Markt Oouda in pakjes van fl 1 50 en fl 2 75 Gratis proefpakje op aanvrage voor lgders die het Middel nog niet probeerden t ï PDIKB OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NiaHTOAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Mb be vijs van echtheid ii oaohet en kurk steeds roorEÏen van den naam der Firm P HOPPE Dordrecht STEEDS VOORRADIG Goperw Balken bez en bah Pitch Pine Balken en rima Delen Oregon Pine Balken en Delen gencb en gepl Delen Plaathout Ellena JoSers Kolders Sparren nz enz wam LAGS JPBIJZMN ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeügkste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M na VRIES en Dr L A Tl WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrggbaar hg A BRINKMAN ZN Tteuileweg VAN BlOMMESTEIN S Inkt is proefonderv indelijk de BESTE en volkomen ONECHADELUKj APELDOC RN HOLLA fv D 1 By 1 ons Kop b SohoteJ Lepel Sc Vork Broche 8S Qrifteo eoE 8 1 1 paar Beelden 3cfaaar Lampenkap Melkpan 6 Zakdoe doeken ene ff B ons Boutsohort Pantalon nikkel Biserriet Podding Sans Trekpot Suikerpot enz B meerdere hoereelbeid in eens of bij gedeelten Horloges Lampen Tafelt Stoelen Naaimachine enz enz Keuse uit meer dan 1000 Artikelen Drink BOI US THËË Kwaliteit is puik CADEAUX nuttig en fraai Vraag de volledige lijat met afbeeldingen der Cadeaux by M J KAMPHXJUZEN die gaarne inlichtingen ui verstrekken Cï KeMenkink Jr Co Hotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën Hederlandsche Stoombool Maatschappij De Stoomschepen HOLLAND kapt J 8MIDT en BATA VIBB kapt J SAÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tiaoht of paasage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatachappg Boompjes 72 te Rotterdam De StoomBChepen lossen te Brewersqaay de markt van Boter en Kaas e Xionden Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet g enezenl omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt orden dia in de handen vnn een bekwaam geneesheer een goed succes hebben Was niet Friesnitz de geleerde vestiger eer waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de Igdende mensohheid geworden ia den eenvouilige boor Höfft niet een Zweedsoh majoor Tbura Brand genaamd eeu middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan dia het lancet der chirurgen reeds minder noodaakel k heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle goneesheeren begint te worden F Ook op het gebied ter beperking van leuawsiekten begint er liohl te komen en ook hier is een weg geopend gewerden die op de eenvoadigite en natuurlijkste manier resulUtten oplevert welke wel in staat zgn de sedert jaren ouferaaderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Yzor Arsenicum enz geheel te verdria gen Ër zgn vete menschun die noch siek nooh gezond zijn en tooh klagen dat zij zich in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordenen zoo ztoh zelvon on anduren tot tast zya tonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeael ke angst of door droefgeestigheid kunneu niet alapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan lijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen ooreuizea en toevallen Eindelijk lijden de ergsten onder hen aai verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftyd onder elk geslacht en eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwyn van onzen tyd Wie tot eene dezer oategorien van Ijjders behoort en iogelicht weasoht te worden over de werking eenei nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdun H CLEBAN Co HeUigeweg 42 Rotterdam V E van SANTEN KOLFF Korte Hoofdateeg 1 Utrecht LOBRY PORTON Oudegraoht b de Gaardbrug P SS door wien een onderrichtend gesohriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Geneiiiig grtais en franco verkrggbaar gesteld wordt ui f de WctoriaiBron f e Oberlahnsfein fySm Tafeldrank Van h£r oninklykef uIs der ederlandm Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalustem Gevestigd te Rotte rdam Zuidblaak 8 Oooda Saelpendnik van A Btomux fc Zool BINNENLAND ÖOÜDA 24 Pebrnari 1894 De luit ter zee 2e lil G L H Lngten is ter zake der kr jgsverricbtingen in Tamiaug 1893 bg kon besluit van 20 Pebr 1894 benoemd tot ridder 4e