Goudsche Courant, maandag 26 februari 1894

De school blyft dus lon i 103 70 78 79 20 Directe SüoorwegverblDding met GUUÜA WlDterdienst 1893 94 Aangevangen 1 October T jd van Greenwlcli GOUO KOTTBRDAU 18 68 1 06 18 88 19 88 1 88 1 44 4 10 KOTTIRBA M 0 O U S A 9 61 10 17 11 60 1 10 17 10 84 10 41 10 47 9 80 10 8 09 e is 6 81 8 99 8 86 3 10 4 08 i DEN Haas r oDDA iHage 6 48 7 907 48 0 88 9 4610 1411 8819 16 1 88 2 16 1 46 8 48 4 16 4 41 6 11 7 OOODA DIN Q A Al Oouda 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 IS U 19 91 1 01 1 97 8 66 4 46 8 97 6 69 7 18 8 96 9 87 10 46 11 11 11 80 1 44 1 49 1 68 1 04 1 09 10 41 g Öoada 6 S0 7 K0 8 18 9 68 lO lA 10 58 19 08 19 4K S SO S 46 S 18 4 18 4 48 6 S0 8 K1 7 48 8 8S lO Ot ÜTBECHTGOÜD A Utrecht 0 88 7 60 9 9 6811 84 18 03 18 60 8 10 8 69 4 48 6 88 7 48 Harmelea 6 47 8 08 g 10 09 11 19 8 84 4 06 4 66 Woerden 6 68 8 10 10 16 18 86 4 18 üadewtter 7 07 6 10 10 84 18 48 t 4 84 Gouda 7 90 8 88 9 84 10 87 18 06 18 66 1 99 S ITO 4 87 6 80 7 0B 8 80 AllSTEBDA U O O U D 1 Amsterdam CS 7 66 9 40 11 10 11 87 9 40 4 10 Antsterdam Wp 1 60 8 10 9 56 11 11 11 4 8 5S 4JI Chmda TJO 1 59 10 44 11 16 lt ll 8 60 I M MtSK 8 18 9 18 9 84 10 07 11 97 18 41 19 81 1 43 1 67 4 86 6 96 6 66 6 41 7 48 8 66 10 1611 16 11 4018 OOI DA CTBÏOHT Oond 6 86 8 40 7 66 8 09 8 11 10 19 10 66 18 48 8 88 3 18 4 18 4 47 6 88 8 01 7 46 8 8810 08 Oudew 6 80 6 64 11 09 1 87 6 87 7 69 10 9 Woorden 6 67 7 01 8 11 8 40 11 16 1 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 98 lUmelan 6 04 7 08 8 46 11 98 1 61 6 10 6 60 8 18 10 34 l lroobl 6 18 7 18 8 88 8 419 10 61 11 46 1 90 3 08 3 60 4 48 6 99 6 81 6 86 8 88 8 10 10 61 O O D D A A H8TXKDAH 6 40 8 11 10 06 10 66 11 11 1 617 69 0 10 10 66 11 1 1 8 40 8 U M 11 1 11 1 1 11 Btaten Oeneraftl Eersts Kamu Zitting nu Vrydftg 28 Februari 1894 De beraadflli Dg over art 4 der kiesvet is voortgezet met alle amend ementen en die van Virnly om het kietrecht te ontnemen aan veroordeelden wegens ordeverstoring in dronkenBchup en by recidive wegens kennelyhen staat ran droDkeoschap pQ heer Haffmans wil den aanhef van art 4 veranderen om het beginsel van art 3 beter te doen respecteeren De heer de Meger maakt bezwaar om enkel niet bedeeling als bewgs van welstand aan te merken Omtrent de beteekenis van belastingkenmerken is de Minister Woenad in strgd gekomen met z n vroegere verklaringen zoodat er twyfel bestaat of dit als bewys van welstand kan gelden Zeker is dit niet het geval met de huisvesting gedurende drie maanden Ëigenlyk bljift alieeu de schrijfproef als keuteeken over Hy hoopt dat de Minister alsnog aan de bezwaren zal tegemoet komen Het liefst soa hg zien belaFtiogbetaliog en bewoning van een huis van zekere huurwaarde Een ernstig beroep doet by op den Minister om de wet aannemeiyk te maken De heer Van Karnebeek ontwikkelde nogBsaali de grondwettige bezwaren wees op bet gemis aan logisch vi rband van art 3 en 4 vereonigde zich met do bezwaren van den heer de Meyier en de door dezen gewenschte nieuwe grondslagen kwam op tegen de politiek van Baron Mackay om terug té deinzeo voor hetgeen nnar zyn eigen overtuiging noodiakeiyk scheen De beer Heldt wees op bet bezwarende van enkele bepalingen inart 4 vporal opdeneisch dat meu slechts eenmaal mag verhuizen per jaar wat vooral aan vele ongehuwde werklieden het kiesreclit kan koftten Hy wenscht dat voor hen gelegenheid worde g eveu 2 of 3 maat per jaar te verhuizen De heer Everts beweerde in zyn korte maideoepeech dat welstand beteekent het overhouden van een appeltje voor den dorst en heeft daarom geen vrede met de kenteekenen vau art 4 Voorts betoogde hy dat men den werkman geeu dienst doet met hem naar het gebied der politiek over te brengen De heer Heemskerk deed zyn best om de zitting vol te praten daar er nog grootec amendementen in de lucht hangen Zyne geheels rede was in den geest van de Standaard welki redacteur by dan ook bewierookte Het amende meut Macktiy heelt zyne volle sympathie terwyl de uitbreidicg van het beginsel der nietbedeeling