Goudsche Courant, dinsdag 27 februari 1894

Woensdag 38 Februari 1894 No 6380 33ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Ds Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AÊBonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd U Tan de Velde vaa Anen naar Deventar D J O Beliger Tan Schiedam naar Aueii W O Callenfel an Koaendaal naar VöraTeihage A Wyghe Tan Schildwolde Tan Ooala naar Groningen J G Potjewijd Tan Rotterdam naar Oldenzaal C J Beelenkamp TfU Spw pk o 2 naar Vlaardingeu H H Dumonlin Tan Spw pk No 4 nattr Ameriloor De Commiezen der Poster en 4de klaBBo T Orerdiep Tan Tiel naar SneekT O M Buamann Tan laip Zwolle naar Spw pk No 3 M Pott Tan Spw pk No 3 naar Gioningen D L BUchli Feat Tan Vlaardingen naar S biedam ADVERTENTIÊN Heden OTerleed in den ouderdom Tan raim 62 jaar Mejnffronw HELEKA WILHELMINA MABIA SMITd J H KROM Eiectttenr teitamentair Ocuda 22 Feb 1894 Heden OTerleed tot onze innigate droefheid na een amartelyk Igden onze eenigste en geliefden Zoon Stiefzoon en Broeder JOHANNES in den jengdigen leeftjjd Tan 18 jaren A J TAK MAANEN J F Ti MAANEN geb T D Laan E Gh tan MAANEN J J F tan MAANEN Amiterdam 23 Febrnari 1894 Vraagt een proel v n de echte mm wuN aanbeTOlen door de grootiite geneesheeren Tan het buis Brn Stein Erdo Béoye nabg Tokay Hongarge Te bekomen bjj C van VLIE I CognaefinBoi MARKT 156 1 1 40 de Liter D COGNAC FtN B0I3 nu de Soeiété Anoni me ooi het nheele l ait om hai DKuoile hDeaiinlgtiedon gtiiutig btkciiil wordt geleverd In vei gelde bemande fleBsohon ven Teller tnboud voorrloii ven betetifxl venDr P K vakHAMELROüS UiUlHltend verkrUgbeai bU P H J v WANKQM firma Wed P J MELKËRT Oosthaiteu B U Oouda iu PRAUSCHE STOOMVEEVE KN Chemische WtssoherU II PPE HEIiYiElt 19 Kruiskade Botterdatn GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen floofddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het atoomen en Terren Tan alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoedere Speciale inrichting Toor het atoomen Tan plnche mantels Teeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar da aieawate en laatste methode geTerid Alle goedei n hetzg gestoomd of gCTerfd worden onsohadelyk Toor de gezondheid en Tolgena itasl bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te atoomen goeden ala nieuw aflcTerbaar n 3 dagen te rerTcn goederen in eene week Zeer Uette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Rijk worden door de 1001 aeht 1 Bericht aan het publiek Gebr k M C O H Ë N makea bekend dat door beu vao de zoo fraaie uitgare De volledige Vertellingen der lOOl Nacht met circa 3000 UluitraUën tekst ran GËUA ED KËliLKB eene cieuwe uitgare reraohiJDt in 100 AFLEVEKINGEN a 26 CENT per aflefering n Op deMe nieuwe uitgave worden aan Auixend inteekenaren caw deau gegeven honderd ortgineele Premieloten waarbij vele van eene directe handelswaarde van f 100 tot ƒ 300 Deze loteD geren door bun menigte fan 100 etuks KOLOSSAL VïlEL KANS dat daarop pryzen aUen an 200 000 100 000 BO OOO 8B 000 10 000 eni enz Elk ioteekeuaar ontraogt onmiddellijk ocne aote op formaat segel geteekend door do Uttgevera en door deo ie Hjjmegen rosideerendea Notaria W E HUINIC waarin de 100 premieloten met nummer en aerie vermeld itaan zoodat men elka ia de oooranten voorkomende uittoting self kan controleeren Om elk idéé ran eigenbelang weg te aomen rerkUren da Uitgeven dat de genoemde premieloten ia