Goudsche Courant, maandag 5 maart 1894

33ste Jaargang Dinsdag 6 Maart 1894 No 6204 G J BERLIJl I lEUWERKERK Hoek GOUWE HAVEN Hed en oaa tTT a ngren de ie Zezidliigr mmm cohant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Veeren Linten Gitten enz Groote Sorteering Billijke Prijzen ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd GODDA 5 Maart 1894 Gedurende de maand Febr is in de Nats paarhank alhier ingelegd ƒ 10095 86i teruggegeren f 8394 73f De laagste inschrgvers voor den bouw van een nutsgebouw te Alfen aan den Rgn zgn du heeren G v d Wal te Ondahoorn voor f 14 444 en J A De B st te Katwgk aan Zee voor f 14 200 Het werk ia nog niet ge gund Zaterdagavond togen nit de gemeente Kapelle fi IJsri een tweetal kinderen met een Icar waarvoor een hond was gespannen huiswaarts Ongeveer aan de begraafplaats bg Keten schoot een man die zich achter een boom verscholen had op de kinderen toe en eiachte onder dreigementen hun het geld af dat z i van de verkochte petroleum bij zich hadden De knaap die den bood geleiddtj maakte daarop zgn dier van den wagen los en joeg den hond tegen den aanrander op Deze kooi toen onmiddelgk het hazenpad Waddinzveen op VrUdagden 1 On Naart 1894 ten U ure morgens bg rm NIEKERK h Dorp TIM 7 E ©xc©©l©xx elk groot ruim 3 Hectaren Foldernummen 165 tot en met 171 gelegen in den Zuidplupolder 2e Blok te WADDINXVEKN Toor den tgd Tan ZBS JA BBS oitelnitend sli Weiland Gewone Conditien Nadere informatiSn geeft Notarit MOLENAAR te Waddinivtm j Ê Oo Notarii Mr I MOLEïaiï Ji BiL AABte Wadditunun lal ten If SÊÊÊÊi rerzoeke ran zyn principaal op WOENSDAG 21 MAART 1894 morgen ten 11 ure bg J ZUIDBRVLIET op het dorp te STOtWUK publiek Terkoopen 1 Ei WKB met Werkplaatsje Mu perceeltje GROND met SOBL UR alles gelegen te STOLWIJK aan het dorpaplein Te aanvaarden bg de betaling op 1 MEI 9 Nader onderricht geelt de Eigenaar J MOLKNAAR te Siolmjk en genoemde Nniaria Beleefd wordt U verzocht een PrIjHCouratU met afbeeldingen te vragen die graU franco wordt toegezonden indien U nu of later MBUBMLElf moet koopen Of nog beter penoonlgk de Magazgnen van Amerikaanach Notenbonten Meubelen van E F EDEN Molateeg en Raadhaiaatraat over t Koninklijk paleia te Amaterdam te bezoeken U kant vertekerd zgn tegen zeer lege prgzen keurige modellen en aolide meubelen te koopen E F EDEIV Magaign van Amerikaanscho Artikelen AMSTERDAM Eenigste en goedkoopate ADRES voor GEBREIDE GOEDEREN 1 BOGEN 0 133 UestflllÏQgen wonlen opoedig nn net afgeleverd BIGKBOTTËÜKIJ Korte Tiendewegf D 93 De ondergeteekende beveelt zich bg voort doring beleefdelgk aan voor de LEVERING der Berste Soort BIBBBH uit de Bronwerg tna QniooiiDi Valki Van Vollenhoven s Kxln Stout voor Bloedarmen Maaglgdera Zwakken en Kraamvrouwen ala meeat Veratarkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg ateeds belegen afgeleverd Vraagt a v p PRIJSCOURANT E YAU WUNGAAEDEN EENISDIFOTVASTBEE Men wordt rerioclit op t HERK t letten niT HBT MAOiïU VA M RAVENSWAAY ZONEN OORINOHBH m Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjea van vj V twa m m futf en een Ned om met vermelding van Nommer en Prga voorzien van nevenataand iMerk volgena de Wet gedepoIneerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAKT LZ BENIG DEPOT der Sjsate Uaagaoba Baaehnit Van I K Starleij Coventrij uitsluitend verkrijgbaar bij A C Coster Gouwe 76 Gouda Leverancier van de Humber Whitworth Enfield James Bottom enz Machines van af f 160 Jongens Safeties van af 65 Tweedehands Machines met pneumatic van af 120 Reparaties spoedig sterk billijk Inrichting te