Goudsche Courant, maandag 5 maart 1894

Oirecto SüoorweaverbindlDg met GOUDA WiDterdleost 1893 94 Aaogevaogeo 1 October Tijd vao Greenwlcli ra o GOD D4 BOTTBEDAM a io 10 Botlardui Capalla 10 Nieuwerkwk l l MoordtecM Goud HOTTIRDA ü D O II D A 10 17 10 17 lO M 10 41 10 47 4 08 4 40 Haag GOUDA OODDA DIK BAAS Oouda 7 808 400 04 8 87 10 4 18 11 19 81 1 011 87 8 66 4 46 6 17 6 89 7 18 8 86 9 87 10 46 11 1111 80 sHage fi 48 7 S0 7 489 88 M8 10 1411 88 1I I 1 88 S 16 1 46 8 48 4 U 4 49 S Sl 7 8 08 9 SS Toorb 6 B4 10 80 1 44 r f 4 48 7 08 N d L d6 S9 t o f uw 1 49 v 7 11 Z Zegw6 08 10 89 1 B8 v r f B 7 90 BI Kr 6 14 8 04 f 7 96 Za M 19 10 41 9 0 B 09 7 81 Oottda 8 80 7 60 8 18 9 68 10 1810 6919 0819 46 9 80 9 4S 8 16 4 18 4 48 6 90 6 61 7 49 8 86 10 03 C T B K C H T G O D D A Utrecht 8 88 7 60 9 9 68 11 84 19 03 18 60 8 10 S 59 4 48 6 86 7 48 Btrmelea 6 47 8 0S 10 09 g 19 19 8 94 4 06 4 66 Woerdrn 6 68 8 10 10 16 19 96 4 19 Üadewster 7 07 8 1 0 94 19 49 4 94 Ooada 7 90 6 89 9 84 10 87 19 0619 66 1 99 S 60 4 87 S 90 7 08 8 90 AMSTBBDA M G O U D A ABistcrdaBO 7 66 9 40 11 10 11 97 9 40 4 10 4 10 7 9S 9 47 AsstardaaWp 6 60 9 10 9 16 11 16 11 4 9 68 4 11 4 86 7 40 11 01 MO M 10 lia 19 19 8 10 IM Ml Mt ILM 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 tïure 8 11 9 18 9 84 10 07 11 17 11 4111 611 48 1 67 4 16 6 16 6 66 8 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 4011 OOl DA OTBIOHT Qoud 6 86 40 7 66 8 09 8 11 10 19 10 66 18 48 1 18 8 18 4 1 4 47 6 888 01 7 46 8 8810 08 Oud w 6 60 64 11 09 1 87 6 87 7 69 10 91 Wowdoo 6 67 7 018 11 8 40 11 18 1 44 6 04 6 44 6 17 8 06 0 88 HMmdBn 04 7 08 4 11 88 1 61 6 10 6 60 8 18 10 84 Ulndit 18 7 88 8 18 8 41 10 61 11 48 1 80 8 08 8 60 4 48 6 1 11 86 8 88 9 10 10 61 G0DDA AM8TIBDAII Ooud O 11 10 0 10 16 11 11 1 61 4 47 6 18 7 46 10 08 Amriudua Wd 7 6 9 10 10 16 11 19 1 M tM 7 11 1 lOA i U Ml IU II UI Ml MT U l Statan Ganerftal TwuedbKauu Zilting Tan Vrgdftg 2 Maart 1894 Bg het voortgezet debat OTer art 4 en amendementen droog de roorzittar aan op be kooptheid al moeat hy vrgen loop laten aan de bescbuuwiiigen orer het verband tunchen art 4 eu art bÜ der grondwet De beer Roëlt verdedigde nader de gelgk telliog van geoeeskandige hulp met onderstand omdat armenwet en grondwet dit bedoelen wat by uitvoerig nit de geschiedenis betoogde De practiscbe bezwaren t geo de gelijkstelling betwistte hy absoluut eindelgk wilde hy zyn nmendement niet overbreagen naar het tweede ontwerp Dü heer Levy verdedigde krachtig tegeoover den heer Lohman de schryfproef eu b reep niet w arom de antirevolutionairen weetdieten willen opnemen als kiezers Zgn ameodemeDt uitsluiting wegens onderstand in drie f jaren ook van instelliogen ter voorkoming van armoede handhaaft iiij De heer £ Smidt stelt een subamendement Toor op bet voorstel Mackay c s betreffende de uitsluitingen wegens veroordeel ing De beer Vrolik trekt zgn amendement oitslaitingvan 70jarigBn in eich voorbehoudende daarop by art 1 terug te komen De heer Rutgers houdt weder een scherpe philippica tegen de wet die aangenomen vynde de vrucht zal zyn van het dry ven der liberale Unie en de Standaarde een soort van staatsgreep om m strgd met de grondwet te wedyveren met de sociaal democraten lïy protesteert ook tegeu de toepassing van zyn bekende nitdrakkiog stemveec op den minderen man alleen hy heeft steeds bedoeld allen die gedreven worden door de calot de bef en de borrel De heer Tydeman handhaaft zgn amendement en zoekt in dat van den heer Van der Feltz een vereenigiogspunt voor hen die het artikel willen versterken De heer Bmeenge bespreekt het begrip woning in verband met de schipperg schippers behooren kiezer te zgn Du heer Van Karnebeek erkent dat het amendement