Goudsche Courant, woensdag 28 februari 1894

Donderdag 1 Maart 1894 3Sste Jaargas No 6200 msmm conixi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTÊW ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd IHQEZOHDEN MijnlMr de RedaeUur I Betbestnnr Tan den Nw R C Volkabond afd Gonda hwft bwloUn har g wone wekelgkachfi zittingen Ari eidsbeur8c toi latere aankondiging te stakeo daar sicb in den laataten Igd too goed aU geen werkloozen hebben aamgeiiield De Igaten erenwel bló en nog tgdeiyk gedeponeerd bij de heeren D O rsn Vrenmiogen Wijdstraat B I r d Paroordt Tiendeweg en C Vergeer Raam en da ir er nog enkele personen op die Igatea voorkomen welke nog iteedfl op werk nitxien hopen w j dat wanneer Heeren Patroons of Werkgelen iemand voor het een of ander kannen plaatsen zjj zoo beleefd willen zjn nog eren inzage daarrau te nemen opdat ook die lieden spoedig geplaatst mogen wo deu U Mynheer de Redacteur dankzeggende roor de opname onzer ekelgkacbe rapporten en Teider aan allen welke ons met hunne menichlierende medewerking in deze tot zoover gutannd hebben teekenen wil hoogachtend Het bettnar der afd léouda t d Ned R C Volksbond Burgerlilke Stand GEBOREN 24 Pobr Jaeobus ouders C Leunond en O Rietveld Theodora ouders M Bakker en C van den Broek Johatnnea Adrianus Cornells laders H J Blaazer en H C de Waal 25 Gecrtrnida Maria ouders ö van Berkel en C A A Driesen 27 Daniël ouders H Uortensius eu D In t Veld OVERtEDEN 24 Febr C E Nienwenhniaen 3 m A A van der Kaaü huisvr van 8 Koot 48 j 25 W den Boer 3 m J WynhofF 70 j 10 m 26 J J Tan leperen 15 j ADVERTENTIBN Debating Club De UITGESTELDE VER QADERINO waarin het Lid Dr W JUIilUS ahi inleider van het vroeger aangekondigde onderwerp optreedt aal Toor H H Leden en Geaoodigden gehouden worden op Dinsdag 6 Maart e k te 7 uor s aronds boven het Koffiehuis van den heer A DAM Kleiweg EEN FLME NAAISTER bitdt teh aan voor NAAIHUIZËN 00 Cents ptr dag en vraagt ook WERK aan huiê Franco brieven onder No 2310 aan het Bureau deier Courant HEBT GIJ ASTHMA Db SCHIFFMANN s Middel tegen Asthma geeft onmiddeiyke verlichting in de ernstigste gevallen en geneest waar andere middelen falen Verkrggbaar by de Firma A WOLFF Markt Qouda in pakjes van tl 1 50 en B 2 75 Gratis proefpakje op aanvrage voor iyderB di het Middel nog niet probeerden GEBR TERWINDT WaalsteoDfabrlkanteQ JAARLUKSCHE PRODUCTIE van 26 Uülioen Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd Uilmunttnde KaaUteit Oonourreerende FrDzen Grootste Stoomwaalsteenfabriek in Nederland Vraagt Prijten en Monsters Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Bolken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Delen Plaathout Ellens Juffers Kolders Sparren anz enz mm ZAQM PBUZEN MH BIËRBOTTËLARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich by voortduring beleefdelyk aau voor de LEVERING der Eerste Soort BIEBES uit de Bronwery di Gikboonds Valkc Van Voilenhoven s Bxtra Stout voor Bloedarmen Maaglyders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank or H H Doctoren aanbevolen wordt door my steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT H VAK wm Amm L1J1 I01 Levensverzekering Maatschappij Opgericht n 18 9 Verzekeringen in geval van overlyden ge mengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitzetverzekeringeu Lyfrenten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectussen by den Hoofd Agent te öouda den Heer W C WBHNINK Bleekersingel R 201 80LIEDE AGENTEN GEVRAAGD Alom te bekomen BE mm BiM of de beBcbryviug der beroemde geaofailderde Kerkglazeu ran de