Goudsche Courant, donderdag 1 maart 1894

J o 6d01 Vrijdag S Maart 1894 S2ate Jaargang lioiMiË conuvr NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 A onderlijke Nommers VIJF CEJVTE ADVERTENTIÉN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BurgerlUko Stand ZeTenbuisen GDBUBEN Arie Jobannea onderi A raa dar Hila en A Tan der Meer GEHUWD T G Blom en J Prini OVEELEDEN O Albl 19 m P Kameetman 4 m W Tan der Akker 2 jaar ADVERTENTXÊN ÜDlgdig beTallen Tan een leTtnloos kind MeTroaw B J HOEFHAMBR Oovda 27 Febroari 1894 Voor de Tele bewgzen ran deelneming onderronden bg bet oTerlgden Tan onze geliefde Zuter Bebnwdiniter Tante en ondTante MejuSroBW C M KLIJWEG betuigen wg onun barteiyken dank Namena de Familie K J KLIJWEG Gmvmiage 28 Febrnari 1894 Een net Eurgernieisje reeda twee jaren als leerlinge in het DAMESBOEDEMVAK werkiaam zoekt als Interne plaatsing dearerlangd tegen eenige rergoeding Adrea met franco brieren onder No 23U aan bet BoMaa Tan dit Blal GEVRAAGD 01 direct in dienst te treden een bekwaam BMOBBASmSENEGlT Men Terroege licb aan het Burean dezer Oonrant OPENBARE VBRHDRING TE Waddinzveen op VrUdag den 16n Naart 1894 ten 11 are a morgana bg Ti NIEKEBK a b Dorp Ti 7 exceelen elk groot ruim 3 Beetaren Faldernnmmers 165 tot en met 171 gelagen in den Znidplaapolder 2e blok te WADDINXVEEN Toor den tgd Tan ZBS JABEN aitaluitend als Weiland Gewone Oonditiën Naden informatiën geaft Notaris MOLENAAB te WadMnxvtm jj De Notaris Mr I MOLE j L NAAR te WaddinxMin zal ten yjHp Terzoeke Tan zgn principaal op WOENSDAG 21 MAART 1894 emor gena ten 11 ore bg J ZÜIDERVLIET op het dorp te STOLWIJK pnbliek Terkoope n met Werkplaatsje een perceeltje GROND met SCHUUR alles gflegen te STOLWIJK aan het dorpspWn Te aasTaarden bg de betaling op 1 MEr94 Nader onderricht geeft de Eigenaar J MOLENAAR te Stolwijk en genoemde Notaria Vraagt een proef Tan de echte T0EA7EB WIJN aanbeTolen door de grootste ganeesheeren Tan het bnia JSrn Stetn Erda BJo nabg Tokay Hongarga Te bekomen bg C van VLIET MARKT 156 Rijk worden door de 1001 acht 1 Bericht aan het publiek Gebr E k M COHKK maken bekend dat door beu tao de eoo fraaie aitgare De volledige Vertellingen der lOOl Nacht mot circa SOOO Uloitratiën tekit vao QERABD KËLLER eear cieuwe uitgare versohgat in 100 AFLEVERINGEN a 26 CENT per aflerenng Op de e nieuwe uitgave worden aan duizend inteékenaren eadeau gegeven honderd origineeZe PremieU ten waarbij vele van eene directe handelswaarde van f 100 tot f 30 L De loten geren door hun menigte van 100 ituki K0L08SAL VEEL KAN3 dat daarop prezen vallen Tan 200 000 100 000 60 000 ïfi OOO 10 000 enz enz Etk inteekenaar ontvangt onmiddellgk ecne aote op formaat zegel geteekead door de Uilgevers en door den te Ngmegen teBtdeerenden Notarit W E iilJINIC waarin de 100 prentieloten met nammer eo serie vermeld staa Eoodat men elke in de conranteo voorkomende uitloting self kan oontroleeren Om elk idéé van eigenbelang weg te nemen varkUren de Uitgevers dat de genoemde premieloten in vollen eigendom ook met de daarop intuaschen gevallen prgcen aan de lOCO intookenaren worden afgestaan Zjj behouden dus noch de loten nooh de daarop vaüende sommen self maar geven deze aan het genoemde getal inteékenaren bg loting cadeaa Alle in den tussohentgd daarop gevallen prgeen btgveo tot het einde der inteekening bewaard Alsdan heeft de verloting dar premieloten onder de ioteekenaren plaats zoooals die in het