Goudsche Courant, donderdag 8 maart 1894

No 6297 Vrijdag 9 Maart J894 32ste Jaargang mmim mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De tJitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 35 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTICN Toor d Tele beirgini ntn deelneiniDg ontrugen bg het orerlgden tu mgu geIkid Kcfatgenoote betuig ik ook oemeu nüiM Eindereii en Bebovdioon ntga hertelïkeii dank C LAFBBEB Fi 00111b 7 Uuurt 1894 Beleefd wordt O fenochteen Pti iCourant met efteeldingeo te rngen die gratt franeo wordt toegeuiiden indien U nu ol Isler UEVBBtBN moet koopen Of nog beter penoonlgk de Megugnen tui Ameriktuich Notenbonten Meubelen Tan B F DBN Holfteeg en Budhoiietrut oTer t Koninklijk peleie te Amiterdimte bezoeken C kant renekerd ign tegen uer lageprgzeo keurige modellen en iolide meubelen Ie koopen E F EDEN Miguijn T n AmerikunKhe Artikelen AMSTEBDAM TE HUUR E £ N E met 4 BVSDBBa beet WEI HOOILAND z te Kr npen aan de Lek om te unrur den het Und dtdelyk en de Woning 1 Mei 1894 Te berngen bg den eigenesr en bewoner Z BBNBCHOP lUMr en bg den Notirii A J M MOÜU te Ltkl rktrk Wordt ten poedigiti gerrugd een TTexlalclcex die Tlng en goed roort ken met huiiboudeiyke rtikelen Br fr of in pereoon lioh te TerToe bg J J CABALT OoTert Flinkitnwt 105 Aimterdm G JI lacflnBois X t X da Ulw Arm Wed P B 14 Oouda P H J v WANKüM MBLKEBT OoithiTen S GEBR TERWINDT S WftalsteeBfabrlkanteD h ésusmm é JAABLUK8CHE PHÜDDCTIE ran I 26 Uillioen Steenen Ie Fnwie Kleur Scherp gerormd tt 2 Vitmufiimdt KmJUtU g g Oonourreerende PrUian Qrootete Btoomwulileenfabriek in r k Nederland S Vraagt Prüaen en Montterê Alom te bekomen SEOSissons Sum of de bea rgTing der beroemde geaohildeide Kerkglaaen Tan de Qroote of St Janikerk ka Tkr é mdt beneTene de geaohiedenii d St Janikerk der Glaaeu der oartonteekeningen ent waatÜi toegeToegd een afaondarlgk leTenab ÏM der beroemde Qlaaaohilden de Oebroeden Dirk ea Wouter Crabeth PRIJS 80 Cents A BBINKMAN Vraagt een proef Tan de echte TOmEB WUN aanboTolea door de grootate geoeeabeeren Tan bet hnia Bm Stettt Brdo B nye nabg Tokay Bongarge Te b omen bg C van VLIET tiABKTl 6 PBAZrSCEE ST001IVEB7IIBU m dwBiseke WiMcleriJ Tiir H OPPEKilEIMER 19 Kruiskade BoOerdam Oebrereieerd door Z U den Koning der Belgen Boofddepót Toor GOUDA de Beer A VAN 08 Az Specialiteit Toor het atoomea en TerTon na alle Heeren en Oameegarderoben alioA alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het atoomen Tan plucbe mantela reeren bont eni Oordgnen tafelkleeden eni worden naar de nienwite en laatete methode geierid Alle goederen hetig geatoomd of geverfd worden onaehadelgk roor de geiondbeid en Togena ataal bewerkt Wageni uitbreiding der labrieken ign de prgien 26 gedaald lE Axtxjrm Te atoomen goederen ala nieuw afleTerbaar B 3 dagen te rerren goederen in eene week D K aKAivxis MjLaAanf uo Printemps TE PARIJ S Zenden gratissR franco bet prachtig geillufltreerd M8E 1LIM mat naderlandschen of Cranachen tekst bevat tftnde deafbeoidinKen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomersetzoan van ktsederen hoeden nz vuor lieeren damu D kinderen op gefrankeerde aanrraag aan II JULES JILDZOT 4 C PARM8 fitalen van tJ Atn woUao en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneeni franco toogezonden doch men geilere daarvoor de loorton op te geven en ongeveer de rijzon te bepalen Dit album bevat tereni de mliohtingen welke voorde opdoen prompte uitvoeringen