Goudsche Courant, donderdag 1 maart 1894

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Wioterdienst 1893 94 Aangevangeo 1 October 8 80 10 KOTTIBDA M 6 O n D a 8 08 6 18 8 81 8 8 8 8B 8 48 I 3 10 4 08 i DEN HAAO GOUDA s Hoge 5 48 7 80 7 488 88 8 4610 1411 8818 15 1 88 S 15 8 45 3 48 4 16 4 4S 6 81 7 8 05 M OOVDA D Oouds 7 80 8 40 8 04 9 87 10 4 18 11 18 81 l Ol 1 87 S SS 4 45 6 87 B B 7 18 8 86 87 10 46 11 11 11 80 ev M 7 48 8 B8 11 01 1 18 4 67 8 11 49 Bl Kr 7 47 l ll 8 1 ii Zegw 7 68 9 01 11 10 1 S4 N d L d 8 08 l 8 Voorb 8 07 9 18 11 18 1 88 6 80 1 441 4 1 688 048 0 Qnada 6 80 7 60 8 13 8 6810 1810 58 Is OS 1S 46 S SO IM 3 16 4 18 4 48 6 80 6 61 7 48 8 36 10 08 UTHEOHTGOUD A Ulreokt 6 83 7 60 ES 11 84 18 08 18 60 8 10 3 58 4 48 6 86 7 48 £ 8 0 8 50 10 07 10 64 Hsrmelea 6 47 8 08 10 08 18 1 3 84 4 06 4 88 Woerden 6 68 8 10 10 16 18 86 4 18 üudewster 7 07 8 1 10 84 1S 49 4 S4 Gouda 7 80 8 38 9 84 10 87 1S 06 1S 5S l SS 8 50 4 87 5 80 7 08 8 80 AM8TEIDA H a O V D i Amsterdam 0 8 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 ABstardamWp 5 80 8 10 8 65 11 88 11 4 8 58 4 88 7J0 8 8 10 44 lt l 11 88 8 50 8 8 sHagS 8 18 18 84 10 07 11 S7 18 41 IS Sl 1 48 1 67 4 S6 S S6 6 56 8 41 7 48 8 56 10 15 11 15 11 40 IS Ol DA BTIlIOHT Ooida 6 86 8 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 1S 48 S SS 8 18 4 16 4 47 6 SS 6 01 7 46 8 8810 08 Qudsw 6 S0 6 54 11 09 8 87 6 87 7 69 10 9S Woerdsn 6 67 7 018 11 8 40 11 18 8 44 5 04 5 44 6 17 8 06 10 88 HaraelsD 8 04 7 08 8 46 11 88 8 51 S l 5 50 8 18 10 84 Vtrwhl 8 18 7 S8 8 88 8 41 9 10 61 U 46 1 80 3 08 8 60 4 48 6 S9 6 81 6 86 8 S8 9 10 10 68 B O D U A A USTKRDAU fianda 6 40 B ll 10 08 10 66 18 11 8 51 4 47 5 88 7 46 10 08 Aantedam Wp f St 8 10 10 66 18 18 1 1 40 8 48 8 85 8 87 11 10 lOi I U M lUO IM U 1 18 6 8 80 8 6T 11 85 8taton a neraal Euan Eiun Zitting T n Dinsd g 27 Febrnari 1894 Op art 4 der liieswet zgn een paar Termakeiyice araendemeiiten voorgesteld lo Tan den heer Vrolik om 70 jarigen uit te alniten Tan bet liiearecht en 2o Tan den beer Schepel om de liiesdiatrioten grooter te maken naarmate zg nader bij den setel der Regeering eu der Btaten Oeneraal liggen Het debat OTer art 4 in TOortgezet De beer Vrolik lichtte zgn amendement toe geen kielen boTen 70 jaar toe te laten uit deferentie Toor de bejaarden daar deze niet geacht kunnen worden door eigen werkkracht in het onderbond Tan zich en bon gezin te Toorzien De beer Van der Kaay neemt aan dat Toorziening in eigen onderbond en dat Tan het gezin beteekeneo moet Tooreiening in de eente levenebeboeften voedsel dekking boievesting en Terwarming en betoogt dat art 4 geen voldoende bewyzen hiervoor geeft Vele bezwaren heeft h j tegen de opneming der uiteluiting wegens veroordeeling misdiijf ontslag nit den militairen dienst en niet roldoening Tan den krggsdienst en ook tegen andere onderdeelen Den eisch Tan woning acht hg Teel te weinig gepreciseerd Hg betreurt dat de Begeering niet meer tegemoet is gekomen aan ds wenschen dezerzgds De heer Mees heeft nog dezelfde bezwaren als Troeger tegen het artikel doch zal geen amendement voorstellen omdat de vroegere amendementen met zoo weinig welwillendheid ign bejegend en ook omdat kg met het oog op de toekomst niet gaarne zou willen dat alle mogelgke stelsels één voor één bg deze gelegenheid werden verworpen Achtereenvolgens ontwikkelt hg zgne bezwaren tegen de fionderlgke bepalingen doch behoudt zich Toorloopig zgn stem voor In alle geTallen sollen ook zg die tegen art 4 st mmen zich kunnen beroepen op het beginsel in art 3 neergelegd De beer T Mackay kan aan het artikel agn stem niet geTen tenzg bet geamendeerd wordt Hem lacht bet denkbeeld wel toe ieder bet kiesrecht te geven die by vooruitbetaling een abonnement neemt op de Handelingen der Stateo Oeneraal De heer Hichiels ran Verdugnen wenscht een verzoenend amendement doch kan het zelf niet Toontellen Zooals het art nu luidt zal bg het rerwerpen Hg acht het aan twijfel onderhevig of de heer Mackay niet ten slotte ago voorstel zal intrekken evenals dat op art 3 Deie laatste niling prikkelde de beer M Mackay tot een warme repliek waariu bg zgn houding spgt de interruptie vip den vjoorz uiteenzette