certiücaat met titel nummer en serie worden aangegeven tau overstaan van den te Nijmegen reaideereuden Notaris W E HUINfC in wiens banden wg borengenoemile loten stelden en welke loten godeponoerd zgn in den brandrrgen kelder der Nijmeegscha Bank vereen iging Van Eageleuburg en 9ohippera te Ngmegen De 1001 Nacht is het meest interessante wark over da geheelo wereld De rgkdoro weelde en pracht die in de verhalen der 1001 nacht op zulk eene eigenaardige en bekoorlijke wgze beschreven wordt deden ons het besluit nemen om aan da intsekenaran op dit zoo aantrekkelgke werk eene schitterende en aanlokkende kans to geren en do gelegenheid te openen om op gemakkelgke en minst kostbare wgze rijk te worden tegen oene betaling van slechts 26 cent we kelijka waarvoor men in 2 jaar tgds een hoogst interessant on fraai werk bekomt en terens een kapitaal ran 200 000 100 000 50 000 26 000 enz enz kan machtig worden Kaasrgker solieder on billgker aaHbieding ia wol nooit bg eenlg boekwerk gedaan Bg deie loten berinden er zich tooh die onmiddellijk verhandelbaar zgn roor eene waarde van 100 200 800 on meer en de inteékenaren alleen moeten daarvan in het bezit komen 111 Het moge misschien barreemdan dat wg togen betaling van slechta S6 cent per week eene zoo in hel oog vattende knns geven en bg sluiting ran bet wbrk zulke kostbare premies De rede daarvan is eenvoudig dat het ons slechts Ie doen is bet fraaie boek dat de waarde goed vertegenwoordigt te verkoopen en wg niet zooals de kantoren die daarvan uitsluitend werk maken door combinatie der loten ecne winst trachten te behalen Deze loten als premien te goren heeft aleohta ten doel de eiploitatie ran eel mooi werk te bororderen Uitgebreid proipeotus met duidelme omsohrgving in eiken dinken Boekhandel rerkrggbaar en bg de uitgerors Gebr B M COHEN Ie Ngmegen on te Arnhem O ebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao DtBünatJge door de hieuwste uitvindingen óp machinaal gebied T rb rde fabricatie en uitaluitend gebruik Tan ne en fijnste grondstoffen garandeerei len Terbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanb Teleniwtardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud de r rasp Etiketten Do Krma behaalde 27 BreTets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs Tan uitmuntend in üibrikaiit Ueeds 1871 schreef de Accademie national de Farls HouB votu d a raena nne HcdBlIIe i tt yrenlire eliuiae en oondd rfttlon deTotr exoallant tebrlcfttlon da Ohooolat bonbons varies etc eta StOllwtrtk t fcbrikaat ia Tarkrygbaar bg H H Confiaeurs Banketbakkers enz enz jMiet alTerte enwoordiger Toor NederlandJdlm MattenUodt Amsterdam Ealrerstraat 103 Waarom word ik 7an mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het it niel zelden dat geneting aanbrengende miildolen toeTalllg ontdekt worden die in de handen van een bekwaam geneeiheet een goed surcei hebben Was niet PrieenitE de geloeide vestiger eer wolerkuur methode wiens woonplaats een bede anrtsoord Toor do lijdende mensohheid geworden is den eenvouilige boor f Hofft niet een Zweedsoh majoor Thure Brand genaamd een middel legen rronwenEÏekten aan do hand gedaan die het lancet der chirurgen roeds minder noodaakeljjk heeft gemaakt en thans gemeengoed ran alle gonoesheeren begint te orden f Ook op het gebied tor beperking ran leuuwziekten begint er licht te komen on ook hier it een weg geopend gewerden die op de eeoroadigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat yn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen too alt bijroorb Bromium Yzar Artenicum enz geheet te yerdringon Kr zgn rele menschun dio nooh ziek nooh getond tijn en tooh klagen dat zij ziob in lichaam en ziel allea behalve wel geroolen het geringtte niet velen kunnen en zolfs door een vlieg getergd wordein en toe lioh zeiron en anderen tot last zgn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreese ijke angat of door droefgeeatigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan ijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn oongeatie zwakheid van geheugen oorsuizen eu toevallen Eindelijk Igden de ergtteo onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigeu die men op eiken teeftijd onder elk geslacht on eiken stand vindt zgn zenuwziek en min of meer de tiaohlolfers tier leefwgao van onzen tijd Wie tot eene dezer oategoriun van lijders behoort en ingelicht wenaoht Ie worden over de wer king eener nienwe methode adresseere zich aan Amsterdam H CLEB41V k Co Heiligeweg il Botterdam F E van SAHTGIt KOLFF Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBRf PORTON Oudegracht bg de Oanrdbrug F il door wien een ondarriobtend gesehrifije over Zenuwzlokten en Beroerte Voorkoming en Genezing grtaia en franco verkrijgbaar gesteld wordt IWederlandsche Stoomboot lllaatschappij De Stoonucbepen HOLLAWD kapt 1 SMIDT en BATA riBS kapt J SADER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Triehi of passage Tervoege men lioh bg de Cargadoors der Haataohappg Boompjes 72 te Rotterdam De Btoomichepen losaen te Brewersqaay ds marlet van Boter en Kaas t Iiondan TE PARIJS Zenden gratis in franco bet praclitig geïllustreerd lODE ALUI met boliandachen orrranscben tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Wlntepseizoaii van kleoderen hoeilen enz voor iieeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan Mil JULES JALUZOT C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen BtofTen laken eii enz worden eveneeai Traiico too rczunden doelt men gelieve daarvoor do soorten op te geven en ongeveer da pnizen to bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen lor boatellingen benoodigdzijn Bistt Uiiigen van 35 francs en hooger worJon met ecne verliooging van 5 O O hï tCfl bracht en orij oan inkomende rechten n alle olaiHhcn vuH Sedalaud aan huis beiorgtt De klanten hebben geene formahteiten voor do uiklariujr of andersmts te vervuilen iaai ons réexpédltle iuis te Rozeadaal Noord Biuhani daarmiide belast is DAMES Attention 4i lil V onjchadelykite en g ÉK9k makkelykitepoetsmiddelvoorHcMM lljS en vooral damei en KinderschoeniraHt 1 is de Appretuur van C M MUIIer 4 O SJm Berlin Bsuth Str 14 Menlette o if VÖHV op naam en fabrieksmerk VHkry kw by Hwm Wlnkelliri Ih lehoiiiwtrk taluttrlM HryH flit Hl 8ea raal D at by W Bardaiaua ArakMi FBMSCHE STOOMVEHVEBU MC Chemische W sseherU TAM H OPPE HEIiHER 10 KruUkade Botterdam QebreTetend door Z M den Koning der Belgen Boofddepat Toor GOUDA d Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het etoomen en TerTen ran alle Heeren en Dameegarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het atoomen Tan plache mantels Teeren bont enz Qordynen tafelkleeden eas worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onSchadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prezen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleTerbaar