Goudsche Courant, zaterdag 10 maart 1894

Zaterdag 10 Maart 1804 32ste Jaargang Ib fiOüMiHE mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 26 franco per post 1 70 AÊEonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERT ENTIÈN worden geplaatst vau 1 5 r els è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I klMX hudil atttic 4 t r i TAblTMn 8 1 11 AugtTMrd IS putlJMi kua iUlHlel rr It aL f M q l i J4 Zwurdm i Noord KolUadtelu 9 i Boter groot uofoar hawUl nutiff Oofbot I IO 1 1 80 Wmbot r 1 l I IO p Kilo BurfterlUka Stand OEHOKEN MMtt Conieli onder M W iirhoul n n E de Orail ti Locm oaders U de FreoneeoJ Hoflaod Alexao4 r oodtn C Hegffea en A de Krooo 4Agatb jairiiM Elizkbcth ouden A O PoDiioeD en L Smit 7 IIel u onderi F na W M en H C Hoheffer Leeiidert Abnhwn oudere A de Mooy ea A C Kael r OVEHLEDEN 7 Maart C M Hchrielr A Vogel 46 j OKBUWU 7 M rt i Boaier en V de aaeawUk OEBOUEN Wilbelmua ooden T Groenendijk en A Krook Wilhelmua Hermanna oudere U Verkleü en V A Moarit Qretba Aoatba ouden S Tongeneel en L Hak OVERLEDEN Cornelia Tan Ujin bui r Tan Dammau 60 j Wilbelmina nn der Wolf buii r n 1 Hchonteo 18 j Adriaua Heij 12 d ADVERTENTIfiN Heden orerlaed na een imartelgk Igden in den ouderdom Tan bgna 47 jaren mgn geliefde Bcbigenoot en der Kinde ren lOi oUe Vader ABRAHAM VÜOEL ia laran rnktnigkundige aan de StearineKaartaiiabriak Dit aller naam Wed A VOOEL Soiia 7ou 1 Maart 1804 REGENTEN ran bet UESTEUELINOENHUIS Toor Onde Lieden te Oouda roepen by deu op HoUioitanten ran middelbaren leeftp onder Kinéeren naar de betrekking ran Vader en Moeder in boTangenoemd Oeetiobi Aan dia betrekkingen ijjn rerbonden Een Salaria Tas 300 per jaar benerena genot an rrjja Inwoning Voeding Vuur Licht Uawaaeching en Oeneeakundige hulp Daartoe inolineerenden adreaeeeren zich metftaneo brieren onder orerlegging hnnnergataigaohrifiaa roor ol op 21 MAART 1894 aan het adrea ran den ondergeteekende C iimnSUT Q 266 ta Qimda Namena Regenten I F HERMAN Fin Sterilarit aaaea i Voor de Hoofdrertegenwoordiging ener tjeeenavermekertmgm gfaaltehappy iranaobt men in relatie te treden mot een goed geïntroduceerd FEBSOON OF Hm Vereiecfates ipn Actiriteit en goede plaataelgke bekendheid Adrea met brieren onderlettert 8 K aan den papierhasdelaar H rtsAMSTEL Janedam ütnchl WnrEELHÏÏIS Te Buur of te Koop gerraagd een WINKEUIDIB op goeden atand geacbikt roor KRUIBENIERSAFFAIRE Brieren onder lett 8 R K aan het Adrert Bnreau NIJQB i t k DITMAR AtmtenUm Beleefd wordt U reraoobtaen Pr tCourant met afkeel dingen t rragen die groHê franco wordt toegsionden indien U nn ol later MBVBELBJl moet koopen Of nog beter paraoonlp de Magaiijnen ran Amerikaanaoh Notenhouten Meubelen ran E F BDXN Moleteag en Raadbuiaatraat orer i Konisklgk paleia te Amatetdam te beaoeken D knnt renekerd ign tegen eer lege prgien Aiearige modellen en aolide meubelen te koopen E F EDEN Ün tan Ametikaanaohe Artikelen AMBTKBDAM Nederlandsche Stoomboot lllaatschappij De Stoomachepea HOLLA SD kapt J 8MIDT en BATA riSB kapL J 8AUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor rraehi of paaaage rerroege mm lich bjj de Cargadoort der Maatackappg Boompjes 72 Ie Botterdam D Stoomichepeii lonen te BiowwKittay de markt ran Boter en Kaai t Londen Rijk worden