Qroote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der SiJanskerk der Glaseu der cartoateekeningen enz waarby is toegevoegd een afionderlgk lérensbericht der beroemde Qlasschildexs de Uebroedon Dirk en Wouter Crabeth PRIJS 80 Gents A BRINKMAN Rijk worden door de 1001 acht f Bericht aan h t publiek Gebr Ë M C O U B K mskea bekend dat door hen vsn de soo fraaie nifgave De volledige Vertellingen der lOOl Nacht met circa 3000 illuitrstiëe tekst van GEHOED KELLËB eene cieave uitgave versohiiDt in 100 AFLEVEEINGEN k 86 CENT per aeveriog Op de e nieuwe uitgave worden aan duinend inteekenaren cadeau gegeven honderd ortgineele Premieluten waarbif vele van eene directe handelswaarde JiflA 100 tot f 300 Deze lotea gereo door hun menigte van 100 H g OLOS3AL VEEL KANS dat daarop priiien vallen vaa ÏOO OOOl ƒ 100 000 ƒ iO OOO tWH 10 000 egi enz Elk inteekeoaar OQtvsogt onmiddellgk eoee ooto op formaat zegel geteekead door de Uitgevers en door den te Kijmegea resideerenden Notaril W E UIJINIC waarin de 100 premielotao met nummer en serie vermeld staan zoodat men elke ia da couranten voorkomende uitloting zelf kan oontroleeren Om elk idéé ran eigenbelang weg te nemen verklaren de Uitgeven dat de genoemde premieloten in rollen eigendom ook met de daarop intuaachen gevallen prijzen aan de 1000 inteekenaren worden afgestaan Z behouden dua nooli de loten nooh de daarop vallende sommen self maar geven deae aan het genoemde g tal inteekenaren by loting cadeau Alle in den tuischentyd daarop gevallen prgien blijven tot het einde der inteekening bewaard Aladan beeft ds verloting der premieloten onder de inteekenaren plaats soooals die in bat certificaat met titel nummer en eerie worden aangegeven ten overstaan van den te Nijmegen resideerenden Notaris W E HWINK in wiens banden wy bovengenoemde loten telden en welke toten gedeponeerd sjja in den brsndvryen kelder dar KijmeegKhe Bankvereeniging Van Engelenburg en Schippers te Nijmegen De 1001 Nacht is het meeat intereaaante werk over de geheele wereld De rijkdom weelde en praobt die in de verbalen der 1001 nacht op snik eone eigenaardige en bekoorlyke wgae beschreven wordt deden ons bot besluit nemen om aau de inteekenaren op dit soo aantrekkelgke werk eene acbitterende en aanlokkende kana te geven en do gelegenheid te openen om op gemakkelijke en minst kostbare wijze rijk te worden tegon eene betaling van slechts H eent wekelijka waarvoor men iu i jaar tijds een hoogst interessant en fraai werk bekomt en tevens een kapitaal von 800 000 100 000 50 000 Ï5 D00 enz enz kan machtig worden Kanarijker aolieder en billijker sasbieding ia wel nooit bij esnig boekwerk gedaan Bij deie loten bevinden er zich toch die onmiddellgk verhandelbaar zgn voor eeno waarde van 100 800 300 en meer en de inteekenaren alleen moeten daarran in het bezit komen Pil Het moge misschien bevreemden dat wij togen betaling van slechts 86 oent per week eene zoo in het oog vallende kana geven en biJ aluiting van het wsrk solke koatbare premies De rede daarvan is eenvoudig dat bet ons slechte te doen is het fraais boek dat de waarde goed vertegenwoordigt te rerkoopcn en wij niet zooals de kantoren die daarvan uitsluitend werk maken door oombinatie der loten eene winst trachten te behalen Deze loten ala premién te geven heeft slechts ten doel de exploitatie van een mooi werk te bjvorderen Uitgebreid prospectus met duidelgke omschrijving in eiken Binken Boekhandel verkrijgbaar en bij de uitgevers Gebr B M COHEN te Nymegen en te Arnhem rVederlandscbe Stoomboot lllaatschappij 9k De Stoomschepen BOLLAND kapt S SMIDT