Goudsche Courant, dinsdag 27 februari 1894

school alhier dankte den hr TaleUe Toor het goede woord dat hei Byk alle onderwijs zon betalen De onderwgzera wisten te veel hadden daardoor ook te T et behoeften en daar die niet altgd konden dit onterredenheid Op de dorpen kon koppen Tolstaan Toen hg echter marine en defensie er by halen moest do voorz hem tot de orde zgne woorden blgkbaar in groot deel der ergader bevredigd worden wekte men met minder knappe Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Wlnterdienst 1893 94 Aangevangen 1 October TUd van Greenwlcb OODDA ROTTEBDAU flonda 8 80 T lt 8 81 01 Uooidneht Küawnkark OniMUe EottafduB 7 7 5S M M lO 11 06 Bottndui 8 O 7 6 OiMlla S IO 18 Nieawwta 1 1 UooidrMht aowU S M 8 88 7 48 8 DA M 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 8 30 8 60 8 48 4 80 OODDA DEN HAAO Gouda 7 80 6 40 8 04 8 87 10 48 18 11 18 81 1 01 1 87 3 66 4 46 6 87 6 68 7 18 8 86 8 87 10 46 U U 11 80 Hage 6 48 7 807 488 88 46 10 1411 3318 16 1 88 8 16 8 4 8 48 4 1 4 48 81 7 8 06 81 Gouda 6 30 7 10 8 18 9 8 10 1810 68 18 08 18 4C 8 80 8 46 3 16 4 13 4 43 6 80 6 1 7 41 8 S 10 01 U T £ £ C H T G O D D 4 Utnobt 6 38 7 0 9 9 8 11 84 18 08 18 60 3 10 3 8 4 43 6 86 7 48 Hue 8 18 8 18 84 10 07 11 87 18 41 18 811 43 1 67 4 86 6 86 6 66 6 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 4018 BOUD i D TBIOHT Gouda 6 36 6 40 7 66 8 0 8 81 10 18 10 66 18 48 8 88 8 18 4 16 4 47 83 6 01 7 46 8 3810 08 Oudaw O 4 11 0 8 37 6 37 7 6 10 18 Woardan 6 67 7 018 11 8 40 11 18 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 88 HaimelaD 6 04 7 08 8 46 11 88 8 61 18 6 60 8 18 10 84 UtnoU 6 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 46 1 80 3 08 8 60 4 48 6 8 8 81 6 86 8 88 8 10 10 8 e O D D A A MSTERDAM Oauda 6 40 8 81 10 06 10 6 18 11 8 1 4 47 88 7 46 10 08 Autndam Wp 7 8 8 10 I0 18 1 1 1 40 tAt t 8 8 87 11 10 Am mimOjL t U il 11 1 IM 1 U Ml 1 8 10 8 67 11 88 Hei onder no 7 vermelde amendementHaffmans schijnt niets dan een ondeugendheid te znn van den voorsteller om duidelijk bet gebrek aan verband tusschen art 3 en de bepalingen van art i te doen uitkomen BINNENLAND GOUDA 26 Febmari 1894 Gisteravond had in KunBtmiiK het Concert Varié plaats onder leiding van den heer H Strous Was het weer ftUeg behalve nitlokkend toch waren er betrekkel k rerscheidene personen die een tocht naar buiten baddeiv ondernomen Ze werden niet teleurgesteld het programma bood afwisseling genoeg ja enkele nummers vielen bnzonder in den smaak van het pabliek De heer Strous kan met welgevallen op dezen avond terugzien de ontvangsten hadden grooter kunnen zgn zgn spel en dat der andere artisten werd echter ton hoogste gewaardeerd We hopen dat hQ sich dus niet late afschrikken andermaal in Gouda op te treden Fröalein Emmy Hansen en mej Anna Slauderof wiaton met baar aardige liedjes de jongelui in te pakken een paar er van waren geheel in ver rokking Mlle ËUie van Gelhaosen deed sterke toeren en had bare vogels goed onder commando Les fréres Ijeas waren allerdolst en Mr Charles Bnrton heeft het als ventriloquist tot een zeer groote hoogte gebracht £ r werd gelachen met handen voeten ja zelfs met wandelstokken geapplaudiaeerd een bewgs dat men zichkosteIgk amuseerde Zulke avonden zya in Gouda zeldzaam we zagen te zoo gaarne met enkele vermeerderd Aa revoir diisl De nitroering Zaterdagavond in de Cantine der Kazerne g even door de OnderofficiersTereeniging Eensgezindheid c en de Gymna stiekYereeniglng Thor € liep flink van stapel De gefopte Communiste en Stotteraars in soorten c werden door de spelers uitstekend Tertolkt iedere zin ieder gei e kwam tot zyn recht men amuseerde zich uitstekend Ook de gymnastiek voldeed tot ieders genoegen en getuigde van krachtsootwikkeling De Clown vermaakto het aanwezige pabliek uitmuntend Wij hopen de genoemde Vereenigingen nog meer te zien optreden Het verdere van den nacht werd afgewisseld door bal en voordrachten Ieder deed z n best het geheel 00 aantrekkelyk mogetyk to maken wat dan ook isitftekeod is gelukt Vooral in bet stukje Stotteraars hadden e artiston de moeilyksto rollen daar het voor iemand die niet