Goudsche Courant, donderdag 8 maart 1894

SZsie Jaargang Donderdag 8 Maart 1804 No 6296 mmm timm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 A onderlijke Nommers VUF CENTEN Barc ri k Bttnd GEBOREN 3 Murt OMrtraid Mui Md n J F Bruü t iu en E Tan ilen Honn Aotooin JoHfii oivkn C P W DutingM C M WmatktÊ Ogabertoa oaien B T A Meolmsn en O Velthuii Oeertrag Oflden T O d Lemwen en T Fltmman 4 AdrUnoB onder J fan Leeawea en A £ TM OmmeD Oeimrd ooden K Rolleman a W Broer Oerrit oudere C n Hof ivegen en O B Qondriau Beodrik onden A de Hoog en N ten Boeet OVBBLBOeV 4 B urt A Sanderi 9 m C fu 8on 71 j N ruLeenweu 67 j 11 m wmmiÈmÊ ÊÊmmaBgÊmÊmmasg ÊSSsss ADVERTENTIfiN Voor da Tele blgkan Tan belasgatellingbS d geboorte ooMr Dochter onderronden brtoifn irg onten bartelgkeo dank H A C BRINKMAN U apKMAN SuiDitcar Gouda 6 Maart 18S4 Stedel ke Zwemiariehtia te GOUDA OMVBAAOD legen hM voorjaar een alleaiini bekwaam ZWEMMEESTËR Mlaiii 10 per week gedurende het deiumu bahaln emolnmanteo Schriftelijke aanmelding TÓór 20 HAART i bg den Secretarie der Comminie Tan ToMÏcht A D TAR VBKDMINOEN Wüdetraat 40 345 Staatslotery De Trekking begint MAANDAG 12 UAABT a e Loten en Gedeelten van Loten agn te bekomen ten Kantore Tan de Colleetrice Wed A G cmm Keukenmeid UnroDw BTERNB ZUNBN fix na Dom vraagt tegen 1 MEI e k eene bekwame W3SMUZÏD VMi goede getttigeo Toonieii Ziob MUI te melden ru 7 tot 8 uur i avonde LOUIS P WËLTEIt Coiffeur WB8THAVBN B 193 vraa een BEDZEZi DE en een LEERLING die goed kas BCBBREN geniet de Toorkanr I BAürSCBE STOOMVEBTEBU a Cktmiseke WuMkcrIJ TA H OPPEi llEliUEB 19 KruUkaOe Botterdam QebreTtleerd door Z M den Koning der Balgen Boo dde At root GOUDA de Heer A VAN 08 Az SfMialitrit Toór het itoomen en TerTen Tan alle Beerenen Dwneegarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het ttoomea Tan plnch manteli Teeran bont es Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nienwete en laatate mAbode gcTerid Alle goederen hemj geatoomd of geTerH worden oneohadelgk Toor de gaaondheid en TogMii itaal bewerkt Wegene nitbreiding der Ihbrieken agn de prijaen SS gedaald Te atooraen goederen ala nieuw afleTerbaar w S dagen te TerTen goederen in eene week Oeiidt Saelpendrak Tta A Banuuii fc loon IWederlandscbe 8toomboot llaatscha q ij De a t Dw yh epen BOLLASD kapt J 8MIDT a A BAT A riBB kapt J BAUER 9l vertreklten eiken Dinsdagen Zaterdag Voor Tracht of paatage TerToege lun lich bg de Cargadoore der Maatachappg Boompjes 72 te Rotterdam D Btoomwhqwn looen te Brevenqasy de markt raa Botw ea KMi Rijk worden door de lOOf IVacht p Bericht aan het publiek QiHtt E k M COHEN nakeo bcknd dat door ben Tan de coo firaaie uitgare De volledig Vertellingen der ICXDI ï acht mal drea 8000 illuttratl o tekat Tin OKRABD KKLLEB eene cieuwa uitgara verwliiJDt in 100 AFLKVBSmOEN k i OKNT per adeTcriag Qp dêne nieuwe uitgave tforden aan duizend inteêkenaren ea deau gegeven honderd origtneele Premieltrten ufoarb vele van eene directe handelswaarde mn f 100 tot 300 Dese loltD gefeo door hua raeaigto ran 100 uka ICOLOSSAL VEEL KAHS dat daarop prijtea vallaa ran 800 000 100 000 60 000 f 6 000 10 000 eo eoi Kfk ioteekanaar ODtrangt onmiddajtölc ene aiM op forniiiat zeget getaekend door do UUgeren an door den t KyrangeD rosldearendea Nolaru W B HiJIMiC