Goudsche Courant, woensdag 28 februari 1894

Directe Spoorwegverblndlog met GOUDA Winterdlenst 1893 04 AaDKevaogeo 1 October Tijd vao Greenwlcli 18 88 1 08 l M 1 1 1 18 KOTTSRDAH 8 40 OS 10 10 10 17 10 17 10 84 10 41 lb 47 1 11 44 5 6 01 13 11 a 6 85 3 10 4 08 4 DEN H AAG BOUBA Hage 6 48 7 10 7 48 0 88 4610 1411 8811 161 88 3 16 3 46 8 48 4 16 4 43 6 31 7 8 08 8 8 07 aO0Da OEN B t iS Gouda 7 80 8 40 0 04 87 10 4 13 11 11 11 1 0U 17 8 55 4 46 6 17 8 6 7 13 8 38 0 87 10 46 11 11 11 80 1 44 1 4 1 68 3 04 3 0 10 41 7 60 8 18 8 5810 1610 6113 0818 461 80 2 46 3 15 4 18 4 48 5 30 5 61 7 41 8 86 10 01 C T H B O H T G O B D A Utrecht 6 83 7 60 68 11 34 13 08 11 60 8 10 8 63 4 48 36 7 48 S Rainelen 6 47 8 08 10 03 13 13 8 34 4 08 4 60 Woerden 53 8 10 10 16 18 16 4 11 üudewster 7 07 8 1 10 14 18 43 4 14 Gouds 7 10 8 81 84 10 87 18 06 13 65 1 33 8 60 4 87 6 30 7 08 8 30 P AHSTEBDA H O O V D A AmslirdsniO S 7 86 40 11 10 11 17 1 40 4 10 Amsterdam Wp MO 8 10 68 11 11 11 4 1 51 4 11 Qoida 7J0 1 1 10 M 11 11 11 11 I IO H sHue 8 11 18 4 10 07 11 17 11 4111 811 48 1 57 4 15 6 36 6 86 8 41 7 48 8 56 10 1511 16 11 4011 OOt DA UTBlCHT Qonda 5 85 40 7 65 B 8 11 10 1 10 56 11 48 1 3S 8 18 4 18 4 47 5 38 8 01 7 46 8 8810 08 Oudew 5 50 8 54 11 09 1 87 6 87 7 6 10 33 Woerden 5 57 7 018 11 8 40 11 16 3 44 6 04 5 44 6 17 8 06 10 18 HameleD 6 04 7 08 8 46 11 38 3 61 5 10 6 60 8 13 10 84 Vtrsoht 6 18 7 18 8 88 8 41 10 51 11 45 1 10 3 08 8 60 4 48 6 3 6 81 6 35 8 38 10 10 53 G O U U A A HSTIKDAM eanda 6 40 8 31 10 08 lO U 11 11 1 51 4 47 6 18 7 46 10 08 I Wp 7 61 10 10 18 13 n I 1 40 M8 8 86 i 87 11 10 lOA kU Ml lUO U i UI Ml I 50 tM IIM Omtrent den dood l g die VrydagtTOndj l te Appelscha plMte nid k n nog liet volgende worden medegedeeld Oe reralagene Buard Bloemama berend uch in de herberg nn Liemburg toen zgn banrman Donwe Stoker binnentrad Des middags haé er eene vrg scherpe woordenvisseling plaats gehad tnsschen de Trouwen van B en S Die twist werd door de beide mannen in de herberg voortgeeet en onder den invloed ran den sterken drank steeds hefUger tot eenklaps S het gloeiende kacheldek el greep en daarmede zyoeii tegenstander een flkschen slag op den schedel toebracht De getrofFeoe zonk neder en vAird naar zgiie woning gebracht waar hg den volgenden ochtend overleed londer tot bewostijn ternggekeerd te zgn De lykschonwing heeft Zater dagochtend plaats gehad door de doctoren Kglstra en van Schoawen van Heerenveen in het schoolgeboaw te Boven Appelscha De versUgene is een reeds bejaard man Stoker omstreeks 25 jaar oud en eerst in het vorig jaar gehnwd werd terstond na het plegen van de daad door de marechanssee in hechtenis genomen en is Zondagochtend overgebracht naar het hnis van bewaring te Heerenveen Van de 18 woningen die door de Oranjebond van Orde op het Hof veld te Apeldoorn gebouwd znllen worden ign thans reeds 9 in gebruik genamen In den loop dezer zullen weer 2 bewoond worden Het zgn ruime geriafelgke woningen waarvoor s weeks slechts weinig behoeft te worden opgebracht De bewonen die 1 H A grond hebben betalen 79 cent per week Voor die met H A is dit bedrag slechts 74 cent Te Antwerpen ia de nieuwe sluis welke het Leiebre dok met de Schelde moet verbinden een nog onvoltooide sluis waaraan inda een half aar gewerkt wordt door het doorbreken van een paar dgken geheel overstroomd en vernield De veroorzaakte schade moet honderdduizenden fntBca bedragen Te Rrichenherg ia groot opzien verwekt door de inhechtenisneming van den ryken landeigenaar Johana Mitzinger Hg wordt van niet minder beschuldigd dan in 1886 zgne beide ouders vermoord te hebben Oe afdeeling Zuid Holland yan den Alg Ned Wielrgdersbond vergaderde te Botterdam onder voorzitterschap van den heer Frans Netseher Als coasul van Zuid Holland werd in plaats van den heer C P D Dolk die voor die betrekking bedankt had gekozen de heer L Th G Mfillinger voorzitter der wieirgdersvereeniging iRust roest te s Qravenhage Onder meer werd besloten in den loop van den volgenden zomer eenen afdeelingswedstrgd te houden op baan of weg al naar de Scheveningsche wielerbaan of eene andere tot welker oprichting elders in deze provincie plannen aanhangig zgn voor het gebruik