Goudsche Courant, vrijdag 2 maart 1894

BHageB 48 7 807 48 9 S8 9 4fS10 Un 88iVl5r 3S S U 8 46 S 48 4 1B 4 41 B SU 01 9 H Voorb 1 64 10 80 t 1 44 4 48 7 M Gouda 7 80 8 40 9 04 8 87 10 49 111111 11 l Ol l 7 8 6B 4 4S 5 Ï7 B B 7 18 8 86 9 87 10 48 11 1111 80 Zev M 7 48 8 88 Bl Kr 7 47 K ïogw 7 B8 01 N d L d 8 01 Voorb 8 07 9 18 Hage 8 1 N d L dB B9 z Zegwe oe t 10 S8 BI Kr 6 14 ZeT U 6 19 w a 10 41 v 8 0 o w i oi t 9 Gflttda fl 80 7 60 8 18 9 6B 10 1610 68 18 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 8 80 6 61 7 48 8 8B 10 08 UTRECHTGOUD A Utiwht 8 88 7 S0 9 9 68 11 84 18 08 18 60 8 10 8 68 4 48 6 86 7 48 f 8 09 8 6010 0710 64 Harmelen 6 47 8 08 10 T 9 11 19 8 94 4 06 4 66 a Woerden 6 68 8 10 10 16 18 9S i 4 1S v Üttdewater 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 Ooiuli 7 80 6 SS 9 84 10 87 18 06 18 66 1 98 8 60 4 87 6 80 7 08 8 80 IMSTEK A H O O V D A 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 fJ8 MT 6 60 8 10 9 66 11 16 ir 4 1 61 4JI 4 81 f IMI TJO M9 10 44 11 18 IMI S M M Ml Ml lUI CMat n QMMrul TwuDiKAvn Zitting Tan Woensdag 28 Febroari 1894 Nog ia de Begeering niet aan bet woord geweest De heer Levy veatigde de asndacht op het verband van fart 3 en 4 en rerdedigde de regeeringSTOorsUlIen tegenover Mackay c e Voorts wenscht hy de scbrgfproef te behoaden de armen van geest die zalig zgn gesproken ign toch zeker niet de analphabeten die per se ongeschikt zgn als kiezers I e heer E Smidt verdedigt op niet onverdienstelgke vgze het ngeeringsartikel De beer Kerdgk hecht niet zooveel aan coatinniteit der woning als de heet Mackay c s en geeft daarom een wgzigiag van hun amendement in overweging Breedvoerig bestrgdt hg het denkbeeld van den heer Roëll om ook geneeskondige holp als onderstand te beachoawen Twee derden dergenen die geaeeeknndige hnlp erlangen genieten geeu udeie bedeeling De heer Beekers zoekt nog altgd naar bet v Terband tnisohen art 8 en 4 De hoofdfont van art 4 ia dat men zoo laag i afgedaald dat er spmke kan zijn van veroordeelde bedelaars Het is daarom voor hem onaannemelgk 90 alleen door amendementen te verbeteren waaromtiant hg het oordeel des miniHers afi wacht De heer A van Dedem sohgnt geen vrede te hebben met het amendement zgner partggenooteo omdat thans daarait de gezinshoofden sBo verdwenen in de eerste plaats wenscht hg nitslniting van ongehnwde inwonende zoons De heer De Beaufort heelt geen vrede met de negatieve bewgzen van art 4 Amendementen zal hg thans niet voorstellen daar de minister getoond heeft op de in het vorige amendement aangegeven baais niet te willen Toortwerken De heer Bactogh acht de nitslaitingen wegens veroordeelingen ongrondwettig De heer Hintzen slait zich aan bg bet betoog van den heer De Beaaiort Hg wenscht meer waarborgen van welstand dan het ontwerp geefl Wat spr verlangt is dnidelgk Men beginne met de belastingschnldigen als kiezers aan ie nemen waardoor het grondwettig bezwaar der nitslaiting van wanbetalers vervalt en voor de overige zou hg een woning een eigendom een diploma kunnen eischen welke wgzen op zekeren maatschappelgken welstand Zulk een voorstel zou een aanzienlijke meerderheid vinden De tegenstanders hadden op meer welwillendheid der Heg mogen rekenen de schold ÏK daarvan grootendeels bg de vooruitstrevendenjf igenlgk de van ons afstrevenden £ r zullen concessiëo noodig zgn £ n als men wgst op den wensch der natie dan vestigt spr op de geringe belangstelling bg de natie in deze debatten iets waarin hg zich verheugt als een bewgs van t volksvertronwen in de opvolgende Regeeringen Men verwacht heden een rede van den minister Tak van Poortvliet Te Vrghoeve Kapelle zgn dezer dagen in het huis van den Undbonwer A Stam door de dochter des huizes verscheidene zilveren mnntstukken en een gouden gesp gevonden De muntstukken dragen de jaartallen 1772 1774 en 1776 en zgn iets grooter dan eec rijksdaalder Men vermoedt dat de steenen vloer waaronder deze vondst