Goudsche Courant, zaterdag 3 maart 1894

Directe SpoorweeverWndlng met GOUDA WlDterdleost 1893 94 AangevaogeD 1 October Tüd vao Greeowlch r o o OODD A ROTTKEDAM 80TT1RDA U G O II S A 8 48 8 88 8 44 8 1 4 08 8 10 DEN Haag soDUA Uan 6 48 7 807 488 88 t 46 10 1411 8818 151 88 8 16 S 46 8 48 4 16 4 48 6 81 7 8 06 S QODDA DSNBlAe Gouda 7 80 6 408 04 8 87 10 4 18 11 18 811 011 87 8 65 4 46 6 87 5 687 18 8 86 8 87 10 46 11 11 11 80 1 441 4 1 688 048 0 7 60 8 18 8 68 10 1810 68 18 0818 46 8 80 9 46 8 16 4 18 4 48 6 80 5 61 7 49 8 86 10 01II T X I C H T O D D t UIrMht 88 7 60 68 11 84 19 08 18 10 8 10 8 68 4 48 6 88 7 48 Harmeien 47 8 D8 10 0 18 1 8 94 4 0 4 6 Woerden 8 68 8 10 10 16 18 8 i 4 18 Oudewiter 7 07 8 10 10 84 18 48 4 84 Gouda 7 80 8 88 8 84 10 87 18 0 19 66 1 88 8 60 4 87 6 90 7 08 8 80 AH8TEKDA H O O V D A AmitcrdamO 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 ABrtanUnWp 6 60 8 10 8 68 11 6 11 4 8 88 4 96 TJO 8 6 10 44 18 18 IMI MO I H voelde al hctl irnnw begon te twisten m ten slotte geheel buiten zicbzelve van drift een bierglas van de tafel unm en daarmede de bierhuiuhoudster onverwitclit een hevigen slag in het aangezicht toegebraiht zoodat bet glaa brak en de vrouw ernstig aan het linkeroog werd gewond Hiermede nog niet tevreden greep zg de vrouw bij de haren en slenrde haar de straat op waar zg echter gelukkig door een paar voorbggangers werd ontzet d haar vervolgens naar het politiebureau brachten om te worden verbonden Hoewel de wond zeer ernstig bleek te zgn en er zelfs een ingedrongen stukje glas moest wolden verwijderd achgnt er toch nog hoop te bestaan dat de nog jeugdige vrouw haar oog niet zal behoeven te missen Tegen de wat al te driftige vriendin is door de politie proces verbaal opgemaakt Te Baarn kreeg onlangs de ploegbaas O bg den spoorign bg den hevige storm een zivaren tak van een boom op zgn arm zonder evenwel hierop acht te geven Thans is dit lichaamsdeel vreeselgk opgezwollen en heeft de dokter bloedvergiftiging geconstateerd Zgn toestand is echter op t oogenblik vrg bevredigend In de gevangenis hi Roquette te Pargs is een ter dood veroordeelde de vrouwenmoordenaar Lesteven 1 Espagnol de Montmartre op zijn dagelgksche wandeling aan zgn bewakers ontsnapt en uit een venster gesprongen Hg viel op een binnenplaats en wasonmiddeIgk dood Lesteven had ook de vrouwen die hg vermoordde altgd uit een venster geworpen Een oud vrouwtje Sarah Edward geheeten die eenige jaren in een zeer armoedig kamertje in Gerardatreed Soho Londen had gewoond ontbood etjn klein meisje een zekere Mary Gordon die aan de vrouw nu en dan eenige kleine diensten had bewezen Na het kind gekust te hebben zeide het oude vrouwtje Gg zgt zeer vriendeigk voor rag geweest en daarom wil ik u een geschenk geven en overhandigde haar een zeer vuil on vettig stukje papier De kleine die ten minste een zesstuirerstuk had verwacht stak het stukje papier eenigzins teleurgesteld in haren zak en dacht er niet meur aan voor den volgenden dag toen zg vernam dat bet oude vrouwtje overleden was Zg toonde het toen aan bareo vader een werkman in Long Acre die bemerkte dat het eene zeer gehavende 50 JC banknoot van het jaar 1853 was Door de Ëugelsche Bank werd de banknoot zondef eeuig bezwaar tegen contanten ingewisseld Btatttn GMierftal TvBBDiEAun Zitting Tftn Donderdag 1 Maart 1894 Het woord was gisteren aan de B eering De Minister van binnenlandsche zaken art 4 Terdedigende hield vol dat het artikel juiste en logische kenmerkeu berat van het b nael in art 3 beslist BeIastingcenBU8 hnarwaarde en bezitc zyo Tan zolf nitgesloten maar art 4 eiacht van den kiezer een vaate woning voorzien in eigen levensbehoeften TerTolling der staataplichten en kennii van lezen en chrgren Het amendement Haffmans is onlogisch c Het amendementMackay noemde de Min wat den woningdnar enkel voor niet belastingbetftlera betreft ongegrond c Hy geeft hem ia orerweging te bepalen dat voor alle kiezer geldt dat zg in het burgerlgk jaar niet