Goudsche Courant, zaterdag 10 maart 1894

JNo 6S09 Maandag 13 Maart J894 SSste Jaargang mmsm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Ceoten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTIÉN Heden overleed tot myne diepe droefheid na een kortstondig Jgden mga geliefde Echtgenoot de Heer CORNEUS MABTINUS SÓHBIBK in den ouderdom van mim 43 jaren Wed SCHRIEK J KSBK Gmda 7 Maart 1894 Heden overleed onverwacht onze geachte Chef de Heer C M SCHBlElf Hb was vele jaren in onze zaak werkzaam en verliezen wj in tem een trouwen eerlgken en degelgken medewerker Firma V D GAEDE VKIJLANDT Gouda 7 Maart 1894 Vraagt uwen Drogist lAntidiphtheriqnei onfeilbaar middel tegen snot bj kippen Prjje 0 50 per fleach Een Sesch is voldoende Toor 12 kippen Genezing binnen S dagen Verkrggbaar bg P vas oia KWAST te Weetp Beleefd wordt U verzocht een PrlJaCourant met afbeel dingen te vragen die gratis franco wordt toegezonden indien U nu of later lUMVBELXIS moet koopen Of nog beter persooniyk de Magazgnen van Amerikaans Notenhonten Meubelen van E P EPEN Molsteeg en Baadhniastraat over t koninklgk paleis te Amsterdam te bezoeken ü kunt verzekerd zgn tegen zeer lage prgzen keurige modellen en solide meubelen te koopen E F EDEIV Jdi gazga ran AmerikaanBcfae Artikelen AMSTERDAM BIPBOTTËLARM Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bg voort during beleefdelgk aan voor de LEVERING der Serate Soort BIEBEtt uit de Brouwerg fDi Gskeoondb Valkc Van Vollehhovfen s Extra Stout Toor Bloedarmen Maaglgders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PBIJSOOUBANT 1 H VAU WUNGAAEDEN Alom te bekomen IE SOÜDSOIE Sim of de beschryving der beroemde geachilderde Kerkgla tan de Groote of St Janskerk t Ter Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Qla7 eu deroartonteekeuingen enz waarby is toegevoegd een afKonderlyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedere Irk en Wouter Crabetb PRIJS 80 Cents A BEINKMAN 1 GEBR TERWINDT Waalsteenfabrlkanten JAABUJKBCHE PRODUCTIE van 26 Mioea Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd üitmuvlmde Kwaliteit Oonourreerende Prtjzen Grootste Stoomwaalsteenfabriek in Nederland Vraagt Pr fiten en Monater Advertentiën in alle Binnen en Bultenlandache Cou vonten worden dadelgk opgezonden door het adTectentie Boreau van A BBINKMANAN ON te Gouda HOOFD BRüDW © 111 ü 10 eent per glas Zaterdag Zondag en llaandag Bij g ebruik van 5 GLAZEN i bl m GRATIS BLAÏÏWSTBAAT 11 Tegen MEI a s TE HDÜR GEVRAAGD im EHEËL HUIS Ben eca ezi li u is Huurprjjs tot 250 galden PrancAanbiediogen aan het Bureau van dit Blad FEMSCHE STOOMVEEVEEU N Cheiuisohc WasscheriJ VAS H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgatderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor he stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en vogens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverhaar en 3 dagen te verren goederen in eene week Zeer ITette Cresteendrukte UmABTJES worden GELEVERD door i BRINKMAN eo Zn jJéTT if rr t rii tnr y DJE aitANDe MAOASafa ou Fnnteinps TE PARIJ S Zenden gratis en franco het prachtig geïllustreerd IDK ALHI met nöderlandschen of franachen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor liet Zomerseizoen Van kleederen hoeden enz voor heeren damei □ kinderen op gefrankeerde aanvraag aan MM JULES JILUZOT C PARIJS Stalen van zi gden woHen en katoenen stoffen laken enz enz worsten eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de rgzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlicbttngea welke voor de goedeen prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdz n liesleUxngen vim 25 francs en hooger worden met eene verhonirmj van 5 0 0 fmnao oracht enorij oan Inkomanda rechten n all pianUcH van Nederland aan fiuls bezorgd De klanten hebben geene formahteiten Toor de inklannjr of aiidersints te vervullen daar ons réexpidltlehuis te Rozendaat Noord Brnbnni daarmede belast is Rijk worden door de 1001 acht