Goudsche Courant, maandag 12 maart 1894

van den deurwaarder D 9 van der Poll publiek verkocht worden Met onderling goedvinden der crediteuren is het allemoodiakelgkate huisraad afgestaan aan de echtgenoote van Kransso die in hoogst benarde omstandigheden verkeert Naar wij verder vernemen is slechts eene recht van den kiezer om zich by een der lysteu aansluitende tevens aan te duiden aan welke der candicaten hy de voorkenr geeft Art 179 Ingeval het aantal te kiezen leden twee of meer bedraagt worden do volgende regelen in acht genomen § 1 De briefes van aansluiting aan een der lysten met of zonder aanteekeuing van voorkeur worden toegerekend aan die Igst voor zoovele stemmen als er leden zyn te kiezen De stemmen van voorkeur worden toegerekend aan een of meer aldus aangewezen candidaten Als briefjes enkel de namen bevatten van een of meer candidaten van een of meer verschillende iy ten dan tellen zy mede voor een of meer stemmen ten gnuste van 3e Iflst waaraan de namen zyn ontleend en tevens als stemmen van voorkeur op den aangewezen candidaat Naar deze regeling wordt dan het geheel aantal stemmen berekend op elke lyst en op elk der by voorkenr aangewezen candidaten uitgebracht § 2 By de verdeoling der zetels komen alleen iu aanmerking de lusten waarop zyn uitgebracht r voop districten waar 2 leden zjn te kiezen 2 5 de stemmen voor 3 leden 1 3 voor 4 tot 6 leden 1 4 voor 7 tot 12 ieden 1 5 en boven 12 leden 1 6 Wanneer echter hel vereischt getal door geen de lijsten is bereikt of als de Hjsteu die hot cyfer wel hebben bereikt te zameu niet boven de helft van het geheel aantal uitgebrachte stemmen hebben letkregen komen voor de verdeeling in aanmerking de Ij ten met de hoogste cyfers te zameu meer dan def helft der uitgebrachte temmen bedragend Pe verdeeling onder de Igsten geschiedt al as dat aan elk daarvan zoovele zetels wOrdei toegekend als haar verkregen cyier van getal stemmen waaraan een tel toegekend wordt Te dien einde worden de verkregen totaaleyferS door 1 2 3 4 5 enz gedeeld eu de zetels toegewezen naar gelang van de verkregen quotiënten Het booghe q aotiënt geefi den eersten zetel het dan volgeode deu tweeden en aldus tot al de zetels zyn bezet § 3 De zetels aau een lyst toegewezen komen aan de candidaten in de volgorde waarin hun namen op de lysten aangeboden waren tenzij het getal stemmen met aanduiding van voorkeur op een of meer hunner uitgebracht booger is dan dat der stemmen zonder aanteekening van voorkeur te hunnen behoeve Inhet laatste geval zjjn het eerst gekozen de aldus aangeduide candidaten naar de volgorde van het getal stemmen van voorkeur door hen verkregen By geiykhoid van aantal biyft de volgorde der lyet gehandhaafd VIEÜWEüI 1TAALDPARAPLUIE5 A van OS Aa E 73 73 Beurs van Amslerdam pers en een gedeelte van het de valsche bankbiljetten vervi door de justitie in beslag gem het onderzoek te dienen waarmede pgd werden om voor Hbl O MAAET NanBEtANn Cerl Ned W S 27 dito dito dito 8 dito dito dito S g HoNOiE Obl Goudl 1881 88 4 Italib liiBoliruviiig 1862 81 5 UosTEKE OU ia papier 1368 6 dito in zilver 1866 PoETOOii Oblig njet tioket 8 dito dito 3 ttusLANn Obl Oost 2e Serie 5 dito GeooDS 1880 4 ditobijltotbs lSSg 4 dito bij Hope 1839 90 4 dito in goud ieoB 1883 6 dito dito dito 1984 6 9pANja Perpet sobiild 1881 4 Tdbkbij Gepr Coiiv leen 1890 4 Geo Iceiiiiig serie D Geo ieonin serie C ZviD ApE Rap Etc v obl 1892 6 Mixioo OU Buit Sob 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 AMsTsanAM Obligaties 1861 3 RoTTEEDAll Slod leen 1886 3 Neu N Afr Hacdelsv aand Arendsb Tsb Mij Oertiaoaten DouMaatsohappg dito Arob Hypothoekb paadbr 4 Oult Mij der Vorsteal aand s Gr Hypothoakb paudbr 4 Nederlandsoh baak aand Nod