stottert zeer moeilijk is dit wel te doen De knecht had hier het leeuwenaandeel en dit Was niet gering te noemen Ëen acteur van beroep kon het hem niet verbeteren Mejnfirouw M Kruisheer alhier slaagde Zatordag to VGravenhage voor het examen nuttige handwerken Mejaffroaw M Nugtoren to Moordrecht heeft met gnnstigen uitslag deelgenomen aan het te s Gravenbage gehouden wordend examen voor onderw zeres in fraaie handwerken T 6 8 81 7 M 8 41 7 8 8 41 7 4 8 58 J 68 06 1 18 1 18 1 84 1 38 1 88 Z6T M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zaïw 7 68 8 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 18 11 18 Zatordag 24 Februari UI werd to Haastrecht door den Rykareldwachtor D R bb den Wethouder H Uittonbogaart een 83 jarig jongmensch betrapt op bedelar Door den Ryksveldwaohtor aangehouden dreigde by die beambto dood to stoken de beambto mocht hem echtor met een praatje en met den revolver in de hand na drie kwartier gaans voor den Heer Bni meestor brengen Na daar verhoord to zyn en aan den gemeeutoveldwaohtor en den Ryksveldwachtor gelast was hem te fouilleeren trok die persoon een knipmes en bracht den gemeen teveldwachUr drie sneden over z n jas door en door daarna vloog hg met bet mes op den Heer Bui emeester en Ambtenaar ter Secretarie als e tt woestaard aan Dooreen sli meteen stok door den veldwachter werden die beambten hem meester en is b geboeid naar Rotterdam overgebracht In een ingezonden stak in cRecht voor Allen verklaart A van Ëmmenes dat hg zich naar bet buitenland had begeven omdat hem de moed ontbrak om eene gevangenisstraf van eenige jaren te oudei aan Nadat hg vernomen had dat in de tweede strafzaak die tegen hem aanhangig was en waarin eene gevangenis van 2 jaren tegen hem geëischt was Trgsprnnk was gevolgd is h teruggekeerd om zgae 11 maanden gevangeuisstraf te ondei i aan De sedert eenige dagen vermiste postbode van Breda op Terheyde is to Breda aangetroffen ton hnize van eenen zijner vrienden de man werd aangehouden Tot 24 dezer zijn te VGrarenzaude aan geven 76 gevallen van pokken 15 personen zgn overleden en 5 hersteld Men schrgft nit Zaandam Naar aanleiding van de adressen van de Middernacbtzending en den Vrouwenbond onderstound door pi m 800 ingezetonen heeft de commissie voor de straf verordeningen nu aan den gemeenteraad voorgesteld het volgend artikel in de politie verordeningen op te nemen cMet hechtenis van ten hoogste zes dagen wordt gestraft ieder die een huis van ontucht houdt Elk verhlgf waar gelegenheid wordt gegeven tot het plegen van ontuchtige handelingen is een huis ran ontucht In de eerstvolgende vergadering zal dit voorstel behandeld worden De socialist Van Kol Rienzi schildert iu den Arbeider zgne revolutionaire partggenooteli als volgt een revolutionair redacteur v V toont diep berouw een revolutionair spreker v Ë neemt de vlucht om een vonnis geen doodvonais en een revolutionaire schrgver D N is toevallig dat wil ik voorloopig nog aannemen altgd afvrezig waar slagen vallen en uam eenmaal in Rotterdam vermomd de vlucht toen een werkelgk gevaar dreigde De Hollandiche Amerikaan een blad dat to Kalamazoo in Amerika wordt gedrukt bevat een Open brief aan de pers in Nederland waarin zeer geklaagd wordt over diefetelen die bg het postwezen en hoogstwaarschgnlgk bg een dienst over den Atlantischen Oceaan worden gepleegd Stelselmatig verdwijnen o a de Columbian postzegels van de brieven naar Nederland gezonden en geheele boeken alleen Hollandsche uit ons land naar Amerika gezonden raken spoorloos weg en bereiken nimmer het New Yorksche kantoor Verscheidene gevallen worden door De Hollandsche Amerikaan uitvoerig medegedeeld en het is volgens dat b ad meer dan tgd dat onze Regeering die klachten eens grondig doe onderzoeken en aan die roovergen een einde gaat maken Over de nieuwe exploitetie der 1001 Nacht met 100 orgineele premieloten als geschenk aatn KXK inteekenaren schrgft de Provinciale Geld en Ngmeegsche Conrantc No 33 van 8 Februari 1894 het volgende Ëen stoute maar royale onderneming 18 68 1 06 1 18 1 18 1 88 10 1 ll Ot 11 09 11 18 U il Ii l8 ROTTl 61 7 47 8 07 8 18 10 03 10 11 4 67 8 11 6 18 6 88 