verborgen lag door mollen oi ratten is opgegraven De Ned Katb Stemmen meldt Met 1 April e k verschgnt een nienw katholiek dagblad en wel in den Haag ufla ver firma Ten Hagen Het blad zal den tlM voeren van B identie Nienwa De voormalige medewerker van het Dagblad voor ZuidHolland jhr J W van Nispen tot Sevenaer is met de hoofdredactie belast en wordt gesteund door een paar katholieke kamerleden Br aon 100 000 zgn bgeengebracht voor de onderneraing De richting zal niet zgn die van De Tgd Maasbode N Haarl Ct Nieuwe N Hollander en meer anti democratische bladen maar eerder cHet Centrum volgen Men meldt oit Amsterdam Het blgkt zeer onzeker te zgn of de Duitsche regeering den in de zaak der lalsche bankbiljetten verdachten en dezer dagen op Dnitsch grondgebied in hechtenis genomen Frank al dan niet zal uitleveren daar hg vermcedelgk nog als Duitscher moet worden beschouwd Wordt hg inderdaad uitgeleverd dan zal hg naar Rotterdam worden vervoerd in welke stad het hem ten laste gelegde feit werd gepleegd Tot uitlevering der vronw die in zgn gezelschap werd aangetroffen en van medeplichtigheid verdacht zal een dergelgk bezwaar niet bestaan daar zg eene Hollandsche is Wegens de verschillende te vervuilen formaliteiten zal het echter waarscbgnlgk nog geruimen tgd duren eer zg voor den rechter hier te lande zal verscbgnen eene omstandigheid tlie de afdoening dezer rechtszaak niet bespoedigen zal Vele der verdichtingen die voorkomen in de uitnemende verzameling der Arabische Nachtvertellingen stemmen geheel overeen met t karakter der ridder romans en men moet over het algemeen erkennen dat zg de minder forsche verdichting van het Noorden overtreffen in levendige stoutheid van finding en in hunne sterkere neiging tot het wonderbaarlijke Werd de vorige week het 25 jarig mbtsjubilé van den heer J G Lefévre de Montigny als burgemeester te Hillersberg gevierd heden was t feest te Bergachenhoek dat ook onder zgu bestnur staat Te Zandvoort zal met l April a s eene bid inrichting volgeui pastoor Kneipp s kuudwater geneeswgze geopend worden Aan het hoofd daarvan zal staan Dr Oudsclians vroeger te Amsterdam gevestigd Te Groenloo heeft Maandagmiddag een droevig ongeluk plaats gehad Bg het uitgaan der scholen wierpen eenige kinderen spelende een ladder omver waardoor drie er onder geraakten Een der kleine bleef op de plaats dood terwijl de beide anderen zeer ernstig gewond zgn Barcelona is de ongezondste stad van Europa Te Londen sterven jaartgks op de JOOO inwoners te Pargs 23 en te Barcelonii 31 Verleden jaar was er het aantal sterfgevallen 800 meer dan dat der geboorten Men denkt nu ernstig over maatregelen om dien toestand Ie lerbeteren o a door het aanleggen van doelmatige kanalen in den moeraasigen grond Van oudsher was Barcelona een broeinest van ziekten De zoogenaamde zwarte pest vau 1348 b v woedde er acht maanden lang en sleepte bgna al de inwoners ten grave In cboleratgden is de epidemie daar het ergst Een koffiehnisbouder te Stuttgart verzekert al zyn klanten tegen ongelukken die hun in zgu huis door nalatigheid van hem of de zgnen mochten overkomen het breken van btoilen het vallen van gasornamenten enz Een verzekeringmaatachappg zal bun indien j gewond worden 10 Mark betalen voor lederen dag ziekzgn en wie door zulk een ongeluk voorgoed ongeschikt worden om te werken zullen 2U 000 Mark ontvangen De Iroster eener prolestenteche plattelands gpiucente in Noord Holland herdacht de vorige weuK zgn geboortedag Voor deze gelegenheid lisd de vrouw een broeto gebakkon met rozijnen sucade enz welke na een kwartier uur uit len pot te voorschgn zou komen naar zg hoopte als de broeder hij uitnemendheid J immer genoeg werd moeder in het heetst van haar werk door eonige buurvrouwen geluk geweascht met dezen heugelgken dag er werden een paar glaasjes rood met suiker gedronken eenige koekjes er bij gebruikt en na het Jvertrek der vriendinnen bleek het dat de heerigke broeder verbrand was