Goudsche Courant, woensdag 7 maart 1894

digheid om redenen die den premier het zwaarst golden thans wordt se gevolgd sij t ook met voorzioötigheid en gematigdheid omdat men haar de beste acht bet moest in Engelands belaag en zonder te vragen wat recht en gerechtagheid eischt Dat is het verschil tusschen Gludstnce en zgn opvolger In Berlgn en ia Weenen onder de Tories iu Engeland zelf én voorts ondef alle conservatieve hberalisten ook ten onzent sprak men steeds van Gladstone s zwakke buitenlandsche politiek t la echter juist z n eer dat hg niet zoo doortastend was als de Jingo s ten wier laste nog altgd de uitdrukking van het perfide Albion kan gehandhaafd worden Ken Ilnsaisch blad geeft jamelgk juiat weer boe het van nu aan m het Vereenigd Eoninkrgk zgn znl Voortaau zal in Engeland in werkelgkheid geen onderfcheid meer zijn tusschen eene liberale en oen conservatieve regeering beide zullen de verpersoonlyking zgn van de zelfzucht der Engclschen iu buitenlandsche staatkunde Dit mogen de vrienden der Triple nu tsterk heeten omdat zg er voor zich heil van verwachten ons dnnkt dat Gladstone s zwnkheid als hooger wgsheid zal gelden in de oogen van hen die gelooven dat geVech De staatkool crisis waarin Italië verkeert mMdt de RomeiuRche correspondent van de Tirte8 heeft zoodanige hoogte bereikt dat er spoedig eene opl saing moet worden gevonden worden want de tegenwoordige toestand is van dien aard dat al de functiën der regeeriug buiten den Itdministratieven stuer erlamd zgn Bg de samenstelling van de iide Bommissiën de eene om de door do regeering saugevraagde buitengewone volmacht te verl enen de andere om de financieele voorstellen te onderweken is de keus gevallen op leden geheel en al tegen het miuisterie in de laatstgenoemde commissie heeft 1 de minister Bouoino geen enkelen voorstander gekregen Ütii vertoon van buitengewone oppositie ia i et bat uitvloeisel van eene bepaald aangewezen sttooming maar van verschillende richtingen die tsgen elkander indruischen zoodat die van chaotischen aard zgn en logisch alleen kunnen leiden tot eene ontbinding der Kamer De door den ministor pretólentCrispi gevraagde wapen schorsing heeft nooit een enkel oogenblik bestaan en diende alleen om de samenstelling van eene bonte ligue tegen de regeering te maskeren De Gorriere della Serac sohrgft omtrent den toestand het volgende Het schgnt dat ona politiek beslaan het punt van afgeleefdheid heeft bereikt De rarring en het gebrek aan criteria om de meerderheid te leiden kenmerkt dio tgdperken welke catastrophea voorafgaan De heer Criapi heeft wel gezegd 0p dien weg gaan wy met hals over kop Parlementen i gaan niet huls over kop noch de regeering j noch iemand anders De fortuin van het land rolt naar eenen afgrond waarvan de bodem moeielgk is te zieu Niet alleen dat wg ouze financiën en onze ngverheid te gronde richten wij verliezen ook al die zedelgke kracht dat geloof die vastheid in onze bestemming door wflkeippene natie gedrevpu naar eenen muur door eene machtige poging er op eenmaal iu kan slagen hare finanritin fn ngverheid te reddeu Het is onmogelgk dat het land drie maanden lung onder den invloed van dien chaos kan blgven Elke dag die voorbggaat zond r redding aan te brengen is een alag van bet houweel tegen de grondslagen van ons financieel staatkundig en moreel krediet c De corrpspondent van de TimeB laat hierop volgen Ik kon den toestand niet beter beschrijven Er wordt gezegd Wgverkeeren in duisternis in eeuen chaos in volledige anaiobie Wat uit Rome aan den Temp gemeld wordt klopt evenwel niet volkomen met betgeen de correspondent van de Times te lezen geeft Wel wordt aan de Tempi bericht dat de minister Sonnino persoon gk geen enkelen vriend in de commissie voor definan ciëele voorstellen heeft maar het juiste van de zaak zal men eerst te wetei komen nadat de commissie va i welke eentga leden hunne meeniog zorgvuldig verborgen hebben duidelgk haar gevoelen kenbaar zal hebben gemaakt Da toestand hoe onzeker ook voor het ministerie wordt verder gezegd is intusscHen sedert den vorigen dBg toendeherflteramiugen zoudea plaats hebben een weinig verbeterd door de nederlaag