en 3 dagen te rerren goedereu in eene week tiOPjk FDIEE OUDE f SCHIEDAMMER Si GEÜTETEB Merit t NIOHTOAP VorVrggbsar b ji M PEETERS Jz N B Als bewijs vsn echtheid is o I p cachet en kurk steeds voor SGHIEDA M sien TSQ den nosm der Ilmis F HOPPE ZAK WOORDENBOEKJSS bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring Tan da moeiiykste daarin Toorkömend woorden Tolgena de nieutee SpeUing van Dr M na VRIES en Dr L A ti WINKJIL bij Opruiming i 10 Cest verkt gbaar bg A BRINKMAN ZN Tieméeweg B aaaia B B aaaaa aaas fB Ocnda Snelpsrsdrak vu A BaniuuK k itta BINNENLAND aOÜDA 1 Maart 1894 De Aideeliog Gonda van bet Nederlandsch Onderw ïers Genootschap vei aderde gtateren ten hnize van den heer Dam De SecreUirw bracht veralag uit van den toestand der Afdeeliogt die gunstig bleek td ZgD De heer Van Cittert die eene spreekbeart moest verrnllen had tot onderwerp gekozen de Opleiding van dea Oaderwëxer tot d praktyk Spreker herinnerde hoe die opleiding ge achiedde onder de wet van 1857 en vergeleek haar met die onder de wet van 1878 ea 1889 Voorts ging bg na wat het reglement der norraaalscholen voorachryft en deelde mede hoe het aan de kweekscholen geschiedt Ten slotte gaf spreker een kort programma dat deed zieOf hoe hg meeal dat Je opleiding in de bg het reglement der normaalacholen voorgeschreven twee jaren moet plaats hebben üifc de discussie bleek sigemeene ipstemming Het ioeIating examen voordeRgksnormaalleBBea alhier zal 5 7 en 9 Maart e k plaats hebben £ r hebben zich 26 candidateu aangemeld en wel 20 voor de late klasse 4 voor de 2de klasse en 2 voor de 3de klasse Aan het postkantoor Oooda en de daaronder ressorteerende hulpkaiitoren werd gedurende de maand Febrnari 1894 in de r jkspoBtepaarbank ingelegd 6139 68i terugbetaald ƒ 3894 24 Het laatflte door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3746 In de gisteren te Gouda gehouden vergadering van aandeelhouders der Stoomboot Mpg Boskoop Waddingsveen Gouda bleek uit de rekening en verantwoording van het bestour dat er in 1898 eene winst behaald is van ruim ƒ 1800 Op voorstel ran het bestuur werd besloten 4 pCt 800 als dividend uit te keeren en de rest te voegen bg het reservefonds en voor afechrjjyiog op het materieel te bestemmen Als commissaris y erd herkozen de heer P Tan Nea Az te Qf koop en in de plaats van den t eer M de Bleker die bedankt had de heer B de Bruin te Waddingsveen De vergadering werd geleid door den voorzitter den höOr A Koster Mzn FEVILLETOX PEIirSES VEEA SB Ik wil m j niet io uwe geheimen driogen omdat m de gaatohe wereld volkomen onverschillig is de meosohea celfii hatelijk zg ïi oo tn dezen mufht zyt gü nog mijo gast morgen geleid ik u uit dit woud uit deze wildernis I fWelnu mquea inaigeo opreohteQ diepgevoetdea dsnk zntt gü tooh wel niet versmaden antwoordde de vreemdeltDg eren kalm Zonder uwe balp was ik omgekomen wat bg slot vau reksDing ook al geen binder oagelak zou geweest zijn geen oog 0 1 het w e wereldrond zou om mgn lot een enkelen traan gestort bebbtin Ik hoop dat gij bet mij niet kwaiyk znlt nemen als ik u zeg dat ik om uwentwege io deze wildernis ben gekomen irOm m nantwegePI Hot is mg niet aangenaam dat te hooren de wereld behoeft zioh om mg niet te bekommeren Ja wien lolt gy dat verbieden laobtedegast Er bestaat geen plekje geen hoekje op onze planeet dat wy absoluut het onze kunnen noemen dat wg althiiDs voor ons alléén kunnen afsonderen Hen bemoeit zich