Moeder hoilde van spgt die heerigke tractatie weg en dat op haar mans verjaardag en door hare eigen onachtzaamheid veroorzaakt De koster een gemoedelgk man schikte zich in zgu lot maar keek toch bedrukt toen de namiddaggodsdienstoefening zou beginnen en de dominee hem vroeg Watziejetreurig koster hapert er iete aan Neen domineet zeide deze Ik geloof van weU sprak de dominee ik zie bet aan de uitdrukking van je gelaat er is watc Nu vertelde de koster dat er in zgn huis s middags om een uur een broeder verbrand was eu won verder gaan maar net sloeg de klok twee nar en dominee moest voor de gemeente optreilen Hoe verwonderd keek echter de koster op toen dominee in het nagebed den ongelukkige broeder van den koster herdacht welke op zoo n smartelgke wgze den dood had gevonden hoe hij hoopte dat het wederzieu hiernamaals den koster tot t ooat zoo verstrekken euz £ r is nog niet gemeld of dominee de volgende week de zaak nader heeft opgehelderd De Spaanache schatgraver die oit de gevangenis waéirin hg zuchtte met eene merkwaardige olBarding naar een aantal personen in Nederiand en elders brieven heeft geschreven waarin hg eenige millioenen aanbood in ruil voor een voorschot van enkele honderden guldens is eindelgk in den val geloopen t Bleek eene bende te zgn die te Valencia was gevestigd en hoe ongelooflgk het klinken moge goede zaken maakte en voortdurend een aantel goedgeloovige zielen er in deed vliegen Het hoofd der bende de in de gevangenis zuchtende rampzalige leefde opgrooten voet io een prachtig huis en hield eigen rgtnig Toen de politie een onderzoek bg hem kwam instellen vond zg een groot aantel valsche tempels van autoriteiten kerken notarissen enz benevens valiche geboorte akten testamenten en andere papieren Toen don José Kico de gendarmen zag bood hg faun 5000 pesetas om hem los te laten maar te vergeefs Spoedig ontdekte men met geen onbekende grootheid te doen te hebben Rico had inderdaad reed vroeger in de gevangenis gezeten maar de tgd dien hg daar doorbracht was voor hem niet verloren geweest hg had hem zoo goed weten te gebruiken dat hg toen h j losgelaten werd met een fortuintje van 7000 pesetas in het bnrgerlgk leven kon terugkeeren Jan Geglvoet een berucht strooper in de Haarlemmermeer die deswege 17 veroordeelingen van 6 dagen ieder moet ondergaan ia thans in hechtenis genomen wegens het steleu van een 20 tBl kippen Hg is naar het huis van bewaring te Haar lem overgebracht AautcidanO S ABitodauWp Waaron t vraagt de Ha gsche kouter der sProv Overgsel ohe en jSw C t verscbgnen tegenwoordig onze fatten dandy s gigeria Johnny s of hoe ze boeten mogen met groote knuppels in de stelles en eerste rangen van onze schouwburgen Is het omdat een on er geneesheeren door een bedelaar op straat tegeu den grond is geworpen of omdat een jong edelman in een straateonflict door een kwaadwillige over het oog is gesneden of is het om gewapend te zgn tegen een eventueele ontploffing Eerder geloof ik dat het de laatste en hoogste chic U waartoe ook schgnt te bebooren in kleediog en houding iets incorrecte en onacbteaams te veinzen het boord moet los eu scheel de das slordig zitten en aan de jas moeten een of meer knoopen in katzwgu hangen in éen woord het toilet moet de toeschouwers iu den waan brengen alsof de drager zooeren nit de fianden van bovenbedoelde bedelaar ontsnapt is Dat voorspelt weer niet veel goeds Op de zon is op dit oogenblik een vlek waar te nemen die maar eventjes op een lengte van 70 000 kilometer geschat wordt dat is bgna zesmaal den omtrek der aarde Ware dat vlekje nu maar met spons en zeem weg te nemen dan behoefden wg ons niet ongerust te maken maar nu dit met wel mogelgk is worden door de geleerden gelukkig hebhen die lieden het ook wel eens mis nit de aanwezigheid dier groote vlek groote magnetische verstoringen en aardstroomingen voorspeld die vermoedelgk met hevige atormen gepaard zullen gaan Naar men berekent kan een dokter zeer