en BATA VIBB kapt J BAÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Haatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao Dcelmadge door de nieuwste lutvindingon op machinaal gebied rerbeterde fhbricatie eu uitdmtend gebruik van jne en fijnste grondstoffen garandoeret len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een Anberolmswaardig fobrikaat nauwkeurig beantwoordende aan don inhoud dor respEtiketten De Firma behaalde 27 Brerets als HofleTeraucler 44 £ er6 Diploina s gouden enz Medailles een bew s ran uitmontend QJn fobrikaut Ueeds 1871 schreef de Accadomie national de Paria Noua TOU déoamoiw one H daUl d or première elasfle en oon döratton d Totre zoeUante flabiication de Obooolat bonbons varies eto to 8t9llWttrek t fabrikaat ia verkrygbaar bij Lï H Confiseurs Banketbakkers enz enz Gcaenwlvertegenwoordiger voor NederlandJidius Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 GOUDA 28 Pebrnari 1894 Bimcl ag 1 Maart des arouda ten 8 nur wl in de BenedeQKaal der Sociëteit De Bé fnictC in eetra openbare vergadering van de irfld Oooda van den Nederlandschen Protensiftntenbond ala spreker optreden den WelEer iieer Van der Menlen Predikant te Haastreclrt Tot onderwerp kooa ZEerw Vasten i Deze vei ering is voor belangstellenden IccMtaloos opengesteld Vanwege de homopatisohe vereenigiog afd rCbnda wai in beginsel besloten pogingen aan M wenden om een ziekenhnis te sticbten Eenige dames hebben het plan gevormd hierToor gelden bgeeo te brengen door bet honden eener loterjj waartoe van welwillende z dun prgsen zallen worden ingezameld De machinist 3de kl der Marin eP Kruis he wordt met 1 Maart geplaatsrt aan boord flUi H H schip Moaac te Ngmegen Do adelborsten Ie klasse F H A Orere en G R J Haentjea Dekker worden met 1 Maart te W illemaoor d geplaatst aan boord van Hr TllsTai fenchinslraotieschïp aTJencSSS Gisterenmorgen ia by de Spoorbrag in de Gouwe een aak geladen met titeenen die door den hevigen wind water schepte gezonken Persooniyke ongelukken kwamen niet roor De 2e luit H G Post van het 8e reg infanterie te Utrecht wordt met I Maart gedetacheerd te Woerden Th rechtbank te Rotterdam veroordeelde gjiftoren B v d W boerenarbeider te Ber kenwoude wegens meineed tot zes maanden W R touwslager te Bergambacht wegens diefstal van vischfuiken tot negen maanden L £ 48 jaar schoenmakerKkuecht zonder vaste woonplaats had den 31 Januari jl te Haastrecht gebedeld eisch 12 dagen hechtenis Te zamen en in vereeniging hadden op deo 20 Jannari eveneens te Haastrecht gebedeld J H O 39 jaar metselaar en zyn 38 jarige echtgenoote P V beiden te Amsterdam eisch 12 dagen hechteoia voor beiden Wegens mishandeling stond daaroa terecht C J Sz 21 jaar viascher te fieeuwyk beklaagd den 1 Januari aldaar mpedwillig W Brauns gewelddadig by de keel gegrepen en J Pottuit een alag op het hoofd toebracht te hebben Uit het onderzoek ter terechtzitting biykt dat s avonds 9 uur van den 1 Jan een meisje de woning binnen vluchtte van Braun omdat zg door den bekl was aangerand e achtervolgd we Braana bad daarop aangeboden het meisje tbois te brengen doch werd onderweg door den beki aaogegrepen en in een doornen haag geworpen terw l zyn stiefzoon Pottuit die te hulp kwam eveneepa door den v oesteliog werd mishandeld De eisch luidde 14 dagen gevaogeniaBtraf Door het Boskoopsche mnziekkorps werd jl Vrijdag te Ridderkeik in de sociëteit 3int Joris een soiree gegeven welke door ongeveer 200 personen werd bijgewoond Het bestuur der sociëteit bood na afloop aau de leden der maziekvereenigtng een souper aau De opbrengst welke