Goudsche Courant, donderdag 8 maart 1894

18 t 68 1 84 S 68 4 60 6 88 6 66 1 06 4 67 f 6 08 1 18 f 6 04 V 6 10 1 1 V 6 11 6 17 88 1 88 1 44 4 10 6 80 1 S 40 6 86 aoTTiaoa m ii o it d a 61 10 17 11 60 18 80 1 46 8 80 1 10 87 s V 1 66 V 10 14 S 8 01 V 10 41 s 1 0 f 10 11 10 47 18 08 18 40 8 16 8 46 Directe SpoorwegverblDdlnfemet GülUA Wl terëleiist 1893 947 Aangevaogeo 1 Oetober Tüd v4i Greenwich 0l f i40 8 80 10 11 06 8 60 8 48 6 08 8 18 6 81 6 8 8 86 8 10 4 08 4 40 BIN H taS OODDA sUa e E 48 7 80 7 48 8 88 8 4610 1411 8818 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 81 7 aoCDa DRN Bias 8 87 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 8 66 4 46 6 87 6 6 7 18 8 86 8 87 10 46 U U 11 90 Voorb 6 64 10 80 1 44 4 4 7 06 N d L d8 6 1 4 11 Z Zegw6 08 10 88 1 68 t 6 7 80 BI Kr 6 U 8 04 iSer M 6 1 10 41 8 0 O 7 81 Omds 6 80 7 60 8 18 8 68 10 1 10 68 18 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 6 80 6 61 7 4 8 86 10 0 BTBÏCHTGOUDa Utreoht 6 88 7 60 8 E8 11 84 l 08 18 60 8 10 8 68 4 48 8 86 7 48 S Harmeien 6 47 S OS 10 0 18 1 8 84 4 06 4 66 gWoerden 6 68 8 10 1 16 18 86 4 18 ei Uudewsler 7 07 8 1 10 14 18 48 4 84 Gouda 7 80 8 88 8 8410 87 18 0818 66 1 88 8 60 4 87 6 80 7 08 8 80 f AMSTIIDA M OC DA AmsterdamCS 7 66 8 40 11 10 11 87 8 40 4 10 A atardastW 6 60 8 10 8 66 11 86 11 4 8 61 4 86 TJ 8 1 18 11 18 18 61 tM Ut 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Voorb 6 07 8 18 t 11 18 v v 1 B8 s au 0 00 iw t v sHag 8 18 8 16 84 10 07 11 87 18 4118 811 48 1 67 4 866 86 6 66 6 41 7 48 6 66 lO U 11 16 11 4018 Oaada 6 86 6 40 7 66 8 0 8 81 10 1 10 66 18 48 8 88 8 18 4 16 4 47 6 83 6 017 46 6 8610 06 Oudew 6 60 6 64 11 0 8 87 t i 6 87 7 6 10 88 Woerden 6 67 7 018 11 8 40 U 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 88 Hanaeten 6 04 7 08 8 46 U iS 8 61 6 1 6 60 8 18 10 84 6 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 88 6 81 6 86 8 88 8 10 10 68 G O V U A a MaTIIDAU 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 88 7 46 648 tM 8 81 fc8 W ll 1 08 11 10 nj8 18 1 UadaB moeten het kieeraobt hebIWD niet Inie THI dag op dig leTeada lieden De Kitholieken wilUo meeverkeo tot nitbreiiling mur niet tot een in itriid met de loEiu de Orondwet a het gnond rentud Hg a art 4 nf temmen oii ireianigk plichtigeioel De beer Kerdgk beetrijdt n der bet amende £ 1 Boüll om onder onderetand ouk geneeekOB hulp te Tentun üaizeoden en tiendoiundnn Ijjke werklieden zonden daardoor warden gttroflim die lelf of wier bmilieleden roor piciale behandeling in liekenbniten nioetten worden opgenomen Spreker bracht en alotte in itrjjd mei den heer Va Houten hulde aan de taatbondendhaid ran den Miniater die in orereenntemming mat agae ambtganooten omtrent het kieirechl handelt De heer Van Alpben neemt ook nameni den heer Mackajr orer bet amendement 4imidt aitiloiting ran opgenomen reroordeeldeo in rykawerkinrichting Hy blgft krachtig de schigfproef baitrgden ui ign etem laten afhangen TU den loop der stemming over het amendement en acht TOor sioh de grondvettelgke qnaestie bg art 3 baeliit De beer Haldt beatrfldt den heer Van Bonten D bet amendement rtoéll De beer Heemikerk beetrgdt de Khrgfproaf en bat amendement Bodll doeh kan bet amen dement Van der Felta gewgzigd aannemen all middel tot rereeniging Hy mwnt dat de Miniater Kinder ichade Voor tgn karakter nog wel leta meer kan toegeren dan bij gedaan haeft Dr Schaapman neigt tot aanneming ran art 4 hoewel bet niet aau igu venachen roldoet H aal dit eent bealiwen na de stemming orer da amendementen Veel ui nn de houding itt Bageering afhangen tan wie hy gaarne mindar raak bet woord onaannemelgk m kooran De beer Haffmana beapnekt nader zgn fflendemant om da formule na art S in art 4 nog eana te herbalao Da beer Uaokav rardadigt nog het grondwattige ran art I ook tegenorer ign greatrarwant Beelaarta Da beer Megier diant eau nieuw amendeBant in strekkende om als eiaeh te atrilen ▼ oor hoofden ran huisgeainnen het bewonen gedurende een jaar ran twee rertreLken of Mn rertrek en keuken roor alaooderlgk larenda of inwonende personen een rertrsk nut baarditade Terens latbindt hg daaraan in hoofdiaak het amendement Van der Felti betreffende schepen eigendomsorergang an rerbnicing oit noodcakalgkheid Dit