Goudsche Courant, dinsdag 13 maart 1894

Directe Spoorwegverbinding met GOIDA Wlöterdlenst 1893 94 Aangevangen 1 October Tyd van Greenwicfc 18 68 1 84 8 62 4 50 G 88 6 66 1 06 4 67 6 08 1 1 6 04 6 10 1 19 6 11 6 17 9 88 1 88 1 44 4 10 iM 6 40 6 86 KOTTÏBDA M 0 O U D A 9 51 10 17 11 60 18 80 1 46 8 80 i 10 87 1 66 10 84 8 08 10 41 8 00 10 47 18 08 18 40 8 16 8 40 3 48 4 80 I 3 10 4 08 DEN HaAO a Uage 6 48 7 90 7 43 9 88 9 46 10 1411 3318 15 l i 1 44 1 49 1 58 8 04 8 09 Qoudi 6 807 60 8 18 9 68 10 1610 6 IB 08 1Ï 45 80 8 46 3 16 4 18 4 48 6 80 6 61 7 48 8 86 10 01 U T B E C B T G O ü D Utracht 6 83 7 60 9 9 6311 84 18 08 18 60 8 10 3 68 4 43 6 36 7 48 S Harmelen 6 47 8 08 10 09 18 19 8 94 4 06 4 66 g Woerden 6 63 8 10 10 16 19 86 4 18 üudawiter 7 07 8 19 10 94 18 48 i Oonda 7 80 8 38 9 84 10 87 18 06 18 66 1 88 3 504 37 6 80 7 0 AHSTEBDA H O O U D A AmitordamCS 7 66 9 40 11 10 11 87 40 Amitardun Wp 6 60 8 10 9 86 ll H 11 4 6l Ooudi 7J0 1 69 UM 1I 1I IM die infasm zyn Zie Amst Jaarboekje 1888 bl 167 Het merkwaardige huisje is reeds van het dak beroofd en binnenkort zal zelfs de herinnering eraan zyn nitgewischt Het geboortehuis van Rothschild te Frankfort is metgroote piëteit bewaard geworden ondanks aflaraak en herbouw van de geheele buurt het Judenviertel Waarom was zoo n uitzondering ook hier niet mogetijk Laten de Vondel vereerders zirb troosten met de heerlyke bescbryriUi welke Atberdingk Tbgm van s grooten dicnters sterfbed beeft g even in de Portretten van Vondel biz 106 Een heencliênd b geloof beeft eeiien kUxk te Batavia een bnitenkausje bezorgd De kemirie noten hebben eeneo kern aU eene hazelnoot doch eoinsi zeer zelden een ver steenden kern en aan deze booge zeldzaamheid wordt byzondere kracht ats cdjimat to eschreven Men begrgpt de blydschap van den bedoelden klerk toen zgne inlandache hnishondater onder een door ha r gekocht partijtje kemirie noten er zulk een versteenden vond De eerste de beste Ara ur aan wien de steen getoond werd bood er ƒ 20 voor welk bod onze klerk aannam 8 rgkapoppen wgselgk voor een beter talisman houdend dan eene miig roeide noot De waarschgniykheid dat de taukbooten in de toekomst ia plaats van kolen vloeibtre brandstof zullen gebruiken is door de met goed gevolg bekroonde proefnemiog op het stoomschip Baku Standard zeer veel grooter geworden Dit voor eenige weken van de Wear vertrokken sohip was met een aan de stookplaatsen aangebracht toestel tot het verbranden van vloeibare brandstof heeft sensatie gemaakt daar het mogelgk werd zonder stokers in Zee te gaan Het schip is behouden te Philadelphia aangekomen verkeerde gedurende den overtocht niettegenstaande het buitengewoon slechte weer iq goeden toestand en ondervond bg het makeu van stoom door midde van de nieuwe brandstof geenerlei raoeiiykbeden Het stoomschip zal daarom olie voor verhitting blgveu gebruiken Voor de tankbooten is deze nieuwigheid van groot gewicht daar de olie goedkoop is en de kosten voor stokers worden uitgespaard Met der tyd zullen ook wel andere stoomschepen de nieuwe methode gaan toepassen als zy er op rekenen kunnen langs de voornaamste handelswegen olievoorraden aan te treffen en dat dit het geval zal zgn daarvoor zullen de groote petroleumsyndicaten wel zorgen Nflr men verneemt is er sprake van het oprichten van een filiaal inrichting van bet Instituut Pasteur in ons land Behalve dat dit voor den Ned landbouwvan groot belang zou zyn daar het verkregenvan entstof gemakkel ker zou gaan voor betenten van varkens rundvee enz ter voorkoming van ziekten zou het niet minder vanbelang zgn voor door dolle dieren gebeten mensehen Een dergeiyke inrichting toch zal daaraan tevens verbonden worden L Ot Voor den moord op de beide Zweedsche zendelingen te Sungpu heeft de Chineesche regeering de volgende voldoening beloofd Twee personen van wie volstrekt niet vaststaar of zg aan de misdaad medeplichtig waren zullen ter dood gebracht wordeP de door China te betalen scliadeloossteUing is op 40 000 dol gesteld De afzetting van den schuldigen districtabestuurder en de wederinstetling der Zweedsche zeuding te Sungpu zgn geweigerd De Zweedsche gezant heeft met dit aanbod genoegen moeten nemen