Van dar Feltz een brug kan worden tot toenadering mits het duidelyker gesteld wordt De beer Beelaerts acht s ministers verdediging onvoldoende en houdt vol dat art 4 niet anders is dan t algemeen stemrecht Üimdig voortzetting Er waren voorloopig nog eeu negentnl Rpreker ingescbreven zoodat zeker de stemming niet vóór Woensdag verwacht kan worden misschien wordt de geheele week er nog wel bg aangeknoopt Uit Zegwaard bericht men dat Dinsdag jl by C J Veldhuizen de eerste petroleummotor aldaar in werkiug is gesteld Voor den heer C vnn der Spek boterhandelaar aldaar werd de eerste zak graan gemalen De machinu van 15 poardeLracht werd geleverd door de firma Beiners te Utrecht en voldeed in alle opzichten aan de gestelde eischeu Dr Scbaepman vierde gisteren zgnen 50 terjaardag In het Valkenberg te Breda ia een brutale aanranding gepleegd op een meisje dat oit de Nutschool kwam het werd op den grond geworpen en mishandeld Op het geschreeuw van een ander meisje kwamen eenige meusohen aanloopen waarop de onverlaat het faasenpad koos en wist te ontkomen De Burgemeester van Baarn Jhr de Beaufort die an do oprichting af voorzitter was Tfcn den Baad van Beheer van het Senatorium aldaar heeft voor deze functie bedankt omdat fag die met vereeuigbaar acht met zgn ambt als burgemeester Qovd 6 B0 7 16 IM 7 U a 4l Nicttwerkerk 7 M 49 0 pdl V 7 i 8 S8 BoUudun 7 1M g 06 11 01 U lO Zer M 7 41 8 68 Bl Kr 7 47 2S Z IW 7 6S 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 18 11 18 Voor een drietnl jaren werd er door eenige invlopdrijko mannen te Ënkbuizen eene markt opgericht om den uitvoer van groenten ia de hand te werken Dat deze markt niet alleen aan de bedoeling beantwoordt maar steeds hoogere vlncht neemt zal blgken nit onderstaande cyfers die men de beleefdheid bad van duar toe te zenden De aanvoer bedroeg in teerste jaar zgnde 1891 een getal van 17893 colli s die eene waarde vert enwoordigden van 27122 844In 1893 was bet aantal colli s dat ter markt kwam 65125 ter gezamenlyke waarde van 71637 97 Men ziet hieruit wat door eendrachtige samenwerking kan verkr en worden De aartsbisschop der Ond £atbol kerk te Utrecht heeft tot bisschop te Deventer benoemd den heer N B P Spit pastoor te Rotterdum Deze zelfde vi rhalen der 1001 Nacht die door dikwyis onbekende kanalen van volk op volk zgn overgegaan zgn thans het gemeengoed der geheugens van de helft der bewoners van onzen aardbol en verschaffen hnnner verbeelding een onschatbaar geuoi Het Diploma A voor de zuivere toepassing van het Oorrespoudentieschrifb en vertrouwdheid met het xyateem cStolze Wf rj kon beden verstrekt worden aau Mejuffrouw A L M de Jong z b Doetinchem en aan de Heeren M Agema Boekhouder Amsterdam F J Ëenhorst Hoofd eener School Arnhem A Francken Onderwgzer Kralingen E A Lieawens Correspondent Oudega A Niehof z b Bellingwonde F J Steur Winkelbediende Bappemeer W Vink Hontbandekar Meppel en Diploma B tot bet geven van Onderwgs in de Btenogrspbie volgens het stelsel StolzeWéry aan de heerou H A Beil z b Dioxperlo C Drogendgk Kantoorbediende Dordrecht P van der Meulen ILeeroar H B S Goes en W Zonneveld Med Stod Amsterdam Mevrouw Alziari de Roquefort die in een kerk te Montpellier een moord pielde op hareu notaris den heer Jean aan wien z het weet dat zy een aantal processen verloor is deswege veroordeeld tot acht jaren gevan genisstraf De rechtbank nam verzachtende omstandigheden in aanmerking Gistere noch tend ia aan de Conradkade te s Giavenhage gevonden een pasgeboren kind van het mannelgk geslacht naakt in een mandje gedekt door een met bloed en vuil bemorste vrouwenonderrok Het kind leefde Vermoedelijk is dat kind daar te vondeling gelegd door eene vrouw vrij lang vermoedelyk blond