telb zeer veel met den kluizenaar in de wildernis en omweefl zgn hoofd met phantastisohe S eu en een geheimzinnige betoovcnng waaraan ik met kon weerstaan waarvan ik de proef moest neA n Ik Jïoos m en lodiaao ats gids die mg De Commies £ Kanstein is van zijne detacheering aan de beetwortelsuikerfabriek te Oud en Nieuw Gastel alhier ternggekeerdf teneinde de gewone diensten te Gouda weder te aanvaarden Bedankt voor het beroep te Ouderkerk a d ÏJsel door ds IJ Bootsma te Zoetermeer en Zegwaart Beroepen te Ooaterzee en Echten ds J Pb Hattink Jr te Nieuwerkerk a d IJael Tot onderwgzers te Amsterdam zgn o a benoemd de hhr J Mnchall te Moordrecht eu J H Edelman te Zwammerdam Sinds eenigen tgd liep het gerucht te Moordrecht dat de Vereeniging tot bevordering van gezellig aamenzgn ontbonden zou worden In hunne laatste bgeenkomat besloten de leden echter deze vereeniging in atand te houden De heer A van Knapen aldaar werd tot voorzitter verkozen Laat men hopen dat het aan de energie en de jeugdige krachten van den nieuwen president moge gelukken de vergaderingen met een nieuw leven te bezielen In de Dinsdag te Ondewater gehouden vergaderjog der harddraverg vereeniging Yoor waarts is besloten den 14 Augustus a a aldaar eene harddraverij te houden Te Waddingsveen circuleert een adze s aan den raad om te verzoeken dat aan het gebedel van personen uit den vreemde voorgoed een einde worde gemaakt De zoon van P de Groot te Zevenhuizen die de vorige week op schaatsen uit Gouda huiswaarts reed siakte bg de woning van Arie Baas door het ijs op de Ringvaart OnmiddelIgk verdween fat de diepte Redden scheen in den beginne Mttiogelök Golukkig kwam men op het denkbeeld een ladder te halen en na veel inspanning gelukto het den drenkeling daarmede te redden Op den kerkweg tnsschen Schoonhoven en Bergambacht heeft weder op onderscheiden punten puiubestorting plaats gehad Evenwel is deze weg thans door de overgroote vochtigheid in zoo n drassigen toestand dat nog grooter en herbaalde bestorting hoog noodig is oohtar ven aderlgk verliet en aan het versohrikkeHjkate lot prijsgaf drie dft ren en drie nichten dwaalde ik rond tot bet vreeselgk onweder m ter aarde wierp Moest ik niet aaa eene goddelgke leiding geloovan welke juist u dien ik zootit tol mij zond om mg te redden 1 Geloof wat ge wilt morde de jager somtwr mgne meening is dat gg voor uwe nieuwsgierigheid en uwe strafwaardige roekeloosheid uw lot toIkomon verdiend hebt en ik betreur bet ten aeerste dat ik n heb gered I Oü zijt oen menaoh met al de afsobuwelgke roonschelijke zwakbeden behebt on verdient als een giftig reptiel een boosaardig kruipdier door mg weggeslingerd of vcrmofseld te worden I De vreemdeliug blikte kalm en bedaeni in hot van toorn bliksemend oog des kluizenaars en vervolgde f Toen ik vao u boorde zeide ik tot m zalven dat de wereld u ontzettend moest bcleedigd dat zg een gruwzaam spel met a gespeeld moest hebben en omdat ook ik eene dorgelgke melodie west te zingen zoo werd ik ats met onziobtbare koorden naar den kluizenaar getrokken die met de dieren der wdderois vriendschap gesloten es een soheidsmnur opgetrokken bad tussohen zJoU a de messohenwereld 1 Ken soheidsmuur waardoor Siè nieuwsgierigs het gewaagd heeft een bres te slaan r riep de kluizenaar somber tooniig uil fAhl wie door eigen schuld in zgn verderf is geloopea die detnohtroeds des vaders te vroeg is ontsproten en met zijne tMindelooie vrijheid niets