Bericht aan het publiek Gebr Ë k M OUËN maken bekend dat door hen fan de zoo fraaie uitgave De volledige Vertellingen der lOOl Nacht met circa SOOo illusiratien tekst an GEKARD KELLEE eent cieuwe uitgafe fersohynt in 100 APLEVEKINGEN 4 25 CENT per afieyering Op dease nieuwe uitgave worden aan duUend inteekenaren oodeau gegeven honderd origineele JPremieloten taaarbif vel van eene directe handelswaarde van f 100 tot f 300 Deze toten geren door hun menigte an 100 stuks K0L0S3AL VEEL KANS dat daarop prJIuD valleu Tan 200 000 100 000 60 000 f 25 000 10 000 en mi Elk ioteekeaaar onlvangt onmiddellijk eene acte op formaat z el geteekend door do Uitgevers an door den te Nymegen roaideerenden Kotarii W E UIJINK waarin de 100 premietotoo met nutnaier en serie vermeld etaan zoodst men elke ia da couraoten voorkomeoda uitloting zelf kan coutroleeren Om elk idéé vau eigenbelang fvog te nemed verklareu de Uitgevers dat de genoemde premieloten ia vollen eigeadom ook met de daarop iutuaschen gevaUen pryton aan de 1000 inteoksnareu worden afgoatann 2J behouden dus noch de loten noch de daarop vallende aommen zelf maar geven deze aan bet genoemde getal inteekenaren by loting cadeau Alle in doo tuasohentijd daarop gevaUen prijeen blijven tot bet einde der inteekening bewaard Alsdan heeft de verloting der promietoten onderde inteekenaren plaats zoooals die in het certificaat mei titel nummer en serie worden aangegeven ten overstaan van den te Nijmegen rasideereuden Notarii W E HIJINK in ensj handen wij bovengenoemde loten stelden en wijlke loten gedeponeerd lya io den brandvryen kelder der Nymeegsche Baiikvereenigiog Van Engelenburg en Schippers te Nymegeiu De 1001 Naoht is het meest interessante werk over de gebeela wereld De rykdom weelde en pracht dis in de verhalen der lOOl nacht op zulk eene eigenaardige en bekoorlijke wijze beschreven wordt deden ona het besluit nemen om aan de inteekonaren op dit soo aantrekkelijke werk eene schitterende en aanlokkende kans te geven en do gelegenheid te openen om op gemakkelyke en minst kostbare wyze rjjk te worden tegen eene betaling van sleohta 95 cent we kelijks waarvoor men in S jaar tijds een hoogst interessant en fraai werk bekomt eo tevens een kapitaal van 200 000 lOO OOO 60 000 85 000 en enz kan machtig worden Kansrgker aolieder en bitlgker aaabieding is wol nooit bg eenig boekwerk gedaan B de loten bevinden er zich toch die onmiddellyk verhandelbaar zgn voor eene waarde van 100 200 300 en meer en de inteekenaren alleen moeten daarvan in bet bezit komen Mil Het moge misschien bevreemden dat wij tegen betaling van sleebts 6 eent per week eene zoo io het oog vallende kans geven en bg sluiting vin bet work zulke kostbare premies De rede daarvan ia eeuvoudig dat het ons slechts la doeu is het fraaie boek dat de waarde goed vertegenwoordigt te verkoopen en wg fiiet zooals de kantoren die daarvan uitsluitend werk maJEeut door oombinatio dor loten eene winst trachten te behalen Deze loten als pramiën ie geven heeft slechts ten oaX de exploitatie van een mooi werk te bovorderen Uitgebreid prospectus met duidelgke omschrijving in eiken Sinken Boekhandel terkrggbaar eif b j de uitgevers Gebr Ë M COUËN te Nijmegen en te Arnhem Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao ibrlëAf Doelmatige door dft nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Tetbfltérd flibrfëiQe en uitslnitend gebruik van Qjne en fijnate grOTidstoffen garandoeret den verbruiker tan Stollwerck s Chocolade en Cacao een ftanberelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordeüde aan den inhoud isa tfsg Etiketten De Firma beliaalde 27 Brevets als Hoflereraacler 44 Eere Dlploma s gouden enz Kedallles een bewijs ran uitmuntend fabrikaat Heeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Noua voiu déoernona nne Hedallle d r première elaaae sn oonaldémtloa ü Votre excellente flabiloation de Chocolat bonbons vaiiöe etc etc StOllwarpk C bbrUtaat is Terkrijgbaar bij E H Cunfiaeurs