Goudsche Courant, vrijdag 2 maart 1894

3S8te Jaargang Zaterdag 3 H aavt 1804 No 6203 fiOüMHE eOlBANT NieuwS en Advertentieblad éoor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 86 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 ö regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Kilo Bonte Jlmerikinuolie 5 ll i f i U Foi Diui 8 76 il ƒ TUHAUT Malkree ted aanroer Handel en nj n nutig Vette rarkena red aanroer handel uer wol 21 i 24 et per half KO Biggenfoor Engeland red aanroer handel flauw 19 O ot per balf KO Magere Biggen goede aanroer handol leer wel 0 80 1 80 per week Vette lohapen red aanroer liandel traag 16 11 Naobtere kalreren goede aanroer luudel ring e i Fokkalreren 10 i l Aangeroerd 9 partyen kaaa Handel ce r wel Ie H 1 i i 34 Zwaardere 1 Noord Hollandiobe 88 i Boter reel aanroer handel matig Goeboter l iO l f 1 80 Weiboter I ÏO 1 80 p Kilo B n r E e 1 U k B t s n L GEBOREN 27 Febr Helena Maria oudere A C r d Hengel en J E Ditmaraeh Pieter Jacobni ouden A Kerrebijn en G ran der Laan Wilhelmna ondera W ran Bogen a W de Lauge Andreaa Antoniua onder A Moone en A A ran der Sprong Pieter Adriaan ondera A A Signer en A C Ugtenbroek Elizabeth oudera A Zererboom en G Kaipera 28 Jacoba Gnrtraida oudera J ran Wp en J O Hogenes Pietje onder 0 ran Tongerloo en F Agterborat Adriana Dirkje oudera J D Stam en A A Sohipperi Hendrika Antonia ondera A H Bcbeffer en A M den Held OVERLEDEN 1 Maart J P de Brugn i m N Boer 69 j 11 m P ran Ommen wed M de Bena 72 j BeenwUk GEBOREN Adriana ondera G Heg en P ran Dijk Anna Maria ouden J Verkleg en M Klerer Hendrik ondera J Hagen en C Natigl Janaje oudera B van Wenareen en E Schouten OVERLEDEN 0 Hofman U m ADVERTENTIfiN Een net Burgermeisje raeda ttree jaren ala leerlinge in het DAMESHOEUKNVAE werkiaam zoekt als interne plaatsing daererlangd tegen eenige rergoeding Adrea mat franco brieren onder No 2311 aan het Bureau ran dit Blal GEVRAAGD om Mtvot in Aieml te treden een bekwaam ISOOBMSES SEraiT Men rerroege tich aan het Bureau dezer Oourant ItllDil en CJOSTTJli i ES S FRAIKIN Aojkter de Kerk A SO OoHcln BIËRBOTTGLAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende bereelt lich bjj voort dnring beleefdelgk aan roor de LEVERING der Dlerat Soort BIBBBS uit de Brouirary di Guioondb Vauc Van Volienboven s Extra Stout Toor Bloedarmen Maaglgdera Zwakken en Kraamvrouwen ala meeat Veraterkende Drank loor H H Doctoren aanbevolen wordt door mg ateeda belegen afgelererd Vraagt a r p PKU8C0URANT H IKS WUITGAASDEIT LX l lOi Levensverzekering NaatscbappU Opgerieht t iSM Venekeringen in geral ran orerlgden ge mengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitaetrenekeringan Lgi renten Zich te rerroegan roor alle inlichtingen en niipeotnsaeu bg den Hoofd Agent te Bouda dm Heer W C WSBJfXyK Bleekeningel R 301 BOLUSI ASINTKN OSVBaSoD GEBR TERWINBT WaalsteeBrabrlkantenJ g JAARLUKSCHE PRODUCTIE ran g 26 MiUioen Steenen J k Fraaie Klenr Scherp gerormd B ÜUmmUnde Kaalümt S § Oonourreerende Frljzen Grootate Stoomwaaltteenfabriek in I Nederiand £ Vraant Prijxen en Monster J HEET au ASTHMA Da SCIUFFMANN s Middel tegen Asthma geeft onmiddelgke verlichting in de ernatigate gevallen en geneeat waar andere middelen falen Verkrggbaar bg de Firma A WOLFF Markt Gouda in pakjea ran fl 1 50 en B 2 75 Gratia proefpakje op aanvrage voor iyderB die het Middel nog niet probeerden Een ware Schat voor de ongelukkige alnchtoffera der Zelfberlekking Onanie en geheime uitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Beteu s ELFBEWARIAIG HoUandBohe nitgare