daar door de houding van Frankrgk en Rusland eene algemeene druk der Europeesche mogendheden onmogeiyk was De vronv van den noordpoolreiziger luitenant Peary heeft van diens vorige reis waarop zg haren echtgenoot vergezelde een reeks aanteekeningen medegebracht die enkele merkwaardige bijzonderheden bevatten omtrent het leven en de gewoonten der Eskimovronwen Zoo deelt zy over de bereiding der pelskleederen mede dat de veilen allereerst van vet gereinigd en in deopenlucht gedroogd worden Daarna kauwen de vrouwen de huiden en zuigen zy ze uit om de laatste vetdeelen te verw deren Deze onsmakelijke arbeid is bovendien nitent vermoeiend de vrouwen die daarmede bezig zgn moeten om den anderen dag hare kaken laten rusten De mannen houden zich met de bewerking der huiden niet op Een onmenscheiyke gewoonte is dat weduwen die by het overladen van haren echtgenoot kinderen hebben welke zij nog op den rug moeten dragen die dooden Want zoolang de kinderen nog zoo kleiu zyn behoeven de weduwen niet op een tweede huweiyk te rekenen By den scheepsbouwmeester T van Dugvendgk te Lekkerkerk is met goed gevolg te water gelaten het op zeilage gebouwde stalen Elipperschip genaamd Taling bestemd voor schipper A Prins te Sliedrecht Op stapel ia gezet een gzeren boeieijacht bestemd voor de particuliere binnenvaart voor rekening van schipper J F Aldgk te Streefkerk Over het algemeen hebben de vrouwen by de Eskimo s een zeer ondergeschikte plaats doch in één opzicht hebben zy een recht dat hare overigens bevoorrechte meer beschaafde zusters missen Zy hebben namelgk het re bt haren echtgenoot na een huwelgk van een ja c te verlaten indien het baar blgkt dat de man anders is dan zy zich hem voorgesteld hadden Zy keeren in dit geval naar hare ouders terug en wachten een nieuwe huwelyks aanvraag af Vrgdag werd te Krimpen a d Usel Stormpolder van de werf De Hoop vandeheeren C van der Giessen en Zonen met goed gevolg te water gelaten het yzpreri RgnBchip Drei Brüder groot ongeveer 425 last gebouwd voor rekening van den heer H Goch I van Hassmersheim a Neckar Naar het U D verneemt is I evrouw Wierci te Loenen a d Vecht voornemens voor hare rekening te Breukelen een post en telegraafkantoor te laten bouwen In een enkel opzicht zgn de mannen en vrouwen by de Eskimo s geiyk zij zgn beiden even onrein Van water hebben zgeeo onoverkomeiyken afschuw de wetten der reinheid zyn hun geheel vreemd Het zal dus niemand verwonderen dat mevrouw Peary liever een nacht onder den blooteu hemel doorbracht dan in een hut der Eskimo s wier onzindeiykheid alle heichryving te boven gaat Het nieuwe Roomsch Katbolieke D blad dat aanvangende 1 Mei in Deo Haag zal verschynen zal beeten De Residentiebode Commissarissen zgn de heeren mr L P M H baron Michiels van Verduynen mr J B van Berckel F L Klompé mr M J C M Kolkman H A SlegflFers H H E barop Een Amsterdammer schryft aan De Tyd tEen huisje waaraan een merkwaardige herinnering verbonden is zal door het aanleggen Tan de nieuwe Raadhuisstraat worden afgebroken het laatste woonhuis van Joost van den Vondel waarin de dichter op 5 Februari 1679 is overleden Het is gelegen op den Singel over de Warmoesgraoht È o 201 en ma toen genaamd De Witte Molen Mr De Roever kwam het eerst tot de ontdekking van dit huis door eene akte van het jaar 1672 waarin de 85 jarige dichter en die andere buren zich beklagen dat in hethuis aldernaest daer de Kameel in de gevel staet veel rumners was zulkx als in eerlyke herhei en niet gewent is te geschieden maer wel in huysen 18 08 10 66 11 08 11 09 11 16 11 86 7 85 8 86 7 S8 8 48 7 8 8 48 7 46 8 66 7 66 9 06 9 80 10 7 ftoada Uoordreoht Nisuwerkark OapeUe Bottardom 6 6 08 6 18 6 81 6 89 6 36 Botteidua bpdle l Kfimwortok l Moordieoht 6 6 eoiid 5 8 7 86 7 47 0 49 9 68 11 01 11 10 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 SOUOADEM HAAG Gotd 7 80 8 40 9 04 0 8710 49 18 1118 811 011 87 3 66 4 46 8 97 6 69 7 18 8 86 9 87 10 45 11 1111 80 4 67 6 11 8 16 6 88 6 31 6 3 1 18 1 18 1 24 1 38 1 38 Z T M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Ze ir 7 68 9 01 N dL d 8 0 Tooib 8 07 9 13 10 11 6 80 11 18 H M8 i8 9 18 9 8410 07 11 87 18 4118 811 43 1 67 4 86 6 86 