amendementen Levy Roel Tydeman nadeelig moot werken De hf er Lieftinck komt op tegen de legende dat art 4 op een fictie berust hj behoeft dan ook niet als voorstander daarvan aan eed en plicht te worden herinnerd Geneeskundige hulp als bedeeliug te beachonweu ontracdt hy op grond eener jarenlange ondervinding ten platte lande Uitsluiting van dronkaards is hem wel mits men dan ook lasteraars opruiers en ndere iromoreele lieden treffe De heer De Qeer vsn Jutphaas acht zich door aanneming van art 3 gebonden aan de daar gestelde keoteekenen en kan zich derhalve met de bewyzen van art 4 niet vereenigeo die niets er mee te maken hebben Alleen indien het gelukt art 4 met art 3 in overeenstemming brengen zhI hy er voor stemmen zooals het thans luidt kan hy dat niet doen De drogery van de Koninklyke kruitfabriek te Wetteren Oost Vlaanderen is gisteren in de lucbt gespongen De schade ia zeer groot maar er werd niemand gedood of gewond door de ontploffing De sobok werd tot in Gent op drie uren atstands door de geheele s ad gevoeld Bg koninklyk besluit is het b slait Gedep Staten van Zuid Holland waarbij goukeuring is onthouden aan het besluit van den 8 86 8 48 8 49 8 68 9 06 7 86 7 88 7 89 7 46 7 66 Soud 8 80 Moordreobt Kifluwerkork Onptlla Eotterdim 7 Botterdam Oapallo 1 Ni uworkerk 6 19 Uoordreoht 6 86 Goud 11 01 1 13 1 18 1 94 1 88 1 88 Z i M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Se r 7 68 9 01 N dL d 8 09 Voorb 8 07 9 18 11 18 Qouda Amslei Amatwdaa Amslerdam Wp Raad der gemeente Bleiswyk tot opheffing van de openbtire lagere school in de bljurtschap de Kmiiweg gebandhasfl bestaan De slager De Yl uit Zegwaard bezocht met zyne vrouw per tilbury hun ziek kind in het ziekenhuis te Roturdam Op de terugreis landden zy by een oom op Moordrecht aan en er een weinig v trtoefd hebbende wilden zy vertrekken Boitén gekomen bemerkten zy dat paard en vytuig verdwenen waren Goede raad was dnnrJ Toen besloot De V in de richting van Rotterdam te wandelen maar niemand had iets gezien Daarna maar weer in de ai ere richtiiif en toen hy iemand vro of by een paard en tillury zouder koetsier had gezien en hy ten antiroord kreeg dathy werkelyk die had gezien en het hard giKgook c bleek bet spoedig det men het paard gegrepen had Dit had een langen wegopdenhoogen smallen dyk wsiarvan op zyde de IJsel afgelegd Wonderlyk was alleen de balster stuk De slager stapte daarna weder in en het bruinijo keerde roatig huiswaarts De N R Ot c verneemt dat de munten in den aanvang d zer week te Amersfoort opgegraven waarop wy reeds de aandacht vestigden dank zy dé zorgen van de directie van het Koninklyk Penningkabinet en de medewerking der eigenaren tydelyk overgebracht zyn naar het Eonirjkiyk Penningkabinet te s Oravenhage om aldaar te worden gedetermineerd en bestndeerdi De resultaten van dit onderzoek zullen vodral ook ia verband met het historisch belang yoor de gemeente Amersfoort worden gepnbliceerd Het is een zeer belangryke vondst niet alleen uit het oogpunt der gouden zilverWaarde maar ook uit dat der nnmismatiek daar een buitengewoon groot aantal gouden munten van verschillende landen en vorsten zyn i gevonden alle geslagen in de eerste helft der zestiende eeuw Dat de geheele opgt aving te zamen is kunnen worden overgebracht voordat zij werd versnipperd is van hoog belang Terwyl het vaartuig van visscber G Klop uit Hardiugsveld in de haven van Moei k gemeerd lag verwyderde de schipper zich met zynen knecht een oogenblik vau zyn vaartuig ten einde eenijze leveusbebo Iten te koopeuBy zyue terugkoust kwam hy tot de ontdekking dat zyu Jartuig waarin eue kachel brandde in vollen vlam stond Vermoed lyk had bet zeil hetwelk aan den mast hing door de kachel vuur gevat Dit zeil ia met fok en touwwerk benevens een bed met toebn booren totaal verbrand terwyl ook aan hei vaartuig zelf eenige brandschade ia toegebracht Niets was verzekerd De schade wordt berekend op ruim 100 UITTREKSEL UIT HET Verslag van k Cominissie van Oaderzoek IN ZAK 8 DB WeeslDrlchting te Neerboscb 19 