Goudsche Courant, maandag 5 maart 1894

IVo 6303 Maandag 5 Maart 1894 33ste Jaargang mmm gocbaivt NieuwS én Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 A onderlijke Nomm rs yiJF CEJVTEIS ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openliare Verkoop mg te GOUDA ton orenbun tui dtn NoUria Q C irOBTüUN DBOOGLEBVBB op MAANDAG 6 HAART 1894 dei laorgeiu to elf nren in het Kofflchnii fBiiHOKi un de Htrict ru 32 IDIZEN EN EmN Loodseo eD Kleingareobaan van 20 PADEN llan iUude en liggende n en bg de Nieuwe H Teo in de Kleiwegitoeg un de Varkennurkt un de Veet en in de LemduUtaeg te GOUDA wgk N Nr 263 tot 283 286 tot 289 3 3 m 8U ijk M Nn 195 221 222 en 224 en wjjk O Nn SIS en 616 Allen bg de week rerhanrd Te beiichtigen t 2 en 3 Murt unetunde nu 10 tot 3 uren en op den erkoopd g ï n 9 tot 11 aren Breeder bg biljetten en in Notitien die tm Ü 1 Murt met alle rerdere inUchtingeo to bekomen gn ten kantore Tan genoemden Notorie FORTÜUN DBOOGLEBVBB te Oouda ÖFËmilËBËii te GOUDA jj De Notarie G O FOBTDUN ÉLy DBOOGLEBVBB m1 ton verzoeke mm ran den Beer Mr M M SCHIM vm DIR LOEFF Cnrator in bet faillinement Tan M Seuta op UINSDAG 13 MAART 1894 dei morgeni to 9 nren aan en in bet Bnia Wgk K No 226 in de Kniperitraat to Oouda in het openbur om ooutant geld Terkoopen VERFWAREN LAKKEN VEBNIS8SM OLIEËN BORSTELWERK DWEILEN KWA8TBN 8PON6EN ZEEMLEER DAKPANNEN 3 BASODLBN met Oewichton Een Crottley Otto GABMOTOB van S i purdenkraoh een PONBMACBINE IIACBINERIËN KRUIWAGENS FORNUIS SLUP8TEBN pakken SAGO enz En Toorti IKBOEDEL en HUISRAAD Daagi to Toreq Tan 9 tot 12 en Tan 2 tot 5 oren to lien Vraagt uwen Drogist Antidiphtherique onfeilbur middel tegen not bg kippen Prlj 0 50 per fleech Eenfleaob il Toldoende Toor 12 kippen Genetingbinnen 3 dagen Verkrggbur bg P tak du KWA8T to l wip Beleefd wordt Q Tenocht een PriisCourant met afbeeldingen to Tragen die gratie franiM wordt toegetonden indien U nn of later UBVBMLBX moet koopen Of nog beter peraooniyk de Magatgnen Tan Amerikaanioh Notonhonton Meubelen Tan B F I D B N Holitèag en Baadhniiatniat oTer t Koninkigk paleia to Amitordam to beioeken D kant Teneketd ign togen uer lage prgzen kenrige modellen en lolide menbelen to koopen E F EDEN Magaagn Tan Amer aaniche Artikelen AMSTERDAM Alom te bekomen SE SOTBSOnE MM of de beeohrgTing dat beroemde geaohildeide Kerkglasen Tan de Grooto of St Janakerk to 7ïr Omdt haneTena da gaaohiedenii der St Janakerk der Qlaaan der oartonteekeningen eni waarbg ia toegeroegd ean afionderlgk lerenabariobt der beroemde Olaaaohildera de Gebroeden Dirk en Wouter Crabeth PRIJS 80 Cents BBINKHAH Rijk worden door de 1001 Nacht B Bericht aan het publiek Gebr E fc M COHEN maken bekend dat door hen van de coo fraab uitgare De volledige Vertellingen der lOOl Nacht met ein 8000 itliutratién tekil ran OEEABD KEbLEB eene cieove oitgava rersok nt in 100 AFLEVEKINGEN i IS CENT per aflefering Op de e nieuwe uUgave worden aan duizend inteekenaren cadeau gegeven honderd origineele Premieloten waarbg vele van eene directe handelswaarde van f 100 tot f 300 Oese loten geren doof faun toénigte fan 100 ituka K0LOS3AL VEEL KAN3 dat daarop prgian ralteo Tas SOO OOO 100 000 60 000 26 000 10 000 enz enz Elk tateekenaar ontvangt onmiddellijk ecoe acte op formaat xegel geteek id door de Uitgeven en XUmegen resideereoden Notaria W E H ilNlC vaarin da 100 premieloten met nummer en aerie vermeld Btaan zoodat men elke in de couranten voorkomende aitloting zelf kan ooatroleereo Om elk idéé van eigeDboUog weg te