of hoogstens tweemaal zyn verhuisd Met het amendemeut van der Feltz kan de r eering zich wel vereeoigon in dien geest zal de wouingeisch versterkt moeten worden Het amendempntLerj bostrgdt hy Tegen het amendementTydeman bestaat minder bezwaar maar het zal ons niet verder brengen Ook het amendfluent fiolll geneeskundige hnlp als onderstand beschoowen bestrgdt hg bepaald Met het ai ndement Mackay om ook uit te sluiten wegens bedelarg en landlooperg van rrouw en kinderen kan bij meegaan Het amende me at Viruly uitsluiting vau dronkaards bestrjjdt hg stellig Het amendement Oerritsen bestrijdt de minister betaling der verschuldigde betasting is noodwendig vereischte terwgl de minister de Bchrgfproef krachtig bigft verdedigen als een eisch reeda een eeuw geleden door de nationale vei adering in deze zaal in de grondwet neeiKesoh reven en die aan elk kieser kan en mag worden gesteld De Regeering is met handhaving der beginselen bereid tegemoet te komen aan bezwaren Moge de Kamer ook harerzgds medewerken In geen geval zal de Minister voldoen aan den drang om alsnog een ontwerp in te dienen rgdïg met de beginselen dusver voorgestaan Dit te doen ware handelen tegen zgn plicht De heer Van der Feltz wgzigde het amendement in dien zin dat niet als woningen wordt aangemerkt beweegbare of verplaatsbare woningen gebouwen van één vertrek logementen en slaapsteden voor tydelgk verblijvenden en schepen van minder dan 25 ton 0e heer vau der Kaay bleef zgn bezwaren volhouden In de met groen en bloemen versierde Nutszaal was de laatste lezing in het seizoen van het departement Rotterdam der Maatschappü tot Nut van het Algemeen gelgk gewoonlgk gewgd aan tuinbouw Als spreker trad op de heer Euük uit Arnhem die tot onderwerp gekozen had cbloemen m den winter Na gewezen te hebben op de steeds toenemende behoefte aan bloemen stelde spreker in het licht hoe men tegenwoordig eene andere wgze van kweekiug volgde dan vroeger toen men slechts afknipte wat bruikbaar w t Men trekt nu de bloemen in forceerkasten Aan welke eisohen moeten die voldoen Het volle licht moet er op kunnen vallen en daarom monten zg geplaatst sgn vanhetoonten naar het westen Vervolgens besprak spr de voor en nadeelen van de verschillende materialen bont steen en gzer waaruit de kassen met bare kappen kunnen opgebouwd worden maakte de werking van wit en groen glas duidelgk en legde uit hoe de ventilatie moest zgn Bovendien behoort de kas ongeveer 50 centimeter in den f rond te staan wanneer men ten minste geen ast heeft van grondwater Eindelgk gaf hg nog een overzicht van de venrerming door middel van thermosyphons besprak de eigenIgko inrichting der kas alsmede de werktuigen zooals de spuit die er in gebruikt worden om De heer De Kauter verdedigt nader de uitsluiting der dronkaards ook tegen den minister doch zal ook het artikel aanvaarden zonder die bepaling Eén reserve heeft hy de schrgfproef moet blgven Indien die valt dan zou hg de wet aannemen met weerzin en meteen bloedend hart De heer Van Houten betoogt dat het art niet voldoet aan den meest bescheiden eisch van de Regeering zelve Daarom betreurt hg het dat de n mister niets heeft gedaan tot toenadering als de wet mislukt dan is dit alleen te wgten aan de halsstarigheid van den minister die geen huurwaarde of belasting als basis wil aanvaarden H j adviseert art 4 te verwerpen om gelegenheid te geven een beter voorstel te doen wentcht de Hegeering daarvan geen gebruik te maken dat is haar zaak De heer Lohman treedt weer terug in algemeene beschouwingen ook omtrent zgn ministerschap en betoogt dat het artikel ongrondwettig en daardoor voor hem onaanuemelgk is Sen bierhnishoudster te Utreeht die dezer dagen door haar man werd verlaten kreeg Zondi vond bezoek van eene vriendin die echter door haar niet vriendeigk werd ontvangen omdat zii meende deze als de oorzaak te moeten beschouwen van al het leed dat sg tgdeuB de weinige jaren die zg gehuwd was reeds had te verduren 18 08 18 68 1 06 1 18 1 18 1 