6 66 6 41 7 43 8 66 10 1611 16 11 4018 Gouda 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 88 3 18 4 16 4 47 6 88 6 01 7 46 8 8810 08 Oudew 6 60 6 54 11 09 8 87 S WoMden 5 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 8 44 6 17 8 06 10 88 Haimdao 6 04 7 08 8 46 11 88 8 61 6 10 6 60 l J ulrSht 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 46 l tO 8 08 3 60 4 48 6 89 6 81 6 86 8 88 9 10 10 68 O OÜUA A MIITKBD A M 0 nd 6 40 8 81 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 6 93 7 46 10 08 Amitudui Wp 7 69 9 10 10 66 18 19 1 8 40 6 46 6 86 9 87 U IO lOt l l JMl 11 W l l 1 18 1 6 60 9 67 11 11 vao Voont tot Voorst Directeur rédacteur jhr J W van Nispen tot Sevenaer on di ect nruitgever de heer P J A Ten Hagen Onlangs schreef een plattelands burgemeester tevens gemeentesecretaris volgend briefje aan een onderwyzeres die daar benoemd was 1 15 Januari 94 Juffer Ik laat U weeten als de Raad U benoemt heeft en verwachten U hoe eer hoe liever om rede meester getalleenig niet af ken sohryf myn wanneer U volstrekt dan zal iï U van het naaste staatsjon afhaalen myn dochtertjes gaan mee ik zal er de brainen voorspanuen Bft minzame groete burgemeester De afkeer van vreemde woorden heeft aan De Kampioene nog een paar ingezonden stukken bezorgd Het lid van den A N Wielr Boude dat er al vroeger over schreef zegt nu o a Voorloopig zoo voor de vuist weg zonder wikken en wegen of nadere bespreking las ik gaarne voor record kortste rit kleinste tyd kortste dnur of zoo iets Voor bub natuurlgk achter kettingwieltje ot achter tandrad Crank whoel zou zeer eenvoudig aangeduid kunnen worden door voor kettingwielc of tandrad Krukaskoker c of kortweg askoker zou zeer goed brarket kunnen vervangen terwgl achterstbun de meest mogelgk gezonde vertaling van het woordje backstay is Starten noem ik hetgeen het feitelijk is en wel afgaan En zoo verder G en professoren zyn daartoe noodig De redactie van t De Kampioen antwoordt Een faub is geen wieltje en heeft er iuk niets mee te maken de vertaling van starten door afgaan t komt ons een beetje te humoristisch voor en zou tot te veel woordspelingen aanleiding geven Ook dr Cattie is nog eens zgne meeningover de zaak komen z en Ik lees schryft by o m in meergenoemd opstel v r record grondtgd en grondafstand HeÜ wil mgtoeschguen dat het voldoende zou zgn indienwy voor het woord record eenvoudig schreven al naar de beteekenis is de afstand of detijd d i de afstand of de tgd bg uitojemendbeid I De tyd voor 1 Engelsche mgl is bgv thans in plaats van het record enz De tyd voor 10 Engelsche myien is thans of de 24 uur afstand van Stéphane Zeggen wg al niet reeds Jan heeft in den onlangs gehouden wedstryd zgn tg verbeterd Enz Voor starter heb ik in 1889 het woord 8eingever genoemd Het werd releds een jaar te voren bg een wedstryd van Je Arnhemsche zwemclub gebruikt Drukt liet niet volkomen uit het bbgrip titarter Hij die hef sein geeft om af te rgden af te zwemmen enz En terwijl tusschen den beer D fi ockema en mij daarover van gddacbteu werd gewiaseld en ik met belangstelling hoorde naar de verklaring van een two speed gear meende de heer F dat versuellingskamrad of ecjnvoudiger versnellingsrad wel op zgne pUats zou zgn Mag ik wellicht ook van dezelfde meening zgn Voor een sprintere dacht ik aan een manvan de korte baano of als ge wilt een korte baanman en voor een stayer een 1ange baanmant En zou ik iljlMg het met beschejdenheid Ier tafel te brengen tree voor tread zoo bepaald slecht zgn f Hierop antwoordt de redactie i 7 10 7 80 10 80 Toorb 6 54 N dL d6 69 Z Z gw6 08 Bl Kr 6 14 ZaT M 6 19 10 88 10 41 Dr Cattle wil record vertalen door ide tgd of de afstand Maar zoo koipien wy er in het geheel niet Record heeft volstrekt niet uitsluitend te maken met tgdi of afstaud men kan ook een record maken met eten drinken slapen en Bchrgveii Zoe houdt bgv op het oogenblik het onderwerp Sporttanl in ons blad het 8chryfrecord want er is geen enkele zaak waarover in den laatsten tgd zooveel geschreven is Record ia wg weten het niet boter uit te drukken een begripswoord het duidt op een algemeen niterste en moet toepasselgk blgven op alle uitersten van verrichting