door de 1001 Nacht i Bericht aan het publiek Gebr K U M COHEN naken bekend dat door ben fan de too fraaie uitgafa De volledige Vertellingen der lOOl Nacht met oifoa 8000 Uluatntiea Uikit ran QEEABD KKLLEB aei cieaw wtsave ferwbijnt in 100 AFLKVGRmOKN i t6 CENT per fflerering Op dene nieuwe uitgave worden aan duistend inteekenaren cadeau gegeven honderd orlgineeie PremieUften waarbij vele van eene directe handelêwaarde van f 100 tot f 300 Does loten garen door hun tneniKte ran 100 itnki K0L08SAL VEEL KANS dat dwrop pryiea rallen fan ÏOO OOO 100 000 ƒ 60 000 25 000 10 000 m enz Elk inteekenaar ontrangi onmidJellgk one acte op furmaat ieget eteekend door de Uilgeren en door den te Njjiiiagen reiideerenden Notarii W E HUINfC waarin da 100 promielotoa met oummor en lerie rermeld itaan toodat men elke in d ooaranteo voorkomende uitlotlng self kan isontroleeren Om elk id£e ran eigeobetang we te nemen rerklaren de Uitgeren dat de genoemde preraieloteo in rollen eigendom ook met de daarop iatUHoben geratlen pryaen aan de lOCO intookensreu worden fgeataan Ky behouden diu nooh de loten aooEi da daarop rallende aommen ulf maar geren deze aan hot genoemde getal inteekenaran by loting oadeau Alle tn den tuuobentyd daarop geralten pryean blyren tot het einde der inteekening bewaard Alidan heeft de verloting der premieloten onder de mtaekenaren ploata loooaU die in bet oertificaat met titel nummer en laria worden aangegeren ten ororitoan ran den te Nymegen reeideereuden Kotaiia W K HIJIXfC in wlena handen wy bovengaaoemdo loten aletdaa en welke loten gedeponeerd syn in dan brandrryen kelder dar Nymeegtoha Bankrereauiging Van Engelenburg en Sohippari te Nijmegen I e 1001 Kaobt ia hut maeat intereaaaote werk orer de geheele wereld De rykdom weelde en priioht dia in de verbalen der lOOl naoht op tulk eene eigenaardige en bukoorlyke wy heachraten wordt deden ona het bealuil nemen om aan de inttekonaren op dit eoo aaotrokkolyke werk e ne aobittorende en aanlokkende kan te geren eu do gelegenheid te openen om op gemakkelylLe en mlllH koatbare wuie ryk l worden tegen aene betaling van tlecbta SK cent wekelyki waarvoor men ïn jaar tjjda een hoogst lutereasant en fraai werk bekomt en tareni een kapitaal van SOO OOO l a OOO 50 000 85 000 eni ent kan machtig worden Kanarijker aolieder en billjjker aaabieding wal oooil by eenig boekwerk gedaan By deze loten berinden er zich toch die onmiddollyk rerhandelbaar tgn voor eene waarde rap 100 900 SOO on meer en de inteekenaren alteen moeten daarran in het bezit komen flM Hat moge miaaehien bavreandeo dat wij tegen beuling van alaohta tB oent per week eane too in bet oog rallende katia geren en by aluiting rin het wtrk tnike koatbare premiea l o rede daarran ia eenvoudig dat het oni aleohla te does is bet fraaie boek dat de waurde goed vertegenwoordigt te verkoopon en wij niet cooale de kantoren die daarran uitaluitend werk makon door oombinaile der loten eene winat trachten te behalen Deie loten ali pramien ta geren heeft ieehia ten dool de exploitatie van een mooi werk te b irarderen Uitgebreid proapectoa met daiilelüke omschryring id eiken flinken Boekbaadel rerkrggbaar en by do uitgevera Oebr E k M OOhEN te Nijmegen en te Arnhem THEE vaxnÈXux Bi 1 ona Kop Bobotel l pal h Vork