Goudsche Courant, woensdag 28 februari 1894

No 6514 Donderdag 22 November J804 33ste Jaargang Geachte Lezers leest onderstaande Het is de ondergeieekende door de groote omzet die hg jaariyka van zyne PaUcetten heeft weer gelakt voor een klein beetje geld veel te leveren Het grenst aan het ongelooflijke wat men nu weer voor een gulden ontvangt leder die al eena een Pakket van den Boekhandelaar W M HEUL Hamburgerstraat tt ï frccW heeft ontvangen weet dat het geen bluf is maar dat hy jaarlgka iets degelgka voor weinig geld levert Nu weer zendt hy franco door geheel Nederland voor eene gulden het volgende Pakket fiOüMHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs j er dne maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaii 1 5 regels k 50 Centen iedere regel mee 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De meeate dezer boeken zyn geïllustreerd Deze twaalf nommera worden voor den spotprys van 1 zegge Xlen Gulden opgeruimd Men zende spoedig een postwisaei ad f 1 waarop staat Opruiming W M HEUL Hamburg erstraat UTRECHT Waarom word ik van mijn senuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hat is niel zeldeo dat geaeziog aanbrengende middoleD toe ralli ontdekt worden die ia de handen van een bekwaam geneesheer een goed auccsB hebben Wat niet Prieanitz de geleerde vestiger eer valerkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord roor do ladende manschheid geworden ia den eenvoudige boor P He ft niet een 2weedach majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurren reeds minder noodaakelyk heeft gemaakt en tbana gemeengoed van allo geneeaboeren begmt te worden F Ook op bet geoied ter beperking van Eeuuwziektun begint er licht te komen en ook bier ii een weg geopend geworden die op de eenvowligite en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zyn da sedert jaren ou eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen soo als bijvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Er zyn vele menscbuu die nooh ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zich ia Hohaam en ziel allea behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordein ea fioo zich zelvcn en anderen tot last zijn eonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeseijke Vugst of door droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn oongentie zwakheid van geheugen oonulzeD en toevallen Eindelijk lyden de rgsten onder hen aai verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die meu op eiken leeftijd onder elk geslacht on eiken stand vindt ziju zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwjjze van onzen tijd Wie tot eene dezer categoriën van lijders baboort ea ingelicht wensoht te worden over di wer king aenei nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam H CLGBAN Co Ueiligeweg 42 Rotterdam F E van NAIVIEAI KÜLFF Korto Hoofditeeg l trecht LQIIRY PORTUiK Oudegracht b de Oaardbrug F 22 voor wien eeu onderrichtend gesohrifije over Zanuwziekten eu Beroerte Voorkoming en Genezing gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt I I II HÈ v Patent H Stollen Iromtrltt fflHHtiLi B uneolleli I P Fi kilioBii t vt grosse Erfolg tien WQrRUM nstft Patent H stollen wruniui hst Mui zu var tohMmen wertfUosen Ifach€ihmungmi itgaban Hui kaufe dsher unUfo stets scliarfen H StoUmi uur ron um dlnei oder In iolohan éltenhuKlIungeti la dtnm uatêr PlakMt wit nebinitihettdj aaigehinit kt n eMistmt md ZeugnUte iMOt imd fraMo drikicade te Ajusterdaca naar het booMtelegraafkantoor aldaar en D Ë Q Laan van het hoofdteiegraafkaatoor te Amsterdam