Goudsche Courant, woensdag 7 maart 1894

No 6S95 Woensdag 7 Maart J804 Sdsie Jaargang mmim cohmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitBondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTICN Vooi d T le blgkea tui beUngitelUiig bjj da geboorte tu odm Doohtn betuigen frij omen h rtelglwn duik F J BU8CH C W B BÜ8CH Tosnio Gouda 5 Murt 1894 Hertelgk donk aan U B Directeorea Toor het milde itoSelijk blgk hunner wutdeering b de herdenking ragner 25 jarige werkzaambeden aan de STEABIME KAABSBNFABRIEK OoDDAi Terricht D Dl BOTTE Oouda 5 Maart 1894 BEEEITSMAmiT Oonioritt Artt 30 en 81 W t K Bg onderbandache acte gedigteekend te anvmhage en Gouda den 3 Maart 1894 welke ia gedeponeerd onder de minuten van den Notorie Mr I MOLENAAR bg acte d d 4 Haart 1894 ia te rekenen lan af den 1 JANÜABI 1894 ontbonden de VenBootacbap beataan hebbende onder de firma A BBlSKMAJt e ZOOS tnaachen in wglen den heer AAHanu BHnhnum en den heer Benérlk AArlanu CornelU BHnkman boekdrukker en nitgenr te Oouda welke Vennootachap waé gereatigd te Qouda en ten doel had het alereira Tan drukwerk het houden Tan een bureau Toor adrertentien en de uitgave der tOoudteht Courant t een en ander blgkena de onderhandache acte Tan oprichting dd 13 NoTember 1888 ingeachreTea ter griffie Tan het Kantongerecht te Qouda den 16 November 1888 Krachtena gemelde acte Tan oprichting enontbinding heelt gemelde heer HendrikAdHanu Comeli BHnIcman hetrecht de laken der Vennootachap onder delelfde firma Toorttezetten ll r efgenrekening oodat de OTerige erfgenamenTan genoemden heer drianiM Brinkman of de gerechtigde tot diena boedel nimmertot eenige aanaprakelgkheid luUen gehouden gn of Terplioht cnllen kunnen worden Namena partyen Mr I MOLENAAB Notaria Waddiiamti 5 Maart 1894 Hoogheem raadschap Ryoland DUKOBAAF EN HÜOQHEGMBADEN VAN BUNLAND brengen bg deze ter openbare kennia ï dat de Lgateu der atemgerechtige Inge landen Tan hel Boogheemraadaobap TOor het jaar 1804 loo ala die door de Vereenigde Vergadering gn vaatgeateld van Donderdag 8 Maart 1894 af Toor een ieder ter leaing inllen liggen ala Tolgt de Lgaten van al dt tutün dvtrictm ter Secretarie Tan Rgaland op eiken werkdag Tin dea morgana 10 tot dea namiddaga 4 ure alwaar ig terena t en betaling van 10 cents root elke I jat verkrggbaar zgn die Tan bet dérdt dittria aan de Cru titiia die Tan het vurdt ditlrut aan de Lyndên dia Tan het mxia ifutrwt aan de Lughuakrs r die Tan itt liir oear didridm ter Gemeente Secretaria Tan de hooldplaata Tan dat diatrict en Tan de daartoe behoorende onder kieadiatricten 20 dat door of Tan vege het Hoogheemnadachap deie kettniagaving op O Maart 1894 al worden aangeplakt Dgkgraaf en Hoogheemraden Tan Rgnland VAN DBB UBEQOBN Dykgraaf Mr EGBERT DE VRIES Secretaria HEBT au ASTEMü Db SCHIFFMANN a Bliddel tegen Aathma geeft onmiddelgke verlichting in de ernatigate gevallen en geneeet waar andere middelen falen Verkrijgbaar bj de Firma A WOLFF Markt Qoudo in pakjea Tan 8 1 50 en 82 75 Gratia proefpakje op aanrrage voor iydera die bat Middel nog niet piobeéidaa Frintenips TE PARIJ S Zenden gratis franco bet piVclitiff geïllustreerd MK AUM m t nederlandschen of franachen tekat berattende de afbeeldingen der laatst uitgekomeo modellen voor het Zomerselioen tm kleederen hoeden enz voor heeren damei n kinderen op gelVankeerde aanvraag aan It JULB JtLUZOT 4 C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneem fhinco toegezonden doch men gelieve ilaar Toor de ioorton op te geven en ongeveer d rijzen te