De intrekking Tan zgn eerste amendement was noodzakeljjk omdat hg niet wilde een motie Tan wantrouwen in de Kegeering en niet belust was op de reputatie ran een politieken losbol Wat zgn nieuw amendement betreft bet mooie is er af maar Toor ingrgpende Toorstellen ontbreekt hem moed eu lust De Kegeering behoort in te zien dat het thans haar taak is samenwerking met de Kamer te zoeken De beer Borgesins legerde ten slotte een nieuw pleidooi Toor de wet waarTan hg het beginsel zoo juist vindt Enkele amendementen zal hg steunen maar ook zonder die zal hg het artikel aanTaardeu dat als geheel gelezen een gelukkige formule is 8 8B 8 48 8 48 8 S8 8 0B 7 SS 7 88 7 8 7 48 7 SB 8 01 anda Moordreoht Mtouwerkark Oapdla Botttrdaa 7 B S IO B 18 B S8 S 8S Bottndam UpaUs Nlaawnrkark Uoordrwilit Gouda Voor het sommetje Tan f 1 200 000 heeft Vanderbilt een stoomjachl laten bouwen te Birkenhead Het jacht heet The Vaillant c bet heeft een machine Tan 4500 PK De inrichting der TerbIgTeu Tan den eigenaar en zgne Trouw zgn ongekend fraai Het salon is OTer de geheele breedte in bet midden Tnn het schip gemeubileerd in stgl Lodewgk XIV wit met goud en rood fluweel De slaapkamer Tan mcTrouw is met gond en wit iTOor rosé gestikte zgde enz Khboniebonten boudoir in ond Ilngelscben stgl met groen fluweelen portieres en bekleeding Nog twee groote kamPTH in stijl Empire met blauw fluweel Voorti een marmeren badkamer met zil reren benoodigdheden De rertrekken van mgnbeer winnen bet nog verre in weelde en kostbaarheid zelfs de scharnieren der denren van de rertrekken in het bcnedenschip zgn ran massief zilrer of ten minste met zilrer Het jacht is op dit oogenblik in ÏÏDgeltchIndie Terwgl de politie te Mainz de band legde op den bekenden Frank beeft ook de Amsterdamsche politie nog een Dnitscher aangebonden die in de zaak der ralsche bankbiljetten betrokken was Deze gearresteerde is zekere Hugo Loesker Het nantal gerangenen in deze zaak is thans tot 10 gestegen De bewoners der bnizen te Beets Pr die wegens den hoogen waterstand door den jongsten storm moesten vluchten hebben nu allen weer hunne woningen betrokken maar zg hebben reel waterschade geleden Door krachtig werken is de straatweg Beetsterzwaag OUeboom waarin zes gaten waren geslagen orer eene lengte ran 550 M in zoorerre weer hersteld dat paard en rgtuig er weer kan passeeren mits stapvoets want dasr de gaten nog niet zgn gedicht maar wel bggeholpen is het rgtuigverkeer hoogst moeilgk en by arond onmogelgk Om de golren van de Zuidertrits die noggeheel blank staat zooveel mogelgk te breken en daardoor uienwe doorbraak te voorkomen zgn aan dien kant twee regels palen op geringen afstand van elkander geslagen waaraan planken zgn vastgespijkerd Detnsschenruimte is aangeplempt met aarde Hetwater is belaugrgk gedaald De verwoestingin den straatweg is zóó groot dat als deweg weer effen is gemaakt eene nieuwe be strating onvermgdelgk is De kosten daarvanmoeten bestreden worden uit de gemeentekasvan Opsterland daar de weg een gemeenteeigendom is Voor de inpoldering van hettweede gedeelte te Beets worden reeds denoodige aaustalteu gemaakt Men hoopt daar mede in dit jaar een aanraug te maken Onder inpoldering wordt ook de Zuidertrits begrepen waardoor de straatweg in veilige conditie zal komen daar dan de polderdgk hetwater zal moeten keoren U D Naar men van rertrouwbare zgde aan het U D mededeelt is door den teer C P J Verhoeseu ingenieur chef ran den dienst en weg en werken der Nedeilandscbe Centraatspoorweg maatscbsppg een afdoend ml del geronden om treinen automatisch en on afbankelgk van den wil van deo machinist op den spoorweg te doen stilhouden daar waar men zulks wenscht Een merkwaardig rechtsgeding wordt thans te Leuven gevoerd Ongeveer 4 jaren geleden brandde daar een klooster af waar veertig arme monniken buisden die zicb meestal op de verzorging van krankzinnigen toelegden 10 48 18 18 1S S8 l OS I IS 1 1 1 88 lO BB 11 08 11 0 11 18 U BS 7 47 8 11 01 7 86 1S S8 8 4B t Bl 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 8 18 10 08 10 11 7 4B 8 07 lAB 49 68 8 11 8 18 8 88 8 81 8 88 10 11 Bg de opruiming van het pnin ontdekte men twee gzeren kisten waarvan de een effecten op naam