f83 bedraagt zal worden ter hand gesteld aan het Burgeriyk Armbestuur ter bedeeling van behoeftige personen De heer Ronkens militie commissaris in de provincie ZuidHolland heeft het besebermheerschap aanvaard van de Vereeniging van oud onderofficieren van Neêrlands land zeemacht aa koloniën afdaling Kotterdam en omstreken El j breed gemotiveerd vonnis werden door de Amsterdamsche rechtbank G de Schaaf en L J J Geel vrijgesproken van hetgeen hen ten laste was gelegd betreffende verzet tegen de politie op den 2den Kerstdng De rechter beval hunne onmiddellijke invryheidstelling Op den 4en Maarten s zal Johannes Leeif te Nymegen gedurende 50 jaren onafgebroken t ij de firma Gebr Noorduyn stoomtabaks fabrikanten te Nymegen in betrekking zyn geweest Sedert de oprichting dezer firma in het jaar 1827 is dit reeds de negende maal dat een gelijk feit daar kan worden herdacht De Haagsche afdeeling van Maatscbappeiyk belang c heeft eene propagaodakas opgericht waarvan de ontvangen gelden zullen strekken tot het bekostigen van uitgaven verbonden aan te houden voordrachten het achryren van artikelen enz ter hestrydmg van de coöperatie Het voornemen is de lezingen welke over dat vraagstuk gehouden worden in brochurevorm te doen drukken en onder de leden van Eigen Hulpc te doen verspreiden opdat deze op staathuish oud kundige gronden knnnen nagaan 1 walk nadeel anderen voor de maatschappy geslagen achten in coöperatie en daardoor gunstiger gestemd worden voor den tusschenttand Deze uiteenzetting strekt tot inleiding van een inschryvings biljet voor de bydragen tot de propaganda kas De C hevé vereeniging Dan de Lange a te Amsterdam s thans verdeeld in vier cursussen De eerste en de tweede cursus staan onder leiding van den heer J L van der Have en tellen reap 40 en 12 leden waarin ze bekend gemaakt worden met de methode toegepast op het zangondervrijs xn de lagere school In den derden cursus onder leiding van den heer W rH de Groot Wzn viodt de practische toe passing van het geleerde m den eeraten eo tweeden cursns plaats door het zingen van liederen en koren De voorbereiding tot eiamen der maatschappy tot bevordering der toonkunst vierde cursus heeft plaats onder leiding van den heer Dan de Lange Een Duitsch heer die in de Kalverstraat te Amsterdam gelogeerd was kwam Vrydagavond tot de ontdekking dat hem zeven biljetten elk van 100 mark ontvreemd waren Hij dacht na en kwam tot de conclusie dat by dat geld ergens in de Hoedemakerstraat gemeente Nieuwer Amstel moest kwyt geraakt zgn Hy deed aangittfi bg de Nienweramstelsobe politie ïteze fcWJtórftl spÖWig tot dis ervftring é fceeu bewoner dier straat allerlei groote inkoopeo gedaan had onde rekeningen had afbetaald in het kort op een voor hem ongewoon royale wijze met geld had omgesprongen iu de laatste vier n twintig uur Het voortgezet onderzoek bracht aan het licht dat den dag van de vermissing zeven biljetten van 100 mark by de firma Kramer en Co gewisseld waren Ze waren aldaar echter door een ander dan den bedoelden bewoner uit de Hoedemakerstraat ter wipseling aangeboden In eene advertentie io de Leeuw Gt c worden vier nette meisjesc gevraagd die ge negen zyn in Friesch costoum drie malen por dag eenige uren schaatsen te rgden op eene overdekte ysbaau te Brussel tegen genot van reisen verbiyfkosten en salaris Bekende hardry deressen genieten de voorkeur Men bericht uit Den Haag dat de KoninginRegentes dezer dagen de buste ontvangen heeft van de jonge Koningin veivaardigd door den heer Bart van Hove dezelfde beeltenis welke de studenten te Utrecht in het universiteits