Haodelmaataob dito N W Pao Hyp b pandbr Bott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 ÜOBTENE Oost Hong bank Band RusL Hypotlieokbauk pandb 4 § Aheeika Equit hypoth pandb 6 Maxw L G Pr Lien cert 6 Nan Holl IJ Spoarw Mij aand Mij tot Expl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IlALlB 8poorwl 1887 89 A Bobl 3 Zuid Ital Spwnm A H obl 3 Polen Warsohau Weenon aand 4RüsL Gr Ruaa Spw Mij aand Bnltisohe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Kurak Oh Azow Sp kap aand 6 LoBowo Sowaat 8p My oblis 5 Orel Vitebsk dito oblig 6 16uidWe8t dito aand 5 dito dito oblig 4 AHEElKA Cunt Pao Sp Mg obl 6 Ohio h North W pr O v aand dito dito Win St Pstor obl 7 Denver Rio Gr Spin oert Illinois Central obl in goud 4 Louiav Na8hvilleCert v aand Mexico N Spw Mg lebyp o 6 Miss Ksnaas r 4 pot pref aand N ïork Ontario West aand dito Ponus Ohio oblig 6 Oregon Catif Le kyp iu goUd 6 St Paul Minn b Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col le hyp O 5 CanJlUa Can Sonth Oert v aand Ves O Rallw Nav leh d e O Amsterd OninibUB Mg aand Rotterd Tramweg Maats aand Nsn Stad Amaterdam aand 8 Stad Kollordsm aand 3 Beloie Stad Antwerpenl887 21 Stad Bruaaul 1886 2Va KoNG Theiaa BeguUr Geaollaoh 4 OoBTENR Staatsleeninj 1860 5 K K Ooat B Or 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 88 Ned Ver llez Hyp Spohl eert 6 lOÏ alotkoers 88 i 103 JiV 21V 661 lOSVa 24 Vor ltrs 88 101 103 96 71 78 79V8 21V 6 Vl SB s 96 96 108V 601 841 841 25 106 80 Een Duitsch blttd vestigt erj tal voorbeelden e aandacht juiste kennis van het gebi voortspruitende gevolgen vai ja zelfs den doorslag gevend beschuldigde kan zgn Een ren nacht toen hg zich aangevallen gedurrende de den aanrander in den linkerl Igkertijd zjjn dapper hondje kuit beet De aangevallene de hulp van zgn moedig dier aangifte van de zaak tö da twee dagen later word eenjilerdachte kerel gearresteerd Daar een kleinfj fonde aan de hand d n rechter geen overwcj scheen i werden de beenen fnderzotht en in t eene duii drie t i jden ontdekt die klaarl beet van een dier verooraaakl cHuldigai beweerde nu wel werfhond was aan i erden het dtti elgkA een grooten hoAdw hondje lit gedaan mlijk eener Ie Nefl edowo Crefniehx op dat za in dl d had iq de on4 og 4rie andeb j l kljin gipk genomWi wcniden die een lM ii lan lau Oi linker chli te ierbergei oor een aan hoe vaak de n de daaruit oot gewicht rechter en werd in zeke iwaarts begaf leling beet hg I terwgl tege roover in de zicb dank zg redden dfed litie en reeds V bewgsgrond den arrestant e sjDorenvan ililkjdoor de irenil De be hg Idoor eeurf I maar de P dath In ifas en dai i 1001 loiVi 104V 686 617 101 88 109 215 161 96 1021 102 186 9 60 ai s 1021 101V 170 1291 1048 8 S l 48 184r 142 84Vl 17s 104 184 104 11 7a s 94V 103 138 138 IDVl 991 46V 87 8S l f 103 iiov 103 49 49 13 190 108 108 101 102 114 l Vs rai krjjk rd werd laak nog had zij I ij gebit I lit paste moordl d ethter t Twee der 96 32V 102 171 n I t mo rrddadjg ej Upaai Bchneineu M eeqfeyjiren geleden ae dienstópisjea ttó Mde werden aan hnn tötjden herkeüüi mn Wan jie toen by in eed hnis inbrak iiji eea app beet maar dien liet liggeiï werd door dea bjjzonderen vorm van den b t verra den Men zal zicb bet geval herinneren van dea deuriiraarder Cooffé die te Parijs werd vermoord en wiens lp in een kofier naar Lyon werd gezonden OfsolioQn dit Igk reeds in vergevordende staat van ontbinding verkeerde herkende de dochter haar ongelokkigen vader aan zyn eigenaardig gevormde tanden Na den doQd van den Engelsohman Powell een schatrgk oatdekkiogs reiziger die in Afrika door de wilden werd vermoord en opgegeten deden zyn erfgenamen alle mogelyke moeite om overtuigende bewezen voor zijn dood te vinden