naar het bgkautoor aan de Prins Hendrikkade aldaar de klerk der telegraphie van de Ie klasje J D SfceUeaboom t delyk werkzaam te Gorinobem naar Rotterdam Verlof verleeod wegena ziekte aan den commies der poster en van de 2e klaise W Bovens Greve te Amersfoort tot 28 Februari 1895 aan den surnam rair der posteryen 0 Koedam to Tiel loi 31 Jaaanri 1895 Ontvangen een GROOTE 80RTEBRING Dames Heeren en Kinder PARAPLÜIES A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 1 NOVEilBBE Vor kra 92 lOlVs 1017 9 l 78 801 80V 84 85 78V 5 a 95 alotkoera say 101 80 80 86V loav 68V 86V 6V 8V 109 69 y 40 y 100 100 86V 730 667 101 73 loiv 811 ISO 78 loa 101 141V 98 J I 87 108 99V 190V 187 Vs 103V BSV 187 100 Vl l 102 98 103 l l 66 4 a lOOVi 142 184V 11 90V 7V 13 mv 78V noy 1087 38 60 194 171 108 108 loay 108 Ji V 186 94V 42 106V losv NlDimuND Oort Ned W S ï i dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoKOi OM Goudl 1881 88 t It lib InsohrijviDg 1868 81 5 OoflTBNB Obl ia papier 1868 6 dito inriher 1868 5 fovtxi At Oblig met tiDket 8 dito dito 3 HuilANl UbL Ooit Se Serie 5 dito QeooDt 1810 4 dito bij Eothi lSSt 4 dito bg Hope 18S go 4 dito io oud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 itxva Ferpet lohuld 1881 4 TVSKIIJ Gepr Conv leen 1890 4 Oeo leeuiag aerie D 40V Geo leeoiDK serie 0 ZpidAfb Hsp Ree y obl 1898 B MlliÏD Qbl Buit 3ob 18tO 6 VlNïZDBLA Obl 4 oabep 1881 A 1UTI1DUI Obligetien l 61 S i KoirnDUl Sted leen 1886 3 NlD N fr Utcdeliv aaud A eadBO Tab My Certifioatea DeaMaataohappü dito Arnk Hypotheeltb paDdbr 4 CuIt My der Vonteni aand Or Hypolbeekb paadbr 4 Nederlandaehe bank aaod Ned Uandelmaatiflh dito N W Il Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hjpotlieekb pandbr 4 Utt Hypotheekb dito 4 OoeTiK Óoit Hopg bank aand ElisL Hypotbeekhank pandb 4 Ahuiia Bquit bypoth paodb 6 48 62 Maiw L G Pr Lien eert 6 HtB Holl IJ 8poor M i aand Mij tot Bipl St Spw aand Nedt Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito S tlilIlSpoorwl 1881 89 A Dobl S 6 108 66 7 IIV 68V 18V 74 Zuid Ital 8p mg A H obl 8 PoLBK WarseUau Weenen Baiid 4 Ruil Gr Kua Sp Mij aand 6 Balliaoba dito aand Futofra dito aand 5 Iwaag Dombr dito aand 5 Karak Ch AMW Sp kap aaod i Loaoiro Bewast Sp Ui oblig i Onl Vilebik dito oblig 6 ZnidWeat dito aand t dito dito oblig 4 108 A aBnu Cent Pao Sp Hij obl 6 Ohio k North W pr C r aand dito dito Win St Peter obl 7 Danrer k Bio 6r Bpm oert v a IllinoU Central obl in goud 4 LoaiaT k NaahvilleCert T aand Mexioo N Bpw JUj lehjp o 6 Mlia Kanna t 4 pot pref aand N ïoik Ontario k Wett aand dito PoBoe Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn fc Manit obi 7 Un Fao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Got Ie hyp O 6 IDlMlDX Can 8outh Cert T aand Vbs C Hallw k Nav le h d 0 O Amaterd Omnibua M aand Eotterd TramwegKïaata aand Nb0 Stad Ameterdam aand 8 Btad Uotterdam aand 3 BlLSlB Stad AntwerpenI8S7 S a Siad Bruaael 1886 2 l Ho o Thoiaa Regullr Geaellaoh 4 OosTBNR Staataleening 1860 5 K K Ooat B Or 1880 3 Sfanji Slad Madrid 8 1868 V r NBii Bei Hyp SpoW oerl 4 44 BurtcerlUken Stand GEBOREN 16 No Maria AngaataGbrtrtida oader M J J A de Graaf au G A M Stubbé 17 Neeltje ouders J van dorPool en C ran Ea 18 Willemina Dina oodera E vao der Laan en W D Holster LeoDora CaroHoa ondera T Laurier en C L B aat 19 Johannes ouders J Verbnrgen P Spel 20 Alberlus ouders P Lafebefen C Ooms OVEKLEDEN 1 § Not 6 J C K ptyo 23 j 19 K van der Hce 18 i M Doornik wed tbu P ran Loou 78 j Haastreoht GEBOREN Gerrit An hoDins ondera A Homborg en C Straver GEHUWD M Huurman en J Sloijs A