gebouw aldaar zullen plaatsen Ze moet buitengewoon goed getroffen Eyn Uit Washington komt het bericht dat eene nieuwe Noord poolexpeditie op touw wordt gezet Ontwerper en leider is Walter Wellman een dagbladcorrespondent Onder de bemanning die 14 koppen zal tellen is professor Frenon De w zal langs Noorwogen en Spitsbergen genomen worden Met eeneitoomboot wordt het gezelschap op den noordwesteiyken uithoek van Spitsbei n gebracht Daar komt het hoofdkwartier Van daar oit hoopt men in twee aldeelingen optrekkend in éen zomer de Noordpool te bereiken om met October weer in Noorwegen en met November eer iu Amerika terug te wezen Door eenige leden der herv gemeente te Schiedam was tot het kiescollege het verzoek gericht om in de vacature ontstaan door het overlyden van ds Haverschmidt weder een vryzinnig predikant te beroepen Op dit verzoek is afwyzend beschikt Te Zeist heeft Zondag Mr P J Troelstra advocaat te Utrecht zyn Se socialistische lezing gehouden Ongeveer 150 zgner partij genooten waren met hem uit Utrecht overgekomen Daar het venten van bladen verboden was geworden en eenige socialisten hier toch mede voortgingen ontstond al zeer Méig ee botsing met de K litie mt op eene vechtparty uitliep waarby de helm van een der politieagenten stuk werd geslagen en een socialist aan den arm verwond werd Te 2 uur begon Mr Troelstra eene nde welke een half nur duurde voor eene menigte die op 3000 personen geschat kan wordeu Als gewoonlyk moesten de politie de burgemeester en de predikanten t ontgelden Na afloop werd hy met zyne aanhangers waaronder eeu tiental vrouwen door de geheele menigte uitgeleide gedaan tot aan de grens der gemeente onder het zingen van vmderlandslievende liederen Deze tocht liep dank zy de kalme houding der politie zonder stoornis af Ongelukkig was het des avonds nog woelig in de gemeente zoodat tegen een tiental personen procesverbaal opgemaakt motst worden wegens dronkenschap en borengeracht Uit Home wordt gemeld dat pastoor Kneipp op verzoek van den Paus onlangs derwaarts gegaan dezen volgens zyne methode behandelt Leo Xm wordt eigenhand g door hem gewasEchon EVeneens wordt kardinaal Monaco la Veletta dagelyks door pastoor Kneipp behandeld Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dv Retau s ELFBËWARING HoUandsohe uitgave met 27 afb Frus 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelpe gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt Jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland VAN Blommestein s Iimkt imen ONSCHADELIJK ldoornholland Ooada Baelpetsdmk vu A Bukimin k Zoo De NIEUWE LONDON doet het gryzo Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het glansryk en zacht is onschadelyk voor de huid en verft niet Prys 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrygboar by J A OATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten ranco per post 15 et per flacon hooger ZAK WOORDBNBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eone korte verklaring van de moeilykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M D VRIES en Dr L A Ti WINKEL bij Oproiming i 10 Cent verkrygbaar by A BRINKMAN ZN Tt méeme § Waarom word ik van mijn zenuwlijdeu niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot ia nUt swldeo dat genexiiig aaDbrengeode middolen toeralllg ontdekt vorden die is de hondeQ Tan een bekwaam genMsba r eea ed aumea hebben Was niet Frleanits de geleerde reatigcr eer walerkuur methode wiena voonplaata een bederaartaoord roor de ladende menachheid geworden ia deo eenvoudige boor F Herft nitt oen Zweedach majoor