teneinde in het betit der erfenis te komen Een zyner broeders vond eerst een vrouwenhoed die aan zyn schoonzuster had toebehoord later een schedel met een met goud gevulden tand en een knnst tand Hy wist dien schedel in zyn bezit te krygen en bracht dien naar Europa Toen een tandmeester verklaarde dat hy met zekerheid de betde tanden als door hem gevuld en vervaardigd herkende werd de erfenis toegewezen Een rflk bankier te 8int Petersburg werd in zijn woning vermoord gevonden in hetzelfde vtrtrek vond men ouk een gebroken sigarenpypJB waarin zich nog eene fijne sigaar bevond die men juist omdat ze zoo fijn was voor die van den vermoorde bield Toen men by nader onderzoek aan het mondstuk een in t oog vallende ftfslyting bemerktte die niet door da tanden van den bankier kon zyn veroorzaakt liet de rechter van instructie de tanden onderzoeken van alle personen die by den vermoorde in dienst waren Op die manier werd de kok als de vermoedelyke dader in arrest genomen De man bekende ook werkelyk zyn schuld 46 4 yi l l 64 727 941 138 I=OSTEE IcrEIT Het hulpkautoor der posterflen te Ter Apel zal met ingang van 1 April e k worden vervangen door een postkantoor Gedragen kleedingstukken gebruikt lyf en beddegoed gebruikte watten ooft en groenten LJi thans weder ten invoer in Noorwegen toegelaten Het kantoor te Oorschot is mede voor den dienst der telegraphische postwissels opengesteld Verplaatst tot en met 3 Maart 1894 1 April de commies der telegraphic Ie klasse C A Spruyt van Amersfoort naar Nyuiegeu de commies der telegraphie 2e klasse W R J Hackfoort van Symesfen naar Leiden 99 46 17 108 60 60 s 115 Vissolierij Berlclit Ammerslol 9 Maart Van Zaterdag 3 Maart tot en met Vrijdag 9 Maart zyn alhier ter markt aangevoerd 135 winterzalmen prys per j kilo van 0 95 tot ƒ 1 05 ADVERTENTIEW De oodergeteekende betuigt zgn barteljjken dank aan Heeren REGENTEN en aan den VADER en de MOEDER van het BESTB DBLINGSHDIS te öourfa wegens de liefde rjke behandeling zjner Tante Mej de Wed va DAM P SCHEER Sim 9 Maart 94 REGENTEN van het BESTEDELINGENHDI8 voor Oude Liedeu te Oouda roepen bj deze op ëollicitaoten van middelbaren leeft d zonder Kinderen naar de betrekking van Vader en Ifioeder in bovengenoemd Gesticht Aan die betrekkingen zyn verbonden Een Salaria van ƒ 300 per jaar benevens genot van vrye Inwonmg Voeding Vuar Licht Bewasaching en Geneeskundige hulp Daartoe inchneerenden adreaeeeren zich met franco brieven onder overlegging hunner getuigschriftea voor of op 21 MAART 1894 aan het adres van den ondergeteekende GitA BkTHSTaAAT Q 256 te Gouda Namens Regenten F HERMAN Fzn Secretari $ Afloop van Openbare Verkoopmean van Onroerende Goederen VEILING 9 Maart Gehouden door Notaris J P Mahlstede t Bergambacht Huis en aanbebooren met bouwland aan donSchoonhovenschen Kerkweg nabu het dorp Bergambacht Koopsom 1835 k Hendrik de Groot qq te Lekkerkerk Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Wlnterdleost 1893 94 Aangevangen 1 October TlJd van Greenwich U OI 11 M 11 08 ll t lU 0 10 Burgerltlke Stand GEBOREN 8 Maart Adriana Johanna ouders D A van Waas en J Bron Johannes Thomas ouders J L Jaspers en J H Blom 9 Nicolaas Huibert onderst N Verkerk en J Anders 10 Johannes Lieve ouders P J van der Wolf on J A Belonje OVERLEDEN 8 Maart K Borst 44 j R Walthie 18 d ONDERTROUWD 9 Maart J Blok 38 j en L van Egk 34 j Uaastreoht GEBOREN Gerardus Anthonins ouders M Vergeer eu J Blom OVERLEDEN W van Vliet 28 j VlIst GEBOREN Aagtje ouders A Verwefl en W Hoogendoorn Teontje ouders G Boer en C Zuidbroek i U 7 07 7 1 7 84 7 81 T 8 Mi 4 H J 1 OOUDA DEN BAAO Gouda 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 18 11 18 91 1 01 1 87 8 66 4 45 6 87 6 8 7 18 8 86 9 87 10 46 11 11 