waarin de 100 premietoton met nummer va aeria Taroteld itaan zooilat men elke ia de cotniDteo voorkomeoda uitlotiog self kan coDtt oleeren Om elk id rau eigeiibolAOg eg te nemea reiklarea de Uitgerera dat de genoemde premieloten in rollen eigeodotn ookK met de daarop intuuohea geraltan prgxen aan dl lOCO ioteokenareu worden afgettaan Zg behouden dua nooh de loten uo k de daarop valteoda aonmen Kalf maar geren dese aan het genoemde gttal toteekenaren bg loting caifeau Alle in den luaMheotijd daarop gerallen prg ien blgren tot bet einle der inteekeniog bewaard Aladan heeft de rerloting der pRHHeioten onder de ioteekeoaren pluts aooeala i yii het certificaat met titel nummer en terie worden tt igeren te onntaan van den te Njjnegeflflpdaerenden Notarii W E UUINK in wïeni banden wg boveui dao tode loten stelden en mike Ioiod gedeponeerd agn in den brandrri en keldtir dar K JinoQK he Baukreftooigiog Van Eageleoburg en Sohïppers to Ngmegen De 1001 Naobt het meeit interetaante wert orer de geheole wereld De rgkdom weelde en pracht dis in de rerbolonder 1001 nafeht op snik eene eigenaardige an bekoortgko wgse beaohreven wordt deden oqs hM bealuit oemen om aan de inttekonarea op dit zoo aantrekkelüke werk eene lobittereode en aanlokkende kans te geren en di gelegenheid te openen om op gemakkolgka eu mtntt koatbare wüse rgk te wtrden tegen eene betalkg ren ileohta 26 cent weksIijlEi waarvoor men in jaar tiijtU een hoogit iutereaaant eo fraai werk bekomt el terens een kapitaal ran 800 000 100 000 60 000 86 000 enz ena kan macblig worden Kanarljker aoneder en billgkor aaabieding ia rwal nooit b eenig boekwerk gedun Bg deze loten berioden er zioh toob die onmiddell fk r rhandetbaar igo roor aeno wiiarik an 100 800 800 on meer en de inleekenaren allein moeten daarrao in hit bezit konHB MIt Het noge miiaobien berreemden dat w mwn beuling ran ilechta 86 eent per week eene loo in het oog rellende kaoa geren ei bg almting van het wtrk zulke kwtbare premiei De nde daarran ia eenroiidig dat h t oot iledtta te dsea ia het fraaie boek dat de waarde goed rerlegenwoordigt te verkoopeu en tj niet EOQ a de kantoren die daarnn uitiluitènd werk maken door oombinatio der loten eene winai traohteeni behftleo Dtiee lotm ats premiöu te geven beeft alw hla ten doel de exploitatie ran een mooi werk Co bjronUi on Uitgebreid proepootua met duidolgke omschrijviug tét eiken tlinkea Hookhandel rerkrggbaar en b j de nitgerera Gebr £ b M OOHEN Ie NjjiDefïen on to Arnhem mm ÊmÊÊÊ mÊÊ BmtÊmmÊmÊmmmmmÊmÊll ammimmmÊmmmmmÊÊmÊmBÊÊIÊMÊBÈmmÊÊÊmK SS De Prdu lEDlGINALE LE BR J TEN DOESSCHATE te Zwi mT Onna ÜKLAATdi VAi SO Markl Gouda GtebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao DoBlmatlife door de nieuwste itvlndina op raachinwl oied rerbeterde hbrlcatit en uitaloitend gebruik van ne en tynsto pondsloffon garandeerei leB verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbeTaMiawtardig labrikut nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der nep Kükattea Do Pinna behaalde 87 Brevets als Hoflevefimcler 44 Eere Diploms B gooden ënz Medailles een bow e Tao uitmuntend n fiibrikakt KMda 1874 echreef da Aocademie national de Paria Nona Tooa Mearaonn one dalIM d ar vnaeiin eliwa en oonridératlott daTOtr toaOaat abrlottton de Ohöoolat bonbons variaa Mo to