6 31 6 86 80 10 11 Wanneer wg ook al dikwgls onze verbazing uitepraken over de inderdaad flinke aanbiedingen om onder het bereik van een ieder degelijke wetenschappelgke historische oflitterariaohe werken te brengen of over belangrgke ondernemingen in t algemeen door de firma Gkbr £ en M Cohen te Ngmegen en Arnhem op bet TPtoDw gezpt tlmns kondigt deze firmn eeae onderneming aan die zeker wel van allen de aandacht verdient die eenmooi werk willen bezitten en daarbg de kans ja een groote kans zelfs om rijk te worden Niet minder toch dan honderd origipeele premieloten van groote waarde worden door hen cadeau gegeven aan 1000 inteekenaren op de zoo fraaie volledige uitgave van de Duizend en één Nacht waaraan de popnlaire letterkundige Gerard Keller eenige jaren zgne beste krachten wgdde en welk werk thans opnieuw verschgnt in 100 afleveringen a 25 cent De heer Notaris Hgink te Ngmegen heeft zich I met het deponeeren en het uitloten der premieloten belast terwgl de Ngmeegsche Bankveiteniging van Engelenburg en Schippers de stokken in haar brandvrijen kelder opborg De reëele wgze waarop dit aanbod door de heeren Gebr Cohen gedaan wordt zal ongetwijfeld welkom in den lande ontvangen worden Men heeft te Berlgn valeche Markstnkken ontdekt welke meer zilver bevatten dan de eebte De politie zoekt nog naar den maker Als die valsche monter gevonden wordt merkt een blad op loopt hg groot gevaar onder curatele gesteld te worden wegens verkwisting OPENBARE VERGADERING OKB Afd Gouda en Omstr VAN DBN BOND van NEDERLLNDSCHE ONDERWIJZEBS p ZATBBDAQ Jd De voorzitter der Afd de heer E van Dantzig opende de vergadering met een kort woord Na de aanwezigen hartelgk welkom te hebben geheeten zeide hg een dnhb redeii to hebben om zich te verheugen ten eerste omdat men kennis kon maken met de denkbeelden van den hr Valette en ten andere met hetgeen de Bond wil Hg las daarop het program voor ei gaf vervolgens het woord aan den heer Valette De geachte spreker begon met de medede ling dat toen hg de nitnoodiging van de Afd Gouda om een spreekbeurt te vervullen had ontvangen hg met het meeste genoegen daaraan had gevolg gegeven Daar men hem vrg gelaten had in de keuze van het onderwerp meenilp hg uiet beter te kannen handelen dan te spreken over de verbetering van de positie van den onderwgzer en over de opleiding van onderwgrrrs te meer daar hg zich nu bevond te midden van vakgenooten en belangstellenden Met bet streven van den Bond had hg zeer veel sympathie omdat art 1 der statuten spreekt van een verbeteren van de positie van den oo lerwgzer langs wettigen weg en met gepaste middelen Wel waren er ook onder de onderwgzers personen die de geordende maatschappg in eens van aanscbgn wilden veranderen doch zulke personen hoorden z i in de npenb school niet thois In het orgaan vao den Bond had hg in een der laatste qu mers gelezen dat de Bond onzgdig moet zgn en er geen politieke kleur op moet uahoudeu dat onderschrgft spr geheel De belangstelling in zake onderwgs en onderwgzers gaande te hoodeu en te trachten verbetering in de financteele positie van den onderwgzer te verkrggen moest het doel zgn Dat de financieele positie dringend verbetering eischtf zal niemand ontkennen en aan de hand van adressen bg de Tweede Kamer ingekomen maakte spr berekeningen om aan te toonen boe treurig het met onderwijzersgezinnen bg de tegenwoordige lage traktementen gesteld is 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 66 6 08 6 10 8 17 6 86 1 84 7 30 1 44 4 10 GOUDA 18 80 1 46 1 66 8 08 8 0 8 16 18 40 18 08 8 48 3 10 D8N 4 08 HAAI 10 80 Voorb 64 N dL d6 8 Z Zeg 6 08 Bl Kr 6 14 Zei H 18 ym 10 88 ff 10 41 Harmeleo 6 47 8 03 10 00 18 19 Woardan 6 18 8 10 10 18 88 Oudewater 7 07 8 19 ïd i 18 48 Gouda 7 80 8 81 44 10 37 18 08 18 1 A1I8T1K AmilcidamCB 7 9 40 11 10 AKilatdaiaWp 1 0 8 10 11 16 7J0 1 18 1I U 1I 1I Verbooging der minima vooral ook in verband met het aantel dienstjaren zou een eerste step zgn maar werden de minima varhoogd dan zou dit ook met de subsidies aan de gemeenten het geval moeten zgn want vele ge meenten zgn reeds tot bezwgkens toe belast Het meest radikale middel zou