weel aan te vangen wie ziob door den nood gedrongen nu als menschenhater voordoet onteert de soboone woeiteog der wildsmis oBtheiligt de onbssmsits nataiM daar hy In de raadsvergadering te Schoonhoven van 2 aterdRg 24 dezer zgn de volgende v lOr die emeente zeer belangrgke besloiten genomen lo Heeft de raad de roeds toegezegde sub üdie voor den lokaal spoorweg Schoonhoven Gouda met 10 duizend gulden verhoogd en alzoo gebracht op 60 doizen gulden 2o heeft de raad goedgekeurd het plan van burgemeester eo wethouders om den grooten Singel te verbreeden en daarna met twee rgen iepenboomen te beplanten Maandagavond gaf de beer Abr de Winter Hotlandsch karakterkomiek te Amsterdam te Haastrecht eenige zgner voordrachten teft beste in eene openbare vergadering van de Redergkerskamer t Ontluikende Bloempje Een vgftal z ner voordrachten droeg hg zoo uit stekend voor dat hij telkens algemeen applaus verwierf Ook de pianist verdient alle lof Een zeer groot publiek ook uit de omliggende gemeenten genoot van dit aangename avondje waarvoor het bestuur dier Kamer hartelgk dank werd gezegd Da heer Heuri Poolman heeft aan het Hbl mejfègedeeld dat hg zich voor het volgend neelseizoen heeft verbonden aan het gezelschap De Voa en van Korlaar te Rotterdam T Bg een deskundig onderzoek is gebleken dat de ontzetting in een der laudpglers van de spoorwegbrag te Zalt Bommel alechts van onbeduidenden aard is en volstrekt geen bezwaar oplevert zoodat het gewone verkeer der treinen zonder gevaar over de brug plaats beeft In April zal te Zandroort bad geopend worden eene badinrichting volgens het stelsel vanpastoor Kneipp Uit Amsterdam meldt men Het schijnt dat de justitie thans t gen De Jong eeue nieuwe instructie heeft geopend ter zake 7gner vurmoedelgks oplichting van den café bouder Kramer op de Martelaarsgracht wiens dochter De Jong voorgaf te zullen trouwen en van wien bg aan het Centraal atation eene Bom gelds ter leen ontving om daarmede nog even atadswaarts te gaan na welke transactie de beer Kramer den aanstaanden schoonzoon nimmer terugzag Heden werden de heer Kramar en diana dochter te dezer zake door den recHUrcom missaris opnieuw gehoord Te Meerkerk kwamen Maandagavond om Ister hüt voorwerp wil iijn van do opnn rkzaamboid en de bewondering der wereld ea hg blg B mg verre mg die de mensohheid uit bcgiasol uit overtuiging baati ffAlboawel ïk het misschien zoo ver nog niet gebracht heb omdat mg af en toe nog eeiiïgo goede menschen bobben bejegend en ik mg nog niet gerechtigd aobt de wereld als geheel genomen bedorves te noemen Omdat gg zwak genoeg zgt u altijd opnieuw door een monschelgk masker te laten bedriegen u door deo sohgn te laten misleiden I pZoo zftlt go mg toch wel reroorlo en u mgna gesohiediSnts mede te deelen u mijnen levensloop bloot te leggen gVt beu anders niet nieuwsgieriy dooh vertol Ge zgt een Duitaeher p ff Ja Waaraan kunt ge dat vreten ffik heb daarvoor zekere gegetriM zekere kenteekenen ge kondut geen sleobteTcraaDbevetmg voor mg hebben I jïZeker ik ben een DuitsehsH riep de vreemileling fier en daar ben iJE trotsch op I Hamburg df soboone stad iS Mgn geboorteplek m D naam is Felix KodSoblieg rSeq msnsohenvgaad en trotsïïh op zijn vaderstad ér op zgn naam van 0atUo1lSrl Doch wat wil ik ookP Sinds aobttiea joM eeo vlnohtsUng een banneling een nitgestootene on nog nog met iedere vezel v a mijn bart met iedere spier van mgn lichaam een PooL j ff Ah een