SttllWtrak e Ihbrj ia verkrijgbaar b H H Cunflsenra Banketbakker eni eni OaiMnalTtrtegenwoordiger voor NederlandJdlu Ihttcnklodt Anutardam Kalverstriuit 103 icto ïdwdter u Ytfe VtetoriaJBfon téObeiiahnsftIntjfêm Tafeldhank Vanh£J nwkIykef ui s der ed aifden lUaisoliappj tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalmstein Gevestigd te Rotterdam ZuidUaak 8 Beteeia oidt O Tsnocbtaaa PriieCourant n t afbeeldingen te vragen die grattt franco wordt toegezonden indien U nu of later MEVBELBy moet koopen Of nog beier penoonlgk de Uagaignen Tan Amerikaantch Notenhouten Meubelen Tan E F EDEN Holfteeg en Raadbniaitnat OTer tConinklgk palda te Amaterdam te beioeken D kunt Tenekerd zgn tegen eer lage prgian kenrige modellen en aolide meabelen te koopen E F EDEIV Magacgn Tan Amerikaanache Artikelm AMSTERDAM Dordrecht STEKDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pino Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen geacb en gepl Delen Plaathout Ellena Joffera folder Sparren aoz en fmt LAQB PBIJZBN ST FDIKB OCDE SCHIEDAMMER GEHEVEE £ tmitiM Merkt NiaHTOAP aiiW Verkrijgbaar bil M PEETER8 Jz N B Al bew ja raa eohthaid ii cachet en kurk itaeda Toorsien raa d i Qaam der Finna PHOPPE De NIEDWE LONDON doet het grg Haar biunen enkele dagen Terdwgnen maakt het glansrijfc n wwht ia ohacbadelgk TOor de huid en verft niet Prna ffi cent per flacon en 1 50 per dubbele mcon Alleen verkrögbaar bg J A CATS in den Papiermolen Qouda Naar buiten franco per poat 15 et per flacon hoogef LevcosverzekerlnglWaalscliappfj OpgeHeht in tSBQ Veraekeringen in geval van overlgden ge mengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitietvenekeringen Lntrenten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en roapectnaseu bg den Hoofd Agent te Omda den Heer W C WBBNINK Bleekertingel R 201 80LIBDB AOENTEN GEVRAAGD Een ware Schat voor de ongelukkige alachtolfiira der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBËWARINti Bollandache uitgave met 27 afb Prgt 2 gnlden ledeV die aan de veraohrikkelgke gevolgen van deie onden l t moet het leien de oprechte leenng die het geefl redt jaarlgka dniiend van een lekaren dood Te verkrggen bg hetVerlage Magaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Holland ZAK WOORDENfiOEKJIS bevattende de gealachteu der zelfat naamwoorden ba nevena eene korte vcrklargig van da moeilgkite daarin voorkomenda woorden volgena de nieuwe Spelling van Dr M na VRIB3 en Dr L A Ta WINKEL b Opruiaing i 10 Cent verkri baar bg A BRINKMAN ZN TIetulewtg BINNENLAND GOUDA 7 Maart 1894 Dealg trammaatachappgOouda Bodegraven in beheer bg de Maatacbappij tot Exploitatie van Tramwegen lal oiïr het afgeloopen jaar e n dividend van H pCt nitdeelen De gymnaatiek acbermvereeniging Atilla te utrecht heelt het voornemen op 4 October a a eoden wedatrgd te organiaeeren in vrgeen ataafoefeningen en wel zoodanig dat de wedetrgd tesplirt wordt in twee gedeelten nl wedatrgd voor vereenigingen die reeda e eenten prga in frge of ataafoefeningen hchndd hebbon en een wedatrgd voor vereenigingen welke in die oefeningen nog geen eeraten prga behaald hebben De eerstgenoemde vereenigingen dingen mede in den wedatrijd voor vrge oefeniogeo de laatatgenoemde in dien voor ataafoefeningen Uit den Haag wordt gemeld Werden de atraten alhier