Goudsche Courant, maandag 26 februari 1894

No 6S88 Dinsdag S7 Februari 1894 32ste Jaargang Axtxam mmm courmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Senigate en goedkoopate ADRBS roor GEBREIDE GOEDEREN 1 BOGEN 0 133 BeBtnlliDgen worden spoedig en net algeleverd Attentie s v pi Verkrggbaar Satijn Qondsch lint Rood Wit Rood k 15 Cents per El in ae FIS ALU ÜITFMBKOOP bIJ I 8 REISER Korle Tideweg BIEKBOTTGLARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende bereelt zich bg roort during beleefdelgk aan roor de LEVERING der Berate Soort BXMRBS uit de Brouwerg de Giksoohdi Valki Van Volleoboven s Extra Stout roor Bloedarmen Maaglgdera Zwakken en Kraamrrouwen ala meeat Veraterkende Drank door H H Doctoren aanberolen rrordt doijr mg ateeda belegen algelererd Vraagt a r p PRIJSCOURANT H 7M WUNGAAEDEK Openljare Verkooping te GOUDA ten orentoan ran dan NoUiii Q 0 KORTUIJN DEOOGLBEVEB op MAANDAQ 5 MAART 1894 dea morgeua t0 olf uren in het Koffiehnis cHahuokii aan de Markt van 32 mm EN mm Loudseo en Klelngareobaan van 20 PADEN allen ttatnde en ÜKgeade aan en bg de Nienwe Haren in de Kleiiregiteeg aan de Varkenmarkt aan de Veet en in de Lemdnlateeg te GOUDA wjjk N Nr 263 tot 283 286 tot 289 813 en SU vtjk U Nrs 195 221 222 en 224 en wiJk O Nra 615 en 616 Allen bjg de week rerhnnrd Te beflchügen 1 2 en 3 Maart aanataande ran 10 tot 8 uren en op den rerkoopdag van 9 tot U jgren Breeder bg biljetten en in Notitien die van af 1 Maart a a met alle verdere inlichtingen te bekomen zgn ten kantore ran genoemden Notaria FORTUIJN DROOQLGEVBB te Qouda OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING w S De Notaria d ÊI J P MAHLSTEDE te JM b Ber mbacm iaroornemena IS BÊÊ vrij da t ma art 1894 dea avonda ten 6 ure ten hnite ran C BËZBMGB op het dorp aldaar in het openbaar te rerkoopen HËT HUIS geteekend nra 224 en 225 in twee gedeelten bewoond met BOUWLAND Weg en Watering etaande en gelegen aan dan Sohoonhorenachen Kerkweg onmiddeUjjk aan het dorp Bergambacht groot 17 Aren 97 Centiaren Om te aanraarden de Huizen den l Mei 1894 het orerige bg de toewgiing OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notaria J P MAHLSTEDE te Btrgambackt ia roornemena op ÏDAG den 10 MAART 1894 dea morgena ten 10 ure in het roormalig Rechthnia te Ammtnlol in het openbaar te rerkoopen VIJF PERCEELEN BOüf O mm gelegen onder Ammerstol en Eergambaclit om te aanraarden bg de toewijiing Breeder bg biljetten BERICHI VAN INZET Het Woonliuis ar 505 in Tnaachenlanen en direrae perceelen WEI HOOI en BOUWLAND te Bergambacht hg biljetten breeder omachreren eu 23 dezer gereild zgn in bod gebracht op Peroeel 1 f 1950 3 2900 8 3300 4 2000 5 380 Samen f 10230 En het HUIÜ aan de Dgklaan No 40 aldaar op f 1000 De afalag blijft bepaald op VRIJDAG 2 MAART 1894 ten 10 u e hg 0 vix naa BEE op het dorp aldaar ten orerataan ran aen NotariaJ P MAHLSTEDE te Bergambacht opianNG O VAN Tapijt en BeMemnagazijn uüerlijk half MAART BAHI MANN CO O O XJ D j L Wegens Opheffing der Zaak Finale mTTMOOP van alle voorhanden zijnde a f MAAJSDAG 26 FEBRUARI tot buitengewoon LAGE PRIJZEN De verkoop geschiedt alleen uitsluitend i Contant F F Kndlmann WIJD8TRAAT 173 Aanstaande Week de laatste week der Opruiming wordeïi de nog voorhanden zynde LAPPEN tot oJ terst Ij A O E E=I3I5IJZiE3lNr BAHLMANN é CO GOUDA HAASTRECHT Optreden van den Heer HoUaDdschen Karakter Komiek op Maandag 26 Februari 1894 dea avonda 7Vi ure Entree 0 50 De Redergkerakamer T ONTLUIKENDE BLOEMPJE GEVRAAGD D £a ri of TT xo a Txr Tolkomen op de hoogte van het maken ran Tollü en hahe EDAMMMB en GOVl 8CHB KAASf om hierin onderricht te geven Moet een weinig Eugelsch kennen Aan een bekwaam man of rronw betalen wg eene goede premie Een goed Balaris en alle reiskoaten Toor een maand werk en instractiea Zioh te adresseeren in het Bngelsch of