der niterrte linkerzgde die slechts één harer leden gekozen heeft gerien WlDlerdlenst 1893 94 AaoRevangeD 1 October o o D D A B o T T K B D A M Directe SpoorwegverblDdlng met GOUDA 8 40 O OS 1 44 4 10 KOTTB DA 11 80 UDi t 81 10 17 U 0 1 0 t lO 10 ll Ot S tO 8 48 01 U 6 7 48 8 07 flOUDa DIN BtAG Ooada 7 808 40 04 8 87 10 40 U U 11 11 1 01 1 87 81 4 48 8 n tj lt 8 18 0 37 10 48 U U 11 80 10 87 10 84 10 41 10 47 I 3 10 4 08 4 40 DEN H AAO QOUUA aHage t 4S 7 80 7 4S0 U t Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Ooederen VEILING 2 Maart getloaden door Notaris J P Mahlstede te Bergsmbacht Van Woonhuis en Land te Bergambacht iu Bo enberg van de Erven Cs v d Hee Perceel I 2 en 3 a n G Hoffland te Bergambacht 7910 Perceel 4 aan H Teeuwen en W A va Wijngaarden aldaar 2000 Perceel 6 aan K Mak aldaar 410 Samen J032O 1 44 1 4 1 58 8 04 1 0 Onnda 80 7 508 U 58 lO U 10 58 11 0318 45 8 0 i 45 S K 4 U 4 48 90 51 7 41 8 85 lO Ot l TBICHTGOÜDA Utreeht 88 7 50 8 i 5 11 84 1 08 1 50 8 10 4 48 8 S 7 48 ST 8 0 10 07 10 4Bumelan 47 8 09 10 00 U U 3 4 4 0 4 5 04 Woerden 3 8 10 lO K U l 4 11 e t lO 10 13 Oadawater 7 07 8 1 10 14 11 4 4 94 U Ooada 7 0 9 94 10 87 U 0 U 1 81 8 50 4 97 10 7 09 9 90 1 9 41 91 10 40 11J9 AHSTEBDA M S O V D A AiaatcidaniO 8 7 55 40 11 10 11 17 1 40 4 10 4 10 T 1I MT AacataidaaaWp 50 10 5 11 15 11 4 1 5 4J9 4 95 7 40 1M Oetda M M 10 M U l IM MO M Ut M lUO I U 1 18 l 4 1 8S 1 88 oBage t ll O ia 84 10 07 11 87 11 4111 511 48 1 57 4 15 5 15 5 58 41 7 48 8 85 10 1511 15 11 40 If 0 0 I D A U T 110 H T Ooada 5 88 8 40 7 55 8 00 8 11 10 10 10 55 11 48 8 88 S lt 4 1 4 47 18 01 7 45 8 8810 08 Oudew 5 0 54 U O 8 87 5 17 7 5 10 88 Woerden 5 57 7 01 i U 8 40 U U 8 44 5 04 5 44 17 8 0 10 18 I HoraMlon 04 7 08 4 11 8 51 5 10 5 0 8 18 10 84 Utroehl 18 7 18 8 18 8 41 10 1 11 45 I BO 3 08 S 50 4 4 5 1 11 85 8 18 10 10 51 e O D D Ar A HSTIKDAII Ooada 40 8 11 10 0 10 55 U U 1 1 4 47 5 S9 1 45 10 08 Amsteidam Wp 7 5 10 10 15 11 1 1 1 40 Ai 85 lf 11 10 AMÊtmtmOi UU Ml U K U UI Mi U O Mf 11 11 DezMT hgea ontring mo der groobte b n kienbniien te Amateroem een bezending bur geldi uit Indië wurbg roor meer dan duizend golden T lMh geld iru Bet tecbuiiobe neraoneel ran den Centraal poorweg legt neb met lennelgke Toorliefde et op toe eene oploaring te tinden oor het TiMgitak om een in beweging zijnden trein aatomatJMb en onaibankeiyk ren den wil fan den maeluuiit te doen toppen Reede rroeger maakten wg melding ran eene rinding op dit gebied ran den beer C P J Vttboeien cbef Tan den dieuit ren weg en werken dezer maatKbappiJ en konden wg mededeeling doen Tan den gunatigen nitilag ran proeren genomen met een toeatel in miniatnnr waarop dia vinding ia toegepaet Giaterenmorgen vertrok van bier naar de Bilt een extra trein ten einde proeren te nemen met een door den beer J W Verloop ingenieur werktuigkundige der Nederlandache Centnal SpoorwCgmaatKbappy geconitroeerd toeatel betwelk aan de machine bereatigd areneena den trein aatomatuwh en onafhankeIgk ran den wil na den maobiniat tot atilatand moeet brelgen De proeren waarbij o m tegenwoordig waren de beeren J L Olujienaer directeur mr J E Ametboff aecretaria en T tan Reea inapecteur ran borengenoemde maatacbappg benerena de heer J W Stroua Bloot boofd iggenianr werktnigknndige der glaataapoorwegin alaagden nitatekend Onaflumkelgk ran den wil au den macbiniat topte de trein op 100 M aiatand terwgl met eene anelheid ran 60 KM per uur werd gereden Naar wg rememen waa door den beer Verloop aan ague uitrinding welke reeda roorgeruimen tgd geaobiedde nog geene publiciteitgegeTan om reden by eerat het oordeel tanandere deakundigen omtrent zgue vinding wildehoorcn en ook bet oetrooi in bet buitenlandwilde verzekerd zien Utr Dbl t Mant men in den peraoou die Donderdag j l te Sneek den brand beeft veroorzaakt in da atra evangenia iemand te zien die lijdt aan veratandaverbijatering in zjjne woooploata de man ia zooala gemeld ia zekere Wagenaar uit OndebildtagT zgn de meeningen er over verdeeld of bg werkelgk krankzinnig dan wel uitermate gealepen ia Den vorigon zomer zwierf bg veelal bedelende door het veld alapende in eene achuur of onder den