ter waarde van i 1 000 000 de andere allerlei aandeden ter waarde van f900 000 bleek te bevatten Behalve de 70 jarige prior van het klooster wisten slechts een paar monniken iets van die bezittingen welke de prior tgdens zgn 40 jarig bestuur geheel naar eigen willekeur zonder iemand rekenschap te geven had beheerd en verborgen gehouden Door den brand waren de aandeelen zeer beschadigd en daarom werd aan een advocaat en aan een commissionnair te Leuren opgedragen zooveel mogelgk nieuwe stukken in ruil te rerkrggen wat ook gelukte Bg de afrekening kwam echter strgd De advocaat rekende 76 000 francs f 38 000 althans de commissionnair bracht die som als sgn honorarium in rekening en borendien nog 47 000 fr f 28 500 voor onkosten en 5pCt voor zichzulven De mon mkeu vonden 1 per mille al zeer ruim Eeu proces werd begonnen maar nu mengt zicb het Openbaar Ministerie in de zaak on nu fverwjjderdo zich de commissionnair naar Oriekenlaud Na onderzoek bleek dat hg zich TOor f 150 000 aan efi ecten had toegeëigend De advocaat wordt nn rerrolgd wegens medeplichtigheid Volgens eene circulaire door de afdeeling Maastricht ran den sociaiJ democratischen bond worden gelden gerraagd om te Koermond een lokaal geschikt tot het houden ran vergaderingen te buren Men hoopt dan Van Roermond te maken eeu broeinest ran soc alismec Op de buitenplaats Daalhnizen het eigendom ran den heer De Roo ran Wostmaas gelegen aan den Velperweg zal 10 11 en 12 Augustus e k eene tentoonstelling worden gebonden ran planten bloemen Iwl en knolgewassen bononetten groenten en vruchten welke uitgeschreven is door de afdeeling Velp van de Nederl Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde Deze tentoonstelling belooft zeer mooi te zullen zgn In de eerste plaats toch is genoem Ie buitenplaats allerliefst gelegen en met de groote Oranjerie en het uitgestrekte terrein er voor als geknipt voor eene zomertentoonstelling Bovendien is het aantal plantenliefhebbers rondom Velp zeer uitgebreid hetgeen van te grooter belang ia voor deze tentoonslclling wgl velen hunner zitting hebben genomen en niets verzuimen zullen om haar te doen slagen Ten slotte is de beer De Roo van Westmaas zelf een groot verzsunelaar en zgn de bloemisten en boomkweekers onder wie wg er tellen van dan eersten rang in Velps omstreken legio En zgn 740 aan verschillende prgzen uitgeloofd wat voor eene zoKertentoonstelling zeer hoog genoemd mag worden te meer wanneer men overweegt dst de vragen zeer klein gesteld zijn hierdoor woillen vele inzendingen naar ieder nummer verwacht Te Oostwold overleden bgna terzelfder tjjd twee bejaarde echtelieden De man was indertijd tuinier geweest een baantje dat op een boerendorp gewoonlijk een zuinig burgerlgk bostaantje oplevert Beide luidjes echter waren zuinig als de brand en ofschoon ze kind noch kraai hadden nog zuiniger ja zelfs gierig toen hun een erfenis ten deel viel Oogenscfagniyk waren ze op bun ondtn dag arm en bg zekere gelegenheid wendde de man dan ook pogingen aan om zich onvermogend te doen verklaren Aan verre neefjes en nichtjes beeft het echt paar thans echter nagelaten de niet onbelangrgke som van f 16 000 een kapitaaltje dat men zulke eenvoudige bnrgerloi in de verste verte niet nit de mouw zon schudden Mej Lina Abels overleden te Maarsen heeft aan de Vereeniging van Weesraders roor de onverzorgde weezen gelegateerd 1000 vrg van snccoBsierechten Een droerig ongeluk gebeurde in de gemeente Sloterdgk Een jongentje ran drie jaar riel terwijl de moeder even weg was in een tobbe met water Toen na eenige oogenblikken de vrouw terugkwam zag ze haar lieveling voorover iu de tobbe liggen Ze snelde toe en nam het kind op maar zag tot haar onbesebrgfeIgke smart dat de kleine reeds gestikt was 5 68 e os 8 10 8 17 8 88 1 84 a ss 7 10 4 S0 4 B7 S 04 S ll S SO 1 44 7 80 11 80 13 80 1 4S l BB a oa s o a iB 18 08 1S 40 Toorb 8 64 N dl d6 8 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zev M 6 19 10 80 10 88 10 41 Ben smid op den O Z Voorburgwal te Amsterdam die een bankbiljet van 100 in betaling had outvangen stuurde er zgn knecht daar hg het papiertje niet geheel vertrouwde mede naar de Nederlaudsche Bank Hier werd het document van alle