goed op Urk bestaan De inkomsten worden begroot op ruim f 3000 en wel f 1800 ge meentetraktement f 300 als reserve officier vaa gezondheid en f 900 inkomsten Daarbg heeft hg vrge woning En toch blgft Urk nog maar steeds van geneeskundigen hulp verstoken Een Amerikaan de heer Charles Cook die sinds vele jaren zgne studie van het gevangeniswezen maakt en onlangs van eene inspectiereis te New York teruggekeerd is zegt van ons land Zooals men verwachten mocht is in Nederland de behandeling van gevangenen zeer humaan De gevangenissen zgn goed gebouwd de meeste zgn geheel nienw c omtrent den toestand van het Lager Onderwijs in de gemeente Qouda over X893 Aan het Venlag ran den toestand ran het Lager Ondenrgs gedurende het jaar 1893 door de Commissie ran Toezicht op het Lager onderwas opgemaakt ontleenen wy het volgende De toentand van het Lager onderwgs hier ter stede was in bet afgeloopen jaar zeer beTredigeud Met dankbaarheid meldt de Commissie dat in de behoeften van het openbaar Lager onderwgs zoowel door het Collie ran het Dageiyksch Bestaor als door dën Gemeenteraad op zeer voldoende w ze wordt voorzien Veranderingen in de leerplannen der verschillende scholen werden dit jaar niet gemaakt Met de reorganisatiu van de 2de Burgerschool voor meisjes werd by den aanvang van den cursas in de maand Aagostus een begin gemaakt De leeftyd van toelating der kinderen werd thans overeenkomstig het beelnit gebracht op dien van 12 jaren Uit de overgangsbepaling volgde verder dat de school met den aauvaog van den nieuwen cursus na de groote of zomervacantie zou beitaan uit 7 afdeelingen zoodat de 1ste afdeeling der Iste kUsse vervallen is Door de welwillendheid van het Dagelyksch Beptuur werden w in kennis gesteld met het plan tot verbetering en uitbreiding van het gebouw van de 2de B v nleisjra Dit plan werd door onze Coramüaie met ingenomenheid begroet aangezien bg de verwezenlgking van dit plan het Gymnastieklokaal tot zgn vroegereu toestand zal worden teruggebracht waardoor de leerlingen niet langer zullen verstoken bhjven van het voor haar naar het oordeel der Commissie zoo noodige Gymnastiekonder wys Intusschen is ook gedurende het jaar 1893 dit onderwgs aan de leerlingen deser school niet verstrekt 7 U 7 80 7 18 7 81 1 49 1 58 8 04 S OV 9 U 6 6 09 9 54 9 04 9 1010 88 V 9 19 8 41 9 88 10 40 lljl In de maand Maart dezes jaars werd door onze Commiföie een echryven gericht tot het College van het Daget ksch stnur waarin np verschillendp gronden de wenschelgkheid en noodzakelgkheid werd betoogd van het oprichten eener HHrhalingeschool voor meisjes en waarin zü dit College verzocht een voorstel bg den Baad der gemeente te willen indienen tot het oprichten eener zoodanige school waar behalve onderwgs in lezen schrijven en rekenen vooral d eljjk onderwas zoude worden gegeven in de nuttige handwerken Nadat in een door het Dagelgksch Bestanr welwillend toegestaan mondgesprek met een tweetal nit onze Commissie enkele door dit College geopperde bezwaren waren weggenomen en de zaak nader was uiteengezet en toegelicht d den Burgemeester en Wethouders den 14en Augustas een voorstel aan den Raad om in overleg met onze Cotcmissie eene Avondschool voor meisjes te openen in bet gebouw der Iste Burgerschool voor meisjes waarin kosteloos onderwys zon worden gegeren in lezen achryven rekenen de Nederlandsche taal en de nuttige handwerken In de zitting van den Gemeeotersad van 5 September werd dit voorstel zonder hoofdelflke stemming goedgekenrd De school werd den I6en October geopend Ingeschreven waren 85 leerlingen waarvan 10 niet werden geplaatst zoodat overbleven 75 leerlingen waarvan 1 bleek niet te kunnen lezen of schreven Deze werd geplaatst op jden hierna te noemen cursus voor volwasae nen Dit getal groeide gedurende de eerste week reeds aan tot 96 zoodat door ons besloten werd voorloopig geen nieuwe leerlingen meer toe te laten De school werd nu gesplitst in drie klassen in