11 80 8 SI7 8 i 9 U 7 0 7 11 7 80 7 16 7 81 8 4i f 9 4 6 1 7 41 8 8 lO Oi 8 09 1 0 10 07 10 14 9 04 9 1010 18 1 8 41 9 88 10 40 ll i 4 10 7 18 9 47 4 88 7 40 10 0i l i i M 11 1 sHaüeS 19 9 18 9 8410 07 11 87 18 4118 81 1 48 1 67 4 86 8 86 6 56 8 41 7 48 8 6 10 1811 16 11 401 OOt DAUTBÏCHT Gouda 8 86 6 40 7 68 8 09 8 81 10 19 10 86 18 48 8 83 8 Oudew 8 80 6 54 11 09 8 87 Woerden 6 67 7 01 8 11 8 40 11 16 8 44 Harmelen 8 04 7 08 8 46 11 88 8 61 Vtieekl 6 18 7 88 8 88 8 419 10 1 11 46 1 80 3 08 GOUD A A USTEBOAM 8 81 10 08 10 S 18 11 8 619 10 10 i 18 19 1 1 40 M 11 10 IM Ui i li Volgens de opgemaakte Kiezorsiüst bedraagt het aantal kiezers te Vlist voor de SuleaGeneraal de Provinciale Staten en den Gemeenteraad 55 De Berg Ambachtsche korenmolen thans nog beheerd door den eigenaar den heer G Spmitenburg zal eerstdaags overgaan aan den heer B Breedveldt eigenaar van den korenmolen te Loenen aan de Vecht Nauwelyks is het jongste geval van roodvonk te Berg Ambacht afgeloopen of weder ia nu een geval geconstateerd in meerdere gezinnen komen ook gevallen van mazelen TOOT Op Woensdag 14 Maart zal te Stolwjkersluis de kandidaatstelling plaats hebben voor de twee periodiek aftredende hoogheemraden van de Krimpenerwaard Aan de beurt van aftreding zgn de heeren N Zperlaan te Stolwjk en A Berkouwer te LekkerkorV Bene commissie uit Gedeputeerde Staten bestaande uit de leden graaf van Bylandt Bluseé en De la Basseconr Caan zal volgens bekenkmaking van den burgemeester zitting houding in het raadhuis te Krimpen a d IJsel op Woensdag 21 Maart a B des voormiddags te elf unr tot het c q aanhooren van de bezwaren van belanghebbenden tegen het plan der onteigening noodig voor het normaliseeren van de Maas boven Rotterdam 0 i de voorloopig opgemaakte kiezerslgsten te tjtolwyk komen voor zoowel voor den gemeenteraad als voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten 219 personen Aan het op 3 en 7 dezer te Schoonhoven gehouden toelatings examen bg de Itgksnor maallessen namen 9 candidaten 6 m en 3 vr voor de eerste en 1 vr voor de vierde klasse deel De uitslag was dat 2 vr en 1 m voor de 1ste klasse werden afgewezen Vanwege het Hoofdbestuur der Maatsch tot Nut van t Algemeen trad Dinsdag inSchoonhoven s departements vergadering als spreker op de heer Mr W Blout van Soeterwoude van s Gravenhage met het onderwerp ï het Opium In het eerste gedeelte zyner rede gaf spreker eene beschrgving vanwaar het opium komt t de wijze waarop het wordt bereid om daam op het énorme gebruik te komen dat daarvan in Indië wordt gemaakt Ter verduidelijking liet spreker eene pgp zien waaruit het opium wordt gerookt of liever geschoven en toekende in schrille kleuren de gevolgen lichamelgk en geestelgk die het hartstochtelijk gebruik van dat zoogenaamd genotmiddel den inlanders berokkent Het veelvuldig gebruik schreef spreker hoofdzaketgk toe aan het verderfelijke pachtatelsel De pachter tracht zooveel mogelyk het gebruik van opium te bevorderen om groote winsten te behalen en geen middel wordt onbeproefd gelaten om hem die eenmaal aan bet opium verslaafd is geraakt aan dien hartstocht te ketenen Na eene korte pauze deed spreker op een groot doek door middel van kalklicht acbter eenvolgena een groot aantal beelden te voorscbgu komen tafereelen voorstellende uit de natuur en de zeden en gebruiken in onze overleesche gewesten Deze lichtbeelden maakten in de op dit oogenblik geheel donkere zaal een buitengewoon effect en werden door spreker op duideiyke wijze verklaard Prachtig waren de natuurtafereelen die het doek vertoonde maar afziohtelgk de typen der aan opium verslaafden wier voorkomen fgrgzen maar niettemin deernis wekte 7 St 7 82 7 S 7 46 TM SM 8 4S S 49 8 t 9 06 Souda 