blooten hemel en dikwgla doodkalm bezig met bet algpen van een mee Nu en dan kwam hg thuia meeatal gedreven door de DOodzekelgkheid om zich eena een weinig te laten reinigen en opknappen In Augustua werd hg om zgue dwaze handelingen door de dorpanolitie per ae opgebracht naar St AnnaParocbie waar door een geneeaheer een onderzoek werd ingeateld naar zgue ferataud Igke vermogeua en waarna hg werd oj ecloten in het cachot tan bet gemeentehuia Evenwel anaobte wiat hg uit te breken In December werd hg ingerekend wegeua miahandeling tan yne vrouw en verzet tegen de politie Deze eloot bem op in het cachot van de kazerne der maréchaoiaee te St AnnaParochie Uier toonde bü zgn talent door opnieuw uit te breken en een paar klampen mede te nemen van een der buren Spoedig waa hg opnieuw gegrepen en werd veroordeeld tot zea maanden gevangeniaatraf De geneeaheer in gne woonploata moet toen geen atteat hebbeu wUlen afgeven tan a man Krankzinnigheid 1M IM 7 J M 7 8 M 8 41 8 M 8 6 08 01 ada Keoidndil manwwkerk OapeUe Batieidam 7 1 10 t lt S H Botterdoa Oande Niinwerkerk Uooidnwbt Oeada 11 01 ll lO Zev H 7 41 8 88 Bl Kr 7 47 Z Zo W 7 58 01 N d L d OS Voorb 8 07 1 11 11 Onder de vragen waarover de raden van beroep in zake de termogenabeloating te aHage en eldera te bealiaaen hadden atond naar men aan bet cVaderland mededeelt deze op den voorgrond wat de wet terataut onder veracbuldigde Teraterkingen tan letenaonderboud huiataating of andere zaken waartan bet 20TOnd mag worden afgetrokken Sommige belaatingachnidigen meenden op ond van deze bepaling bg berekening van hun vermogen te kunnen in aftrek brengen 20 maal de aom die zg jaarlgka aan hunne dienatboden nitkeeren waarby zy dan veelal in aanmerking namen niet alleen bet loon maar ook een bg raming opgemaakt bedrag van belgeen voeding en inwoning der dienstboden bun koat Anderen meenden wanneer zjj zich verbonden hadden aan gehuwde kinderen jaariyka een toelage te geven ter beitrgding van de kotten hunner buiahouding op grond van deze niet formeele verbintenia 20 maal dat bedrag all veracbuldigde Teratrekking in mindering te mogen brengen De raden van beroep nn hebben naar bet Vad meldt deze beide wettuitleggingen afgewezen Te Orleana zyn een dame en bare l4 jarige dochter geatikt door kolendamp uit een kachel in haar alaapkamer Haar zntter die in dezelfde kamer aliep werd uog levend getondib en kon gered worden Te Haarlem ia aan een gooden echtpaareene aangename terraiaing bereid geweest Een zoon die in het N W van Amerika altmiaaionaria werkzaam ia beeft namelgk aanzyne ouders zgc bartelgken gelukwensch toe igezonden in eene pfaonograaf Het maakte opde nuilira en het groot getal familieleden eekennitaen een verbazenden indrak toen menuit de werking geatelde phonograaf duidelgkde atem tan den zoon ternam die zooververwydetd leefde Men achrgft uit Nykerk van b daftf Qiaterenavond werd alhier zekeii van den Henvel ontslagen O I militair eene zeer ernstige verwonding to M nBht in de bnik In het Ziekenhnia waar l verbonden werd bleek het d t do verwonding van hoogat gevaariyken aard waa De Tarmoedelgke dader die door den verwonde w aangewezen werd opgeapoord in verhoor genomen en op last tan den burgemeester in hechtenis gesteld Heden oacht heeft de verwonde in tegenwoordigheid tan den burgemeetter nogmaals den termoedelgkeu dader aangewezen en daarop ia Van den Heutol hedenochtend half tyfuur na een smartelijk lyden overleden Heden toormiddag zyn alhier aangekomen de rechter van instructie de snbstitunt officier van justitie en de beëdigde klerk ter griffie der rechtbank te Zwolle Een laaghartige oplichter gaf in een klein winkeltje bg behoeftige lieden te Goea een rolletje dubhd es in betaling By onderzoek bleek het rolletj nn onderen en van hoven alechta enkele dubbeltjea te bevatten en voor het overige gevuld te zijn met halte centen Ongelukkig had bet winkelieitje het rolletje al een paar dagen geleden ontvangen en weet hij niet precies meer wie hem zoo heeft heetgenomou Iemand beeft opgteld hoeveel redevoeringen er nu reeds in de Kamer orer het Kies weloaiwerp zgn gehouden 137 Sonll n Wiaan deze toespraken 216 atrekkenda