gezet oud naar gissing 28 jsar gekleed met blauw katoenen japon met witte ballen en die een zwarten gebreiden wollen doek om het hoofd droeg Hoogstwaarpchynlyk ib dat kiud iu den afgeloopeo nacht ter wereld gekomen De commissaris van politie der Centrale afdeeling aldaar verzoekt inlichtingen omtrent die vrouw en zoo mogelgk omtrent de moeder van het kind Spiksplinternieuwe manier van oplichteo ll Oi U 18 10 66 11 01 11 00 U U 11 16 11 68 1 06 1 1 1 1 l i8 11 06 7 16 7 47 7 46 8 07 8 1 10 08 10 11 4 67 6 08 8 11 6 18 8 11 6 81 8 8 9 68 10 11 6 10 In een der Amsterdamsche bladen werd dezer dagen een hond te koop aangeboden te Iwvragen aan het bureau onder de aang even initialen Ëen beer uit Utrecht op de anuonoe reflecteerende verzocht inlichtingen en kreeg bericht dat hy aan een opgegeven adres op de Bloemgracht te Amsterdam den hond kon bezichtigen Aldaar gekomen ziet hg geen hond maar eene omgeving die hem weinig vertrouwen inboezemt bg werd door een kind te woord gestaan die eindelgk eens zal gaan kgken of zy vadi r of moeder of den hond ook vinden kan Daar echter niemand kwam opdagen vertrok de heer zonder hond doch ontviug den volgenden dag een brief met de mededeeling dat na zgn verblyf in de woning een gouden horloge verdnrenen was ter waarde van f 50 Wannaer mgnheer het temg wilde sen a of de achade vergoeden dan zon men de zaak lat n roeten De aldus bedreigde mgnheer stelde een en ander in handen der politie en heeft sedert niets meer van de zaalc vernomen Het komt meermalen voor dat uit het buitenland met verzoek om opgave van meer volledig adres worden terugontvangen brieven en andere stukken voor niet algemeen bekende plaatsen waarop nevens den naam van den geadresseerde alleen de plaats van bestemming is vermeld zonder aanduiding in welk land welke provincie of landitreek die plaats gelegen 18 De overkomst dier brieven en stukken wordt daardoor catuurlyk zeer vertraagd Aan het publiek wordt daarom dnngend aanbevolen om op brieveu en andere stukken voor kleine plaatMn in het buitenland of voor plaatsen waarvan er meer denzelfden naam dragen by den plaatsnaam steeds aan te wyzen iu welk land welke provincie of landstreek de plaats gelegen is Overigens is het zeer wenschelgk om de plaatsnamen op brieven voor bet buitenland te acbryven zooals zij in het land van bestemming geschreven worden by voorbeeld Wien en niet Weenen Bloeiende vruchtboomeu beschermt men tegen nachtvorsten als men op een paar meter aihtand van den stam aan den kant waarop de wind staat vochtig stroo of denneuaalden laat smeulen De dichte rook gaat de te groote nitetraltng der warmte t en en beveiligt tegen vorst We herinneren er bgtgds aan opdat iedereen ruim deu tgd heeft zich voor te bereiden Eenige ver lgking tusschen den man en de vrouw De man is de slaaf van zgne gewoonten De vrouw schikt zich naar de omstandigheden Een man probeert nooit ergens een spgker in te slaan voordat hg een hamer heeft gevonden De vrouw neemt zonder zich lang te bedenken de tang den hak van haar laars of den rug van den kleerbor4teI De man meent zonder kurketrekker geen flosch te kunnen opentrekken De vrouw probeert de knrk er uit te krygen met een schaar met een mes of met een kuoophaakje gelukt dat niet dan du vt ze de kurk eenvoudig naar binnen want hoofdzaak is toch dat men de vloeistof oit de flesch schenken kan De man meent dat het scheermes slechts dient om zich er mee te scheren De vrouw heeft een betere meening van dat voorwerpen gebruikt het onf potlooden aan te scherpen en haar eksteroogen te snyden Wanneer een man schrgft moet alles in orde ziju penhouder inkt en papier moeten precies zoo ot zoo zyn en de heele familie wordt het zwijgen opgelegd De vroun echommelt