gereed zal zgn In het Zweedsche Oscarhamn is dezer dagen etn vreesigk ongeluk gebeurd Een school geraakte in brand onder schooltgd Vele kinderen werden gered maar velen verbrandden Oe onderwgzeres sprong het venster uit en mrd ernstig gekwetst Zaterdag zgn de gebroeders en Cis en Piet de Bie door marechaussees van Os naar den Bosch overgebracht In de zaak van den moord op wachtmeester Heekman door de arrond reohtbank vrggesproken zullen ag thans hg de behandeling dier taak in hooger beroep voor het gereektehof op 14 Maart e k opnieuw moeten terecht taan als verdacht van betrokken te zijn bg die misdaad daar het O M tegen hunne vryspraak in verzet ia gekomen 01 BO 8 86 Ml M i ta 0t eida llooidraekt msnwnrksrk OapeUe i Xetteidus 1 7 7 M l t 1M 7 81 i lO t lt t e 8t Bottsrdam OapeUe Nisuwerkerk Iteordiwikl Soida 1 18 1 18 1 34 1 88 1 1 11 01 Zev M 7 43 8 63 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 6S 01 N dL d 8 03 Voorb 8 07 18 11 10 11 13 Dat de getuige Van Oalen naar Amerika zou zgn nligeweken zooali gezegd werd achant niet juist te zgn Van Galen houdt verblgf te Qoch alwaar hg werkzaam ia in een fabriek van den heer Jurgens te Os Te Duitschbnrg ia Woensdag onthoofd de metselaar W Poeti nit Niedermeger die zgn vrouw in Juni 1 1 op de Stadsweide nabij Emmerik vermoordde In de Pargsche Opéra Comiqne heeft het publiek aan eene debutante die bekend was wegens hare galante avonturen door groot schandaal te maken het optreden belet Onder de projectielen waarmede naar haar werd geworpen bevond zich cok een levend kongn Als de slachtoffisrs der vivisectie au ook hiervoor al in aanmerking komen mag t kongnenleveu haast geen leven meer heeten Al wederom eeu brand op te terreinen van wglen de tentoonstelling van Chicago Ditmaal werd het landbonw gebonw vernield Ook hier weer wordt de oorzaak aan boos opzet toegeschreven Te Wörishofen heeft men zich in den laatstrn tgd ongerust gemaakt over de vraag wat er van het dorpje moest worden als pastoor Kneipp kwam te overlgden De oude heer is nog wel kras maar toch al 73 jaar Nu is echter pater Bouifacius Reile van de orde der Barmhartige Broeders tot Kneipp s opvolger aangewezen zoodat Wörishofen ais badplaats behouden blgft Het nieuwgebouwde en reeds geopende Knrhaus staat onder leiding van genoemde orde Over gebrek aan gasten heeft Wörishofen ook deze winter niet te klagen Reeds eenigen tgd geleden is er sprake geweest van de oprichting te Amsterdam van inrichtingen in den trant van de welbekende BonillonsDuval te Pargs Thans vernemen wg dat het eerste van zulke lokalen zal worden geopend op 15 Maart a s in de Qravenstraat Evenals te Parijs zal de bediening ook geschieden door vrouwelgke personen stemmig in het zwart gekleed met het bekende Duval mutsje De bedoeling van de Maatschappg is eenvoudige spgzen maar van uitstekende qnaliteit tot lage prjjzen verkrggbaar te stellen b V een smakelgk maal bestaaode uit soep vleesch groenten aardappelen met inbegrip van L bier voor de som van 50 et Een eigen slagerg ii aan de zaak verbonden ook in navolging van Porgs Ofschoon het café Het Gouden Hoofd Diets met deze maatschappg te maken heeft zal de eigenaar ervan de heer W T K van Nie als directeur optreden Van het welslagen dezer poging hangt af of er ook in andere wgken van zulke inrichtingen geopend zullen worden De vereeniging Opleiding van onderwgzers en onderwgzeressen in Zuid HolIand zal op Zaterdag den Sisten Maart in het gebouw Caledonia te Rotterdam eene vergadering houden De volgende onderwerpen zullen behandeld worden I Het teekenonderwgs op de normaalscholen Stellingen en vragen li 08 li lS lO tS 11 01 11 0 ll H 11 11 05 M 1 1 7 B 7 47 8 18 10 08 10 11 7 46 8 4 4 57 U 1 8 11 6 81 8 88 10 11 6 30 Het teekenonderwgs mag vooral op de normaallessen geene slaafsche navolging zgn van plaat of model 2 Het natunrteekenen blgft altgd de hoofdschotel 3 Is het teekenen naar voorbeeld voor den aanstaanden onderwgzer geheel en al te veroordeelen 4 Hoever moet het onderwgs zich uitstrekken 5 De leerlingen moeten ook in dit vak practisch worden opgeleid In te leiden door den heer A O J Tempelmsns Plat te Qorinchem Stgloefeningen op de normaal scholaa in te