nemen verklaroo de Uitgever dat de gonoerada premieloten in vollen eigendom ook met de durop intuaacben gevallen prgzen aan de lOCO inteokenireti worden afgeataan Z behouden dus noeh de toten nooh de daarop vallende aomman zelf maar geven deze aan het genoemde getal inteekenaren by loting cadeau Alle in den tuiMsbeni d daarop gevallen prijzen blijvea tot het einde dar inteekening bewaard Aladan heeft de verlotbm der premielotea ondec da inteekenaren plaatt zooobIb die ia bet certificaat met titel nummer en lerie worden aaugegevea ten over taan van den te Kijmegen reaideereudeo Notaria W E HUIKK in wiens haaden wy boveagoooemde loten stelden en WdlIÉe toten gedeponeerd zijn in den brandrryen kelder der Ngmeegscbe Bankvereaaiging Van Enj elaaburg en Sab ppera te Nymegen De 1001 Naoht is het meest interesaaote werk over da geheele wereld De rijkdom weelde en pracht die io da verbalen dar lUOI nacht op zulk eene ei easardlge en bo koorlijke w jxe betohroven wordt deden ons bet besluit nemen om aan de inteekouaren op dit zoo aantrekkelüke werk eene sohitterande en aanlokkende kans te gevea en do gelegenheid te openen om op gemakkelijke en minst kostbare wüze ryk te worden tegen eeno betaling van slechts 26 cent we kelyks waarvoor men in 3 jaar t ds een hoogst iutereaaant en fraai werk bekomt eo terena een jupitaal van 200 000 100 000 60 000 25 00D enz onz kan machtig wordeo Kansrijker sotieder en billgker aaabieding is wet nooit btj eenig boekwerk gedaan Bij deie loten bevinden er zioh tooh die onmiddellijk verhandelbaar z JD voor eene waarde van 100 ƒ SOO 800 en meer en de inteekenaren alloeo moeten daarvan in bet bezit komen Mil Het moge mlnohieu bevreemden dal ir j tegen betaling vau alechta 26 cent per week eene zoo in het oog vallende kana geven ao b i sluiting van bet w rk zulke kostbare premies De rede daarvan is eenvoudig dat het ona aleohts te doen is het fraaie boek dat da waarde goed vertegenwoordigt te verkoopen en wij niet zooals de kantoren die daarvan uitsluitend werk Bakeu door combinatie der loten eene winst traohten te bebalea Dose loten als premiën te geven heeft sleohta ten doel de exploitatie vati een mooi werk te bjvorderea Uitgebreid prospeetua mot duidelgke omaohr jriag in eiken fltnken Boekhandel verkrijgbaar en b j de uitgevers Oebr E te M COHEN ie Nijmegan on te Arnhem Mederlandsche S omboot Hlaatschappij De Stoomaohepen HOLLAS D kapt J SMIDT en BATAVIER kapt J BAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of paaaage TerToege men zich bg de Cargadoort der Maatachappg Boompjes 72 te Rotterdam De Btoomachepen losien te Brewergquay de markt van Boter en Eaaa te Londen Gebn Stollwerck s Chocolade en Cacao Solmatlge door de nieuwste uitvlndlngon op machinaal gebied rerbeterde fkbrtcatle en uitaloltend gebruik van fijne en fijngto grondstoffen garandeerei Ion Terbruiker Tan Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbeTalenairaardig fkbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reep Etiketten De Firma behaalde 87 BreTCts als Hofleversncler 44 Eere Dlploma 8 gouden enz Medailles een bewya Tan uitmuntend tbrikakt Beedl 1874 achreef de Accademie national de Paria Mona vona d4s nona nn dam r pnnalère cliuaac an oonaldératlon de ▼ otr nwUmt tIabrloAtlon d Ohooolat bonbon varie eto sto Stellwertk S bbrikaat is Terknjgbaar b j U E Confisenis Banketbakkers enz enz GoianalTertegenwoordiger Toor Nederland Jdlnj Kattenklodt J jbnatsrdam KalTeretraat 103 Waarom word ik 7aa mija zenuwlijden niet genezen