ergens een nog onbeschreven stuk papier op een blad uit haar huishoudboek of den achterkant van een gebruikt couvert Ze maakt met de schaar een punt aan haar potlood legt het papier op het tafelkleed schommelt met baren stoel heen en weer eu brengt dan haar gedachten op het papier tu as chen beide aan bet potlood zuigend of den nagel van haar pink er mee reinigend Ze wordtin haar bezigheden niet gestoord door de kindereu die de tafel van twee opzeggen of de toonladder itndeeren Hy bromt en vloekt wanneer nergens eeu stuk vloei te vinden is Zy blaast langs het papier zwa t het een paar malen in de lucht been en weer hondt het ten slotte boven de lamp tot dat bet een bruinen tint heeft en naar brand riekt Hij beweert dat het hem onmogelyk is met zulken dikken voilen inkt te nchryven Zy roert eriu met haar pen en haalt nit de hoekjes nog zooveel dat ze er een heel epistel mee op het papier smeert 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 66 6 03 10 8 17 8 t 1 14 7 80 1 44 11 60 8 60 1 46 1 66 8 08 8 0 8 16 18 08 18 40 8 48 3 10 BEN De man stopt zgn brief zonder bedenken in de bns Th vrouw leest het adres eerst en pur maal over kijkt of ze hem vel goed dicht gelikt heeft en laat hem dan met nadmkc in de boi vallen De vrouw past de stukken van een gebroken voorwerp nog dikwgts aan elkaar om ts kgken hoe bet vroeger gezeten heeft De man legt het terzgde en zegt wat gebenrd is ia gebenrd De vrouw leest van een boek altgd eerst het einde en schryft in haar opschrgfboekje op alle mogelgke plaatsen wat D man begint bg het begin De brief van een man eindigt met zgn onderteekening Die van de vrouw met een postcriptum De man beschrgft slechts eenmaal een zijdje De vronw kruist eenige malen er overheen De man gebruikt een lucifer slechts eenmaal De vrouw beproeft die telkens weder te doen ontvlammen boven de lamp ofaandeo kachel en verbrandt zich de vingertoppen Er is eene nieuwe telefoon uitgedacht door den Rus Gwozdeff en tusschen Odessa en Nicoloïeff iu werking gesteld Zy Oöderscheidt zich theoretisch en proctisch van de bestaande stelsels in dien zin dat zg het woord overbrengt over zeer groote afstanden door een enkele telegraafdraad en zouder dat de gewone telegraafdienst in bet minst wordt gestoord Men kan met dit apparaat in vier verschillende richtingen gelgk spreken De beul te Melbourne heeft zich den hals afgesneden Hg leed onder de minachting zgner medeburgers en vreesde dat deze uog zou toenemen na voltrekking van het doodvonnis aan eene vrouw een cengelen maakster die tot de strop is veroordeeld Te vergeeb deed hij moeite van de executie ontslagen te worden Toen dit niet lukte kwam hij tot t wanhopige besluit liever zich zelven om het leven te brengen Van het in de Ned Kath Stemmen voorkomende en door ons overgenomen bericht omtrent het verschgnen van een nieuw katholiek dagblad uitgever firma Ten Hagen te a Graven hage dat de richting van Het Centrum zou volgen en onder redactie van jhr J Wi van Nispf tot Seveuaer vroeger medewerker aan het Dagbl van Z H en s Gr zon staan verklaren de heeren Van Nispen en Ten Hagen dat het evenveel a s feiten bevat Terwgl zg van oordeel zijn dat zulke berichten waarvan men den schrijver gewoonlgk niet kent meestal geen tegenaproak verdienen zeggen zg dat er redenen zgn die in casu tot behoedzaamheid aansporen en aan het feit dat zg tot deze zaak het initatief genomen hebben ontleeueu zg de vryheid onomwonden te vn klaren dat bet bericht in de Stemmen byna geheel en in het bijzonder met betrekking tot de Hchting van het aangekondigde blad ten eenemale onjuist is Mevrouw Vau Wermeskerken Junius Johanna van Woude had dezer dagen de voldoening van den Heer Ëlwin Oliphant het bericht te outvangen