Tooratd ia een rriandsobappelgke poging n tal daarom ingetrokken worden als ds liiniatar bat onaannemelgk rindt Als de Re aariag het debat er orer accepteert aal hg kat nader rerdedigen De heer Bool rerklaart dat tot d rer igne baawaran niet tgn opgeheven en acht beter waarborgen voor woningraatbeid uoodig dan het artikel geeft Do heer De Ras ontwikkelt beiwareu tegen bat amendementRo£ll omdat op het platbland geneeskundige hulp volstrekt gei bedeeiiog u Bet nieuwe amendement en een ander ran dan beer Sandan dat na da litting is ingediend anllan leker nog een paar dagen discussie geren Het amendement 8anderi bevat o a de volgende bepaling kat toaftament Woerden dar Maat jj tot Nnt van t Algemeen sprak dr B J van tHoff gisterenavond over drinkwater Na ean korte inleiding waarin spreker de opmerkiaamheid van tgn gehoor vestigde op de taak van hem die op het tegenwoordig tandpnnt der wetenKbap welk ataudpunt een In 8 n 8 86 8 48 8 48 8 66 8 06 7 8 1 88 7 8 7 46 7 66 Sooda Meardnekt Ntenwsikark Oapalle Botierdaa 7 Rotleidam Oapalle Kieawarkerk Hoordraeht Gouda Oouda 7 80 8 401 04 Itev U 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Es W 7 t8 8 01 N dL d 8 08 6 10 6 1 6 86 6 88 11 01 1 10 Utreehl 8 81 8 10 8JI8 Oeada 6 40 Aantardaa W 7 6 lOé 8 H 10 6 IIM Onder woning verstaat deie wet ieder gebouw of getimmerte of afgescheiden gedeelte daarvan hetwelk bg den bewoner betag met Of lOBdar buiagatin in nittUitend gabraikit c verband aanneemt tnaaeben drinkwater en enkele epidemische ziekten door zaad gefiltreerd rivierwater t onderzoeken te beoordeelen en zoo mogalgk de middelen tot verbetering aan te geven heeft wevl la de allereerste plaats de groote waarde van diep grondwater besproken uit een goed filtreerenden bodem sfkoms ig Hieronder wordt water verstaan dat uit de atmosfeer voomamrlgk afkomstig door de aardoppervUkte tot meerdere of mindere diepte is doorgedrongen al naar den aard dier oppervlakte Kan dit water aan de oppervlakte gebruikt worden afkomstig van inlk een diepte waar geen lacht meer toetrad en waar das rottingsprocessen en voor ren groot deel ook microscopitch leven badden opgebondao dan kan bet daardoor een graad van zuiverheid ja soms steriliteit hereiken die door geen kunstmatige filtratie geëvenaard kan wonlen Met enkele proeven lirt spreker zien hoe aangetoond werd of inderdaad die rottingsproceesen tot staan waren gekomen en de ruitibgsproduktcn als ammoniak sapeterigzuar en salpeterznur dus afwezig waren Geven echter boringen geen voldoende resultaten in dit opzicht dan is men geooo zaakt op sommige plaatam kumtraatig te doen wat de natuor op andere plaatsen zelve heefl gedaan maar dan jmag men ook niet rusten vóórdat men de nlRiur zooveel mogeIgk nabg heeft gestreefd Men neemt dao tot oppervlaktewater zgn toevlucht Dat dit water ongeflltreerd ii behoeft geen nader betoog Het ala zoodanig te gebruiken voor drinkwater met de wetenschap dat bet aan alle mogelgke verontreinigingen van riolen enz kan tgn blootgesteld geweest is dus onverstandig soms gevsarlgk altyd vies Zoowel macroscopisch als microscopisch kon spreker dan ook die ontuirerbeden aantoonen Toch achtte hg bet noodig hierop nog eens dnidelgk te wijzen omdat het nog altyd blijkt voor een aantal menschen een onbekend of onverscbilUg feit te zyn en jniat deze onbekendheid aan den eeneu kant of onverschilligheid aan den anderen kant zichzelve reeds zoo dikwyls gehtraft zag Met enkele hoofdtrekken werden deeischen waaraan een goed geleide zsndfiltratie beeft te voldoen aangeduid eu de waarde van zand als filtreermateriaal besproken vaarby zoowel gelet werd op het verschil tossohen filtratie door een homogenen scheidenden wand als filtreerpapier en zandfiltratie By deze laatste toch moet zich onder het filtrserwerk door die toheidende wand eerst vormen ni de be zinkselen van bet water zelven en wel tot een zekere dikte wilde men inderdaad goed filtre eren Zoolang dit niet bat gaTal Isltan op een goed filtraat niet gebouwd worden De groote poreusheid tevens van het fijnste tand tegenover de te filtreeren vooral pathogene mioroorganismen is zóó oneindig groot dat bier vooral moet bigken of de reer hooggestelde eiichen wel vervuld worden De resultaten van liet bacteriologisch