der beiteillngen benoodigd Mjn 0 ff NiNjr0n van S5 francs en hooger wof den met eonfl verhno nng van 5 O Ofnaeê § no H ênorQottn inkomende r$eHt§n in ail $ phauen van NeileAaml aan huii bêzorgti De klanten hebben f emie rormaliteiten TOor de inklaring oraridersinls te vervullen daar om ré9xpéditlifiuis ti Boztndaal Noord Brabant daarmede belast is BIËRBOTTELARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende bereelt aich bg Tooriduring beleefdelgk aan voor de LBVEBING der Bertte Soort BIBBBII uit de Brouwerij Da GaaiooHDi Vaiic Van Vollenhoven s Hxtra Stoot TOor Bloedarmen Maagigdera Zwakken en EraamTrouwen ala meeat Versterkende Drank door H H Doctoren aanberolen wordt door mg ateedi belegen atgeleTerd Vraagt r p PBUSCOUBANT E VM WUÜTGAAEDEN Een ware Schat TOOr de ongelukkige glachtoSers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitepattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEWARING Hollandache uilgaTe met 27 atb Prba 2 gulden Ieder die aan de Teraohrikkelgke gerolgen Tan deie ondeu Igdt moet het leien de oprechte leenijg die het geeft redt jaarlgka duiiend van een ekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlaga Magaiin te Leipiig Nenmarkt 34 franco tegen insending an het bedrag sok in poalaegeli en in eiken boekhandel in Bolland Rijk worden door de 1001 Nacht Bericht aan het publiek H COHEN maken bekend dat door ken van de too fraaie oUgan Gebr E k De volledige Vertellingen der lOOl Nacht mei eirca SOOO illnuratiéa tekit vao QEEABD KELLER eene cieave utgaro venehjjnt io 100 AFLEVEKLN ÜEK a 25 CE VT per aflevering Op de e nim we uitgave worden aan duizend inteekenaren cadeau gegeven honderd originetie Premieloten watir vele van eene directe KandeUwaarde van f 100 tot 3Ü0 Dou loten geven door hun menigte van 100 itoks K0L03SAL VEEL KANS dat daarop pr aae vallen van 200 000 100 000 0 000 f 16 000 10 000 e eni Kik ioteekeoaiir ontvangt onmiddellyk eeoe airte op formaat aegel geteekeod door de Uitgevna en door den te N m en mideerenden Notatie W E HIJINK waarin de 100 premietoteo met nmamar en wrie vermeld taan loodat men elke ia de eooranten voorkomende aitlotiog zetf kan cootroleeren Om eik idtSe vaa etgenbolang weg te nemen verklaren de Uitgevers dat de genoemde premielotea is vollen eigendom ook met de daarop intunchen gevallen prgien aan de lOCO ioteekenareb worden afgestaan Zy behoadea dut noch de loten noch de daarop vallende lommen lelf maar geven deu aan het genoemde grtal inteekenaren bg loting cadeau Alle to den tiuschentijd daarop gevallen pryzea blijven tot het einde der ioteekening bewaard Abdan heelt de verloting der premieloten onderde iotaekenaren plaata toooata die in het certificaat met titel nummer en tarie worden aangegeven ten ovenlaan van den te Nymegen reaideerenden Kotarit W E IIUINK io wteDf banden wg bovengenoemde toten ttalden en welke loten gedeponeerd igo io den braodvrqen kelder der Ngmaagsohe Bankvereeoigiog Van Kageleoburg en Scbippera te Nijmegen De 1001 Naobt ia het meeit intereatantc werk orer de gebeele wereld De rijkdom weelde en proobt dia ia de verhalen der lüOl nacht op zulk aeoe eigenaardige en bekoorlgke wgie beachreten wordt deden ona het beiluit nemen om aan de inteekenaren op dit aoo aantrekkelyke werk eene schitterende en aanlokkende kans te geven en do gelegenheid te openen oa op gemakkelijke en minit koaibare wg e rgk te worden tegen eene betaling van alec hts 86 oent wekelijks waarroor men