8 30 Uoordrecht Nisnwerkerk Oapelle Bottetdam 7 lotterdam OS Oapelle 10 13 Nisnwerkerk 8 1 SI Moordrooht S 8 Gouda S S SS 11 01 1 13 1 18 1 84 1 38 1 38 Üev U 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 B8 9 01 N dL d 8 0 Toorb 8 07 9 13 Gouda 6 40 Ansterdam Wp 7 9 AntudaH Oi i U In bet derde gedeelte zgoer rede gaf spreker de middelen aan die z i tot minder gebruik van bet opium konden leiden Ais zoodanig noemde hg de aanstelling van ambtenaren die hg het veel of weinig gebruik geen belang konden hebben Ëene proefneming iu een der districten hiermede genomen had een verrassend gevolg Eene vereenifiing deanti opiura bond De Gidsc een artikel over Multatali heeft geschreven dat billgkerwgs algemeen de aandacht heeft getrokken heeft nü in de uitgaaf der Brieven aanleiding gevonden om in De TgdspiegeU nog een onvriendelgk napraatje te honden dat een nieuw bewgs levert van de oude stelling van zgn familie enz De Zutph Ct c die van bet artikel een uittreksel had gegeven ontving van een lezer een protest tegen het stak dat eindigt met deze behartigenswaarflige opmerking Waarlgk men mocht met hen oog op het weinig lezensvaardiire dat tegenwoordig opooze boekenmarkt vBrscliijiH nel eens wat meer de aaandacht vestigen op de fchoone litteraire producten van Mnltatuli in plaats van voortdurend te wroeten in zgn zieleleven waarin wel is waar de weduwe jammer genoeg is voorgegai n f Een verrukkelijke vergissing I Ais de meeste bladen had ook het Dbl v Ned c den draak gestoket met den draak Jean Darlot Het had dit gedaan in den vorm van een ongeloksbericbtjec In de Amstelstraat te Amsterdam had Zaterdag een treurig ongeluk plaaU uit de vierde verdieping van een huis vie een jonge vrouw Daar men an ons bjizadigd vaderland nooit te omzichtig kan zgn ibö hethliegen van ironie had de vsftlaggovef aauMJet eind van het bericbiec g egd JBg oMlerzoek bleek de man Jean Darlot te heet tf en per ongeluk uit Franklgk geïmporteerd 4 zg de Raad vun Behear van het Nede andsoh ToonejU moet aan ize gebeurtenis nUtvrelpid wezej Bovendien stond het berjiht iu de rub Letteren m Kunst NietteN i h ft een provinciale if bladen et eenf epbt Onge oki richt in gelien er 4e laatste rlsgels afgéknj het in zgn mbriek allerlei tussi ander Jobktgdingen overgedrukt was krachtig werkzaam om voor geheel Indië dien maatregel die wegens de mindere opbrengst ado belasting bg de regeering nog weinig medewerking ondervindt te bevorderen Sen krachtig applaus leverde bet bewjjs hoezeer de aanwezigen van deze hoogst interessante en boeiende lezing hadden genoten Een zeldzaam voorkomend pand dat te huur of te koop staat ia zeker een kerk Dit geschiedt thans te Baarn De kerk der Doleerenden die thans door samensmelting met de Afgescheidenen overbodig is geworden staat te huur of te koop Een villa heeft te Baarn meer aftrek dan een kerk Op de jgn Antwerpen Roermond Qladbach is het goederenvervoer tegenwoordig zoo druk dat er zes extra treinen per da zgn bijgekomen Btaton Qsneraal Tw eoxKaiue Zitting van Vrgdag 9 Maart 1894 Zooals onze lezers reeds gisteren uit ons bladvernemeu konden is de stemming in de Kamer niet nitgevallen in den geest der Regeering tnheeft deze het ontwerp van de kieswet ingetrokken 1 i rooten iporen 1 liiefdo tt erd eei precies i verdacl vergeefs slaohtoffeii der ite een aantall de Oostpoort M Deliris gisterochtend het lgj opgehaald vanj de 69 jlrige vrouw die ifoor de duisterflis misleid te water gkraaku en vef dronk Ui prente vertrokken in den laatsten tgd tal van arbeiders naar Helenaveen om er tnit te graven Alleen uit de gemeente Vledder zyn meer dan 50 arbeiders vertrokken Ook uit Oostelijk Drente zullen vele turigravers die in de venen geen werk vinden