leiden door den heer E J de Heer aldaar De volgende stellingen zullen behandeld worden A Jeagdige leerliogen hebben nog geen ontwikkeld denkvermogen B Zy kennen en beheerBchen de taal nog zeer onTolkomen C Om de oefening in mondelinge en schriftelpe uitdrukking der gedachte tot haar recht te doen komen moet de grammatische leerstof beperkt worden In de eerste plaats moet het Ternerken van de aangeboden spraakkanetige leerstof en het daardoor verkregen van nauwkeurigheid en vlugheid in spelling en taalkundig juisten zinsbouw hoofdzaak syn en de steloefeningen uitsluitend bestaan in het beantwoorden van vragen en opgaven over de leerstof in de andere vnkken In de tweede klasse komen voor oefeningen voor bet eigenlp stelonderw a aU het zoeken van tegfnstelHugen het vervangen van gangbare uitdrukkiogen door af quivalenten of omschrijvingen en het vaststellen van de dispositie der leesles daarenboven voortzetting van de oefening in het stellen in aansluiting aan de leerstof der overige vakken bgv voor verbalenden stgl aan geschiedenis en aardrykskunde voor bescbrgvenden styl aan aardrykakonde en natuurkennis voor betoogenden stgl aan natuurkennis en wiskunde De onderwgzers in de overige vakken geven daarvoor aanvankelijk eenen zekeren leiddraad dispositie en eischen later steeds dat deze door de leerlingen voorop gegeven wordt In de derde klasse voortzettiug benevens het zoeken van groepen van synoniemen en het onderling vergeleken daarvan om deoogen der leerlingen te openen voor den r jkdom der taal eu liefde roor de moedertaal te kweeken oefening in het in proza weergeven van gemakkelyke verhalende en beschrflveude poëzie Scbriffcelük weergeven op de les van gelezen leesstof zoodat bl kt a dat de leerling begrijpt wat by leest en b dit behoorlgk in goeden vorm teruggeeft Cacograpbieën moeten in den regel vermeden worden de leerlingen moeten de schrgvera feereu waardeeren en niet bedillen er wordt bovendien licht afgekeurd doordat de onervaren criticus den sobr ver niet volkomen begr pt In de vierde klasse a Opstellen in den regel reproductief de kans van een vrij onderwerp en de dispositie daarvan kan nog niet aan een zoventienjarigen overgelaten worden Beperking van den omvang het vermeden van hoogdravendheid en andere nmakeloosheden het streven naar juistheid en nauwkeurigheid van uitdrukking zg hoofdzaak Alleen algemeene fouten bespreke men classicaal Ao overige hoofdelyk of in margine b Paraphrase van wat moeielyker maar toch onder de bevatting der leerlingen vallende poëzie ook van anderen aard Eene geregelde stiglleer heeft voor het te bereiken doel geen waarde Een goed vrg opstel is blykens de ervaring voor het gros der leerlingen op dezen leeftyd een onbereikbaar ideaal Waar Frausch onderwezen wordt is het bespreken van scbriftelyke vertalingen van niet te gomakkeiyke met zorg gekozen stukken onder leiding van den onderwgzer in Nederlaodsche taal voor klasse 2 3 en 4 de uitstekendste steloefening voov clasaicale behandeling In alle klassen moet op alle lessen door alle onderw zera de mondelinge uitdrukking voortdurend behartigd en verzorgd worden afzonderiyke oefening daarin stelt voor den jeugdigen leeftyd te zware eischen 7 10 6 60 08 8 10 e 17 M 4 0 4 S7 8 04 5 11 5 10 7 30 1 44 4 10 OODDl 11 80 11 80 3 50 1 46 1 66 1 03 3 0 1 15 1 48 Voorb 5 64 N dL d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 14 ZSV H 6 1 Oouds 6 81 10 88 Wat de verhalen der 1001 Nacht echter voor den Ëuropeesehen lezer in dubbele mate belangwekkend maakt is dat zy levendiger dan reisbeschryvingen dit vermogen te doen ons de eigenaardigheden ran het Oosten voor oogen stellen De ridderlyke dapperheid van den Arabier zyn zucht naar avonturen zyue slimheid zyne liefde eu zyne wraak de listigbeid zyner vrouwen de huichelary zijner priesters de arglist en geslepenheid zyner derwischen de indringendheid zyner bedelaars alsook de omkoopbaarheid zjjuer rechters dit alles trekt als het ware verzameld op éen groote dramatische schildery onze oogen voorby Paleizen stralende van gond bekoorlyke vrouwen bevallige tuinen en kostelyke maaltijden nemen al ome zintuigen in beslag en ketenen ons aan een bodem op welke wy genmkkelyk