in 2 jaar tijde een hoogst ioterssaant en fraai werk bekomt en tevens een kapitaal van 800 000 100 000 60 000 86 000 enz enz kan machtig worden Kaasrgker loUeder en billijker aaabieding is wet nooit bg aenig boekwerk gedaan Bij dete loten Iwvioden er zich toch die onmiddeilgk verhandelbaar zgn voor eene waarde an 100 800 800 en meer en de inteekenaren alleen moeten daarvan in het bezit komen PM Het moge mlaachien bevreemden dat wg tegen iMtaling van aleehts 86 eent per week eene zoo in hel oog vallende kam geven en bg sluiting van het w rk zulke koatbare premiae I e rede daarvan ia eenvoudig dat bet ons steohta te doen ia het fraaie boek dat de waarde goed vertegenwoordigt te verkoopen en wg niet ooala de kantoren die daarvan uitsluitend werk maken door oombisaiie der loten eene winst trachten te behalen Deze toten als premiën ta geren heeft aleehli ten doel de exploitatie van een mooi werk te bovorderen Uitgebreid prospectus met duidelgke omsobrgving in eiken flinken Boekhandel verkrggbaar en hg de uitgevers Uebr E M JOUEN te Nijmegen en te Arnhem Nederiandscbe Stoomboot Alaatschappij Do Stoomschepea HOLLAND kapt J BMIDT en BATA riEB kapt J 8AUBB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of paieage verToege men sioh bg de Cargadoore der UaatschappB Boompjes 72 te Rotterdam De atoomschepen lotaen te Brewersauay de markt van Boter en Kam te Londen Waarom word ik va mijn ze uwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezingp niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam geneesheer een goed anroes hebben Waa niet Prieanitz de geleerde veatigcr eer waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de Igdende menschfaeid geworden Ie den eenvoudige boor He fl nirt een Zweedsoh m oor Tbure Brand genaamd wu middel tegen vroowenziekten un da hand gedaan die het lancet dor chirurgen reeds minder noodsakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle goneesheerea begint te wonleo Ook op het gebied ter beperking van tauQwziokten begint er licbt te komen en ook hier is een weg geopend gewerden die op de eanroodigstB en nituurlgkate manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de aedert jaren ou eranderd aangewende f neeskondige hulpmiddelen zoo als b jvoorb Bromium Yzer Arsenioam enz geheel te verdringen Er zijn vele menschun die noch ziek noch gezond zgn en toob klagen dat zij zich in liobum oo ziel allea behalve wel gevoelen bet geringste niet velen kunnen en zelfs door een vli getergd wordeln m aoo zich zolvcn en anderen tot last zgn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreesegke angst ot door droe geesligheid kuuneu r tet slapen en worden door benauwde droomen gekweld JDan tyn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Ëindelgk lyden do ergsten onder ben aaa verlamming vitusdans en vallende ziekte Al Jete ongelukkigeo die men op eiken troftgd onder elk geslacht en alken stand vindt zgnzenawzieken min of meer de aUobtolfers der leefwyze van onzen tgd Wie tot eene dezer categoncn van Igders behoort en ingelicht wenackit te vofd over de wer king emei nteawe methode adresseere zich aan Anutcrdam M CLEBAN A Co HeUigeweg 48 Eetterdun F E vu SANTEN KOLFF Korto Hoofdateeg 1 V tteht LOBBY PORTON Oudegraofat bg de Qaardbrug F tl door ien een onderrichtend gesohriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming én Genezing grtais en franco verkrggbaar gesteld wordt Kraepelien en Holm s Q aSnn ï arwrtl A e staalhoudende