Goudsche Courant, dinsdag 13 maart 1894

33ste Jaargang Dinsdag 13 Maart 1894 No 6300 fiouBSCHE mmmï Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAN AF Uaandag 13 Maart en de overige dagen der fVeek Gebrs DE RAADT ROVER ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letteA worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Jbivertentien tot 1 uur de midd Ilr 11 1 I De üitg ave dezer Courant gpesfchiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon ep Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Rijwielen Van I K Starley Coventrij uitsluitend verkrijgbaar bij A C Coster Goiixye 76 Gouda Leverancier van de Humber Whitworth Enfield James Bottom enz Machines van af 150 Jong ens Safeties van af ƒ 65 Tweedehands Machines met pneumatie van af 120 Reparaties spoedig sterk billijk Inrichting te Rottebdam onder leiding van een Engelsch werkman Prüscouranten op aanvrage verkrijgbaar A C COSTER Gouwe 76 Gouda Zenden gratis en franco het prachtig geïllustreerd lODE IUII met nederlandschen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor bet Zomerseizoen ted kieederen hoeden enz voor heeren damei n kinderen op gefrankeerde aanvraag aan II JULES JU UZOT è C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen Itoffen laken enz enz worden eveneens trmco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de TlJzen te bepalen Dit album bevat tevens de tnliabtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzijn Bettelttngen van 35 francs en hooger worden met eene verhoop ing van 5 0 0 frane arooht Mortj oan InkaniBnde noMen tn all ptaatten van Nederland aan huls bezorgd De klanten hebben geone formaliteiten Toor de inklaring of andersints te vervullen daar ons rétxpéaltletwls te Roztndaal Noord Bre onl daarmede belast is 345 Staatsloterij De Trekki ig begint MAANDAG 12 MAART ï 8 ZoUm en Gedeelten van Iioten zijn te bekomen ten Eiintore van de CoUéotrioe Wed A C COSIJ Eeniggte en goedkoopste ADBES roor GEBBEIOE GOEDEBEN 1 BOGEN 0 133 Bestellingen worden spoedig en net algeleverd 1£01 Jk FDIEE ODD £ m SCHIEDAMMER GENEVER Mer e i NiaHLTOAP Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz Sij§iii St ti5c J5eid oei liJÏ minj §ag en6o l ritsten dcrCittjci A la bew s ran echtheid is oaohet eo kurk steeda voorzien van den naam der Firma P HOPPE Verkrijgbaar in fiessohen a 2 1 en 65 cents Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop b J ran Bergen Haastrecht bjj J D den Hertog Oudewater bij F Jonker ldenburg Bodegraven by P Versloot en G Hijnekamp Stolwflk bij C G V d Berg Bergambacht bij 1 d Dool Hazertwosde bjj Wed W Htadiiks l De Notaris Mr I MOLE uii P L NAAR te a i ftn rt en zal ten l g mP verzoeke van zgn principaalop WOENSDAG 21 MAABT 1894 s morgens ten 11 ure bö J ZÜIDEBVLIET ophet dorp te STOLWIJK publiek verkoope n met Werkplaatsje een perceeltje GROND met SCHUUR alles gelegen te STOLWIJK aan het dorpsplein Te aanvaarden bü de betaling op 1 MEI Üi Nader onderricht geeft de Eigenaar J MOLENAAR te Stolmjk en genoemde Notaris OPENBARE VERHORING Waddinxveen op VrUdagdeii 16n Maart 1894 ten 11 ure s morgens by VIN NIEKEBK a h Dorp ViS elk groot ruim 3 Hectaren Poldu Dutomera 165 tot en met 171 gelegen in den Zuidplaspolder 2e Blok te WADDINXVEEN voor den tgd van ZES JABEJjf uitslnitend als Weiland Gewone Gonditiën Nadere informatiën geeft Notaris MOLENAAR