bepalen Dit album bevat tevens de tnhditlagaD welke voor de goede en prompte ultvoeringan der bestellingen benoodigdzijn lieiielimgen van S5 ratica en hooger worden mei eent verliooftmK van 5 0 0 hiffM oncM inoHJ oan inkomende nohtên tn atli piaaliPti van Sederiand aan ttuis bêZOrgd De klanten hebben geono rormalltelten TOor de inklaring orandersints te vervuHen daar ons réêxpMItiêtiali tê Roitndaal Noord Brabmi ilparmmio kdasl if Beleefd wordt U verzocht een PrIJaCourant met afbeeldingen te Tragen die gratig franco wordt toegezondeD indien U na of later MEVBELBN moet koopea Of nog beter perBooniyic de Magazynen Tan Amerikaanicb Notenbonten Meabelen ran Ë F EDEN MolBte g en Roadbnisatraat orer t Kouinktyk p leia te Amsterdam te bezoeken U kunt verzekerd zgn tegen zeer lage prgzen keurige modellen en solide meabelen te koopeu Magazgn ran Ainenkiianache Artikelen AMSTERDAM Vraagt een proef van de echte TOmiB WIJN aanbevolen door de grootste geneeaheeren van het huia Ern Stein Erdo Béiiye nabg Tokay Hongarije Te bekomen by C van VLIET MARKT 156 Een ware Schat Toor de ongelukkige slnchtoffera der ZelfboTlekking Onanie en geheime uitapattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING Hollandsobe nitgare met 27 afb Prba 2 aaiden Ieder die aan de Terschrikkelyke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ka duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerla Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegols en in eiken boekhandel in Holland GEBR TERWINDTJ gWaalsteonrabrlkanlenJ I H JAABLUK8CHE PRODUCTIE Tan 26 MiUioen Steenen S Fraaie Kleur Scherp gcTormd § Oonourreerende FrUwn Orootete Stoomwaatateen briek in i Nederland O Vraagt Prif en en Montter S Ooade Sselperadrak tta A BaiKMUi k Zoox Rijk worden door de 1001 acht 1 Bericht aan het publiek IH Oebr Ë k H C Ü H E N makeo bekend dat door hen van de loo fraaie ailgaw De volledige Vertellingen der lOOl Nacht net circa 8000 lUaatratiëa tekat van GEHABD KELLëR eeor ciaawe aitgave varMkqnt ib 100 AFLEVEttINGEN k 8K CENT per aÖefering BB Op Ae e niettufe uUgave worden aan duizend inteekenareti eaw W deau gegeven honderd ortglneHe PremitHoten waarbij véle van eene directe handelewaarde van f 100 tot ƒ 300 Deze loten geven door hun menigte van 100 tuks K0L03SAL VEEL KANS dat daarop pr aen vaUen van 00 000 100 000 ƒ 50 000 26 000 10 000 enz enz Elk iateekenaar ontvangt onmiddellijk ecae aote op furmaat tegat geteekeod doer de Uitgever en door d a te Nymegen rostdeeraDdea Notaris W Ë UIJINK waarin de 100 premielotan met nnmmer en serie vermeld slaan zoodat men elke in da oouraatea voorkomende nitlotiug zelf kan oootroteeren Om alk idéé faa eigenbelang ireg te nemad verklaren de Uitgevers dat de gonoende premieloten in rollen eigendom ook met de daarop iotussohen gevallen pryzon aaa de lOCO inteokenaren worden afgestaan Zy behouden dus noch de loten noch de daarop vallende sommen zelf maar gerea deze aan bet genoemde getal mtaekenaren bg loting cadeau Alle in don tusscbentyd daarop gevallen prijzeo blyvea tot het einde der iateekaniog bewaard Alsdan heeft de verloting der premieloten onder de inteekeDsren plaats zoooals die in bet certificaat met titel nummer en serie worden aangegeven ten overstaan van den te Ngmegen residaereuden Notaria W E HUINK in wiens handen wy bovengenoemde loten stelden en welke loten gedeponeerd zyn in den brnndrryen kelder der Ngueegscbe Bank varee oigiug Van Engelenburg en Schippers te Nymegea De 1001 Naoht is het meest intereuante werk over de