omdat Gy tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hat il niet mUIsd dat gflDeiiDg aaDbrengende middolea toarillig ootdekt worden die io de banden tan een bekwaam geneeebeer eao goed ncoaa hebben Wai niet Frieeniti de geleerde reetiger eer walerkuur methode wiens woonplaete een bederaarlword voor do Igdende monscbheid geworden ia doD eeoTOudige boor P He ft niet een Zweedsoh mi oor Tfaure Brand genaamd eeu middel tegen trouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle geueesheeren begint te worden F Ook op het gebied ter beperking ran iouowsiekten begint er liobt te komen en ook hier ia een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste eo natuurlgkste manier reeultaten oplevert welke wel in staat sjjn da a ert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen soo als bjjvoorb Bromium Yaer Arsenicum ens geheel te verdringen Kr aijo vete mensclien die noeh ziek noch gesond sjjn en tooh klagen dat xij aioh in liohasm en aiel alleebehalve wel gevoelen bet geringste niet velen kunnen en aolfa door een vlieg getergd wordein en aoo aioh elven en anderen tot lut aijn aondor het ta willen Vele worden geplaagd of door rreeae ijke angat of door droe geeeligheid kunneu niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dan lyn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie awakbeid van geheugen oorauiien en toevallen Kimlelijk Igden de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en tallende dekte Al deae ongetukkigeo die men op elkon leeftijd ondor elk geelaoht en eiken stand vindt zijn zennwaiek en min of meer de slachtoffers der leefwijae vaa onzen tijd Wie lot eaoe deser oategoriën van lijders behoort aa ingalioht wenaoht te worden over de war king aaner nieuwe methode adreaaeera aioh aan AautanUm GLEBM t Co Heiligeweg 41 Botterdaa E vaa SINTEN KOLrr Korte Hoofdateeg 1 Vtieckt uWRIf Jt PeiTON Oudegracht bij de Oaardbnig F il door wien een ooderrichtend gaaehrifije over Zenuwaiakteu ei Beraerta Voorkoeaing aa Oenealig Ttaia aa fraaee TerkHJgbaar faateld wordt NaatscbappU tot Exploitatie van Staatsspoorwegen AAITEESTEDma Op DlDSdag den 20 Maart 1894 des namiddaga ten 2 are locale iijd aan het Centraalbnreau der Maatachappg tot Exploitatie Tan Staateapoorwegen bg de Moreelae Laan te Utrecht Tan Beatek No 647 Het maken van eeneloe enlaadplaata met drie atootbokken het maken van bestratingen en afraateringen en het opruimen van de beitaande veeladlng op het atstion GOUDA Begroottng f 14JS00 De beateding geachiedt Tolgens § 32 tbu het beatek Het beatek ligt Tan den 2den Maart 1894 ter lezing aan het Centraal bnrean bg de Moreelae Laan en aan het bureau Tan den Heer Sectie Ingenieur H £ B£UNKE te Dtncht en ia op nincc aauTraag per brief aan genoemd Centraalborean Dienat Tan Weg en Werken te bekomen tegen beteling aan 1 00 Inlichtingen worden gegeren aan het Oentraalbnreau Dienat Tan Weg en Werken en door den Sectie lugenieur TOomoemd Aanwgzing op het terrein zal geacbieden den 12den Maart 894 ten 10 uren voormiddag Wnt Europeeaehe tijd Utnchl den 26sten Febrnari 1394 FBMSCHE STOOMYEBVEEU au Chemisolie WasscheriJ TAK H OPPEKHEIMER 19 Kruiskade Motterdam GebreTeteerd door Z M deu Koning der Belgen doofddepdt Toor GOUDA de Heel fA VAN OS Az Sp oiitIiteit roor het stoomen 69 veiren tui alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het Btoomen van plaohe mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar da nieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfÜ worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zö prgsen 2öy gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar n 3 dagen te verven goederen in eene week HEBT GIJ ASTHMA Db SCHIFFMANN s Middel tegen Aathma geeft onmiddelgke verlichting in de ernatigate gcTallen en geneeat waar andere middelen falen Verkrggbaar bg de Firma A WOLFF Markt Oouda in pakjea Tan S 1 50 en fl 2 75 Gratia proefpakje op aanrrage voor lgder8 die het Middel nog niet probeerden Een ware Schat Toor de ongelukkige alaobtoSer der ZelfbeTlckking Onanie en geheime uitepattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau g ELFB EWARING Hollandsohe uitgave met 27 aib Prgi 2 fjjalden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondengd lödt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrggen by hetVerlags M azin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postz ls en in elkem boekhandel in Bolland Zeer ITette Qesteendnürta mmABTJES worden GELEVERD door A BaiNKNAK en Zn Oeada Saalpandrak Taa A Bnniuuii fc Zoon BINNENLAND GOUDA 3 Maart 1894 Op beden is vooral voor de Krimpeaerwaard een zeer belangryke zaak tot stand gekomen In het hotel de Zalm te dezer atede werd ten overstaan van dan heer D Teüiuck te Scfaoon hoven gepasseerd de acte van opricbtiug eener locaalspoor tusscheo Schooohoven Ammerstol Bergambacht Stolwijk Haastrecht en Goada De leden van het bestaor zyQ de Heer Mr A D H Kolff Bargemeester van en te SohoonhoTfin P Greap Wethouder te Schoonhoven M J Chevallier oud Burgera oester van Schoonhoven te Ërmelo 1 P MahUtede Notaris en Wethouder te Bei Ambacht D Oskam Hoogheemraad van den Krimpenerwaard en Wethouder te Berg Ambacht Als Leden van den Raad van Toezicht treden op de Heeren G J Baron van Hardenbroek vaa Ammerstol ta Amersfoort T P Yiralj Lid van de Eerste Kamer der Stacen Geuwaal te Leiden F Lieftiuck Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te Haarlem Mr A A van Bergen IJzendoorn Lid der Pïov Staten en Burgemeester van en te Gouda En A Oskam ond Wetfaouder te Ammerstol Tot Directeurlogenieur werd benoemd de HeerA J Krieger Ingenieur te Amersfoort entot SecretarisBoekhouder de Heer H G Geelhoed Secretaris der gemeente Schoonhoven f In de plaats van den heer C J G Prince die zyn ontslag nam als Lid der Kamer vau Koophandel alhier werd als Voorzitter gekozen de heer H Jager tbans piaatavervanger en al8 zoodanig de heer J M Nootnoven van Goor Te Utrecht slaagdt n gisteren o a voor het examen nuttige handwerken de dames K A Kngff van Woerden en G W de Koning van Krimpen a d Lek Volgens de kiezerslgaten te Gouderak be draagt bet aantal itemgerechtigden voor leden van de Tweede Kamer Provinciale Staten en Gemeenteraad X23 FEVILLETOX PEIirSES VEEA Ik wist er nieU van dat ik deze beide brave menyïheD alleen mija levoa te danken bad dat die schurk belMgde Toen d koorts eindelyk week de wonde heelde en ik met de hulp van Vincent enige oo enblikkeu van het ziekbed kon opstaan waren er vele weken verloopen Men bad in die dagen een grooten goudklomp gevonden en bovendien resda lulk een rykcn oogst verzameld dat men besloot er eens een vroolgkoD feestdag van te nemen die op den volgenden dag bepaald was Ik werd zelfs niet eena meer bij het geeoluhap meegeteld maar door de groote moerderfaeid als onnntts ballast beschouwd Vincent vertelde mü in t geheim dat er zooveel goud gevonden was en dealde mij mede i at Olinski met al die sobatteu wederom nsar Sacramento zou gaan omdat men soosla hg zeide bier niet zeker wu tegenover eea tijandelijken aanval