08 18 18 10 66 11 08 11 09 11 18 11 86 11 06 7 96 8 7 47 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 4 67 U 6 18 8 88 6 81 6 86 10 11 6 80 4 47 6 98 7 46 10 08 6 46 81 9 87 ILIO 8 8 10 17 11 11 De beschuldigingen meer persoonlijk deo heer Van t Lindenhont rakende voor zoover die voor nadere onderzoekingen vatbaar waren hebben natuurlijkerwyze een zeer ernstig punt van overweginfï ui emaakt in den boezem der commissie Voorzoover die beschuldigingen strafbare feiten betrefien zal de te Arnhem gehouden gerechtelyke instructie wel de waarbeid of onwaarheid aan het licht brengen Er waren echter leden der commissie die van oordeel waren dat de heer Van t Lindehout in bet belang zyner instellingen onmogeiyk kon nalaten om by den rechter eene kUcht tegen den heer Van Deth wegens laster in te dienen Op die wyre alleen kon naar zy leenden de eer van zynen naam worden gehandhaafd Pe voorzitter der commissie beeft daaop een schryven tot den heer Van tLindenhout gericht waarna hy hem vroeg of het in zyne bedoeling lag een klacht tegen den heer Vau Deth in te dienen Het ant woord van den heer Van tLiadenhont was dat hy zyn rechtsgeleerden raadsman over het al of niet indienen eener klacht had geraadpleegd en dat deze hem de indiening ten zeerste had ontraden op gronden in een geschreven advies breedvoerig ontwikkeld Dit advies van den Amsterdamschen advocaat mr Korthals Altes is aan de commissie medegedeeld met verganning om het openbaar te maken Men zal het dan ook in de bijlagen van het rapport vinden Wat verder ten laste van den heer Van H Lindehout en zynen zoon brochure Van Deth bl 30 wordt medegedeeld door zekere G van den Bergb in eenen brief aan den heer Van Deth is reeds tegengesproken door den heer W Hoek predikant der Nederlandsrh Evangelische kelk te Brus l Uit eene briefwisseling tosseben den voorzitter der commissie en genoemden heer bleek dat hij zyne tegenspraak grondde op eene schriftelyke verklaring van mejnffrouw H B thans te Brussel woonachtig Daar ook nog andere personen en ook mejuffrouw H B zelve later in dagbladen de onjuistheid van deze beecbnldigiDgen hebben aangetoond zal het z het rapport overbodig zijn hierover langer uit te weiden De bnef van mejuffrouw Van der Graaf brocbore Van Deth biz 34 gaf aan de commissie ook aanleiding tot het instellen van een ondeezoek Mejuffrouw Van der Graaf deelde aan een lid der commia e mede dat zy het dansen dar naakte meisjes niet had gezien maar dit had vernomen van Mina van der Horst dezelfde die volgens haren brief een naakten jongen bad geslagen Minn van der Horst ontkende tegenover ditzelfde lid der commissie zeer beslist de waarheid van dit laatste verhaal Zij had nimmer een naakten jongen geslagen de omstandigheden in den brief van mejuffrouw Van der G aaf vermeld dat deze tuchtiging zou zyn uil voerd op een Woensdagavond toen allen naar de kapel waren gegaan bewees reeds de onjuistheid van de beschuldiging aangezien er op Woensdag geen dieuat in de kapel werd gehouden Zy herinnerde zich verder niet meinffrouw Van der Giaaf ooit iets te hebben verteld van bet dansen vau naakte meisjes doch vermoedde dat dit verbaal zynen oorsprong had in de behandeling der achurftige kinderen die te amen in eene kamer by eene goed gestookte kachel ontkleed werden en met zalf werden iugenmeerd De directeur kwam zich dan wel eens peraoonlyk overtuigen van den toestand der kinderen en van de uitwerking dezer behandeling en het ia niet oamogelyk dat die kleine lyders dan wel eena stoeidmi of dansten in zyne tegen t woord igheid Hbt verhaal op bIz 79 van het weesmeisje M Rieuwerts is reeds verleden jaar te Arnhem door den rechter van instructie onderzocht tater zyn in een dagblad zeer ongunstige mededeelingen omtrent de omgeving waarin dit weesje verkeerde en aangaande haar gedrag openbaar gemaakt Die byzonderheden waren ook reeda aan de commissie ter ooren gekomen De dagbladen hebben sedert gemeld dat door haar eene aanklacht zon worden ingediend tegen hen die in het bedoelde blad deze voor baar