tnelers Handelingen c sDer W orten aiud genug gewechselt I Nnn liaat una endlicb Thaten sebn f Men meldt uit Amsterdam 11 08 li U U I8 1 08 l li 1 1 1 18 10 IS8 11 01 ll Ot 11 18 ll tt IIJ H 98 48 7 88 7 8 18 lO OS 10 11 e u 88 81 S a 4 4 87 V 5 08 0 58 10 11 5 10 Door hot comité der werkloozon was tegen gisterenmiddag eene vergadering belegd naar aanleiding van zijdelings en in de dagbladen geuite beschuldigingen dat do Bg het comité ingekomen gelden niet beboorlgk verantwoord werden ja dat zelfs eene gift van f 500 achtdrgebouden en ten eigen bate aangewend was Tot deze bgeenkomat werden alleen zg toegelaten die door een indertgd verttrekt nommer of bewga van inscbrgting deelgerechtigbeid op de ini ekamen niilaa konden doen gelden terwgl ook de TertegeDwoorligen van dagbladen eene aitaoodigiog daartoe ontringen Oagereer 70 penoDea rericheoea ia Con tanttac voor wie Wollring en Geel rekening es verantwoording deden waaniit bleek dat lechti tweemaal giften in geld tot een bedrag van plas minus i 50 waren ingekomen en dat Lde ingebrachte beschuldigingen valsch wM t I door twee personen Tan het bgcomite di m C ime genoemd werden rondgeitrooid doch die Wen sich aan goederen en gelden voor I werkloozen ontvangen ve repen hadden en I deswege heden ter verantwoording opgeroepen niet verschenen waren Die die tallen en I fieltenstr ji zg werden nauwkeurig omscfarevea f e aanwezigen meegedeeld waren vooruaiMlgk aU oorzaken te beschouwen dat betrekkelyk zoo weinig werk en gelden inkwam en dat de geheele bew ing van dezen winter als mislukt moest beschouwd worden maar het comité hoe ook door velen teleurgesteld zou trachten door cursusvergadcriugen de Werklieden beter roor te bereiden en eene volgepde beweging beter te doen slagen Een voorstel uit de vergadering om de twee bedoelde personen gerechtelgk tot verantwoording te roepen ontraadde Wollring als t u geen nut voor de werkloozen Het comité dat zich in deia vergadering I waarin de pers vertegenwoordigd was en dooropening van boekeu en rekening en verant jwoording geno gerechtvaardigd achtte wildeliever bg al de moeite die het zich gegevenhad ook oog dezen smaad verdragen dan alsaanklager op te treden i Nadat nu beboorlgk rekening en verant woording gedaau was van eene som van 68 golden van ingekomen en op verricht werk overgebleven gelden en deze bescheiden door i verschillende personen waren nogezien werd de bgeenkomst gesloten Maar hiermede was de zaak nog niet geheel afgeloopen Er kwam uit de zaal iemand op het tooneel die eene vijandige houding tegenover de coniité leden aannam en demededee Ung deed dat men op het oogenblik bezig was i naar de ware toedracht van zaken betreffende de f 500 te informeeren De opmerking vau de zgde van het comité dat men dan wel wat vroeger had kunnen iniormeeren aangezien meu toch wist dat de vergadering heden zou plaats hebben vermocht niet de aanwezigen 1 rustig te houden Er verschenen meer personen ten tooneele die eensdeels kegen het comité anderdeels tegen tegenstanders in de zaal het woord trachtten te voeren en door han door elkander schreeuwen eene groote verwarring teweegbrachten De aanvoerder der oppositie werd zóó onrustig dat de exploitant der zaal het raadzaam achtte hem te rerwgderen hetgeen meteenige moeielijkheid gelakte Op niet zeerkalme wgze ontruimden de overigen ten slotte 1 het gebouw zonder dat men tot een bepaald resultaat omtrent de f 500 was gekomen Men achrgft uit Breda Nauwelgks is Maart in het land of met de uitboUeude knoppen van planten en heesters vettchgnen hier ook de Kneipp gasten waarvan w i er heden reeds een tweetal barrevoets zagen wandelen Als bewoners van het vriendelgke Breda hebben wg niets dan lof over voor Pastoor Kneipp wgl deze nieuwe badinrichting ons zooveel vreemdelingen bezoek aaobrengt want Qinneken en Breda worden meer en mefr één en de welvaart van dat dorp wordt boe langer hoe meer van groot belang voor de onze Reeds nu zgn er gasten en hun awtal vermeerdert met den dag tot October tm In de hotels en bg particulieren zgn reeds vele kamers besproken en naar het zich laat aanzien zal het cgfer van 400 badgasten dat verleden zomer werd