Rottebdam onder leiding van een Engelsch werkman Prüscouranten op aanvrage verkr gbaar C COSTEH ouwe 76 Gouda Rijk worifeii door de 1001 acht 1 Bericht aan het publiek Gebr K k M COHEN makon bokond dat door heu van de eoo fraaie nitgaM De volledige Vertelliugea der lOOl Nacht mot circa 3000 iUttiiratiën tokat tan GERAHD KELLKE eent oieuwo iiitgare renohijat in 100 AFI KVEUmGEN k 28 CKNT por aflerering Op dcMe nieuwe uitgave worden aan duixend inteekenaren cadeau gegeven honderd origineele Premielotenf waarbij vele van eene directe handelswaarde van f 100 tot ƒ 300 Does lotoa Keran door hua menigte ran 100 stuks K0L0S3AL VEEL KANd dat daarop nr iea Talleu Tan 200 000 100 000 f 50 000 25 000 10 000 enz ena Elk intedkoDaar oritrangt oDiaiddellgk eone ooto op furmaat ECgot gateekand door do Uitgevers en door deu te N mogen rüsideorondon Notaris W E BlJlNK waarin de 100 premieloten met Dummor en serie Termcld slaan soodat men elke iu d couranten roorkomonde uitloting zelf kan oontroleeren Om elk idót vaa eigunbalan r wtig te nomen vsrklaron de Uit evera dat do günoemde premieloten ia rollen eigendom ook met de daarop intusacboa gevallen prytja aan de lOGO intookensreu worden afgestaan Zjj behouden dus uooh do toten noob de daarop vnlloude sommen Eetf maar goren dese oin bat genoemde gt tal inteekenaren bg loting oadeau Alle in den tuisobeiityd daarop gevallen prgun blaren tot bel einde der iuteekening bewaard Alsdan heeft de verloting dor premieloten onder 1I9 ioteekenaren plaats zoooals die in het certificaat met titel nummor on serie worden aaiigegevon tuu overstaan van den Ie Nijmegen resideerouden Notaris W E HIJINK in wiens bande wg borengonoamde loten stalden en wdlke loten gedeponeerd zijn io don brandvrijen kelder der Ngmaegsohe Bankvereetiiging Van Engelenburg en 3ob ppers to Nijmegen I fl 1001 Naoht is het moest interessante werk over de gobaolo wereld De rykdoro weelde en praobt die in de rerhalea dor lüOl naoht op Eulk eene eigenaardige en bokoorlgke wijz boscbreven vrordt deden ons bet besluit nemen om aan da intoekoaaren op dit zoo aantrekkelijke werk eene sobitterendo en aanlokkendo kana te geven on do gelegenheid te jtpenen om op gemakkelijke on tnlnst kostbare wüie rijk te worden tegen eene betaling van sleohts 6 oent wekelijks waarvoor man in 3 jaar tgda een hoogst interessant en fraai werk bekomt en tevens een kaptlaat van 20O 000 100 000 0 000 25 000 enz ons kan machtig worden Kansrijker aolieder en billijker oaibieding ia irol nooit by eenig boekwerk gedaan Bg deze loten bevinden er EÏch toob die onmiddetlgk rerbaifdelbaar zijn voor eene waarde van 100 200 800 en meer en de inteekenaren alleen moeten daarvan in het bezit komen 11 1 Het moge mlsiohien beTreomden dat wij togen betaling van slechts 86 cent per week eene 100 in hol oog vallende kans geven en bij sluiting van het wbrk zulke kostbare premies Da rade daarvan is eenvoudig dat bet ons sleohls Ie doen is het fraaie book dat de waarde goed vertegenwoordigt te verkoopon en wij niet zooala de kantoren die daarvan uitsluitend werk maken door oombiDAtie der loten eene winst trachten te bebateo Deze loten als preraién te geven heeft sloohta ten doel de exploitatie van een mooi werk te bjvorderen Uitgebreid prospeottts met duidetgka omsohr ving in eiken flinken Boekhandel verkrijgbaar en bij de uitgeven Oebr E k U COUEN te Nijmegen on to Arnhem S Di Pnu nDICniAIl UVERTBUI TAS J TEN DOESSCHATE te Zwolle Ooiitit m bM PkHB WMktlX HikmlaKMc tab DMHna k k flrma DE LAAT di VAN S0 Alarkl Gouda PP J Mederluudsche Stoomboot Maatscha De