ooguiistige feiten hadden medegedeeld Onder deze omataudigheden meent de commissie zich over deze zaak niet verder te moeten uitlaten Wat eindelyk brochure Van Deth blz 151 medegetleeld wordt omtrent een lichamelyk onderzoek van oud verpleegden berust op de verklaringen van een persoon die wegens ongesteldheid te Neerboscb waar zy vroeger verpleegd was eenige maanden kwam logeereu Mevrouw Van t Lindenhont achtte het geweupcht haar aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen hetgeen ook geschiedde De geneesheer der inrichting volbracht dit onderzoek waarby echter niemand tegenwoordig was 7 10 1 84 3 68 4 60 4 67 6 04 6 11 6 S0 6 66 6 08 6 10 8 17 6 88 8 60 1 46 1 66 08 8 09 1 16 19 08 18 40 Toorb 6 64 N dL d6 69 Z Zi pr6 08 Bl Kr 6 14 Ze H 6 19 10 81 De commissie stelt er ten slotte prys op te verklaren dat zy de vruchten van hare onderzoekingen omtrent de geloofwaardigheid der genite berchutdiging niet dan ten deele kan openbaar maken Natuurlyk beeft zy ook na iporin en gedaan aaogaamle bet verleden en de tegenwoordige omsüüfdigheden van de personen did in de brochure Van Deth met name vermeld worden als zegslieden omtrent byzonder heden ten nadeele van Neerboscb en van den heer Van t Lindenhont Waar deze nasporingen wel eens aan bei licht brachten dat de bedoelde personen niet als betrouwbaarheid konden worden aangemerkt acht de commissie zich echter niet gerechtigd openbaarheid te te geven aan alle feiten waarvan zy kennis kreeg Zy meent zoo min m lyk d n sluier van het byzonder leien te moetea opheffen althans wat betreft andere personen dan den directeur Aangaande dezen heeft zy niets verzwegen van datgene wat tot hare kennifl kwam Daarenboven werden haar mededeetingan gedaan van vertrouwelyken aard en onder bet uitdrnkkelyk voorbehoud dat deze alleen voor de leden der commissie en niet voor het publiek bestemd waren Eindelyk vermeldt de commissie dat zy ook betuigingen ontving ten gun van den heer Van t Lindehout Eene dervtesMi in Amerika gevestigd haar toegezonden door den heer G baron van Boetselaer te De Bildt eene andere van een aantal inwoners van Nym n Op het rapport van de financieele snb eom missie volgt dat van de paedtigogische aabcommissie die de opdracht had aanvaard om een onderzoek in te stellen naar al wat verband hondt met de opvoeding en de verpleging der weezen te Neerboscb en voor zoover doenlyk ook naar de resultaten van bun verblyf aldaar De commissie schetst in een inleidend woord de vele moeielykheden die zy had te overwinnen vooral by de broordeeling van verklaringen van getuigen Waren aan den eenen kant sommige getuigen blind voor gebreken andere hadden eene besliste vooringenomendheid tegen de inrichting hun oordeel was niet altyd objectief genoeg Daarby komt dat in de klsine maatachappy der weezen even $ h in de groote maatschappij goeie en slechte leden opgroeien en men zal b v voorzichtig moetea zyn met de verklaring van een we s die uit Neerboscb is weggezonden Het i4 zooala een getuige sehryft vreeselyk moeilyk een billyk oordeel over de weesinrichting te Neerboscb te vellen Dat werd zegt de commissie door ons ondervonden en niet dan na herhaald wikken en wegen van afgelegde verklaringen in verband met de persoonlykheid van ieder getuige verkregen langzamerhand de indrukken een meer vasten vorm Bevolking In de weesinrichting vinden in tien laatsten tyd omstreeks 1100 kindereneen toevluchtsoord Gedurende de 5 jaren 1888 92 zyn 322 kindereu vertrokken Van deze zyn 6 weggeloopeo 20 weggezonden 61 tot hunne familie teruggekeerd 2 naar een ander gesticht OTergebracht 8 in de inrichting als helpster geplaatst 29 naar Amerika geëmigreerd 196 hebben door bemiddeling van den directeur soms ook laugs een anderen weg eeue betrekking in de maatschappy gekr o Ter beoordeeling van de verpl ng en opvoeding der weezen zal men vooraf het standpunt moeten kennen waarop de stichter zich van den aanvang af te dien opzichte heeft geplaatst Hy wilde van Neerbosch niet maken eene model inrichting die aan hooge eiscben