bereikt dit jaar nog overtroffen worden 7 10 iM 8 5t 08 10 17 4 80 4 87 8 04 e ii S iO 8 88 7 80 1 48 1 88 i Oi i ÓO 8 15 11 08 18 40 10 S0 Voorb 5 4 N dL d5 6 Z Zegwt 08 t Bl Kr 14 Zav M S 10 10 32 10 41 Het getal hnizeu dat langs den weg van Breda naar Ginneken en in de kom van het dorp zelf in het laatste jaar ia verrezen is zeer grout Ook de winkels nemen in aantal toe ZelCs vindt men er een Eoetpp toko tevena filiaal van het Bmsselsche huis La Bourse c waar letterlgk alles te rerkrggen is vrat ooït onder de vlag van Kneipp s beroemden naam de wereld werd ingezonden van Kneipp linnen af tot Kaeipp koffie toe Daarbg komt dat het in aanleg zgnde uitgestrekte Wilhelrainapark een voordeel ia voorde bezoekers van Ginneken evenzeer als voordie fan Breda Nws Men zal zich oog herinneren hoe een paar jaar geleden zekere Hartigh eerst te Utrecht later te Amsterdam als directeur der veeverzekerinKmaatschappg De Eerstelling t nognl koninklgk goedgekeurd der justitie aanleiding gaf hem voor twee iareo onschadelijk te maken 23 Februari jl verliet Bartigh met 81 gulden snit aanskast de cellulaire gevangenis op deu Noordsiugel te Rotterdam en nam voorloopig als mr Tan Westmaas en Group zgn intrek in Weimar een hotel van den eersten rang Omtrent hetgeen hg verder in het schild voerde geeft Handelsbelangen de volgende lezing De politie stelde reeds spoedig zooveel belang in de handelingen van den nienwe Mr dat zg hem den volgenden dag eene nitnoodiging zoud iter kennismaking aan hetbnrean der rechterche te komen aan welk beleefd verzoek hoffelgk werd voldaan Hier bleek dat de man niet zooals aauvankelgk uit zgne handelingen werd afgeleid krankzinnig was doch alleen teep Wat had bg in de weinige aren dat hgvrg was gedaan Verschillende winkels bezocht inkoopen gedaan betaald enz Eenvalschen naam had hg niet aangenomen immershg was van Westmaas dat in de polder Group ligt dus hg was van Group Mr beteekende eenvoudig Mgoheer Hg was dosMr Martinus Johannes den Hartigh van Westmaas en Groop Des Hartigh s plannen waren even groot als zgn naam opgericht moesten worden de handelsondernemiug Le Commerce een tapijten pijtenen mattenfabriek iTEsquitpotf een brood beschuitkoek en kleingoedbakkerg Le Groupc alles te Breda en met een kapitaal van 20 millioen Het geen thans nogaan dit kapitaaltje ontbrak zou gevonden worden in aaudeelen die o a de verschillende uau de fabrieken te benoemen functionarissen moeeten nemen enz Alles a l iustar van De Eersteling alleen iets gruotscher opgevat Hartigh had plan paard en rgtnig te houden wilde livrei hebben voor koetsier palfrenier en huisbewaarder of portier een Utrechtsch paardeuhandeloar moest overkomen om over 4 paarden te spreken een zadelmaker te Rotterdam zou schitterende harnachement leveren enz enz Adrertentiën werden opgegeven waarin werden gevraagd een directeur boekhouder op een salaris van f 3000 een secretaris ad f 1500 een bouwkundige ad f1200 verschillende bediende enz Onder de laatsten behoorde een koetsier die met 4 paarden van den bok kon rgdenc Allen van den hoogste tot den laagste moesten borgstelling geven Bg het bezoek deelde H nog mede dat het plan hier waarsohgnlgk niet zon gelukken en hg dus naar België zou gaan als hg wat aanstapte kon hg den sneltrein van 2 59 nog juist halen en vertrok na beleefd te hebben dankgezegd voor het onderhoud dat hem toegestaan was De politie kon geen termen vinden om den hoffelgken vrgmoedigen man verder hare gastvrgheid aan te bieden en moest hem laten gaan H vertrok toen echter nog niet doch legde nog een bezoek af bg een agent ia machineriën met wien hg onderhandelde over den verkoop van heetwateroveos welke moes ten dienen voor de enorme bakkerg LeGroap De handelsonderneming Le Commerce zo een concurrent van Eigen Hulp worden Bg dit bezoek vertelde hg dat Group was de naam van een uitgestrekt hem toebehoorend TUd van Greenwlcli 8 48 40 47 B4 10 1 10 10 UM 10 4 U 0 U O ll lt 11 4 8 5 s i 4 10 7 07 7 17 7 84 I U o u I M 4 48 4 88 8J0 10 5 88 7 0 7 11 7 80 7 7 81 4 48 5 f 5 0 4I 4 8 08 8 00 8 11 landgoed marop aleobts één bnia het tgna atond Yoor de bakkerg wilde bg nittluitend ontalagen