Broche SA Oriften ent Vi 1 P Bw don Sohoa r Lampenkap Melkpan 6 Zakdoe doeken eni ff ft ona Bontaohort Pantolon oUtkel Biaerriea Padding Sana Trtkpot Suikerpot ens meerdere hoeveelheid in eens of bij gadeiltep Horlogee Lampen TtMt Stoelen Naatmaohine ent ent Keute uit meer dan 1000 Artikelen Drink BONUS TBEE Swaliteii is puik CADEAUS nuttig m fraai Vrwg de olltdiga l iat mat afbaetaiDgen dat Cadeaulb M J KAMP HUUZKN dia gaarin inlicbtiiigtD lal reratrekkea É lam G EeMe lmk Jr CoJ loHBSiia jgprootste Importeurs van verpakte Theeën ictoriawater u f de VIctoriaiBron f e Oberlahnsfein byBm Tafeldrank Vanhé ninklykeffuis der lederlandm 345 Staatslotery De Trekking begint HAA8DA0 12 UAABT a a lAIUm m O0deeUo ran Xoten iga te bekomen tm Kantore ran de Collectriee Wed A C COSIJN Dordrecht 8TE1SD8 VOOBHADIO Copenr Balken bez en beh Pitch Pine Balken ea prima Delen Oregon Pine Balken en Delen geacb en gepl Delen Plaathout Ellena Joffera Kolders Sparren enz enz LAQM PBUZBN 1lO J PÜIKE ODDE m SCHIEDAMMER EUE7EB Her kt NIOHTOAP Varkriigbaar by M PEETERS Jz N B AU bewys ran echtheid ia cachet en kurk steeds roor tien ran den naam der Firma P HOPPE De NIKU WK LONDON doet het grgze Haar biooen enkele dagen verdwgnen maakt het danarjik eo zitofat ia onubadelgk TOOT de huid en rerft niet Prga 85 cent per flacon en 1 50 per dabMe flacon Alleen Terkrggbaar bg J A CATS in den Paftiermolen Gouda Naar baiten franco per post 15 et per flacon hooger FfiANSCEE ST00M7EBVEBIJ Chemische WisseheriJ H OPPE HEIMER 19 Kruitkadt Botterdam Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Jloofddepdt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het etoomen en rerren ran alle Heeren en Dameigarderoben alaook alle Kindergoederap Sjwciale inrichting roor he itoomen ran placheniantals reerea bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieawite en laatste methode gererfd Alle goederen hetig geatoomd of gererfd woxxlen onichadel k roor de gezondheid en rogeni etaal bewetkt Wegene nitbniding der fabrieken z n de prgzen 26 gedaald Te etoomen goederen al nieuw aflererbaar an 3 dagen ta rarren goederen in eene week Een ware Scbat roor de ongelukkige ilachtoSèra der Zelfherlekking Onanie en geheime uitspattingen ia net beroemde werk z Dr Retau 8 ELFBEWARING Bollandscfae nifaare met 27 atb Prga 2 gulden Ieder die aan de rerachrikkelgke gerolgen ran deze ondeugd Ipdt moet het lezen de oprechte leenng diehet geeft redt jasrigks duizend ran eenadEoren dood Te rerkrggen bg hetVerlage Hagazin te Leipzig Netimarkt 34 franco tegen inzending ran bet bedrag ook in poetzegols en in elkan boekhandel in Holland j Ooada Saalpaiadnik raa A Ba Vo 6208 lÊm BINNENLAND GOUDA 9 Maart 1894 Hat Ontwe Kieiwet ia ingetrokken na uiineming van het amendement De Meijier Het AmendeoieDt De Megier op art 4 der Kieswet werd met £ 7 tegen 41 stemmen aao £ ea pakichiiit tan de Barge Tan P Goede ag6D te GoDda schipper Jan Spruit Tan Nieawer Amstel gesleept door ReeerTe IV geraakte giaternacbè om Tier nren door heTigen iad eu diepe duisternis op het Braaemermeer CItn lager wal eu üioest door de sleepboot achtergelaten worden Spoedig daarna bg den ingang T n de Oftde Weteriug wilde de kapitein dèr fileepboot de nog oreri schuit ereneent loslaten ten einde