in het HolUndsch aan W VALDER QATËS Wincanton Somerset Engeland FEIJSIOU aangekden met gebruik ran EE a TWEE KAMERS Adres TURFMARKT 65 GoQda SnelperBdruk Tto A BaiHiuf jLM fc ZooK TE PARIJS Zenden gratis en franco t et praclitig geïllustreerd lODE ILIUI met oederlandschen of franschen tekst bevattende de arbeetdiDgen der laatst uitgekomen modüllen TOor liet Zomerseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren damei en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan MM JULES JILUZOT a C PARIJS Stalen van zgden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer dt rijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inliobUngM welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benooaigdzijn Bestdhttffen van SS francs en hoogtr worden meteene verlioo Mng van 5 0 0fraaB9 oraaht tnoiijoan Inkomende reohtea in alU plauiitn van Nederland aan huls bezorgd Oe klanten hebben geene formaliteiten Toor de niklarms ofandorsmts te vervullen daar nm réexpédiUehuts te Rozendaat Noord BiiiliniU flAtnni de bolost is WÊÊKEsamagaKmmmmaamÊmmmimmÊmmÊKm JOHAN FAAIJ Keizerstraat K No 171 Heden Opening der NIEUWE li HpeetaUtett ia WOUaT per 5 Ons ZÜBE ZULT Ffloe 50 ot LEVERWORST 40 BLOEDWORST 35 KARBONADE 40 KEABJE8 30 LAPPEN 42V en ST i FIJNE LAPPEN 45 SCHIJFJES 50 HAM zonder Been Veraobe 50 REUZEL 9 cent per ona ROOKSPEK 9 My ateeda beleefd in de gunst aanberelende FIJI cmc Slotomaker Co iWINKELÜjC Agentuur bg de Firma Wed BOSAf N te Gouda Een ware Schat roor de ongelukkige slachtoffera der ZeUbertekkiug Onanie en geheime uitapattingen ia bet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUandsche aitgave met 27 afb Prfls 2 galden Ieder die aan de veracbrikkelgke gevolgen van deze ondea d Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka dnizend van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlaga M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in floltand Be stand der Kieswet Spoedig wellicht reeds aan het einde deier week zal de beslissing vallen in het hoogstbelangrijke vraagstuk der kiesbevoegdheid waarmee de Tweede Kamer zich thans bezighoudt Dit besluit zal hoe het ook uitvalle van groeten invloed zijn op den gang der staatkundige gebeurtenissen in ons vaderland Daarvan zal afhangen of wij een vruchtbaar tijdperk van geregelde ontwikkeling te gemoet gaan dan wel of groote verwarring de vreedzame werking onzer ataatsinsteUmgen komt belemmeren Geen wonder dan ook dat allen die in de politiek belangstellen met spanning wachten op do beslissende Stemminfjf IntUBSfihen kan het zijn nnt hebben onzon lezers den tegenwoordigen stand der debatten in herinnering te brengen In de eerste week der beraadslaging die thans achter ons ligt is reeds ééue beslissing van gewicht genomen De Kamer heeft zich met zeer groote meerderheid vereenigd met het beginsel van de regeeringsroofdracht mat art 3 dat de minister Tak beschouwt als den hoeksteen van het door hem ontworpen gfibonw Dit artikel luidt Deze wet houdt voor kenteeken van geschiktheid en voor kenteeken van maatsohappelgken welstand het voor zien in eigen onderhoud en dat van hethuisgezin Slechts 17 stemmen in deKamer bestaande uit 100 leden ver klaarden zioh tegen deze bepaling Maarjuist die overgroote meerderheid bewijst dat op dat terrein de hoofdslag tusschenvooren tegenstanders niet is geleverd Alleen deonverzoenlijke tegenstanders zij die van meet af aan ongezind warenom met den heer Tak de oplossing vande quaestie te beproeven brachten hunveto uit De overigen daarentegen verbonden zich tot niets dan dat zij dit welwilden beproeven Wel dreigde eenoogenblik het gevaar dat door samenwerking van verschillende partijenreeds dadelijk de Regeering in de minderheid zou worden gebracht Doch de heerMackay de voorsteller van het amendement der antirevolutionairen niet weneohende