Praneker eo G Tan DeUt VlUt OVERLEDEN J van der Hoe 50 j Zevenhuizen GEBOREN Wilhelmina Hendrik ondera H Tuiozaad en P van der Sterre Arie ouders H de Koning en N Tan Wildenborg Johannes Diedericua oudt rs N H Crone en J Treurniet Tryotje ouders H Bakker en H Honweling GEHUWD J J Degenhardt en M lan Ede ONDERTROUWD D HaTenaar en A J van dfn Dool M Jongeueel en C Tan Tol ADVERT£NTI£N Heden overleed na een geduldig lyden van 3V jaar onze innig geliefde eenige Dochter en Zuster GIJSBERTHA JANNETJE CORNELIA in den ouderdom Tan rnim 23 jaar Die ons gezin keunen zullen beseffen hoe smarteiyk dit verlies Toor ons is Uit aller naam A KAPTIJN öoiida 18 November 1894 N B Verzoeke van rouabehlag verechoond te blijven Afsluiting passage brug bfl MoeroapelleajdZuMpaapolder BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Moercapelle brengen ter openbare kennis dat de PASSAGE over de ophaalbrug oier de Ringvaart van den Zuidplatpolder nabij Moercapelle in verbinding met den Hoofdmiddelweg van dien polder zal zfln afgesloten van af 26 NOVEMBER tot 1 DECEMBER aanstaande dat gedurende dien tfld de scheepvaart aldaar ook eenigzins zal zyn belemmerd en dat in de passage voor voetgangers zal worden voorzien Moercapelle den 19 November 1894 Burgemeester en Wethonders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Vi DBE PLAS Vis GRIETHUJJSEN Open bare V rkooping TB ten overstaan van den Notaris H GROENENDAAL OP DINSDAG 27 NOVEMBER 1894 des voorraiddaga ten 9 ure aan het Militair Hospitaal aan de Karnemelksloot vAir Een in goeden staat zgnde Ontsmelting soven bizouder geschikt voor LAK WERKERS BK bniten dienst gestelde HOSPITAAL GOEDÉREN En daarna aan het lokaal wjk K No 2i2 aan de Peperstraat VAN eenen Inboedel en verdere lichamelijke roerende Goederen waaronder eenige verbeurd verklaarde Goederen Te zien daags voor de verkooping aan het Hospitaal van 2 tot 4 uur en in de Peperstraat van 9 tot 12 en van 2 tot 4 nnr F ÖiieBaiiketletters 80ct dik St Nicolaas Gebak te bekomen in de van ouds vermaarde Siroopwafelbakkery van L M DE GOEDEREN Korte Tieiideweg D 18 Gonda Bed Boekwerk Een verhaal roor kinderen door Benoni Een boek met Christeiyke Voordrachten De Dienatknecht Een verhaal op waarheid gegrond Die op den Heere vertrouwt zal niet beachaamd uitkomen BohntM Mrkai Op Eoaa Villa Door kruia tot kroon Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZeUbevlekkinff Onanie en geheime uitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG HoUandsche uitgave met 27 aib Prga 2 ffalden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevelgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in po8tzegels f en in eiken boekhandel in Holland Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath Letterknndigen Maandelijks verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kotommen prachtige lectuur als Ilomans NoveUen Illatoriaehe Verhalen Poëxis Mlerlei Itaadselê Logogrief Sebas enz enx voor den zeer lagen prü van 6S CMST per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle mundschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS DiTOIVKE s BoaCH Een verhaal naar het leven door Benoni Luther in de Herberg £ en verhaal uit den 80 jarigen oor log Zea mooie plakplaten Q Ühriateiyke Nieuwjaarakaarten De prachtige Chriateiyke Scheurkalender de Waarheidsvriend voor hetjaar 1895 Een fatsoenlijke WERKMEID die nog eenige dagen disponibel heeft wenadit gaarne die dagen te zien aangevnld hetz in de haiabouding aU werkater en voor winkelwerkzaamheden dea Donderdags Adrea onder No 236 aan bet Unrean dezer Courant