het rermi te schip weder op te zoeken Hierbij bad hg het ongeluk met zgn been tusschen en tros bekneld te geraken waardoor dat brak en zwaar gekneusd werd Ia de herberg va mej de wed Vessenr binnengedr en werd door den beer Eijawud aldaar aan den gewonde de eerste heelkondige hulp verleend ea een voorloopig verband gelegd waarna bij per pakschuit naar hst gasihois te Amiiterdam werd orergebracht tar TtnderB T rplegn Hedenmiddag omstreeks half twee nel TOor da sobool Tan den beer ran Cittert een kind in de Nieuwe Haven Na eenige Teigeefsche moeite door de omatanden werd het gered door J Jansen die xich daartoe gekleed te water begaf Het hek daar ter plaatse scbyat geen voldoende veiligheid te geven Volgens de opgemaakte kiezerslgst bedraagt het aantal kiezers to Haastrecht voor de Staten Qeneraal de Provinciale Staten en den Oemeeuteraad 184 Uit Waddingsveeu schrglt men ona Ter voltrekking van eeu huwelgk kwam gisteren een jong paar op de Secretarie Daar de bruidegom ouderloos en nog minderjarig WB9 kon de pteöhtigfaeid niet doorgaan zonder diens Toogden en deze heeren ontbrakpn op bet gewichtig oogenblik Meu wachtte en wachtte doch te vergeefs tot eindeiyk Ie ambtenaar Tan den burgeriyken stand de zitting ophief de betrokken personen aanradende morgen maar eens terag te komen Oen tweeden dag liep de Tooratelluig beter van stapel FEVILLBTOrt FBIirSES 7EBA M Zij soi e dat Ten op een toede snhool kwtm eo wilt het zonder juffrouw Möllers IJvnxacht te wekken daariieen te leideu dit het meiije steeds beseherming vond i a de alt d ruwe indrukken d r hniselyke omfteving Nathalie vsa een soUoon fier meisje vol karakter en energie de soUda r kdDin ran haren vader gaf kaar dien gouden achtergrond dia haar tot een veslbflgeerde maakte maar ook met het ouverktsarboar gevoelen varvalde dat sg enkel en alleen om den mammo WDrd begeerd een wantrou weo dat sterk genoeg wa om eiken aanval op hare hand af te slaan en do geheele trouwluotige manaenwereld uit te lachen en mat spot en tronie Ie overstelpen t ttat zal er dan eindel k van u worden bod haar wier op zekeren dag pruttelig gerraagd ESQe oude jongajuffronw I luidde lachend Nathalie s antwoord B b1 Eeo lespotte diroail Sen gehoonde aart Qq mot t mg ei a tetve dien smaad niet aaadoen kind aSniaad t als ik het veraoskad met eenen meineed voor het altaar te IredsifP had Nathalie met Uikaemende oc a geantwoordu Laten wjj dit kapiM aaaa voor aUyd bsaluita papal tnhoor Te KapeÜe a d IJael beeft lich een geval van pokken voorgedaan by een niet gevaccineerde vroow Tot gemeente geneesheer te Zeveahaïxen by Gouda is benoemd de heer Prins van Kwiukelenberg arts te Zype By den burgemeester van Aalsmeer is van de EoniuginR eotes eeue gifli van f ÖU ingekomen ten behoeve van F v W eeu armen viascher tot aankoop Tan eene visgoherscboit ea nog eene gift van f 15 voor K L om daarmede een kleinen handel tf beginnen In Pertië in de steppen iusachen Teheran en Mesohed z n onlangs petroleumbronaeri ontdekt welke reeds geëxploiteerd worden Perzi che groothandelaars zoo bericht men zyu voornemens te Rostow aan de Don depot van deze Perzische petroleum te vestigen om daarmede tegen de Rusaische petroleum en tegen den pasgevormden Amerikaan9chRus siachen troleamriog c te concureeeren