dat haar artikel over Een bezoek iu het verblgf der daktoozen Heiligenweg in het N v d D van 27 Jan een stroom vau noble and substantial gifs beeft tengevolge gehad bestaande in oude kleeren enz en in geld tot een bedrag van 3000 Te Frederiksoord is de nieuwe directeur der MaateChappy van Weldadigheid de heer Job van der Have door Baron Van Weideren Eengers commissaris der Maatschappg in zijn werkkring geïnstalleerd 8 48 g 40 8 47 0 64 10 1 10 10 10 48 11 08 11 JS 1W 11 4 4 46 4 66 6 0 6 09 6 16 8 10 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 9 9 41 A 6 68 8 30 9 46 f 9 64 8 0 6 b0 10 07 10 64 9 04 9 1010 98 I 1 8 41 9 89 10 40 n 8ê Na een hartelyk woord van dank aan den aftredenden directeur den heer H A Hankert en nadat deze zyn dank had betuigd voor do hulp do r hem van commissarissen en ambtenaren genoten sprak ook de heer Van der Have om die hulp ook voor hem en zyn beatunr iu te roepen Te Wynber n bg Doetinchem is gisteren een jongmeosoh onder den trein geraakt en onmiddelgk gedood De ongelukkige waa de zoon van nan achtenswaardige familie Te Sneek is Donderdagavond halftien brand ontstaan in de gevangenis £ en der gevangenen aldus wordt verhaald vermoedetgk een krankzinnige had zijn stroozak in brand gestoken Toen de brandweer kwam sloegen de vlammen reeds uit het hoofdgebouw Door het flink optreden van het brandweerpersoneel is het hy Het uitbranden van dat gedeelte gebleven De gevangenen werden bgtgds naar het aangrenzende voormalige paleis van justitie overgebracht Veertien van hen werden per spoor naar Leeuwarden vervoerd Gelria beschrgft als volgt in Nieuwe Qids taal een Arnhemsche stadatype Op den hoek van het straatje vlakrecht omhoog de blinde muur van roodbruine steen Het sinaasappelenstelletje onderaan donkervuil de rechte bouten planken en Bcbe1geel als vol van bevtoren zonnelicht de ronde appels tegen den bruine muur een uitdyende vlek van oranjegeel hel hel kond maar eeu koude ale van ingebonden warmte Rechthoekig aan tegen het stalletje de stoel van de vrouw een vierkante plank hoog in den rug van brutaal rechte sterke lynen En zittend op den stoel de mg tegen de plank aan de vrouw Zwaar breed het hoofd sterk hard beenig Hard over het haar de witte muts hsrdzaideIgk Hard het rossig bruine baar stgf plat tegen het hoofd de scheiding hard recht scherp nit de kleine sterke neus eu hard scherp in bet wit de kleine bruine stekelvoste oogen iu het wit de breede pnrperwangen Resoluut vast de rechte lyn van den mond in het groote ronde purper gelaat boven de breede schouders die uitrouden onder den vaal bruinbonten omslagdoek Al weder uitdyend tot een breede kolossiteit het vrouwenlichaam onder den doek aU steen op hout En stgfneerhangend over de wgd uitstekende dijende rok langs den stoet styfzindelyk iu wyde breedte de blokkenscbort Half onder de rokken tnsschen de beenen in de stoof de witte stoof intusschen de zwarte kousbeeneu in witte klompen sigf hard neerhangende wgd uitreikende rokken Hurd de steenen rondom hard de vrouw en koud hart maar bergend n armte deoranj ele appels De gemeenteraad van Utrecht had besloten lot het instellen van een hengsten markt waartegen door het gemeentebestuur van Beuaichem in verband met de Beuaichemsche markt bezwaren waren ingediend Het beslnit vau deu Utrechtschen rand heeft geene koninklgke goedkeuring mogen erlangen op grond dat de belangen van Beusichem werden geschaad en eene met het algemeen belang atrgdige versnippering het gevolg van die regeling is geweest BDlteolaodscb Overzicht Pe heer ea mevrouw Gladstone zouden hg de Koningin te Windsor dineereo Heden zal aldaar een Geheime Raad gehouden worden in welke Gladstone zyn ontslag zal indienen YerTolgeDB keert Gladstone