en gaarne met de wonderen eener vreemde geestenwereld in verbiodiog treden UITTREKSEL UIT HET Verslag m de Comine m Onbrzoek IN ZAKE DB WeeslDrichtlog te Neerbosch Feiten van dien aard hebben zich voorgedaan Maar men bedenke wel zegt de commissie dat die over een reeks van jaien zijn verdeeld eu dat bgv de hier bedoelde onderwgzer zich geensins heeft doen kennen als een man die gaarne straft Tegenover de klachten over tu hligingen door jongens ondergaan laat de commissie niet onvermeld wat haar door andere over de behandeling te Neerbosch in gunstigen zin werd geschreven De een is licbamelgk getuchtigd de ander is met lankmoedigheid behandeld Dat hieruit zoo mogen worden afgeleid dat bj het straffen rekening werd gehouden met aanleg en karakter van den jongen betwgfelt de commissie veeleer komt het haar voor dat bg gebrek aan een vasten regel de indruk dien het gepleegde feit op onderwgzer of beamte maakte en zgne gemoedstemming op dat oogenblik de gestrengheid der straf in een gegeven geval bgna uitsluitend bepaalden Bg de commissie heeft zich de overtuiging gevestigd dat van opzettelijke mishandeling van de verpleegden geen sprake schijnt te zgn geweest dat evenwel soms zonder overleg oh te ruw tot het toedienen van lichamelijke straf is overgegaan zoodat eene regeling op dit punt niet mag uitblgven De straffen die aan de meisjes worden opgelegd zgn over het algemeen van zachteren aard Intusschen kan niet geloochend worden dat de cchtgenoote van den directeur meermalen gestraft heeft op eene wgze die geen goedkeuring kan weldragen lu sommige gevallen hebben op haar bevel meisjes van allerlei leeftgd voor het eeu of ander vergrgp door het verlies van haar of vlechten moeten boeten Door betrouwbare getuigen zjjn aan de commissie o a de namen van vgi meisjes genoemd wier haar korter geknipt is volgens de een werden alleen de vlechten verwgderd volgens de ander verdween in een geval het haar zoo goed als geheel Zoowel bg volwassenen meisjes van 18 en 20 jaren als bg kinderen Zgn daarvan voorbeelden bekend AfkeuriDgawnardig is evenzeer dat de echtgenoote van den directeur soms meisjes en dat niet alleen bg zeer ernstige overtredingen met een stok ettelgke slagen op den rug geeft Verschillenden getuigen zonder zich overigens ontevreden te betoonen hiakten deze behandeling In een geschriftje van J Bouricius gepensionneerd rgksontvauger te Amsterdam komt van den kerker een beschrgving voor die allerlei onjuistheden inhoudt Noch de trap noch de lange gang noch de aarden vloer zgn aanwezig Tegen opsluiting in zulk een kast met voldoende licht en lucht kan de commissie geen bezwaar zien Het zal veel afhangen van de behandeling die de jeugdige gevangenen tnsschentgds ondergaan in hoever men een opsluitiug gedurende meer dan een dag mag goedkeuren De directie ontkende in zake het geval van W Poatma dat een jongen ooit langer dan oen half etmaal was opgesloten Door enkele getuigen werd aan de commissie medegedeeld dat ook in andere gevallen jongens twee dagen soms langer in het cachot hebben doorgebracht Later heeft de directeur tegenover de commissie moeten erkennen dat een opsluiting gedurende twee dagen wel was vonrgrkomen 8 48 10 41 11 08 40 47 S4 10 1 10 10 11 11 01 11 1 11 4 8 10 4 30 4 48 4 55 5 01 5 0 6 18 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 7 0 7 11 7 30 7 36 7 81 tt s 64 5 6 0 8 0 8 50 10 07 10J14 04 a lO 10 13 1 8 41 83 10 40 11 Jl 4 10 7 31 MT 4 81 7 40 10 05 5 11 Ml IMI 8 10 10 De brochures Indien de commissie aan de beschrgving van den toestand in de brochures Onthullingen over de Weesinricbting te Neerbosch toetst al wat haar daaromtrent door geloofwaardige personen ter oore is gekomen dan aarzel zg niet te verklaren dat de schrgvers zich aan eene reeks van valsche voorstellingen hebben gewaagd en naast de vermelding van feiten die werkelijk hebben plaats gegrepen toch een aantal verhalen hebben opgedischt die uit de lucht zgn gegrepen en waarvan voor een deel hnnzelren bg eenigszins ernstig onderzoek de onjuistheid had moeten blgken Zoodoende hebben zg het publiek op een dwaalspoor gebracht Wg znllen zegt de commissie het geschrift niet ontleden wg willen er ons eenvoudig toe