zeker wel zgn om alle onderwgs zoowel bgzonder als u openbaar te bekostigen door hetRgk Daartoe ilfzal hei toch eenmaal wel moeten komen Ook de opname der onderwgzers in bet pensioenfonds voor burgerl ambtenaren moest verzekerd worden De heer Smeenge had er reeds op gewezen en spr sloot zich geheel bg hem aan dat vril de onderwgzer met opgewektheid bezig zgn hg uiet onder zorgen moet gebakt gaan In de Kamer had spr hg de behandeling van bet M O er reeds op aangedrongen de deuren wat wgder open te zetten om ook leeraren aan niet verplichte gymnasia in het pensioenfonds op te nemen Spr zou ook de onderwgzers opgenomen willen zien maar ontveinsde zich niet dat er groote moeilgkheden aan verbonden zouden zgn Toch Otoesteu de onderwgzers volgens art 1 der stotuten van den Bond langs wettigen weg zotten dat de zaak niet in het vergeetboekje kwam De Regeering moest er steeds zachtkens san worden herinnerd Te Frederiksoord Meppel Alfen a d R en nu hier werden de wenschen kenbaar gemaakt Wat spr to Alfen gezt d had waa ook voor de Afdeeling Gouda van toeparaing liaat o als op het oogenhlik de kansen nog slecht taan niet ontmoedigen blgft uwe belangen voorstaan frappez frappez toujours Vervolgens ging spr de opleiding van onderwgzers na en meende dat die onvoldoende was Als men de verslagen der verschillende examen comm naging dan zag het er met de ontwikkeling van sommige candtdateo allertrenrigst uit Hat was spr als lid van zulk een commissie wel voorgekomeo dat men voor het vertalen van een stuk in de moedextaal daarvoor aan ecin examinandi niet lager kon geven dan 1 omdat er niet lager was De oorzaken voor die gebrekkige ontwikkeling meende spr te moeten wgten aao de opleiding door personen aan kleinere normaalscholen verbonden die zelf met moeite de hoofdacte hadden behaald en nu weer anderen moeten opleiden Spr zou willen opheffing van kleine normaalscholen en naast kweeksclwlenR H B met 3j cursus Het werken voor de hoofdacte eu het aanleeren der moderne talen zoa dan wat gemakkelgker gaan Na een kleine pauze werd gel nheid gegeven tot debat waarvan door een zestel personen gebruik werd gemaakt De heer Severgn uit Amsterdam voorzitter van den Bond dankte spr en kou op de meeste punten luet hem medegaan Op een nentrate school is echter voor ieder onderwgzer plaate hg is daar uitsluitend paedagoog Hg had twee broeders gekend een vlugge en een minder vlug De vlugge moest onderwgzer worden doch daar hg erg ntrvens was behaalde hij de hoofdacte niet en braeht het niet hooger dau een salaris van 600 gld De minder vlugge ging in dienst werd brigadier bg de art en later brieveagaarder op een salaris van 900 gid plus de emolumenten Na de alg verg in Dec j l had het Hatidelsbladc in een nabetrachting de onderwgzers eens geducht onder handen genomen door hen voor to stellen als ontfatsoeniyke Ini Dan was de Chr Schoolbodec toch redelgker dia niet begrgpen kon dat een regeering iete van den onderwijzer kon veriangen wat zg niet had willen aanbrengen Het opnemen in het pensioenfonds stemde de hr 6 was lastig daarom zou hg voorloopig de aank onderwgzets maar opgenomen wenschen te zien Hg haalde nog in het kort aan de verschillende bedenkingen in Onze Bezwaren een brochure door den Bond uitgegvrea nader uiteengezet Dat de norxnaalscholen veel ie wenschen overlieten bleek z i nit het feit dat het Groninger Schoolblad eens een toestond van een der normaalsebolen had geteekend en niet een maar verscheidene directeuren meende dat men daarmede bun normaalschool a faire had genomen 8 40 8 47 8 64 lO I 10 10 11 08 11 88 11 88 10 8 40 8 08 11 08 7 07 7 17 T 84 7 81 7 87 11 4 8 11 8 44 8 18 4 4 4 l 08 08 6 16 4 40 6 8 10 10 GOD DA 4 48 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 1 44 1 49 1 68 8 04 8 0 9 41 9 M 6 0 8 0 8 6010 07 10J14 9 04 8 1010 88 f 1 8 41 89 10 4011 18 7 11 f 47 1 40 1 0I Ml Ml 11 80 3 84 4 06 4 66 18 4 84 17 6 80 7 08 8 80 VSA 11 87 8 40 4 10 11 4 8 1 4 81 11 11 I M I M Ue heer Van der Laan h eener bgz wilde roepen hoewel den geest van een den vielen De volgende debater de heer de Hartog uit Amsterdam wen hte propaganda te maken voor zyn soc dem