met 27 ofb Prüa 2 tfoldeti Ieder die aan de Tersohrikkel ke gerolgeu van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks daizend van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedntf ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bei en beh Pitch Pine Balken en rima Delen Oregon Pine Balken en Delen geach en gepl Delen Plsathout Ellens Juffers Kolders Sparren anz enz LAGE PRIJZEN Ül De NIEUWE LONDON doet het grgie Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het slansrgk en zacht ia onachadeiyk voor de huid en verft niet Prga 85 cent per flacon en 1 50 per dnbbele Saoon Alleen verkrggbaar bg J A CATS in den Papiermolen Qouda Naar buiten franco per poat 15 et per flacon hooger OogoacfinUffis 1 1 40 de Liter Ce COONAC riN BOIS ran a üwi té AniHMmt door het Hcheelo lanil on Saro sooile Loi ftiilaliO tiii gnnotlg bekrnil wordt sBlcvord n vtiEeircide bepianile HotHoltoii von 5 Lllor Inhomi ToorEion van hotittoit vanOrH K VAKllAUKLROOa Utlsluitond verkrtigbur bU P H J v WANKÜM flrma Wed P J MELKERT Ooatharen B U Oou fa DAMES Attentie jfUlt Hat besta ouduulaljrkata in e makkelyksta poatamliUal roor Hatraa o vooral dames en Klndcrsehoanwerk la de Apprtluiir ran C II Myilar ft Os arlla Baalk Str 14 Men Itlts o l op naam en fabrieksmerk Vsriuyilav bv Hafron Wlükollori ta Mbfoawirb laiaallrlss SrsiaryM aai aai taaaraal Dasal by aarlnaaa Snbas Zeer ITette Gesteendrukte mmMES worden GELEVERD door A BBii RWA en Zn Oouda Snelperadruk ran A Bauiiiuii k Zooil Rijk worden door de 1001 IVacht Igtir Bericht aan het publieke Gebr Ë b M COHBN mskea bekend dal door ben tsd de zoo fraaie uitgare De volledige Vertellingen der lOOl Nacht met circa SOOO ilIuKratiën tekat ran OERABD KEIXKR eene cieuire uitgare renohljat In 1 H AFLEVEIIINGEN i 85 CENT per afleFering Op dcMS niewre uitgave worden ttan duizend inteekenaren cadeau gegeven honderd orlgineele Premietoten waarbü vele van eene directe handelswaarde van f 100 tot 300 Deze loten geren doot huu meQÏgte ran 100 stuks K0L0S3AL VËËL KANS dat daarop pryten rallen raa 200 000 100 000 50 000 f 26 000 10 000 ent eni Kik inteekenaar ontvangt oomiddelltjk eone aoto op furmaat segel gateekend door do Uitgeven ea door den te K megen rosideerenden Notaris W E UIJINK waarin de 100 premieloteo met nummer en serie vermeld staan zoodat men elke in de oonranten voorkomende uitloting self kan controlaeren Om elk idéé van oigenbeUng treg te nemoD verklaren de ITitgavers dat de genoemde premieloteo in vollen eigendom ook met de daarop intuiscban gevallen prysen aan de lOCO inteokensren worden afgestaan Zy betioudea du nooh do loten noch de daarop vallende sommen self maar geren dese aan bet genoemde g tal iateekesaren bg loting cadeau Alle in dan tusacbentgd daarop gevallen prgsen blgvao tot bet einde der iuteekeniug bewaai Alsdan heeft da rerioting der pre nieloten onderde inteekenaren plaats zoooala dio in bet certificaat met titel numro en serie worden aaugegeren tan overstaan van den te Ngmegen resideereudin Notaris W E HlifR K in wiens handen wg boreugeooemde loten stelden en welke loten gedeponeerd tgn ia dan bmndvrgan kelder der Ngtnesgscha Bankvereeuiging Van Engelenburg en Sohippara te Ngmegea De 1001 Naoht is het meest interessante werk ovar de gehaele wereld De rijkdom weelde en pracht die ia da rerhaleo dar loOl naoht op zulk eene eigenaardige en bekoorlgke wgze besohraren wordt deden ons bet besluit nemen om aan da iotirekenaren op dit zoo aantrekkolgke werk eene aobitterenda en aanlokkende kang te geven en do gelegenheid te openen om op