te Waddinxveen TE HLtJIt EËNE met g4 BVNDBBS best WEI eiiHOOILA iDenz te Krimpen aan de Lek om te aanvaar den het Land dadelgk en de Woning l Mei 1894 Te bevragen by den eigenaar en bewoner Z BENSCHOP aldaar en by den Kotaris A J D MUOU te LtkitrkirL OPEMSE TESSOOFW te GOUDA De Notaris G C FORTUUN ÉL DROOGLEEVER zal ten verzoeke van den Heer Mr M M SCHIM VAN DEK LOEFF Curator in bet faillissement van at Neuts op DINSDAG 13 MAART 1894 des morgens te 9 nreu aan en in bet Huis Wyk E No 225 in de Kuiperstraat te Gouda in het openbaar om contant geld verknopen VERFWAREN LAKKEN VERNISSEN OLIEÉN BORSTELWERK DWEILEN KWASTEN SPONSEN ZEËMLBEB DAKPANNEN 3 BASOÜLEN met Gewichten Een Crossley Otto GASMOTOR van 3V paardenkracht een PONSMAOHINE MACHINERIËN KRUIWAGENS FORNUIS 8LUPSTEEN pakken SAGO enz En voorts INBOEDEL en HUISRA D Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien W WINKEL O i EUXXI N WiMNKIJJM Hl ll s l iii i t Agentuur hij de Firma Wed BOSMAl te Gouda Beleefd wordt ü verzocht een PrijsCourant met afbeeldingen te vragen die gratis franco wordt toegezonden indien U nn of latlr MKVBELKN moet koopen Of nog beter persoonlyk de Magazijnen van Amerikaansch Notenhouten Meubelen van E F EDEN Molsteeg en Raadhuisstraat over t Koninklyk paleis te Amslerdam te bezoeken U kunt verzekerd zyn tegen zeer lage prjjzen Iceurige modellen en solide meahelen te koopen E F EDEK Magazyn van Amerikaansche Artikelen AMSTEBDAM Ten oTerstian van Mr FÜHBI SNETHLAQB Notaris te WiJ rd n wordt op WOENSDAG 28 MAABT a s svm U uur in het Hdtel DB DUBBELE SLEUTEL aldaar pnbliek verkocht KËNE SOIWHAMOini met Wei en Hooiland onder jH Lang eruigfe weide en Hekeimórp gnmt 11 H A 61 A 09 c A breeder by biljetten omschreven Te aanvaarden by de betaling dar koonpen ningen op 1 Mei 1894 Inmiddels uit de liand te koop Meerdere inlichtingen geefi de voornoemde Notaris i Emm HOOF 3 Cents Sigaar g j LOUIS BISSCHOP § Firma J Welter Wijdstraat A No 42 UITZETTEN voor de LIJIERMAND KOUSEN HANDSCHOENEN van af de minste prijxen Wed M MOL Korte Tleudeweg D 3 is het goedkoopste adres T n Nieuwe parapluien ea reparatie Uitslaan Tan ROKKEN EN LUIERS HF DEN ONTVANGEN de Nieuwste Heeren DassexL en Fronts van af IS cent tot f 1 20 Alsmede DAMES en KINDER Boeselaars wit TRICOT 0 DERGOED enz Gez HERMAJ S Spieringstraat F No 18 PENSION met vrije ZIT m SLAAPZAMEE AAJfOEBODBS Aan betzelfde adres PENSION met een vry SLAAPKAMEBTJE Adres TURFMARKT 65 TAMUAHVÜEK I J II Nieuwendijk 241 Eerste huis v i Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TB C0N8ULTEEBEN Woensdags Donderdags en Vrijdags Markt 154 Gouda BIKRBOTTËIARM Korte Tiendewee D 93 De ondergeteekende beveelt zich hg voortduring beleefdelijk aan voor de LEVERING der Eerste Soort BIMRBH nit de Bronwery ok Gbkroonob Valkc Van VolleDbovea s Extra Stoot voor Bloedarmen Maaglnders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door B B Doctoren aanbevolen wordt door mü steeds belegen afgeleverd Vraagt i v p PRUSCOÜBANT E 7M WmTBAAEDEN Qonda Baelpendtak fan A BiDiKiu fe Zomi BINNENLAND GOUDA 12 Maart 1894 Den heer D Rugter heeft zj a ontslag verzocht als ontvanger der Nederlandache Herv Kerk alhier met iogaog vau 1 Mei 1894 De keakenmeester der Volksgaarkeuken verzoekt ons mede te deelen dat ia zyn lokaal geldwaardig papier is gevonden D ene die daarop aanspraak meent te hebbeni kan