beginselen wat door den voorzitter niet kpn worden toegestaan De heer Verborg uit Botterdam zag in ïonderwgs rgkszaak geen panacee vooiv alle kwalen Adressen inzenden gaf z i weinig Het leegpompen der openb school was nu niet aan de orde wel het volpompen der normaalscholen De heer Knykhofjuit Rotterdam kwam op tegen den toestand v n onmondigheid waarvan niet alleen de wet maar ook sommige instractie s fraaie staaltjes opleverden De heer Posthumus was teleurgesteld daarhy gemeend had dat de opleiding van onderwgzer de hoofsohotelj van het verhandelde zouzgn het was echter inaar een klein schoteltjegewovden Het Ned Ond Gen had een uitvoerig plan voorgesteld en nu meende hg datde hr Valette er z ue voorstellen zou naastgeplaatst hebben Al er eenige normaalscholen opgedoekt moesteb worden dan zonden ernog heel wat H Burgersch met 3j cursusmoeten verrgzcn daar er op ditoogenblik maar 23 waren Iu zijn repliek liet de hr Valette zich eenoog nblik tegenover den heer de Hartog enkeleharde woorden ontvallen doch door den voorzitter er attent op gemaakt dat aan dien heerhot woord was ontnomen stapte hg over diezaak heeo i De groote drnktë der laatste dafren was wellicht oorzaak dat sommigen waren teleargeateld Hg heeft de aandacht op den toestand weuBcheu te vestigen en o i is hem dat ongetwgfeld gelukt De voorzitter van de Afd Gouda en omstr was zeker wel de tolk van alle aanwezige onderwgzers toen hg den heer Valette hartelgk dankte voor de genomen moeite De hr Valette deed zich Zaterdagavond kennen als iemand wiens hart iwarm klopt voor onderwas en onder wgzers De zaal waa goed bezet arr schoolopz leeraren een lid der scboolcomm hoofden van scholen veel onderwijzers en ook tal van belangstellenden ÜITTKEK EL UIT HET vao de Ciiinn fan Onderzoek IN ZJAKE DS Weesinrichting te Neerboscb Sommige slaapzaleb worden niet afgeitloten en het is dus mogel k dat kinderen heimelgk de zaal verlaten Drb moet herbaaldelgk zgn voorgekomen en hierdoor bezweken kwaadwillige jongens v ior de verleiding om plannen van diefstal als auderzius tot uitvoering te Gebrekkig noemt e commissie de plaatsingvan slechts een of tWee privaten in ieder slaapvertrek waar bnitendlien eene gelegenheid diede privaten vervangen kan geneel ontbreekt doen komen i Toen de commissie ook in verband met de plaatsing der kribben op de slaapzalen hg de directie om inlichtingeti vro met betrekking tot de aedelgkheid werd haar geantwoord dat die zeer bevredigend was en dat gevallen van onzedelgkhflden zich iiimmer voordeden Of werkelgk de toestand zoo gunstig is iu deze kolonie van 1000 kinderen van allerlei leeftgd zou intusBchen meent de commiBsie eerst een grondig obderzoek dat zg uit den aard der zaak niet kon instellen aan het licht kannen brengen Waarschgulgk is het niet dat er gedurende het dertig jarig bestaan der inrichting nooit onderwgzers of beambten werkzaam zgn geweest die onzedelgkheid met kinderen hebben gepleegd of willen plegen Sen feit van dien aard is der commissie bekend Het betrof een onderwgzer die naar haar oordeel uit de inrichting verwgderd had moeten worden omdat de directeur van het feit niet onkundig bleef Tn dit opzicht eiséht het belang der weecenbevolking groote gestrengheid en toegeeflijkheid of meewarigheid van den kant der directie vindt de commissie zeer mibpluats Onderwgs Gunstig luidde het oordeel van vele zgden over het onderwgs dat werd verstrekt op school zoowel als in de werkplaatsen Eet onderwgzend personeel moet evenwel uitgebreid worden Ruim 60 kinderen onder één onderwgzer zgn een zware beproeving voor het klassikaal onderwgs Het ambachts onderwija in sommige vakken komt der commissie voor vrg goed te zgn werklieden van den eersten rang zullen niet worden a eleverd daarop ia het onderwgs niet berekend en behoeft het ook uiet berekend te zgn In andere vakken is de opleiding bg onvoldoende hulpmiddelen gebrekkig De opleiding der meisjes is volgens enkele getuigen voor verbetering vatbaar Zg wordt wat eenzgdig opgevat Uitspanciog Het onderwgs wordt afgewisseld door uitspanning van alterlei aard Voor ontwikkeling door ggmnastische oefening w rdt daarentegen weinig