zou voldoen hy wenschte zyne verpleegden te brengen in eene omgeving die zoo min mogelyk afweek voa de omgeving der arme gezinneu waar de kinderen waren grootgebrachtr en die nog iets minder aantrekkelyk moest zyn dan wat hen itï hun later leven wachtte 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 10 48 11 08 n M D M IM 6 86 8 10 4 46 4 66 6 09 6 00 6 16 7 07 7 17 7 94 ji 7 87 9 11 9 44 t 6 1 1 10 8 06 9 8 7 06 7 11 7 10 7 16 7 81 6 9 41 6 00 8 09 8 60 10 07 10 4 r 9 04 9 1010 98 fw 9 19 8 41 9 88 10 40 MM 4 10 7 88 MV4 S5 7640 10 l 1 51 Ml IIJO Hy legde voor de commissie dan ook de verklaring af dat z i de weezen na hunne intrede in de wereld niet moesten terug verlangen naarde geriefelykheden die een gesticht kan aanbieden maar integendeel in de meeste gevallen bevrediging moesten ondervinden in de veranderde omstandiggeden waarin een nieuwe werkkring hen bracht Deze opvatting zegt de commissie ii zeker niet onmenschkundig Men mt e met den directeur hieromtrent van meening verschillen men moge van oordeel zjjn dat ook met eerbiedij ing van diens opvatting het verplegingspeil te Neerbosch booger kon worden opgevoerd zyn beginsel verdient de aandacht en waardeering De toepassing van het b insel verklaart voor een deel waarom door sommige oud weezen een ongunstig oordeel over hun verbiyf in de inrichting is geveld Immers zyn er onder de honderden velen die verwaarloosd en verarmd niet alleen een betere opvoeding genieten maar ook beter voed en gehoiavest zyn dan zy vroeger gewoon waren er bevinden zich daar ook kinderen die in zeer fatsoenlyke gezinnen hunne jonge jaren doorbrachten en die hoogere eischen stellen dan waaraan Neerbosch beantwoordt Wy aarzelen niet verklaart de commissie ons op het atandpnnt van den directeur te plaatsen en daarvan uitgaande ouze indrukken van Neerbosch weer te geven Reiniging Zindetykheid en netheid laten in vele opzichten weinig te wenscben over Daarmede gaat echter een zeer gruote eenvoud gepaard ook in de bevrediging van materieele behoeften die op zyn boersch plaats vindt In de groote badkuipen en badtobben wordt ieder kind eenmaal in de week gereinigd van verschillende zyden kwamen klachten dat de wekelykeohe verschooning niet bevredigend is £ en tiental kinderen wordt achtereenvolgens in de kuipen gewassehen zonder dac men intusschen tot verversching van het water overgaat eu het afdrogen is uiterst gebrekkif ïn de slaapzalen ontbreekt alle waschgelegenbeid De dageiyksche reiniging geschiedt zonder veel omslag Dat in die groote kinderkotooie by soortgelyke verrichtingen niet altyd strenge tucht beerscht zal niemand bevreemden het komt natuurlyk wel voor dat onwillige of haastige jongens en meisjes niet aanstonds zoo achoon voor den dag komen als in eene kleinere inrichting onder beter toezicht het geval zon zyn Voeding Groote eenvoud kenmerkt ook de malen s Morgens en in den namiddag met m arine gesmaerde boterhammen s avonds of brood met water en melk of pap s middags een menu met weinig afwisseling driemaal in de week aardappelen met spek de overige dagen of bruine boonen soms met spek of rystesoep met vlee ch poulet of ryst met stroop of soep van erwten of van bruine boonen In hoeverre meer afwisseling ïn bet menu verkieselyk in hoeverre het menu dagelyks zou kunnen of moeten worden aangevuld wenscht de commisaie niet te beoordeelea Van meer belang scheen haar de klacht dat bet brood nog al eeus beschimmeld was en dat de kinderen hun honger niet beboorlyk konden atillen De commissie houdt zich overtuigd dat de klacht omtrent onvoldoende voeding ongegrond JB en dat voor het stelen van vruchten enz nooit honger als verzachtende omstandigheden kan wordeu aangevoerd Eleeding De kleeding der kinderen beeft op de oommiasie een gunstigen indruk gemaakt Slechts enkele getuigen vonden aanleiding tot klachten Slaapzalen Nauwkeurig heeft de commissie onderzocht de inrichting der slaapzalen het toezicht dat daar wordt gehouden en de zorg die aan de bedden wordt besteed Het komt haar voor dat bier in