geheele wereld De rgkdom veelde en pracht die in da verholen der lUOl naoht op lulk eene eigenaardige en ba koorlgke wgze besobreven wordt deden ons bet besluit nemen om aan de inteekonaren op dtt soo aantrekkelijke werk eene schitterende en aanlokkende kans te geven en do gelegenheid te openen om op gemakkelgke on minst kostbare wUm ryk te worden tegen eene betaling van slechts SS eent wekelyks waarvoor men in 9 jaar tyds een hoogst interaisant en fraai werk bekomt eo tevens een kapitaal van 800 000 100 000 0 000 86 000 enz ene kan machtig woAlen Kaosr ker lolieder en billijker aaabiading is wel nooit bij eenig boekwerk gedaan 3y deze loten bevinden er üch toch die onmiddellgk verhandelbaar zijn voor eene waarde ran 100 300 SOO en meer en de inleekenaren alleen moeten daarvan in het bezit komen 111 Hat moge misschien bevreemden dat wg tegen betaling van slechts 86 cent per week eeoe too in bet oog vallende kans geven on bg sluiting van bet wtirk tulke kostbare premies De rede daarvan is eenvoudig dat het ons sleobts ie doen is het fraaie boek dat de waarde goed vertegenwoordigt te verknopen en wg niet zooals de kantoren die daarvan uitsluitend werk maken door oombtnatie der loten eene wiusL trachten te behateo Dese loten als prsmién te geven heeft sleehti ten doet de exploitatie van een mooi werk te bjvorderen Uitgebreid prospectns met duidetgke omschrgving in eiken fitnken Boekhandel verkrggbur en bg de uitgevers Gebr E M COUËN te Ngmogen en te Arnhem THEE Bg 1 ons Kop k Schotel Lepel k Vork Broche 25 Griften enz 81 1 paar Beelden Schaar Lampenkap Melkpan 6 Zakdoe doeken ens 5 ons BontMbort Pantalon nikkel Eiservies Pudding Saus Trokpot Suikerpot enz Bg meerdere hoeveelheid in eens of bg gedeelten Horloge Lampen Tafels Stoelen Naaimachine enz enz Keuze uit meer dan 1000 Artikelen Drink BONUS THEE Zwaliteit is puik CADEAUS nuttig en fraai Vraag de rolledige lijat mat af IjeekliDgen der Cadeau bij i M KAMP HUIJZEN die gaarne inlichtingen ui nratrekken G Hehlenlsriiik Jr Co Eotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat G j tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middeleo toeralUg ontdekt worden dia io da handen ran een bekwaam genoeelieer een goed aucoea hebben Waa niet Priaanits de geleerde reatiger eer waterkuur methode viena voonplaata een bedeTaartioord foor do lijdeode menschheid gevordeQ ia den eenvoudige boor UeAft niet een Zweedaob majoor Tfaura Brand genaamd een middel tegen vroaveniiekten aan de hand gedaan dia het lanoet der chirurgen reeds minder noodiakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed lan alle geneeshceron begint te orden Ook op hol gebied ter beperking Tan seuuvziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend gewerden die op de eenTottdigate en natuurlijkste maaier resultaten oplevert welke wel in slaat agn de aadert jaren onrerandord aeagawende genoaskoodige hulpmiddelen zoo als bij aorb Bromium ïzer Arsenicum eoz geheel te rordriogen Kr aijn rele menschua die noch ziek noch gezond i n en toch klagen dat zij zich in lichaam en aial allee behalre wel geroelen het geringste niet reien kunnen ao zolfs door een rlieg getergd worde n en aoo zich zeircn en anderen tot last zgn zonder het te willen Vale worden gapla of door neeae ijke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Du zijo er weder andere die te kampen kbbeo met boofdpyn congestie zwakheid Tan gehangen oorauiaen en toerallan Kindelgk lijden de ergsten onder ben aan rerlamming rilosdans en Tallende aiekta