88 10 85 11 08 11 08 11 18 11 85 8 40 8 8r 8 48 8 4 8 68 8 05 7 8 7 81 7 88 7 48 7 55 ttonda Meordnoht Miramrlnrk Oapdl Kottudam Botlardam Oapell Nieawwkerk lioordnoht Gouda 18 88 18 88 11 05 8 80 10 7 86 7 47 8 8 45 8 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 8 08 8 18 81 8 18 6 86 6 5 10 6 18 6 88 6 88 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 8 49 Het gevolg hiervan was dat de vriendin die zich door deze bejpgening pekronVt gp 4 67 U 6 18 88 8 81 86 11 01 I IS 1 18 1 84 1 88 1 88 8 68 10 11 11 10 Z M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Ze8 r 7 6S 01 N dL d 8 08 6 80 11 18 Thw lia ii 8 84 10 07 lV 87 l8 41 18 61 r 4Ïl 6 7 4 86 6 88 6 6 6 41 7 4 8 8 6 6 10 16 11 16 11 4018 OOI DA DTBÏOHT Gouda 5 86 6 40 7 66 8 0 8 81 10 18 10 66 18 48 8 88 8 18 4 U 4 47 5 88 6 017 46 8 8810 08 Oudew 6 60 8 64 11 08 8 87 IJ Woord 6 67 7 018 11 8 40 11 18 8 44 J Hameien 6 04 7 08 8 46 11 88 8 61 8 1 6 60 8 18 10 84 ülreoht 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 46 1 80 8 08 8 50 4 48 6 8 6 81 6 86 8 88 10 10 68 Goud 8 40 8 81 10 08 11 6 18 11 8 61 4 47 6 88 7 48 10 08 AmatHdali Wp 7 68 10 10 86 18 1 1 8 40 8 48 88 8 87 11 10 lOJt 8 14 8J8 U 10 18 U8 8 18 O 8 8T 11 M vervolgens over te gaan tot de behandeling van eenige planten tot trekken in den winter geschikt Bg alle bgzonderheden der kweeking KOU spreker niet stilstaan hg stelde alleen in het licht dat niet alle plaatsen geschikt zgn tot kweeking want eerst is behoorlgke voorbereiding uoodig Alsnn behandelde hg de kweeking der seringen waarvan vooral de variëteiten Syringa Marie Legraye en Syrioga Charles Dix veelvuldig vooral in Pargs getrokken worden Uy legde voorts de kweekerg der lelietjes van dalen uit die met mos behandeld worden Hg gal nnttige wenken ten beste over de behandeling van de azalea iodicB dentzia spirea ribes bolgewassen rozen viooltjes sneeuwbal hyacinten in potten enz om ten slotte na de panze eene beschrgving te geven van de bloemencultuur en bloemen verzending in de Riviera en het bloemencorso aldaar Spr eindigde met nog eens te wjjzen op de verbazende vlucht die de bloemencultuur iu deze eeuw heeft genomen waardoor eene vergelgking is te trekken tosschen het heden en het oude Rome De voorzitter bracht den dank der aanwezigen aan den spreker over en sloot met een woord tot opwekking voor het volgend seizoen deze laatste bgeenkomst Op den Hen December j I vervelde zich in den avond bij Mr W v Hulut te Haarlem een persoon die opgaf te zgn de banketbakker Willem van Osch te Halfweg Hy kwam Mr v Hnlat s raad inroepen want vader en moeder waren gestorven en hadden nagelaten vier huizen eenige bunders land en ook een veestappel tot een bcdr van 6727 wat hg raet zgn broeder die aan den Ringdijk te Haarlemmermeer moest wonen moest deelen doch met dien broeder had hg zoo hooggaande quaestie over de verdeeliog gekregen dat hg zonder reisgeld mede te nemen van den Ringdgk naar Haarlem was komen loopeu met het plan hier eerali zgn zaken in handen te stellen van een deskundige om daarna te gaan naar Loosduinen waar zgn aanstaande Mejuffrouw Raustegn woonde Nadat hg Mr v Hulst had opgedragen de scheiding en regeling der nalatenschap te regelen vroeg hg hem reisgeld en deze gaf hem twee gulden op voorschot der oalatenschap Niets meer van den man hoerende schreef hg een brief naar Halfweg doch deze kwam als onbestelbaar terug Op den 21 Decamber vervoegde zich dezelfde persoon die toen echter Johan v d Lee Lamers heette bg Mr O J Prius en ook daar disohte hg een soortgelgk verhaal over eene erfenisquaestie op Het einde er van was dat hg 3 voor reisgeld vroeg welke hem tegen Iiewya verstrekt werden Mr Prin4 informeerde later bg den bui emeester van Ualfw en kwam spoedig tot de ontdekking te zgn opgelicht De ware naam van den oplichter is Pieter Johannes Coppena smid vau beroep geboren te ZaltBommel thans te Alkmaar in arrest omdat hg daar de heereu Mrs A P de Lange en Dorbeck op dezelfde wgze heeft