kanten bekeken en varklaardsn de beambten ten slotte dat de man zich maar moest wenden tot den directeur Op weg daarheen ontmoette hij een ondergeschikt beambte wieu by om nadere iulicbtingeu vroeg Jg e het biljet ziende verklaarde ik wenschte t f ik er duizend foo had Hierdoor gerust gestald staakte de smidsgezel zgn verdere onderzoekiogstochten en begaf zich opnieuw naar het wisselkantoor Hier gekomen werd het biljet zonder meer svalschc gestempeld met dikke letters Toen de arme bsaa thnis kwam eu zgn patroon zgn wedervaren mededeelde was deze alles behalve gesticht Een onderzoek zal worden ingesteld In het proces tegen den anarchist Leauthiei trad o a ook als getuige op Blanche Meyer een vrouwelgke bediende nit het Restaurant Duvalc waar de moordaanslag op Oeorgewitch werd gepleegd Uit een terloops gedane mededeeliug van die bonne blgkt dat ook in het genoemde restaurant als een soort modelinrichting beschouwd de bedienden geeu loon ontvangen Zg moeten 2 francs per dag betalen om er te werken en de fooien welke zg ontvangen zgn het eenige at ij verdienen De brugwachter Klop belast met de bewaking van de spoorwegbrug bg Zaltbommel bemerkte dat de laatste pgler van de hrng geheel was opengescheurd Hg nam onmiddellijk de noodige voorzorgsmaatregelen om te verbinderen dat een trein de brng passeerde en toen de eerste trein uit s Hert igenboich de brug naderde stopte deze gingen de reizigers te voet over de brug en vonden zg aan de overzgde een trein waarmede zg de reis konden voortzetten Aldus geschiedde ook met andere treinen zoodat de dienst eenige vertraging ondervond Dank zg de waakzaamheid en het flink optreden van den brugwachter Klop is alzoo wellicht eeu ernstig ongeluk voorkomen Panl Heyse bad op veUngen van den Eschenbacher WolfrBmbund een tooneelstuk geschreven dat opgevoerd zou worden bg gelegenheid van de daar te geven feesten ter eere van den ond Dnitschen zanger Wolfram van Eschenbach den dichter van iParsifsli Dat stuk zal echter niet vertoond worden omdat het onzedelgk is in de oogen van da geestflgkheid der stad Wolfram de held van het stuk moet hg zgne plechtige verloving met de dochter van den Eschenbacher burger in wiens huis hg den Parsifal dichtte tot zgn uitverkorene zeggen vor diesen Zeugen kOss ich o Liebste Dich anf den Munds Tegen dezen kus nu had de geestelgke overheid bezwaar Volgens die heeren zoo da kus al was het ook maar een tooneelzoen een slecht voorbeeld zgn en door d toeschouwers opgevat worden al n vrjibrief voor allerlei nntuchiigheden c Heyse die zich in allerlei andere opzichten iuschikkelgk had betoond wilde den kus niet laten vervallen en om nu van het getwist met de geestelgke heeren af te zgn besloot daarop het gemeentebestuur het stuk dit jaar maar niet op te voeren Wg zgn aan de Arabieren die vertellingen der 1001 Nacht verschuldigd wier gebeéle opvatting zoo schitterend is en waarin zulk eene rgke steeds afwisselende verbeeldingskracht wordt ten toon gespreid vertellingen die de vreugde onzer kindsheid hebben uitgemaakt en die wg op een meer gevorderden leeftgd nimmer lezen kunnen zonder opnieuw hare betooverde uitwerking te gevoelen Door de nagelaten betrekkingen in Doitschland overleden van een inderdaad verpleegde in het geneeskundig gesticht voor krankzinnigeu te Deventer is aan dat gesticht gelegateerd f 1000 met verplichting om bet graf van dien verpleegde op het kerkhof te Der enter ten eeuwigen dage te onderhouden Van den bofscbilder ran den Shaoh ran Perzii wordt betlrolgende rerteld De Torst koesterde voor dezen knastenaar een zeer groote bewondering wat hg ook reeds verschillende gelegeuheden heeft be TUd van Greennicii 40 8 47 64 10 1 10 10 8 SS 11 08 WJU ll 8 81 8 44 8 8 11 18 8 10 4 45 4 tB B OS B 08 S IS 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 4 48 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 5 6 09 4I ff 64 9 04 ff 9 1010 88 t 8 1 ff 8 41 8S 10 40 I 4 10 7 S8 4 86 7 40 6 81 U 8 47 10 06 11 80 8JI 10 wezen Eens toen de schilder zich in zgn atelier had teruggetrokken wilde een Perzische hoogwaardigheidsbekleeder hem volstrekt zian werken De schild wierp hem echter de deur uit en sloot deze af Maar do hooge heer keerde