dat zijn voorstel tot verbetering FEVILLETOai PEIHSES VEEA SS irHg heQft a faerkand en zich daaroin dadelijk uit de roeteo gemaakt aa verborgen zulke vosaen kennen eiken schuülioek Maar geen nood wij zullen hem io de klem krijgen De eentvotgende trein gaat naar Bremen tegen 9 uur ge hebt geen tijd te verKnen Neem op mii n koaUn een rijtuig en laat u too snel mogelijk naar hot Parijzer station brengen waar gij den daar gest lioneerden agent dit bere toi inheobteaianeming overhandigt Ziehier I Ku spoedig vriend I Ge zult hot u niet beklagen I Uit Hamburg ontkomt hij ona niet meer De hoedenmaker kweet zich met loffetyken apoed Tan zijne gewiohtiga taak was na zeer korten tijd aan het station op z jn poit en wachtte tevergeefs op het voorwerp zijner belnngstaUing De trein naar Bremen rolde weg maar de vreemdeling waa niet ontdekt rNu laat het hoofd maar niet hangen sohertate Helmnth toen hij de teleurstelling van den hoedenmaker tag wij weten immora dat de rat nog ia Hamburg zit we zullen hem den val aan alle uit gangen openzetten 1 In de 4e klasse van den daarheen rollendsD trein zat een man op een kleinen kolfer de breede klep vao ziJQ pet diep over do oogen gedrukt rookend uil m Ueia oDOOgtyk pvfge I b lange mouwen aanleiding zou geven tot geheele mislukking trok het in nadat de minister verklaard had dat hij er in geen geval ge noegen mede nemen kon De leider der antirevolutionairen toonde door zijne houding dat hij oprecht de totstandkoming eener nieuwe kieswet verlangt ei handelde dus als een verstandig staatsman en een goed vaderlander Als een verstandig staatsman omdat hij natuurlijk casu quo de aangewezen man zou zijn om in de door zijn toedoen ontstane verwarring weder licht te scheppen en dit in de gegeven omstandigheden hem zeer moeilijk zou geweest zijn Als een goed vaderlander daar het belaitg des lands hem meer waard was dan een oogenblikkelijken parlementairen triomf voor hom en zjjn partij Zijn voorstel het verleenen van kiesrecht in de eerste plaats aan gezinshoofden in overeenstemming zooveel doenlijk met het huismanskiesrecht van het antirevolutionijir program komt thans weer aan de orde bij art 4 De crisis ia dus door zijn terugtreden alleen verdaagd Thans moet worden uitgemaakt in welke gevallen de wet aanneemt dat h t kenteeken van art 3 bij een ingezetei aanwezig is Het groote gevaar nu bij dit artikel ligt in de houding die den minister van den beginne af heeft aangenomen Hij is alleen te rade gegaan met wat de voorhoede zijner partij wenscht Terecht zei de heer Mackay in dezelfde rede waarmede hij zijn amendement introk de minister heeft een groote verantwoordelijkheid op zioh geladen toen hij wetende hoe de Kamer is samengesteld uitsluitend steun zocht en nog zoekt bij de uiterste fractie zijner partij Blijft hij daarin volharden en stokstijf op zijn stuk staan dan is er groote kans dat er voor hem geen meerderheid is te vinden en dat hij zijn eigen kind verUioordt De stand der zaak is nu deze Art 4 moet krachtens het aangenomen art 3 omschrijven wie in eigen onderhoud en dat van zijn gezin voorziet Het eischt daarvoor dat de kiezer aan niet minder dan acht deels positieve deels negatieve eischen moet voldoen lo dat hij niet in de drie laatstver van den blauwen kiel bedekten zijue handen sohier geueel hooge grove vettaarzen omaloteo de boenen hjj sokeen een reehandelaar te ziin of een landbouwer Toen tegen middernacht de trein Bremen binnenliep verliet ook deze reiziger met zgn onoogelijk koffertje de donkere ruimte der 4e klasse en wandelde stadwaarts Niemand sloeg aoht op bem Een half uur later htald een rgtuig voor het hotel Hillmann alil Een deftig gekleed beer atapte uit en beitelde twee kamera en een fijn souper Helmuth en zgn alnwen hoedenmaker zouden zeer verwonderd zgn geweest als zg dezen voornamen heer hadden kunnen