plaats van in twee zooals oorspronkelijk was vastgesteld Door het Bestuur van het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van üet Algemeen werd een adres gericht aan den Raad der Gemeente om den door dit Departement opgerichten cursus voor onderwys in lezen en schryven aan volwassenen in het vervolg voor rekening der Gemeente voort te zetten Door het Dagelyksch Bestuur werd dit adres om bericht en raad in onze handen gesteld vooral wat betrof de meening onzer Commissie om een dergeiyken curGus door en geheel voor rekening van de Gemeente in stand ie honden Het oordeel det Commis ie was dat genoemde cnrsos in eene werkelyke behoefte voorziet en haar voorstel dien te bestendigen Het voorstel van het Dageiyksch Bestuur om van wege de Gemeente in den winter dezes jaars eenen oarsns voor volwassenen te orgaoiseeren werd den 5deQ September door den Raad zonder hooldeiyke stemming goedgekeurd De cursus werd den 16 October geopend Er wordt onderwas gegeven in lezen schryven on rekenen 88 personen namen aan het onderwys deel die verdeeld werden over twee klassen Tengevolge van de buitengewoon hooge temperatuur van den vorigen zomer kwam het enkele malen voor dat ten 4 ure de lucht in da lokftlen der Tnaschenschool van dien aard wWt dat het beter was ook naar het oordeel ftn den Commissaris dier school het onderwas in de handwerken niet te doeu doorgaan De vacantiën werden op deozelfden tyd en gednrende hetzelfde aantal dagen gegeven als dit in 1892 was geschied De verdeeling der lesuren de leerstof en de boeken Steeds werden door de veracbiltende hoofden de noodige aanvragen gedaan om de leermiddelen en de leerboeken in voldoenden staat te houden Zfl werden alle doorde Commiasie goedgekeurd Ook het Hoofd der Iste Burgerschool voor meisjes trachtte door het aan Tingen van een stel natanrknndige instrumenten het onderwijs in de natnurkunde al onderdeel van het onderwya in de beginselen van de kennis der natnnr te verbeteren De aanvrage werd toegestaan doch de levering waa aan het einde dezes jaars nog niet geschied Steeds wordt met zser veel graagte van de Schoolbibliotheken gebruik gemaakt De bibliotheek der Iste Kostelooze School bevat 470 boeken Zg worden iu handen gegeven aan de leerlingen der 5de en 6de klasse Zoowel het hoofd als de klaase nderwyzers verklaren dat bet uitleenen van boeken bg de meeste leerlingen bg voortduring gunatig werkt Het Hoofd der 2de Kostelooze School heeft het aantal af leelingen waaruit de bibliotheek zgner school bestaat wederom met éeue vermeerderd zoodat er nu vier afdeelingec zgn die respectievelgk 203 104 53 en 50 nommera te zamen dns 410 nommers tellen Aan de Tnaschenschool telt de bibliotheek 366 boeken £ r wordt door de leerlingen der twee hoogste khuaen Mn seer dankbaar gebruik van gemaakt Behalve het genot dat het lezen der boeken aan de leerlingen verschaft heeft het ook een zeer gunstigen invloed op t onderwga in de Nederlandsche taal Spoedig hoopt het Hoofd ook de leerlingen der 7de klasse in de gelegeolieid te stellen van deze instelling gebruik te maken Bg vergelgking met het vorig verslag cal men bevinden dat de bibliotheken respectievelgk met 10 60 en 48 boeken vermeerderd zijn Wegens het groot aantal afwezigen tengevolge van de mazelen werden de examens en de Prgsnitdeelingen aan de beide kostelooze cholen niet gehouden doch tot het begin ran het volgende jaar uitgesteld Aangezien het nitreiken van prgzen bg verschillende hoofden vooral der Borgerscho len geen sympathie had werd door de Commissie een onderzoek ingesteld by alle hoofden der openbare scholen omtrent het al of niet wenschelgke van het houden van pryaoitdee lingen Nadat de ingekomen rapporten daaromtrent door onze Commissie rgpeiyk waren oveftrogen werd in verband hiermede eo met de door haar zelf opgedane ervaring besloten de prgauitdeelingen op de Burgerscholen af te schaffen doch die te bestendigen op de beide kostelooze scholen de Tussohenscbool