Sanketbakkers at eni Generaaivertegenwoordiger roor Nederland jDlins HattenUodt Amsterdam Kalrerstraat 103 SMk hm lEDICnAlB LETERmAI J TEN OOESSCHATE t Zw eoe C B i t emrdeeId tn de Oeaeeak Oosraai w hat Jharmas WaakUai Irma DE LAAT VAN SON Markt Gouda Waarom word ik van mijn zenuwlijdea niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hat is niet telden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt wonleot dis in dk banden ran een bekwaam geneesheer eea goed surcea hebben Was niet Priesnitt de geleerdjs vastiger eer walerkuur methode wiena woonplaats een bedevaartsoord roor do ladende menachheid geworden ia den eenvouitige boor He ft niet eën Zweedsch majoor Tbure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het laöcet der chirurgen reeds minder uoodukel k heeft gemaakt en thans gemeengoed ran alle geneeshoejren begint te worden P Ook op het gebied ter beperking ran scMuwziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste en natuurl kste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheet te rardriogen Ër zijn vele menachun die nooh ziek noch gezond zijn en toch klagen dat i ü iob ii lichaam m ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen an zelfs door een vUeg getergd wordeln en £ 00 zich selvcn en anderen tot last Eg zouder het te willen Vele worden geplaagdof door vraeseüka oogst ot door droefgeestigheid kuuneu r iet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan ïyn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorsuiMB en toevallen Eindelyk lydan de ergateu onder hen aat vörlamming itusdans en vallende ziekte Al deze ongetukkigen die men p eiken leeftijd onder elk geslacht onSelken stand vindt z in zeoawziek en min of meer de slaohtoffera der leefwyzü van onzen t d Wie tot eene dezer oategoriën van ligders behoort en iogelioht wensoht te werden over de wet king eenet nieuwe methode adresaeere zich aan Amsterdam M CiEBA Co HeUigeweg 48 Rotterdam F E an SANTEWf KOtfF Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBRV PORTOSf Oudegracht by de Qaardbrug F ï door wian een onderrichtend geschriftje over ZenuWziekten en Beroerte Voorkoming en Genailaggrtais en franco verkrijgbaar geateld wordt Oouda Snelpendrak van A Bjuhkham k Zoow DE BESLISSING Het kan wel niet Tervonderen dat wij dadelijk den indruk hier wedergeven die de verraBsende gebeurtenissen in de Kamer op ons gemaakt hebben Wij behoeven niet te zeggen dat die afloop TOor ons eene groote teleurstelling geweest is Wij hadden er altijd voor gevreesd omdat de weinig meegaande houding welke de heer Tak van den beginne aannam tegenover zijne partijgenooten die in gemoede zijne voorstellen niet rijmen konden met de grondwet en het staatsbelang een groot gevaar bleef Het partijverband heeft zijn grenzen die zelfstandige menschen niet kunnen overschrijden Maar juist in de laatste dagen was er eenige hoop by ons opgekomen dat alles ten slotte nog terecht zou komen De zoogenaamd oonservatief liberalen hadden haar eischen zoo laag mogelijk gesteld en uit hun voorstel alles verwijderd wat de heer Tak als niet in overeenstemming met het beginsel der wet afkeurde en de minister scheen op het laatst geen onoverkomelijke bezwaren te hebben Wel kon hij de aanneming van het amendement De Meijier niet aanraden maar vierkant er zich tegen verzetten deed hij niet Kom aan dachten wij dat geeft den burger moed Zelfs de lieer Tak wordt vatbaar voor gemeen overleg en toont zich beter staatsman dan zijne houding tot dusver en zijne reputatie deden vermoeden Doch wij kenden do onnaspeurlijke wegen des ministers niet Men zegt dat het advies van andere ministers vooral Pierson hem in de laatste dagen de handen bond doch ten slotte schijnt hij toch zijn eigen hoofd te hebben gevolgd In de verslagen der zitting lezen wij dat beide bravo s volgden op de mededeeling der Regeeringsbank Wij willen het gelooven de geavaneeerden die den heer Tak tot volhouden bijna gesommeerd hebben en de verklaarde