gevangenen aannemen waarom by beleefil t adrea vonocht van een der hoeren leden van het College van Regenten om ook deien te bezoeken In de laatate informatieaanvraag op bem ontvangen ia bggevoegd bg moet fabrikant ign van matten en loopers waarvoor bg boofdzakolgk in goraogooiaaen laat werken I Tot de laabte viaite acbgnt t niet gekomen te agn te ongeveer 8 uur vandeezelfden d 24 Februari vertrok hg in de richting van Antwerpen in welke plaata bg zich tbana waaracfagnlgk bMipdt De tN R Ct verneemt dat deae handigeainJQur te Ureds zgn apel heeft trachten voortte Betten Na bet ptnataen van advertentiesin de cBredasche Courant on bet besprekenvan plannen met een architect kwam hg echtertot de ontdekking dat hg ook daar geaigoaleerd was en vertrok daarom weer oven spoedigeala bg gekomen wna B De Arabiache Nacfatvertellingen vormen van onds o e zeer begeerde lectuur Het zgn fantastische verhalen op eene boeiende wgze voorgedragen De rechtbank te Mancheeter beeft een jonkman die op straat oen meisje tegen baar wil gekust had ondauks zgue berouwvolle verontschuldigingen veroordeeld tot een maand nog dat oen zoentje maar gevangenisstraf En dan zegt stof il Door de AnuCerdamsche justitie ia huiszoeking gedaan in da winkels van deq boekhaodelaar H Diefentbal op den Beiligenweg en het Damrak omdat hg verdaebt werd geheimen handel te drgven in voor de eerbaarheid aanstootelghe afbeeldingen en blaadjes In beide winkels werden een groot aantal ouzo delgke eohrifturen en afbeeldingen in beslag Een twaalQarige sehoolknaap Ie EIberfeld liet zlcb oneerbiedig nit over oen portret van keiier Wilhelm Do hootdondarwgzer hw e dit en bracht bet ter kennis van den sJKlopiiener die op zgne beurt aangifte deed bg de politie zoodat waarschgnlgk de jongeu wegens majesteitaboleedigiDg terecht zal staan De vorige week w on in de Tiolerwoard aanzienlgke partgen aardappelen opgeruimd Do meeste landbouwers verkoopen gaarne bun voorraad daar er toch weinig vooruitzichten agn dat de prgzen atggen ZDllea Ten behoeve van Dttitschland word voel gekocht on verzonden de rest was bestemd vuor de Hollandaohe markten By een concert van Parti te Montreal vergat de kapelmeester met opzet of bg toeval tot slot zooals gebruikelgk ia het God anre the Queen c te doen spelen De muziekanlen gingen hoen on t publiek atond op t poot dat ook te doen toen de onderkoning in eigen persoon hot zg Eugelsche volkalied aanhief welk voorbeeld door bet meerendeel der aanwezigen werd gevolgd De traditie aa gered I In het Krankzinnigengesticht chel St Eliaabeth a Oastbuia te Deventer mogen blgkena Kon besluit van 22 Februari jl opgenomen in do 8t 0t No 53 niet meer dan 200 krankzinnigen 100 mannen en 100 vrouwen verpleegd worden De geneeakondige behandeling van de verpleegden wordt aan ten minste een geneeskundige opgedragee die gevestigd moet zgn in de onraiddelgke nabyheid daarvan en buiten het gesticht geen geneeskuadige praktgk mag uitoefenen Van do verplichting omtrent de woning van den geneoaknndige kan zoolang de thans aan bet krankzinnigengesticht verbonden eerato geneeebeer met de geneeskundige behandeling van een verpleegden belast blgft geen sprake tgn Voor het overige kunnen ook andere geneeabeeren mits deze wonen in den kom der gemeente Deventer door den Minister van Binnelaudacbo Zaken telkena voor een jaar ontheiSng worden verleend Toen de acbipperaknecbt S Vrgdagavond in de Eonlatraat Ie Utrecht de ondera van zijn voormalig meiqe bezocht trof hg daar zekeren T S aan omtrent wien hg al apoedig vernam dat deze aedert kort verkeering mot bet meiaje bad en voornemens was hoar in den loop van dit jaar te trouwen Hoewel hierover weinig gesticht liet 8 daarvan eebter toch nieta blijken en bood toen het uurtje van scheiden geslagen was v S zelfs aan hem naar boord te brengen welk voorstel door dezen die nieta kwaads vermoedde werd aaogenonam Nanwelgks waren zg echter een honderdtal passen voortgeloopen of S wierp zich onverwacht op V S on bracht dezen met een bard voorwerp een slag op bet hoofd toe on ging toen op de vlocht v S die een diepe wond aan het hoofd bekwam zakte ineen dooh kwam spoedig weer bjj kennis en ankkelde