Stoomschepen HOLLAND kipt J SMIDT en BATA riBB kapt J BADBR vertrekken eiken Dinsdag en Zlaterdag Voor Tracht of passage rervoege men liek bg de Gargadoon der Haatachappg Boompjes 72 te Rotterdam De stoomichepen losaen te Brsweraqaar de markt van Boter en Eaaa te Londen 343 Staatsloterij De Trekking begint MAANDAG 12 MAAST a s Laten en Gedeelten van Loten ayn te bekomen ten Kantore ran de CoUectrice Wed A C COSI I IT3iTX WITTE PORT ƒ 2 50 en 1 50 per Flesch Slotemaker Co vaaP v d TÜOKN KeizerstraalKilS laten PRIJS So 38 2den So 9 3den So Z31 4den So 120 Aan dit adres zgn nog BOEKEN WAOBNS te Koop Firma J Welter Wijdstraat A No 42 Orthopedisclie Corsetten Attentie s y pi Verkrggbaar Satijn Qoudscb lint Toor iedereu leeftp Bood Wit Bood è 15 Cents per El in de FINALE VITVBBKOOP hij I S KEISER Korte Tieiideveii FDIEE CODE SCHIEDAMMER GENE VEE SLerkt NIÖHTOAP VerhügbMr bjj M N B PEETERS Jz AIb bewijs Tan echtbeid ii cachet en kurk Btaeds wèrzien van den naam der Firma P HOPPE Vernieuwde bewijzen van uitstekende werking Den HeerW H ZICKENBEIMERtel nzi Ik verzoek a mij weder 2 2 fleaachen Tan uwen Rgnlandsclxen Druiren borst honig te lenden daar het gebrnik der ontvangene flca ohen leer goede gerolgen heeft gehad B FRANKE buiavader ran het gemeentefaais Wnpperfeld te Barmen AUeen echtrerkrggbaar in Fleaachen k fl 2 fl 1 en 65 cent Te Goud bg F H A Wolff Hotkoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oiidewttter bij F Jonker ldenbarg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekump Stolwgk bg C O v d Berg Bergambacht bg J d Dool Bazenwoiide bg Wed W Hendriks I Oooda analperadnik raa A Bamaiuii k Zool De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 A onderlyke Nommers VIJF CENTEN bgzouderheid zgu ah bet niet het zwaarste waa dat hier ooit op de waag is gewogen BINNENLAND Op uitnoodiging van het Bestuur der plaalselgke antirevolutionaire Kiesvereenifring te Woerden hoopt de beer P vau Vliet Jr van Arnhem op Vrgda 9 Maart a s des avonds te 7 uur eene politieke rede te houden in di zaal van den heer H Claosman Onderwerp Waarom kiearechl nitbreiding Er zal gelegenheid tot debat gegeven worden Mvjnffr G A Vis leerlinge der rijkanorjnaalleaaen alhier is geslaagd voor de derde Uaise der Vormachool te Rotterdasi Bg kon besluit is goedgekeurd dat J Bos bnrgemeester der gemeente Ammerstol is benoemd tot secretaris dier gemeente Tot directeur van de te Nieuwerkerk a d IJsel op te richten boterfabriek der heeren Mgnlieff is benoemd de heer F J v Driesten onderwijzer aldaar VrgdagaTOnd vergaderden eeuige ingezetenen in bat Cafó De Unie € te Waddingsveen teneinde caudidaten te stellen voor eene commissie van elf leden die de voor en nadeeteo aollen overwegen bg de aanstaande iiiemve grensregeling tuaachen de gemeenten Waddingsveen en Boskoop De vergadering kenmerkte xich door groote vroetigheid niet dat er sterke wrgving van gedachten was over de zaak zelve doch enkelen der heeren badden zich met eene candidstnur gevleid terwgl hunne namen geheel nietnit de stembus kwamen Sommigen der telenrgestelden meenden zich zelfs op grond dezer negeering aan de algemeene kosten te moeten onttrekken Gekozen werden ten slotte de heeren C Oudijk W A Verbrugge W J Vis J V d Hee G van Dort Kroon Ph V d Breggen J Nienwesteeg A Witteman L Butte J Goosen en J C v d Torren Zondag 4 Maart ia het kerkgebonw der OudOereformeerden te Waddingsveen door da t de Groot ingewgd Het aantal belangstellenden en nieuwsgierigen was ontzettend groot velen moesten dan ook de prediking staande aanhooren Te bejammeren blgft het