Van af 22 NOVEMBER a a zullen w ter gelegenheid van het éW Nleolaasfeest een Tomlsola zonder nieten houden 25 Gent het lot Bijzondere mooie prgzen dit jaar Terenaontvangen de Nieuwste Heeren en Damesdassen Gez HERMANS Spieringstraat F No 18 i TANDARTS LION BLITZ Nieuwendijk 241 Eerste huis r d Dam AMSTEHDAM maandags Woensdaga en Vrifdaffa tu 10 tot 3 uur TB C0N8ÜLTEBBEN Markt 1S4 Gouda Oouda Snelpendruk fin A Baimiuii k Zoo BINNENLAND GOÜDA 21 November 1894 Naar wg vernemen belooit de Feesliuitvoering der Zang vereen igi o g lApoUot op Zondag 2 December a a een voor onze gemeeute zeldzaam kunel enot Deze uitvoering toch zal de eerste zijn na Apollo a 25jarig bestaan en opgeluisterd worden door de welwillende medewerking van den bekenden en terecht geuoemden Teborzanger den heer Job J Kogmana te Amsterdam Genoemde heer zal de hoofdpartijen zingen in het twee of drietal schoone werken dat dien avond ten gehoore zal gebracht worden en waarvan wij het programma binnenkort onzen lezers hopen mede te deelen Daar de uitvoering op het tooneel zal plaats hebben en daardoor mfer ruimte in de zaal Kaustmin beschikbaar wordt heeft het Bostaur van Apollo besloten HH Leden der Sociëteit 0n8 Genoegen f met hunne Dames voor zoover de plaatsruimte toelaat te introduceeren voor den op het programma te vermelden toegangeprya Wie van het te verwachten genot profiteeren wil ebI daa wel doen eich tijdig by de leden Tan het Beataor der Zangvereeuiging van toepangtbewijzeu te voonsïen daar deze elechts Ut beperkt getal beschikbaar kunnen wolden Wy herinneren onzen lezers dat de TooneelVMntelting door de Onderofficiers Societeit Eensgezindheid € ten voordeele van het Lom bokComité Zaterdag a s plaats heeft De uitvoeriog de vorige week gegeven wiieed voorstelling voor de leden en enkel genoodigden Toegangskaarten z n nog rerkrggbaar in de Sociëteit 0n8 Genoegen c Heden deed zich een geval van Cholera voor 1 g de vrouw van de aluia en bragwachtei aan de Nieuwerkerkache Laan te Nieuwerkerk a d IJsel De arrondissaments rechtbank te Rotterdam veroordeelde giateren o a W J d D 38 jaar varensgezel te Bleiawgk wegens beleediging van een ambtenaar in functie tot 5 dagen gevangen iestraf H V d 8 44 jaar zonder beroep te Gouda wegena bedelary te Reeuwgk tot 12 dagen hechtenis Tervotgens werd behandeld de brutale diefatal te dezer stede en wel die van G v d V 3X jaar boratelmaker te Amsterdam Hem FEVILLETOJM B T Uit het Zwetdtch door C BUKMAN 89 frik zal dien gaarne aDuemen Gij spreekt met zooveel vuur dit het een geaoegen is o aaa te hooren De kiesohheid moeit u verbieden dit huii ts bezoeken Mijae kiesohheid verbiedt mg dit niet en daarom kom ik hier Da vrouw vaa den proost rerzoobt Arnold eene wals te spelen om daardoor aan de jeugdige leden van het gezelioliap de gelegenheid te geren tot dansen ea de opletteodbeld ran SUen eo Kuno af te trekken Eenige oogenblikken daarna zat de laatste Boo eene apeeltafel en gaf zich geheel aan bet spel over tot dat Ellen eene wals met graaf Graaakjóld begon Zy hoestte onder bet dansen en bracht meermalen dea zakdoek aan den mond ffVoelt gü u niet wel P vroeg Graoakjöld toen zij stil hiidden H i boog ziob naar ËUen en zag haar onrastig aan Ellen glimlachte en antwoordde dat de hoest niet veel beteekende Kuno zag dit alles en speelde ilecht Het bloed gloeide hem in de aderen Hij legde tjJDs kaarten neer stond op en plaatste lioh ia de dioTt om Stlen boiohonirea en haar door werd ten laste gelegd dat hij in den nacht van den 20 op den 2180 Auguslua jl t Gouda te zamen en in vereenigiog metCornflii Postma