voHan eigendom ook met de daarop intuuofaen gevallen prijeon aan da lOCO inteekenareu worden afgeataan Zij behonden dus noch da loten noob de daarop vallende aommen zelf maar geven deze aan het genoemde getal inteekenaren bü loting cadeau Atla in deo tusaohentyd daarop gevallen priJEen blijven tot bet einde der inteekening bewaard Alsdan heeft de verloting dor premieloten onder de inteekenaren plnata zooonls dio in bet oertificaat met titel nummer en serie worden aangegeven ten overstaan van den te Nijmegen reaideereuden Notaris W E HIJINK ia wiens bandeu w bovengsnoomde loten stelden en wdlke loten gedeponeerd zijn in den brandvrijen Hceldsr dar Nijmeegsahe Bankvereeoigmg Van En eleaburg en Schippers te Ngmegeu De 1001 Nacht ia bot meest interessante werk over de geheale wereld De r kdom woelde en pracht die in de verhalen der lOOl nacht op zulk eene eigenaardige en bekoorlijke wyze beschreven wordt deden oaa het besluit neineu oin aan de iotoekenaren op dit zoo aantrekkelyke werk eane sobitterende eo aanlokkende kans te geven en do gelegenheid te openen om op gemakkelüke on minst kostbare wyze r k te worden tegen eene betaling van slechts 25 oent wekelyks waarvoor men in 3 jaar t ds een hoogst Interessant en fraat wtirk bekomt en tevens een kapitaal van 300 000 100 000 0 000 25 000 enz enz ksn machtig worden Kansrijker tolieder en biUüker aaabieding is wal nooit bij eenig boekwerk gedaan Bg deze loten bevinden er zich toch die onmiddellijk verhandelbaar zgn voor eene waarde van 100 200 ƒ 800 en meer en de inteekenaren alleen moeten daarvan In het bozit komen 111 Het moge mlsBcbien bavreemden dat wij tegen betaling van slechts 86 cent per week eene eoo in het oog vallende kaos geven en bg sluiting van het wbrk zulke kostbare premies Da rede daarvan Is beuvoudig dat het ons slechts te doen Is bet fraaie boek dat de waarde goed vertegenwoordigt te verkoopen en wij niet zooals de kantoren die daarvan uitsluitend werk maken door combinatie der loten eene winst trachten te behalen Doze loten als premièn te geven heeft sleohts ten doel de exploitatie van een mooi werk te bovorderen Uitgebreid prospectus met duidelgke omsobrijvlug Iq eiken flinken Boekhandel verkrggbaar en bg de uitgevers Gebr E M COHEN te Nginegen on te Arnhem ftctoriawater ui f de VïctoriaJBron te Oberlahnsfein by ns Tafeldrank Van h£ pninklykeffui s der ederlanden Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevestigd te Rotferdam Zuidblaak 8 De Zwitsersehe PUlen van den Apotheker Rich Brandt ielert 10 Jaren door Frofessoreii prMÜMwenda SeneeshMren en door het Fabliak toegepait en aanbeTOlen üt goedkoop aangenaam leker werkend en oniehadelljk GeneSS OD HuiSImddel BeproeU door Pnt Br H Vlrehow awign flM Dr t Frerlehs B ign m V Oletl wtoetai lÊHmÊlÊ v Scanzonl wariuira Reelam uipng tl BSdalZSI Wtt Kmmiugn V Nnatbamn wmuk SÜ Ki i Zdekauer at PMniwrg Hertz AnMntan JeS B I HSS Soederstadt Kum T Korezynakl raw 3 Tr TWÊk Lunbl wm ii u Brandt KUMMburg HH 4 w S Forater BlmlKghiun kwalen der lever Iaat van ESM R r aambeljen tratren stoelgang voortdurende ver K PfS H stopping en den daaruitToortkomendfl ongesteld jOjgg heaen isoaIb lioofdpijn duliellgkeld benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetluat enz Die Zwitsersohe Fiilen ran den Apotheker Bicbord Brandt worden om bare achte werking door Trouwen gaarne ingenomen en aijn te Terkieien boTen de scherp werkende Zonton