bepalen op te komen tegen enkele zware beschuldigingen die in het boek zgn neergeschreven als ware het bewgs daarvan geleverd Zoo is de mededeeling dat minstens een derde der weezen geen slaapplaats hebben terwgl de aanwezige kribben hier en daar zwart zien van wantgedierte geheel uit de lucht gegrepen Het verhaal dat in 1880 Samuel de Mooi zoo verschrikkelgk mishandeld werd dal hg kort daarna aan bloedspuwingen overleed is ons gebleken een fantastisch verhaal te zgn Andries Yalk die veroordeeld zou zgu om schaapherder geweest maar 29 Mei 1888 in de inrichting overleden De directie Dat de directeur opzettelgk de aan zgne zorgen toevertrouwde weezen zou verwaarloozen moet de commissie betwisten Haar is integendeel gebleken dat er eene goede en aangename verhouding beslaat tnsschen den direclaur en de weezen De kinderen die in de inrichting vertoeven zien hem gaarne komen zgne tegenwoordigheid werpt geen schaduw over de opgewektheid die onder hen Beeracht Bg zeer vele oud weezen blgft zgn naam in dankbare herinuering Zulk een aangeuamen indruk als de directeur had zgne echtgenoote op vele weezen en voornamelijk op meisjes die veel met haar in aanraking waren geweest niet achtergelaten Ofschoon de commissie alle reden heeft voor de onderRtelliug dat het toezicht op de gewone huishouding aan hare handen nitnemend is toevertrouwd meent de commissie dat het gemis van eigenschappen die sommige vrouwen als aangeboren zgn haar voor den dagelijkschea omgang met meisjes in paedagogisch opzicht minder geschikt maken Volgens verschillende getuigen werd onder de meisjes door haar verschgnen meer vrees dan sympathie opgewekt en het is de vraag of op den duur zulk eene verhouding voor Neerbosch de meest gewenschte heeten kan Al zal uit het bovenstaande gebleken zgn zegt de commissie dat wij geenszins het goede van Neerbosch voorbijzien en vele beschuldigingen tegen den directeur en diens stichting moetan afwgzen wjj houden ons overtuigd dat op menig gebied verbetering gewenscht en noodzakelgk is Vele der bestaande gebreken eu tekortkomingen hebbeu dunkt ons ééne hoofdoorzaak en die oorzaak is de groote omvang en al te schielgke uitbreiding aan de weesinrichting gegeven eene uitbreiding die geen gelgken tred hield met de beschikbare middelen en met het beschikbaar gestelde personeel De directeur heeft nieuwe aanvragen ongaarne afgewezen en is bezweken voor den aandrang van particulieren en van vereenigiugen die hunne heschermelingeu bg hem eene plaats trachtten te verzekeren In stede van na de opening van een nieuw gebouw op eene degelgke en volledige inrichtiog te letten en niet verder te gaan alvorens al wat daarmede in verband stond goed geregeld was heeft de directeur gebrekkige toestanden bestendigd en met overhaastiog gezorgd voor nieuwe gebouwen indien aan een aantal aanvragen niet meer kou worden voldaan Daarbg komt dat hg met andere inrichtingen gevoegelijk had kunnen waohten om de gelden daaraan besteed te doen strekken tot bevrediging van eischen die mcjsr rechtstreeks de verpleging der weezen raakten Doch ook al waren de middelen voldoende geweest om vbor de ruim 1000 weezen die Neerbosch bevolken huisvesting voeding kleeding en opleiding in den meest voortrefTelgkeu vorm te bekostigen dan nog schgut ons aan de uitbreiding dit bezwaar verbonden dat een enkel man daar den geheelen toestand moet beheerschen terwgl zgn personeel nog niet voldoende georganiseerd is om in alles te voorzien Het personeel De directeur heeft der commissie medegedeeld dat hg zgn personeel ten ToUe vertrouwt en het veilig alles kan overlaten Zg geeft geen reden om aan de oprechtheid Tan die mededeeling te twgfelen maar is niet blind voor het gevaar dat menige straf kan worden toegediend buiten zgn medeweten en uit het antwoord op vragen tot onderwgzers gericht moet zg opmaken dat werkelgk zwaar is gestraft zonder dat de directeur er in gekend was Dit acht zg verkeerd De directeur kan wel veel aan vertrouwd personeel overlaten maar niet alles en het is zgn plicht aan dat personeel slechts een beperkte macht over de weezen te Uten £ r is nu te Teel vrgheid in de inrichting wat de beambte doen mag en laten moet is niet behoorlgk