uit den winkel van W J vau Leeuwen waartoe zg zich na oppnachuiving van een raam door iokliuiming den toegang hadden verschaft met bet oogmerk van weder rechtelgke toeeigeiiiog zou hebben weggenomen zes gascomforen twee ketel een Jioeweelheid branders eo drie gutta percha slangen alles toebehooreode aan gwmelden W J v Leeuwen of genoemden C Pottma ea zulks nadat den 30 Mei 1891 op hem is teu uitvoer gelegd een gevangenisstraf van acht maanden heui wegens by herhaling gepleegde verduister in i opgelegd b arreat van bet gerecbtahof t Amsterdam van 26 Mei 1801 De beklaagde ondervra d legde een volle dige bekentenis af By deelde mede dat hij Posfma in de gevangenis te a Boach bad leereu kennen en dat by liem half Auguatoa te Am sterdam weder ontmoet had Zy gingen daarop samen weï4t zoeken en kwamen zoo in Gonda waar zy in de Spieringstrant een wiukelraam zagen opens aan dat zg geheel opaohoven om toen eeu kaars aan te steken en de veraohillende in de dagvaarding genoemde voorwerpen weg te nemen en in een zak te doen Alsof er uiets gebeurd waa schoven zy toen het raam dicht eii wilden zy zich met hun buit uit de voeten maken toen zij op den Langen Tiendeweg een agent ontmoetten die hun ta voren op hun vemoek deaweg naar Rotterdam had gewezen en wiens bevreemding het wekte dat zfl nu uit de Spieringstraat kwamen Het waa de hoofdagent D v Genderen dii bekl en Poatma arresteerde en den buit in beslag nam voor zoover hij niet in het water waa geworpen Men vond later een gedeelte in het water terug Het bleek dat het magazijn tgdeiyk onbewoond was en dat de eigenaar Van Leeuwen juist nit de stad was Deze beweerde dat de ramen met pennen gesloten moesten zyn geweest maar bekl bleef volhouden dat de ramen met een kier openstonden Het O M deelde mede dat Postma nietcerecht stond wgl hy intmascheo krankzinnig is geworden en het teu laste gelegde bewezen achtend requireerde het tegen bekl 1 jaar en 6 maanden gevangenisatraf De verdediger van bekl Mr A v d Hoeven achtte eveneens luce clariua het ten laste grlegde bewezen doch de eerste verzwarende omstandigheid ia ten onrechte ten laste gelegd Postma is geplaatst io een kranksinnigengesticht en waar een diefatal wordt gepleegd in vereeniging met een krankMuoige daar kan zijne blikken ta verpletteren Maar Ellen zag dien kant niet uit zij walste en haro oogen straalden van zulk een zonderling woemoedigen glans dnt Kuno zich wonderlijk ta moede gevoelde Op hetzelfde oogenblik braoht Ellen weder den zakdoek aan hare lippen en hoe snel deze beweging ook ware meende Kuno tooh opgemerkt te hebben dat er eene roode vlek op den witten zakdoek jokomeQ was De wals was DU geëindigd en Ellen sloop in eene der zykamers Het was alsof Kuno met kracht naar de deur getrokken werd bij hoorde haar toen hoesten op eene wijze dat het hem door het hart sneed Zyn bleeke Toorhoofd waa door kond iweet bedekt hy bad naar binften willen vliegen maar op hetzelfde oogenblik q de Fridolf vódr hem heen de kamer in Kuno ving slechts deze woorden op ffEUeo Ellen hoe hebt gij het over uw hart kunnen krijgen te waUen P ik had u zoo innig gesmeekt het niet te doen rn gij weet dat uwe borst zulk eene hefiigs bewoglug niet toelaat r Och Fridolf bestraf mg aiet de smart druigt mij te dooden Wat boteekont mijne hoest tegen hetgeen ik hier Igd P Kuno hoorde hoe een onderdrukt snikken zich mat de hoest vermengde Wat staat gij daar te peinaen P klonk op hetzelfde oogenblik de stem van Granskjoid in Arlborg s ooren Kuno richtte zich op de gloed keerde weder op het voorhoofd en met een blik scherp als eea dolk