dat kerk en pastorie op zulk eene afgelegen plaats in de gemeente atoau Donderdag 8 Maart zal het Rotterdamsch Tooueel en Vaudeville gezelschap van den heer Corn v d Velde en Co te Ouden ater eene tooneelvooratelling geven in t oude sohoollocaal Opgevoerd zal worden Michael Strogloff of de koerier van den Czaar tooneelspel in 5 edrgven met een voorspel Op de historisch vermaarde heksenwaag te Ondewater liet de heer W Rozenthal aldaar onlangs twee rood koperen ketels wegen die amen de zwaarte hadden van 720 K G en welke aikomatig waren van de Stichtsche Bierbroonwg te Montfoort Dit nn lou niet zoo n Zaterdag werd van de werf De Hoopt van de heereD C van der GiesBen en Zonen te Krimpen a d IJael met goed gevolg te water gelatw het zereu kraakschip 0p hoop van zegfla gebonwd voor rekening van den heer J Haasing te Schiedam en de kiel gelegd voor een Rgnachip groot ongeveer 260 laat voor rekening van den beer J van Rietschoten te Rotterdam op de werf N verheidc eveueena van genoemde heeren werd onlangs nog de kiel gelegd voor een Rijnschip groot ongeveer 570 lasten hetwelk voor rekening van deo heer As Schwippert te Siegbnrg zal gebouwd worden verschiUig 1 jMy niet my niet Hoe tiet hij er uit de schurk die zoo brutaal ia 8ich Olinaki te noemen en werkeiyk Haibrook hoel P BcBohrijf hem vUg ziet er stattg genoeg uit groote elegaole figuur met swaren vollen baard stekelige grijze oogen een innemend gelaat een engelenmasker voor een duivalwczen in ém woord een volleerde gentleman 1 Ja JB hg is het en nu wat meer fflk stelde toen ik de mededeeling ontving orde op mijne zsken en ijlde naar San Diego waar ik juist aankwam toen de gebeele bevolking in opge wondenheid verkeerde wegens de vlucht van een groot misdadiger die niemand anders was dan mijnbeer Halbrock alias Oliuski rMen heeft den scbaruit laten loopen I Uier in Amerika la alles mogetijk I ffOok elders Met goad is elke dear open te krijgen I Zoo daoht ik toen juist en het toeval stond mij nog denzelfden dag ter zijde daar ik een weggelocpea matrooi ontmoette die als goudgraver ia do mijnen gewerkt en te Sacramenio nadat hij bet gewonnen goud mat spel en drank verloren had af en toe VOD mij eenige ondersteaniag genoot om niet geheel en al te ve aan Genoeft deu man koesterde eenige dankbaarheid jegens mjj en verklaarde dat fav hel was die Olioaki ia de vtaoht waa behulpzaam geweest die hem naar een schip had gebnuiht dat lading had voor Panama Ik bedacht mij niet tang maar ging aan boord doch kon direct niet verder komen dan Acapuloa vaar ik t l koatbam tijd Dutteloos moeit verlieMi FEVILLETOI PEIlfSES VEEA M Ik irord ireldra deelhebber dot firma en na eenigs jaren toen mijn tweeda Toder stierf chef en erfgeuam tenvjjl de brave Vincent thans boekhouder proourati ttder en ou mijn plaatsTerranKer is vZoo is uit het drama bij slotaote tooh een blgml oatitaaa 1 lachte de kluïsenaar veraohtet jk rDaarna hebt ga u een aardig rrouwtje geuomea B le tfaana in het aardsohe paradijt I Neen daarentegen ben ik gestaald 1 sprak ï Ux Vrouwenliofd9 bekoort my niet ik ui nimmer tromrent Wat my nu den wandelstar wwr in de hand gaf behoort tot een ander kapittel Voor eansQ maand kwam Vincent Tan San Diego waar hij zaken had te regelen in groote opgewondanhtid tehais en deelde mij medo dat bjj den nnader Olioiki daar aangetroOen bad op het wmt om sioh naar Earopa in te schepen maar dat u kort Toor sijne afreis gevangen was genomen H xou eigenlijk gelijk oen vroegere medeplichtige MB de politie had verhaald Aiozander Haibrook lueUo en uit Ooak Praiaen in de wereld eijn