geregeld Er zgn ook geen personen die niets onderste doen hebben dan toezicht houden De conclusion waartoe de commissie is gekomen deelden wo mede en kunnen ten aanzien van haar rapport verder volstaan met te vermelden dat het vergezeld gaat van uitgebreide Bglagen waarin ook zgn opgenomen verklaringen van getuigen Da Hygiënische sub conimissie Na al hetgeen voorafgaat zou een uittreksel uit de uitvoerige notulen der hygiënische subcommissie voor een groot deel slechts kunnen voeren tot eene herhaling van reeds vermelde feiten en toestanden Bg de vele plaatsruimte die ons uittreksel uit het Happort reeds in beslag moest nemen vermeeuen wjj derhalve te kunnen verwgzen naar vorenvermelde conclusiën der commissie met het afzonderlgk advies van prof Van Overbeek de Meyer £ en en ander toch geeft de slotsom waartoe deze sub commissie is gekomen Ook haar verslag gaat van uitgebreide Bijlagen vergezeld Hierna is het Rapport der commissie in baar geheel weder aan het woord Zg deelt mede dat zg den heer Vau t Lindenhout over alle bezwaren heeft onderhouden Hg ontkende niet dat het aantal weezen reeds zoo groot waa dat aan behoorlgk toezicht moeilijkheden waren verbonden mnar meende niettemin dat het moeielgk was te weigeren om weezen te plaatsen wanneer er plaats voor hen aanwezig was De groote moeieljjkheid is dat zijne inrichting thans voor twee soorten van weezen dient voor de arme verwaarloosden De opleiding moet eigelgk voor beide soorten verschillend zgu de vern aarloosde weezen oefenen daarenboven dikwijls een verderfelgken invloed uit op de arme weezen Bestond er in Nederland eene inrichting meer byzooder bestemd voor verwaarloosde weezen dan zou Neerbosch alleen de arme weezen kunnen e nemeo hetgeen zeer zeker de voorkeur zou verdienen Nu echter dergelgke inrichtingen niet aanwezig is kan men onmogelgk de verwaarloosde weezen weren Wordt vmolgd Bnltefllandscb Overzicht Gisteren ia in don Ryksdag de beraadslaging over de eerste lezing van bet Russische verdrag begonnen bet belangrykste oogenblik der geheele zitting De KÖluisclie Zeitintg rekent tot de onvoorwaardelyke tegeuatandera vau het handelsverdrag de Duitsch conserva r tieven eu de antisemieten seraen 77 leden De conservatieven zijn door de onhandigheid hunner tegenwoordige leiders zoo m t nauw gekomen dat het zeer de vraag is of een honner nog in staat ia zich opeulyk voor het verdrag te verklaren Daartegenover staan 13 vryzinnigen 34 radicalen en democraten 43 soo democraten en 19 Polen te zamen 109 Voegt men daarby de aanhangers van Egksparty centrum nationaal liberalen wilden euz dan komt men tot een totaal van 191 stemmen Maar de tegenstanders uit de laaistgenoemde partyen zyn met de 77 bovengenoemde te zamen 197 ia getal Vau de 8 Elzasaers ontbraken 7 by de stemming over het Rumeensche verdrag en atemde maar één voor Zy zullen wel niet tegenstemmen maar zullen 7y het de moeite waard achten naar Berlyn te komen Zoo ja dan staan voor en tegenatauders als 198 tegen 197 en kan de regeering rekenen op een meerderheid van ééoe stem In allen geval zal de meerderheid evenals verleden jaar by de aanneming van de legerwet door den nieuwen Rijksdag zeer krap zyn Het bplangrijkst bij de stemming zal wezen of genoeg tegenstanders uit centrum uationaalUberaleuj enz naar de regeering overloopen dfit de conservatieven als één man kunnen tegenstemmen iets wat voor hunne partjj volstrekt noodzakelyk ia Zoo ooverzetteiyk als het EngelsQhe Hoogerbuis ongetwyfeld op grond eener welgevestigde overtuigiug voet by stuk hield op het contracting out in de Employers Liability Bill c zoo inacbikkelyk toonde het zich ten opzichte van de Local Government Bül Op raad van den hertog van Deionshire en van Lord Salisbury drong het in zyue zitting van Vrydag op de meeste zyner amendementen op het laatstgenoemde ontwerp niet aan maar liet die vallen Slechts een paar betrekking hebbende op allotments en op armen bedeel ing werden door de Lords gehandhaafd Middelerwyl brandde de Londensche Liberal and Radical Union in eene derde byeenkomst ditmaal in de Crown Baths gehouden weder dapper tegen het Heerenhuis I Resoluties verlangende de summiere afschaffing van dit lichaam werden