beet gehnd terwgl hg te Amsterdam ook eenige adroraten geld heeft weten af te troggelen en te Leiden zelfs Mr Goudsmit f 5 wist afhandig te maken Voor de rechtbank te Haarlem terechtstaande erkende Coppen volkomen et eenige ware in sgn verhalen was dat bg geen reisgeld had De eisch was 4 maanden gevangenisstraf AH 8 68 7 10 6 88 6 66 6 08 8 10 6 17 8 88 4 60 4 67 5 04 6 11 6 80 1 44 11 60 18 80 1 46 1 66 8 08 8 08 8 15 18 40 8 48 10 80 Toorb 6 64 N dI d6 68 Z Z gw 08 Bl Kr 6 14 ZeT U l Gouda t i 10 88 10 41 Cornelis Gerardus Demkes die nu eens onder den naam van A 0 Farber dan weder onder dien van de Royal Import Export Company 0 G Demkes en J Van der Bergh of Van der Berg en Zwartjes ofmevrouwde wed M Zwartjes allerlei bestellingen deed en daarbg zoovete middelen bezigde om het bestelde iu ontvangst te nemen doch steeds vergat iets te betalen is door het Hof tot een gevangeni istraf van 3 jaren veroordeeld Bg de rechtbank was hem slechts 18 maaodenopgel d Hg heeftderhatve niet veel wil van het door hem ingesteld hooger beroep V E E S Xi C2 omtrent den toestand Tan het Lager Onderwijs in de gemeente G uéa over 1893 Het schoolverzuim bedroeg op de 1ste kostelooze school 2 05 pC op de 2de kostelooze school O 35 pCt Op de lst Boigerschool voor meisjes was dit als volgt ziekte Godsd redenen verlofJanuari 45 pCt 0 2 pCt 0 9 pCt Jnni 0 5 0 2 0 3 November 22 0 0 2 0 2 Op de 2de Burgerschool vOor Jongens 2 3 pCt ziekte oiet meegerekend 3 4 kwam op rekening van ziekte waarvan alleen op rekening van het laatste kwartaal moet gestald worden In de maanden November en December waren de scholen bijna geheel ontvolkt tengevolge van het heerschen der mazelen Op de Tosschenschool waren 75 pCt ziek op de 1ste Burgerschool voor Jongens bleven dagelgks 80 leerlingen weg Op de B K Meisjesschool bedroeg het schoolverzoim voor de betalenden 4 pCt voor de niet betalenden ruim 5 pCt Op de R E Jongensschool is dit op de Burgerschool zeer genng Dat op de Armenschool wordt steeds geringer omdat hier sedert enkele maanden de maatregel wordt toegepast iwie zonder wettige redenen het onderwgs verznimt wordt voor goed van de school verwgderd Op de vrije school op Ger grondali bedroeg het gemiddeld 5 pCt uitgezonderd de laatste drie maanden toen door ziekten mazelen en andere bet schoolverzuim ongeveer 20 pCt tedroeg Evenals dit vromer geschiedde verstrekte het Burgerlgk Armhestaur welwillend zgn advies betreffende het onvermogen van die ouders of voogden welke kostelooze toelating voor hunne kinderen hadden aangevraagd Hat getal leerliugen op de Openbare Scho len bedroeg op 31 December 1893 1846 en ia dus sedert hetzelfde tgdstip van het vorig jaar met 67 leerlingen gest en Op di volgende icholen nam het getal der leerlingen toe Op de 1ste Kostel School met 43 leerlingen 2de 24 1ste Burgersch V J met 11 Iste M 22 totaal meer 100 leerlingen Daarentegen verminderde het aantal op de Tosschenschool met 24 leerlingen 2de Burgersch v J met 1 2de M 8 totaal minder 33 leerlingen De totale verm bedr derhalve 67 leerlingen Het getal buitenleer ingen bedroeg 97 t en 90 in 1892 Ook in dit jaar genoten slechts 3 schipperskinderen openbaar onderwgs in deze gemeente Behalve op de Kostelooze Scholen genoten 7 leerlingen kosteloos ouderwgs op de Burgerscholen Ook op de Bizondere scholen nam het aantal leerlingen toe In 1892 bedroeg het 978 iu 1893 1025 eene vermeerdering derhalve met 17 leerlingen Op de R K School voor J 26 leerlingen School V Chr N Ond 18 te zamen dus 54 leerlingen meer durentegen verm het aantal op de R K Sch V m met 7 De totale verm is derhalve 47 teerlingen 8 40 8 47 64 10 1 10 10 11 08 11 88 11 08 11 88 11 4 6 85 4 46 4 66 6 08 6 08 6 15 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 6 66 4 40 4 48 7 06 7 U 7 80 7 88 7 81 6 6 08 8 41 64 S O 8 60 10 07 10 4 04 1010 88 OIO 8 41 88 10 40 11J8 4 10 7 88 M 4 86 7 40 U U 8 81 M IIM s Het getal buiten leerlingen bedroeg 75 tegen 74 in het vorig jaar Het aantal schipperskinderen