gemakkelijke on minst koslbare wij e rg k te worden tegen eene botsling ran sleobts 86 cent wekeljjka waarvoor loen ia 3 jaar tgds aan hoogst interessant en fraai werk bekomt en tevens een kapitaal van 300 000 jC 100 000 50 000 25 000 enz enz kan machtig worden Kansrgkor soliedor en bülgker oaabieding ia wel nooit bij aonig boekwerk gedaan Bg deie loten bevinden er iticU toch die onmtddailgk verhandelbaar zgn voor eens waarde van 100 200 900 en meer en de inteekenaren alleen moeten daarvan in bet bezit komen fill Het moge misschien bevreemden dat wg tegen betaling van slechts SS cent per week oene zoo in hel oog vallende kans geven en bij sluiting ran bet work zulke kostbare premies Pe rede daarvan is eenvoudig dat bot ons slechts te doen is bet fraaie boek dat de waarde goed vertegenwoordigt te verkoopon en wij niet zooals da kantoron die daarvan uitsluitend werk maken door cambinatie der lotea eene winst trachten te behalen Deze loten als prsmién te geven heeft slechte ten doel da exploitatie van een mooi werk te bjvorderen Uitgebreid prospectus met duldelgke umsobrgriag in eiken flinken Boekhandel verkrijgbaar en bg de uitgersrs Gebr Ë M COUËN la Ngmegen en ie Arnhem Kraepelien en HoMs Qiiina LaochcQ ü i ïï SctE Is de meest Krachllge en Versterkende KI A WiJiV annberolen door UI ran binnen en bnitenlandsche geneesheeren Bekroond met EBKEN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrflgbnar in flaoona ik i 9e en t l Dep6t te Gouda bfl den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THQI Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist De Zwitsersohe Pillen van den Apotheker Rich Brandt edert 10 jum door Frofanoren pnMtlMtnttdt CtanaMliMnii en door Iiot rabUek toegeput en unborolen ali goedkoop ungenuun leker werkend en onaehadeUjk GeoeeS 60 UulSnÜddeL Beproefd door Pnf llr H VIrohow B i mf Ir T Frertehs Bariu t BeOlUn Upalg tl J Slmfl a C Wtt KW V Nuaabanm tuMm ÉSÊ ÊiX Zdekaner et Hertz XMardun SH D K a Soedentadt Kaaag T KonszjniSfcl KraWu Kfl Bl InmW Waraea Brandt Klauaanturg mBmm JCSfiM 9 FontOr einMnoMm bIj storingen In de wSbs mriBf O nderbulta organ kwalen der lover laat van JH y aambeUen tragen BtoeI gang voortdurende ver iPWwkr stopping en den daaraltvoortkomende ongesteld uj j heden aeeala hoofdpijn dulteligheld benauwdheid kortademlgbeld gebrek aan eetluat ens Die Zwitsersohe Pillen Tan den Apothekei Blehail Btudt weMeu om hue aachte werking door vrouwen gaarne ingenomen en aljo te verkleaee boven de aekerp werkende Zouten Bitterwater Droppels MengseU ena BV Om het koopende publiek tegren bedrogr t besehennen wordt men er nog In het bijronder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwltaenehe Pillea la den handel aijn gebraoht die op bedriegelijke wljaa er bijna evenaeo nitaien en verpakt zijn ala de eohte Daarom moet men bil den aankoop aioh over tuigen dat het tiket bovenztaande afbeelding een wit knda bi een reod veld en de handteekening Behd Brandt draagt Hen moet daartoe de om de doea gerolde gebruikaaanwUzing er aftaemen Ook wordt men er in t bijaonder op gewesen dat de Zwitaeraobe Pillen van den Apotheker Bieb Brandt die bU de Apothekert TerkrUgbaar tljn alleen in doezen 70 Centa geen kleinere doosjea verkocht worden W Hoofddepot P E Van Santenkolef te Botterflam Nederlandsche Stoomboot Alaatschappij De Stoomacbepen SOLLASD kapt J SUIDT en BATATISB kapt J 8ADBB vertrekken eiken Dinsdag en 2iaterdag Voor vraoht of passage vervoege men zich bg de Oargadoon der Haataohappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomichepen loaaen te