vau roevers Het onder zwareu harden arbeid verworven goad waarvoor de Fooi geen hand had uitgestokei werd hem alleen toevertrouwd tKoo dom kuDueo alleen Dattsohera handelen I riep ds jager verachtelijk uit Ik was overtuigd vervolgde ïeliz rdat OUnaki I Op Woensdag 21 Maart a s zal te titolwljkendois eene vareenigde vei dering gehouden worden vau het Dykacoll met de Hootüingei van de Krimpeuerwaard In deze vergadering zal de begrooting van bet boot beemraadschap dienst 1849 95 worden bebandeld en vastgesteld 7 Jongens en 6 meiijes van 6 12 jaar maken in Hnastrecbt geen gebruik van onderwee Het aantal dat onderwya kau genieten bedraagt 131 jongens en 116 meisjes Ook Hekendorp deelt iu den ondernijiers noodj daar zich voor de bestaand vacature als zoodauig op een jaarwedde van 500 slechts één sollicitant heeft aaugjpmeld Mea hoopt evenwel in April ua het eindigen der examens meer keus te hebben om in deze leemte te kunnen voorzien De heer W J van den Hurk onderwijzer te SiykEwjjk heeft bedankt voor zijne benoeming tot onderwyxer met hoofdakte aan de Iste openb school te Stolwyk Het koffi huis euz Harmonie te Krimpen a d Lek ia ten overstaan van den notaris A J de Mooy te Lekkerkerk verkoeht aan de heeren F J Mijnlieff Wz c s voor ƒ 9200 en het huit je met grond aan den dgk aan J R J van Ooaterom voor ƒ 460 De laatste Nut vei aderiog van dezen winter zal te Schoonhoven ploata hebben op Dinadag 5 Maart a s kh spreker zal alsdan optredt n de heer W Elout van Soeterwoude van sGra venhnge daartoe van wege het Hoofdbestuur afgevaardigd Deze spreker die jarenlang in Indië heeft doorgebracht zal het i opium c tot onderwerp zjjner rede hebben en zgne beschrijvingen met lichtbeelden duidelyk maken Naar men verneemt zal in den loop dezermaand de beer Douiela Nieuwenhuis in De Groote Boerc te Lekkerkerk in eene vergadering zijne denkbeelden kom n verkondigen terwyl als dan gelegenhei L tot debatteeren zalgegeven worden J De telefoondieubt op het postkantoor te WaddingAveen zal uitgebreid worden toteene telegrafiache verbinding met de omliggende gemeenten ditmaal niet terug zou keeren en beafüe van woede bij da gedachte dat ik no te zwak vos om den schurk wiens hand mü nedervelde te vervolgen eu hem zijneD buit af te jageo Olinski kwam niet terug Tevergeefs wachtten eo hoopten da arme arbeiders en bet duurde dagen eer zij hanne dwaze overtuiKiDg wilden Istea varen dat hjj terug zou komen dat hem iets moest over komen zijn hetwelk hem ophield Hst was op oen van die dagen omstreek middernaoht de slaap ontvlood mgne o en omdat de gedachte aan den elleudigen schurk mü geen rnst liet Op eenmaal door een liout geruiioh van sluipende Voetstappen opmerkzaam geworden richtte ik mi verschrikt maar zacht op un luisterde met al ragn zintaigen De nacht was koel on daarom had ik mg wegtms mijn zwakken toestand in een roukloof onder een berenhuid te ajaprn gelegd waardoer ik ueoi re beaderden schreden van mgne makkers verwgderd was Hot was tnmelgk donker doch niet zoo duister om hgv niet een mensoh van een dier to kunnen onderaohoiden Ik boorde duidelgk de sluipende aobaifeleade voetstappen eo apanda mijne oogen in om de nachtelijke bezoekers op ta nemen Het hart klopte mij als eea hamer toen ik een aantal mannen voorbg zag gaanPlotseling bleven zij staan dicht bg mijne speloak en eene stem fluisterde Daar in recb e linie staat do bat ge kunt ze gemakkelgk in den slaap verrassen en overvallen maakt kort proces hflt goud vindt ge in seo hol achter de kat veisohouit