bedrog dit jaar slechts 2 ai de R kanormaallessen begon I liet 56 leerlingen 23 manne De curflQS aai 1 April 1893 Igke en 33 rroweljke Gedurende don cursus verlieten 15 leerlingen de lesaen waarvan 9 de acte ran onderw ser of onderwijzeres Terkregen 1 aan de kweekschool te Haarlem werd geplaatst 2 door Tertrek nit de gemeente aan eene andere Normaalachool honne lessen voortzetten l overleed en 2 nit gebrek aan geschiktheid eene andere bestemming gingen volgen In de plaats van den heer P C Schriek werd niemand benoemd De lessen zjjn sedert verdeeld over de heeren Gonda van Cittert en Kropman De Inrichting tot opleiding van Bewaarschoolhonderessen Directeur de heer J Gouda begon bare lessen op 1 October 1892 met 7 leerlingen en op 1 October 1893 met 8 leerlingen Hun ouderdom was respectievelijk 21 2 19 17 16 2 en 15 2 jaien Twee leerlingen verlieten de school omdat zg eene andere loopbaan kozen Drie leerlingen werden toegelaten allen werkzaam als kweekeling ééne aan de Isto Openbare Bewaarschool twee aan de 2de Bewaarschool De lessen werden geregeld gegeven volgens de bepalingen van het reglement 5 uren per week n l 2 door mej Visser Schotel en 3 door den Directeur Verzuimen behalve zeer enkele wegens ongesteldheid kwamen niet voor terwyi het gedrag der leerlingen niets te wenschea overliet De vakken die door mej Visser Schotel wordeu behandeld z n die welke meer de praktische vorming der Bewaarschoolhouderessen ten doel hebben Fröbelmeihodu aunecbouwingsoefeniugen versjes verklaren vertellen getalleer spraakoeleningen en spelen Terwijl zg tot voor eenige maanden van de meer theoretische vakken ook het lezen voor hare rekening nam Het ia den Directeur ecbtur beter voorgekomen dat hg mej Visser van het onderwijs iu bet lezen ontlastte eu dit vak zelf ging onderwgzeu zoodat hg in 3 ureo per week moet behandelen lezen schrgven rekenen Nederlandsche taal opvoedkunde zingen en teekenen Neemt men nu in aanmerking dat de leeftijd en ook de mate van ontwikkeling der meisjes zeer uiteenloopeod zgn en dat het daarom dringend noodziiulgk zou wezen de leerliugen althans voor eëoige vakken in teo minste 2 afdeelingen te verdeelen dan behoeft er zeker niet nogmaals op gewezen dat de 5 uren bepaald onvoldoende zgn om eenigszins voldoende resultaten te kunnen verwachten vooral als men bedenkt dat de meisjes die zich voor de Bewaarschool aanmelden in den regel niet uitmunten door uitgebreide kennis en veelzijdige ontwikkeling Met het oog op al die ongunstige omstandigheden mogen de vorderingen der leerlingen tamelijk bevredigend genoemd worden Ëene leerling mej A Hoogendoorn verwierf den 21 October de acte van BewaarBchoolhouderes Zij heeft terstoud daarop de leasen verlaten De Commissie heeft in den loop dezes jaars geene verandering ondergaan De Arrondissements Schooiopziener woonde steeds alle vergaderingen bg en gaf wanrdit noodig was met de meeste bereidwilligheid inlichting en advies omtrent verschillende zaken Zgne tegenwoordigheid wordt door de Commissie zeer gewaardeerd BnitenlaDdscb Overzicht Gladstone stelde in het Ëogelsche Lagerhuis voor de amendementen welke door het Hoogerhuis op d e wet op de parochiale raden zyu genuwkt onder protst aan te nemen De eersteminister zeide dat by dit voorstelde om geen enkele vrucht van bet zittingjaar te verliezen De strijd met het Hoogerhnis is echter niet afgeloopen maar nog in vollen gang en hg zal duren totdat een bevredigende oplossing is gevonden De wijze waarop de Lords met dit ontwerp en andere belangr ke ontwerpen hebbej gehandeld heeft een quaestie van zeer ernstigen aard in het leven geroepen Beeds een halve eeuw is de werking van het Hoogerhnis weinig bevredigend maar thans is de toestand een acuut stadium ingetreden Het is de vraag of het Hoogerhuis den gebeelen arbeid van een zittingjaar slechte moet WQxigen of geheel te niet doen Het geschil met het Hoogerhuis is niet van tydelgken aard maar fundamenteel deze staat van zaken kan zoo niet langer