en de Herhalingsachool voor Jongens Aan de schoolgebouwen werd in dit jaar geene veranderingen aangebracht Van het plan tot verbeterini en uitbreiding van hst gebouw der 2da Burgerschool voor meisjes werd reeds gewi gemaakt Voor zoover noodig werden de vereiachte reparatiën gedaan aan de klachten over onvoldoende verwarming op de Iste kostel school werd tegemoet gekomen zoodat wg met genoegen kunnen mededli len dat de rapporten der Hoofden over den toestand hunner schoolgebouwen gunatig luiden De leermiddelen verkeeren in zeer goeden ataat Het aftnachaffen van eenige hulpmiddelen voor het onderwijs in de nuttige handwerken op de Tusschenachool zal de klassikale behandeling van dit leervak ten goede komen Wordt vervolgd BoUeslaDdscb Overzicht De kansen dat het Duitsch Russiache verdrag wordt aangenomen zyn ougetwyfeld stggende De Berlgnsche correspondent der i Frankfurter Ztg € berekent dat omatreeks drie vgfden der clericalen zullen vóór etemmen en is van oordeel dat het aantal tegenstanders ook onder de nationaalliberalen gestadig kleiner wordt Ër is verteld dat de minister Miquel zich tegen het handelsverdrag zou hebben verklaard waar chynlijk ten gevolge van een uitroep dien de minister zich aan het feestmaal van den Braudenborgscben Landdag liet ontvallen De conservatieven zouden de grootste ezels zyn als zij het Eusaische handelsverdrag aannamen c zei volgens de Vosb tg de heer Miquel zóó luide dat de keizer het kon hooren Klaarbiykelgk wilde by met deze ietwat onparlementaire ontboezeroiog doen uitkomen dat de conservatieven zullen moeten tegenstemmen ala zg consequent willen biyven en hunne party bgeenhoudon Belangrgk waren de verklaringen van den rgkskrtnselier Von Capnvi in de zittiog nadat de heer Von Kardorff opnieuw de handelspolitiek htid aangevallen die volgens hem bet beataan van het Duitsche i yk in gevaar bracht doordien zy den Duitsohen graanbou v onmogelgk maakt met het buitenland mede te dingen Caprivi antwoordde eerst op de opmerking der agrariërs dat het geen ongeluk zou ziju indien de bouwmeester van de nieuwe mnatschappelgke politiek van den steiger viel Het ambt dat by voor vier jaar na ernstige overweging had aangenomen behield bg alleen zoolang hy het vertrouwen des keizers genoot en aooUng zgn eigen krachten hem trouw bleven Ij t Blaisiscne staatsministerie zoowel als de Bon mii d zgn eenstemming voor het verdrag De leidende staatslieden van Oostenrgk on Italië hebben hunne vreugde over het tot stand komen van het verdrag uitgedrukt Werd ten opzichte van deza maatschappelgke vraagstukken geen vreedzame veratandhondlng verkregen dan zou niets meer overblijveodan de oorlog De rykskanselier noemde het een fabel dat Duitschland ten gevolge van het handelsverdrag door Russische rogge ovorstroomd zou worden De statistiek bewgst het tegendeel Hg waarschuwde den Buud der Landwirtbe en zgne leidere wier beweging onder het volk niets goeds doch wel tweedracht gezaaid heeft Von Kardorff heeft zich in de zitting van Maandag op Bismarck beroepen Deze had toch wel goede redenen voor eene beschermiugsgezinde politiek 1 Doch Caprivi wees er op dat Bismarck in 1873 zelf aantoonde dat reeds 50 jaar met Rusland onderhandeld werd over eene verlaging der invoerrechten Die onderhandelingen m esten door hem of zgn opvolger worden voortgezet Prina Bismarck s opvolger zeide graaf Caprivi waB gereed dit werk te voltooien Bismarck belofte is thans vervulde Te Londen liep opnieuw het gerucht van Gladstone s aftreden dat spoedig werd tegengesproken msar erenmin afdoende ala vroeger Volgens de Morning Post heeft Gladstone de Koningin vooreenigen tgd verlof gevraagd ten einde zich aan een oog operatie te kunnen onderwerpen Gedurende dien tyd zou dan Lord Ro8 bery Gladstone s pkats vervulleu Men geweert dat zich bij Gladstone die reeds lang aan gezichtszwakte Igdt de sporen vertoonen van de staar welke door een operatie te genezen is maar waarvoor het