De peroentigewgze belooning van bet kantoor Ottdewster c a bedraagt 1546 31 In Terband daarmede wordt Oudewater gerangschikt in de achtste klasse Te Ijochem kwam het volgende geval van oplichting voor Na laog praten wist een handelsreiziger het zoover te brengen dat hg van eenen winkelier eene commissie kreeg Voordat hy heengiug verzocht htj den niets kwaads vermoedende zyu juisten naam op een briefje te zetten dan kwam het zeker terecht De handelsreiziger schreef de opgegeven orders later boven den naam van deu neringdoande maar bg verfiiasing ongeveer tienmaal zooveel ats opgegeven De beetgenomen winkelier ontving dan ook dezer dagen eene groote bezending en kreeg op zgn scbryven aan de firma ten antwoord dat hg zelf de order had geteekend In den Rgn onder Leiderdorp is gezonken het vaartuig van een schipper uit Benthoizen het was beladen met 40 X sternen of 500 te veel voor de draagkracht van het scheepje Van den heer N Vermeulen te Alblasser dam komt het volgende ingezonden stuk in De Standaarde voor Ik ben jar n tans arahtenaa van df n Bur mgn Uststo woord Ais ik eene beayde feolbogeerde ben too dank ik dit alleen aan uw geld omdat iedereen tot liobselven tegt de bankier Oiottbardt ia een aohede voorxiohtigs nian van zaken wiens naaKi baar geld beteekent de doohter zyn eenige erfgename is buptoh en bMohaafd mm heeft bij dit huwelgk een goede rekening te maken en tegoljjk eene neiging des harten zg moge dan meer of min der geloofwaardig sohyneo voor Ie geven O ik ken een menigte van znlkn sohtverbinteniHen A e voor het oog der wereld een glaazend geluk ten toon spreiden maar inwendig modderirrooh on ge Ijjkenl k dank voor zalk een lot en zal het belaobalgk vooroordeel van alte jonge dames soliitterend overwinnen Ik huiver bg da ednchte bat lango ledige Ieren ta moeten doorbrangea aan de zgde van een onbemiadeii man sgne gebreken ge oonien en laagheden te moeten verduren en dan ieder uur tot mg zelve te moeten zeggfn i Qg aijt als ballsit by hel good genomen I Dat is bot lot der rgke meines terwgi de arme zich dntrentegen wanneer tg schoon genoeg zgn om als prgs te gelden moeten verkoopen om als vrouw der rijken ia da wereld te sehitteren altgd toch nog zrldzame uitsooderingeny hoogste lot in de leveasloterii of als vrouw der armen veroordeeld sijn tot het tivkken van een ellendig nietje dat jammer konmer nood ontbering la t n ea arbeid iloven en sUven en maar al te dikwgis op den koop toemishaodeliag beduidt De bankier had met de grootate ontsteltenis geluisterd het hoold gesehad èn het eene na het aodere vOntiu I genoemd i Laat mQ aitspreksa atss t w alt p a t g rlgken staud Bjjna alle huwelyken zün door mg gesloten gs ik na na hoevelen er igu die by hun haiidteekeuiug hoogst gebrekkelgke letters zetten en daaronder gverige ja eer geachte personen in de gemoAote dan vraag ik ot de schrg roef het bewgs moet leveren T n stemgerechtigd te mogen zgn Het is zeker dat dan vele gverige geachte personen van de Igst geschrapt zullen worden Ik hond mg verzekerd dat allpAmbtenaren Tan het platteland door geheel Nederland met mg zulten overeenstem meu dat het overal zoo ia en dat eg daarran l tuige zgn Naar bet Vaderland nit goede bron verneemt wordüu er door de roReering onderhandelingen gevoerd over