terug brak de deur open en trad binnen De gezochte kunstenaar wierp zich op den ongeÈioodigden gast en besmeerde hem het gezicht met zgn olgfolie Toen echter vluchtte bg weg om zich te onttrekken aan de woede van den hoveling en van diens aanhangers Hg had het goede denkbeeld naar den troon van deu 8hah te vluchten Vrees niets t zeide deze met eeu gebaar van welwillendheid Spoedig daarop kwam ook de met verf bestreken hoveling bg deu vorst en klaagde deu schilder aan sQJi hebt ongelgk c zeide de Shah echter tot bem gy moet gestraft worden En terstond veroordeelde hg den hoogwaardigheidsbekleeder tot twee jaar gevangenisstntf egens inbraak in eene vreemde kamer en Iregeos het stelen van verf op zgn wangen Vrieud Zit er wat Jongmensch Neen geen geld maur ze heeft verstand voor twee t Jongmensch tot vriend Je kunt me feliciteereu ik heb mg verloofd I Vrieud 1 Nu dan feliciteer ik je van harte dat is juist een partij die je past UITTREKSEL UIT HET van de Cominissie van Onderzoek IN ZAXE DB Weesinrichting te Neerbosch DaaroB kwam ter sprake de wyze waarop de inrichting is gevestigd Zooals zy thans bestaat rnsl zg geheet op den beer Van t Lindenhoat Het bestuur speelt eene tweede rol of liever het treedt geheel op den achtergrond bg de moeielykbeden waaraan de heer Van t Lindenhout dezen zomer had bloot estaan had het bestnur zicb teruggetrokken Ook het aantal leden der Vereeniging is Teel te gering De geheele Vereeniging is eigeulgk alteen opgericht ter wille van de erkenning aU rechtspersoon de heer Van t Lindeohout is de man die alles doet eu dos ook voor alles Terautwoordelglt is Deze stand van zaken heeft met het oog op de inrichting hare bedeukelyke zgde £ ene inrichting waar by de belangen van zoovelen betrokken zgn foor die behmgen te zorgen mag niet rusten oitslnitead op een man wien onverwacht de krachten tot het volvoeren zgner tank zoudon kunnen ontzinken Do heer Van tLindenhoat erkende de wenschelgkheid van verandering bg meende dat waar eenige wgziging in de sfatuteu kinnen eeu niet al te langen termgu bg gelegenheid van het opnieuw aanvragen van de koninklgke bewilliging toch reeds ter sprake zou moeten komen het aanbeveliog verdiende om inmiddels met zorg na te gaan welke grondslagen voor eene veranderde inrichting van het beheer doeltreffend zouden 7gn Ook ten aanzien van verschillende andere ponten bet personeel bet waarnemen van andere betrekkingen bet geldelgk en administratief beheer enz gaf de heer Van t Lindenbout inlichtmg of toezegging dat er verbetering zon plaats hebben Ten opzichte van het strafsysteem verklaarde hij dat hg op grond eener langdurige ervaring de stelling niet kan beamen dat lichamelijke straffen in zgne inrichting ten eenenmale zouden kunnen worden gemist Zg moeten echter tot de zeldzaamheden behooren gelijk ook werkelgk op Neerbosch het geval is Trouwens wat men over de strafoefeningen heeft medegedeeld ook wat betreft het getal sl en is volgens hem schromelgk overdreven een grooter getal dan 15 is nimmer voorgekomen ml andeliugen hebben niet plaats gehad Do leden van het ondergeschikt personeel en de ondorwgzers hebben wel eens lichamelgke tuchtigingen to ediend uit eigen gezag Dit zal echter voor het vervolg worden tegengegaan ook wat de meisjes betreft wordt tichamelgke straf uitgesloten de straf van afangden vau het haar voor onzindelijkheid kan echter niet gemist worden maar zg werd slechts zeldzaam toegepast Bg het bespreken van verschillende voorgestelde verbeteriogen van hygiënischen aard gaf do heer Van t Liudenhont te kennen dat hg tot het aanbrengen van verbeteringen ten Tolle bereid was ten bewijze strekke het nieuwe ziekenhuis dat zijne voltooiing nadert IntuBschen moet met twee zaken rekening vorden gehouden vooreerst dat bg voor het unbrongen van verbeteringen geheel afhankolgk is van de giften die hg ontvangt Wordt hg er toe in staat gesteld dan zal bg gaarne nog verschillende verlwteringen in züne inrichting tot stand brengen In de tweede plaats echter blgft hg er zeer sterk op slaan dat alles moet worden nagelaten wat kan strekken om de weezen te gewennen aan eene levenswgze die zg later niet EOndoD kunnen volgen De weezen komen in den regel ia de