derwaarts vertrekken Nadat eerst het amend Haffmans op al 1 was verworpen kwam dadelgk hét amende mentDe Mejjier als het verstatrekkende aande orde Eerst werd het subamendementSmeenge betreffende de schepen vau 20 tonals woning aangenomen Daarna de beslissende stemming watirbg 57 leden zich vóór en 41 tegen het amendement verklaarden Kr karen dus slechts 2 leden absent nl de heeren Clerx en Goekoop die beide ongesteld zgn Vóór stemden de liberalen v Ggn v Houten Geertsema Gugot Conrad Roëll Kielstra Hintzen de beide heeren Beaufort v Delden Hoogaards De Mejjier v d Kaag Mees Bool Virnly Plate en do Voorzitter samen 19 de antirevolutionairen S v d Ojie A V Dedeni v Alphen f Mackay G v Dedem De Geer E eemskerk v LBben 8e i liohman v Velzen Huber Brantsen v d Zijp V d Borch A Mackay van Bglandl ten getale van 15 van de katholieken d Attsenbonrg Bevers Everts de Bas v d BercS V d Scbrieck De Kam Walter v d KuÉ Michiëls Harte Lambrechts Smits vnuOgw Dobbelmao Reekera Vermedieo Kolkmiii Muteaers Travaglino v Vlijmen Borret i Berckel Schaepman 23 i Te Zoetermeer is eene R K ceotrale kiesvereeniging voor het district Zoetermeer opgericht Tot leden van het dagelyksch bestuur zijn gekozen de heeren A P Verhoef president te Zoetermeer A J Heestermans vice president te Moordrecht T P Bohui lesecretaris te Zegwaart O Groenewegen 2e secretaris te Nootdorp C Volbregt Ie penningmeester te Bleiswijk U Ham 2e penningmeester te Hillegersbei Van Haasteren gewoon besta nrslid te Year Hierbg mag niet uit het oog worden verloren dat enkele leden tegen het amendement stemden omdat het hun nog te ver ging Het zijn de heeren Haffmans en Bablbann kath Van Karnebeek en Rutgers lib Beelaerts antirev Voor het onveranderde regeeringsartikel waren dus niet meer dan 36 stemmen De door Hotterdamacho wielrjjdersvereenining Thor te houdtin wegwedstrijd van Rotterdam naar Utrecht en terug za plaats hebben op Zondag 15 Juli De A N W B heeft een verguld zilveren medaille vuor deze wedstr d beschikbaar gesteld Uit Harlingen wordt gemeld Gisteren ochtend had de begrafeni plaats vau bet slachtoffer van den moord Dinsdag avond gepleegd Op de kist lag een krans van levende witte bloemen Alleen de familie geleidde in volgkoetsen het lyk doch eene onafzienbare menigte bad zich langs de straten en op bet kerkhof geschaard Bg bet graf is niet gesproken Naar w vernemen zullen de machineriëa gereedschappen chemicaleu ameublementen alsmede eeue party papiersoorten afkomstig vau het zincographisch en photograph isch atelier van Krausse ten voordeele der diverse crediteuren op 15 dezer in het pakhuis De Tiiffpr Kromboomaloot no 63 t n overstaan Deze voorstanders zgn als volgt verdeeld 30 liberalen Smidt v Benningen Rink V d Feltz Hartogh Honwing Pyttersen Feiï Veegens De Kanter Smeeng Kerdgk Levy Tydeman Vrolik Zjjp Zgima Valette Borgesius Cremer Schepel Fjjnacker Hordijk Sanders Hennequin Beidt A Smit Land Lieftinck Roessmg en Van Kerkwgk 4 autt revolutionairen Donner Lucasse v d Velde en Serst 2 radicalen Gerritsen en Tgdens Ue daarop volgende mededeeliog van den min V bino zaken dat het ontwerp werd ingetrokken verraste iedereen Bravo s weerklonken van de verklaarde voorstanders der Regeering zoowel als van de hevige tegenstanders en onder algemeene opgewondenheid vperd de vergadering geschorst Later werd de Kamer heropend doch alleen om de mededeeling te hooren dat zjj tot nadere bgeenroeping naar huis kon gaan Men meldt uit s Gravenhage Onmiddellgk na de RegeeringsverkUriug in de Tweede Kamer gisteren door den minister Tak afgelegd zgn da ministers in rade vergaderd H 18 88 1 84 8 S2 1 08 1 18 n 1 19 18 88 11 88 1 8S 1 44 4 10 KOTTIRDA H 0 O 11 S A 9 48 9 81 10 17 11 80 li 10 87 10 84 10 