tegenstanders van elke ruime uitbreiding hadden at reden toe Maar de meerderheid dit getoond heeft zeer belangrijke uitbreiding van kiesbevoegdheid metterdaad te wenschen zij zullen het met ons bejammerd hebben dat door verkeerde leiding van den minis PEIUSES VEEA 83 Helmuth waa er nooit goed over tevreden geweest det hij indertijd den moordenaar die Vera e moeder vergiftigd moest bebbea niet had kunnen achter halen Nog altijd daoht bij na orer de raadael ohtige wyse waarop de misdadiger aauz De handen ontkomen was en na jaren was hij nog nijdig op deo dommen hoedenmaker uit Altona die intuasoben als baas en burger zgner vaderstad een eerzaam ftunilievader was geworden De overleden notaris had zijne buiaboudster madame Borner leer ryk in zyn testament bedacht Eoodat Eij voor alle stoffelijke zorgen gevrijwaard was Alhoewel sy sioh nu geheel onafhankelyk had kunnen maken nam z toch den voorslag van juffrouw Gotthardt om bij baar te komen en een soort juf ouw van geselschap te fforden dankbaar aan vooral ook omdat de bankier de villa op den Uilenhorst Is zomerverblijf voor zijne dochter bad gekozen en de goede Bomer zoodoende de oude baar zoo dierbare plek weer mocht bewonen Het wat een faeeten middag in deo zomer Be gord nen der witte vtUa hingen allen neer want de bewoonatera bevonden zioh op de badplaats Ja ouw MÖller die zioh zeer prettig in haar frisoh vriendelp huisje bevond kon het maar niet bigtvpw hoe een menioh die een FUle boobIi ter weder een gewichtige hefvorming is mislukt en dat verwarring en stilstand opnieuw onze staatszaken zvuBen schaden Het lijdt bij ons geen tw el of de heer Tak heeft deze debldde op Jijn geweten Over tegemoetkoming van de iijde zijner oude vrienden heeft hi üiet te klagengehad maar hij heeft steeds moedwillig de toegestoken hand afgewezen Voortgestuwd door zijn getrouwen bleef hij halsstarrig op zijn stuk staan waar hij met het oog op de samenstelling der Kamerzeemansschap had moeten gebruiken C ed beau mats ce n est pas de la politique zeggen wij den heer Van Houten na Wie in de staatkunde wat tot stand brengen wil moet zich voorloopig kunnen nederleggen bij het bereikbare al moet de strijd later voortgezet worden Finale oplossingen zijn in de staatkunde illusie Onplooibare karakters behooren in de stndiekamer te huis Hij en zijne vrienden hebben zich blijkbaar vergist in de antirevolutionairen Zij waren doof voor de achterhoede hunner eigen partij omdat zij meenden die te kunnen missen nu de Standaard met ben ééne lijn trok Op het laatste oogenblik bleek dat ook die partij niet de onvervalschte Takformule wilde aanvaarden Deze misrekening moest tot eene catastrophe leiden welke had kunnen vermeden worden als van den beginne meer gelet was op het bijeenhouden der liberale partij en minder op het aanwerven van hu ptroepen bij de tegenpartij Wat nu Twee wegen staan open Tak gaat hctn of de Kamer wordt ontbonden Naar onze meening bestaat er voor het laatste geen aanleiding De Kamer heeft niet geweigerd eene ruime kieshervorming toe te staan integendeel de groote meerderheid heeft blijk gegeven dat zij bijna tot de uiterste grens der grondwet wil gaan Had de Eegeering zich bij het amendementDe Meijier nedergelegd dan ware het aantal kiezers zeker verdubbeld de werklieden die bij hun ééae kamer nog een ander hokje hebben zijn overal de regel n en déplaise de opgeschroefde bezwaren der heeren Heldt en Veegens Men kan dus geen ontbinding motiveeren door diepgaand verschil over een aangelegen punt van regeeringsbeleid Het be zij ïolhardond zeide op den Uilönhorat en goid by boopen en bergen bezat wegreizen en tusaohen viasobers wonen kon I En dat juiat in don mooiaten tijd van t jaar mijn beste juffrouw Htnning sprak zij tot bare oude vriendin de boedenmakersega uit Altona wal dunkt u daarvan Ja lieve vriendin meende juffrouw Hanuing die op de vernnde van de uit ie Gouden Druif gegroeide villa met hare vriendin de koffie gebruikte l de voorname lieden maken