zien die Juist bet souper gebruikt had en thans de wijakaart monsterde In bet verro Westen onder do loodrechte zon der tropen daar ginds aan de CordiUora s van Caracas waar op de hoogten over de ztte een eeuwige lente zomer of herfst een onverfnankelijk tapijt van graasen en bloemen van varenkruiden en alingerpUnten weven ginds waar bet maagdelijk woud in altgd groene pracht in zgn onaangataste alleenheerschappij met zgu overweldigende indrukken zijn gebeimzinnigo tonen en stemmen en dreigende gevaren den baanbrekers der beschaving in zijn ongebaande wildernis lokt daar ginds in dat verre onbetreden Westen van Amerika had zioh een man neergelaten wiens waren naam niemand kende die oraral in den wijden omtrek een zekere beroemdheid als zonderling menaohenscbuw kluizenaar had verworven Zijne hot van blakhout stond in eon heerlijk weelderig dal aan de noordelgke helling der Oordillsra a waar deu tlUüg naar den ooeatn afda in vóór welken dag maanden of anders ten hoogste eenmaal in het vorig jaar verhuisd is 2o dat hij of zijn vrouw of minderiarig kind in t laatste jaar niet officieel bedeeld is 3o dat hij in de 3 laatste jaren niet is veroordeeld wegens bedelarij of landlooperij of tot plaatsing in een Rijkewerkinriohting 4o dat hij niet een vonnis tot gevangenisstraf van i jaren ot langer te zijner Taste heeft 5o dat hij niet uit den militairen dienst is weggejaagd 6o dat hij niet zich opzettelijk aan de verdedigingsplichten heeft onttrokken 7o dat hij zijn directe rijksbelasting geheel heeft betaald 8o dat hij lezen en schrijven kan blijkens een schriftelijke aanvraag Wie een dezer eischen mist wordt geacht niet in eigen onderhoud en dat van zijn gezin te voorzien Ieder gevoelt dat hier wat hapert Ieder die niet lezen kan voorziet niet in eigen onderhoud Iemand die uit den militairen stand is weggejaagd blijft zijp heele leven onbekwaam om z n brood te verdienen Zoo kan men voortgaan De fout is dat de minister het er op gezet heeft één enkel kenmerk van geschiktheid en welstand te deoreteeren Door fictien moeten nu alle redenen van uitsluiting en onwaardigheid daarbij aangepast worden Intusschen er zijn enkele eischen onder die werkelijk doen vermoeden dat iemand in zijn onderhoud voorziet Maar naar de meening van een aantal leden der Kamer behooren die eischen met andere te worden aangevuld En nu is de vraag of de minister genoegen zal nemen met aanvullingen die zijn eigen stelsel tot grooter waarheid zullen maken die werkelijk waarborgen aanbieden dat zij die niet in hun onderhoud voorzien blijven uitgesloten De heer Tak zegt zelf dit te willen in beginsel kan hij dus zich nederleggen bij alle voorstellen die overeenkomen met het in art 3 nedergelegde kenmerk Wij meenen te mogen aannemen dat de groote meerderheid der Kamer werkelijk groote uitbreiding der kiesbe len een dal dat alle Uellijko bekoorl kbeid alle mogelijke voortbrengselen de gebeele volheid dei tropenwereld in zgnen schoot samaosioot Ken breede woudbeek goot haar friach zilverklaar bergbronwater over don vruchtbaren bodem uit en alles alles achoeii op dit paradijaachtig plekje aarde ingesloten eu besohermd door de machtige hooggaande reuzen van oorspronkelijk woud op welke nog nooit een bglalng was beproefd geworden dan mensch uit te noodigon bier zijne woontent op te slaan Eenzaam huisde de man hier reeds sinds vele jaren Niemand betwistte hem do plaats men vreesde in den omtrok hot duister blikkende gelaat en de ongezelligheid van dien wondoren man deed huiverend terugschrikken Slechts éeaen vriend bezat hg bet was een groote sterke jachthond die zyncn meester overal vergezelde en hem met onwankelbare trouw aanhing Taaschen slanke palmen stond de eenvoudige hut van den kluizenaar bara gom balsem en wolboomen strekten ze tot een wgd ondoordringbaar Bohaduwdak een boomhoog bamboesriat