aangenomen terwyl het parlementslid Paul met het voorstel te berde kwam daL om te beginnen de bevoegdheid van het Hoogerhnis zon worden besnoeid en wel in dier yoege dat zoo het Huis der Lords eene bill verwierp en het Lagerhuia haar handhaafde de wil van het Lagerhuis aondeir verdere plichtplegingen zon in werking treden en het Hoogerbuis zich daarby zou hebben neer te leggen Na de verkiezing van een nieuwe vnoi itter Biancheri ging de Italiaansche Kamer Vrydag terstond over tot d behandeling van de 17 ingediende interpellaties en 8 vragen over de gebeurtenissen op Sicilië en MassaCarrara De nieuwe voorzitter aanvaarde zyn taak met toespraak waarin by zeide dat van het Parlement eeu stem zou oitgaan welke het Inad zou gerastateilen omtrent zyn toekomst Gy zult vervolgde hy welke pyoUjke offers het ook kosten mocht niet willen dniden dat s lands aanzien en eer onbeveiligd blyren en gy zult de beloften niet in het vergeetboek laten geraken van hulp aan de standen die fan de wieg tot het graf hebbon gearbeid en geleden Gelukkig konden de interpellatiën en vragen gecombineerd en tegelyk behandeld wordeo andera had de Kamer maanden met dit werk zoek kunnen maken Onder de socialisten voerde o a bet woord Badaloni die den staat van beleg afkeurde en opkwam tegen de verwarring van socialisten en anarchisten Colajanni had de ioterpellatio over de arrestatie van den Afgevaaidigde Defelice GiufFrida voor zyn rekening genomeu Hy noemde die gevangenneming in atryd met de Grondwet De Ministerpresident Grispi beantwoordde de heeron en sloeg eeu zeer vaderiandlievenden toon aan hij betoogde de noodzakelyk beid der genomen maatregelen en deed een beroep op de Kamer om het verledene te vergetes en zoolang de tegenwoordige moeilykheden voortduurden alle persoonlyke overwegingen te laten rusten en het door da Regeering voorgestelde werk onpartydig te beoordeelen Do rede van Crispi werd levendig toegejuicht en den volgeuden dftg de discussie voortgezet Toen voerden voornamelyk debeeren Bonajuto en Imbriani het woord radicalen men begrijpt dus in welken zin De minister president hield toen weer een zeer toegejuichte rede waarin hij in hoofdzaak verklaarde dat er buiten de tegenwoordige staatsinstellingen slechts anarchie en despotisme is daarom was het noodig de staatainatellingen tegen deze twee vyanden te verdedigen De maarschalk Martinez Gampoa beeft de Spaansche regeeriug doen weten dal de Sultan van Marokko zich slechts bereid heeft verklaard tot het betalen van vyf miHioen pesetas schade pergoed ing aan Spanje De maarschalk heeft vyftien millioen geëiscbt De sultan heeft daarna verklaard dat hij zoo Spanje zicb met vyf millioen tevreden stelde geneigd was territoriale coniessiën aan Spanje te doen De maarschalk heeft geantwoord dat de instructien der regeering hem niet toelaten met miuder dan vyftien millioen tevreden te zyn Indien die niet ingewilligd worden dan zou hy den laten Maart Marokko veriaten en den sultan verantwoordelijk houden voor het afbreken der ouderhaudelingen Heden zoo meldt de tlndép zal minister Beernaert den Belgischen koning den gsnschen inhoud van zyn ontwerp op de proportion eelo vertegenwoordiging voorleggen En in den loop der week wordt het ontwerp bij het bureau der Kamer iogediend Men beweert dat Beernaert helangryke concesiies heeft gedaan aan de liberale party die ia beginsel wel niet tegen de proportioneele vertegenwoordiging ia maar te dezen opzichte eenige voorwm k had gesteld By de beH nig der Oorlogsbegrootiug in de Kamer hefflT generaal Brialmont een uitvoerige rede gehouden waarin hy een vry scherpe critiek uitoefende op den bestaanden toestand van Belgié s defensie Spr bracht in herinnering dat België s leger in 1870 het land behoed heeft voor den inval der oorlogvoerende legers De toestanden zyn nu echter by het uitbreken van een mogelyken oorlog tnsacben Frankrijk en Dnitscbland geheel anders dan m 1870 Duitachlaud toeu 460 000 mao in het veld manr nu zal dit aantal tot 900 000 man stygen De rechtervleugel van deze ontzagl ke troepenlinie zal wel gedwongen zyn te trachten over België Frankryk binnen te dringen Wat België s onzydigheid betreft in 1813 was Zwitseriand ook