maatschappg met weinig meer dan armen en hoofd om hnn brood mede te verdienen zg moeten derhalve gewoon zgn aan do allereenvondigsto levenswgze anders zonden hen ontevredenheid en moedeloosheid bekruipen wanneer zg tot do ervaring kwamen dat zg allerlei gemakken moesten missen waarvatf zij te Neerbosch hadden genoten Brieven uit Twenthe Men beeft in de Westelgke en Zuidelgko provinciën van ns Vaderland moest il een zeker minachtend idéé over den zoogenaamden 1 Achterhoek c met wlken titel men gemeenlgk bet Twenthe aanduidt Intusschen gaat dezs county rustig eu vastberaden op den eenmaal iogeslflgen weg voort Die weg is hier het schoone pad der Ngverbeid Almelo Borue Hengelo Enschedé Goor Delden Wierden Oldonzaal Ootmarsum Vriesenveeu Ngverdal en Haaksbergen Bllodeze gemeenten bloeion meer en minder door de ondernemingsgeest der kloeke mannen die er fabrieken op groote schaal hebben gesticht of onderhouden Duizenden arbeiders winnen er hun dagelgksch brood waardoor eene groote mate van welvaart alom wordt verspreid De woeste gronden zgn er voor een groot deel door ontgonnen de kleine landbouwers worden er ook zeer door gebaat doordien hanne kinderen in de veracbillende fabrieken arbeiden waardoor het geheele gezin schier een bestaan vindt en dfl boer zgn land beter kan cultiveeren en daardoor vindt men wgd en zijd verbetering in het landbouwersbedrgf In het algemeen ia de arbeidende klasse rustig goedgezind weinig vatbaar voor de opruiingen van anderen De menigte fabrieken bevorderen ook zeer het belang der middelen vau vervoer het bezoek van vreemdelingen en vooral bevordert bet fabriekswezen de zucht tot arbeidzaamheid want dra zgn de jongens of meisjes 12 jaren oud of ze hunkeren om naar de fabriek te komen en als helper in de weverg te worden geplaatst Met zekere trots zeggen ze a zelfs later als gevraagd wordt wat ze verdienen twee gulden vgftigc ongeveer por week I en die z g helpers leeren alzoo ook geleidelgk weven Menig kind is eeu groote steun in het arbeiders beidersof landbouwei sgezin Algemeen ordelievend veeliil zeer huiselgk zeer velen hebben een stukje tuin of land iu pacht dat ze in hunne vrge uren a morgens vroeg eu s avondit laat bewerken waarbg veelal vrouw en kinderen de behulpzame hand bieden zeer veleu houden eeu of twee geiten eu zoo heerscht er in zulke arbeidersgezinnen eene welverdiende welvaart Door ziekeofondseu ondersteuningskaosen is er bg vele fabrieken gezorgd dat de arbeiders bii ziekten en sterfgevallen niet tot den bedelstaf geraken bg velen ia ook gezorgd voor herhalingsonderwgs waarvan de daaraan behoefte hebbende arbeiders een ijverig gebruik maken In het algemeen is bet gedrag der arbeidende klasse dan ook prijzenswaardig Dooreen kan gerekend worden op tien uren arbeid daags en t is een lust to zien hoe ordelgk allen naar en van bet werk gaan Dezer dagen is er te Hengelo eenig geharwar tuascüeu de patroons en werklieden der fabriek Insulindec aldaar In beider belang is het te hopen spoedig eene schikking tusBchen partijen worde getroffen Thans is men bezig ook het Twenthe in rnirae mate te voorzien van Roonrboterfahrieken De bestaande verheugen zich in ruimen aanvoer vau melk terwgl de botermarkten er door kwgnen Intusschen vonden de burgers gelegenheid zich van beter qualiteit boter te voorzien dan veelal door de landbouwers aan de markten wordt aangeboden vooral nit die streken waar men slecht water heeft Dat die z g Achterhoek c om deze en vele andere redenen vroeg en loat voor tourigteu een bezoek meer dan waardig is hoop ik n in volgende brieven te vermelden en te bewgzen Voor heden roepen mg andere bezigheden B Almelo 25 Pebr 1894 a BBBSSaSSÊBSSBBSB BSBBBSaSSBBa Batteolaodseb Overzicht Graaf von Mirboch heeft in den Duitschen Rijksdag het vuur geopend Tegon het handelsverdrag met Rusland voerde de conservatieve afgevaardigde aan dat het aantal stemmen tcgeu de politiek der handelsverdragen vooral op het land veel sterker was toegenomen dan het aantal voorstanders dier staatkunde Maar men moet dan ook niet vragen naar de wijxe waorop de landeigenaars en de boeren door de agrariërs bewerkt zgn I De staatssecretaris Von Marschall antwoordde en eenige andere sprekers