fluisterde ia het dartel spel van zéfir met dan eenzamen bewoner die verre van de wilde drukte der wereld maar ook verre van de meucbelgke boosheid en arglist zich gelukkig gevoelde in de onbepaalde vrgheid Hij kon de veertig reeds met eenige jaren overBohreden hebben Het volle denkora haar de sterke onverzorgde tot op de breede borst afhangende baard vertoonden hier en daar reeds zilveren stroepeil terwgl de hooge krachtige gestalte met bet welgevormde gelaat en da zwaarmoedige pelnxende oogen waaruit onbeiohr felijke meosohen voegdheid wil als de Begeeriag maar medewerkt om bezwaren te ondervangen zal het ontwerp het Staatsblad wel bereiken Tot dusver is nog van liberale zijde geen voorstel gedaan om de geringe eischen van den minister wat te verhoogen maar dit kan in de eerstvolgende dagen wel worden verwacht Wij bepalen ons dus tot opsomming der acht amendementen die reeds zijn ingediend en toegelicht lo van den heer Mackay en Van Alphen strekkende om a het kiesrecht slechts bij niet aangeslagenen in de rijksbelasting aan een woning te verbinden en dan als eisoh te stellen dat de bewoner slechts éémaal binnen een jaar is verhuisd of een vol jaar een woning heeft bewoond en niet gelijk de minister voorstelt een verblijf van diie maanden in één woning reeds aanspraak geeft op kiesrecht b de negatieve bewijzen van verqordeeld zijn door den burgerlijken of militairen rechter uit het artikel te doen vervallen c geen kiesrecht te verleenen aan hem wiens vrouw of minderjarige kinderen Mn bedelarij of landlooperij doen d de schrijfproef uit het artikel te lichten 2o van do heeren Roëll van der Kaay en Zijp om ook kosteloos verleende geneeskundige hulp als onderstand die van het kiesrecht buitensluit aan te merken 3o van den heer Levy om het nietbedeeld zijn te bepalen op drie jaren 4o van den heer Tydeman om ook indirecte ondersteuning voor onderhoud te doen doorgaan 5o van den heer v d Feltz om verplaatsbare woningen en schepen de laatste beneden de 25 ton inhoud niet ais woning aan te merken So van den heer Gerritsen om de alinea betreffende het niet betalen van do rijksbelasting te laten vervallen 7o van den heer Haffmans om het eerste lid aldus te doen luiden Zij acht het voorzien in eigen onder houd en in dat van het gezin aanwe zi g en 8o van de heeren Viruly Terbrugge en de Kantor bedoelende uitsluiting van hen die herhaaldelijk veroordeeld zijn wegens dronkenschap verachting sprak nog de sporen droog ran vroeger schoonheid en fierheid Middernacht was voorbg Het ff Heilige Kruii flikkerde nog aan het schitterend firmameut der tropen Op het smalle pad dat voor het oningewgde ocg bgna oniichtbaar van de hut dea kluizenaars hete donkere woud inliep sohreod deze toen de morgen begon te dagen door zijnen trouwen hond vergezeld langzaam daarheen Zgne kleeding waa de meeat denkbare eenvoudigheid zelve eeno broek vau hertenieder een hemd van boomwol door een gordel samengebonden een breede eigongevloohten hoed dat waa aüea Een kostbaar Jachtgeweer en een mes met zilveren greep maakten eene raadselaohtige weelde bij dezen eenvoud uit zg dienden wsllioht als berinneringsteekenen en hadden misschien ils souvenirs van een ver gelukkig verleden een onschatbare waarde voor den eenzamen jager dar wiU dernts Altijd verder schreed hg het wond in en dtyd bocger rees de schemerende morgen uit de iiaohtalljke schaduw op De eerste oohteodgaluiden lieten zich hooren de eene stem na de andere ontwaakte tot het gansrhe koor dea wouda in wonderbare harmonieön door eikander jubelde De eenzame man bleef staan en luisterde naar ds stemmen die hem lief en dierbaar waren ala oude bekenden Daar stapte een reiger fier en deftig op de ruisohende beok toe de jager zag het maar verroerde zich niet alhoewel de hond verwonderd en onrustig met zgn tnuit hem aanstiet fTordt vemigd