dea avoa inden laatateu tgd vaak onveilig gemaakt door aujettea die onder het een of ander voorgaven van heeren geld afpersten onder bedreiging gisteren in den laten aroud ia de politie er in geslaagd ap een doiariadividaen de hand lr leggen Een heer van buiten de atad werd in de Wagenstraat meegelokt door een rrouwaperaOAn Bg de Wagenbrng werd hg eensklapa door eeuen handlanger van die vronw aangesproken en onder bedreiging met moord om geld gevraagd De heer wilde dadelgk aan deze minder vriendelgke aanmaning gehoor geren toen twee inapecteurs van politie die bet geheele geval gezien en de bedreigingen gehoord hadden den brotalen aanrander vastgrepen ep arnataerden D e ii een jonge man die weinige dagen geleden uit den militairen dienat ia ontalagen Ook in zgnen dienattgd had ng niet al te best opgepaat en ook ia hg reeds veroordeeld geweest wegens diefstal De begrafenis van het Eerste Kamer lid J van der Breggen ia bepaald Op Vrgdag in zgn vroegere woonplaats Waddingaveen Is Drente zullen dit jaar een groot getal veenpotien onvergraven bigren Volgena deaknndigen zullen alleen te Kkalooermond II ruim 1000 dagwerken turf minder worden gegraven dan het vorige jaar Hierdoor zal FEVILLBTOK PEIirSES 7EEA M Middelarwjjl wu Heciwiga rader geatorren en de beide rerweaède damea weren ereaeani op one gaslrrg slot gekomen Halbrock was juiat met eene geviobtige zonding belaat naar Parga afgereisd waar bij maanden lantj werd opgehouden Bg igne terugkomat rood hij Hedwig als mijne gade ïk waa te gelakkig ie eerlijk en te openhartig on argwaan te koeateren Ik waa r k ala oen koning daar de beide aoboooe goederen liefde en rriendachap mgn deel waren gewaden Op sekerein dag echter nam bet noodlottig toeril niQ dw blinddoek ran de oogen eo maakte mg ellendiger dan den etlendigsten bedelaar Mijn reder ma ait St Paterabn teruggekeerd eo had veracheidene Bnaaiaehe gaaten mwlegebracbt Wg gingen op de berenjaeht aan mgn zgde de trouwelooze Halbroek Ik zie bet i zelachap nog róor mg meest Boaaen ran welke ik mg taqetijk onhcffelijk iitoleerde ffleohta éen een acboone jonge man ran zeer Teel orereenkomat met Halbrock riet mg bgzonder in bet oog bet waa ew Zweedsohe graaf Aliorf genaamd De jadit was er opwekt eo annsant een renaaobtige beer werd o jaagd en nam al m na opmeririaawhtid in bedag loodat ik er rolatiëkt ongeveer f lU OüO aan werkloou minder worden uitbetaald £ eii slanke bekoorlilke jongedame met een refuel matis Triendelflk rond gezicht het voorhoofd halrerwiüge bedekt met een kuabaar hoofdyxer het hoofd Incbtig gehuld in een kanten muts om het lichaam een tot dea grond reikead kleed waarop terzyde eenig rrouweiyk gereedschap afhangt het geheel iDaemend eo bekoorlgk rerrasaend door het jonkrrouweiyke zoo siet onze jonge Kooiagio er in Friesch costaum oit op het nieuwste portret waarvoor zy in Norember ran het rorïg jaar poaeerde nadat dit io eenige jaren niet gebeurd was t Is het werk ran den pbotograaf C B Broerama te Leenwardpn dieran de KoninginK entea rergunuiog gekregen heeft twee der opuemiogen eene in staande en ene in zittende houding in den handel te brengen hetgeen t£att door de firma Mejer Schaaftma aldaar gedaan r ordt De portretten worden orer eenige wekenrerkrygbaar gesteld in risite cabinet smalsalon en groot pan el formaat