Nu en vind dkt woord eens in onze taal Starter = Seingever Maar welk soort van seingever Er zyn bij een wedstrgd meerdere seingevers bgv de man die de bel Inidt by de laatste ronde de menschen die bg een wegwedstrgd met vlaggetjes de richting van den weg aangeven de man die aan de rgders het sein geeft waar ze keeren moeten Dit woord ia weer te algemeen Two speed gear = versnellingskamrad Nu krgg ik een flauw vermoeden dat do heeren niet duidelyk wiaten wat het Bngelache woord beteekent want two 8peed gear heeft b het geheel mets met een rad of kamrad te maken Een rywiel met een two speed gear is een machine waaraan zich twee geare of gearingen bevinden byv 59 en 64 en die men willekeurig gebruiken kau al naarmate de weg vlak of klimmend iaj trouwens het woordje two geeft dit al aan Tread = tree Dito dito Tread heeft niets te maken met tree De tread van een rgwiel ia de lengte van de trapas of hever de afstand tusschen de twee pedaalkrukken De tr ook wel genoemd opstap van een rywiel bevindt zich by de achteras eu dient om den rijder het opstappen gemakkelyk te maken Ook de vertaling van sprinter eu stayer deujit niet Het ia te betreuren maar het bewyst tevens de juistheid onzer bewering dat als resultaat van al de artikelen der taaihervormers die in ons blad het woord hebben gevoerd geen enkel bruikbaar levensvatbaar vertalingswoord is aan te wyzen We zeggen den heer Cattie echter nogmaals dank voor zyn belangstelling en geven hem de varzekering dat wg zyn streven dat ook het onze is zeer op prys stellen alleen verschillen onze inzichten over den ttf volgen weg De heer Cattie wil de hervorming ineens plotselirtg eensklaps in recordtyd invoeren en wg wenscben het meer op ons gemak te doeu en er liever een waiting race of te wel wachtwedstryd van te maken Een heer die Vrgdagavond ta Rotterdam station Delftsche Poort aankwam vermiste aldaar zgn geldbeurs Hg gaf hiervaa onmiddellyk kennis aan deu conducteur die de portieren afsloot ten einde de madereizigers te fouilleeren Eene juffrouw die in dezelfde coupé zat verzette zich ernstig daartegen waardoor het vermoeden zich juist op haar vestigde Nadat zg overgebracht was naar het politiebureel werd het vermiste bg haar gevonden Er ia proces verbaal opgemaakt Te Helmond verliet Zondagavqnd zekere J L door de achterdeur zgn woning eu keerde dien avond niet terug Daar de achterzyde van het huis op de Ameïde uitkomt en men des Maandags morgen 3 de pet van J L in dat water vond kwam men op het vermoeden dat hg verdronken zon zyn Nadat er Maandag en Dinsdag onder toezicht van de politie onvermoeid naar den vermiste was gezocht liet men r dit als een bgdr e tot oen oude volksoverlevering des Woensdags op de plaats waar J L vermoedelyk was te water gevallen een gewyde kaars op een bord geplaatst te water daar waar het bord met de kaars stil bleef liggen zou de vermiste te vinden zgn Er werd op die plaats des Donderdagmorgens gedregd doch zonder dat er iets gevonden werd Tntttsscben geeft do politie hare pogingen om den vermiste op te sporen nog niet op 10 48 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 H 1I M 114 6 86 4 46 4 66 6 09 6 09 6 11 7 07 7 17 1 84 7 81 7 87 1 1 I H J U 00 VIIA 4 48 7 0 7 11 7J0 7 86 7 81 9 41 O M 6 09 8 09 8 50 10 07 10 14 9 04 9 1010 88 9 19 8 80 8 1 1 10 40 iij 4 10 4 8i MO 4 10 7 i M 4 86 7 40 10 06 I U UJO 8 15 8 45 3 43 4 15 4 48 6 81 7 t OI Zola heeft geweigerd zgne handteekening te jetton onder een adre om rermindering tan atraf Toor den veroordeelden anarchistischen ichrflTer Jeau Grave Ik bon goon voorstander van geweld zeide lifl n in de uittreksels van Grave boek welke ik gelezen heb wekt hy uitsluitend op tot het plegen van geweld Daarmede kan ik niet instemmen Daarbfl is Grave geon schrijver maar een politicus In ik doe niet aan politiek ïOverigens wanneer de maatschappij wordtaangevallen verdedigt zo zich Dat is haarrecht Weinige werken in de algemeene letterkunde genieten een vermaardheid als de Dnizend eu Een Nacht weinige verheugen zich in zoo talr ke overzettingen in alle talen Ieder volk inderdaad meende zich het Arabische werk te mogen toeëigenen niet één dat van die wonderbare fantaamagorie