velerlei opzicht verbetering èn noodig èn jnogelyk is Er zijn zalen voor tachtig honderd en meer bedden die misschien uit een oogpunt van luchtververaching aan matige eischen voldoen tot handhaving van de goede orde in de slaapzalen tot voorkoming van min gewenschte handelingen onder kinderen ia de ruimte over het algemeen te beperkt voor bet gebruik dnt er van wordt gemaakt De ledikanten zyn twee aan twee op zeer korte afstanden van elkander geplaatst het geheel is niet te overzien door de personen die met het toezicht zyn belast dat toezicht moet gebrekkig zyn Ook de verlichting laat veel te wenscben over Ofschoon men niet kan eischen dat in de zalen een talryk personeel is aangeateld bepaaldeiyk belast met de surveillance zyn twee personen voor een zaal raet honderd kinderen niet voldoende vooral niet indien een hunner een afgeschoten vertrek tot slaapplaats is aangewezen Wordt Vervolgd BDltenlandsch Overzicht Het Ëngelsche Hoogerhuis beraadslaagde gisteren over de amendementen welke door het Lagerhuis gemaakt zijn op de amendementen van het Haie der Lords in zake de wet op de gemeenteraden Lord Devonsbire zeide dat de belangrijkste functie lan het Huis der Lords bestaat in het onderzoeken en verbeteren van wetsontwerp De vrai i tot hoever men moet blijven aandringen op de amendementen moet welstaanshalve opgelost worden Het Hnis moet een maatr l bestryden indien het blykt dat de groote meerderheid des volks er t en gekant ia maar ingeval er geen belangryk beginsel by gemoeid is zon het Huis aan zyn macht afbreuk doen door op de amendementen te blijven aandringen Lord Salisbury verklaarde dat by bet in t algemeen met den vorige spreker eena was maar hij wilde opkomen tegen de interpretatie volgens welke bet voortaan aan het Huis onmogetyk zon zyn amendementen te maken als de regeering vastbesloten is die aan te nemenSpreker zou blyven aandringen op de amendementen nopens de verkryging van grondbezit en de liefdadige schenkingen De mioister president Lord Kimberley verklaarde dat het de wensch der regeering is dat een wet welke door iedereen verlangd wordt geen gevaar zal loopen quaestiën te worden die geen principeel belang hebben Het amendement van Lord Devonshire nopens de verkryging van grondbezit werd aangenomen De meeste der door het Lagerhuis aangebrachte amendementen worden aangenomen maar ook werden verscheidene door de Lords voorgestelde ameudementen aangeuomen met name ten opzichte van hek verkrijgen van grondbezit voor de kleine pachters en betreffende de acbeokingon voor instellingen van weldadigheid De Fransche politie zoekt nog steeda g rig naar den bedrijver der twee aanslagen in de Rue Saint Jacques en den Faubourg SaintMartin De ware Etienne Rabardy is zich o i het politiebureau te Rouaan komen aanmeldeu dat hy gelezen had dat de bedryver der aanslagen zich van zyn naam heeft bediend De man verklaarde dat by nooit anarchist is geweest hy is monteur van zyn vak en ainda een paar weken te Rouaan werkzaam Hij had vroeger te Parya gewoond eo daar een paar maanden geleden een portefeuille met zyn papieren op straat verloren mogelijk heeft de onbekende misdadiger die portefeulle gevonden en is hy toen op het denkbeeld gekomen zich voor Rabardy uit te geven Vau at de dezer dagen gevangengenomen anarchisten is niet een herkend als lykend op den bomwerper en met eiken dag verdwijnt meer de boop den dader te zullen vinden Madama Calabréai die onder een smartelyk lyden aan haar wonden ia bezweken zal op staatskoaten worden gegraven De procureur der Republiek heeft een dreigbrief ontvangen De achryver noemt zich een vriend van Emile Henry hy verklaart dat hij met hem den dag van den aiinulag in het café Terminus doorbracbt en dat hy zyn vriend bloedig zal wreken De procureur der Republiek zou het eerste slachtoftiir vun zyn wraak worden als Henry wordt gegaillotineerd De instructie in de zaak van Henry ia geëindigd zyu procea zal verraoedelyk de volgende maand voor het hof vau assises irt openbare behandeling komen De social is tiec he