toon naar buord Ded volgenden morgen vervoegde bg zich hg de politie om vau bet gebeerde aangifte te doen waar hem echter een minder aangeaaueliernusing wachtte want nadat de politieddïjbr hem had wÉoaden kwam men tot de ontdekking dat nog eene oude rekening mot de Justitie had te vereffenen en daarom zijne nanbonding in het Algemeen Politieblad werd gevraagd BDlteolaDilsch Overzicht In de zitting der commissie van rapporteurs over het Duitsch Unssisch handelatraotaat heeft de staatssecretaris Bötticher med edeeld dat de Pruisische regeering besloten W0 de afschaffing der differentiSele spoor egtarieveu op vervoer van granen iu ernstige overweging tü nemen De Spoorwegroad zal waarschgnlgk heden de beraadsUgingoverdezeaangetegenheid ten einde brengen zoodak de Pruisische regee riug reeda overmorgen in de gel enheid zal zgn eene definitieve beslisiiog te nemen De commissie heeft met 16 tegen 8 stemmen art 19 betreffende de tran iporttarieveu por spoor aangenomen Heden op nieuw zitting Het schgnt el of in Fraukrgk een öieuwe richting wordt ingeslagen De ministerpresi dent Gasimir Perier en de minister van eere dienst Spnller spraken Zaterdag bg beantwoording der iuterpetlatie over de onverdraagzaamheid der socialisten van 8t Denis van il esprit nouveau die de tegenwoordige regeering leidt Üie woorden trokken meer aandacht dan hei geheele geval Zg scheneif wel vooruit te zp gereed gemaakt Niemand scheen dit mcident te verwachten en ieder achtte bigkbaar de vraag van Caraillu Pelletan over het gebruik der geheime gelden en de daarop gevolgde motie van vertrouwen de gebeurtenis van den dag Maar na de rede van den heer SpuIleoHeranderde plotseling het aanzien der vergMViug geheel De erkende redenaars der radicale Imkerzgde Brissoo en Goblet haastten zich naar de tribune met de vraag wat de regeering fnet l esprit nouveau bedoelt Neemt zg nieuwe beginselen aan dan die welke tot dusver aan de repubhkeïn sche partg ala wapenen tot aanval en verdediging dienoen Gaat zg naar Canoasa Die vragen werden met groote hettigheid door J de radicalen gedaan maar door het centrum en de recbterzfj kalm en afwachtend aangehoord De minister president Perier verdedigae het woord van Spuller Hg deed opmerken dat nn in de strgd tufschen de geentelyko en J verwarring en wereidgke overheid laatstgenoemde de over j u winning heeft bebanld het der republiek onwaardig zon ziju a B oorlo e vuu kleingeestige pli rgen te heginuen Br zi u in bet land vele oorzaken vau tweedracht en het is onze plicht d t e doen verdwijnen De rege6iiÉ SÉ eft hiermede een ondubbelzinnig btgk Pe van verzoeuïngsgeziud grootmoedig en eerlgk streven naar onpartgdigheid De nieuwe EngeUche minister president werd in 1847 geboren en volgde in 1868 zün grootvader den 4en graaf van BoHebery m zgn titels en waardigheden op Reeda aan het b in vau zgn staatkundige loopbaan toonde hg zich zeer liberaal gezind Hg stelde o a voor den catechismus te verbannen van de openbr re scholen in Bohotland In 1881 bekleedde hg voor het eerst deu post van minister als minister van binnenlandsche zaken in het kabinetGladstone en werd bplai t met de portefeoiile van buitenlandsche zakeiid toen Gladstone in 1886 opnieuw een ministe rie vormde Hg onderscheidde zich toen door zgne flinke houding in zake de internationale quaesties ontstaan door den oorlog tusschen Bnlgarge en Servië Na eeuige tgd voorzitter van deu Londenscben County Council gevaest te zgn kwam bg met Gladstone in 1892 op nieuw aan de regeeeriug als minister van buitenlandsche zaken Lord Etosebery heeft het leven van William Pitt beschreven hg laat in dit werk doorschemeren dat hg overhelt naar het Drievoudig Verbond De nieuwe eerste minister ia een bekend sportsman Over het algemeen oordeelt men dat er op het gebied der bmnenlaDdsche politiek weinig verandering door de matatïe zal komen Rusebery heeft er belang 5g den koers van zgn grooten vooi nger t volgen óf hij maakt lich onm igelijk en de aansluiting der liberalen toont dat ze ook met recht een voortzetten van Gladstone s Ign ve j achten Alleen vreezen de lerec dat de chonW rule polUiek op den achtergrond zal ger tts Op