antwoordde hij Ik luister naar de gevolgen van de bedwelmende wals Wanneer gy van avond van bier gaat blijf dan den nacht over op Akersholm ik wil met u spreken i Van diefstal te zamen en iu vereenigiog met eeu ander gepleegd geen sprake zyo wyi het oogmerk van dfn ander niet gericht was op diefatal PI meende dat d jze verzwarende omatandigheid niet mag in aanmerkiug komen bg de mate van de straf den bekl op te leggen Verder berinoerde pi er aan dat bekt 4 maanden in voorarrest ia geweest door de krankzinnigheid van zyn confrater PI hoopte daarom op eeo lichtere straf voor zyn cliënt Nog stoud terecht P B 20 jaar veedryver en slachter te Gouda die op den 14eu October jl aldaar op etteiyk den agent van politie dier gemeente P In t Hout die zich daar in de recatmatige uitoefening zyner bedieuing sorveilleerende bevond op den openbaren weg beleedigend toegevoegd het woord smeerlap c Beklaagde beweeit dat hy zoo beachonken ia geweest dat hy zich niets van het vonrgo valleue weet te herinneren en zyn veroordeeliug werd gevorderd tot drie dagen gevang cisstraf Uitspraak over 8 dage K O M B O £ Door het Nieuws v d Dag ia hedenmorgen het volgende bulletin verspreid Te Sasari omringde het 6e en 11e bataljon den Radja zijn zoon en zyn kleinzoon die zich overgaven aan Generaal Segov en naar Ampen u gebracht werden De Radja was aan de dij gewoad De correspondent dor N Rott Ct t te Batavia seint nader onder dagteekening van heden De colonne Segov omsingeuden de schuilplaats van den radja die zich overgaf met twee prinsen en twee hoofden De begraven schatten vyn ontdekt Veracbeidene van de voornaamste hoofden bieden onderwerping aan Van den Gouverneur Generaal van Ned fndië is by het Departement van koloniën het navolgende telegram ontvangen Gisteren verkenning ooatraod Soeik zonder tegenstand bevolking Aldaar begonnen met opruiming muren Weg west Tjakraoegara vjilig gemaakt Oude radjah zou in poeri gewond en naar het noorden gevlucht zyn Bevolking bracht beide nog verloren veldkanona en een bergkanon terug By werpen kruit in vyver uit magazyn baoosteo poeri outstond ontploffing waarby kapitein Tuineubarg luitenant Campioni en dertien gestraften ernstige brar dwonden biikwaraen Officiiren Ëen half uur later kwam Ellen weder uit da kamer in geselsohap van Pridolf die een verstoorden blik op Kuno wierp Ellen hield zich alsof er uiets gebeurd was en als gewoonlyk was zjj vriendelijk en vroolyk te midden der jeugd vMag ik DU eens met u walsenP vroeg de griffier die van de piano afgelost was Kuno stond achter Ellen zonder dat zij het bemerkt had Alvorens zg kon antwoorden zeide Kuno zacht maar tooh daidsLgk Ellen walst heden avond niet meer het zou haar het leven kosten Ellen keerde zich on hunne oogen ontmoetten elkander De griffier had zich verwijderd zg wareu alleen in de kamer Er heersohte eene langdurige stilte Ëindelgk zeide Kuno met eene item üe hg vergeefs trachtte bedaard te doen zijn ffia hel geoorloofd zgne beloften te breken zondur eene reden daarvoor te gaven P Kan iemand zoo verachtelijk zijo dat hg het reuht uiel heefl eene verklaring te verlangen van dengene die hem van alles beroofd heeft P Verdien ik zelfs oiet te weten wat ik misdaan hebP fiAoh antwoordde Ellen hadt gg mg gekend dan hadt gg ook ingezien dat ik eene wettige reden hebben moest om te handelen gelgk ik gedaan hab en dan ware een enkele blik op het verlodeae voldoende geweest Ik begrgp n niet ËUen Waarin bestaat mgne misdaad P Bedeuk ten minste eene reden eene lage daad die ik zon hebben begaan zoodat gü daarm jde uwe eigene trouweloosheid kunt