gedaan Sraffen Aan den eenen kant klachten over lichamelijke tuchtiogen die zonder twgfel toegepast zgn ofschoon de directeur de zaak trachtte te vergoelgken aan den anderen kant verdediging van sommige straffen door oud weezea die deze zelve hadden ondergaan en baiteodien berichten over mishandelingen die ten slotte of geheel of teu deele uit de lucht bleken gegrepen te zgn De commissie heeft getracht het onderwerp kalm onder de oogen te zien en aan sommige handelingen niet hooger beteekenis is gegeven dan die werkelgk verdienen Over de opvoedende kracht van het toepassen van lichamelgke kaslgding bleken de leden der commissie niet eenstemming te deuken De gewone straffen die in Neerbosch worden ondergaan zjjn het dragen vandaagsche kleederen op Zondag het blgven staan bg de middagmalen het thoiablgven ofhet zich niet vertoonen op de speelplaats het verbeuren van weekgeld het ontvangen van eenige slagen met een stuk touw of met een stok Het verbeuren van weekgeld verzekerde een oud wees maakt veel indruk meer indruk dan een paar slagen met een lioeaal Bg vergrgpen als diefstal en geheime samenkomsten tusscheu jongens en meisjes komen zware straffen voor De jongens krggen in tegenwoordig van de bevolking soms een flink pak slaag van de meisjes wordt wel eens het haar afgeknipt Volgens zeggen van den directeur zyu stratoefeningen van ernstigen aard aan jongens slechts vier of vgfmaal sinds de stichting der vereeoigiog wegens diefstal voltrokken de commissie heeft evenwel den indruk dat dit cgfer in werkelgkheid hooger is geweest Uit een onderzoek door een der leden van de commissie niet tot de sob Commissie behoerende onder de jongens te Neerbosch inge Id bleek dat tien verpleegden die ondervraagd uren reapectievelgk 2 maal iu 1 jaar 3 3 3 4 I 4 7 10 tot 12 of 15 stokslagen ontvangen bedden ran verschillende beambten Na de overeenstemmende verklariogen vau zooveel getuige staat het vast dat door personen met toezicht belast 11 aak zonder machtiging op eigen gezag de stok ter hand is genomen Ëeo der oudweezen thans landbouwer die met verplegiog verklaarde ingenomen te zgp meer in bet bgzonder ook voeding en ligging roemde maakte in zgn eenvoudige taal toch aanmerking op de handelwgze van sommige beambten en schreef Een van de oppassers beult de weezen dat is en dan nog een En zoo iets moest mgnheer Van t Lindenhont niet toelaten Voorts verklaarde een getuige 45 slagen te hebben gehad die hem joog den volgenden dag het zitten onmogelgk maakten een aoder dat hem 60 slagen met een bnllepees waren toegediend Van overdrgving waren zeer zeker de verklaringen van andere getuige die aan onderzoek konden worden onderworpen niet vrij te pleiten Het geval van diefstal inbraak gepleegd door een viertal jongens die zich vermoedelgk in den vroegen ochtend heimelgk van de slaapzaal verwgderd hadden om appelen pekelvleesch enz te stelen heeft inderdaad ettelgke jaren geleden aanleiding gegeven tot eene atrafoefoning in het oude kerkgebouw gelgk in de brochure verzekerd werd De dieven werden bgua op heeterdaad betrapt Het kerkgebouw werd voor de gelegenheidniet bepaald uitf ekozen maar bg de ontdekking waren de weezen er voor den ochtenddienst vergaderd en de directeur kwam juist aan Daarop werd san ieder der delinquenten met een rotting een pak slaag toegediend terwgl vier andere jongens hen aan armen en beeneu vasthielden Ontkend kon evenmin worden dat Stapertsma en zgne makkers eene flinke tuchtiging hebben ondergaan al schgnen de jongens niet vooraf op de sebaafbank te zgn vastgebonden maar vastgehouden Betreurenswaardig is zonder twijfel de straf toegediend in eeu vlaag van difft door een onderwgzer die een meisje een slag op het hoofd heeft gegeven Wordt vervolgd Bnltenlandscb Overzicht Bg verschillende anarchisten te Pargs is door de politie huiszoeking gedaan in de hoop den dader van de aanslagen in de crue Baint Jac ques en den cfaubonrg 3aiut Martin te vinden maar zonder resultaat Henry Guériu de directeur van de anarchistische Revue Libertaire die Dinsdi was gearresteerd heeft men weer in vrgheid moeten stellen daar men geen reden kan vinden om hem te