onderzoek waarbg met een enkel woord op de beteekenis der microorganismen werd gewezen moeten ons omtrent die al of niet voldoende filtratie inlichten Zullen deie naar wenscb zgn dan moeten de boofdpilaren van het gebouw niet aan hei wankelen gebracht worden en als zoodanig noemde spreker onder meer een niet te groote snelheid afhankelgk van de zuiverheid van het ongeflltreerde water een geregeld onderzoek van elk filter apart een ongebruikt w laten vloeien van het eeiat gefiltreerde water van een schoon of nieuw filter waar de scheidende wand niet of slechts zeer weiuig gevürmd wss en een groote diepte der zandlaag De waarde vau het bacteriologisch ondertoek nsast het scheikundige werd door spreker nader uiteengezet 18 08 10 66 ll H 11 0 11 16 11 86 10 46 IV 7 47 7 86 7 4 8 01 8 18 10 4 67 6 08 6 11 6 16 6J8 6 81 6 86 1 6 11 6 80 8 40 UI 1 1J8 Nadat met een enkel woord nog over filtratie op kleine schaal was gesproken voornamelyk met da boogie van Paateur Gbamberland op wier deugdiaamheid spreker echter ook niet onvoorwaardelyk staat maakte vooral niet in tgden van epidemie en angst werd nn de pauze b t ondertoek van cholerabacillen in drinkwater en bet verband toaaebra eholara en drinkvralar behandeld Dit verband werd heUer in bet licht geatald met enkele voorbeelden ala de epidemieitt in Hamburg Nietlebeo Riga an Altona als de meest sprekende terwgl de epidemieën in FOcfkirchen en tal van andere plaatsen op gelgk verband tosschen drinkwater eu typhus wezen Daarmee wilde spreker echter niet zeggen dat drinkwater de uitalniteade verspreider der ziektekiem is zuoals sommigen bewereu Ook hü neemt gaarne aan dat een niet of slecht gedraineerde bodem een infectiehaard kan worden in verband met schommelingen van bet grondwater en de daarop woneoden vooral bg bet niet in acht nemen der grootete reinheid kan ioficieeren rouar dete oorzaak stond thans buiten het onderwerp Mcl bet vertooneu van een aantal praeparaten in natura van ebolaraculturen en een aantal projectiën van praeparaten eindigde spreker zgn voordracht met eene ernstige en dringPnde opwekking aan allen om ieder zooveel het in zgn macht is door naUtiog van mübrnik van gefiltreerd water te maken of slordigheid in het gebruik dsarvan voornamelijk waar dit water uit rivierwater was gefiltreerd niet mee te werken tot het in wanketing breugen van een der becbtite steunpilaren eener goede filtratie maar veeleer de handen ineen te slaan om ook van die tijde gemeenichappelgk den ellende aanbreugenden vyand te bestoken Dan zouden de woorden van den Bostocker Professor door den beer de Niet in lyne dissertatie aangehaald tot waarheid worden Mir scbeint w r ain ordentlicher Kerl st kriegt sie nicht Op eene byeeukomst onder voorzitterschap van Dr L Bahler lrad de heer Van Deth Maandagavond te Groningen roor ruim 500 dames en heeren als spreker over Neerbosch op Hg leverde critiek op het rapport der commissie waarin naar hg zeide de waarheid verzwegen is t goede Nederlsndsoho volk wordt bierdoor met een kluitje in het riet gestuurd het geschokt vertrouwen moest wel de gebrakaa niet hersteld worden Van t Lindenhoat too zeide hy heeft terwijl hg onder den eed stond viermaal gelogen Ds Van Veen te Groniogen die Van Deth als ontoerekenbaar en abnormaal kwalificeerde werd de grootste klicbelaar genoemd waartegenover gesteld werd eene verklaring van Ds Cnlkoen di Neerbosch een moordbol noemde De beer Van Detb verklaarde tbana bezig te zyn met een onderzoek op welke wgaa Ja aiat Jabannaa Vaa t Liodanbont in 1857 als TrgwilUger geteekend deo dieoit verlaten had Aan het debat namen deel Dltmar ondverpleegde di ich schaamde te moeten z gen dat hy t Neerbosch was geweest Voor hem en zgn broeder werd betaald Hij noemde Van t Lindenhont een schurk Hg zag hoe een 15jarig meisje Gerstmeier die bg ongeluk glazen wasscbeude Mevrouw van t L een weinig water in bet gezicht deed komen binnen 5 minuten baar prachtig haar verloor Hg verklaarde dikwyls schurft gezien te hebben mishandelingen te heb ien hygewoond het zoontje van Baron van Heeckeren zien wegklrynnu Op kamers voor 12 personen sliepen er 261 in 1 emmer water gingen 40 50 jongens zich wasschen het eten wss zeer slecht en onvoldoende de honger maakte er dieven Hy zwaaide