Al deae ongalukkigen die men op elkon leeftijd onder elk geslacht en eiken stand lindt zijn aauwaiek en min of meer de slachtoffen der leefwgse van onzen tijd Wie tot eene dezer eategorien van lijden behoort en ingelicht wanachl te worden onr Ie er kin eenei nieuwe methode adreaaeere aiob aan Aautertem ClEBA k Co HeUigeweg 41 Botlerlui F E van SANTÉ KOLrF Korte Hoofdataeg 1 lltTMkt LOBKr k POKTO V Oudegracht b j de Oaardbnig P M door wlan een onderriohtend geacbrinje onr Zeeuwziekten en Beroerte Voorkoming en Oeneiiaf irtiiia en franeo erkrügbaat eateU weidt BINNENLAND GOUDA 6 Maart 1894 We onUiDgeD het eerste Ontwerp der dienatregflling op de Nederl Staatsspoorvegen tegen 1 Mei ft I Daftf er betrekkeiyk weinig wgsigingen is zyn aangebracht met betrekking tot de nn nog geldende regeling zullen we met een rergel4Jk maar wachten tot die dienatregeÜDg Toor goed is vastgesteld De maand Joni belooft roor Qoada tal van genoegens De feesten iu Ons Genoegen en dv tentooDatelling der HoU Mautech Tan Landbouw scbynen veel amnsementen te saUen aanbrengen Bg de ten dienste der Maatschappy tot Expl van Staatsapoorvegen gehouden aanbesteding Ttm onderboudiwerken langs verscbillende Ignen was o a bet minste ingeschreTen TOor Perc I H J Nederhorst alhier voor f 2740 perc 2 dezelfde £ 2543 perc 3 dezelfde f 899 perc 5 dezelfde f4643 r e 6 dezelfde f 1168 perc 11 dezelfde 683 perc 12 dezelfde f 264 perc 13 W BêVboven alhier f1300 perc 14 Ch Sterk Bodegraven f 224 perc 23 dezelfde f 263 perc 25 deaelfde 209 Naar Wieleruieuws lerneemt zal er ie Oonda oen Wielerbaan gebouwd worden Het tot stand komen van de baan te Scbeveningen wordt nog ia twyfei getrokken Zaterdag ii bij de Gebr van Dgk te Ca pelle a d XJasel met goed gevolg te water gelai eeu sleepkaan groot 200 last goboawd ▼ ffitekening van den heer KemferteNioderdoufndorf a d Kgn en daarna de kiel gelegd Toor een sleepkaan groot 250 last voor rekening van den beer W v Driel te Rotterdam voorts is de kiel gelegd voor een sleepkaan r ot 110 last voor rekening van den heer Batten te Wamel Door den heer A Pb van der Ploeg civielingenieur te VGraveubage is aan den Raad der gemeente Aarlanderveen concessie verzocht tot i et aadleggen van een drinkwaterleiding waarvAu de priae d eaat zou worden geplaatst ie Bodfgrftven FEV11 LBTOH PBIUSES 7EEA 89 Ben groote stoomboot die vau Carraeaa w a nitgetoopen doorplo de met anello vaart de goWea van den A tlantiichen Oceaan 2ü droeg paisagien van alle nationaliteiten uit allfl deelen der Nieuwe Wereld naar Europa over velen door heimivee gedreven anderen mei verworven lohaiteD en weder anderen die bet oode Enropft wilden leeren kennen of door zaken tot de gioote reis genoopt waren Het was een heerlgke zonnige dag De Oceaan fonkelde als vloeibaar zilver en een zachte wind krulde da vateroppwvlakte welke de stoomboot als aen wiite swam doorsneed Op het dek was het warm slechts eenige matrosta eu de stuurman san het roer bevonden sich daar op ds gewone wgze bezig Im de hnt die voor passagiers der eerste k uU was tngffioht la en twee mannen uitgettrakt op e i6 mat aan faanoe voetee lag een h ie hond De oadste mocht het midden der veertig nog niet ovefBchreden hebben ziJD zwarte baard hing lang op de breede borat af het gebruinde dookare gftlaat met de aoherpe trekken de gebogon havikaueas en de zwarte somber schitterende oogeo io éaa woord de geheele gestalte daar in rust venobeen aU eu Boauinsohfl Oamée Hjj had het hoofd op Voor den Hoogan Raad werd behandeld het beroop in