klasse der Militaire WiilemBorde Met verwg Ing naar aohlerslaande advertentie maken we onze lezers opmerkzaam op de schoone gelégenWd om zich morgen in Ong Genoegen te aoiuseeren De bekende komiek Henry Strous heelt de leiding en speelt zelf mede Ook mejuffrouw J Slanderof is voor velen geen onbekende Het verdere tableau de la troupe doet voel verwachten daarbg is de entree zeer billijk e Middags heeft er een kindervoorstelling plaats aarbg mr Charles de jongelui aardig belooft bezig te houden Volgens de opgemaakte kiezerlgst bedraagthet aantal kiezers te Berkenwoude voor deStateuGeneraal de Provinciale Staten en den meentefaad 66 Maandag 1 1 trad voor de afdeeling van den Nederl Protestantenbond te Moordrecht als spreker op da Ternoog Apèl uit Amsterdam Tot onderwerp zgner rede had spreker gi kozen Wees waar Op keurige wjjze werden de jammerlijke gevolgen van den leugen in de maatsehappii en in het menachelgk gemoed geschetst Vele belangstellenden waren tot hun leedwezen zeker door het ongunstige weer verhinderd deze vergadering bg te wonen De heer Joh Bierens Tzn voormalig direotenr van de Geldemche Stoom Wasch en Bleekinrichting te Renkum is benoemd tot directeur van de Wasch Strgk en Badinrichting te Velp Op Zaterdag 17 Pebr j l werd da gewone maandelgksche vergadering der afd Schoonhoven e o van het N O G gehouden in het Heeren Logemeut aldaar Als spreker trad op de voorzitier de beer B H van Brenk hoofd der school te Langerak b z de Lek met het onderwerp Het straffen op de lagere school Door zgn eigenaardige wgze van behandeling irist de inleider een zeer geanimeerd debat nit te lokken FE ViLLETOIM PRINSES VERA Be officier van jatdtte ontving hem ia z d parketksmer hij mr de vrees vso den armee Henniog en moest laoheu Neem plaats mijn vriend begon hij op hartelyken toon en vertel mij do bewuste gesohiedenii oo nauïkenrig en uilvoprig mogelijk Hennlug sdendo verlicht op sulk eene vriendel heid had hü niet verwacht t mijnheer 1 antwoordde hij moedig Ik ben geheel oor De hoedenmaker vertelde en Helmulh maakte aantsekeningen lang zeer tang Kunt ge u nog herinneren vroeg hg toen do verhaler eindelijk geëindigd had hoe het werkmanspak er uitsagF 0 ja hot was een blauw ea iwartgoitreepteblouse oen bruine broek on een zwarte muts met fur breeds klop Oeloofl go dat do man 4io mi hot njtuig sprang die kleeding droog dat ruwo werkmanspakF Ja seker i daar ben ik bepaald van overtmgd Hoe zag de hoer or uit die u plotoeling uit het in aanbouw zijnde huis voorbijging P Stol u dst eens goed voor Zoo ongeveer als oen hoogere beambte V 0 BMS I dal was Mj niet I Hjj droeg esn bree Do heer G van Willigen Ie onderwgzer te Groot Ammers eindigde zgn zeer leerrgke beschouwiogen over l e Maleiers in den ludiseben Archipel Tot Ie secretaris der afdeeling werd gekozen de beer C D Vink onderwgzer aldaar Tea overstaan van den dotaria W Kraiaw jk had ia hel hotel Doelen f te Oudewater de vrgwillige verkoop plaata van de StoomwasBchery De Vljjt c annex gebouwen met inbegrip van alle muchiapriSn enz liggende onder de gemeente Hoenkoop vlak nnbij deze plaats Ih bod gebracht doi r den heer S Meyer q q voor 8200 bg den afelag opgehouden op 6000 daarboven Pastor Kneipp uit Wörishofen is te Rome op aadiëotie geweest bij den Paus De Amerifoortsche straatweg nabg HetLoo een der drukst bezochte wandelwegen in de nabyheid der Soerenscbe boaacben was tot heden verstoken van een rust en uitapanningsplaats Thans zal aldaar eeu paviljoen gebouwd worden A vau 1tiiam no dia iMtat tiat ka out vlucht waa heeft zi h b de justitie te Arnhem aangemeld om de gevangenisstraffen te ondergaan waartoe hij b verachillende vonnissen veroordeeld ia Woensdagnamiddag aprong aan den overweg van de apoorbaan naby Akkrum een paard waarop de eigenaar zat over dtu neergelaten afsluitboom toen eene aankomende locomotief reeds zeer naby waa Door den schok stortten ruiter en paard taaschen de rails De wacbteres vrouw Andreae had genoeg tegenwoordigheid van geeat om haar veilig aein in onveilig te veranderen de machinist die dit dadeiyk opmerkte stopte terstond en mocht de machine tot stilstand brengen vóór dat de plaata van bet ongeluk bereikt waa Het bleek aan