het terrein der buitenlandsche politiek zou men eer mi veraadering van gedragslyn mogen terwacbten want het is bekend dat Roaebery als imperialist voor den besten Toty niet onderdoet Edoch hg zal wel zorgen zich de vingers niet te brsüden Onder Gladitone had hg ook 9chier plein pouvoir maar toch waa zgn politiek gematigd en voorzichtig Men denke maar aas het geschil tusschen Siam en Frankrijk Werd echter ouder Gladstone de leer van het hebben en houden in praktgk gebracht ondanks haar onrechtvaar aüa Hnifl aan de dgklaan onder Bergamluieht Tau J Brugseu rerkooht aan Q de Biaya te Bergambaht Toor 1150 AFLOOP VEILING 5 Maart door Notaris G 0 Fortngn Droogleerer HuU en Erf in de Kleiwegsteeg N 314 f 1085 k H van WilUgen Huis en Erfin de Kleiwegsteeg N 313 U120 k C Verachut Huis en Erf aan de Nieuwe Haven N 289 f 1050 k C P Barneveld Huis en Erf aan de Nieuwe Haren N 288 i 950 k H H de Wolf Huis en Erf aan de Eiieuwe Havop N 287 f585 k J C Bokhoven Huis en Erf aan de Nieuwe Haven N 286 f 360 k Jacoba Overkamp 2 Pakhuizen en Erven aan de Nieuwe Haven N 284 283 en 262 f 1140 k H J Nederhorst Perceelen 9 28 agn opgehouden Huis en Erf in de LemduUteeg M 195 f 720 k H H T d Wolf 2 luizen en kleingarenbaan M 223 9É4 en 222 f 2550 HK A P Blok en H de Hoog Huis en Erf aan de Vest O 616 f 980 k H H V d Wolf Huis en Erf aan de Vest O 6X5 f 1005 k Wed J C Sibbes Lofebre 2 Werkplaatsen en Bergplaatsen aan de Vest O 599 en 598 f 2925 k Gebr Verkleg te Oomla Rjptvpld pti Burwontiwaarder i ieuWeiü UAALDFAHAFLUIES A van OS Aa £ TS TS Beurs van Amsterdam 6 MAAET Vor krs slotkoex 8 looV 101 iosv 108 WL VlS 70 is 7 7 t 81 1 66 i 96 96 96 IM ls M 601 M 84 l4 Vs 60V V 88 100 lOl 104 qA 686 mm 617 101 87 88 109 816 m 1491 As 108 1 108 m 186V bo 81 X 101 101 r 169 180 104 Vu Vi 184 47 148 l i 64 10 l 7ÏV U41 s 104 lll Vl l t TJVi 108 au 186 188 7i v 98 s 87 88 18 108 78 UI 108 mm BO 49 1 18 19B 108 z 108 l l is m mm 101 101 n s 117 83 V IM NzBiauiin Gert Nod W U V dito dito dito g dito dito dito S i HoNOAZ Obl aoudl 1881 88 4 talii IniehrijviDg 1868 81 B OoBTlHB Obl Ïq papior 1808 5 llit inlil erl8S8 t PoaTüOil Oblig met tioket 8 dito dito S actuHo UU Ooit Se Serio 6 dito GeoODi 1880 4 ditabgaothil889 4 dito bij Hope USU eo 4 dito in goud leen 1888 dito dito dito 1884 5 3 HJI Perpet lohuld 1881 4 Touiu Oepr Conr leen 1S90 4 Geo loening serie B Geo leeaioK lerie C ZuiDAia BlP Beo y oU 1898 I Ullioo Obl Buit Sob 18t0 6 VlNIIUILA OM 4 0Dl p 1881 Amstiisih OUig tien 1881 S RottmojlH Steil leea 1886 8 i NlD N Afr Hacdeliv und Arendib Tab Hd OertiflMlen DtfiiMaatsoh ppi dito Anih Hjrpotheekb pandbr 4 Cult Mij der Vorstenl aand i Gr Hypolbeekb paudbr 4 Nederlaodsohe bank aand Ned HandelmaaUob dllo N W V Pao Hyp b pandta 6 Bott Uypotbeokb pandbr 4 Utr Hypolbeekb dito 4 OoaTiKt Ooat Ho g bank aaud Rust Hypotheekbank pandb 4 Amain Equit hypotb pandb Haiv h i Pr tien eert 6 NiD HoH U Spoarw Hij aand Hij lot Gxpl r 8t 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid AMk Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 6 TUi Spoorwl 1887 89 AEobl S Znid llal apirmU A H obl 8 PoUN Warsebau VVeenen aand 4 KosL Gr Susi 8pw Uij aand B Balliiebe dito aand Fastowa dito aand i Iwang Dombr dito aand 6 Sunk Ch Asow 8p kap und t Lesowo Sewasl 8p Hü oblig t Orel Vitebsk ilito oblig t ZuidWat dito aand i dito dito oblig 4 Aii aii A Cent Pae 8p Müobl 6 Cbio fc Ifortb W pr O t aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denrer fc Bio Gr Spm eert r Illinois Central obl in goud 4 Louisi fc NaaliTillaCerl T aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Uias Kansas t 4 pet pref aand N ïorkOnUriot West sand dito Penni Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 8t Paul Minn k Manlt obl 7 Un P O Hoofdliln oblig 6 dito dito Lino Cot Ie byp O B CiNAD Can Soatb Cert r aand Vn C Ball fc Nav Ie h d o O Amsteid Omnibua Mg a nd RoUerd Tramieg Maats aand Kan 8lad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 Biuiu Blad Antwerpenl887 2 i Biad Brusael 1886 i s Hoso TheUs Begnllr Gesellaeb 4 OosTlSR 8ta benlng 1860 B K K n t B Cr 1880 S SFAlin 8tad Madrid 8 1868 NaB Ver Bei U Bpobl eert b