Van Deth alle eer en lof toe en durfde onder eede verklaren dat de weesinrichting te Neerbosch een zwynenboel is Een zekere Ten Hoeve deelde een staaltje van wreedheid tan een onderwyzer Pot mede vertelde dat zgue zuster ua i jaar op N geweest te zijn weggakwynd was en eindigde met weg met Neerbosch leve Van Dethts 7 10 7 80 De jongeling Strengholt wenschte iets naden omtrent het aanbod van de 100 000 aan Van Deth te vernemen Van Deth deelde hieromtrent ihede dat 15 Aug j l vier heeron bg hem kwamen die hem o m zeiden stouwt ü onvertcbillig weien vraar ü wooaL Oa natuwe kinderen uaar Amerika bianea 8 dagen verzeker dat ge nooH wear over Nearbcacktolt aehrgvan eu we zutlea ü eoaa tnqwaniairvaa 100 000 meegeven Over dit aanbod woedend geworden bodhg het gezelschap de deur geweien Mi Oots verwonderde h det de heer Van Deth die hjj voor een verstandig man hoodt op zulk eene dolle wijze de betrgzan tegen Van t Lindenhont ongebruikt beeft gelaten niet meer omiicbtig ia te werk gegaan eiï tartte ofschoon voor noch tegenstander Van D iets te bewgzen van allea wat hij had medegedeeld Wjj zouden u op haoden dragen wanneer gg waar maaktet dat Van t Lindenboot een schurk ia t Nederlandsche volk zal er n dankbaar voor zjjn wg zullen n geld versebafTen doch kom met meerdere echtere bewgzen Van Deth antwoordde dst in zgn bote de bewgzen voor ieder ter inzage liggen Hjj had Mr Orth officier van justitie van Amsterdam gezegd als ik 2000 heb zal ik u dwingen van t Lindenhont binnen vier weken achter slot en grendel te zetten De commissie te Apeldoorn die hem zonde stenoen was op de ijjde vaa van Lindenhont Men onderzncht van zgn Ista tot ign 27ste jaar en nimmer kon een smetje gevonden worden Alles is hem geweigerd alles wil ik bewgzen doch bier kan t niet en steeds blyf ik de justitie van Nederland tarten om mjj roor lasteraar t verklaren Ofschoon bg er rond voor oit kwam bi r ƒ 80 verdiend te hebban moest hg hetspoorbankboekje groot 25 van zgn zoon verknopen om reisgeld naar Groningen te verkrggen Bg den uitgang werden güten om het oaderzoek voort te zetten ingezameld De Amsterdamsche korpsen van het i Leger des Heilsc hebben het bezoek van generaal Booth aan Amsterdam dienstbaar aan hunne zaak gemaakt door eene bgzondere byeenkooiat in den Parkschouwborg te beleggen waar de generaal zich iu hoogst eigeu persoon zoa vertoonen eu zich doen hooren Die bgaenkomst had gisterenavond plaats Descbouwbniv was tot den nok gevuld terwgl opbettooued officieren onderofficieren en soldaten van het leger en het Engelsche muziekkorps waren opgeitelil De lifting bad het gewone verloop de generaal c nam zgne eigenaardige houding aao leunende op den linkerarm en de rechterhand steaoeode in de zgde Hen dia meenden tt men nu eindelgk iets zon vernemen over Ie kolonisatie in Australië stelde hy e leur en volmondig erkende hg nog niet te Wl V teggen in welk deel der wereld het nMae land moest worden gezocht Maar het ddil van eene hgeenkomst als deze het breogejl van berouwvolle zondaars aan de zondnrsbank werd bereikt Nadat de generaal wiens rede zinsnede na zinsnede door eenen stofkapiteio werd vertaald eeu voortdnrenden climax in zgne woorden had weten ta leggen en een deel der aanwezigen door da suggestie der Halleluja s der schetterende trompetten vau het metrisch handgeklap en van den steeds stygenden samenzang in eene soort van verroering was geraakt mengden da Halleluja meisjes zioh onder de menigte overreedden fluisterend dezen en genen en brachten 25 bekeerlingen aan de voeten van generaal Booth terwgl de honderden stemmen in verschillende refreinen opgingen om voor de redding van nog eeu zes en twintigsten zondaar U bidden Te U uur ongeveer ging men uiteen £ r werd uog medegedeeld dat generaalf Booth ditmaal op zgne reis vergezeld werd door een Buasiscben sprius van den bloedei prins Galatzio door den generaal zelven te Wasb ington voor het leger gewonnen 10 48 11 08 UJI 8 40 47 64 10 1 10 10 8 88 8 48 11 08 11 16 lU I OS 4 46 4 66 6 08 6 0 6 16 8 18 tM U 8 V 8 80 10 7 07 7 li T 8f T 81 7 87 6 66 8 06 88 46 v 64 8 08 8 0 10 07 10 64 9 4 10 10 88 l 8 41 8 U 10 40 11J6 4 1 T 8t 47 4 1 I 4 1 6 6 81 81 1U8 Bij het zoeken eener nieuwe woning vestigt men boofdzakelgk zgn asndacht op het