Bitterwater DroppeU Ueugsels eu V Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen wordt men er den handel vitiien en Ter toigen dat het etiket hoTenstaasde aflteeldiog een wit kmia in een rood T6ld en de haniltee ening Bohd Brandt draagt Hen moet daartoe de om de doos gerolde gebmiksaanwijaing er afiiemen Ook wordt men er in t bijsonder op geweien dat de Zwitsersohe FUlen Tan den Apotheker Bloh Brandt dis b ie Apotnekera verkrUgbaar lijn net Koopenae puDiiex legen oearog ie DssonerineD w r nog hl hot b sonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersehe PiUeo in lijn gebracht die op bedriegelijke wijie er bijna evenzGo Terpakt lijn als de echte Daarom moet men bij den aankoop zich orer Dl Storingen In da IBm hbmBI O nderbulks organen alleen hi dooien i 70 Osnts geen klunere dobijei Terkccht worden Boofddepot F E Van Santenkolef te Rotterdam Kraepelien en HolnCs IQiiina LaocheQMlfAÏo n E is dr meest Krachtige en VersterkeDde KINA WiJIV aanbeTOlen door tal Tan binnen en bnitenlandaobe geneesheeren Bekroond met BEKEN DIPLOMA en QODO£N MEDAILLES Verkrggbaar in flacons i f 1 90 en i Depot te Qouda bg den Heer L TL TBEFE Apotheker voorheen C THQI Kraepelien Holm Hofleveranciersi Zeist Ondergeteekende beriobt bg deia dat de GOUDSCBE BROODFABaiËK sedert ruim 27 jaar gevestigd is en lilijft op de Spieringstraat F No 81 De geannonceerde Broodfabriek is de Troeger genaamde KOBESBLOEM H J NAUW De NIEDWB LONDON doethetgrgze Haar binnen enkele dagen Terdwfnen maakt het glansrjjk en zacht is onsohadelgk tooi de huid en Terft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen Terkrggbaar bg J A CATS in den Papiermolen Gouda PüLBXj a Naar buiten franco per post 15 et per flacon booger TE PARIJS Zenden gratisin franco het praohtiff geïllustreerd IIK AIMI Hft nederlandschen of franschen tekst beraitende de afbeeldingen der laatst ultgdtomen modellen voor het Zomepaelzoan tui kleederen hoeden enz TOor heeren daniM en kinderen op geflankeerde uarraag aan E JULES ULÜZOT k G PARIJ8 Stalen van z den wollen en katoenm itofTen laken enz enz worden eTeneeni franco toegezonden doch men gelloTe daar Toor de soorten op te geven en ongereer dl rtjzen te hepalen Dit album bevat tevens de Inliohtingttl welke voor de goede en prompte uitvoeri gra der bestellingen benoodigd jn Bettellmgen van SS francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 fhilie oraefit tnoiij oan Inkomanda nohttn in aiU plaatien van Nederland aan hult bêzond De klanten hebhen geene formaUteiteo TOor de inklaring of andersints te venruUtn daar ons rétxpéaiUihül t9 tozêodaat Ifom Brabant daarmede belast is f Sf t FDIEE OUDE SCHIEDAMMER GEHEVER Merk NIGHTOAP Verkrügbaar bU M PEETEl Jz K B Ala bewijs Tan echtheid is oAobet en kurk steeds voorzien van dan naam der Firma F HOPPE berattende de gealachten der aelfat naam voorden be neTens eene korte rerkbuing van de moeitgkate daarin Toorkomende woorden Tolgens de nieuwe Spelling van Dr M Dt VRIES en Dr L A ra WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrggbaar bg A BRINKMAN ZN TiemAeweg Advertentiën intX eBinnen mBuitenhtndtehe Cou ronton worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Boreau van A BBINKMANan ZOON te Bmtda Oeoda aaalpersdnk Tan A BanuuM k Zoon BINNENLAND GOUDA 27 Febrnari 1894 Binnenkort sal de heer T O O Valette lid der Tweede Kamer in de vrijzinnige kiesvereeniging Burgerplichtc alhier als