cassatie van den officier van justitie te Arnhem tegen een vonnis der rechtbank aldaar waarby iemand van alle rechts vervolging is ontsl en wegens bet onbevoegd bereiden eu afleveren van een geneesmiddel tegen de cholera en Kulka op grond dat het door hem bereide geneesmiddel niet voorkomt in de Nederlandsche Pharmacopoea en dat niet gebleken is dat het middel tot geneeskundig doet is afgegeven Adv en mr Patyn aannemende dat een geneesffliddel niet genoemd in de Nederl Pharmacopoea daardoor niet bet karakter van geneesmiddel mist concludeerde evenwel op grond van de feitelijke beslissing dat het bereide middel niet tot geneeskundig doel werd afgegeven tot verwerping van het beroep Uitspraak 2 April Door H M de Koningin van Engeland ia de wenscb te kennen gegeven dat tiVliflsingea een bellend vlak worde gemaakt met een bordes dat voor het koninklyke rijtuig kan opgesteld worden ten einde H M per voertuig van boord naar en in het rytuig kan worden gebraeht Van de Freilander c de vrywillige kolottisten naar Afrika witar zy een ideaalstaat willen inrichten Mil nni uign verslaggever van bet ïHandeisbmdc Tan hen vernomen heeft een sob comité te Arnhem worden geveatgd Te Zandvoort is aangespoeld eene boei rood en groen geschilderd en waarann een stak ketting vastzat Zy ia gemerkt VIV en met twee rechthopkig gekruiste ankers in een 8hoek Bovendien draagt zy bet jaartal 1888 Men vermoedt dat deze boel is afgeslngen van het wrak van bet indertijd ten zuiden vau Zandvoort gestrande schip Luige Radivo Door de HoUandsche IJzeren Spoorw maatschappij zullen gedurende de tentoonstelling te Antwerpen retour biljetten worden uitgegeven welke 8 dagen geldig zyn Uit Wageningen meldt men Do Jieer Van Eek aldaar miste voor een paar Jl en een aangeteekenden brief met 650 welken hy van het postkantoor gehaald en op tafel had gelegd Verschillende werkliedeit waren in zjjn huis aan het werk geweest die allen terstond in verhoor werden genomen door den commissaris van politie Het gevolg do hand geleund en bescnouwdu zijn stapentlui roiS genoot die misaohien acht jitron jonger kon zijn Deze waa blond en slank een echt Germaaasch voorkomen met bruin soboon gelaat in éen woord Felix Bodenburg die op dit oogenblik de oogen opende eo den blik des kluizeiiaars uit de wildernis vriendelijk beantwoordde fWg zjjn ongestoord sprak deze met diepe klankrolle stem de babbelende en snappende p pegaaieniohaar zit op de knik niemsod hoort om Tbans wil ik u myne geeofaiedenis verhalen Felix Bodeoburg was dadoiyk geheel oor Die geaohiedenia begon Katéra koQ mlasohien stof leveren voor een drama Myne wieg stond in een Poolsoh gravenslot my ne moeder stamde uit een voriteogeslaoht ik waa de éenige zoon en erf genasm eo had ook geen zuatera Mijd vader waa trouw aan den Czaar hij noemde het herstel van Polen een hersonaobim en haatie ja verafschuwde ieder aameniweerder terwgl mgne moeder eene eobte Folin in i gebeim met de aameozweerderfl m betrekking atond ja zelfs de honfddraden der aameozweriog in haoden hield en ajie opstandelingen in t gebeim krachtig oodersleunde jij trachtte mg volgens bare begrippen op te voeden en mijn geheele natuur belde er als vati zelf toe over Vreemd echter gevoelde ik met geheet mij hart mg tot mgaoo vader getrokken on zag in hem myi ideaal zijn kalm en tooh loo vaat karakter zijoo loyaliteit efcte m ae bewondering niets verstoorde de harmonie in zgn wezen niete bevlekte het spiegelblanks sohild zjjner eerZoo ataat bg nog voor mjj in sijne volle mannenwaardsb