zich bij boven genoemden persoon TOr voegen In deze gemeente ia opnieuw een geval van pokken voorgekomen en el bjj het zoontje van d n heer Dercksen De N R C verneemt van betrouwbare zyde dat de veronderstelling onjuist is alsof de overige ministers vooraf met het plan van de introkking der kieswetsontwerpen zouden vgn in kennis gesteld Slechts eenige minaten voordat de vergadering der Kamer ptoats had Bchgnen z iilBarvan kennis tehebben bekomen Omtrent de machtiging van H M de Regentes tot intrekking der kiesrech tont werpen verneemt hat Hand dat die inderdaad reeds in den vorigen zomer zou zyn verleend voor t geval eeq amendement werd aangenomen in strgd met het advies dea Ministers Van die machtiging is Vrijdag dan gebruik gemaakt maar de minister Tak zou onnoodig hebben geacht zyne ambtgeuooten in du laatste dagen te verwittigen dat hg tegenover het am De Meyier zich St van zon bedienen Naar Wy verder vernemen bestaat dr alle uitzicht dat het ministerie in de eerste dagen deïer week zyn ontslag by H M de Konin ginRegentes zal indienen Men verzekert reeds dat het Kamerlid RÖell met de samenstelling van het nieuwe ministerie zal belast worden De Engelsche schilder Thaddeus is begonnen aan een levensgroot portret van Gladstone De groote oude Man beeft beloofd verscheiden keereu daarvoor te zullen zitten De politie te Dordrecht is er na een met groote kieachheid gevoerd en daardoor hoogst moeilijk onderzoek eindelyk in geslaagd een 17 jarig juffertje aldaar kind van fatsoenhjken huize op te sporen en tot bekentenis te brengen als zynde de schrijfster van hoogst onzedeiyke brieven welke varschitlende jonge meisjes aldaar in den laatsten tyd ontvingen en van het schryren waarvan eenige leerlingefi FEVILLETOK PEIESES VERA 8 Het was hard doah do monBohea bekommeren er liich tegeowbordig weinig meer om of hunne medofiieaacben te gronde gaan Meeitor Henning de Oolide flinke arbeider kon tegen het almachtige kapitaal niet coacurToeran h j kon tnot den besten wil a alle vlyt zoo goedkoop niet werken on moost dus nau den afgrond moest oudergaan in den strijd d tevens Zijn Eoon Heinricb bad da zaak wijzer aangepakt de Esak de zaak gelaten zich weinig om ho en en petteo bekommerd maar eene rijkti weduwe gezocht en tot vrouw genomen en mut haar geld een praohtjgen ooafectie winkel opgericht Hein Heuaiiig begnep zijn tyd en benutte hem tot zijn voordeel n oab alle kinderen dezer wereld Dat de rjjke juffrouw Moller ondanks dat alles harfr ondfl vriendschap met de familie Henning trouw aanhield en voortzette strekte haar hart tot eere yJa als Vera den jongen makelaar Beimann niet lijden mag sprak juffrouw Uenning balfbinn amonds rDan zal xij hem natuurlijk ook niet aemen I Heeft c Boms iemand aadsrs op het oog ifDan jwu ik het aliereeftit weten t Ik iprak tot haar b de afreis met juffrouw Gotthardt lUm zei ik do jonge Bsimann heeft u oprecht der hoogere burgerschool eu van de vervolgschool ten onrechte verdacht werden D C Na de idealistische ontboezemingen over de Verwachtingen van de VriiIandeipeditie de mannen die onlangs naar Middon Afrika vertrokken om daar een kolonie te stichten welke naar men hoopt de grondslag zal worden van een nieuwere betere maat achappy komen nu do practischtf beschouwingen en bedeukingen Stanley de beroemde reiziger heeft er een h A hoofd over Hij acht die bezetting van een