verbannaa Pooll Nu b ryp ik ui riep Peliz Bodeabarg dien wg hier i 4 Hldernis ia Amerika terugviadsa desfnsmend Nu streeka 8 uren twee personen die zich onkenbaar hadden gemaakt onverwacbta de woning binnen van W v O aan den straatweg Nadat zg de huisvrouw die alleen tehuis en hevig ontsteld was deerlyk hadden mishandeld zgn zg weer glings heengegaan De politie is bezig de daders van deze ongehoorde Bchandelgke handeling op te sporen en algemeen hoopt men dat haar dit zal gelukken De Provinciale Staten van Gelderland waran gisteren in bnitengewone sitting bgeengeroepen ter verkiezing van een lid der Bitnte Kan r in de plaats van jhr mr A F de Savornin Loman thans lid der Tweede Kamer Van de 62 leden waren 57 ter vergadering Gekozen werd de heer J E N baron Scbimmelpenninck van dar Ojre a r iid der Tweede Kamer voor Amersfoort welke 32 stemmen op zich vereenigde Mr J E H baron Van Nagell van Aiumefl die vroeger reeds Gelderland is de Eerste Ksmer vertegenwoordigde verwierf 25 st mmeo Te Wormerveer heeft Maandagavond Is De Jogge Prinsc de heer Van Oeth eene I lezing gehouden in zake Neerboscb I De zaal was matig bezet In het eerste gedeelte zyner lezing verdedigde de heer v D ten zeerste bet stelsel van verpleging der weezen in het huisgezin In heb tweede gedeelte besprak hij eenige misbroiken in de bovengenoemde weeS inrichting Hat feit dat de door hem reeds meermalen geopperde misbrniken in de inrichting Neerboscb niet door da enquête commissie weerlegd of tegengesproken zgn geworden zon naar de spreker mededeelde hem leiden tot de nitgaaf eener derde brochure Men meldt uit Winschoten De directeur der Stoomtram maatschappg lOldarabt Pekela heeft den conducteur Hartman omdat niet deze zelf maar de machinistdongen de lampen van de tram had ontstoken tgdens de tram voor het station Winiobotea op den trein wachtte ontslagen Naar de N R Ct verneemt hebben er te Rotterdam op last der justitie talrgke haiszoekingen plaats zoowel bg den uitgever van het blad De Vlinder als bg medewerkers aan dl t blad Misschien staat dit in verband met het geracbt dat er tien anarchisten uit Londen te Rotterdam zouden zgn gearriveerd begrgp ik awe geschieiienis 1 Warkelgl Goed laat ik iets van uw verladen vernaana opdat ik kunne beoordeelsn of de redding de moeite waard ia geweest 1 Felix Aodenbiirg wiens gosobiedsnis tot dea dag der vlucht alt zijaa vaderstad ons reeds bekend is rerhaalde b4è Febeete verloop zijner bl ds jeugd al tgne ülosslJn en ontrolde vervolgens voor den rw gendsa K i A aorder zgn verder levanabeeld een somber doAlli droevig beeld vol ellende ea ontbering vol 1 Irbeid en hoop rol teleuntelUog en tegenspoed n Bat toeval voerde rag eiitdelgk nadat ik door spaarsaambeid en vlgt twee Duitsohe eigensobappeti een sukere som overgsapaard had naar St Louis met eenige gouddolror s in gezelschap ook Duitsobers dto oen rgke goudmijn in de ffSieora Nevada ontdekt hadden en nog eenige oompagnons mat wat geldmiddelen zochten om die sohattea bevattende myu te ontginnen jlk sloot mjj bij haa aan tk daarna nog een vreeadsling dia zich Bt phan Olid ki noemde ffHoe OlintkiP Stephan Olioski F Hg gaf zich voor een Poot uit f flJal Hij sprak oohter zeer goed Duitsoh waardoor wij ia da roeening kwsmen dat h uit Frnisisoh Poten stamde alhoewel hg beweerde een ff4bio dFoot te zyo Kent ge wellicht iemand ll t desen naam w K n verder maar hij sloot zich bJj d l dgravers aan I dg r f Mnw dl