aantal der kamers en hare ligging op de gerie ljik heden die een bnii aanbiedt op het schilderwerk de be nangsels enz maar de gezondheidevnag bigft dikwgis achterwege of wordt te veel als bgzaak behandeld Als bewgs daarvan zij bet volgende voorval vermeld Een naar maanden geleden betrok een it Sebotlaad te Londen aangekomen familie een woning iu de wgk Bighbury Deeigenaar tevens de architect van het hoii gat een schriftelijke verklaring dat de woning ols volmaakt gezond te beaehonweu wat Hoewel dr familie toen zg da woning betrok in blakeuden welstand verkeerde werden kort daarop twee kinderen door diphteritifl aangetast betzelfde lot trof de kamenier en eeoige dagen later twee andere kinderen een dienstbode zooraede de zuster en de vrouw van den hunrder Slechts een der inwonenden bleef gespaard Binnen twee weken had de ziekte vjjf slachtoffsrs geeischt nameljjk de vronw van den knorder en vier kinderen Cit bet ingestelde onderzoek bleek dat de onder de keuken oopende faemelvormige buis ter opname van het waach en hadwater geheel vergaan was Daar genoemde buis in het publieke riool uitmondde bestond er een directe gemeenschap tusschen het riool en de woning Als tweede voorbeeld balen wg een zich meerBialen voordoend geval aan dat een kind in een der vertrekken aan kroep bezwijkt de ouders verbraken dien ten gevolge het hunrconlraci en betalen liever dubbele huur dan in de gehate woning langer te vertoeven Alvorens een nieuwe woning te huren is het dus dringend noodzakelyk zich inlichtingen ta verschaffen omtrent den gezondbeidstOMtand der vorige bewoners Bj twijfelachtige gevallen kan men zijn toevlucht nemen tot desinfectie vooral geldt dit de slaapkamers Het meest geschikte middel is de plafonds te besprenkelen met een sublioiaat oplossiog 1 gram sublimsat 1 gram keukenzout en 5 gram wgnsteenznur op een liter water eu de behangsels te behandelen met den pnlverisatenr van Geneste en Herscher Daarby komt dan nog het wasschen der floeren en bet schilderwerk met dezelfde oploosing hetgeen met eene grove spons een borstel of een kwast geschieden kan Op groote sohnal geuomen proeven hebben de onsohadelykheid dezer oplossing voor dit doel bewezen Een liter is voldoeude voor een oppervlakte van 25 tot 50 meter Een 5 ige cresjl oplossing kan ook dienen Verder kan men behangselpapier zuiveren met broodkruim dat daarna moet verbrand worden Al die bewerkingen kunnen vereenvoudigd worden en zgn dan nog meer afdoende Ieder v or wien de kosten daaraan rerbon den niet te bezwarend zjju ga daartoe over maar ook in dit getal ia voorafgaande desinfectie der localiteiteu met een snblimaatop loesiog noodzakelgk M t d V BST worl van sterker verbeeldingskracht eu on itputtelgker verscheidenheid dan de Arabische NacbtvertelIiogen t bestoud wellicht nimmer Bjjna alles wat men zich wonderlgks of onizettends kan voorstellen wordt er in aangetroffen Wanneer wg maeneu tonden dat de bron der vindingen door den schgrer of de schrijvers is uitgeput worden weder nieuwe wonderen ons in eiudeluoze opeenvolging voor oogen getoerd De komische kracht dier verhalen is niet minder groot dan hunne mocht om te terbazen en te verEchrikken De pracht hunner schilderingen is oneindig en de geest van den lezer wordt opgewekt en verfrischt door steeds nieuwe gestalten en kleuren De Fargzer oorrespondent van deTimea ehrgft over een raderlandacb artist als volgt Het groote succes van den Heer Eduard Zeldenrust de uitstekende pianist gedurende de laatate maand te Parijs verdient vermelding niet alleen omdat hjj vóór zjjn terugkeer naar Nederland naar Londen gaat maar omdat bet in Pargs waar zooveel smaak toor muziek en waar het pnbltskszoo teeleiscbend ia iets zeer ongewoons is iemand in zoo korten tyd tot zulk eene positie te zien opklimmen Twee maanden geleden wss de Hollandsche pianist in Parjjs onbekend Thans nn zgne concerten in de Playalaaal ia hg beraamd en men noemt zgn naam reeds in vereeniging met dien van Paderewtki Dit feit verdiend vermeld te worden omdat Pargs op muzikaal gebied altgd zoo ooneetvatief en zoo oordeolkundg is Oistereunacbt om ciica 12 uren is het luil Tsn den gemeentebodo en buitengew nUwachter J van Rhee te Elspeet totaal a abrand ook de inboedel werd eeu prooi der vlammen