Die welke w zagen de corigia db gelgk er op staat zijnde duurste t is Su i photog aphio mooi van fïinf en schakeering Ookde daarnaar bewerkte któnere portretten zynzetf verdienateiyk Beide soorten orginffleen nfdrukken Öa voorzien van een handflanrat waaraan Ul ts u rit l t c k a flkum i u nherkennen wanneer later wat weljiiet zal uitblgren de nadrukken in omloop gebrwht worden iEÉb Te Johannesburg TraosvltolJ zyn dewr dagen een paar honderd Kaffers opgepnkt om dat zg op de trottoir lang de straten baddfn geloopen befgeen volgens de nifuwe bcpalinged van de gezondheidsraad verbodeA is Zy kregen ieder tien slagen met de kata Dit bericht schijnt op het eerste gezicht zeer vreemd Dat de gezondheidsraad er bij betrokken is doet ons echter Vermoeden dAt het hier betreft een maatregel tegen bet opjagen van stof of bet rersp eiden van modder uit de goten tusschen ry en voetpad Het gerechtshof te Kopenhagen heeft Mej MoHer dirwtrice van een cTebois voor kinderen w ena ontocht en moord op een barer verpleegden ter dood veroordeeld Te Alfen a d Ryn bood zieb na lierh alde oproeping roor ooderwyzeres aan de openbare school geen enkele sollicitante aan öp een traktement van f550 niet op lette dat Halabrock zich ran mg verwijderd had Het jaohtarootunr had mij roorwearta gedrereo ik zag mg plotseling tegenover den gnmmtgeo beer alleen en ware onherroepelgk rerloren geweest als graaf Altorf in hst kritieke oogenblik niet aan mgne zgde ware veracbenen De Zweed was een eóhte Ninyod eeu nitmunteod achntter Had ik ia de eerste verraiaing in liet wild weg ea dua mia geaoboteo hij legde het ondier nedor alsof het een eekhorenije ware geweest wendde zich dan kalm tot mg en aprak ala ik a eeaeo raad mag geren zoo is het deze den schurk dian gy yvriend noemt erenzoo neder te aohirten dasr bg aluwer en geraarlgker Ja dan meeater Bruin 1 Ik keek hem zeer verwonderd aan en de gedachte een krankzinnige roor mijj te bebbun rees in rag op en deed mg io alle ledematen aidderan ffCïg gelooft mg natuurlijk niet rerrolgde hg denk er aa i dat gij uw wapenaohild onbarlekt bewaart Hg reriiet mg ik gaf mgn paard de sporen en reed huiawaaris De kluizenaar nit het wond die tot hiertoe kalm wu gebtereu eu somber roornit atareod tot zoo ver zgoe geeohiedenla VtA rerield zweeg plotseling aproog op 00 wierp zgnen blik in de matelooae mimte orer den Ooeaao naar Amerika fWeer in de wereld terng O lag ik begraren daar ginder in de wildernis I Hy lachte luide en streelde zgner trouwen bond vveil eef mij mgn rriendt O ik haat do wereld Boo maar om de slang mgna leretia den kop te mplettereo ga k roort roort I Het booren van dim etoen naaa ta geaoef gawetst om my ait óm De Laan Cobras te s Grarenhage werd eergiflteren arond in rep en roer gebracht door het hulpgeroep ran eene dienttbode die uit bet venster wilde pringen omdat zg meende dit er dieren in bais waren De politie werd gewaarschuwd eu een onderzoek ingeateld de verschiUeode uitgaugea werden zelfs afgezet doch nergens was een spoor van inbraak te vinden maar wel eeu naampje dat door den wind heen en weder bewogen bet geraas had gemaakt dat bet meisje zooveel rrees bad aangeja d Na herhaalde vruchtelooze aanmaningen ran het gemeentebestuur te Meersen om de openbare school aldaar die io bouwvalligeo ataat verkeert door