ats in Oost Afrika door een onveraatwoodelyke vereeniging van blanken ontijdig en hy vreest allerlei moeielykh den vooral ook met de inboorlingen Ik voor my zeide hy geloof ni t dat een maatschaptj met zulke geringe hulpmiddelen ietstot stand zal kunnen brengen Het lot van de Darien kolonisten en de communistische maatachappyen in Amerika is een waarschnwing voor wat gebeuren zal met de Vrylandera üij haden retonrbiljetten moeten nemen want die zullen zy noodig hebben over eenige maanden De Vrijlanders denken gelyk men weet luchtiger over de bezwaren en zy zyn vol vertrouwen in het slagen der onderneming Het is echter jammer dat Stanley deervaren kenner van Afrika hen niet vooraf al was het ook ongevraagd gediend heeft van advies Te Arnhem heelt Donderdag eene koe welke verschrikt was door het flaiten van een locomotief eu het ryden van den trein over een viaduct een heele bunrt in rep en roer gebracht Het dier rende in dolle vaart de Steenstraat op de Driekoningstraat in en wierp op den weg een ezelkar met eén paar menschen omver Ër kwamen al meer en meer nieuwsgierigen en vooral kinderen op da beön Een politie agent liet het dier in zyn sabel loopen maar de kop scheen daar tegen beter bestand dan de sabel £ en jager vroeg om eeu geweer en raakte de koe bij het derde schot in het oog Zij stortte dood neer de jager met haar bloed bevlekkende en de straat rood kleurende Door H Bekama te Frederikaoord zyn een vijftigtal arbeiders byeeogebracht nit den omtrek van Frederiksoord en enkele uit de kolonie zelve die nu gaan werken in het Helenaveen in de Peel in Limburg zyn dezer dagen daarheen vertrokken De Arnh Gt c verneemt dat de Planten en Vogeltuin te Arnhem is verkocht zooda liuf do wederzijdse ha vaders zouilen het huwelijk gaarne zien de partij ia briUaot nu zog is bij de rechte F Toeu zag zij met haro trouwe oogen mij geheel veraohriki aan en riep uit rNeen mama ik denk nog niet aan dia zaken en Eeimann zou ik niet mogen lijdon al bezat hij alle schatten der wereld I Wilt gg me dan zoo gaarne missen Toen kwamen mij de tranen in de oogen en het huweUjksliedje was voor goed uitgezongen BtiiiQona echter weet te wachten on wftar denkt gij dat hij na naar toe ie P J Haar na Juist naar Helgoland I Ik zou Vera s oogen wel eoQs willen ziea als op eenmaal Karel daar atant I Zij znl bewogen worden en ffOoh wat I Oe kont mijn Vera nieti Ik heb juffrouw Gotthnrdt ook zoo hel een ander verteld zoo terloops woet go maar die was van meening dat ik het meiejo met zulke domme dingen van da ooren mMst blijven Goed zoo I dacht ik Het kind is onze trots on on e vreugde en eene dankbare dochter Wij danken God nog alle dagen dat Hg ons het kind heeft gezonden Zg bemint obb ala hare ware ouders Weet zy dan werkelgk niet dat zy een aangenomen kind ia i ffNu nog niet maar eenmaal zal zij het moeten weten hoe 7y echter tot ons ia gekomen dat zal zij nimmer ervaren Of baar vader nog leeft P Deze eenvoadige vraag bracht de voormalige waardin in groote opgewondenheid Zg voer van haren stoel op en staarde hare vriendin bleek en ontsteld aan loodat ook den oprees en baar kalmeeread de band met olt April de sociëteit ophoudt te bestaan Welke de bestemming van gebouw en park Kal worden ia nt g niet bekend Voor eenige jaren schonk de bnrgeraöester van Gaaaterland Jhr Mr J H F K van Swinderea aan een paar zyner fazanten do