alleen 2 stuks runderen konden worden gered De brand ia aan het achterhuis toen de bewoners in diepen rust waren oniitaan ternauwernood konden zg zich toen tg door het schreeuwen der koeien werdea gawakt met hnnae kinderen allenbijoa naakt redden Terwgl de vrouw de kinderen in vailighaid bracht mocht bet den man gelajikan ds deur van den stal waarin tich bet TM beTond open te krggen en met levens gevaar zgne twee koeien ait den stal te ruk ken Het huis en de inboedel waren leer laag verzekerd Zonder twgfel heeft men hier weer te doen met eenen zeer lagen streek eene wraakoefening op de politie waarvan voor een paar maanden ook de brigadier aldaar bgna het slaohtofter is geworden Men hoopt dat de regeering door het detacheeren van eene brigade marecbaiisi es aan de verregaande bandetooeheid van eenige slechte sujetten een eiude zal weten te maken Maandagavond in de generaal c van het Leger des Heils te Amsterdam aangekomen en gisteren hield hjj eene bgeenkomst met de officieren van het leger nit geheel Nederland Het Ueilsleger heeft het plan opgevat omin alle ploataen waar men geregeld werkzaamis arbeidsbeurzen op te richten in navolgingvso de stichting te Amsterdam die reeds zooveel nut beeft afgeworpen Hbl In de pret van He Halfvasten heeft een uitdrager op den Boulevard da la Gsre te Pargs op een 16 jarig jonkman die zgn deur trachtte open te inakeo een pistoolschot gelost Ue arme jongen die wat te veel gedronken bad eu meeude zjjn eigen huisdeur voor te hebben wdrd bedenkelijk aan de long gewond De uitdrager werd in hechteuis genomen BuitenlaodHCli uverzicht De hertog Tan DeTODshire de leider der ËDgelache liberale unioDiaten hield gietereoavood eeoe pohtifke rede te Yeovil graafschap Somerset Hg verklaarde datzijaepartlj slechta eene gemagtïgde oppositie tegen lord liotebery 2 Toeren maar io aate Home Kulei zalde oppositie onverzoenlgk zljn Overigens nullen de Quiotlisten lord Roeebery steunen waar het betrett maatrt gelen op financieel gebied en tot versterking der marine De Daily Neirac betreurt het dat de nieuwe Ëngelsche minister van buitenlandwhe zaken Lord Kimberley geen zitting ia bet Lagerhuis zal nemen en aobt de meening daidoomvanriïke taak van eeo minister van buitenlandsche saken met het bezoeken der Lager hu is zittingen on vereen igbaar ia voor overdreven Toch kan men de bbkwaamheid en de aanspraken van Lord Kimb rlcy niet oütkennen Het nieuwe kabinet ofschoon verstoken van gtgn eijj nlyken leider zal in het Lagerhuit even krachtig kunnen optreden ja misachifn nog krachtiger omdut de aanvallen tegen het Haogarbiiia nu door een Lord galaid worden Ds lilierale party lijdt nog een groot verlies door den dood van Lord Tweedrauuth den vader van deu secretaris der Gladstoniaanschtt partjj Marjoribaaks deze laatste wordt nu lid van bet Hoogarhois 90 daardoor wordt het Ligerhniï beroofd van zyn groote verdiensten als Whig Het blad zou gaarne een wet ingevoerd zien waarin aan eeu pair vergund w irdt zjjn zetel ia het Hoogerhnis op te geven en zich voor het Lagerhuis te doen verkiezen VersohUiende bladen zyn ontevreden over den keUW van het koninkiyk boE luit waarin alleen gezegd wordtdat de koningin Glsdstone a verzoek om ontslag Kraciously accepten beeft terwyl btj Saliabury n aftreden daaraan de woorden with mach regretc met veel leedwezen toegevoegd waren Gladstone s gezondheidstoestand wordt gezeg I voortrcffelgk t zyn doch tevens verzekert men dat hj zoo spoedig mogelgk eene operatie zal moeten ondergaan om zjjn gezicht te behouden Een erainent Duitfch oogarts die onlangs nog met den besten uitslag op Sir Charles Gavan Duffy opereerde is geraadpleegd geworden en sohgnt de kwaal in hare tegenwoordige nog niet te ver gevorderde phase bet handelbaarst te achten Het heet uog on beslist of de operatie in Dnitschland dan wel in Engeland geschieden zal Voorloopig zalde ex Premier op zgn landgoed Hawarden wat rast gaan nemen Reeds veertien dagen zyn de beraadslagingou in het Hongaarscbe Yolkshnis in vollen gang over het ontwerp op het burgerlyk huwelyk en nog moeten er een kleine 40 sprekers aan het woord komen Het debat zal dus D wel een poosje aanhouden De itrgd loopt voornamelyk over het door graaf Apponyi ala woordvoerder der vereenigde oppoaitie