41 10 47 18 08 IS De hepr Swart Abrahamsz die indertijd in 8 88 7 10 6 68 6 03 e io 8 17 8 88 4 60 4 67 6 04 8 11 6 80 10 86 11 08 11 09 11 18 ll S 7 47 8 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 9 08 7 80 1 46 1 86 8 08 8 09 S 16 4 46 4 88 6 08 6 09 6 16 8 80 7 48 8 07 8 18 10 08 10 11 3 10 DEN Haas ooDUA sHsge 6 48 7 807 489 88 9 4610 1411 3818 16 1 88 8 16 8 46 3 48 4 16 4 48 Toorb 6 64 N dL d6 59 Z Zegw8 08 Bl Kr 6 14 Zav H 6 19 4 67 6 11 6 18 6 88 6 81 8 36 10 33 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 09 10 41 Gouda 6 30 7 0 8 13 9 8 10 1610 8 18 03 18 4 8 80 8 46 3 16 4 18 4 48 80 U T K £ C H T G O U D A Utrecht 6 38 7 60 9 9 68 1 Harraelea 6 47 8 08 10 09 Woerden 6 63 8 10 10 16 üudewaler 7 07 8 19 10 84 Gouda 8 4 16 4 47 88 6 01 7 46 8 8810 08 8 87 7 60 10 9 6 04 44 6 17 8 06 10 88 V 6 19 6 0 8 18 10 34 3 0 4 48 6 89 6 81 6 3 8 88 9 10 10 8 1 84 18 03 18 60 8 10 8 8 4 43 6 88 7 48 18 19 3 84 4 06 4 86 18 86 4 18 18 48 4 84 7 20 8 32 9 34 10 87 18 06 12 66 1 28 3 60 4 87 6 20 7 08 8 80 i AliSTBBDA H O O U D A 4 47 88 7 4 10 08 t 4 8 9 87 11 10 t 9 IT ll ii Amsterdam 0 8 7 86 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 AKstardaaWp 60 8 10 9 8 11 11 11 4 8 i 4 Chmda 7J0 t l9 10 M 11 11 ll ii MO i iO 1 1 e Groningen zal van 2 10 Juni 1894 een Internationale Tentoonstelling tot Bevordering der Photographie gehouden worden uitgeschreven door de Amateur FbotographenVereeniging Dagnerrec welwillend gesteund door de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdeliogenverkeerc aldaar Het programma luidt Ie A fdeeliug Vakphotographen Internationaal Portretten Vergrootingen en Keproducties landschappen Stadsgezichten Interienrs Architecturen Genrebeelden enz Cjpuamen hg Kunstlicht electr lioht magnes licht enz 2o Afdeeling Amateur Photographen A Inten ationaal Ook open yoor Nederlanders seniorea en juniores Landschappen Stadsgezichten Interienrs Architecturen Genrebeelden euz Portretten vergrootingen en reproducties Diapositieven en lantaaroplaten moeten omraamd zyn Opnamen bjj Kunstlicht B Nationaal j Seniores t i Juniores o Nètionaal Dames Amatenr photogra keu 3e Afdeeling Reproducties verkregen naar photographische negatieven door mechanische drukmethoden 4e Afdeeling Apparaten en ütensiliëfi retar de Alle inlichtingen verschaft de Secretarjl heer G P Smith te Groningen Bol enlandscb Uvérzlcl In de avondzitting heeft DjijitscheB ksdag by de tweede lezing het wetsontwerp tot ophaffing der herkomstbewyzen voor gsanen f prmocten der matlindustrie aangenojmen I met verscheideie amendementen De i werilkingtreditg der wet is op 1 Mei 1894 be j ald f Peden iJ het Di tsch Bussisch h ndejpver4rag aan de orde In 1 dei Poolsohe fracte van den Rijksdag is 1 vers l van meenii i ontstaan over de stéll ng ten jjpWebte van hit Russisch handelsverdrag j in tei eflien Ten gevolge daarvan heeft Koszielsk l Jde leider fx fractie elke der regeering gunstig gezind is zjjn mandaat nedergelegd Het Oostenr Hnis van Afgevaardigden heeft bj eerste tweede en derde lezing het wetavoorstel om een voorloopige handelsovereenkomst met Rusland te luiten aangenomen I Het moet voor den nieuwen Engelschen premier lord Rosebery een aangename gewaarwording zjjn dat hij niet alloen biJ zijneigen partg maar ook daarbuiten en zoowel in Engeland als op bet vasteland gelnkgewensoht wordt onder de meest vleiende bewoordingen Sommigen gaan zoover van het te betreoren dat de heer Rosebery op dit oogenblik optreedt een zoo precaire erfenis moet aanvaarden aar hel jammer ou zjn wanneer een man van zfln talent niet lang zijn diensten aan zjjn land kan wpen Gladstone s zoon Herbert moet te Leeds zich aan een herkiezing onderwerpen en men is op