is dr meest Krachtige eo Versterkende KIIMA WIJN aanberolen door tal Tan binnen en buitenlandaohe geneejbeeren Bekroond met KKKKN DIPIiOMA en GOODEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacfca k f ISO en vl DkpSt te Qmia bg den Ber L E TEEPE Apotheker voorheen C THDL Rraeplien Holm Hofleverapciers Zeist Oeoda Saelpetadrak tu A Bioniuii k loea BINNENLAND GOUDA 8 Maart 1894 In eene gieterenavond gebonden vergadering der afdeeliiig Gonda en Omstreken der Hollandach Maatecbappg van Landbouw werd vertlag oitge raeht der Afgevaardigden naar de Algemeeue Vergadering te VGravenhage Voorts werd goedgekeord de Rekening en Verantwoonling over 1893 welke sloot met een batig saldo van ƒ 232 17 De bekroningen aan den heer A J Schilt konden niet uitgereikt worden daar geooemde heer niet aanwezig was Vervolgens werden raededeelingen gedaan betreffende de hier ter stede te houden atdeelings tentopnatelling welke zal gebonden worden van 10 13 Jnli Het bestnar dezer aideeling had nog getracht deze later te doen plaats hebben doch het Hoofdbestaur oordeelde dat dez6 datum beter was daar tobh hoofdzakeiyk do landbonwera uit den omtrek van Gonda hunne producten londen iuzenden og werd medegedeeld dat op een dag der tentoonstelling waarrchynlgk de provinciale paardekeuring eveneens zal plaats hebben Uit het programma bleek wat voor die tentoonstelling gevraagd wordt als Paarden 9 nniaia n Rondree 7 i V S Vet vee 4 Wolyee Varlïeos 4 Zni vel bereiding Kjoas Boter 8 Plaimgedierte 7 nummen 9 Tainbonwe Bloemkweekery Werktuigen Znivelbereiding Verz Zadel makers werk Land bouwgereedschappen Dit programma wat voorloopig is vas esteld wordt heden aan de vergadering van het hoofdbestuur onderworpen ter goedkearing Zaterdag jl geraakte in eec onbewaakt OQgenblik te Ammerstol een kind van 2 jaar ts water De moeder het onheil bemerkende sprong te vater doch gelukkig dat een ander toeaoelde en beiden met levensgevaar redde Voor de vacante betrekking ran onderwyzeres aan de openbare echool te Haastrecht hebbec üch drie sollicitaaten aangemeld AU voorzitter der rederykerskamer t Ont FEVILLETOm PEIirSES VEEA ir Waar zoh vaar kan ik het vinden Het heeft neg geleefd toen Halbrook en lladwig by naeht en nafel verdwenen dat bleft die man mij verteld Sen klein meiqe mgn kind hij noemde mg haren naam en ik ellendeling liet bet onverdedigd 1 handen van den moordenaar en begroet m in d Uttemia H bedriite zijn gelaat om de tranen van berouw os wankopp niet te laten en yOg moogt a daarover geen verwIjtingeD 4oen trooatte elix want ge waart een balling een vlnoirteling die zijn kind geen oude kaard geen vadtrlud kon dit bieden I Nu nu mag ons beiden door Orod in zyne ondooi rtuidelgke Voorzienigheid zoo Wonderbaar te zamen geroerd om het werk der verg ding te volbrengen nu mag ons slechts ééa gevoel éene hoop leiden dien verrader te vinden I Dit ernstig doel mag zteh met de bly e verwaohtiog verbinden dat zoowel voor u als voor my daar gUida in het vaderland misachien nog eene broem van aardaohe vreugde zal bloeien voor n de doohtw voor my da oude vrienden en het ouderhnia dat ik met verzoend hart zal begroeten yZIliiaiën I Droomen P Ktgnstaohte Katdra gïa hoe lang hebt gg hebt vaderland niet geziea Het nUlea spoedig leventien jam luikende B oempjet te Haaatrecht werd jl Zaterdag gekozen de heer C C J Kroon en ala vicevoorzitter de heer J den Harfo JDz Door Bargemeester en Wethouders te Oudewater is aanbesteed het