opgedo nd Hoe noemt ge hemP riep plotseling de kluizenaar al nit een droom opsohrikkend Alexander Haibfook I Jniiti nitar ilJa waf uum t m j lamelyk on i By koninklyk besluit is lo ontheven van de functie in den militieraad in het 3de militie district der provincie Zuid Hollaud de majoor der infanterie Hardeman 2o benoemd tot plaatsvervangend militair lid van dien militieraad de luitenant kolouel Snijders van het 4e regiment infanterie te Leiden H M de Koningin Re ente8 heeft aan Hendrik de Graaf een werkman in de Paulos Potterstraat 124 te Kralingpn die sedert maanden tgdeiïde is aan eene ongeneesiyke kwaal en met vrouw en 5 hulpbehoevende kinderen in een hoogst armoedi en toestand verkeert eene gift van 40 doen toekomen Vrfldag is in eeue sloot van den polder Schach onder Leerdam het lykje gevonden van een pasgeboren kind Het was geheel naakt en verkeerde reeds in verge vorderden staat van ontbinding De zich noemende mr Van Westmaaa die onlangs zich te Rotterdam bezighield met het voorbereiden eener groote handelaouderneming nadat hg even ie voren nit zeker huis op deu Noordersingel aldaar ontslagen was heeft nadat b van hier verdwenen was getracht te fireda zijn spel te spelen Na het plaatsen van ad rertentiea m de cBredai e Courant en het bespreken van plannen met eenen architect kwam hy lot de ontdekking dat hy Qok daar reeda gesignaleerd was en vertrok Kftarom weer even spoedig als hij gekomen was Men nurgft nit Noord Brabant Uet contracteeren van beetwortelen voor de volgende campagne is zoo goed als geëindigd en men kan wel aannemen dai dit jaar de bietenteelt in ons tand eerder uitgebreid dan beperkt zal worden Vooral in Zoeland zijn bijzonder veel contracten afgesloten terwgl in onze provincie het aankoopen in en kele streken minder goed g Qg Mes is voornemens dit jaar bij gunstig weder vroeg te zaaien en men kan verwachten dat de fabrieken in plaats van in October dit jaar reeds in September in werking zullen treden daar de premie die de boeren voor levering hunner wortelen in BeptemlMr genieten zeer bolangrgk ia Op dea Duitschen keizers verjaardag sag men gedurende een paar uren van het slot te Falkenrahde bg Potedam de buitenplaats van prins Heinrich een roode vlag wapperen Geen In Puonnia mndolijk aan ekomfln was mgn rotjel landwaarts gevlogen waarheen wist niomand mg te zef gon misschien naar Cartagena of Carraoss om met bet eerste het beste schip naar een ander worelddeel te ontkomen I Ik ging derhalve naar Cartagena waar ik van een boBohbewoner die den vogel in het woud meende gezien te hebben zooveel vernam dat ik sgn spoor wedorvond Met het inatmcl van een Indiaan vervolgde ik dat spoor tot Carracas waar een zoon der wilderota een gemeene Roodhuid mg verder inlichtingen gaf en tegen goede betal Dg mgn gids door het woud wilde zijn waar ik m jn man bepaald moost aantroffen Die kerel verhaalde mg ook vau een kluiienaar die geheel alleen in de wildernis woonde de vbooze geest genoemd en meermalen door koene reirigera opgexooht werd Zoo zult gg het zeker natuuriijk vinden dat ook ik verlangde dien wondorman te zien en er miaachien hem dien ik zooht te benroeleo 1 ffZeker Zeker I Ëa de fioodbaid liet a in dan steek F Die ellendeling verliet mg ongemerkt en hulpeloos dwaalde ik toen verder om tol gij mij vondt den dood oabg I Zoo zgn de menschen zelfs de eenvondiga Indianen I O als die MOIioski die Halbrock sioh in de wildernis ophoudt dan zal hij mg niet ontgaan ik heb met den schurk n een oude lange rekening te vereffenen f Dos ge kent hem peraoonlgk V hJ ik ken hem 1 riep de