dat punt niet heel gerost daar do liberale meerderheid in 1892 tot 353 gedaald is terwijl zj vroeger ruim 2500 bedroeg Even twyfelachtig heet Berwickshire waar een nieuwe verkiezing moet plaats hebben ten gevolge van het opnemen van Marjoribanks in het Hoogerhnis De liberale meerderheid viel daar in 1892 van 2500 op 848 De Parnellisten die onder Gladstone reeds twijfelachtige medestemmers waren hebben nn den dienst geheel opgezegd en wel op grond van hun overtuiging dat Gladstone s aftreden f siyk staat met bet opgeven van Homo Rule lisscbien dat zg niet geheel ongelijk hebben Er wordt verzekerd dat de meerderheid der Gladatoneanen nooit ernstig aan de verwezen lykiug van Home Rule heeft geloofd maar rich zoo maar hield omdat het politiek spel t zoo meebracht De Parnellisten tellen in het Lagerhuis slechts 9 stemmen niet genoeg dns om den doorslag te geven daarvoor londen zij minstens 20 man sterk moeten zju De andere Ieren ten getale van ruim 70 hebbon het Kabinet geheel in hun macht een minder aangename gewaarwording voor iemand als Rosebery Lord Rosebery en lord Kimberley waren ten Hove genoodigd Ook Keizerin Friedrich nam aan die tafel deel Rosebery staat bg de Koningin zeer in do gunst terwyi H M Gladstone zooals men weet altyd moeiiyk kon uitstaan Thans is de volledige tekst bekend van het Belgisch wetsontwerp op de uitoefening der kiesbevoegdheid Art 179 daarvan handelt over de evenredige vertegenwoordiging welke wordt ingevoerd voor districten die meer dan één afgevaardigde naar de Kamer zenden Dat artikel bevat de bepalingen welke wg iu boofdvaak reeds hebben medegedeeld Wegens de byzonderheden die er in voorkomen laten wfl een vertaling van het geheele artikel hitr volgen Vooral zg opgemerkt dat het stelsel berust op de inlevering van lijsten van candidaten vanwege elk der partyen die aan den rerkieiingaatrgd deelneemt en op het Beken d making BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Bergambacht maken by deze bekend dat ingevolge machtiging van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland Il E HUIS VBO loopende van den bovensten opweg tot de Franache kade voor het verkeer van Rjjtuigen en Vee lal GESTREMD zjn van WoensOag den 14 Haart a ê tot en met Zalevdag üen 17 Maart d a v sollende gedurende de afsluiting de Rgtuigen hun weg moeten nemen langs den Schoonhovenschen Kerkweg Bergambacht den 10 Maart 1894 üurgemeester en Wethouders voornoemd VAN SUCHTELEN v n HA ARE Do Wethouder D OSKAM OpenTjare Verkooping te GOUDA op VRIJDAG 18 MAART 1894 s morgens 9 uren aan het lokaal wjjk K No 252 aan de Peperstraat ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER van eenen IIVBOEDEL bestaande in staande en draagbare MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED KACHELS KLEBDEREN enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Voor de e Verkooping kunnen geene Goederen meer worden aangenomen OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notaris J P MAHLSTEDE te Borgambacht IS voornemens op VRIJDAG den 30 MAART 1894 des voormiddags ten 9 nre aan de Bonwmauswouing D 25 in Benederheul onder de gemeente STOLWWK in het openbaar te verkoopen 8 kalfdragende of gekalfd hebbende 2 PINKEN 1 zwart aftands MERRIEPAARD Tentwagen Tilburrie Arreslede Tuig en Bellentuig COMPLETE Bouwen JUelker jgereedaehappen 2 Planken Bruggen Palen Slieton Planken Schouw Koek en Bietenmolon Kaaspers Trapwaschmachine en eenige MEUBELEN en HUISRAAD OPRUIMING van een GROOTE PARTU KARPETTEN van f a per stuk Vitrages vaij 3 cent per el van 3 50 voor 1 75 i de FXSALM VIXVMBKOOP bij I S REISER K nj ideweg FIJI MK Sotemaker Co 10 cent per glas Zaterdag Zondag en Maandag Bij gebruik van 6 GLAZEK bet 6de GRATIS BLAUWSTRAAT U