verrichten vao eenige herstellingen aan gemeentewerken en het onderhood van deze tot einde Dt cember 1894 Ingeschreven werd door P H Bardenbol voor 1565 H Berkbot voor f 1534 en ö van der Poll roor f 1531 90 allen aldaar Aun den lai sten inachryver gegnod Door de heeren De Jongfa Co machinefabrikanten te Oudewater is onderhands aanbesteed het afbreken van het beataando en in de plaats daarvan bouwen een hoaten gebouw voor de ketelmukerij ter lengte vao 30 meter en ter breedte van 18 meter voor zoover het timmerwerk betreft aau den timmerman H Berkhof en het benoodigde metselwerk aan doa metselaar H van dei Poll By gemeenteraadsbesluit van Woensdag j l zyn de artt 2 en 3 der verordening op het lager ondernya te Reenwyk gewyzigd in dier voege dat te beginnen met den Isten Aprü a s kinderen die in het jaar van inschryving ze jaren zyn of worden tot de school zallen worden toegelaten Dinsdagmo en om8t ekl 4 oar Terkeerde de landbouwer W te Viint in groot geviar van te verdrinken Op weg naar zyn buurman met wieu hy uaar Uotterdam zou gaan geraakte hy door de duisternis misleid in de Vlist en daar niemand op dat uur nog in de weer was klnok te vergeefs zyn hul eroep Na bovenmenschelyke inspanning evenwel gelakte het hem eindelyk den kant te bereiken en doornat en geheel verkleumd van de kou kwam hy weer op deu wal Een mand met boter werd even later opgeviscbt By de verkiezing van 7 leden voor de commissie ter beoordeeliog van de ontworpen grensregeling tuaachen de gemeenten Boskoop en WaddingKveen by welk ontwerp een gedeelte van Waddingsveeo by Boskoop gevoegd wordt zyn gekozen de heeren H Ie Coultre L Erkelena C B van Nes C B Lfinnemann M J Goudkade O Bulk i P Tan Nes Az te Boskoop In het nutsdrpartement te Oudewater werd 1 1 Woensdag bet 60 jarig bestaan van het departement eeuigszin feeRteliJk herdacht Bij Bah Zoo Isug iu Amerika en nog illusién Wat wilt ge in de vaderstad F Aan de graven bidden Wees geen dwau mijn lieve Kodeoborg t Wraakgoesten en vredeseogelen zyn tegenvoeters I Neen den Judas moeten we bvhben dat is alles fd gmoeg ik smaak reeds eene duivelsche vreugde bg de gedAcbte dat ik hem begroeten zal met den strik om deo liats De schurk heeft goud gehad en daarmee zijn Jcerker geopend 1 irik vrees dat de trouwelooze Koodhuid ona belogen heeft V Wees niet bezorgd Dat soort ken ik Maar ik vroes i de vaderstad voor a geen vreilepoort zal zijn f Felix zweeg Voor zyn geestesoog razen de torens der oude Hanzestad omhoog de haven met z o maatenwond het gewoel der t ndelewereld da BinoenAlster met hare paleizen en aan gene zyde de Uilenhojst van villa s omgeven Daar het oude faderfauis én hier de vtlla Hg zuchtte zwaar en liep ÏQ Am geest bet kerkhof tegemoet waar zyn moeder ruKte de moeder wier aandouken da vader had ontwijd Of de ontle man gelukkig waa geworden OnnogBlyk I Zulke onnaiuurlykbeid draagt de onverbiddelyke straf met zich Hoe sou de jonge vrouw mot het ijdel goudgierig hart iemaad gelukkig hebben kunnen maken F Qod is mg geoadif geweest mymerde hg ik moost mynen vader n dankbaar zgn io plfiata van te toornen Zoo kruisten zgne gedaobten dooreen terwyl het lehip pglanel de baren doorsneed en altijjd aliyd meer het ndq Europa naderde Kat ra betrachtte bem stil Hg had don reis makksr naet de diepe blaave oogeo M het brave deze gelegenheid werd eene feestrede uitgesprokpa oor den voorzitter deu heer J Kiewiet de Jonge ierwyl de heeren Dr H P van Praag A C van Aelst en J