duren De quaestie welke tasschen het Huis der Volksvertegenwoordigers en het Huis der XiOrds is ontstaan moet vel voortdoren zoolang z niet opgelost is voor dit aanhoudende conflict moet op de een of ftndera manier eene oplossing gevonden worden Per slot van rekening is het de natie die de qnaestie moet beslissen de tgd waarop eu de omstandigheden waaronder het oordeel der natie moet Worden gevra d is eene zaak die de regeering heeft te beslissen Balfour de leider der conservatieven zeide dat dit eene oorlogsverklaring der regeeriog un de aloude grondwet was de werking van het Huis der Lords had echter geen enkele Moleiding gegeven tot deze oorlogsverklaring Gladstone s voorstel om de bedoelde amendementen onder protest goed te keureu werd met 273 tegen 37 stemmen aangenomen De volgende vergadering werd bepaald op a s Maandag dan zal de zitting gesloten worden Naar de heer Marjoribanks aankondigde zal de nieuwe zitting 12 Maart geopend worden In het Lagerhais verklaarde de minieter van financiën Vernon Harconrt dat geen enkele mogendheid den wensch heeft te kennen gegeven om opnieuw een muotconfereutie te houden en dat de Ëugelsche regeering geen plan heeft daartoe bet voorstel te doen De particuliere secretaris van Gtadstone zeide in antwoord op sommige informatien dat het gezicht van den eersten miniRter de laatste maanden erg achteruitgegaan is het euvel dateert van den dag waarop Gladstone aan het station te Chester een stuk beschuit iu het oog kreeg Het kan dus uiet lang meer duren dat Gladstone zjjn ontslag neemt Op de apdiëntie welke ds eerste minister giateren by de Koningin bad maakte hy van de gelegenheid gebruik om op de steeds toenemende moeilykheden in bet vervullen van zyu ambt te zinspelen De Pall Mali Gazette verzekert ten stelligste dat Gladstone morgen Zaterdag een audiëntie bg de Koningin zal hebben om zgn ontslip iu te dienen en dat deKoninging lord llosebery zat ontbieden Er bestaat geen plan onmiddellijk tot ontbiudiug van het Parlement ozer te gaan Gladstone zal z jn zetel iu bet Lagerhuis behouden maar waarschgnlgk geen deel blgven uitmaken van het Kabinet £ ene deputatie van een twiotigtal radicalen had hedenavond een onderhoud met den heer Marjoribanks den offieieelen secretaris der Gladstouiaansche partg z j kwamen ter wille van het beginsel pfotesteeren tegen het benoemen van een I rd tot eerste minister Woenslag waren in den Duitsohen Rgksdag alleen vrienden van bet handelsverdrag aan het woord Het scheen dat de agrariërs die dadelgk hun grof geschut in het veld brachten op de beide eerste dagen al hun kruit reeda hadden verschoten Serst sprak de radicale afgevaardigde Richter een uur lang ter beautnoordiug van den nationaal liberaal Vou Bennigsen die de progressiaten had aangevtillen Wg hebban aan kracht eu zelfvertrouwen in Dditschlaud niet te veel bad Von Bennigsen van de Duitsohe burgerparty gezegd maar daaruithad hg in plaats van er een oorzaak in te vinden voor inneriyke hervorming eén argument gepnt voor het noodzaakiyk bestaau der jonkerpartij Merkwaardiger redeneering dan deze zegt de Frankf Zeiting beeft men zelden vernomen uit den mond van den leider eener burgerlgke zetfs liberale partg c Tevens had Von Bennigsen den vrijzinnigen verweten in 1871 het samenstellen eener Ëgksgrondwet gedwarsboomd te hebben Richter kaatste dezen bal terug Hg zeide dat de Hannoverscbe nationaal liberalen in dat jaar het den vryzinnigen onmogelijk gemaakt hadden voor de Rgkigrondwet te stemmen Eu is men tbans iu onzekerheid over het handelsverdrag dan ligt ook de schuld daarvan aan de verdeeldheid der nationaal liberalen BennigFien bepleit het verdrag terwgl andero leden der partg volgens der rariërs met bet blok van het imperatief mandaat aan het been op zgn best als er gestemd wordt de open lucht zullen opzoeken Een verwerping van het verdrag achtte Richter onmogeiyk Hot aanzien van Diutschland binnenen buitenslands zou dit niet gedoogen De verontwaardiging des volks