de dadeiyk toeHchietende helpers dat de heer P de eigenaar en het paard er met lichte wonden wareu afgekomen Machinist en wachteres verdienen een woord van lof voor hnn tegeawoordigheid van geest en oplettendheid Door een wegens wangedrag nntalagen noodhulp dekknecbt van de sleepboot Hendrik te Dordrecht is ten nadeele van den stuurman van boord ontvreemd een stel bovenkleederen a8 broek en vest De politie mocht er in deu hoed diep op het hoofd gedrukt eu een lan i un rok Hij was een groote mynheer ik bedoel vbq gestalte met een zeer zwaren knevel en stekelit a oogen Wy keken elkaar juist bij eene lantaarn aan anderi had ik hem niet zoo nauwkeurig kannen opnemen zijn blik scheen mij te willen doorboren fÜen knappe man O ja hy zag er goed uit dat is wat men mooi noemt een reoht fijne manheer heel deftig ik vertrouwde hem niet omdat hij zoo vreemd deed en zelfs oor den modder ging ffZoudt ge hem weer kennen f Dat geloof ik bepaald ffStel u den persoon dikwijls lovendig voor oogen opdat gij er een duidelijk beeld van houdet vDat zal gebeuren Dat zal gebeuren Bnitaa op de straat bleef de jonge man staan hekeek het huis en aohudde het hoofd ff Wie bad dat gedacht I mompelde hij ffEea werkelijk vriendelijk man l Wat hg tooh wel met den vreemden heer voor beeft Ik geloof bepaald dat ik dien wel uit duizenden zou kunnen herkennen I Nu kon ik ook wel eens naar oom Moller gaan danht h i plotseling en sloeg zonder aarzelen den weg naar De gouden Druif in waar het dazen avond niet zoo levendig toeging als gisteren H i vernam in de woonkamer een vreemde muinenstem die z ne nieuwsgierigheid opwekte nZal ik het kind bier halen P hoorde hjj nu den waard vragen Neen Iaat dat maar antwoordde de vreemdelï Kl fSti wilt het dus weikolyk als uw eigen kind behoudMP lugen den dader te arresteeren de ontvreemde i TOorwerpen waren reeds van de hand gedaan maar werden door de politie opgespoord Het Sanatorium te Baarn zal tegen Mei a worden veranderd in een Hotel Van de baden zal nog voortdurend gebruik gemaakt IcQanen worden Als pachter van het Hotel zal tegen Mei optreden de heer Gaarland te Baarn Te Holwierde Gr is bet verre van matig Avooda weerklinken revolverschoten Woensdagnacht werd er ingebroken by Geertruid Smit eu de wed Wold By de eerste vonden de drie mannen f 40 by da laatste 2 37 en bovendien vele gouden sieraden Het bed der laat stge noemde rtouw werd vastgespykerd terwyl beiden op een schrikkelijke wyze be igd werden voor het geval dat zy geluid Eoiiden geven Geertruida Smit onderscheidde doideiyk twee flink gebouwde per oaen de derde was iets kleiner De politie doet onderzoek De miuiateiifvan oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden dat voor het in de ÉMaaden Jt4i n Avgu oa e kv kimt te laada te houden examen voor toelattng tot den hoofücursua ter opleiding van onderofficieren voor den rang van tweede luitenant der infanterie en van tweede luitenant kwartiermeester reapectievelyk voor den dienst hier te lande en voor den dienst in redarlaud8chIndië de navolgende aantallen plaatsen worden opengesteld I voor het leger hier te lande infanterie 14 administratie 7 ZI voor het legur in Nederlandech Indië infanterie 16 admiaiatratie 2 De minister van oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden lo Hier te lande zal in de maanden Juli en Augustus e k een examen worden gehouden voor toelating van jongelieden als cadet by de Cade ttenachooi te Alkmaar 2o Voor dit examen worden opengeateld a 25 plaatsen voor jongelieden met bestemming om te worden opgeleid voor den dienst hier te lande b 25 plaatsen voor jongelieden met bestemming om te worden opgeleid voor den dienst ia Nederl a ndsch Indië Door de politie te VGravenhage is in een huis in de P Bothstraat het lykje van een pasgeboren kindje dat in eene ladetafel was verborKPn in beslag genomen ffÜti ker ragne vrouw sl at het tot geen prijs weer af hot arme snhaapje moet zelfs nooit weten van welke afkomst het is on zijn vader Gjj hebt daar een gopd werk nee gedaan ik he aan zooveel edelmoedigheid niet kunnen gelooven en daarom kwam ik hierheen Ik stel die schoone measchlipvendheid op zoo hoegen prge dat ik u verzoek uit mijne hand deze