niet een volksuitgaaf wenschte te bezitten In de Dolfgonwsche vaart onder Delft is opgehaald het Igk van A T ond 60 jaar wed A S De vrouw was verslaafd aan den sterken drank Uit hot water dor Zontkeetgracht te Amsterdam is opgehaald het lyk van een koetsier die in beschonken toestand in het water is gesprongen Brieven uit Twenthe Het oostelgk gedeelte der provincie Overgsel duidt men gewoonlgk aan met den naam Twenthe € Zoo ergens in ona Vaderland dan is in het hierbedoelde gedeelte door noeste vlyt en apaarzaamheïd veel zeer veel tot stand gebracht zeer veel woeste gronden zgn ontgonnen waartoe bet pitgebreide fabriekswezen veel heeft bggedragen toch big ft op dat gebied nog veel te doeu over want er ligt in deze streken nog woeste groud in overvloed Niettemin is voor tooristeo een bezoek aan Twenthe wel der moeite waard omt men van de richting Zwolle dan vindt men Ngverdnl gemeente Heliendoorn alwaar 60 jaren geleden slechts een klein berbergje stond met de Koninklgke stoomweverg en dito bleekerg onder directie van den beer G Sftlomonson benevens de ook gunstig beltende Nederlandsche atoombleekerg welke inrichtingen aan dat bekoorlgke dal eene ongemeene welvaart verschaffen Van de fabriekarbeiders aldaar bestaat een muziekkorps dat onder leiding van den Almelooschftu uuziekmeesler Browne bet muzikale oor byzonder weet te streelen torwgl de nabggelegen Noeaelerberg en den Eversberg u prachtige natuurtafereelen te aanachouwen geven Tien minuten aporens verder komt meo te Wierden waar tot nn slechts eene stoombontweverg bestaat benevens eene boterfabriek kortom met succes werkende doch naar ik verneem zal er spoedig eene stoomweverg bg komen Het stille dorp biedt overigens weinig aan om er zich op te houden maar voor hem die van wandelen houdt raag gerust worden aanbevolen vandaar naar Almeloo langs den straatweg te voet te gaan zgnde eene fraaie allee aan beide zijden bepleu met eikenboomen Almeloo de z g hoofdplaats vau Twenthe allerliefst gelegen aan t uiteinde van t kanaal Zwolle Almeloo is een recht vroolgk stadje Hier vindt men de ftroote Stoomspinnerij sjavac in den laatsten tgd veel verbeterd tal van Stoorawevergeu o a van de heeren Scholten ten Cate ten Bosch en Bendsen de laatste eene Linnen eu Damastweverg Toorts de beroemde Stoomververg van gebr Pahbe 2 kapokfabrieken fbsp van de bh Scholl Engberts en vaiyi yhnis benevens de Twentsche Stoombierbiouwerg van den heer Hagedoorn alwaar net zoo gunstig bekende Almeloosche bierVrordt gebrouwen Sü waarby tevens eene Stoom ga fabriek behoort Gezamenlgk vinden p m 3000 personen arbeid in die verschillende industrieële ondernemingen De markt wordt er des Donderdags zeer druk bezocht vooral van begin November tot einde December komende alsdan enorm veel geslacht varkensvleesch spek en hammen aan de markt gevolg van de accynsvrgheid mocht toch ook die ongelukkige accgns van rund en kalfsvleeach worden li eschaft dan zon ook daan an de markt ruim voorzien worden daardoor meer onder t bereik komen van de arbeidende klasse die daardoor meer spierkracht zou erlangen laten we maar hopen Naby de stad staat het oud adelgke kasteel den huize Almelo c eigendom vnn den heer Graaf van Eechteren Limpurg met zeer Bchoone en groots wandeldreven in het midden waarvan de z g boschjes liggen eu ia men vermoeid dan biedt u tJagertje rust en verversching aan en waarin des zomers rel mnziektiitvoeringen worden gegeven t Geeft aan de ingezetenen van Almeloo en aan vreemdelingen die Almeloo bezoeken een waar genot dat heerlyke landgoed Vau hier naar Zonderen gaande vindt men aldaar een mannen en een nonnenklooster overigens biedt dat plaatje ajechts eene flinke landbouw aan Van daar komt men te Borne alwaar de groote Stoomwerery van de heeren Spanjaard de machinefabriek van de hh geb Ledeboer om de Bontwevery van Klein en Ledeboer en de Koomboterfabriek van de hh Koning alsmede groote welvaart aan de ingezetenen bezorgen Overigens bestaat het mede grootendeels van den Landbouw Een uur wandelena als men luat heeft anders in 8 minuten sporens komt men te Hongeloo zestig jaar geleden telde hei dop 1000 inwoners thans ruim 3000 wonderbaar is dit dorp vooroitgewerkt