eene nieuwe te doen rer verrangen ia het geneeaknndige ataatatoezicht er toe ovei egaao die school te sluiten Uit Amsterdam meldt men Ëen sterk voorbeeld ran kinder exploitatie il dezer dagen door den veldwachter van de Sloter Baarsjes aan het lich gebracht Sen tot de diepste armoede vervallen man die met zgne twee kinderen reeds 24 nachten laag op het pohtie bare ó aan deu Singel bad gebirakM d uit gebrek aan onderkomen kwam inlangs io aanraking met eeoe rrouw die zich zoogenaamd uit medelgden met de zorg IAD de uJfll i eD wtlde belasten De vader rertrouwde de kleinen aan haar toe en werd daarna opgenomen in den shelter van bet Leger des Heils op den Heiligenweg Thans blgkt dr t de meewarige vrouw de kinderen slechts tot h had genomen om met deze als bedeirrouw met twee stumpertsc haar rourdeel te doen Zy woonde ergens bg de Sloter Uuarsjea waar den avonds bet gekerm der kinderen de buren opmerkzaam maakte zoodat de veldwachter door hen gewaarschuwd werd Dc ze trof de kleine zwaar mishandeld aan overdekt met blauwe plekken en byna geheel versuft en rerdoofd door sli n Natuurlyk zyn de k nderen aan hut wreede rroowmeosch ootnomen het Leger des Heils heeft ze thans onder zyne hoede genomen Om enig b rip te krg en ran bet lange tydaverloop van Gladstone s staatsmaos werkzaamheid moet men eens ternt eoken aan al wat deze grijsaard heeft zieo voorbyguan sinds hy voor de eerste maat minister werd Koning Willem IV re erde nog in ageltnd Koningin Victoria was een kiod van H j iren In Fraokryk was Louis Philippe en in pelgïë Leopold I pas Koning geisordeu In Nederland regeerde Witlem I io eenzaamhetd te trekken eu al deu ouden haat eo al de oude wraak weer wakker te roepen I M Hoe kunt gg mg soo gruwelgk kwellen om teontrluobten P riep Hedwig tot den eerloozén Uk wil geen acbreds wgkoo ran bet pad ran eer eD plioht Kazend ran woede bg bei hooren van ie taal wierp ik de deur open en stond roor den rerrader Het dotkmes bliksemusd in myne hand doob eer ik het ataat io lijne boiat kon atooten lag ik ter sarde De Ju waa mg Ie ring af geweest 1 k lag lang daar neder hg was natuortgk gerluobt doch mgne rrouw durfde mg niet naderen alhoewel jpaeu eigenigke schuld de arme kon treffen daar zg d D bekoorder fier had afgewezen Toen ik zoover heratdid was dat ik eeoe wandeling kon doen werd ik op zekeren dag inalleatüte gevangen genomen in een gealoteu wagen gepUatat en naar Siberië getranaporteerd I Men bad mij te St Peteraburg ala aamenzweerdor aangewezen en de bewijien er voor geleverd Mgne reroordoeling volgde met den grootiteo spoed en alleen aan de worbede ran mgnen rader bad ik bet te danken lat mgn leven geapaard bleef Dat zgn juiat achttien jaren geleden I Dien Zweedaoheu graaf Altorf dankte ik na drie jaren zware geraogeniutraf mgne rrgheid Mijn rader was ran kommer gestorven mgne moeder bem apoedig gevolgd de rgke bezittingen waren verbeurd rerlcUsrd Ik was een ellendige balling a rtttshteling zonder radsrland zonder raderhuia Oe Zweed zond mg orer den Ooeaan hy zorgde roor mg als een broeder en vrilde my io Amerika opzoekea Hy is oltft gskomm Ik lag h a Oostenryk Ferdinand I in Raaland Nicola I Alexander U de vader van den t eowoffi digen Gaaar was nc een knaap van 12 jaren Victor Emmannet speelde nog als Ifjarige jongen met een tol