vervolgen Wat de noodlottige gevolgen zullen zgn der anarchistische aanslagen in Fraukrgk wordt door Paul de Cassagnac in de Autorité duidelgk en kort uiteengezet Hg wgst er op dat de stemming in de Frausche Kamer zeer gunstig was voor den vierden stand Alle wetsontwerpen sedert drie of vier jaren ingediend waren er op ingericht het lot vaU den proletariër te verbeteren zoo zelfs dat in de Kamer de proletariëra werden opgezet tegen de grondeignnaars de kooplieden en vooral togen de iudustrieeleu Men herinnert zich zegt de Cassagnac het geduld waarmede de jongste werkstakingen werden verdragen en zelfs begunstigd Ja nog meer katholieken leeken eu priesters werden socialisten en hielden niet op den klasseostrgd aan te wakkeren Oprechte conservatieven die tot voor korten tgd aanhangers waren der monrjchie namen deel aan de revolutionaire bewegiog graaf de Muu abbé Gamier en Lemire en vele andereu Men vro zich af waar dat alles heen moest wat het gevolg van dit streven wezen zou Plotseling sprongen de bommen der anarchisten Eu van toen af werd het socialisme een rem aangelegd De repuhlikeinache meerderheid in de Kamer ging met pak en zak tot de reactie over De openbare meening verlangde draconische wetten en de pers en de kamer ondersteunden dien wensch De bommen werden zonder het te willen de werktuigen van den achteruitgang Zg hebben den vsrblindsten onder de christelgke socialisten onder de katheder social laten en onder de aociale hervormers in de Kamer de oogen geopend en bun het geva j üke van hunne ilInsiën doen inzien Iu twintig dagen is de sociale hervorming twintig jaren achteruitgezet Iju de cFigaro steeds klaar met een spottend woord drukt volkomeu hetzelfde nit iu dezen verbaaaden uitroep van een lid der oppositie Twintig jaar lang hebben wg gewerkt om de politie antipathiek te maken en die kerels de anarchisten hebben haar in éen maand weer aller sympathie doen verwerven I Het zal door zulke uitingen van onverdacht reactionaire zgde ook voor de anarchisten wel zachtjes aan duidelgk worden dat zg er niets toe bgdragen om de zoo gehate maatsohappg vooruit te brengen en te verbeteren doch dat hun pogen alleen dient om der reactie een wapen ïu handen te gaven tegen den vooruitgang Belangrgk in het debat over het burgelgk huwelgk in het Hongaarsche Huis van Afgevaardigden dat reeds een paar dagen duurt was de rede van de minister van justitie Szilagyi Hg bestreed dat de godsdieustzin door het ontwerp in gevaar werd gebracht De offervaardigheid van het protestautache volk voor hunne kerken zou niet verminderen indien de protestautache geeatelgkheid door de voorgestelde hervormingfln wellicht hare inkomaten zag afnemen En ook al was dit het geval dan zouden nog de belangen van het land moeten voorgaan Men had voorspeld dat de regeering nadat deze hervormingen worden ingevoerd vallen zou omdat zg enkel met de hulp der uiterste Hnkerzgde kon doorvoeren Dit is niogelgk zeide de minister Uiaar al is de regeering in gevaar niet de hervormingen worden bedreigd Diepen indruk maakten deze woorden en bet duurde geruimeu tgd voor het applaus bedaard was Toen de heer Szilagyi het parlement uitkvam wuifde de menigte met hoeden en mutsen Zelfa werden aanstalten gemaakt den minister op de schonders rond te dragen De hoogbejaarde patriot Kossuth heeft eeu openbare brief gericht tot de ooafhankelgke partg waarin gezegd wordt dat het kleingeestig zou zgn indien deze partg vrijzinnige hervormingen die overigens in haar geest vallen verwierp enkel om een regeering die baar niet aangenaam is in verl enheid te brengen Niet Zanardelli maar Biancheri is benoemd tot president der Italiaanache Kamer en wel bg herstemming Biancheri kreeg 191 Zanardelli 187 terwgl er 23 blanco biljetten waren Voorloopig is bet oordeel over het financieele plan van Souniuo niet heel gunstig Hetcgfer van het tekort is veel grooter dau zelfa de pessimisten hadden gedacht en inderdaad reuaachtig T en het plan van Sonnino wordt ingebracht dat het te uitgebreid is wordt slechts een deel daarfan verworpen dan Igdt het heele plan schipbreuk Tn de tweede plaats wordt opgemerkt dat de nieuwe