naar Londen terug Qladatone heval der konigin bg de kens vau Bgs opvolger lord Rosebery aau die beden op Windsor Castle zon ontbonden z n Lord Roseberj zou den post van premier op zich nemen Men gelooft dat het Kabinet slechts twee wgzigiogen zal ondergaan D Times daartoe gemachtigd bevestigt tluuo dat Gladstone om de bekende redenen xgn ontslag ala eerste minister aangevrangd beeft Het plan daartoe zou reeds voor de reis naar Biarritz gerapt zyn Gladstone deelde het echter alleen eenige vertrouwden en der Koningin maar niet aan het ministerie mede De Daily News erkent bedrukt de juistheid van het bericht Algemeeoe verslagenheid beerscht in liberale kringen Er gaat een ver zoekschrift aan Gladstone ter teekeniog rood om hem dringend nit te noodigen vooralsnog bet earsteministerscbap te blijven waarnemen De beweging tegen Lord Rosebery als opvolger van Gladstone wordt krachtiger De Daily News erkent dat Rosebery als zoodanig onmogelgk is tenzg hg in het Lagerhuis zittijg Bunen kon en wilde WiUiim Ewart Gladstone werd den 29en December 1809 te Liverpool geboren Hg is de zoon van een rgk koopman ging school te Xton stadeerde te Oxford en begon na een leia op het vasteland zgn staatkundige loopbeaa la lid van het Lagerhuis voor de stad Newark in Nottingham 1832 Reeds twee juen later werd bg belast met de portefeuille Ttn koloniën in het ministerie Peel erhter leehta voor korten tgd daar het volgende jaar het volgende jaar het kabinet aftrad Van 1843 tot het begin van 1845 was hg minister Tan handel in hetzelfde ministerie nog in het eind van hetzelfde jaar stond h i opnieuw aan het hoofd van het ministerie van kolonifin In 1846 nam hg echter zgn ontslag met het geheele kabinet Zes jaren later koos lord Ab rdpen hem tot mininister van financiën welken post hg drie jaren bekleedde In 1859 werd bg door lord Palmerstou en na diens dood door Russell met dezelfde portefeuille belast totdat in 1866 het kabinet Riissell viel Twee jaren later drorg de koningin voor het eerst aan Gladstone de vorming van een ministerie op Het eerste Eabinet OIadstone bleef tot 1874 aan het bewind toen de verkiezingen na een onverwachte ontbinding van het Lagerhuis der oppositie een krachtige meerderheid hadden verschaft In 1881 namen de liberalen wraak over deze nederlaag Gladstone werd in twee districten Mid Lothiau en Leeds gekozen het ministerie d I raeli nam zgn ontslag en Gladstone stond opoiew aan het roer totdat hg in 1885 aftrad Reeds het volgende jaar 26 Jan 1886 bracht hg het ministerieSa lisbnry ten val en werd hem voor de derde maal de vormiug van een nieuw ministerie opgedragen In hetzelfde jaar viel Gladstone teo ge olge van de Home Rule politiek Iu 1892 brachten nieuwe verkiezingen bem weder aan het bewind Allerlei redenen worden door de tegenstanders van het Duitsch Rua isch haudelsverdrag gezocht om hun verzet te wettigen Zoo beweerde graaf Von Mirbioh dat het ontevredenheid zou wekken in OostenrgkHoogarge op grond dat de gunstige bepalingen van hot verdrag met dit rgk nu hare beteekenis zouden verliepen Het cN Pesther Journal echter verklaart althans voor zoover HonKarge betreft dat die bepalingen in het geheel niet tot een doode letter worden aangezien Hoogarge naar Dnitschland hooldznkelgk vee uitvoert Het han lelsverdrag tusschen Rusland en Duitscbland heeft volstrekt geen politieke beteekecis vooral niet eene welke Hongarge onaangenaam zon kunnen zgn het vergemakkelgkt eenvoudig het verkeer tusschen beide landen Even weinig waard schoen de opmerking door graaf Von Kunitz gemaakt dat de concessies die Rusland deed niet veel te beteekenen hebben Alle belaèg lling vestigde zich daartegen op de rede val d o heer Miquel De Pruis sche minister van