Thure Brand genaamd een middel tegen rrouwenziekten aan de hand gedaan dia hat lancet der ehirargen reeda minder noodaakelgk heeft gemaakt en tbana gemeengoed ran alle goneeaheeren begint te worden Ook op het gebied ter beperking vaa aeuawziektan begint er liohl te komen en ook hier ia een weg geopend gawarden die op de eenvoudigate en nattturljjkate manier resultaten oplevert welke wel in ataat zijn de eedert jaren ouferanderd aangewende geneeakundigo hulpmiddelen eoo als byvoorb Bromium Yaer Areenioum ene geheel te Verdringen Ér s n vele menacbun dte nooh ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zg xloh in liobaam en zielalleabehalvewelgevoelen het geriugate niet reien kunnen en zelfo door een rli getergd wordeln en 00 üoh zelroQ en andoren tot laat zijn zonder bat te willen Vele worden gepla of door rreese ykt angat of door droefgeeatigheid kunnen niet alapeo en worden door benauwde droomen gekweld Dao ijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdp jn oongeatie zwakheid van geheugen oorsutMii en toevallen Eindelijk Igden de erg ten onder hen aan verlamming rituadaoa en vallende ziekte Ai deze ongelukkigen die men op eiken leeftgd onder elk gealaeht en eiken ataod vindt zya uaawuek e l min of meer de alaobtoffers der leefwyze van onzen tgd Wie tot eene dezer oategoriën van tijdera behoort en ingelioht wensoht te wonlen over de werking eener nieuwe metbode adreaaeere zich aan Anuterduu H CLEBAST k Co Heiligeweg 42 Botterdun F E van SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBBY k PORTOK Oudegracht bjj de Oasrdbmg F door wian een ooderriohtand geaobriftje over Zenavüikten en Beroerte Toorkonüng en Qwwuiig ttait n franoo verkrygbaar gealeld wonit FEVILLETOX FBIirSES VERA 84 vik weid door het onweder verrast aside h Eaeht vde Indiaan rorliet mij midden in de wildernis Ik raakte aan t dwalen bonE er en dotit maakten mij half waaniinnig toen ktvam het noodweer ik rerheugde mij in den nederatroo menden regen omdat ik nu voor mijnen dood BOg eenmaal mijnen brandanden dorst kon lesichen jyHoe lang z jt ge reeds in dit wond F irik weet het niet de zon is geloof ik driemaal op en ondergegaan rme kerel I mompelde do jager terwijl h j bom medelijdend de jaohtResob aanbood fdaar driok na maar naar hartelust de wijn is goed hy zal a weer op de been brongen I De vreemdeling dronk gretig en gaf de flcsoh met een dankbaren blik aan zijnen redder terug Drink ait tot op den laatsten druppel I riep de jager aanmoedigend wWg hebben een fermen maraoh te maken eer we aan de lint EJjn Zoo beproef na eens op te staan éen twee drie De rreemda man kwam 0 1 de beenen en stak zqnen weldoener met het innigste dankgevoel de beide handen toe Aan n dank ik bet leren Baht Zooveel daarroorl Oo hadt zonder mijaeD hond moeiiyk weet ooar de ton gokeku j durait ziet ge wat het dier op den geleerden wijzen beeohaafden mensoh voor heeft I De vreemdüling zag den jager gelrolToa aan Hij was een man van midden in de dertig een slanke lenige geetalto een blonde Germaan met blauwe eorlüke oogen en lohonne soberp geteokende trekken waaruit hooge wüakraaht sprak in éen woord een man dien men bij het eerste aanzien liüf moest krijgen in zulk eene wildernis als er nog een snaartje van gevoel en menschelijkheid trilde in bel bart Hy streolde den bond die hem vriendschappelijk de hand Hkte eu na eenige oogenblikkea werd de tocht naar de but aanvaard het slimme dier voorop dan de kluizenaar en vervolgens de wonderbaar geredde Op den gebeelen weg werd vetder geen woord geeproken eu toen z eindelijk het Itefeiyke dat en de