Bisoand opdat geen aonklagsr lü de te Bodegrave gehouden jaarvurgadeTing van aandfteihoaders der associatie Weg en Vaart Gouda Bod gravet ia de rekening boekjaar 1893 vastgesteld en bet dividend bepaald op 4 per aandeel Tot commissariasen werden gekozen de heeren W A L van Mien p en W Lotsy reapectievel ik geuieputeontvau gers te Voorburg en Gouda In de vergadering van stemgerechtigde ingelanden vau den polder Papekop en Diomerbroek gebonden den Haten November 1893 werd op voorstel van het beituar besluten verbetering te brengen in den toestand van den weg van Tapperaheul naar het spoorwegstation aldaar door gedurende de jaren 1894 tot en met 1896 jaarlyka voor f 100 grint voor rekening van den polder aan te koopen Eveneens verbond zich de gemeente Papekop een dergelgke som gedurende die jaren be schikbaar te stellen Een der Ingelanden de heer J Paling te Woerden kon zich met dit in het algemeen belang genomen besluit niet vereenigen en wendde zich tot baereu Gedeputeerde Staten dezer provincie met het verzoek om dit besluit te vernietigen op grond van artikel9l van het algome o reglement voor de polders io de provincie Zuid Holland Dientengevolge had op uituoodiging van heeren Gedeputeerde SUten op 22 Februari 1 1 andermaal een vergadering plaats om het bedoeld verzoek tot vernietiging van het besluit te bebandelen Het resultaat vau de vele levendige debatten die werden Revoerd waa dat het bealuit van 8 November 1893 met een flinke meerderheid van ptemmen werd gehandhaafd Te hopen is bet dat Gedeputeerde Staten bi de behandeling ran dit onderwerp in aanmerking nemen het algemeen belang dat met dit atreven naar verbetering door het polderen gemeenlebeatuur beoogd wort en zoodoende belpen te gemoet komen aan veler weuschen Op 2en Pinksterdag a s zal te Eindhoven door de aldaar bestaande boogachuttenvereeniging een groot internationaal concoura gegeven wordeo Ter opluiatering zullen groote festiviteiten gehouden worden waaronder begrepen is een prachtige optocht met praalwagens en waaraan o m wordt deelgenomen door 3 muziekkorpsen De uit te loven prgzen beataau uit 1 massief gouden 2 massief verguld z lrereu 3 zilveren medailles 1 verguld zilveren eereteeken en 1 massief zilveren koningskroon later opsta de buit is esn Icleineu kampitrijd waard I Nog eens laat dien scbnrk dia er zoo ziek eo gwak uitziet vooral niet in het Ieren alaat hem het eerst de hersapan in I Uij ral u anders het eerst asn de galg brengen waiit hij is ds sluwste van slloo Ue man die doze woorden halfluid sprak was niemand aiidera dan OUnaki Nndat hij zgne bevelen had gpgeven verwijderde hij zich weer Die booswicht 1 Hij had hier roovera op afgezonden hü had roovers mialoid met de belofte op buit om tgn eigen roof ongestoord te kuBnea gesleten I Die moordenaarsbende moest hem den weg veilig maken I Ik zat als verlamd op mg ti leg r lot de misdadige gezellen vorder slopen Toen hief ik mg mei eon vast bealuit op en ijlde londer geruisoh daar ik mot ieder sluippad bekrnd wai langs een gevaarlgke rotsweg om de bende voor e komen De redding der ongelukkigen hing aan oene seconde Hoe ik voor de moordenaars do hut bereikt heb kan ik niet zeggen alleen dit z j slopen en ik vloog Genoeg het gelukte mij de ilapenden door een schot wakker te roepen terwgl de roorers op hetzelfde o enblik verschrikt staan bleven flTe wapen I riep ik mgnen ontstelden makkera toe Olinski heeft u verraden en verkocht aan moordenaars I Men wil u slachten I Ha hal hoo zij raasden en aohimpten de braven en