nciën deelde mede hoe hij eigenlijk tegenover het handelsverdrag staat De aandacht wus zeer gespannen naar aanleidiug wat dienuangaande over hetgten de minister op het feestmaal van den Brandenburgschen Landdag zeide ia medegedeeld Miquel legde nit dat hg vóór het verdrag met Rusland is als noodzakelgk gevolg van het verdrag met Oosteurgk zonder dat hg daarom de geheele handelspolitiek billgkte Eu wat deU nood van den landbouw betreft was er volgeus hem niets beter dan dat het boereobedrgf met grooter kracht werd uitgeoefend o a door een Ifetere regeliug van het kredietwezen zoodat dit zeide de minister er niet bg het wenschelgk is om s heeren Miquers financieel plsu waarbjj kamers vau landbouw en eene hervorming van het kredietwezen worden voorgesteld maar zeer spoedig aau te nemen Het handelsverdrag werd vervolgens tegen de stemmen der radicalen eu anciaal democrateo naar eene commissie van 28 leden verwezen Dinsdag a s gelgk in enkele Brusselsche bladen wordt medegedeeld zal de ministerpresident de heer Beernaert het wetsontwerp tot invoering van een evenredig kiesstelsel op het bureau der Kamer neerleggen In de afdeehngeu heeft bet wetsvoorstel van den beer Woeste tot wgziging van art 3 der schoolwet strekkende tot gelgke subsidieering van alle bgsondere en openbare schoten een zeef ongunstig onthaal gevonden Niet de helft der afgevaardigden heeft aan het onderzoek deelgenomen en iu 5 van de 6 afdeelingen is het voorstel verworpen Een groot aantal leden der rechterzijde achtte het voorstel ontgdig en velen ging bet niet ver genoeg ViBsoherü Bericht Ammerstol 2 Maart Van Zaterdag 24 Febr tot en met Vrgdag 2 Maart zgn alhier ter markt aangevoerd 80 winterzalmen prgs per kilo van f 1 00 tot ƒ 1 15 Kralingen 2 Maart Deze Week werden ter markt aangevoerd 1008 winterzalmen prgs 0 95 i 1 15 per 5 ons Afloop vaa Openbare Verkooplngen van Onroerende Goederen VEILING 2 Maart Van Woonhoii eu Land te Bergambacht in Bovenberg van de Erven Cs v d Hee Perceel 1 2 on 3 aan G HofBand te Bergambacht 7910 Perceel 4 aan H Teenwen en W A van Wijngaarden aldaar 2000 Perceel 5 aan K Mak aldaar 410 Samen 10320 Huis aan de dgklaan onder Bergambacht van J Brngssn verkocht aan G de Brngn te Bergambacht voor 1180 BnrBeriqke Btand GEBOREN ISPebr Arie Adrianna ouders P Ziere en M Scbmiemau 2 Maart Petronella onders W J Doroksen en M H van Wgk OVERLEDEN 1 MAART J Brouwers 73 j U m 2 a Ogteubrook wed J Lokom 59 j M E Oosterom httisvr van A F C Nolte 29 j NIEUWE I I ITAALDPAHAPLUIES A van OS At £ 73 73 Beurs van mslerdam 2 MAART Vor krs 8 Vs lOlVs i a i 5 s 7oys 80 iO 68 94 is 951 108V 8 84 18 3t lOU s 80 39 100 100 4 1047 696 617 lOl s 87 101 16V 149V 5 l loav 102 186 987 O 807 102 loiy 170 1297 1047 is 142 8 is 70 104 184 108 IU 72 9 Vs 102 188 138 lf 98 7 87 927 l8 1087 76V 111 108 807 18 l 195 108 108 7l lOl s 101 l IIBV 117 slotkoers 90 101 10 8l 697 9 aoV 657 ls NinziLiKD Cert Nod W 8 dito dito dito 8 dito dito duo SV Ho oia Obl Goudl 1881 88 i Itaub Insohryviug 1863 81 6 Oosnxa OU inpspierl8e8 6 dito in silver 1868 6 PolTuojil Oblig met tioket 3 dito dito 8 60 37 RuaUNO Ubl Oost 2e Serie 6 dito OeooDs 1880 4 dito bIjRolhs 1889 4 dito bij Hope 188 gO 4 dito in goud leoa 1883 6 dito dito dito 1884 S Spaiiji Perpel sehuld 1881 4 Tcaitu Gepr UoDV leen 1890 4 Qeo leeuing serie D Geo leeDiD serie O ZoinAra KBP Bto v oM 1898 6 Mtlico Obl Buit 9eb 1890 6 V NBZlisi i Obl 4 onbep 1881 AUSTEBUH Obhgntien 1861 3 BoiTBaOAll Stad leen 1886 3 Nbd H Afr Hacdfllsv annd Arendtb Tab Mu GertiJioatea BeuMBatsohappi dito Arnh Hypotheokb pandbr 4 Cult Mg der Vorsteal aaod s Qr Hypotbeukb pandbr 4 Nüderlandscho bank B nd Ned Handelmaatsoh dito N W It Poo Hyp b pandbr 6 Rett