Brewersqoar de markt van Boter enSaM te Londen BINNENLAND GOUDA 2 Maart 1894 Oistemvoad Irad ia eene vei RderiDg van de AtóeeÜDg Goada vaa den Nederl ProtestaoUnbond ala apr op de hr dr Van der Meulen nit Hoastrecbt die lot het ooderwerp zöner rede had gekozen Vasten Spr wees er op hoe de zacht tot genot in den tegeowoordigen tgd al grooter ea grooter wordt bö eon groot deel der medeburgers vooral by de jongelui ja EeUs arbeiders krygen er eaaaak io Aan den anderen kant vervalt men ook weer tot uitersten door bgv geheel onthouders bon den op te ricWen Vasten als een oefening in zelfbeheersohing en matigheid kan onder alle richtingen en partyen worden beoefenda De leer der onthouding is reeds zeer oud Bg do prieken trof men onthoudingen aan terwyl bet Bramanisme en Boedbisme dit hunne volgelingen sla een groote deugd toerekende en aanprees Ook het Jodendom verwierp die leer niet en de Groote Verzoendag als de heiligste feestdag T n het jaar was er het gevolg van In Jezus d en treft men ook onthouding Tan apys eo drank aan Spr wgst op de Esseeërs aan de Doode Zee op een Johannes dMkr Dooper op JacobiH maw bekend onder den naam van den broeder dea Heeren In de Kathol Kerk werd het kruisigen des vleeaohes de oorzaak van het oprichten van kloosters Panlns van Thebe was de eerste kluizenaar tot hg een bezoek ontving van Antonius die op 105 jarigen leeftyd stierf en hoewel kinderloos toch de vader was van een tp iryk geslacht by was de vader der monnikenMen moest die booie wereld den rug toekeeren werd gezegd en verre van haar gewoel kon men beter onthouding en boetedoening in praktik brengen Dat die kloosters echter dikwyts niet aan do verwachtiag beantwoordden leerde Erasmus reeds in zyn tyd in het bekende werk Lof der Zotheid Een vasten dat alleen bestaat in een schijnheilig vermyden vau vleeschspyzen kan spr niet bekoren Als men in België en Frankryk gedurende de vasten in restauraties of by de ryken de tafels ziet aangerecht dan ontbreken er ja vleeachsoorten maar toch doen die tafels een lekkerbek watertanden In sommige gevallen is spr niet tegen vasten maar hy stelt op den voorgrond dat het gehetri vrywillig moet zyn en niet om lerdieuste Het moet een uiting des gemoeds FEVILLETOIM PEIIfSES VEEA 86 kH alhoewel hg geen middelen bezat de avonturiers namen hem in hunoon bond ala teohnisch leider als deskundige Mgne bedenkingen weMen niet geteld mgne waarschuwingen ia den wind ge slagen Ik gevoelde een on verklaarbaren maar onoveiwinnelgken afkeer van Olinski en het hem dit dwaas genoeg merken Toen bü mgnen naam hoorde nhrikte hg letterlgk terag en staarde mg als verbyaterd aan daarna bartte hij in een luiden lach mt en vroeg of ik wellicht familie was van den koopman Bodenburg to Hamburg die een jeugdige hnpsohe weduwe had achtergelaten Zoo vernam ik op wèl vroemde wgze uit den mond van dien man den dood mijns vaders alsmede bet tweede hawe k zgner weduwe met een rijken Zweodsoben graaf vernam verder dat zij in Zweden verdronken en het vermogen mgna vaders ia handen van dien graaf overgegaan was Ik had gezworen slechts al een rgk man de vaderstad weer te willen zien alhoewel ik na die mededoeUogen grooten lust kreeg om naar Duitsohland terug te keeren Ik bedwong het heimwee want ik wilde goud verworven en ging naar de rSierra Nevada waar mgn lot eene ongedndite wending zon nemen fCload I Goud I riep de kluizenaar op veraohtslitkeo toon Hoe kunt gjj de menichen haten ea zyn een streven om in de wereld mensch te zyu in den waren zin des woords Zyn er soms genietingen die anderen kunnen ergeren die