indien het verdrag werd afgestemd zou de conservatieven omverwerpen Ieder weet dat zg harteiyk wenschen dat het verdrag w rdt aangenomen om zoo het hoofd uit den strop te kunnen trekken en men weet ook dat in het paleis van den rgkskanselier meer vreugde is over één agrariër die zich bekeert dan over honderd vrgzinnige aanhangers van het verdrag Gelach Op Richter volgde dr Lieber de leider der clericaleu die wel verklaarde dat het centrum ten opzichte van bet handelsverdrag verdeeld is en althans voorwaarden stelt voor zijne toestemming maar tevens betuigde dat het zich volkomen vereenigt met de groote beginselen van binnen en buitenlandscne politiek die door den Rgkskanselier in de vorige zitting ontwikkeld waren Alleen was hg bet niet eens met Richter dat het volk vooral handel en ngverheid belang hebben bg eene spoedde afhandeling der zaak Integendeel achtte bg een ingrgpeud onderzoek door eene commissie vereischt Maandag 11 beeft de Oostenrgksche minister terpresident prins Windischgratz aan de voorzitters der drie parlementaire partyen uit wier midden het coalitie ministerie na den val van graaf Taaff werd samengesteld mededeeling gedaan van de hoofdbeginselen der nieuwe kieswet welke de regeering voornemens is bg de Rgksraad in te dienen De minister heeft daarbg den wensch uitgesproken eentdaags met deze heeren daarover van gedachten te j wisselen Volgens de Neoe freie Preaie zouden die beginselen in hoofdzaak op het volgende neer komen Naast de bestaande groepen van kiezers nl het groote grondbezit de steden het platteland de kamers van koophandel en de universiteiten zon eene nieuwe groep gevormd worden door de mannelgke meerderjarige burgers die thans nog van het kiesrecht zgn verstoken en aan zekere door de wet te stellen eischen van kennes en domicilie beantwoorden deze groep zon 40 a 60 afgevaardigden kiezen met met welk ledental de Kamer vermeerderd vvordt verdeeld naar gelang van het bevolkingsogfer en het bedrag van de opbrengst der directe belastingen over de verschillende provinciën en kroonlanden des njks Wat de wgze van verkiezing betreft stelt de regeering voor evenals voor het platteland reeds is voorgeschreven de verkiezing met een trap intussohen schgnt zg bereid aan sommiger wensch toe te geven om de beslissing omtrent de keuze der afgevaardigden hg rechtstreeksche of bg getrapte verkiezing over te laten aan het Landdagen der provinciën en kroonlanden Eene wgziging iu de grenzen der kiesdistricten ligt niet in het plan der regeering NIEUWE II ÏÏAALDPAHAPLUIES A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam 1 MAAKT ilotkoert 90 101 103 701 78 TSli l 80 6 V Tor krs ifiniausn Cert Ned W S 8 St i dito dito dito 8 lliO g dito dita dito 8Vi 103 ï UoKOiï Obl Ooudl 1881 88 4 94 iTUilE InBohryviiig 1863 81 6 70 UoSTCNa Obl in papier 1868 6 78 dito in ailver 1868 6 78 i PoaiDoiL Oblig met ticket 8 Z0 dito dito 3 20 RCBUSD Ubl Oost 8e Serie 6 66Vs dito aeeons 1880 4 911 ditabijSoths 1889 4 96 dito bij Hope 1889 90 4 61 dito in goud loon 1888 6 dito dito dito 1884 6 108 ii 3pAHJa Perpet sohiild 1881 4 60 Toauu Oepr Oonv leen 1890 4 84 Geo loening serie D 84 i8 Geo leenin serie J 86 Smn Ara as Beo r obl 1898 6 lOSl MüMoo Obl Buit Bob 1890 6 601 S l VlKEZUELi Obl 4 onbop 1881 88 HSTlaoul Obligstien 1861 8 i 99 aoraiianAU Steel leen 1886 31 100 fiD N Afr Haodelsv aand 104 Arendsb Tab Mij CortiAoaten 686 DtmMaatsohappg dito 6 1 7 Arob Hypotheekb pandbr 4 101 g Oult Mü der Vorstsnl aand 8779 s Gr Hypothoekb paiidbr 4 108 Nodorlanusohe bank aand 8161 Ned Haodolmaatsob dito 149 N W Si Pao Hyp b pandbr 6 96l BoK llypotbeekb pandbr 4 1081 Utr Hypotheekb dito 4 102 OosTBKB Oost Hong bank aand 134l g RusL Hypotheekbank paodb 4 99 AUB IKA Equit bypoth pandb 6 60 Mmw L O Pr Lion oerl 6 311 Nbd Holl IJ Spoorir Mij aand 108 Mij totEipl V St Bpiv aand 1011 Ned Ind Spoorwegm aand 1701 Ked Zuid Afrik Spm aand 6 130 dito dito dito 1891 dito 6 1041 iTiLK Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 