spreker optreden met het onderwerp De opvoeding der vronw nit de lagere klassen en de sociale qaaestie c Op de alphabetische voordracht voor gemeentO ontvanger te Üchoonhoren komen voor de volgende heeren Ninaber ie Helleudoorn en Versloot te IJaelmonde Bjj kon beslaii is tot burgemeester van Zoetendeer benoemd C L J Bos secretaria dier gemeente en burgemeester van Bonthuizen en Tut Zegwaard De plaateelgke commissie van toezicht op het lager ouderwya te Hilrersam heeft besloten aan den gemesateraad voor te etellen de verordening voor de schoolcom missie zoodanig te vgzigen dnt het mogelp wordt aan het zestal hraren leden van haar college twee Tronweiyke leden toe te voegen Kvenalfl dit Jftir retfds eenige Jaren achtereen plaats had zal ook dit jaar van ieder der bezetÜDgsbataljona der infanterie gedurende de zomeroefeuingen van het korps genietroepen van 27 Juli tot 4 October by dat korps worden gedetacheerd 1 luitenant X aergeaot 4 korporaals en 12 soldaten ten einde daarbjj geoefend te worden in piouierwerkzaamheden TOor zoover die van vestingtroepen kunnen worden gevorderd Den onderofficieren en manschappen zullen gedurende dien tgd in de kazerne van het 5e bataljon 5e regiment infanterie huisvesting en voeding worden verleend Naar men verneemt zijn de rolgende officieren voor bedoelde oefeningen aangewezen De le luit jhr H M van der Goes van het reg grenadiers en jagers de 2e luit H E yan Eek van Ie reg inf de le luit P J L B van Batenburg van het 2e reg iuf de Ie lait M J Kanaar van het 3e reg inf de Ie luit H J Iwes van het 4e reg inf de 2e Iuit baron £ H van Itl rsum van het 5e r inf de 2e lait J P M Soer van het 6e reg inf de 2e luit A J V de Booö vao het 7e reg inf de 2e luit H O Po t van het 8e reg inf ü D PEVILLETOX PEIirSES VERA 8S irWij Bohieteo beden oiet Briitui I sprak hij bet trouwe beeit teeder Uefkozead ffKoni vg willen ODM wereld eeneo groet breegeo t Welk een woudarwereld I Welke eene Boheppings E raoht waar de oatuur ala een teiu onbeneveld inderoog tot den Ëeuirige omhoog ziet Den fapad aan zgn z de aohreed de ktuixenaar onder de groene takken waaromheen zich een honderdvoudig blad en blMmenleven alingerde langzaam voort Hoe het bier sohiltert en bloeit in de praobtigste Uenreu I Hoe het hier geurt en ademt en do meDicheaïiel beloovereud in de zoetite drooman wiegt Plotseling zonder tooht of wind ging er een eigenaardig getuid door hut stille woud zooals het in de tropen naderende stormen of onweer vooraf ptragt te gaan Ah Brutus 1 riep de jager we zgn overrompeld t wordt tyd met spoed een onderkomen te zoeken De hond drong ziofa angstig tegen z n meester toen plotaeting een verblindende blikaematraal nederBChoot die dadelijk gerolgd werd door een krachtigon donderslag welke het wond van echo s weergalmen deed Lang en iwaar rolde de donder voort wd Dit jaar voor het eerst worden op de pupillenschool te Nieuwersluia geene nieuwe leerlingen meer toegelaten De ophefBog der school kan tegen 1896 worden tegemoetgezien Uit de staalwaterbron in de HaarlemraBrmeer zijn in een jaar 120 000 flesschen getapt en verkocht waarvan 7524 io Januari j I zoodat de aandeelhonders nu al over t eerste exploitatiejaar 5 pCt dividend krijgen In Angnstas zal men beginnen met deu bouw van een Kurhaus te Haarlem waarheen het woter door een bnizenleiding zal worden gebracht Een groote brand heeft te Napels de A1gemsene magaz nen vernield Twee