bemautelen ff Al reder 1 Ellen stood met hooggekleurde wangen eensklaps op buiten gevaar Drie compagnieën gelegerd in gedeelte poeri ook tot bewaring geld Naar Ampenan vervoerd 230 kilogram goudgeld en 38 0 kilogram zilvergeld Hoeveel meer niet te bepalen daar in grond verborgen is en moet gesocht worden Heden operaties vervolgd Weder bt ft gunstig De thaqs ontvangen bericbten zetten de kroon op die van gisteren Zonder verdere verliezen ia Tjakranegara thans geheel inonie macbt gevallen Dit heuglyk feit vervult ons met hartelyke blydsohap Èere nogmaals aan onze dapperen die ziob zoo kranig hielden eere ook in het byzonder un den opperbevel hebber en zyn staf 1 Hopen wy dat de thans voltooide schitterende overwinning het begin van heleinde van den oorlog zy Daarvoor sobynen de teekenen niet te ontbreken indien op de juistheid der particuliere telegrammen mag worden afgegaaui wat de stemming der bevolking en derpoenggitwa s districtaboofden betreft Ook de aangeboden onderwerping van Narmad ten Ooit a van Tjakranegara waar zioh het lastver i van deu ouden vorst bevindt is eeniuuid iding in denzelfden zin Blykent van den GonTemear Öeneratl vanNederlandschXndië ontvangen tel raphiiob bericht zyn by de operation tegen Tjuraoegitraop 18 dezer gesneuveld de knptteÏB der infanterie W N Soheib de tweede luiteqants derinfanterie J G A d Ancona J W SohiffenH A 0 van der Heyden zwaar gewond dekapitein der infanterie D M Slangen deeerste luitenant J L L M Wittich en lichtgewond de tweede luitenant H Halkemt ende luitenant ter zee Ute klasse iT 0 T aWessem Sfc 0t Het hoofdbestuur heeft in een adres un den minister rau binnenl zaken aandacht gevestigd op de volgende ponten Iu de eerste plaats de weuschelgkheid van het invoeren van leerplicht waaromtrent het vorig ministerie een wet in oitcicht had gesteld Daar naar de meen ing van adressanten opleiding aan de kweekscholen verreweg de voorkeur verdient boven normaallesseu waarby het h i overweging zon verdienen enkele groote normaalcursussen in kweekscholen te veranderen verzoeken zy het untal kweekscholpn zulk een uitbreiding te geven dat spoedig in de behoefte un onderwyurs kan worden voorzien In de derde pluta gaven adressanten in ffJa al weder en onophoudelgk zal ik deze woorden herbalen riep Kuno uit totdat gg mij eene verklaring eene reden voor uwe handelwijze geeft Ha I gg waart dus nist beter dan anderen toen eo graventiiel u ta verzoeking braohl toen gij voor de laaffate eerznoht uwe beloften met voeten tradt Ellen had zich op eens sofa geworpen en drukte beide handen tegen de borst zeggende Eerst dacht ik slechts dat gy dwaaldet nu ondervind ik dit gij wreed en onedel zijl Het biDDentreden van Fridolf en Granakjöld brak het gesprek af Een weinig later op den avond sprak Tridolf tot Kuno irlageval gg eenige aohting koestert voor het buis mguer ouders vooral voor mgne moeder be k ons dan niet meer Uwe tsgenwoordigheid is al te hinderlijk voor Ellen dan dat wij kunnen dulden dat zü daaraan wordt bloot gesteld ff Dat wil zeggen men Terbiedi mü hier ie konaeB Neen Ik versoek u aleohta het niet te doen Dea avonds had op Akersholm het volgende gesprek plaats tusscheo deu jongen Granakjöld en Kuno Aroold zat op de sofa t rooken terw jl b naar hunne woorden luisterde Ik verlang te weten zeide Kuno welke sohandelgke logeus gg verzonnen hebt om mij in de oogen van Ellen zwart te maken Dat de ooruB k der verwgdering taasohen haar en mij bg u of iemand uwer familie moet gezocht worden staat bg mij vaat No wil ik tfetsn waarom gg u tussohen mij an mijn geluk plaatst iWorit Mrw