Allereerst hebben daartoe bggedragen de groote stoomweverg van de bh gebrs Stork alsook hunne machinefabriek de Twentscho Bontwevery de stoomwevery Tosuliude van den keer Lockemn Compagne stelt voor den heer Hulshof Pol de kopergieterg van den heer Dekkers de Hengelooscbe houtdraaierg terwgl ook hier wordt gevonden eene stoombierbrouwei ij van do hb Meijliok en Baaklorak van wien men ook het uitmuntende Heugelooache bier te drinken krggt Tal van fraaie villa s met acliooue straten en lanen zijn hier gebiuwd en aangelegd alles de moeite waKrd te bezichtigen B Buiteolandsch Overzicht Artikel 1 van het verdrag met Rusland bebelzonde de geliikstelliug van de ingezetenen van bwde landen met betrekking tot handel en nijverheid ia door den Duitachen ligksdag met 200 tegen 146 stemmen aangenomen Onder groote spanning werd daarop de beraadslaging over de audere artikelen voortgezet De artt 2 5 en 8 18 werden bgua zonder discussie aangenomen De beraadslaging over 9Xi 6 behaudeling op den vuet der meeat begunstigde natiw en art 7 tarieven werd tot Maandag uitgesteld In de Duitschd hoofdstad werd veel gesproken over zekere aanvallen van de Kladderadatscl op twee hoofdambteuareu aan het Departement van Buitenlaodscbe Zaken de heeren Vou Holatein ea Von Kiderlen Wachter zonder dat de nieuwiogewgde recht begreep wat er eigenIgk gaande was Dit wordt thans opgehelderd door een brief vnn den redacteur vau de Kladderadatsch den heer Tolatorif De heeren Von Holsteiu en Vou Kiderlen zoo wordt hier gezegd hebben in de laatste jaren steeds getracht de kloof tusschen den Keizer eu Bismarck te vergrooteu eu wel door middel van kwetsende dingen die ze behendig in verscheidene bladen wisten te doen opnemen om ze alsdan den Keizer als uitingen der Bismarck gezinde pers voor te leggen Bovendien hebben zy degelgke en zelfstandig oordeelende gpzanteri verdrougen of in een hoek geschoven om onbeduidende en gedienstige personen daarvoor in de plaats te kunnen stellen Zoo is te Rome bij het Viiticaan de voortre lgke Von SchlÖzer door den onbekwaraen Otto Bülow te Konatantinopel de beleidvolle Von Radowitz door deu eerzuchtigen Prins Radolin vervaugen Al die zaken waren te Berlgn bij verschillende personen die met de diplomatieke kringen iu betrekking staan wel reeds lang bekend maar eerst een paar moanden geleden beeft de Kladderadatscb zulke authentieke schriftelijke mËdedeelingen verkregen dat zg beslist kon optreden Nadat het laatste nummer van den vorigen jaargang waa verschenen heeft graaf Oaprivi iemand naar de redactie der Kladderadatach gezonden met haar verzoek baar aanvallen te staken hg moest zgn ambtenaren beschermen en de heer Von Holstein was een achtenswaardig man en ambtenaar Wg gaven eindigt de r jllacteur van Kladderadatscb daarop ten antwoord dat wg helaas beter ingelicht waren dan de Bgkskanseher zelfs Sinds dat oogenblik is in Regeeringakriiigen en nog wel booger op ieder nommer van bet blad m spanning tegemoet gezien en nauwkeurig bestudeerd maar is er nieta gedaan noch tegen ona noch ter beachermiug van den achtenswaardigen ambtenaar Zoo de redacteur van de Kladderadatscb Nu beeft echter de officieele Reichsauzeiger verklaard dat de aanvallen van de Kladderadatscb ongegrond waren Verder heeft de Keizer bepaald dat een der aangevallenen de heer Von Kiderlen Wachter Z M op zgn reis naar Abbazia zal vergezellen De zaak is echter daarmee met uit de wereld zg blgft aan de orde en men hoopt dat de Kladderadatscb zal worden genoogt met haar bewyzen voor den dag te komen Eene herziening van de regeling der uitoefening van het kiesrecht zal zeer waarscbgnigk worden aangekondigd in de Engelsche troonrede van heden Deze rede zal vermoedelijk miuder beloven dan die waarmede bet vorige ministerie van het parlement trad te meer omdat de zitting zeer laat begint Scheiding tusschen kerk en staat in Wales zal worden voorgesteld alamede een wetsontwerp tot verbetering van den toestand der verdreven pachters in Ierland een wet die volgens eene ofiScieuse verklaring niet anders zal zijn dan de noodzakeiyke aanvnlling van vroegere wetgeving De regeering overweegt voorts de mc elgkheid een wetsontwerp in te dienen