belastingen het meest zullen drukken op den toch reeds zeer verarmden minderen stand terwgl de rijke aristocratie in het plan ouder gewooute weer met een kleinigheid kan volstaan Ook verwondert men er zich over dat de Koning die in verhouding de rgkste civiele Igat van Europa heeft niet bet voorbeeld geeft van met vermindering van inkomsten tevreden te zgn NAALD PAIIAPLUIS A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam 24 FËBBUABI Vor kn 86 ioo V 103V 70 78 78 l 20 20 66 a 9 6 SVa lOJ l 601 82V Via 105 4 68V 381 9 V 100 104V4 26 617 lOlV 8 l lot 216 1611 96U 1021 lOlV 1341 91 60 811 102 lOl a 170 128V 104 45V 48 134 1421 8 711 1037 135 103 lU a l 108 137 182V 10 461 87V 211 l Va 1081 761 IllVs 104 63V a 18 192 107 1091 lOlll 101 114 117 slotkoera 8 Vi 781 781 201 MiuiiuilD Oort Ned W 8 ldito dito dito Bdito dito dito SV HoNOAB OU Ooudl 1881 S8 4 Italib Inaohrijvlog 186S 81 DoSTiHa Obl in papier 18S8 6 dito in zilver 1868 5 FoETuoAL Oblig met tioket 8 dito dito 8 Vu 2 V EusutiD Obl Oost ia Serie 6 dito Gooons 1880 4 ditobgBotha 1889 4 dito bij Hope 1839 90 4 dito ia goud leen 1883 d dito dito dito 1884 5 Sfakjb PsrpeL schuld 1881 4 Tdikiu Oepr Cosr leen 1890 4 Oec leenlDg eerie D Qeo leenia serie J ZuiD AFB iBP Beo v obl 1802 ft Mexico Obl Buit Sob 1890 e Vbnbzueli Obl 4 oobep 1S81 AusTEBDAU Obligatiea 1861 8Vi BorrUBDul Bted leen 1886 3 i Nbu N Afr Haudelsv aand Arendab Tab Mlj C rti£oaten DtfiiMaataohappij dito Anih Hypotheekb paadbr 4 üult Mü der Yoratenl aand a Gr Hynotheekb paudbr 4 NederlsDdaohe bank aand Ned Uandelmaataoh dito N W li Pao Hyp b pandbr 5 Bott Uypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTBNB Ooat Hong baak aand BusL Hypotheekbank paadb 4 b Ameeiea Equit hypoth pandb 6 ♦ a 1331 l Va 641 70 Maxir L O Pr Lien eert 6 NlD Holl IJ Spoorw My aand Hij tot Bipl V at Spir aand Ned Ind Bpoorwego aand Ned £ uid Atrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito I lTALlB Spooral 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ilal Spwn A H obl 8 PoLBN Warschau Weenen aaDd 4 BUBL Gr Buas Spv M aand S Baltiaobe dito aand nil Faatowa dito aand 6 lirang Dombr dito aand 6 Kurak Cb A w Sp kap aaod 6 Loaowo Sewaat Bp My oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 5 ZuidWest dito aand i dito dito oblig 4 AHBBiKA Oent Pao Sp Mij obl 6 Ohio Il North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Se Bio Gr Spm oert v a ItiiDoia Central obl ia goud 4 Louiav Se NaahvilleCert v aand Mexioo N Spv Mij lefayp o 6 Miaa Kansas v 4 pot pref aand N York OnUrio k Weit aand dito Penua Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn Se Msnit obl 7 Un Pso Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le hyp O K Canada Can South Cert v aand Vbk C Ball v Ie Nav le h d o 0 Amaterd Omnibua Mi aand Botterd TramwegMaata aand Nbd Stad Amaterdam aand 8 Stad Holterdam aand 8 Bbloib Stad Anttverpenl887 2Va Blad Bruaael 1886 2 s HONO Theiaa Begutlr Geaellaoh 4 OoaTBKR Staataieening 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 3 Spanjb Bind Madrid 3 1868 Nbd Ver Bes Hyp BpobI oert 5 881 107 I OSTEK icrEiisr Verplaatst van 5 Febroari tot en met 15 Februari 1894 1 Mei De Hoofdcommiezen der Posterjjen A J H Bacitiene van Dordrecht naar Insp Zvolle L J van Ingen van sGra venhage naar Utrecht De Commiezen der Fosterjen Iste klaaie A N Veillinga van Arnhem naar Dordreht D P M do Celliée Muller van Maastricht naar Spw pk No 2 G Brach van Amsterdam naar Utrecht P M Caland van Groningen naar Spvr pk No 1 De Commiezen der Postergen 2de klasae R L Houffiuk van Utrecht naar Maastricht N 3 van Aken van Zntphen naar Amsterdam H J Lettink van Amersfoort naar Rotterdam G van Wieringhen Borski van Deventer naar Arnhem P F Toa vao Groningen naar Leenwarden D J Hoilam mer van Oldenzaal naar Bozendaal T H van Mears van Sneek naar Tiel D J H van Tussenbroek van Utrecht naar Spw pk No i K Prenyt van Spw pk No 1 naar Zatphen D van der oek van Rotterdam naar Spw pk No 2 J G tan Nanta Lemke van Spw pk No 2 naar Rotterdam W F van Öldenborgh van Leenwarden naar Goos De Commiezen der Postergen 3de klasse J Waale Jr van Ooca naar Qonda F