Hypotbeukb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTENB Oost Houg bank aand RusL Hypotlieekbaiik paudb 4 i Ahebika Ëquit bypoth pandb B 811 Maxw L 1 Pr lien eert 6 Nbd HoU ll Spoorw Mij aand Mij tot Elpl V Si Sp aand Ned Ind Spoorwegm aand Nod Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito B iTALlE Spoorwl 1887 89 A Elabl S 142 647 71 Zuid ltal Spwmij A H obl 3 Polbn Warsobau Weonen BKnd 4 RUBL Or Ruu Spw Mij aand 6 Baltisohe dito aand 112 9 Vl ivi Fastowa dito aand S Iwang Pombr dito aand 6 Kursk Ch AzoW Sp l ap Band 6 Losowo Sewast Sp My oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig i ZuidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 115 33 AMBRIKA Oont Pao Sp Mg obl 6 Obio Norlb W pr C v aaod dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm cert v a Illinois Ceotral ob in goud 4 Lonisv NashvilluCert v aand Mexico N Spw MiJ lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot prof aand K York Ontario Ji West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp ia goud 5 St Paul Minn k Manil obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 6 Canada Can Soutb Cert v naad Vbk O Rallw k Nav lo h d o O Amsterd Omnibus My aand Rotterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aand 3 Bbloib Stad Antirorpenl887 Stad Brussel 1886 S t HoNO Tbeiss Regultr Gesellsch 4 Oostbnr Staatsleeoing 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spaihb Stad Madrid 8 1868 Nbd Ver Bez Hyp Spobl oert 5 807 1071 ADVERTENTIËN Door deze betuig ik mgn innigendank voor de vele bewgzen van belangstelling bg het overlijden mgner innig geliefde Eohtgenoote ondervonden G TUIJTHOP Door de betuigen wg onzen innigen dank voor de vele blgken van belangstelling bg het overlgden van onze innig gelief Ie Dochter en Zuster ondervonden Uit aller naam U FBAIEIN OPBNBABB VRIJWILUGK VERKOOPI G jMH De Notaria gg L J P MABLSTEDE te Beig 3mÊ Ambacht ia voornemens om op VRIJDAG 16 MAART 1894 dee morgens 10 nnr ten huize van J STUURMAN in het voormalig Gemeentehuis te Ammerstol in het openbaar te vorkoopen BE BOÏWmSWOHIl geteekend no 156 aan den Achterweg te Ammerstol alsmede diverse perceelen Wei Bouw en Boomgaardland onder do gemeenteii Bergambacht en Ammerstol te zamen groot 6 Hectaren 23 Aren 48 Centiaren Te aanvaarden bg de toewijzing In zestien perceelen breeder bg billetten omschreven OPENBARIVERR00PIN6 op WOENSDAG 21 MAABT 1 894 des morgens 10 nre ia de dtkdsherberg van A J vair DEN BERGR te Schoonhoven ten overstaan van den Notaris J P MAHL8TEDE te Bergambaoht van Het recht van Erfpacht op eeu perceel GROND gelegen aan de Fransche kade nabg den Vlisterdgk onder de BERGAMBACHT alsmede bet daarop staande wooisHms geteekend No 4 1 met annexe STALLING en verdere Getimmerten kadastraal bekend op Sectie C No 3269 groot 31 Aren 40 Cen Inlichtingen geeft genoemde Notaris m m m i m De Bouwmanswoaiiig met 197 HECTAREN WËI en HOOILAiXD in den ZUIDPLASFOLDER onder Moordrecht U in de perceelen breeder bg biljetten omschreven in bod gebracht No 1 2500 2 2800 3 s 2300 verhoogd met 200 4 2100 5 2000 1000 6 2250 750 7 2175 Samen 16125 De afslag in perceelen en combinatife n blgft bepaald op DONUEHDAO 8 MAART 1864 in de sHakuoniev op de Markt te Oouda ten overstaan van den Notans J P MAHLSTEDE te Bergambacht BERI CHT VAN IN ZET De Bouwmanswoniiig geteekend uo 19 B met 15 69 03 HECTAREN m m llOl lLA D in BOVENEERE onder STOLfVIJK ia in de perceelen breeder bg biljetten om schreven in bod gebracht No 1 18200 2 1060 S 1025 4 12B0 Samen 2I52B De verhooging en afslag in perceelen en combi natiën blgft bepaald op DINSDAG ft MAAKT 1894 ten 10 nre ten huize van P STOPPELENBURG aldaar ten overstaan van den Notaris J P MAHLUTEDE te £ 1 ambacht