inroep in de Kamer heeft een manife 3t uitgegeven ter aanbeveling van de socialistische candidaten bij de drie herstemmingen voor de Kamer iu de departementen Bouches du Rhone Gard en Corréze en by de op Zondag aanstaande herstemmingen voor de Paryschen gemeenteraad lo het manifest wordt o a gezegd dat de social iatische party de domheid der dynamiteurs en de domheid der reactionairen elkanders zaak laat uitvecbten Zy voor zich zal gaandeweg de leiding der staatkunde in handen krygen en de sociale emancipatie tot atand brengen De party van het plattteland en het industrieel proletariaat nemen onophoudelyk toe ondanks alle aanvallen en ondanks alle lasterinsten Met den kreet Leve de sociale repnbliekl eindigt het manifest Kloek en omvattend als het financieel plan der Italiaansche regeering is doet hel zelfs vrienden van het ministerie Crispi vreezen dat niet alle voorstellen door de Kamer zal worden aangenomen Volgens de Italu zou de mil lioenenrede van den minister Sonnino op de Kamer een onguustigen indruk hebbeu gemaakt n aar toch gelooft het blad dat de gewichtigste voorstellen zullen worden aangenomen De Tribuna verwacht dat de uitroepen van protest die in de Kamer tegen enkele voorstellen gehoord werden in het laud weerklank zullen vinden Het blad vindt bovendien dat te weinig besparingen worden voorgesteld Treurig noemt de FanfuUa het dat de minister van financiën zich zoo kau vert issen in den waren toestaad des lands dat hy het meer dan 100 000 000 1 aan nieuwe belastingen durft opleggen In allen geval is een hevige atryd over de belastingvoorstellen te wachten Over het groote militaire kamp dat de Doitsche regeering ly Malmédy naar t heet tot het houden van groote gecombineerde oefeningen der drie wapens wil aanleggen raakt men m België maar niet uitf epraat Malmédy ia vlak aan de Belgische grens gelegen ingeval van oorlogsgevaar met Fraukryk kan OuitRcbland aldaar een voeldoende troepenmacht legeren om op t eerste signaal de greus teoverschryden en door een fconp de main Luik te bezetten van waar zy door het Maasdal ju bet noordoosten van Frankryk zon kunnen dringen Het is dus wel te begrijpen dat de Belgen zich met deze zaak druk bezig houden Van Fransche zyde is reeds de oprichting Tgn een dergelyk kamp te Givet aanbevolen opdat een Fansche divisie gelyktydig uit het zuiden door het Maasdal iu België dringen kao en zich van Namen meester maken Op die wyze zou evenals in de dagen van Lodewyk XIV en XV en in den geweldigen atryd van 1793 België wederom de voornaamste kampplaats worden een eer waarop het natnurlyk weinig gesteld iti Sommige Duitsche bladen melden dat het terreinonderzoek te Malmédy heeft aangetoond dat de 2 millioen mark door den Ryksdag toegestaau vo ir de uitvoering van het ge beele plan stellig onvoldoende is er zou tenminste 4 millioen noodig wezen Maar do Rijksdag die zeer terecht den militairen laat reeda loodzwaar vindt zal niet licht nogmaals een paar millioen voor dat kamp toestaan Meu zal dos vermoedelyk een meer bescheiden plan moeten uitwerken Waarschyulyk zal Maandag het handelaver drag in den Duitschen Ryksdag voor de eerste maal gelezen worden Na een debat dat uaar verwachting eenige dagen zal duren zal het naar eene commisaie worden verzonden Polen Ëlzassers progreasisLen en socialisten zullen voor bet verdrag stemmen Hoe do andere partyeu zich verhouden zullen en vooral wat de conservatieven doen zullen ligt nog in het onzekere Maar zeker acht men dat het verdrag aangenomen wordt reeds alleen onidnt het nanirenomen moet worden 30 KoHing A van OS Az £ 73 73 Beurs van Aiuslerdam 38 FËBSUABI Vor krs loof 103V 94 l 71 e 78V 8 19 20 667 4Vs 6 8 W 108 60 82V aS s Vl 106 631 39 97 100 104 626 620 lOl j 87 108 216 161V 100 102 101 134V 98 V EO 81 102 101 170 128 104 4fl l 60V 134 141 63 71V 103 136 103 111 8 Vl 103 187 133 10 98 45 87 l l 16 lOS 76 111 104 63 49 18 i 192 107 109 101 lOl s 114 117 81 SsDiatiHD Oerl Ked W S S i dito dito dito 3 dito dito dito S KoNOiit Obl Goudl 1881 88 i TA LIB Inachrgvipg 