dan nagelaten Houwen we over geliefde betrekkingen niet enkel ons dan in het zwart gestoken maar ons niet geschaamd het d r wereM te toonea Ous wat meer te spenen van de genietigpn dezer wereld en ernstiger het leven door te gaan kan in den tegenwoordigen tyd zeker geen kwaad Ons zelf te herzien en uit vryen wil te atryden tegen het verkeerde moest de leus zyn van de Protestanten dezer dagen De heer Van der Meulen sprak met een geestdrift en een gevoel waardoor zyne toehoorders tot het einde toe ala het ware aan zyneiippen hingen Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende Februari het volgende mflultaat 1 Febr 10 3 Mg permang kalious per 1000 cc 10 10 4 17 iz 2i il o 1 u II i In de Speldemakerssteeg bleef hedenmorgen een vrouwtje plotseling dood Toen flezer ïagéii de landbouwer A Terwey te Zevenhuizen by Gouda hooi voor zyo koeien uit den berg wilde halen ontdekte by boven in den berg een manspersoon die uitgeput van krachten eerst taal noch teeken kon geven Door hem wat w irm eten en eenige verkwikkende middelen te ge en kwam de persoon weer een weinig tot bewustzyn en deelde toen mede dat by al twaalf da en in de berg had doorgebracht zonder iets te hebben gebruikt Eiken nacht ging hy zyn dorst leaseben aan de bijt die in bet ys was gehakt Hy had zich voorgenomen van honger in de berg te sterveQt gaf voor van heele nette familie te zyn qH te veel eergevoel te Lebben ora te bedelen et bleek zekere A De Leeuw te zyn 48 jaar oud Nadat men hem van eenig geld had voorzien ging hy op weg om werk te zoeken Niettegenstaande bet politie toezicht des nachts te Uitgeeat versterkt ia heeft zich toch in den Torigon nacht weder een geval van diefatal met inbraak voorgedaan Thans gold bet de boerdery tegenover het stationskoffiehuis waar men nit den kelder boter vleeffch en kaaa heeft weggenomen Dit is nu in deze pe tooU hunuo dwaasheden en ondeugden bemumeuP Bah I Man die vrouw welke u erhet om den galdbaidet uws vaders te huwen verdient nooh liefde nooh haati Gg waart een onrgpe knaap die de wereld inliep in plaats van te blgvea on testrgden om de erfenis I Ha I ba I hoe zot den haat te begraven en naar goud te zoeken I Gg zijt het medelijden niet eens waard onzinnig mensohenkind Qij oordeelt hard en on reeb t vaardig Kon ik ginds blgven en baar aan wie mgn hait met iodore vezel hing zien als de vrouw mgns vaders haar moeder noemen en ala zoodanig achten en eeren Neen dat had alleen een idioot of eon schurk kunuen klaar spelen I frNoen gg kondt er niet blijven gg zijt er reeds te lang gebleven gg hebt uw vlucht te traag genomen I Laat die vrouw rusten die baar loon ontving verhaal mg uwe avonturen in Catiforoié Pelix streek zioh met de hand langs het voorhoofd en ademde diep op de spot en de hoon van den man aan wion hg zgn leven dankte hadden hem grwond en vernederd en toch durfde hg fier het hoofd omhoog houden omdat hg de zwakke knaap de onvolwassen man den strijd mat het leven aanvaard en ala een held gntreden en gezegevierd had Hg vervolgde Mgne Duitaobe landslieden haddpn niet to veel beloofd wij vonden niet alleen een rgke mijn maar tevens in een geheime misaohien nog sipcht door de Eoodhuidon betreden rotskloof eene beek die buitengewonen bait beloofde De Pool Olinski verstond voortreffelgk de kunst al de eigeniyke arbeiders te exploiteeren en zonder verdere komplinenlen het ambt van kosiier voor meente het negenda geval van dien aard in ongeveer een jaar tydi De rijkspolitie is er in geslaagd al de leden der beruchte dievenbende die onder Steenbergen en Nieuw Voameer veelvuldige