vryheid ten einde deze dieren in t wild te doen vormenigTuldigen Dit doel is bereikt overal zyn ze nu in de bosschen van genoemde gemeente verspreid Door hnnne groote schuwheid worden ze echter meer gehoord dan gezien de hanen verraden hunne aanwezigheid door bon gekraai Jammer dat de met eieren gevulde nesten in het voorjaar niet zelden op gevoelige wyze kennismaken met de bylen der eikschillers Ligt er des winters veel sneeuw dan worden op verschillende plekken maiskorrels gentrooid De copamissie voor het examen tot toelating aan het Instituut rodr de marine te Willemsoord is aamengestdM als volgt voorzitter de gepensioneerde vice admiraal Gericke leden de gepensioneerde kolonel t z Kraakman dr G A Oskam hoogleeraar titulair by bet Instituut J G R Vos gewezen leeraar aan het Instituut J A M van der Brugh oudinstituteur J P van der Haas hoofd der MoUschooi to sGravenhage J Coulee hoofd dei dloeonie school te Rotterdam J D van Wyk hoofd eener gemeenteschool te Leiden en E van verdingen id te Delft plaatsvervangende leden A van dor Harst hoofd eener school te Löiden en H Nieu erke hoofd der Oharitabie Sociëteitsachool Fles chen trek kers in boerenkostuum Dezer d en voegde zich by een wiukelier te Middelburg een taan van middelbaren leeftjjd gekleed in Goesche dracht die eene bestelling deed van eenige kilo s koffie en thee De waar werd afgewogen en den man het bedrag der rekening genoemd Toen verklaarde hy zooveel niet by zich te hebben en den volgenden dng te zullen komen afrekenen De winkelier meer voorzichtig dan vertrouwend zeide dan de waar ook maar zoo lang te zullen houden Ons boertje ziende dat de vlieger niet 0 ing legde zich daarby neder en zou de waar dan komen halen Tot nog toe wacht men hem echter te vergeefs Dezelfde eenvoudige landman moet dat kunstje reeds in meer winkels vertoond hebben M C Zaterdagnacht zyn te Domburg door onbekeode daders balddadigheden gepleegd By drukte Lieve vriendin I Zulk eene vraag te doen 1 Vera a vader Ach jn en de vergiftigde vrouw ftZwggl k wil die taal niet hoorenl Het arme kindl Ik heb het ongelukkige medaillon dat uw zoon indertijd vond niet weer willen zien dat boeld der vrouw daarin liera deugd overeenkomst kan men overal in de wereld vinden Wst dood is ia eenmaal dood en behoeft het arme kind niet verder te pijnigen zij was Goddank jong genoeg om de eeno moeder te vergeten en de andere te beminnen 1 Waar is de medaillon geblevenP vJuffrouw Oettbardt heeft het in bezit maar die verstandige en voorzinhtige dame zal wel zorgen dat Vera het niet onder do oogen krijgt Doch laten we nu van andore zaken praten ons gesprek heeft mij zenuwachtig gomuakt Drink eens uit als de koffie smaakt goed is ze De andere nikte bevestigend eu dronk met innig behagen baar zesde kopje ledig Het rotsen eiland Helgoland de wonderbare klip die zich eenzaam eenen driehoek gelyk mt do baren der Noordzee opheft wier aanvallen zij odrrerkbaar maar gestadig haren cijaa moot betalen tot z eindelyk verbrokkeld in de diepte zal wegzinken is door het bad seizoen tot eeo welbekend oord geworden Wie had zich in die wereld waar koniag Mammon regeert en die volgens Heine allreo het reoht de villa van mej S beeft men een hek uit den grond gerukt en den weg op gedraaid Met een paal waaraan een bordje met het opschrift Verboden overgang deed men betzelfde en daarmee gewapend vernielde