waarbg beperkihg wordt gemaakt op bet veto van het Hoogerbuis oven maatregelen die door het Lagerhuis cgu aangenomen Het plan is geopperd dat de lords geen wetsontwerpen zouden mogen verwerpen die in twee op elkaar volgende zittingen door het Huis der gemeenten zijn aangenomen De radicalen die het beginsel der erfelgkheid willen nfachafifen zouden hiermede niet tevreden zgn Toch zouden zy het wel aannemen ala een stap naar hervorming De anü Parnelliatische lersche leiders Mc Carthy en Sexton zgn bevredigd door de verzekeringen der ministora betreffenda Home Rule en verwachten dat ook de meerderheid der fersche party biermede genoegen zal nemen De Schotsche Vereeoiging voor Zelfbeatuus nam dezer dagen een motie aan waarin bet vertrouwen werd uitgedrukt dat de regeering onder leiding van lord Roeebery den krachtigeu eu loyalen steun zal verkrygen van het volk en ir staat gesteld zal worden een stelsel van plaataelgke wetgeving en bestuur iu te voeren dat voor alle landen van het Vereenigd Koninkrgk getgkelgk van toepassing zal zgn Dit is bet volkomen logische beginsel van Home Rule all round waarmede men een eind wil maken aan de behandeling van de nietigste plaaf elgke belangen door het parlement te Westminister Over de Spaansche minister crisis verneemt men dat ze hoewel laog dreigende is uitgebroken in de jongste vergadering van den raad der ministers toen het program voor de nieuwe Kamerzitting aan de orde was Zooala verwacht werd verzette vooral de minister van binnenlandsche zaken de heer Gamazo zich fegeu de opvatting van den heer Sagasta m zaka de fueros de spoorwegtarieven en de koloniale hervormingsplannen En het gevolg waa dat in weerwil der moeite door den heer Sagasta gedaan om deu omvang der crisis te beperken alle ministers hun ontslag indiendiende bg de Koning regentes die dadelyk daarop den beer Sagasta met de vorming van een nieu minister belastte Naar men zegt zullen in het gewyzigde kabinet Sagasta behalve de heer Capdebon generaal DominiqQez en nog een enkel leden van het aftredende ministerie waarscbijulyk eenige leden van de democratische groep der regoeriugspartg zitting nemen Gisteren heeft Sagasta eene conferentie gehad met de voorzitters der beide Kamers en met eenige der afgetreden ministers o a met Gamazo finanriëu Volgens de Correapondoncia hoeft de premier als Gamazo buiten het Kabinet blgft niet te vreezen dat zgne collega s hem bg lederen stup moeielijkheden in den weg zullen leggen Het blad noemt overigens de crisis van buitengewoon gewicht Nu weer wordt van zekere zyde gemeld dat de opstand iu Brazilië zgn einde nadert Men wyat er ten eerste op maar dat beteekent dunkt ons niet veel dat hg na de presidentsverkiezing waarby Peixoto zich geheel op den achtergrond hield alle redeu van bestaan heeft verloren en dau dat het geluk ook de opstandeliugen in den steek scbyut gelaten te hebben Drie hunner schepen in de baai vau Rio zgn door bet geschat der regeeringsforten iu den grond geboord zoodat zg daar nog slechts beschikken over het kunstvaartuig Liberdade en de kruisers Trajano en Guanabara welke beide laatste in Biechten toestand verkeeren benevens enkele scheepjes van de 4e of 5e klasse Wel beweren zg dat hun troepen in het zuiden der republiek weer belaugrgke overwinningen hebben behaald en snijdt Ruy Barbosa zelfs op dat hun thana niets meer in deu weg staat om tegen de hoofdstad op te rukken maar een blik op de kaart des lauds toont het wpI anders Bovendien erkennen zy zelven dat Santos onneemboar is en het bericht dat zg meeater zouden zgu van Santa Anna do Livramento is reeds zoo vaak tegengesproken dat het ook ditmaal m betwyfeld worden Daarbij komt nog dat de opstandelingen dezer dagen eene volkomen nederlaag leden te Pasao Fundo in het Noorden van den staat Rio Grande eu na genoodzaakt te zgn het beleg van Bage op te breken tot nabg de grens van Uragnay zgn teruggedreven Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 10 Maart te Ammerstol gehouden door Notaris J P Mahlstede te Bergambacht Bouw of Weiland Perceel 1 en 2 aan Wouter Zanen Hz voor 570 Perceel 3 aan T Bakker Sr voor 280 Perceel 4 aan T de Vo Hz voor 560 Perceel 5 aan C Ooms Wz