htf die stü en kalm ajja Itvao wM Tan dezen maatregel waa dat de dader beangst geworden is en den volgende dag in een blauw papiertje waarop met verdraaide hand adres vau dan heer v E geschreven wits de ƒ 650 aan bankpapier over de post heeft teruggezonden De politie zet intusschen de pogingen om den dader te ontdekken voort V het verkrijgen van een der 20 beschikbaar gftstelde beurzen aan de ry kak week school voor onderwijzers te Haarlem hebben zich 101 aspirantttn aungemeld Naar aanlei ller beslissing van Gedeputeerde Staten i Zuid Holland waarby de beer W J van Slftidick te a Qravenhage is toegelaten als hQ ingeland by het hoogheem raalschsp Defland is door djjkgraaf en hoogheemraden van dat college aan de vereenigde vergadering het voorstel gedaan van die beslissing in hooger beroep te gaan by H M de KoninginRegentes Genoemde vergadering heeft eAter dat voorstel verworpen Gisteren overleed na een langdurig lyden de heer I van der Breggan dykgraaf van Rynland eu lid der Eerste Kamer W Bnssnm is in den nacht van Zaterdagop Zondag eene door den beer H bewoondevilla afgebrand Nauwelijks hadden de bewonerstyd sich te redden Het geheele bnis brandde nn terwyl van den inboedel slechts een zeer klein gedeelte behouden blfef Te Zevenbergen speelden Zaterdag namiddag kinderen van den spoorwegarbeider B in de nnbybeid van eene timmerman werkplaats waar eenige onde spoorwegdwarsleggers tegen eeoen muur waren geplaatst om te drogen een dezer leggers kantelde om met het ongelukkig gevolg dat een kind hieronder geraakte en geheel werd verpletterd Naar het Hbl verneemt is bet der politie gelukt den persoon vau Cohen die zich uitgaf Nepbeu Rosmalen te beeten en voorgaf colporteur van het Leger des Heils te zyn in hechtenis te nemen Diki iJlB gelukte het hem groote sommen van gegoede ingezetenen te bemachtigen Bij velen vond hjj goed onthaal zoo werd hy o a by eene familie eens te dejeuneeren gevraagd 1 ateedde Do Czoar berrgder zooala de boeren Alexander II Qoeniden stolde groot vertrouwen in bem voel grootor dan de ijzeren Nioolaaa die geen Pool vertrouwde en mijn grootvader van moederasijds naar Siberië zond wssr hg licbamelgk gebroken en geatorven ia Bij zulke legenatriijdigheid van gevoelena bg zooveel veraouil van haginaelen kan er van m jn karakter niet veel degelgka gedgen want terwgl het hart tot den vader werd getrokken helde bet doffe boofd naar de moeder over en voelde zioh bekoord door de betoovering der geheime asmoozwertDgen De wilde phantasiiaohe droomau mgoer moeder oefenden de grootate aanirekkeigkheid op mg uit ook ik droomde vau vrgheid pn wist niet eena wat dit lokkend woord dat duizenden eu nogmaala duizenden trok en vernietigde eigenigk beteekende daar het hoogatena den Poolscben adetroan maar nimmer het volk tot voordeel atrekken konMijn vader had in de verale verte geen vermoeden van het gevaar dat zgn huia bedreigde eo lachte om do buitenaporige ideeeii z ttor gade waaraan bg bovendien tot zgn ongeluk niet de noodige aandaofat kon aohenken omdat hg zioh den meeaten tgd te St Peleraburg ophield Op zekeren dag leerde ik in het salon mgner moeder Halbrook kennen die een der ijverigate sa menzweerdera waa maar door de Polen die zioh om a iio moeder hadden geaohsard ten zeerate gehaat werd t ij amde uit Poifil was van zgn moodera zgde familie vbd Of k O alow ala scboou maar zonder middeleafVat ïiSm chter in onze ryke kringn dan tosgug M geroeide mjj tot Wfrd in den laaisten ti d uit verschillende plaatsen gemeld dat tengevolge der