diefstallen ploegde iu banden te krygen De voorraad gevonden en in beslag genomen goederen is wer groot By zekere P de K te Halsteren Tond men zelfs een groot gat onder den vloer d t tot bergplaats diende Ook de vroowvan P de K ib naar de gevangenis te Breda overgebracht Van officieeie z de verzoekt men aan de ï K Ct te melden dat de toevoeging van l i tittimige bladen aan bot b richt betreffende r doen van huiszoekingen bij den uitgever medewerkers van bet blad De Vlinder Is zou deze handeling der justitie in verband staan met het gerucht dat er tien anarchisten uit Londen te Rotterdam zyn gekomen louter dbantasie is Met anarchisme of anarchisten Meft de zaak niets te maken Hugo Loeaker te Amsterdam is gevangen nomen omdat uit de instructie der valsche Bankbiljetten zaak gebleken was dat hy nis liedephchtige van Keeze een biljet vau ƒ 100 4at hy van dezen ontvangen hnd had uitge teit in een tapperij in de Van der Holststraat aldaar Neptonus deelt mede dat het totale bedrag der in ons land en in den vreemde byeepgebrachte gelden ten behoeve der nagelaten betrekkingen van de noodlottig omgekomen redders aan boord van de Amaterdam ifl 20 000 H M de Koningen en Hare Moeder gingen voor met een flinke gift Hare Majesteitde Koningin Regentes vereerde gisterenavond de eerste voorstelling in den Hang van Alda door de Nederlandsche Opera in Kunsten en Wetenschappen met hare tegenwoordigheid Hare Majesteit die even na den aanvang van bet eerste bedryf het gebouw binnentrad werd ontvangen door den directeur den heer J G de Groot die H M naar hare loge vergezelde waarvan de toegang met groen was versierd terwyl een prachtige bouquet van witte rozen met linten in de nationale kleuren en die van Waldeek Pyrmont voor Hare Majesteit gereed lag Terwyl hettairyke publiek by hare binnenkomst H M door op te staan b roetfe hief het orkest na he zich te nemen terwgl hg geen hand aan het werk sloeg Toofa was het mg niet mogelijk mgoen verblinden landgonooten ook maar een vonkje van het wantrouwen in te bkzan dat mg van bet begin af tegen den dagdief vervulde Ik moest daarentegen maar al ta spoedig tot de ervaring komen dat hg de spits op mg gericht had en mijne eer op zoodanige wijze aanrandde dat mg slechts de keus bleef heen e gaan of den vordaohtmakar ter verantwoording te roepen Mgne modearbeiders begonnen mg allengs te wantrouwen en zioh van mg terug te trekken Ik maakte kort prooes vroeg hen regelrocbt op den man af om opheldering en kwam aohter de waarheid Olinski was naar Saoramanto afgeroisd om een deel van onzen buit bg eeoen bankier te beleggen Ik bad daar uitdrukkelijk tegen geprotesteerd dooh men had mg uitgelaohen I Ik was onmachtig tegenover dan soburk en de Hchtgeloovigheid der arbeiders I Dat hg mg alt den weg moest en wilde hebben was natuarlgk ik moest op alles voorbereid zgu Maar ik twgtelde stork aan zijn terugkeer Ik had mij verrekend de sluwe vos kwam weerom omdat hg dan buit geheel on onverdeeld wilde hebben In tegenwoordigheid mgnrr landgeirooten riep ik hem ter verantwoording wgl hg gezegd bad dat ik mij in mgne vaderstad aan roof had schuldig gemaakt en toen gevlucht was flNu I antwoordde hij boosaardig i bet gelogen dat g uweo grüzen vader bestolen hebt en toen heiraelgk de wiljde wer ld z t Ingegaan F Ik kan den ouden man die uit hartzeer orer dan friooKD tooo einde der eerste akte het Wibelmus anni welke beleefdheid H M beantwoordde door van hare zetel op te ryzen Met blijkbare belangstelling volgde H M de voorstelling en verliet ongeveer 10 uur voor het laatste bedryf de zaal met haar