voor 110 Burgerlijke Btand ZevenholBeci GEBOREN Cornelia en Paiilus z en d vanJ Koole en M Siutnicolaaa Willempje d V J de Wild en Joivenberg GEHUWD W van Delft ea M van der Meer IVIELWEII ITAALDPARAPLIJIES A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amslerdam 10 MAAHT Vor kra 88 8 looy 96 slotkoen 88 loo a 103 70V T h 211 È 857 9B 9Bys 10 w 601 S4 B 1051 60 S8 lOOVs lOll s 104 i6 617 101 88 1081 21B IBI 6 w 108 102 1407 99 BO 321 102 10 170 129 1041 461 4 1341 142V 68 i n i 1041 1841 104 1111 s Sl s 108 1381 1S3 9 9 l 8 s 87 SS Vl ie 108 7B7 1037 BOl BO 131 199 SsuKriLADD Cert Ned W 8 Vi dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi HoNOAH Obl Goudl 1881 89 i Italië InsobryviDg 1862 81 K OoBTENB Obl JD pspior 1868 5 dito in zilver 1868 5 PoaTliOAL Oblig mot tioiiet 3 dito dito 3 EosLAMD Ubt Oost 2e Serio 5 dito OaooQa 1880 4 ditobgEotlia 188 4 dito b j Hope 1889 0 4 ditoingoud Ieen 1883 6 dito dito dilo 1884 6 Spanje Porpel lohiild 1881 4 TuaiBiJ Oepr Conv leen 1890 4 Oeo loeuing serie D Geo teeDÏD aerie C ZuiDAEii BEP Beo Y obl ISP B Meuoo Obl Buit Soh 1890 6 Vbnezvbla Obl 4 onbep 1S81 AusTBBDAU Obligatien 1861 3Vi BoTTBBDAX Stod leeo 1886 1 SV HSD N Afr Handelar aand Aroodsb Tab Mfj Certiüoaten Ddii Maatscbappij dito Arob Hypotheeltb pandbrj 4 Cult My der Vorsteal aaad s ör liypotheöltb paudbr 4 Ni dorlana8oho banlc aand Nad Handelmaataoh dito 961 N W Si Pao Hyp b pandtir 5 Bott Hypotheeicb pandbr 4 Utr Hypotbeeicb dito 4 OosTBNB Oost Hong bank aand BlisL Hypotlieeitbank pandb 4 g AuEBlKA Equit hypoth andb 6 881 1021 171 Maxw L O Fr Lien cert 6 Nbo HolI lJ Spoorw M éand Mij lot Sxpl V St Spv Blind Ned Ind Spoorwegm aai d Ncd Zuid Afrik Spm aand 6 7 1861 142 63 78Vs dito dito dito 1891 dito 5 iTALlcSpoorwl 1887 89 A Eobl S Zmd Ital 9pwmU A H obl 8 Polen Warschau Weenen aBnd 4 BuaL Gr Buss 8pw Ug aand 6 Baltisohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Kursit Cli Azow Sp kap aaod 6 Losowo Bewast 8p My oblig B Orel Vitebsk dito oblig S Va i6uid West dito aand B dito dito oblig 4 AM£BlKA Cm t Pao Sp Mjj obl 6 Ohio North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Kio Gr Spm oert v a Illinois Oeotral obl in goud 4 Louisv NashrilleCert r iiand Mexico N Spw Mij lebyp o 6 Miaa Kansaa r i pot pref and N York Ontario k West aind dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 St Paul Minn Ii Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 501 1071 1081 1017 102 UB U7V dito dito Lino Col Ie byp O B Oamada Can South üert v aand Ven o Ballw Na Ie h d o O Amsterd Omnibus M aand Bottord TramwegMaats aand Nbd Stad Amsterdam aandi 3 Stad Eofterdam aandi 3 Bbloie BtadAntworpont887 S i Stad Brussel 1886 S i HoNO Theiss Begullr GeaBlIaob 4 OosTBNR Staataleening 1860 B K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bez Hyp SpobI eert B 1107 I 861 S S Staats loterij leKlasae Trekking van Maandag 12 Maart 1894 No 7483 20000 No 8811 8847 en 18406 lOQO No 1680B 200 No 6019 7974 8196 8881 8985 180S8 en 18460 100 I Prijzen van 80 8741 5777 838B 10676 13899 1B78B 17814 8881 5787 8375 10704 13806 1B819 1788769 2846 5847 8481 10786 13814 16880 1798098 2944 6851 8479 10808 13319 16914 1B051 100 3988 B908 8481 10S8B 18335 1B928 18132 170 806S 5978 8571 10878 18891 15930 18170 227 8068 020 8684 10883 18400 16987 18200 880 3102 6024 8685 10842 13469 1B969 18821 248 8111 6036 8646 10961 13474 16046 18266 268 3183 6062 8667 11031 13501 16068 1839B 321 8168 60B8 6668 11036 13558 16110 18899 824 8197 6066 8666 l4o8 13B8B 16186 18466 621 8288 6188 8709 11 2B 18639 16148 18B84 B48 8810 61BB 8781 11197 13658 16178 18673 B79 3SB3 6178 8810 11 01 18664 16264 18700 615 3410 6206 8827 11 86 13675 16289 18706 888 8439 6809 8877 11842 13676 16300 18707 768 3480 6236 8893 UBBO 13722 16882 18741 891 8B80 6883 8911 11800 13321 16896 18789 eOB 8699 6347 8976 11 05 13887 16397 18804 979 8643 6439 8990 11S93 13948 16410 18986 1019 668 6447 9094 11405 1S9B8 16416 18964 1047 8e 4 6463 9121 11481 18995 16614 18973 1078 8701 6649 9849 11636 14192 16576 18979 1096 3710 6660 9866 U68B 14807 16616 1900 1114 8892 66B4 9357 11684 14241 16718 19016 1801 8986 6729 9890 11696 14403 16740 1908