braodweermannen en een politieagent kwamen in de vlammen om het leven De schade bedraagt 250 000 Sedert Jiot verbod van varkensinvoer uit Nederland in Duitachland tracht men bgna dagelyks biggetjes over de Liraburgsche grenzen Pruisen binnen te smokkelen niettegenstaande zulks dikwerf mislukt Zoo werden de vorige week even buiten het greosdorpje Tuddern een 20 tal en Maanlagavond niet vor van Schinveld 18 stuks biunengeamokkelde biggetjes door Pr gendarmen aangehouden en aaf nimmer wiederscfanc medegcvoerd Uit het verslag van eene gemeenteraadszitting te Stratum blykt zegt De Gemeentestem t dat een der wethouders aldaar iezen noch schrijven kon Door de IJaelstoomtram die gisteren te 4 30 van s Gravenhagö naar Leiden vertrok is naby de Wykerbrug een man overreden dïe eenigszina doof was De man was terstond een l k De nitvindiug van de Bell Telephoonc is sedert deze maand publiek eit endom geworden daar de termen gedurende welken dit toestel in de Yereenigde Staten van Noord Amerika wetteiyk werd beschermd ia veratreken Een ieder kan thans deze nitstekende telephoon vervaardigen De Scientific American deelt eenige belangr ke bgzonderheden omtrent de constractie mede Het strandjutten is op de eilanden gelijk men weet gewoonte geworden doch in den diepe duisternis omgaf den jager Tbana loeiden de stormen als ontketende monsters reten de boomen uit den grond op met krachtige stooten werden de kruinen heen en weer gezweept en door elkander geslingerd en gewoeld de bliksemetraten sohoten en kronkelden als vurige alangf n door de zwarte donkerheid en de hemolaluizen zon den bare wateren kletterend schuimend en bruisend op de wildruigcbeode boomen neder welker alammen krakend dooreenvielen met de wortels uit de aarde geaobeurd Alle gedierte sobrikte op en het angstgeaohreeuw oversterade het oproer der olemonten en van boven en van benetien brulde het ala de eobo van den cbaoa terug Deu oogenblik had de betooverende aoboooheid van den Iropennaoht in ontzetting en verderf omge keerd en de eenzame meuaob die daar te midden dier vernieling onmachtig nederzat gevoelde de almaoht des Soheppera in het kloppende bart 9nel gel k het opgekomen waa trok bet vreese lijk onweder at Nog regende het uit de sidderende toppen in zware droppelen op den bodem dea woads maar reeds schemerde het terugkeerende tiflht door den cimrtea wolkennacbt en mot vreugde stond de wandelaar op om den raorgen te begroeien Met eene soort wilde woeato vrengde had de man het ontzettend aobouwspel gadegealogen In dat oproer der elementen in die veratoring der natuur scheen hg behagen te scheppen en of bet hart ook hooger klopte bij het aanschouwen der demonische krachten of de ziel ook de nabijheid raa den Eeuwige gevoelde toch teekende het koene oog geen vrees bjj iloot het ni t voor dt vurige IJl I waaÊ BB BÊoam laatsten tyd ging bet daarmede al wat heel erg Van het op Terschelling gestrande Russische schip Kosa was zooveel hout weggehaald dat de tuaschenkomat der rgkspolitie noodig geoordeeld werd Dinsdag 13 dezer werden de brigadier van Franeker en de rijks veld wachter van Harlingen naar Tersobelling gezonden tot assistentie Na aankomst van deze ambtenaren was er geen menach op het strand te zien maar toen de volgende dagen onder geleide van tien burgemeester en den gemeen te veld wachter n onderzoek naar het vermiste hout werd ihgesteld bleek het dat er 1300 stuks planken van verschillende