W D van Dorth verschillende bydragen leverden Deae werden nfgewisaeld door eenige voordrachten voor zang piano en viool door da dames J van Praag A G Kiewiet de Jonge en den heer J Posthumus Ëan en ander maakte bat geheel tot een genotvollen avond Ook in Oosterijk heelt men een taêk de Jong Te Kattenberg is een jonkman gevat die van dffiwifde misdaden als de Jong beschuldigd wordt Hy heeft vbigena de beschnldigiog verscheidene vrouwen en meisjes doen verdwijnen aau wie hy trouwbeloften had gedaau en wio hy meer of minder aanzienlyke sommen golds bad afgezet Aan den Hoek van Holland vermiste een inwoner tydelyk verblyf hondende by een der mgezeteneo Maandag uit lya koffer eene som van f1170 De politie is er mede in kennis gesteld en doet gestreng onderzoek De man is reed op gevorderden leeftyd en is onlangs uit zyoe werkkring getreden om verder van Byne spaarpenningeu tff leren Een dame te Brngge die meteen nienw erige menigte naar een trouwparty had gekeken vermiste haar pvrtemonnaie Zy beweerde datdie haar in bet gedrang was ontrold en weeseen meisje nit St Andreas aan als de diefegge Het meisje werd uaar het politie bureau gebracht maar men vond niets by haar Kn dedame die haar van diefstal beticht had vondthuis hare portenionnaie die zy vergeten had by zich te steken Zy werd wegens bare valschobeschuldiging gerechtelyk vervolgd en na iszy veroordeeld tot het betalen van 100 francs 10 hade vergoeding aan bet meisje en het bekendmaken van bet vonnis in een reeki van daarbUden Uit Harlingen wordt gemeld dak de predikant by de hervormde gemeente aldaar J B gisterenavond eene jonge dochter tot zyne gemeente behoorende heeft doodge icboteQ De aanleiding tot dezen moord ia teleurgestelde bartbtocht Het vermoorde meisje was ala naaister werkzaam aan hnia vlln den predikant Deze liet haar gisterenavond op zyne studeerkamer komen om haar geld aan te bieden Wat er toen tussnfaen hen beide ia roorgevatlen is tronwe hart lief gekregen als oen broeder en wilde bem gaarne voor bittere ontftoooheliugeo bewaren toch drotg ook hg de sombere mensaben YQand nog een hewoste illusie in het hart de gedachte aan zgn kitid welke in al dte lange jaren van troostelooze eenzaamheid hem ao6 l had verlaten en da geheime band was gebleVen tussoben hem en de menschbeid Veertien jaren aren verdwenen sedert het ontzettend voorval mot die doode vrouw in het huurrijtuig ptaaUgogrepen en het echtpaar in vDe gouden Druif zich over de arme verlaten wees ontfermd bad Veertien jaren had de braVe juffrouw Möller reeds dé moeilerplaats bij het vreemde kind dat zich ifVora fteooemd had bekleed Veertien jaren I Ëw lange tijdiuimte waarin het zwakke kindeke tot een tlink meisje was ontwikk ld dat als de rechtmatige dochter van den reotooior Heiorieh l llor gold dia voOr vier jaren zyn zaak verkocht en nu stil en tevreden van zyne rente leefde De voormalige bediende Hannea was s jn opvolger geworden die noff altyd voor madame en juffer Vera door het vuu g Qg Hoor eens Hannes had juffrouw MöUer later rilot hem gezegd de wereld behorft het niet te weten dat wg ons kind om zoo te spreken van de straat hebben opgerahpt Vera ui 9oot onze eigen dochter gelden omdat er zooveel slechte raenschen zgn die haar and i zoadea varaobten B epen Hannes f Ja sekar madame I had Hannes geseydi f Als niet met zekwheid bekend Alleen il geblekaa dat hg nit eene revolver zeven sebotaa op haar heeft gelost Men beeft vyf kogtH in het hoofd van bet