de naasting van de spoorwegen De Exploits tie maatacfaappg heeft bepaald dat aan den statiouNchef voortaan is overgelaten te beoordeelen of tegen reiziger die op vordering van den controleereoden beambte verklaren niet in xtaat te egn de voor het farvoer veraehuldigde vracht of vracht en verhooging te voldoen proces verbaal is op te maken dan wel ot genoegen kan worden genomen met eene eventueela verklBring dat het verschuldigde bedrag binnen een te bepalen termgn zal worden voldaan Ouder verdenking een kind een 3 jarig knaapje van de vrouw met wie hg leeft opzettelijk omdati het zïoh bevuild bad zoodanig te hebben getrapt dat men den kleine naar bet ziekenhois beeft moeten vervoeren ia door de politie de hand gelegd op eenen bewoner van de Voldeigracht te VOravenbage Deze persoon een jonge man moet nog eene gevangenisstraf ondergaan Bg de politie te Hilversnm rerToegde zich om onderstand een reizende oaderpaar met een oogenschgnlgk aan mazelen Igdend kind Het onderzoHk ran den gemeentegeueesheer constateerde r chter pokkeu zooflat de Igder onmiddellgk naar bet ziekenhuis werd overgebracht Waar ook de ouden in observatie werden genomen Het drietal wits den vorigen dug van hier naar Hilversiiio vertrokken Dé r had volgens hun zeggen een geneesheer dien dag hei kindje een draukje wooigesclireveu doch de zoo gevreesde ziekte met geconstateerd Men heeft in Angustiis II op den Pitatusbertf bg Luocrn een proef Lfenomen met ver lichting op csn grooln hooiftp In dj dngbUde Hat ia gaan onzin maar da kUre wourheul Wte bet hatatgke zotte woord oude jongejuffrouw beeft uitgevonden moest san den geeselpoal I Varmoedalgk eea oude ngdigaard of eeo gvurzuotitige gJele dame w nt do vrouwen tgn meestal hot wreedst tegenovirr has eigen gealaéht Üf is het geen sohreeawendo ongereoh eid een meiije te rirocfatan en balaohelgk te mnken omdat de tgd ziob niet laat atilsetten an tg ouder wordt rlan alle andere atervelingea P Omdat £ é itehoortamen moest aan de wet dar fzoden en iMobteD op ijea man die niet gekomen ii daar zg nooh rijk noch sobooD nueb oo uet genoeg was om ham tot ziob ie lokken Aoh hoaveot wordt er in dit opxiabt gexondigd hoe velen worden diep gekrenkt I UeZHJfde ouderdom heet in één ademtocht de jonge vrouw en de yunde jongejuffronw al mag de eerste ook eeo schandalgk rerledan de tweede een streng arbeidzaam braaf luveo echter ziob hebben I Dat is djutan bamol lohreiende ongerechtigbaid der waratw het moderne steenigen waartegen ik geyuffrouwen orde mat alle energie de begeerd goudviicb all medelid der jronde jon ie wil helpen itrgden De baokier had een grimmig gestoht getrokken en daarop grgnuod gelachen Een vrouwelgke DonQuiohote alzoo I OiJ zult vroeg genoeg inzien hoe onmachtig uw strijd iof n windmolei ii en boe uw eigen Igdennnsleren jioh tegen u rullen kesrsn Maar om mijnentw e Dwiogen wil ik n niet ge moot zelf weten wat p gelukkig kan maken 1 Hy hoopte dsarbjj op daa reehten Jx iaf die wel samaal aan de Uaf nn h hart son koiMa was het pnbliek uitgeuoodigd sgoa waarn mingen daaromtrent mede te daelen fn het geheel kwamen 78 mededeelingeo in nit 13 kantons Daaruit bleek dat bet vnar op den Pilatus in bgna geheel Noord Zwitaar land te zien was v n het meer Genere tot aan de overzgde ipa dan