noodig is dat de patiënt volkomen rust houdt Volgens de laatste berichten echter heeft de grand old man wel met de Koningin vóór haar reis gesproken over de aanstaande werkaaam heden in het parlement maar niet over zgn ontslag ledere dag brengt ons eene nieuwe demonstratie tegen het Huis der Lords De heeren van de Commons geneeren zich niet maar voeren op znlke vergaderingen het hoogste woord Eergisteren was het de heer Cremer die presideerde terwgl Labouchere Arch en La son redevoeren Laatstgenoemde herinnerde onder veel gelach aan t bekende versje waarin van alle ezels John Buil de allerergste wordt genoemd Maar zelfa het geduld van een ezel zeide deze grappenmaker jraakt uitgeput ala hg gescholden geduwd geschopt getrapt en van de trappen gegooid wordt dat zegt hg eindelgk neem me niet fcwalgk mgnheer maar dat gaat zoo niet langere In dezen popnlaireu trant werd de quaeatie toegelicht Inmiddels komt met horten en atooten overeenstemming tusschen beide Huizen over de parish councils bill tot stand Een amendement der Lords om gemeenten van tusschen de 200 en 500 zielen te ontheffen van de verplichting om efn Gemeenteraad te hebben ia weder verworpeu de andere sgn met eenige weinig ingrgpende wijzigingen aangenomen Toen aanzien van gedwongen verkoop of verhuur van land om het in kleine peroeelen in erfpacht of huur uit te geven ia er in toegestemd dat de contrdle zal komen aan den Graafschapsraad echter met beroep op den Local Government Borrd Heden is nu weer t woord aan het Uoogorhuia terwgl morgen de eindbeslissing zal vallen lu t Lagerhuis Dan gaat het Parlement tot 8 of 12 Maart naar huis Onder de Schotten ia gelgk men weet een agitatie voor Home Unie ontstaan sedert de Regeeriug de Ieren met dit geschenk heeft willen bedenken en de mislukking van het lerache plan beeft hen niet afgeschrikt Een deputatie die zich dezer dagen tot dit doel bg Gladstone vervoegde kreeg tot troost van hem de toezegging dat in de volgende zittiog een proef zal worden genomen met de instelting van een vaste commissie van Schotsche leden met enkele andere aan welke alle wetten betreffende Schotland na de tweede l zing zooden wordeo verwezen De heeren waren dankbaar maar niet voldaan en stellen zicU voor de agitatie in de volgende zitting voort te zetten Volgens de Figaro heeft de graaf van Pargs dïe zoo vele jaren groote geldelgke offers heeft gebracht voor zgne zaak en voor het bgeenbouden zgner party na de verkiezingen van 1893 toen er van de 350 royaliatische candldaten die er waren gesteld nauwelijks 3 of 4 openlyk de royaliatische banier ontplooiden zyn plan de campagne gewgzigd Dat wil zeggen tot 1897 als wanneer er weer algeraeene verkiezingen zullen plaats hebben Zoo heeft hg speciale aecretarisaeu die bg aan hot hoofd der departementale royahstiache comités heeft gesteld afgeschaft zoo heeft hg byzpndore personen afgedankt die hg zoowat overal in Frankrgk he ft gezonden om er het goede woord te brengen en den strgd levendig te houden in de vergaderingen die hy georganiseerd had Zoo heeft hg deu meesten dagbladen die zgne zaak verdedigen de aubaidie onttrokken Dit alles eo nogmeer dagteekent van 1 Jan 1894 Ook het bureau te Pargs van den pretendent onder leiding van graaf d Hauasonville heeft eene wy7iging ondergaan Eenige beambti u hebbeu bun ontslag gekregen maar het biyft eiken dag opengeateld voor een ieder die inlichtingen of raad verlangt Van daar ook zal zeer zeker vóór de algemeene verkiezingen in 1897 het wachtwoord voor de royalisten uitgaan eu pogingen worden aangewend om den moed der ter neer gealagenen weer op te beuren A fioop vaa Openbare Verkooplngen vftu Onroerende Goederen VEILING en VERHOOQING 1 Maart Van de Bouwmanswoning en land onder Moordrecht inzet Verbooging Perceel 1 2500 2 2800 3 23U0 verhoogd met 200 4 2100 5 2000 verhoogd met 1000 6 2250 750 7 2175 1950 16125 1950 18075 te zamen in bod Afslag en toewgzing op 8 Maart GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Februari 1894 zgn de volgendevoorwerpen als gevonden gedeponeerd aan hetbureau van politie j 1 oorknopje 1 R C Kerkboekje l damesflacon 1 R C kerkboekje 1 gouden oorbel 1 bril met étui I portemonnaie inh 0 10 1 portemonnaie inh 1 01 en 1 reiszak zwart fluweel De gevonden voorwerpen in de maand September 1893 en niet door de verliezers afgehaald zyn ter dispositie der respectieve vinders met inachtneming van art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen geopend van 11 1 uur s morgens Gouda 1 Maart 1894 De Commissaris van politie W N VAK GARDERKN NIEUWE III NAALDPARAPLUIES A van OS At E 73 73 Beurs van Amslerdam H ÏEBEÜAEI lalotkoera Jo 1081 iVorkn TiuiiLuiD Oert Ked W 9 2 88 Toy 7W soV 66 961 aïï dito dito dito a lOOÏÏ dito dilo dito S i 10 Vi HoNOi Obl Goudl 1881 88 94 iTiUl InMhrjJTing 1868 81 S 6 Oonwit Obl in ptpior 1868 78 dito inailrer 1868 8 781 PonTuoil Oblig mot tiokot 8 S0 108 60 84 I8U 84 10 O l 86 617 101 87 V 10 816V 149 86 10 108 184V 88 80 3iy 108 loiv 170V 1891 104J A 48 181 148 64 TO 104 136 103 lllV Va 84 V Z 98 481 87 81 16 108V A 101 88 48 19 195 108 1081 101 101 114 117 88V 1 107 osf t 8 dito dito 3 80 aniLAilD Übl Ooit 8e Soriii S eC dito Qeooi 1880 4 Wl ditobüBothl 1889 4 86 dito by Hopo 18SI 90 4 I 85 ditoin goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 3PUJB Perpet lohuid 1881 4 TllaKlu Gepr ConT leen 1880 4 Oeo leeuingierieD Geo leeniDK eerie 0 ZI1IDAF11 E1P Eeo ï obl 1888 8 Mmioo Obl Buit Soh 1890 6 Vmmuela Obl 4 onbep 1881 Amstibdah Obligetieo 1861 S i BoTliui H Sted leen 1886 8 i Kis N kU HaDdeUr und Areodab T b HU Certifioaten Duii Mutiahappij dito Arob Hypotheekb paadbr 4 Cult Mij der Vonlenl aaad i Or Hypotheekb paudbt 4 Nederlendaohe bank aaod Ked HaodelmaaUeh dito N W tl Pao Hyp b pandbr 6 Bott Hypotheekb paadbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTENE Ooet HoDg bank aand EosL Hypotheekbank pandb 4 l Ahboika Ëouit bypoth paadb 6 ♦ Maiw L O Pr Üen oert NlD HoU U apoorw Mij aaiid Mij tot S l T at Spw aasd Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aaod 6 dilo dilo dilo 1891 dilo 6 iTUILSpoorvrl 1887 88 A Sobl 3 4 70 Zuid Ital Spvmü A H obl 8 PoLBN Waraohau WeeoeD aaDd 4BtiSL Qr Boat Bpw My aaad I Baltiaobe dito aand in lïï Faalowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Gh Au v Bp kap aaod BLoBOWo Sewaat 8p MU oblig 8Orel Vitebak dito oblig 6 ZoidWeat dito aand 8 dito dito oblig 4 18 11 1 AMiBil A Cont Pao Sp Mij obl 6 Chie k North W pr O r aand dito dito Wio 81 Poter obl 7 Denver k BJo Gr 8pm oert T a Illinoia Ceetral obl in goud 4 Louiar k Naih UleCert v aand Heiieo N Bpir Mg lehyp o Miaa Kanaaa v 4 pot prof aand N York Ontario h Wcat aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp ia goud 6 8I Faol Hinn lililanit DbL 7 Un Pae Hoofdlün oblig 6 dito dilo Line Col Ie hyp O 6 CiSADA Cao Soath Cert T aand VBN O Eallir Nav loh d o O Amaterd Omnibua Mg aand Botlord TramwegMoati aand Nbo Stad Amaterdam aand 8 Stad Kollerdam aand 3 Bbwib 8tadAntwerpenlS87 8Vi Blad Bruaael 1836 8 i Hond Tbeiia Begullr Geiellioh 4 OoariNR Staalaleening 1860 8 K K Ooat B Cr l880 8 Spamb Stad Madrid 8 1848 NlD Ver Bm Hyp Spobl oert 5 MARB TBBBIOHT N QoUda 1 Maart 1884 De aanroer fan granen waa heden wpder tdIdoende en ruimde tot Torige prgzen langzaam op Tarwe Zeeuw ohe 8 80 i f 6 80 dilo 8 80 i 8 78 Afirijkende 4 75 i 6 86 Polder 6 86 a 6 90 Eoode jomer ƒ 4 781 ƒ 8 10 dito winter 6 86 1 ƒ 6 80 Bogge ZaeuwHhe 4 78 1 6 10 Polder 4 861 iBO BuitenlandKibe per 70 k ƒ 4 i 4 10 Gerat Wiolar ƒ 4 40 a ƒ 4 80 Zomer 8 80 f 4 30 Chovallier 8 26 ƒ 6 HaTer per heil 8 7 6 il 8 80 per 100 kilo 7 86 i 7 76 Honoepaaad Inlandwh 10 88 i 10 80 Bnila landaoha ƒ 6 86 a 6 80 Kanarieiaad 7 76 i 8 76 Koolzaad a ƒ Erwten Kpokerwten 8 60 i 9 60 niet kokende ƒ 6 78 i 6 Boonen Bruineboonen 7 60 i f tX Witlebooneu 10 60 1 ll 6 DniTenboonen 6 10 1 60 Fnuilnbowwi t lt i t 7 lütopei 100