partyen aanbevolen facnltatievd bargeriyk huwetyk in den trant van de in Ooatenryk bestaande Noth Civilehe Deze dient Toor hen dia niet tot een kerkgenootschap behooren of met een niet tot het Cbriatendoin behooreude bruid of bruidegom in het huwelyk treden Zondag heeft te Pesth een groote betooging plaats gehad ten gunste van bet ontwerp Telegrammen melden dat ze alle Terwacfatiagen OTertrof Meep dan 250 000 personen namen er aan djW en cyfer dat zelfs in het groote land der betoogingen Engeland nimmer bereikt is Onder leiding van den ondminister trzy werd een vergadering in de open Inlcbt gehouden waarin een motie ten gunste der staatkunde van de regeermg te middenvan geestdriftvoUe toejaicbingpo werd aangenomen Orer de 100 000 personen trokken daarna in aÈuét met ruiideli en banier n onder hefc Kep Tan ilete het burgeriyk hnweïijk oor de straten ran Peath waar voor de woningen ran den heer Jokai en de miuisters Wekerie Csoki es Siilagyi gedefileerd werd Het biytt wel zeker dat in de Tweede Kamer de rooratellen der regeering lollen worden aangenomen De rraag is alleen of dat geachieden zal met eene zoo overweldigende meerderheid dat bet roor de Einte Kamer of de Magnatentofel byna onmogeiyk wordt deaelfde Toorstellen te verwerpen In de Paryscbe bladen is een Tfoog opgeworpen waarop heel Wat antwoorden kannen gegeven worden deze nameiyk hoe de anarchUten die bg roorkeur tot de werkloozeo behooren aan het gfld komen voor hun reizen en trekken eu hun proefnemingen bij het maken van bommen Het Journal des üébats zegt dat rolgens de meening der politie het Boulaogisme hier uog altyd de band in heeft De pohtie schat het aantal anarchisten in het Departement der Seine op 600 daarrao zyn misschien 150 mannen van de óaad en ran deze behoort weer een vgftigtal tot hen die Jtelnat zyn op den roem en bet lot van Vailtaot Nog altyd worden anarchisten ta Pargs gearresteerd O a zekere Heurtault wWkzaam in de fabriek Christofle Toen de com Aissaria van politie rergeseld ran rier agenten zich daar aanmeldde werd hij door de werklidden met gejouw ontvangen en men dreigde hem en zgn agenten te raiihaudelen Gelukkig kreeg de politie versterking en daarop werd niet illeeo Heurtault ingerekend maar ook de belhamels van het verzet in verzekerde bewaring genomen Ook werd oa wauhopigen t enstand gearresteerd Fran9ois of Francis die vroeger reeds terecht stond als betrokken in den aanslag Very maar wegens gebrek aau bewgs motwt worden losgeli tea De minister van binnenlandsohe zakMn in België de heer Burlet heeft gisteren 100 meldt de lodépendanoe den voorzitter der Kamer doen weten dat de provinciale en de g meeutelgke verkiezingen tot het volgende jaar worden ditgeaWd en in het gehele land zulten plaats hebben na eene ontbinding van alle gemeenteraden en na de aanneming der nieuwe kieswet voor de provinciale en gemeentelgkfl rerkiezingeu welke door de nieuwe Kamer zal worden vastgPBteld Afwgkecde van deze mededeeliog bericht daarentegen het Journal de Bruzolles dat de regeeriog naar wy meenen voornemens is een wetsontwerp iu te dienen waarby hft mandaat der leden van gemeenteraden met een jaur wordt verlengd Vooral twe redenen aoadea deaw maatr el rechtvaardigen Xo bei mandaat der gemennteraadaleden die aan het einde ran dit jaar gekozen zouden worden zou slechts den duur van een jaar hebben aangezien de ontbinding der geraeeuteraden het gevolg zon moeten zgn ran de nienTe ge mcenteiyke kieswet eu 2o het einde van dit janr zal toch reeds gekenmerkt worden door gemeenteraadsverkiezingen nog slechts onnoodig zon worden vermeerderd RaotonKereciil te Gouda Zitting van Woensdag 7 Maart 1894 De volgende personen zgn veroordeeld wegens ïtjjdeo met een hondendar zonder de honden vun muilkorven te hebben voorzien O de W te Oouda Vrjjgesprokeu Vervoeren van wild op verboden tnd W von M te Zevenhuizen tot f I of 2 dagen hechtenis Als gelfider van een ingeschreven hondenksr de honden niet van muilkorven te hebbeo voorzien P van der B te Rotterdam tot f 2 of 1 dog becbtenis s Avonds rgdeo zonder den wagen van helder brandend licht te hebben voorzien W van B te Gouda BleekerssingolJ tot f 0 50 of 1 dag hechtenis Op straat spelen met geld A van der H te Oouda Keizerstraat tot f 0 50 of 1 