nieuwe wettelyke regeling vnn bei krankzinnigen wezen in de gestichten aldaar geen lyden meer ter rerpleging konden worden opgenomen loodat het zelfs voorkwam dat die ongelukkigen wier verpleging in het huisgezin oudoonlyk was naar gestichten in bet buitenland moesten worden gezonden gelukkig sobünt in dien toestand verbetering te komen Althans hei geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht dat aanvankelyk ook aan overbevolking leed zoodat zelfs ernstig aan uitbreiding gedacht is heeft in den laatsten tydhetiftntal mannelijke patiënten in alle klassen in die mate zien afnemen dat er thans veer gel enheid tot opneming van nieuwe bestaat D C De herhalingsschool te Zevenhuizen ia 28 Februari besloten met een prlJBuitdeeling Van de 15 leerlingen waarmede zy Is aangevangen hebben 12 leerlingen de lessen ten einde toe gevolgd Wat nog nooit gebeurd ia is nn ge Bchied al deze twaalf konden vooreenen prys in aanmerking komen Het gedrag eo de vorderingen der leerlingen waren dan ook seer goed Het hoogste aantal verzuimen denmr 12 was vier Onderscheidene leerlingen hadden geen enkele les verzuimd Men schryft uit s Oravenhage Den machinist b den Holl Spoorweg maatschappy Bottrop standplaats Dordrecht die jl Dinsdag toen hy den z g bliksemtrein bestuurde door zyue tegenwoordigheid van geest en tact van handelen nabg den Zantvoortscben weg een ongeluk wist te voorkomen en die by aankomst te Amsterdam reeds van enkele reizigers stoffelyke biyken van woardeeriog ontving werd gisteren door eene Haagsche dame m i roaw Gaade Kleyn van Willigen een bewys van hulde geschonken Toen Bottrop n L gieterenmiddag het station alhier met den Parysehen trein binnenstoomde en etfcelyke minuten binnen bleefj overhandigde deze dame hem eene 6inke gift in geld Mevroow Gaade behoorde niet tot de reizigers die Dinsdag j l iu den door Bottrop bestuurdeu trein zaten Met hoeveel snelheid Bottrop heeft moeten handelen kan hieruit blyken dat de trein reed met eene snelheid van 90 K M per unr en de trein slechts p m 100 M van den overweg af was toen de macbiniat bet gcraar zag en den trein deed stoppen hom aangetrokken ja ik had geeitdrift voor hem opgevat de jeugd laat zich zoo liofat verblinden wg alotun vrieodaobap voor leven en dood Op zekeren dag leerde ik te Warschau dedoehter vsn eoo Puitsoh edelman keansn en vatte eene warme gelegenheid voor haar op Hedwig Von Beiohnitz WBS een schoon blond meisje zaobt tsa humeur en goed vad karakter maar zwak en volgzaam van natuur dis m op bevel barer moeder eene Polin on vriendin m ner moeder huwde alhoewel zg niet mij maar m nen vriend beminde De armel Z j offerde zioh op aan den moloch VVD het goud want daarom was hare moeder vd Jr ons huwelijk omdat zij van onbemiddelden adel en w rijk waren 1 Vervloekt geld 1 Te zwak te weentandlooa bedroog zij mij die baar meer dan z n leven beminde 0a zich inbeeldde voorrtohten en rigenaehappoo genoeg te bozitten om een vronwenhart te winnen t Niet dat zij eer en pHebt vergst maar dat zg mg in haar liefde deed gelooven en met m nosr het altaar ging terwgl ledere polaalag van haar hart een ander behoorde dat wu b rog dat WAS verraad dat was eene der doodstraf wsardige miadaodl In atilte had sg vroeger Halbrook a hare hand beloofd j maar toen de koene avontarier want iets andera ia die man nooit geweest voor den fleren edehaan veraeheen en om Hedwiga hand vroeg werd hy ala een hond weggejaagd Toen kwam hjj bQ ons in Polen om den samenzweerder te apelen en m jne vr gevige moeder U plunderen