hut bereikt haddon sprak de eenzame jager kortaf Treedt binnen ik begroet u als gaat 1 Het inwendige der hut Uot aan Spartoaniche eenvoudigheid niets te wenschen over Een harde gedroogde runderbuid diende tot tapijt eenige sohapenveilen vertegenwoordigden bet beddengoed aan don primitieven haard glimde het vuur van eenige vonken onder de beschermende asch In lederen zakken en stroovlechtwerk waren de levensmiddelen geborgen in kalabaasen werd hot frisohgeschepte water bewaard zorgvuldig bedekt met pisangbladeren Aan de zoogenaamde zoldering hingen het gezouten spek etteljjke flsasoben met palmolie en de jachtbuit I en ruw atuk hout op een paar in den grond geplante palen beteekende do tafel terwyi twee kleine banken zonder leuning op deielfda wi se waren iagariehb Zonder verder oen woord met zijnen gast te wiseolen brouwde de jager vlug en handig oen eterke koMe Drink I beval hg dan kort en leg u dan daar op m D leger gij moet slapen ik zal zurgoo dat gij niet wordt gestqord Toen de vreemdeling ieU wilde antwoorden sprak de kluizenaar naar de deur tredend ySpaar uwe woorden en doe wat ik gezegd heb I Daarna ging hij naar buiten zonder verder naar zijnen gast om te zien Oeze staarde peinzend naar de deur en dronk dan met zichtbaren smaak den dampeuden bruinen drank waarop hij zieh op de legerstede uitstrekte en na weinige minuten in een diepen elaap verzonken lag De gaat van den kluizenaar sliep onafgebroken twaalf uren lang De dag neeg reeds ton avond toen hy ontwaakte en zich ala nieuwgeboren van het leger verhief Hg moeit eenige minuten nadenken om zioh rekentchap te geven van zijne nieuwe positie en na te deuken over bet pas doorgestane lydon Op dit oogenblik gleed een schaduw aan het open venster voorbij en zijn waard stond op den drempel Ooed geslapen P vroeg hij kort en droog waarbg zijn duister slarond oog monsterend de gostalte van zgnen gast opnam Als een das t lachte de geredde nVt bevind mij buitengewoon wel na de helsohe wandeling in dit verboden paradgs Nu dezen keer hebt gy ongestraft onder palmen g rtfitr sprak de jager met een vleugje van humort ffTlians zult ge wel een wolvenhonger bobben rdor alles moet die nu gestild worden Bedaard maar aan straks kunt gg als ge daar behoefte aan hebt uw hart wel eens uitstorten Hit onderhoud was in de Spoaniohe tsal g voerd geworden en had nn een voorloopig einde gevonden daar de onboffetyke waard druk bezig waa mat de toebereiding van dan discb Het duurde niet lang of er stond een beker met dampende oaoao voor den gast ala een soort voorspijs of aoep die hem kostelijk smaakte en een lofpryzing aan zyn lippen ontlokte wolke den zwggenden jager deed glimlachen Het was een wondervreemd gezicht dien wonder vreemd en kluizenaar zoo ij erig bezig te zbn met de toebereiding dar apijzen Ken veldhoen werd gebraden een maisbrood gebakken en na een half uur stonden de beeilyke gerochten klaar on gennttigd te worden gedekt op een met groene pisangbladeren bekloeden diioh de kunstvaardigheid en de smaak van den kok waten werk lgk bewonderenswaardig Alles was gereed en met een bevallige handbeweging noodigde de waard zijnen gaat tot aaniohikken uit Zwijgend werd de maaltijd genoten De aitgefaongerde greep dapper toe en deed de tafrl des wilden wouda alle eer aan lot h eindelqk voldaan en met een diepe ademhaling verklaarde nooit lekkerder gegeten te hebben De Jager nikte terreden vulde de bfkers tot aan dan rand mat het roode Californische druivensap en sprak dan op kalmen toon Ën na spreek ala nj spreken wilt als gij behoefte gevoelt om uw hort uit te storten 1