afmetingen in alooteu onder den grond en in het duin waren weggestopt Kaar verzekerd wordt zgn II Zaterdag door den gezagvoerder van het gestrande schip 700 planken berkeid terwgl de overige hoogst waarschüniyk afkomstig zyn van het in December gestrande schip Dannebrogi Tegen eenen landbouwer moet proces verbaal z n opgemaakt In de zaak van de uitgifte der valsche bankbiljetten is onlangs het gerucht verspreid dat de hoofdcommissaris van politie te sGraven hage een telegram van de politie te Leiden houdende bericht dat een der verspreiders vermoedeiyk naar den Haag was gegaan niet de noodige aandacht had gew d ja die depêche gernimen tgd onder zich zon hebben gehouden alvorens de noodige maatregelen te nemen Het is gebleken dat dit bericht geheel bez den de waarheid is en tevens dat de hoofdcommissaris het telegram dadelijk na ontvangst in handen gesteld heeft van de centrale afdeeling der recherche welke even onverwijld de maatregelen tot opsporing van den geaignaleerde en tot bet opmaken zijner peraoonsaauduiding heeft uitgevoerd Dat de verdachte R aan het Holl spoorstation op het punt van naar Brussel te vertrekken door de twee aan het station dienstdiende politieagenten eerst werd aangehouden op auuwyEing van de heeren uit Lelden die hem nagereisd waren schgnt het gevolg hiervan te 7Ün dat de afdeelinga commissarissen met het verzoek tot opsporing in een belangrijke zaak als deze niet waren in kennis gesteld het eenige dat als een verzuim zou kannen worden aangemerkt zoo daarvan by de groote haast waarmede in deze moest worden en werd gehandeld al sprake kon z n In China staat een jongentje van 3 jaar terecht w ens moord met eene schaar gepleegd op een ander kind van zeven jaar De bliksemvlammru hij kroop niet iaeen voor don adem tier titanisohe machten waar tegenover de hulpelooze monsoh ata een zwakke apeelbat staat Deze eenzame raan die reeda ontelbare malen zulk eeu onweder aansohouwde vreesde den dood niet bb kende noch huivering noch boven maar jubelde bij het verhevene bg het Goddelgke in welke schaduw bet mensohenlevea en het msu ehonbedrijf hem nog ellendiger en verachtelijker sobeon Langzaam met don zekeren blik van een Indiaan kwam hij weer terug op het amalte pat dat zgne bijl gebaand had en dat hij dagelgka breeder trachtte te maken Met Brutus aan de zgde durfde hij het wel wagen af te dwalen van zijnen weg was hij vrij zeker in het tooveraohtig labyrinth dal reeda zoo menigeo waaghals den dood bad berokkend Plotseling atoeg de hond aan en btaode ich jankend eencn weg door de bloemenslingeringen Zgn meeater volgde niet wetend wat er gaande waa Wat ia het lïratus P Ahl De jager bleef als versteend staan toen hij ontwaarde dat de hond een ter aarde liggend wezen besnuffelde en daarna zgnen roeeator aanzag Aarzetend trad hg dichter bg menaohen lobuwde bij had hij ainds vele jaren ontvlodao en slechts nu on dan eenen Indiaan veroorloofd zijne hut te betreden ala deze zoon der wildernis bem de noodzakelgkata leveosbehocAen uit de verre stad gehaald had Dit eehter was een blank gelaat een man met blonde baren en blonden baard die verward om zijn hoofd slingerden een man die bewegelooa aan dea machtigea itam van een Ingaboom lag Was familie van den vermoorden knaap eisoht thans den dood v in den baby moordenaar ofschoon het volstrekt niet is aitgemoakt dat deee schuldig is Men vond hem met de sohaar in d4 handen en de andere