volgden De rjjkskanselier sprak niet en de stemming van de vergadering was olies behalve plechtig daar een gelach opging telken male wanneer een daar redenaars zich versprak De besprekingen zfln ingeleid met een officieus artikel in de Norddeutsche Alg Zig waarin nog bgsondere nadruk wordtgelegd op de groote beteekenis van het odvermgdelpe van een ontbinding van den Rgksdag indien het verdrag wordt verworpen De Rijksdag zette gisteren de beraadslaging over het Russische handelsverdrag voort Von Eardorff van de rykspartij bestreed hel verdrag dat hy nadeelig voor den landbouw noemde De rijkskanselier Caprivi betoogde de noodzakeiykheid van het verdrag op e nomische en politieke gronden Tegenover den iu verschillende bladen uitgedrukten wenscb dat hy zou aftreden verklaarde de r kskanselier dat hg op ziju post zon blgven zoolang het Z M den keizer behaagde en zoolang de kracht hem daartoe bleef De regeering vervolgde spi eker heeft door de tractatenpolitiek Duitschlands aanzien verhoogd Naar oorlogsroem streven wg niet wg stellen er slechts onzen roem in de cultuur quaesties op te lossen de vredelievende samenleving der volkeren te verlichten en do Enropeesche krachten aaneen te sluiten voor latere tijden als het eenmaal noodig mocht zgn iu het belang vau de groote gemeeuscbappelgke economische politiek meer staten te vormen tot één verbond Wat Bismark reeds in 1873 dringend gewenscht noemde het sluiten van een handels verdrag met Rusland is nu geschied De antiesemiet König en de conservatief Lnt bestreden het verdrag da no ionaalliberaal v Bennigsen pleitte er voor Hedeu voortzetting der debatten Met 189 tegen 32 stemmen heeft de Fransche Senaat het wetsontwerp waarbg het invoerrecht op tarwe op 7 fr wordt gesteld in zijn geheel aangenomen De Frausche politie hondt zich overtuigd dat de anarchist Menuier de persoon ia die de bommen gelegd had in de woning der Roe Saint Jacques en iu de Rue dn Faubourg SaintMartin en die onder den naam vsn Rabardy aan twee commissarissen van politie eeneu brief geschreven heeft onder verklaring dat hg zelfmoord ging plegen en huu verzocht in de door hem aangewezen kamers te komen om de noodige in de brieven aangeduide voorzieningen te treffen De politie laat bet uiet aan nasporingen ontbroken om hem iu handen te krggeu maar tot nn toe is alles vruchteloos geweest Meuuier was een vertrouwd vriend van Ravachol Maandag voormiddag zgn te Pargs weder zeven anarchisten gearresteerd Ër zijn vele papieren eu veracheideue vlugschriften in hunne woning gpvonden en in beslag genomen De procureur generaal te Pargs heeft besloten de personen die de kwijongensatreken uithalen door zoogenaamde of valsche bommen hier en daar neer te leggen dat Terachieljjk spelletje met de justitie of het laboratorium houdt maar niet op ten strengste te vervolgen zoo zij ontdekt worden Daar veracbeidene personen voortdurend dreigbrieven ontvangen van auarchiaten zoo worden hunne woningen door de politie nauwlettend bewaakt Te Béthnne is zekere Jules Verrache gevangen genomen Hg wordt verdacht do hora gelegd te hebben voor de woning van deu voorzitter dor rechtbank Daar in den nacht vaq 25 op 26 dezer verscheidene schildwachten iu de forten te Toulou aangevallen werden heeft de commandant vnn hot vijftiende legerkorps hnn scherpe patronen laten uitdeelen Personen die daartoe gemachtigd zgn verzekeren dat het onjuist is dat Gladstone zgn ontslag heeft geuouien of voorbereidende maatregelen getroffen heeft om zgn ontslag te nemen De wet op de kerspelraden in Engeland zal er naar alle waarschgnlgkhoid toch beter afkomen dan de employers liability act De conservatieve bladen roemen de verzoenende houding van het Hoogerhuis waardoor eeu nieuw conflict wordt vermeden Over het geheel werden die veranderingen waartegen de Regeering onoverkomelgk bezwaar had prgsgegeven eu enkele waaraan de meerderheid in t Hoogerhuis bgzonder hechtte werden door lord Kimberley vanwege de de Regeering overgenomen Dit is een gelukwensch waard meent de Standard want ware een ontwerp over welks heilzame strekking in het algemeen men bet zoo eena ia aan gekwetsle eigenliefde teu offer gebracht het ware geweest om er wanhopig onder te worden