geldsom aan te nemen Hg haalde bij deze woorden zgne portefeuille te voorsohgn Laat dat mijnheer laat dat Wg hebben ge noeg voor het kiud eu nemen geen geschenken aan Het is zeer mooi en goed van u maar wij bedanken er voor Dü jouge hoedenmaker hoorde dit gesprek en zijne uieuwsgieriifheid dreef hem onweerstaanbaar naar binnen om den vreemdeling die zooveel belang in de klnine Vera stelde van aangezicht tot aangezioht te zien Hg klopte daarom aso en trad binnen maar deinsde vorrsst terug toen hg zijne oogen op don vreemde heer richtte die een o tl verschil ligen blik op hem wierp den waard ten afscheid toeknikio en de kamer verliet Henning zag hem verwonderd na Kent ge dezen heer vroeg hij Moller snel nNeen mijn jongen 1 lachte de waard Hg schijnt mg een luierende KngeUohman te zijn die niet van zijn geld kan komen I Hg heefï reeds toen de gesehiedenis passeerde die ons Vera bracht een praatjn gemaakt met Hannes en wilde het niet gelooven dat men zulk een arm wormpje uit barmhartigheid bij zich kon houdtm Nu hij heeft het ondervonden toen ik zgn geld afwees Henning wiUi opgewonden H gevoelde nu al De moeder een dienstbode wordt ia het ziekenbuia verpleegd Volgens de iKatupioeüt heeft de Boiier damscbe Wielrydersvereeniging Thorc nu al be iloten dit jaar haar afatandarit Rotterdam Utrecht ea terug wederom uit te schryrea Als datnm is reeds bepaald de Zondag na de nationale boudakampioenachappen op de baan Men hoopt ook nu weer op veel deelneming uit het buitenland Ook zal da Leidsohe W Y A11 Right c een van plaats tot plaata rit uitsohryvea ran Leiden naar Utrecht en terug Voor den rechter van instructie te Groningen zyn gedagvaard A Bot 3am W Colthof eu C Corneliasen om gehoord te worden in zake het houden van een jaarlyksoh congres van den Soc democratischen Bond die eene vereeniging is strydig met de openbare orde en alzoo verboden omdat zy ten doel heeft ongehoorzaamheid aan of overtreding van de wet of eene wettelyke verordening en 2o eene vereeniging die tQt oogmerk heeft het plegen van misdryven c Ds krygsraad t WeU Tr dMi Twkhuked dea Europeeschen fueelier C A van der Q schaldig aan insurbordinatie door woorden ea veroordeelde hem deswege tot de straf van militaire dedentie voor den tyd van negen maanden zoomede ia de betaling der kosten van hei rechtsgeding Dat twee knechten by denzelfden patroon hun 50 jarig jubilé herdenken is wel een zeldzaamheid Morgen zal het een halve eeuw geleden zyn dat J v d Kampen J Roukema by den tabrikaat V Zooreele te Drachten in dieast traden en nog zyn Otr Dbl Omtrent de zg belangryke berichten die de justitie in zake De Jong nit Engeland zou ontvangen hebben meldt het N v d D dat de officier van justitie te Amsterdam dezer dagen uit Engeland een briei ontvangen beeft vau eene vrouw die beweert dat De Jong ook met baar getrouwd ïs geweest de brief bevatte overigens niets dat eenig licht kon verspreiden over de geheimzinnige verdwyning van Sara Juett en Marie Schmitz De justitie heuht dan ook weinig waarde aan dit geschryf bel gewicht van de rol die de plioht ham gebood te spelen Plotseling nam hij een besluit ffVeraohoon mü oom MöUer ik heb nog een gewiohtige bestelling vergeten I En weg vloog hij als een bliksemstraal ifNn dat is een gekke historie I Wat zou den bengel daar in den zin zgn gekomen P bromde de waard Hg ging naar deJceuken Henning zocht buiten den Tjeemdeling weer Hg lohold ziohzelven eonen ezel dat hÜ den heer niet op den voet waa gevolgd Nu kon hg hem nakykan I Onweerstaanbaar werd hg naar den officier van justitie gedreven bg wien bij na weinige minuten wederom onder vier oogen was Nu vriend is u nog iets bijionders te binnen geschoten vroeg de man der Wet vriendeiyk ffJa mijnheer Zeer bijzonders 1 Hoogst belangrgk 1 Ik heb zooeven den hewusten heer iree e zien a flWaarP In jrDe gouden Druif waar hij naar het kind informeerde Helmuth zog den hoedenifiaker ongeloovig aaa ir Dat bericht ia goud waard vertel mij eens Henning deelde alles mede wat hg wist zoo nauwkeurig en waar mogelijk flWoarom hebt ge hem tooh niet op ilaanden voet gevolgd P ffli heb helaas de eerite minuut versaimd ea toen was de vogel nergens meer te ontdekken ffardt vtnolfd