Üladfltone kan wel zeggen met een wgzigiag van Victor Hago i bekend vera 4Hél8al qae j en ai vn paster da aoaveraiiia I In de St Panlakerk te Brooklyn ayn onlangs naarde New York Herald verhaalt tn ee priesters gedurende de mis op het altaar aan bet vechten geraakt De adsïsteot een forscfae man wierp den diensdoenden priester tot tweemalen toe de treden van bet altaar af on gaf hem ten aanschonwe van de ontstelde kerkbezoekera een dacbtig pak staag Senige der aaowezigeo en weldra ook de politie maakten ten slotte een eind aan bet ergeUjke tooneel eo bevrydde den miihandelde priester dia deeriyk gewond naar het liekenbuii werd gebraobt Een schandaal in de recbtswereld wekt te Madrid groot opties Men heeft ondekt dat het testament eener oolanga orerieden dame waarbij deze alles aan bare diensttiode vermaakte vaUch was en een rechter die medeplichtig is aan bet b drog werd in hechtenis genomen De N R Ct s deelt mede ilat de heeraB Viruly Verbrugge en Waldeck aicb bereid verklaard nebben eene benoeming tot ofBoieel gedelegeerden van Nederland op het internationaal pomologisch congres in dit jajaar te St Petersburg te houden aan t nemen Voor de internationale pomologische tentoonstelling aldaar worden geen officieel gedelegeerden aangewezen doch bovengenoemde heeren in het bezit zgndo van eenige r lementeo en inschrüvingsbiljetteu voor die teotooDstettiDg zyn gaarne bereid deza voor zooverre de voorraad itrekt op aanvra aan belanghebbenden toe ta zenden Bt tan OenerMa TwaanaKiain Zitting van Dinsdag 6 Maart 1894 De heer Haffmani heeft verlof gekregen voor een interpellatie aan den Minister van Financiëo over het proces door den Staat tegen de gemaeote Venlo gevoerd Het kiesrechtdebat wordt vooi eset De beer Michiels blyffc aandringen op den eiscb van belastingplicht in aanslniting aan de heeren Van Houten de Beanfort eo anderen daar dit de grondslag is geworden door da aaooeming van art nimmer weder 1 Na vele jaren trof ik oenen man wieo ik seal weldaden had bewezen hg herkende sagen schreide ran rreugde De arme man rolgde mg ala eea bond tot hy voor mg io een meaaenstryd bet lefSfl liet Hy deelde my mede dat Ualtbrook de tyding ran aignen dood rerbreld eo dao na den dood mgner oude v op deo wenaeb barer moeder myne weduve gehuwd had Kort daarna had by daar hg onder de rerdaohten was gevallen Ht Petersbuif moeten rerUten en wat er rvder van hem eo de ongelukkige Hedwig wu gewordeo koo hy ny niet zeggen I Dus stierven uwe ooders reeds kort na owe wegvoeViog Vroeg Felix met een diepen zocht Ja rroeaelgke gedaohten heb ik orer belder dood 1 spi iik Kst ra sombei fOnttettende loop ran zaken i En dat alles waa zyn werk 1 Het Is goed dat ik deze geesten uit de graren heb opgeroepen om weer een man te zgn eu het werk der wraak onverbiddfllgk te volbrengen in plaata ran ala een lafaard tot de dieren des wouds te rfuchten en de herioaering te Verbannen I Hoed u rerrader I de nemeeïs xal e grypen en hare geeaelalagen zooder geoade of barmhartigheid op u doen neerkomeo en met striemen orerdekkeo I Maar ééne gedachte rermlt mg met beren de gedachte aan baar die my soo dierbaar waa en dan het kind dat eenige maudea na mgne gerangennemiog geboren weid Barmhartige OodI Uw kind Mgn kind I klonk het dof vao da l es dea ongeinkkigao mans lawiiiM fe