Beide partgen zegt genoemd orgaan hebben er thans belang bg dot het ontwerp ten spoedigste zgn beslag krgge en met zooveel voldaanheid en welwillendheid als de omstandigheden gedoogen eene zitting worde gesloten die in andere opzichten zoo weinig bevredigends heeft opgeleverd Dit laatste is ten deele wel waar als men maar in het oog houdt dat de schuld hiervan voor rekening der Torirs komt die eerst door hnn obstructionisms in bet Lagerhuis en later door hun balstarrigheid en eigenwaan iu de EiTste Kamer èn deu gang der parlementaire machine hebbon vertraagd èn het afgolevarde werk weer bedorven Het Lagerhuis toonde zich hg de bebaudeliug der wijzigingen T n de Lords ook niet onwelwillend Wel werden sommige amendementen verworpen maar een der voornaamste kwam er toch door en in andere verschillen besloot men naar ein vergelgk te streven Thans moet weer afgewacht wat bet Hoogerhuis zal doen IJiOBZOWDKW Oonda 26 Febr 1895 Mgiiiéerdt Redaettarl In het Dagblad van Gouda wordt geadverteerd dat de Goudsche Broodfabriek begin Maart opent Tot wieu moet men zich wenden wanneer er reeds een fabriek sedert vele jaren gevestigd ia en die al dien tgd wel van eigenaar is doch ateêdi denzelfde naam voert en door een concurrent dezelfde benaming wordt gebruikt waarscbgnigk met het oog dat de naam Korenbloem niet gewild is Aangenaam zoude het schrgver zgn daarop eenige inlichtingen te mogen ontvangen onverschillig van wien Donk aan U M de Redacteur voor de mg verleende plaatsruimte hopende zoo er eenig antwoord hierop in mocht komen UEd uwe kolommen ook daarvoor wel zult willen openstellen Met achting 01id Dr j D O 1 IEI WEI1 irAALDPAHAPLUIES A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 87 PEBBUAEL iVor krs 87 looVi I 102 94 slotkoers 88 100 102 94 69 78 78Vl 94V S 95 löi i o 88 Vl f 881 997 lOOV 104 68 617 101 877 108 216 967 108 102 184 98 O 81 102 101 170 129 104 447 48 181 148 68 707 104 186V 108 UI 7 98 10 V 137 18 i7 16 108 78 1117 108 8 491 1017 101 114 117 88 787 80 Nintausn Cert Ned W 8 i i dito dito dito 8 dito dito dito 8 i HONOAS Obl Qoudl 1881 88 4 iTALii Iniobrüving 186t 81 8 OosTlNa Obl in papier 1888 6 dito Iniilvor 1868 6 PoaTUQAL Oblig met ticket 8 dito dito 8 W 88 RnsuSD Obl Oost ie Serie t dito Oseous 1880 4 ditobijBothi l88 4 dito b j Hope 188U 90 4 dito lo oud leoD 1888 6 dito dito dito 1884 BPAIIJI Ferpsl schuld 1881 4 Toaliu Gepr Conv Issn 18B0 4 Geo leouing serie D Geo leoaiuff serie O ÜDIOAsa llip Beo v obl 1892 i Msllco Obl Buil Sob 1890 8 VüNSZUELl Obl 4 onbep 1881 AHSTsaDiH Obligatiea 1861 8 i aoTTBanAH Sled leen 1886 8Vi Nio N Afr Hacdelsv aand Arendsb Tab Mn Corlifloaton DoiiMsalsohsppj dito Amh Hypothookb pandbr 4 Ciilt Mij der Vorstenl aand Gr HypothoBkb pandbr 4 Nedorlandaoho bank aand Ned Handelmaatioh dito N W 8i Pao Hyp b pandbr 6 Roti Ilypotheekb pandbr 4 Ulr Hypolbeekb dito 4 OosTSKR Oost Hong bank aand EusL Hypotheekbank pandb 4 t Ahsbika Equit hypoth pandb 6 180 7s IMVl 71 1Ü7 Maiw L O Pr Lion oort 6 NsD Holl U Bpoorw Mij aand Mij tot Elpl V SI Spw aand Nod lod Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTALlI Spoorwl 1887 89 A Bobl 8 Zoid Ilal Spwmii A H obl 8 PoUN Waraohau Wsonon a nd 4RoBL Gr Euss Spw Mij aand I Bsliiiobe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Knrik Cb AioW Sp kap aand i Loaowo Sewait 8p Hij oblig E Orel Vitebsk dito oblig 6 ZuiilWeit dito ssnd S dito dito oblig 4 9 Vl AMsalKA Oont Pao 8p Mij obl 6 Ohio fc North W pr 0 v saud dito dito Win St Poter obl 7 Denver k Bio Gr Spm oert v a Illinois Oootral obl in goud 4 Louiav It NashvilloCort v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kooass v 4 pol prof aand N York Ontario St West aand dito Fenui Ohio oblig 6 Oregon Cahf Ie bvp in goud 6 SI Paul Minn b Maait obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dilo Lino Col Ie byp O B Canaoa Can South Cert v aand Tik 0 Rallw Ii Nsv lob d o O Amaterd Omnibus Mij aand Bottord Tramweg Maata aand Kin Stad Amsterdam aand 8 Stad Boltordam aand 8 Beloii Stad Anlworpenl887 i l Stad Btuaael 1886 l HONO Thoiib BeguÜT Geaellich 4 OoaTINR SlaaUleening 1860 6 K K Oosl B Cr 1880 8 Spanji Stad Madrid 8 1868 Nu Tsr BsLHyp Spobl Mrt 8l lOl i