gevolg bestaande nit twee hofdames en een drietal heeren Voor bet verlaten van het gebouw betuigde H M aan den beer De Groot peraoonlyk bare bijzondere tevredenheid over de uitvoering en verkhwrde zeer voldaan te zjjn Den hloemraifcer nam de hf oge bezoekster mede Ook bg haar vertrek werd bet Wilhelmus gespeeld Omtrent het ongeluk in d broodfabriek te Zutphen wordt nader gemeld De veertienjarige Maarten Huisinga heeft niet tegen bet verbod de machine in bewoging willen brengen De vlugge en handige knaap kwam juist in de machinekamer toen een der bakkers de machine aanzette en is toen hoe weet men niet tusschen het vliegwiel en ds machine bekneld geraakt Wel stond de maohine onmiddellijk stil en werd het vliegwiel achterwaarts gebraoht doch toen was bet hoofd van den oogelukkigeo jongen reeds verpletterd Te Eenum gemeente Het Zandt Gr isop brutale wijze ingebroken by Mej E Vegter die met nog twee vrouwen het huis bewoont Om ontvluchting te beletten hadden de dieven alle uitgangen afgesloten De eigenares werd door bedreiging met een revolver op het bed gehouden terwijl inmiddels de beide andere vrouwen in de schuur zich sofauilbielden Aan gouden en zilveren kostbaarheden en contanten werd voor een belangrgke waarde meegenomen Wyl de inbraak ouder soortgelijke omstandigheden ala te Holwierde geschiedde vermoedt men dat de bedryvers dezelfden zyn Zoowel voor dit feit als voor dat te Holwierde mistde politie tot nog toe elke bepaalde aauwyziug die tot ondekking kan leiden De toon der vertellingen in de 1 X 1 nacht is eenvondig en echt populair De meeaterIgke nauwkeurigheid in het opmerken en de klassieke getrouwheid io de voorstelling van bepaalde typen uithetvolksloven diedennaamloozen scheppers van volksiertellingen overal byna meer eigen is dan den grootaten dichters hebben wy ook hier te bewonderen Wat echter de bekoring dezer wgze van vooritalling voor ons Westerlingen nog verhoogt isdeOosterscbe gewoonte om het gesprokene met leerzame spreuken te versieren en vaak in het gewaad van een karakteristiek beeld te steken Verder liet ik hem niet komen buiton mü Mlveo van toorn an drift vegaoi Eooveel laaghartigheid en laiter wiorp ilc mjj op den Mhurk en wilde h m de keel loeknypen bem vwwurgca maar tien vuisten tegelyk grepen naar m j en ia het volgend oogenblik gevoelde ik een hevige pfjn in de zyde die my bewusteloos maakte TosD ik weer tot mgielven wu gekomen zag ik een jongen man naast myn hard leger geknield j het was de jongste van ona gezelschap de aohttïonjarige neef van eon onzer beste mgnarboidars Deze jonge man Viaoent was zijn naam kwam uit het Beieraohe gebergte waaraaar zyo eerlyk hart een onoverwinoclyk heimwee koesterdo Hg was heimeligk tot mjj gekomen en deelde mg mede dat ik oen dolksteek in de zgde had ontvangen eo dat geen van allen hel gedaan wilde hebben dat hg echter vait en zeker geloofde dst die het verraderlijk werk was geweest van den Pool die altgd een dolkmes b j zioh droeg Zgn oom de oude Mattheus die m verbonden en voor mg gezorgd had met vaderlijke liefde was van hetzelfde gevoelen maar te vredelievend om Ohnski bepaald aan te klagen Ik gevoelde mg buitengewoon zwak en bereidde er my reeds op voor om in dezen hoek der wereld als een hond verstooten te sterree ea te verdwijnen van de aarde Wondkoorta volgde dis mg alle bewustzijn omtrent mgn vreeselgk lot ontnam ik wist er niets van dat mgn jonge vriend en zgo oom afwisselend bij m waakten ea mü met alle zorg verpleegden voor welke naasten iefde zij van onze overige kameraden jleobts spot oogiten en van OUniki haat