meisje gevonden De misdadiger ia gisteren namiddag 3 oor gevankelijk naar Loeuworden verroerd Hy it een man van ruim 40 jarigen Hieftgd In pand n 33 in de Hooföate te Hottardom is gevntigd het hotel dea Paya Ba4 waaraan in het benodenbuis is toegevoegd een reataarant met kelïnerinnen bediening welke beide zaken gedreven worden door den heer M Schiiecker 37 jaar ood eo Duitscher ran geboorte De restauratie werd giaterenarond bezocht door oenen Daitacher iogenienr ran beroep en genaamd L Weibel die in bet besit ran eene belangrgke geldsom op reis woa naar Amerika Te middernacht rerzooht de heer Sohlieoker den iugenieor om betaling die deze om welke re en is niot bekend nadrakl eigk weigerde Een t riat was hierran het gerolgi die hiermede eindigde dat den ingenienr verhinderd werd iu ader betaling te vertrekken Buim een nar daarna verzocht de ingenienr een ooggnblik van bet geheim gemak gebrnik te mogen maken hetgeen hem werd toi estaan Terugkomende waa hy met eene revolrer gewapend die hg op den eigenaar richtte waarna hg een paar choton loste waarvan ééa den heer S a n het hoofd trof eene onbednideode wond reroorzakende Na het losaen deiar schoten ontstond er tusscheh beiden een worsteling met het ongelnkkig gerolg dat er nog een schot afging en een kogel den btor Hchliecker in den buik t of Deerlgk gewond riel deze op den rloer waarna de ingenieur de vlucht nam op het geheim gemak waar hem kort daarna bet was inmiddels half twee uren geworden de ter hulp geroepen politie aantrof Twee geneesheeren ter usistentie geroepen oonleelden den toestand van den verwonde voorloopig wel niet lerensgevaarlyk doch achtten zyne onmiddelgke orerbreoging naar bat Ziekenhuis Doodxakotnk Daar M het gdlnkt den kogel nit ds wond te verwyderen De ingenienr Weibel een 29 jarig man is naar het politiebureau in de Korte ToranBtroat gebracht Staten Oenenuü TwEiniKaiuft Zittiojg van Woensdag 7 Maart 1894 Het kiesrechtdebat ohr art 4 wordt roortgezet De heer Farncombe Sandara Hebt i b amendeiuent toe Hoofdbedoeling ia het crite de naam Vera maar met zoo vrramd klonk onze ovFrlodoo fSlïl Hannes Men moet da doode laten rusten Ik kan de kluioe Vera toch niet onidoopen Hannes had dan peinzend voor zioh henen gestaard en eindelyk gemeaoü dat de madame gelijk had Zoo was Vara Dorethea Mólter van liefde omgeven opgewasaan en zooals de eerste indrukken der tea dere kindsheid spoedig verdwijnen voor nieuws het beeld d r overleden moeder en de berioueriog san hare nagedaohteaia waien geheel verloren gegaan soodat zg ziob goheel als da reehtmiUige doohter des huizes gevoelde De bra e menaoheo vervutdeif deq vrgwillig opgenomen plicht in alle opzie t D met nauwgesetbeid want wjj hebben het immttrs had MöUer met een fier gevoel van eigenwaarde verzekerd toen da notaris Willing en juffrouw Natalie Go thardt hem eeo deal opvoedingskosten aaj odeo Laat myne oude dat nili booren voegde hQ er waarschuwend bg die is niet ran atroo wee ge i bet kind behoort ons alleen en niemand heidt reoht er een aandoel van te verlangen Mijne oude wil er iots heel bijzonders van maten en ik bén daar nieuwsgierig naar want waarom Omdat zij zelf een nederige keukenmeid is geweeati By dia dresseering kunt gy haar mooi een handje helpen juffronw Natalie want waarom omdat gij den rommet ik bedoel de fijne bunieren verstaat 1 JiTffroaw Natalie deed dan ook het hare opdat uit hef fijn georganiseerde kind geen behwhe ke oarieatuar werd geTormd ronUHTMM