alles mede omdat bet de mode is al is de vischluoht op Helgoland of Norderney ook om weg te loopen t Ie werkelijk komiek want voor de gezondJ eid gaan do meosten toch niet naar de zee hoewel m n Heinriob ffWa onze Vera toch I viol juffrouw MoUer driftig in MoUer wild het volstrekt niet hebben Hg wilde ook niet toegeven dat Ver er bleek uitzag en versterking noodig bad en bromde zoo wat in zijn baard vau geld verkwisting Nd dat beviel onzen dokter niets en hy apeelde geducht op ziJQ poot Ge moet weten dat we oen vasten huisdokter hebben die ons geregeld komt bezoeken ziek of gezond dat behoort ook al tot de mode waarover mijn Heinriob altijd praatjes maakt daar b meent dat de dokter ons spoedig vanzelf ziek zai maken De matmea van bet soort ala de mijne en de uwe begrepen daar nu eenmaal niets van i Waarvoor woont men dan zoo deftig als men zicb niet een beetje voornaam gevfiblen kan P Zie maar dnnk toch eena uit de koffie lHooct geheel onvermengd ik houd siet van die meager éen soort en dan goede en ook geen bgroegiog van oioliorei of enderea knutmi ik drink geen ioo treft grensgeschillen verschil van raeening van iets meer of minder waarvoor in normale omstandigheden geen beroep gedaan wordt op de kiezers Het gaat toch niet aan de kiezers uitspraak te laten doen over de quaestie kiesrecht verbonden aan één kamer of aan een kamer plus een keukeu achterhuis Dat toch zou het eenige shibboleth kunnen zijn De belachelijkheid daarvan springt zoo in het oog dat wij weigeren te gelooven dat het daartoe komen zal Veel meer ligt voor de hand de optrediiig van een kabinet geheel nieuw of het tegenwoordige gereconstrueerd dat zich tot taak stelt zoo spoedig mogelijk de kieshervorming af te doen Met de voorhanden bouwstoffen kan een ontwerp spoedig gereed en voor Januari aangenomen zjjn De Kamer zit dan haar tijd uit en de nieuwe wordt volgens uitgebreider plan gekozen Men weet thans proefondervindelijk wat jpnen aan de Kamer en de grondwet heeft Een minister zonder Taks dogmatisme kan betrekkelijk spoedig den afgebroken arbeid hervatten en met eenigep tact zal hij daarin zeker slagen omdat ieder hartgrondig verlangt dat dit on Rrwerp eindelijk van de baan rake Deze laatste oplossing lijkt ons de natuurlijkste en het meest in s lands belang BINNENLAND ÜOÜÜA 10 Maart 1894 Aan het toelatings examea voor de RjjksüormB eea albier hebbRn deelgenomen 26 kandiil n 9 mann en 17 vrouw Toe laten l A 6 manu en 16 vrouw M Ae klasse Mej D C Vorster Toi W 2e klasse M Boogeardt Mej F C V d Borne C W Schriek en A C VerzBl Tut de Ie klasse W J de Jong K W F Spruijt J J Cornelissen C Houdijk C A H Taminian en de jonijpjuffr J G de Mtfl M J Dirkzwager S W Rond A W O oenendaal H Vetter G Th Voordoow A Schulmg G Blommendaai J U Vetter A M Grebe C Grendel en J M v d Hoeven Vrijdagavond vergaderden bjj den heer Van den Bergh te Stolwijkersluis de volgende heeren Johan M vsn Hoek voorzitter der B W V genaamde gezoadbeiitskoffit en daarmee moet ik by mya Hem ook met komen I Ja g kunt het krijgen lieve vriendin zuchtte de andere Gy hebt uwe aohaapjea op t droge wij moeten er wel een stukje oichoiei bgvoegen de rg is te groot Nu bet doet ook niets trooatte juffrouw Moller wij blijven tooh do oude vnendmnen drink maar fiks toa ik maak meer van die soort I Wat ik zeggen wilde juisl onze Vera is toch een ware engel niet waarP Ja dat ia zy nikte juffrouw Honniog zy was reeds als kind pea engel moor nu men weet er zoo geen woorden voor zal er ook spoedig eenen vinden heP ffEénen f Twaalf aan iederen vinger I Maar gij weet wie de keus heeft beeft de krfelling 1 Nu wg maken ons daar nog niet druk mee zij is nog te jong we willen baar ook volstrekt niet dwingen Homricb heeft groote verwachtingen van den jongen Keimano ff De zoon van deo rgken scheepamakelaar Dezelfde I t la een hurisoh jongmenach dat moet men zeggen vlug en flink eenige zoon erft alles eo ia reeds compagnon ran den ouden É goedo party werkelyk een goede partij en