Rgn en het maar van Neufcb4tel Ei N n If beriehten van meer dan lOO kilometers ver De waarnemingen werden een müba br lemmerd door maneaohgn en eenigao nwdan over de vlakte De directeur der Weesinrichting ta Neatbotoh meldt het navolgende Nog altgd gaat het gerucht dat mgn soons elk f2000 behalve vrga woning en vrgen koat zouden bebben Dit laatste is geheel bezyden de waarheid Hun is alleen vrge woning gegund en het recht om f2000 nit da kas der inrichting te nemen Doch dit hebben ze niet gedaan Zy hebben zich met vaal minder tevredengesteld Daarbg heeft men een verkeerde roorstelling van hun werkzaamfaedan die veel omvattend zgn Mgn oudste zoon staat mg bg in de redactie van zes tgdsobrifteo die meer dan 18 000 abonoés tellen waardoor hg het middel ia dat da wemen niet alleen aanhoudend werk vinden op de dmkkerg en binderü maar daarby nog groote finaooioela plordeelen trekken van deaa oiigaven Bovendien is hem de lora voor do drukkerg en binderg opgedragen Wat hy Ton tpn toegezegd salaria heeft genoten ia niet uit de kas der inrichting maar nit dia dar drukkerg genomen en dus geniet by geen cent difj als gift wordt gegeven Mynjongsttf zoon heeft het toezicht over de werkpjMtsen en scholen heeft de zorg orer de bmrdery benevens een deel van de godsdienstleiding en het toezicht op de weezen Hetii natnorIgk dat zgn salaris uit de kas der iariohting wordt betaald Van my zelf zwgg ik het liefst maar wanneer iemand mgn uitgaven die ik jurlgka heb Toor da Weesinrichting wil overnemM voor de aom die my daarvoor door het best inr is aangewezen ben ik zeer bereid hem dit postje over te geven Alleen op voorwaarde dat hg bandele aooala ik tot na toa llab mogen doen Men schgut Toornemetifl te zgn reeds spoedig verschilleade verbeteringen aan de inrichting te Neerbosch aan te brengen an met da badinrifib g en de ventilatie der slaapzalen een te maken kloppen ea binnongelaten worden Maar de jaren rargingen NaUlis verliet de twintig en trad de dertig binnen zonder ds hoop haan vadera te verwexenl ken De jongsÜng hap verliet da ezentrieke goudrisch en nog steeblS nu en dan waagde eea oudere huwelljkioandidaa dia geld kou gebruiken bjj den bankier aan ta kloppen om mat eeo vbUnwen sobean dan aftoehl ta blazen Z scheen inderdaad looals bau vadM dan notaris Willing verklaarde van hare dwaae grÜ erost te maken De noUris dis de vroegere gezeluhapsjuffrotiw der ongelukkige gravin Ailorf werkalgk als huishoudster bad geëngageerd en zich daar zesr wal bQ borond hield Nathalie Ootthardt voor een te dagsijjk muiije om volgens grillen te leven hare beginselen en inziohten zeer wgs en verstandig daar een geldhuwtil k of eea hnweliïj uit berekening ook volgens tfjoe meening eeo djKe zeer onverstandige menlehenbandet was Mt§mo9 ziob geen eerlek wesen kon leenao Daarmede waa dit kapiUel ook voor deq baokier gesloten die zachtend z jnen bartewenseh om sQue sehoone solide zaak aAi eenen versiandigen sohoontoon aa te laten moest vaarwel z gen Ja da jaren vlogen pgisnel daarhenen en sjj namen in hanne vaart ook den ouden braven notaris Willing door eene varkouliiw op dan dag eeoer waterparty teroeergeworpqo fiada waarover Ootthardt eo Helmuth die nog alt d de sohrik vaualle Hamburger boowloeners was diep bedroefd wsron é iWirtUt i