44 Z id Ital Spvmij A H obl 3 48Vu PoLBN Waraobau Weenen BBnd 4 1811 1481 64 71 RUBL Gr Euia Spw Mij aand 6 148 Baltiaebe dito aand 68i Fastoira dito aand 6 70 Ivaog üombr dito aand 6 104 Kurak Ch Azovr Sp kap aaud 6 136 Losowo Sewaat Sp Mij oblig 6 103 g Orel Vitebsk dito oblig 6 Ul iu Zeid Weat dito aand 6 78 dito dito oblig 4 941 108 AKiiuXA Cent Pao Sp Mij obl 6 lOSy Chie k North W pr O V aand 187 dito dito Win 8t Poter obl 7 138 Denver b Bio Or Spnl eert v a 9 Illinoia Ceolral obl in goud 4 98 Louiav Na bvilleCert v aand 451 Melioo N Spw M j lehyp o 6 871 Mils Kansas v 4 pot pref aand 811 K York Ontario k West aand 161 dito Ponni Ohio oblig 6 lOB Oregon Calif Ie hvp in goud 6 6l St Paul Mino it Manit obl 7 111 Uo Pao Hoofdlijn oblig 6 104 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 6 61 Cahada Can South Cert v aand 491 VSN O Eallw Nat Ie h d o O 131 Amsterd Omnibus My aand 196 Rotterd Tramweg Maats aand NiD Stad Amsterdam aand 8 108 Stad Kollerdam aand 8 1081 1161 8ÏV Blion Stad Antiverponl887 81 101 Stad Brnssol 1886 8 101 HoNO Theiss Begullr Oesallaob 4 114 a OoBiiKii Staatsleening 1860 I 117 K K Oost B Cr 1880 i Bruut Stad Madrid 8 1868 88 Nbd Ter Bei In den Pos ida is op bUdz 108 vermeld dit de mail naar Nederlandach Indië over Oenna en Marseille met de Nederlandsche booten des Donderdags van elke week van sGravenbage vertrekt Dit moet ajn Dinsdags Een verbeterblad van bl t08 wordt aan alle koopera van den Poatgida desverlangd kosteloos verstrekt Op den voet van gedrokto stnkken kunnen niet worden toegelaten kaarten dienende om de ontvangst te berichten van eenen brief een postwissel een aangeteekend stok een premie voor brandverzekering en transport risico of wel om terngzending te vragen van llessohen akken manden en dergeljjke indien op die kaarten door de doorhaling van een of meer woorden of op eenige andere wjjzee is aangeduid van welk stuk voorwerp enz de ontvangst bericht of do terngiending gevraagd wordt Planten stekken wortels knollen en bloembollen moeten hg invoer in Kaap de Qoeda Hoop vergezeld zyn van een certificaat van oorsprong Het postkantoor to Nogoya provincie EntreRios in de Argentijnsohe Republiek ia voot den dienbt der pakketpost opengesteld KEJMIVISGErmG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belpghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspectcnr der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 27 Februari 1894 zfln executoir verklaard do Kohieren voor de belasting op het Pe soneel Ns 8 eu 9 en het Kohier van het Patentrecht No 8 dienst 1893 94 Dat voormelde Kohieren ter invordering zg gestold in handen van den Heer Ontvangelf dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnon aanslag op den bjj de wet bepaalden oet te voldoen en dat heden ingaat do termijn van Drie maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 2 Maart 1894 D Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN Burgerlijke Btand Uoordrecht GEHUWD 23 Fobr Hendrik de Jong o Jacobs Ouwerkerk wed van Willem de Jong OVERLEDEN 24 febr Arie van Grieken ond 62 Jaren ADVERTENTIÊN Voor de vele bewyzen van deelneming by het overijjden van onze geliefde Zuster en Behuwdznster Mevrouw L LAFEBKR Jositai betuigen wjj onzen hartelpen dank K JONKER J O JONKER DI liANSI C JONKER M A JONKER VAH EnwiN 0 IJ88EL8TIJN Ooada 2 Maart 1894 B j vonnis der Arrondissements Rechtbank te Gravenhage den 5 Januari 1894 gewezen is verklaard dat de Echtelieden Vrouwe ADBIASA MLTSABBTH van dm BBBO zonder beroep en de Heer GOBIS van der VOORN UMOOTBHBOBB grondeigenaar beiden wonende te Gravenhage zgn gescheiden van Tafel en Bed De Procnrenr dor eisoheresse W VAN R088EM Bz Advocaat en Ftknreur Een net Burgermeisje reeds twee jaren als leerlinge in het DAMES BOEUENVAK werkzaam j m als interne plaatsing N M fWNtegen eenige vergoeding Adi i njK ffilÉniibrieven onder No 2311 aan het Buttaif an dit Blal 1 De SPREI is gevallen op No m Mevrouw ds JONG Eviuiit Bniaiu