knaap lag schreeuwende op den grond Het kind Is opgesloten ïn eene kooi draagt een rood moordenaarsbaatje en ia met een yzeren ketting vastgebonden Dat agn Chiueesche zeden Btj de vertooning van het Zommerreisje van mynheer Perriohon te s Gravenhage stootte mevr Chr Poolman Vrydagarond tegen een hinkenden schoorsteen mantel j die omviel pendule en caudelabres in zgnen vat medesleepende Zoo ieukjes maakten z en de Boer van dit incident eene episode van het biyspel dat een provinciaal er stellig zon Eyn ingeloopen £ en huis hecht en sterk declameerde Christien Poolman in advertentiestyi En de Boer meer in den toon van het stuk verweet haar dat zö mevr Perriohon niet verplicht was den boel stuk te gooien uu ze zoo pasvandereiB thnis waren Inmiddels had een der andere medespelershet ongeluk hersteld Het publiek applaudiseexdede handige acteurs Vad Eene tragedie Een paar dagen geleden overleden t Papendrecht in deazeUdea naoht Jan Groen en zyne vronw Jan Groen was tot op middelbaren leeftgd arbeider Een organisch gebrek had hem toen voor handenarbeid ongeschikt gemaakt waarom hg zgne toevliacht had genomen tot eenen kleinhandel langs de huizen in stokviach zoutevisch enz Gedurende vele jaren kwam hij zoo langs deu weg meestal vergezeld van zgne vrouw die hem dan behulpzaam was Zoo boerden die oude lieden den strgd om het bestaan dïe in gezonde dagen niet te zwaar viel want het paar had weinig behoefte en geen kinderen Doch de winter kwam met zgne koude en ongemak Bovendien genoot de man eene zwakke gezondheid terwgl de vrouw in de laatste dagen ernstig ziek was In en bewusten nacht nu overleed plotseling de man en trachtte de zieke vrouw nog de hulp van buren in te roepen Ze had althans haar woonvertrek verlaten en aan de dear geklopt van de woning in hare onmiddellgke nabgheid Doch toen de bewoners de denr openden vonden zg in het nachtelgk dnister de vrouw dood voor hunnen drempel liften en ontdekten spoedig wat baar in haar uiterste nog nur bnitto gedreven had bU dood De kluizenaar stiet een ongoduldigen zucht uit voer met de bruine hand door den langen baard en zette voorzichtig het jachtgeweer tegen eenen boom waarna hij zich tot den bewegeloozen vreemdeling ederboog en z n oor aan dlena mond legde hDo storm heeft hem nedergeworpen ali de blikaem hem niet geheel gedood heeft mompelde by verachtelgk garrnzBltg gezell hoe waagt gg u in de nabijheid van den Almachtige als Ziijn adöm n reeds nedervelt P Hij haalde onwillekeurig eeoe flesoh te voorschijn en trachtte den armen man een weinig wija in de keel to gieten hief hem toen met kncbtigen arm omhoog en plaatste bem in zittende houding tegen deu boomstam Nu begon h alte pogiogen aan te wenden om de leveosgeeaton weMr ap te wekken Na een half uur toea hij bereids alle hoop had opgegeven en zich in zijn hart verheagde dat een levende btanke hom niet kwam storen in het eenzame leven nadat hg den ongelukkige reeds onder oen eerbiedig huiveren voor dood had ter zijde gelegd ademde deze uit do diepe borst zacht op en opende de oogen verward verwilderd ontzet als ia eenen droom om zich heen starend ffCaramba riep de jager versobrikt terugdeinzend ifik hield u daar gy niet luisteren wildet naar mgne altea behalve caobte behandeling voor eeu dood man I De herleefde vreemdeling keek den jager in de donkerheid dea wouds nog altijd droomend aan en kwam eerst langzamerhand tol de erkenning van zgnen toestand