Karel Reimann op onze Vers rein mal juffrouw 1 Maar al oller het ook duizendmaal wenschen en er Diüva iHgen hebben zy mag bem toch niet I Vera mag bem niet 5 Neeo ik heb haat gevraagd wat helpt al dat lange er omheen draaien P voor 2 jolfroaw Qotthudt aau Uelgolud trok na dli Thor Aug van Oorschot vooraitler der W V de Antiloop D IJsselstjjn GzD secretaris der W V de Antiloop De heemi L H Teenders en Frans Netscher hadden scbniteljjk kennis gegeven van hun afwezigheid Besloten werd een voorloopig comité te vormen ter eventueele vestiging van een wielerbaan hier ter stede Nadere bijzonderheden zullen eerst lat r bekend gemaakt worden Door dr Levedag is een geval van pokken bnstateerd by Judith van Straten die een paar dagen in het Gasthuis werd verpleegd zg werd naar de barak overgebracht Uit Waddingsveen achrijft men ona Vrijdagmorgen had de plechtigo tersardebesfelling plaata van den heer J van der Breggen Az in leven Landbouwer te Waddingsreen Lid van de eerste kamer der St Gen Dykgraaf van Bynland Gemeenteraadslid Tan Leiden Bidder van de Nederlandscben leeuw Ons stil en eenvoudig kerkhof mocht bet stofieiyk overschot onUangen van den man wiens naam zoowel buiten als binnen Wad diogsveen met eere genoemd wordt Hoewel booge betrekkingen bem noodzaakten de laatste jaren van woonplaats te veranderen bleef by toch voor ons dorp WaddingBveender en zjjn wy er trotscb op aan zgne sascha eene laatste ruetplaatn te mogen bieden Waddingsveender van geboorte heeft by tieutallen van jaren met ons geleefd met raad en daad de belangen der gemeente voorgi staan voor honderden alhier een vader en weldoener geweest Voor z oe geboorteplaats en voor vïlen persoonlijk is het heengaan van den heer Van der Brengen een vertiee onbestelbaar groot Want al woonde bg direct niet meer in ons midden zgne nitgestrekte bezittingen zyne grootsche laudbouwooderDeming byna eenig in Nederland lagen toch te Waddingsveen zijne gedurige tegenwoordigheid alhier deden hem Waddingsveender bleven Vrijdagmorgen te tien ure kwam zijo stoffplijk overpchot alhier aan te elf ure bad de begrafenis plaats De met prachtige kratiRen bedekte I kki8t getuigde van eene warme vriendschap eenerzijds De Ijjkwftgen omringd door de arbeiders en gevolgd door tal van vrienden en vereerders aldu3 bewoog de stoet zich naar de laatste ro itplaats Bü de geopende groeve spraken de heeren De Cocq en Bultman In de schoonste bewoordingen brachten 2g hunne hulde aan den overledene en eindigden met bet uitspreken van een laatst doch hartel k Vaarwel Vaarwel I buiden zyn als zusters een zeer deftige vnendinl Juffrouw Henoing knikte eerbiedig de bankier Gottbardt was schstryk en een hoogst aanzienliyic man fWe zgn als familie onder elkander voer juffrouw MoUer voort de goede Natalie is by ona als thuis nu wat ik eigenlyk zeggen wilde juiat madame Borner is nstuuriijk ook mee naar Helgoland Anders gaat dat niet zei da bankier tegen my zy moet een wakend oog houden over de kinderen waarachtig dat zei hy 1 Maar juffrouw Gottbardt is tooh geen kind meert Neen mijn beste menscb ge praat echter komiek geen kind meer maaf toch een jong zjj het ook geen piepjong meisje en zoo fijn en voornaam opgevoed I Alleen te reizen staat niet deftig Ik had wel kunnen meegaan maar de dokter heeft het my wegens myne volbloedigheid verboden Juffrouw Henning begreep er weinig van maar hield zich alsof zy er nu alles van wist Zij benijdde madame Borner omdat zy door de flinke erfenis van deo gleden notaris onafhankelgk was geworden Ëen handwerksman is nooit onafbankelyk de bodem is hot en wankelend de toekomst onzeker nevelachtig bem ontbreekt de vaste basis van een bepaald inkomen Zij wist het hunne zaak die vroeger zeer solide waa geweest was thans ondermynd geworden het kapitaal had zicb ook van die zaak meester gemaakt en den baai gedegradeerd tot knecht De coocarroutie had deo vlgttgen man er onder gebracht zoodat hy thans voor de groothandeUars moest arbeiden op zyne jaren 1