1863 81 5 UoaïENB Ubl inpapior 1868 5 dito in ziWer 1868 6 Portugal Oblig mot ticket 3 dito dito 8 RuaLiND Obl OoBt 2o Serie 6 dito OoooD 1880 4 dito bij Bothi 1889 4 ilito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leon 1883 6 dito dito dito 1884 6 SfUiM Porpel loliuld 1881 4 TuEKBlJ Gepr CoiiT leen 1890 4 Gec loeiiing eerie D 96 Geo leeninK serie O ZoiDAra RlP Beo v obl 1892 6 Mexico Obl Uuit Sob 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 Amsterdam ObligHtien 1861 3 i RoTTERDAH Steü loon 1886 8 i NïD N Afr HandeUv aaud Arendab Tab My Certifioatcn DtfiiMaataofaappij dito Arob Hypothoekb pandbr 4 Cult Mij der Voratenl aand b Qr Hypotboükb pandbr 4 Nedürlandsoho bank aand Ned Handelmaataob dito N W St Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoaTSNB Ooat Hong bank aand BusL Hypotlieekbank pandb 4 i AUERIKA Equit hypotb pandb 5 4T 142 Maxw L G Pr Lien cert 6 Ned Holl IJ Spoirff Mij aand Mij tot Eipl V St Spw aand Nod Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito S ITAIIF Spoorwl 1887 89 A Eobl S 2oid ltal Spwmij A H obl 3 Polen Waraobau Weenen aBnd 4 RusL Gr Buaa Spw My aand 6 Baltiaofae dito aand 111 72 94 Fastowa dito aand 5 Itvanjt Dombr dito aand 6 Kurak Ch Azow Sp kap aand G JjOsowo Sewaat Sp My oblig 6 Orul Vitebak dito oblig B ZuidWeat dito aand 6 dito dito oblig 4 182 1 18 AHEBlEA Oent Pao Sp Mij obl 6 Obio North W pr C T aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Sd Rio Gr Spm eert r a llli ioia Central obl in goud 4 Louiav NashvilleCert v aand Meiioo N Spw Mij lehyp o 6 Miu Kansas r 4 pot pref aand N ïork Ontario Weit aand dito Penus Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hrp ia goud B St Paul Mina St Manit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Liao Col Ie hyp O fi Canada Can Soutb Cert r aand V N 0 Hallw Nbï Ie h d e o Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Rolterdam aand 3 Beloie Stad Antworpenl887 3 i Stad Brussel 188S D s HoNO Theiss Regullr Qesellsch 4 OosTENR Staatsteening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 S Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bei Hyp Spobl oert i 107 Visaoherti Berioht Ammerstol 23 Febr Van Zaterdag 17 Febr tot en met Vrydag 23 Febr zyn alhier ter markt aangevoerd 78 winterzalmen prys per kilo van 1 05 tot 1 20 Burgeriyke Stand OEDORËN 22 Febr Hendrika ouders G J Breedyk en S C Hofman Diena Johanna ouders C van Harten en D den Edel OVELBDEN 22 Febr P Raapis G w H W M Smita 62 j 23 ö tan Stevren 68 j ONDERTOüWD 23 Febr J Rosier te Rotterdam 23 i en K F de Vlieger 24 j J Reoringfl te Amsterdam 32 j en P Schinkel 19 j Haaatrooht GEBOREN Cecilia Johanna ouders G Kompeer en Q Mulder OVERLEDEN J Vlot 79 j J den Hollander 2 m J Versteeg 4 m VUBt OVERLEDEN J Schep 14 m ADVERTENTIÊN Heden overleed in den oaderdom vaa raim 62 jaar Mejuffroaw UKLËNA WILHELMINA MABIA SMITS J H KROM Executeur testamentair Oouda 22 Feb 1894 Voor de hartelijke deelnemiog oqb betoond by het over jjden van onze geliefde Moeder Uehawd Groot en Orergrootmoeder betuigen wg ook namens de familie onzen weigemeenden dank Wed H J BBNKKN SCKOVTIH AméUrdam 25 Febrnari 1894 Bï ronnil der Arrondinemesta Bechtbank te tQravenhage d d 23 Juni 1893 ia hetHuweiyk tussohen Mr SEBALD BUDOLV STEINMETZ woneode te Leidtn zonder beroepen MABl BA JOBASS4 VIBSJEIL zonder beroep wonende te Leiden te Leipzig gesloten door Echtscheiding ontbonien verklaard Namens partgeu Mr M P G KAPPELTNE v d COPPBLLO Advocaat Spnistraat 63 t Qravenhage i Oraeenhage Jannari 1894 ZAAL i KUNSTMIN Sociëteit ONS GENOEGEN Zondag 26 Februari mii icEET rat onder leiding en medewerking ran den HOLLANDSCHl KAKAKTEEKOMIEK HËI RIJ STROlJS Wm OPTREDEN van NcJ umi SLAUDEROF Bollandacbe Soubrette e meerAere Bpeelalttetlen AisvANS 8 uur Entree H H Leden 0 46 Niet Leden 0 75 O ISOOTB Uatineé Kindervoorstelling OPTREDEN van Mr CHARLES Ulisionist Buikspreker 91 Aahtanq 2 nar Entree 25 Cent Firma J Welter Wijdstraat A No 42 iuziJi w CKini Orthopedische Corsetten voor iederen leeltyd