onzydig maar het bezat toen alechta een legertje van 12 000 man het grondgebied werd dan ook geschonden door de oorlogvoerende partyen Het moet erkend worden vo de de afgevaardigde er spottend by dat de mogendheden later aan de Zwitaersche regeering excuus vroegen Generaal Brialmont zette vervolgens zyn opvatting uiteen van het grondwetsartikel betreflende s konings opperbevel over het leger Hy wilde deze koninklyke macht vooral niet beperkt zien De vorst behoeft z i niet de tegenstrijdige meening zijner miniaters aan te nemen Hy moet zelfstandig kunnen optreden in geval Duitschland of Frankryk België s neutraliteit zouden schenden een onzydigheid die meende by alleen door hen gewaarborgd werd omdat zy het niet noodig vonden haar te verkrachten Waarom Brialmont die zelfatandigbeid des koninga zoo sterk op den voorgrond achoof verklaart zicb ten deele uit zyn voorliefde voor den persoonlyken dienstplicht Men weet dat Leopold dien ook liefst zoo spoedig mogelyk zag ingevoerd Vandaar dat het denkbeeld van den generaal in de Kamer weinig byval vond en zijn optreden dusver geen effect sorteerde LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden en verzonden gedurende de 1ste helft der maand Februari 1894 welke door tusschenkomst van het postkantoor Gouda ign terug te bekomen Verzonden van Gouda S B Dgkstra Amsterdam Van flosmalen Breda L van Herk Qonda C de Jong den Haag Jansen Utrecht C Nederberg Zoeterwoude S van Leeuwen Rotterdam Steiner Keulen Verzonden van Zevenhuizen Abram Kwak Rotterdam G Baartman Gouda 27 Februari 1894 De Directeur van het Postkantoor VORSTBB NIEUWE 111 UAALD PARAPLÜIS A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam i FEBEUABI Vor krs MO i loa i 8 1 5 W s 108 60 82V 4 SS lOS s 80V 38y 99 100 104 626 617 101 8ï l 102 216 150 102V 108 184Va 08 80 81V 102 loiv 128 J 104V 64 104 18BV 1087 137 182V r 16 lOSV 7 V lll s 103 68Va 49 18V 192 107 109 v lOl V 1 Mlotkoers sn 108 fl Vs 69 V 78Vis aovi 66 1031 Vs 26 8 NaraoLAND Cert Ned W 8 ï i dito dito dito 8 dito di dito 8 HoNOU OM Qondl 1881 88 4 Italië InBohryving 1863 81 B OosTKNB Obl in papier 1868 S dito in silver 1888 6 PoalooiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 Rdsund Ubl Oost 2e Berie 5 dito Oeeoas 1880 4 dito bij Eothi l88S 4 dito bij Hope 18811 90 4 dito in goud leeo 1868 6 dito dito dito 1884 S SpiNrt Perpet sohuld 1881 4 TCBKIU Gepr Conv leen 18 0 4 Geo loeuing serie D Geo leeDÏDff serie ü ZmnApa KBF Beo v obl 189 Ueuoo Obl Buit 8oh 1890 6 VxMBZUELA Obl 4 oubep 1881 AMSTBBDiM Obligatien 1861 3V BoTTiauAH Sted leen 1888 S i NsD N Afr Hacdelsv sand Areudsb Tsb Mg Gettifleaten Deii Maatsohsppil dito Arob Uypotbeekb pandbr 4 Cult Mg der Vorsteal aand s Gr Hynotbeolb paudbr 4 Nederlandsohe bank saod Ned Hsadelmaatach dito N W Pao Hyp b pandbr I Eotl Hypotheokb pandbr 4 98 Ulr Hyüitfaeekb dito 4 OosTBNB Oost Hoag bank sand Bcsl Hypotheekbank pandb 4 i AusalKA Ëquit hypotb pandb 6 Maiw L O Fr Lieu eert 8 Nto Holl IJ Spoorw Mg aand Mij tot Eipl V 8t Bpsr sand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 4 47V IMVl 64 dito dilo dito 1891 dito 8 IlAUB Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ilal Spwmij A H obl 8 PoLBH Warschau Weenen aaDd 4 RusL Gr Bun Bpv Mij aand S Baltiaobe dito aand Faatova dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Kurak LoBowo Sewast 8p Mij oblii 6 111 72 94 Orel Vitebsk üilo oblig 6 Znid Weat dito sand 6 dito dito oblig 4 A iu au A Cent Pao Sp Uü obl 6 Ohio North W pr O v aand dito dilo Win St Poter obl 7 Vs Dearer h Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louiav NBakviHeOert v aand Mexico N Spw Mg lehyp o Mias Kanssa v 4 pet pref aand N York Ontario k West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Mina fc Manit obl 7 Un Fao Hoofdlijn oblig 6 101 1147 117 dito dito Liao Col le hyp 0 8 CANAnA Can South Osrt v aand Vbn C Ball tt Nav le k d e 0 Amsterd Omnibns Mij aaud Botterd Tramvreg Maala aand Nan Stad Amsterdam aand 8 Stad Botlerdam aand 8 BlLOlB Stad Antwerpenl887 i il Sud Bruaael 1886 i s UONO Theisa Begullr Geaellsoh 4 OoBTiNK BlaaUleening 1860 6 82 107 K E Oost B Or 1880 S Smiui Stod Madrid 8 1868 Nan Ver Bei Hyp Spobl eert I