men verschillende ruilen in de woning ran den bargemeester in de Voorstraat De bewoners waren afwezig maar het huis werd bewaakt door den ge meen te eld wachter on diens echtgenoote die van de daders nieU konden ontdekken M C Uit volkomen vertrouwbare bron veraaemt men dat de berichten omtrent dei moord door ds B te Harliogen gepleegd geheel ten onrechte een niot gunstig licht doen vallen op diens vrouw In tegenspraak met hetgeen men uit het bericht van De Standaarde moest afleiden hield mevroow B zeer veel van haren eohtoenoot en maakte hem dus in geeoen d ele net leven onaangenaam integendeel Kvenmin heeft 2y zooals verder uit de berechten was op te maken eene slechte of dubbelzinnige rol gespeeld in de verhouding tnsBchen B en het slachtoffer Zij wist van dun hartstocht van B voor het meisje niets hoegenaamd vermoedde dien zelfs ni t en was daarentegen selve met het meisje bevriend Geenszins heeft zij haar dftu oofai bü afspraak met B in hun huis gebracht Het meisje iiad voor mevrouw B te Leeuwarden waarheen zy geweeat was een boodschap gedaan eu was by hare terugkomst door mevr B afgehaald Dat B dit wist en vermoedde dat zyn slachtoffer zyna vrouw wel thuis zou brengen is een feit hg had aartoe ryne katecbiaanten zelfs een kwartier vroeger naar huis gezonden maar daarop was hy stil in huis gekomen eu had zich verborgen gehouden zelfs z hoed niet in de gang hangende maar die meenemende naar zyne studeerkamer Toeu mevrouw B met Cato M in huis kwam meende zy dan ook dat haar man uit was en liet daarom het meisje in de voorkamer gaan texwyl zy zelve iets met de dienstbode sprak B is toen nit syne studeerkamer in de voorkamer anite gekomen en heeft toen de daad gepleegd na de deuren te hebben afgesloten Ëeu en ander geeft met verschillende details welke nog werden medegedeeld de volkomen zekerheid dat mevrouw B zooals wy zeiden in geen enkel opzicht met de treurige zaak in betrekking heeft gestaan bezit te leven wel om dat woesto kale eiland bekommert waar noch boom noch aar gedyt waar de machtige stormwind niets overeind laat op de hoogten en elechta arme visaohers een karig bcataaa vonden tot de apeculatia zich over bet fashiouabte verklaarde I Zonder twyfel is de zaelooht hier versterkend en de golfslag der zee onafhankelijk van eb en vloed zoo ver van het vasteland welks gfrenzeo men uiet weer ziet een bad der wedergeboorte dat wil zeggen slechts voor de gezegenden de er aarde die den nervus rerum den goQdea tnoverstaf de wichelroede des geluks bezitten Deze en andere gedachten optwikkelde een badgast die op een heerlyken morgen de breede trappen welke het bovenland met het bonedenland verbindon aan de zijde v n een anderen beer afsteeg om op het zoogenaamde duin dat op een korten afstand van het eiland ligt en er voorheen een deel van moet uitgemaakt hebben het bad te nemen Waar ia het tofsh sprak hy levendigi als een ding mode wordt stygt het in pr J8 om hier eenige weken te vertoeven wat vroeger schier niets koBtte moet men oen zeer groote portemonnaie hebben zooals u bijv mijaheer Keimann j Deze een flinke jonge man lachte vroolyk en antwoordde schalks f Ik geloof toch dat ook uwe zaak wel een kleine badreis veroorlooft mynheer Henning 1 i Nu dat wel I bromde onze oude bekende Maar het doet mjj toch leed dat ik niet een billyk Ooatzee bad heb opgezocht voor mija ragpija en maagkramp I