mij voor krankzinnig hielden tot in het volgend oogenblik de rooverabends mot revolvers en lange mossen op de armen inslormde en er eea gruwelijk bloedbad werd aaogerloht I Ik ug Dog alleen boe at ongelukkigea v den Den 5deu Maart hoopt de heer E Kramer deu d te herdenken waarop hü voor 50 jaar in dienst trad bg de bekende firma J Brand ooUj op het Rusland te Amsterdam Sedert meer dan 20 jaar bekleedt de heer Kramer de functie van meesterknecht bg ti u patroons In De Heraut wordt door den hoer W Hovy medegedeeld dat volgens een Aer laatste wenacben van wijlen dan heer Keuchenlos door zijne dochter aitn de Vrge Universiteit te Aai sterdam is aangeboden de boekenkoat nut boekwerken en de buste van vr jlen mr Groen van Priusterer welke hem ter gelegenheid van ziju aftreden als minister van koloniën door geestverwanten waren geschonken Deza schoon gebeeldhouwde kast bevat een groot aantal koatbare boekwerken meestal vau oude gwtformeerde scbrgvers waaronder zeldzame exw plaren zyn Tot docent aan de theol school te Kampen voor wijlen den heer H de Cock ia benoemd de heer P Biestetveld pred bü de gereformeerde gemeente te Rotterdam De secretaris van den Deeoschen Conanl t Ix nden d beer Emile Meyers iemand van 60 jaren werd dezer dagen op zyn kantoor bezocht door een man die hem een of andere vloeistof in het aangezicht wierp en daarna naar de geldtrommel ging maar zich toen de aangevallene luid om hulp riep haastig verwyderdfl eer hy zyn doel bereikt had De heer Meijers stierf den volgenden dag By de lykachnuwing bleek dat men ammonia in zyn gelaat had geworpen en dat de dood veroorzaakt was door den schrik welken het zieke hart van den overledene niet kon doorstaan Met hst oog op de soort van personen die gewoonlijk aan consulaten komsn bedelen is het te verwonderen dat dergelyke aanslagen uist meer voorkomen Wie in het onderhavige geval de dader was ia niet bekend geworden men weet otleeu dat het een man was die zich vermomd had door een bril met donkere glazen Om het eierleggen by kippen te bevorderen is by onderviodig gebleken dat het voederen van paardenvlecsch daartoe een uitstekend middel is neergeveld voelde mgnen srm gegrepen en voortg trokken van de plaats des veraisrfa en sis do wind ging het bergaf Toso verloor ik myn bewustzijn en toon ik weer ontwaakte bevond ik mg in een goed bed en in een wet ingerichte kamer Mgn eerste blik viel op Vincent die nij gerod had nadat zjjn oom door en revolverschot wss gedood Hij deelde mij meds dat een rijlc koopman uit Sncramunto dis langs den weg was gekomen zioh over ons ontRirmd In zijn rgtuig medegenomen on voor een ondorkomea in eene Isudelijke herberg gezorgd had l tar kwam die goede man zelf om naar onzsn toesund ta ioformeeren Hg wist dat w j DoltBchers waren maar werd uitermate verrast toen hij m uen naam hoorde noemen en ik hem Hsrabnrg als mijne geboortestad aanwees Ook hg wss seo Hamburgsr van geboorte wat mij tea zeerste verheugde ja bg verklaarde in sijos jsugd een vriend mjjns vaders te zijn geweest Hij rusUe nu niet voor ik eo m jne trouwe Vincent die eveneens als een vriend werd bejegend in lijn prachtig huis was opgenomen Nu ik wss koopmsn en verstond zooals men tb mgn metier ik trad als oorreapondent in de uitgebreide zaalder firma Detering terwgl Vincent ata teerling werd geplaatst De chef van het buis waa ongnhuwd en beweerde nodi te Hamburg noch ergens aados Ier wereld eenige familie te bezitt n Htet liad ik alzoo eeue haven gevonden eene veilige levenshavsn Wêrdt vrrrelgd