klaiienaar op doffen toon Ik had gehoopt sgnen gehateo naam nimmm auei tt koorra niUprekea niaaer ten ipoor socialist bad dit gruwelatak bewerkti maar de wind die de iwarte en witte banen van de Duitache driekleur bad we erukt en enkel het reicu8feindliche rood overliet De hoeden van de Lords spelen een groote rol in de Engetsche politiek De bisschop van Londen stelde Woensdag een vroeger door de Regeering afgewezen amendement op de Kerspelraden wet voor Lord Kimberley verklaarde dit namens de Regeering onaaunemeiyk terwgl h j zich overeenkomstig het reglement van ordei het hoofd dekte De bisschop moest toen antwoorden met den hoed op maar hy bad ongelukkig dit kleedingstuk niet bg zich en mocht volgens de kerkelyke reglementen niet een gewonen hoogen hoed ran $ en medelid opzetten Gelakftig kwam een ander biiBcbop met een hoed opdagen waarop do bisschop van Londen dit hoofddeksel leende en lord Kimberly beantwoordde De hoed was hem echter te klein zoodat hg hem steeds met de hand moest vastbonden in desa oagemakkelyke positie kwam de bisschop er toe om zijn amendement maar ganw in te trekken Hot adres in het begin de vorige week vanwege de afd Rotterdam van het Alg Ned Werkl Verbond aan do Tweede Kamer dor Htaten Generaal gezonden n strekkende om de Kamer te verzoeken het amendement van 9b heeren Roëll c s tot uitshtiting van hen die gratis geneeskundige hulp genieten niet aan te nemen is onderateund door telegrafie sche adressen van de vereeenigingen Sigarensorteerdersvereeniging te Rotterdam de af deelingen Gouda Schiedam Leiden en Zwolle van het Alg Nederl WerkK Verbond werklieden vereen iging Excelsior Ie Delfzgl RoU terdamsche Bestuurdersbond vereeoiging Cultiveerenc te Utrecht werklieden vereeniging Zeifhelpc te Heveskes typ vereeniging Voorzorg en Genoegen te Amsterdam werkl vereeniging Eendracht zg ons doel te Bolsward werkl vereenigiog Harmonie te Appingedam aid Alg Nederl Werkl Verbond te Terneuzen werkl rereeniging Samenwer king te Hindeloopen Naar de N Bred Ctt nit vertroawbare bron verneemt znllen er belangrgke rerbeteringen komen in den snit van de lakenst e kieeding der onderofficieren van de infanterie au zgn hiertoe door het hoofdbestnar der intendanten reeds démarches ia het werk gesteld van hem lo vinden I Maar nu op t Wy hebben een kostbaron tgd verloren laten gaan I Miaachien heeft die vervloekte Indiaan ia overt met hom gehandeld toen hg u aan uw lot overliet aan de Eokeie kana des doods pr sgafl De Boodhulden tyn door de Eoogenoamde eivilisaiie door de bescherming bedorven geworden Mijae geaohiedeois zal ik u later verhalen nu moeten wg elke minuut benutten om het giftig reptiel maohtig te worden I ay wilt mij vergezellen Oij wilt terugkeeren in de wereld f 1 ffla da wereld temg F Tot e meaochen dia nog boozer nog gevaarlgkei zyi ao de roofdlerm der wildernis P En toch et moett Hy lééft I Hg heeft zich daar gewaagd I Ik moet den vampier den kop vertrappen I En hoe mag ik mga nieuwen vriend den red der van mge leven noemen I Ja zoo stel ik bet mg nog niet voori Uaar ieder ding moet een naam hebben I Noe my Katdra I Een mooie naam hé P Katdra Die naam klinkt niet Foolsch by klinkt Griekwh en beteekent ola ik my niet bedrieg vloek Zeer juiall Die naam paat mBI Uaok a gereed myn vriend I AU KaUtra klaar ia vaoht bg nietl C Ben half uur later voriieten beiden met den trouwen Bratus de hut io de wUderuio welka sombere bewoner yiinga voorwaarts adfareed zonder ook maar een enkelen blik terag te werpen naar dê plek waar by zoovele Jaren eenzaam doorgebroeht jlTentt n m l i i 1 M