dag becbtenis Te Gouda borgden van een klinkerroetpad A B te Goud tlaam en 0 de W Groeneweg ieder tot f 1 of 1 dag hechtenis Buiten openbare waterbakken verrichten van datgene waarvoor die inrichtingen bestemd zgn A T te Gooda üoefsteeg tot f 0 50 of 1 dag hechtenis en R L te Gouda Spieringstraat tot f 1 of 1 dag iiechtenis Ie Openbare dronkenschap 2o Buiten openbare waterbakken verrichten van datgene waarvoor die inrichtingen bestemd zgn D de M U Oouda Vlamingstraat tot 2 geldboeten van f 0 50 of 1 dag hechtenis voor elke boete Zonder vereischte vergunning uitoefenen van het bedrijf van stroatmuziekant P M te s Gravenfaage tot f 1 of 2 dagen hechtenis Uitoefenen van het bedrgf als liedjeszanger zonder de vereischte vergunning J B en O W beide te llotterdam ieder tot 1 f 1 of 2 dac u beohtenia Onlroagen van beioakaa ia en bierfaoia bat uur van sluiting R A W te Oouda ontalogan na nchtê verrolging Openbare dronkenschap P van S te Oonda Vogelenzang au P van der W te Oonda Boelekade ieder tot f I of 2 dagen hechtenis en J van dar W te Oonda Lazarnasteeg tot f 2 of S dagen hechtenis Openbare dronkenschap hjj 2e herhaling a P te Oouda Messenmakeraateeg tot 5 dagen hechtenis Allen zgn tevens veroordeeld in da kfootan verhaalbaar hg Igfdwang van 1 dag fSaSB99SS9BB SSa9BiSB9BB BaBK kfloop Tsn Openbare Verkooplngsn van Onroerende Qoederen VEILING 6 Maart gehouden door Not Mahlstede ta Bergambacht Bonwmauswoning met Wei en Hooiland onder Stolwjjk 23200 k Dirk de Jong Oz te Stolwjjk SÊSBBÊSseasssÊÊsssesasem sBSBmm BurgerltJke Stand OËBOBSN Johannes Hendrik z r D Sol en M H Sol OVERLEDEN K nn Egsden wad A ran der Wiel 84 j A M Verhoef 15 d IEtJWE UAALDFAHAFIUIES A ran OS As £ 73 73 Beurs van Amsterdam e HAABT is loo 1081 98 69V Vl 88V y Vi loT 50 108 601 101 r 817 lOl s 87 108 116 181 98 10 108 99 80 l s 101 101 170 1I9V 104 Mf 64 941 108 186 183 v 4 111 103 49 ♦ l u 198 IM 108 lOl Vu lOf a UB 117 Vor krs slolkons NlDsauiiD Csrt Ned W 8 M m dito dito dito t 100 lOi dito dito dito 91 loa it 10t t Hoiiau Obl Oaudl USl814 w t iTUIB iMohrU ing 1861 81 69l i TOI UosTBNO Obl in papier 1888 I 7 1 dito in silver 1888 8 7 7 PoBTUoii üblig mat ticket 8 il iin I IV dito dito 8 aosuMD OU Oost te Serie t dito eoons 1880 4 dito bij Hotlis 188 t dito bij Hope 18SV II0 i dito in leud leea 1888 8 dito liitt dito 1884 I Stullt Ferpst schuld 1881 TcaZBU Oepr Conv leen 1890 4 Oeo loeiiiag serie 1 Geo leeointt serie C üuiDAra Blp lbo v obl I8B 5 Msilco Obl Buit Sob IStO VSNSZ1IU A Obl 4 onbep 1881 AnsTlZDlH UbÜKSlien 1881 8 HoTTlaotK 81x1 leen 1888 8 i NlD S Afr tlsbdelsv asod Arendsb Tsb HU Certiflosten DaiiMsstiohsppi dito Arnh Hypolhoekb psedbr 4 Oult MÜ d r orstenl asnd s Or Hypotlieekb psudbr 4 Nederlsndiobe bsek asnd Ned Hsndolmastsoh dito N W k l ao rbp b psndbr 8 Bott llypothselAi pandbr 4 Utr Hypotbsekb dito 4 OosTZKO Ooat Hong bank sand BvsL Hjrpotbeekbsnk pindb 4 AHZalIl Bouit bypotb pandb 8 l s 01 01 108 lOl s 4BV 184 1 71 Hszw L n Pr Uea eert 8 Nso Holl IJ Spoorw Mi asnd Mij lot Kipl V Si Spw sand Ne l Ind Bpoorwegm sand Ned Zuid AMk Spm asnd 8 dito dito dito 1891 dito 6 l IS Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zoid rul Spwmü A H obl 8 PoLlK Wsnebau Wesnsn asDd 4BosL Or Buss Bpw My sand tBaliisobe dito sand 7iy V ïï Fsslows dito sand 8 IwsDi Dombr dito ssad 8 Kunk Oh AzowSp ksp aand t I Kisoiro Seirist 8p Ui oblig 8 Orel Vitebsk ilito oblie 8 ZuidWest dito sand 6 dito dito oblig 4 i V AusalEi Cent Pae 8p Mjj obl O Ohio k Nortb W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fcBio Or Spm eert v a llliaois Ceotral obl in goud 4 Lottiav fc NssbvUleCert v sand Mexico N 8pw Uij lebyp o 8 Miss Kansas v 4 pot pref sand N YorkOoUriofc West saod dito Feont Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hvp hl goud 6 81 Paul Mian fc Hsnit obl 7 Ua Pso Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hjrp O 8 CiNAOi Cao Soutb üert v asnd VzK O BslIir kNav leh d o O Amsterd Omnibus Mjj sand Botterd TramireK Hsats aand NSD Stsd Amsterdam sand S Stad Holterdam aand S BEl oia Stad Antwerpeiil887 i Sud Brussel 1888 i Hom Tbeiss Begullr Oesellseb 4 OosTlNR StssUlseaing 1860 6 K E Oost B Cr 1880 8 BrAxn Blad Madrid 8 U68 88 1 81 Ku Ter Bes U rp apobt aart I UTVa y