Goudsche Courant, dinsdag 13 maart 1894

Woensdag 14 Maart 1894 3Sste Jaargang fiOHSdE COtMlVT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dnel maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd advertentie AU aan de inteokonaren op dit koo tjBü de gelegenheid te openejn om betaling ran slechts i cent we fk aai werk bekomt en teveni eex j wv j aiib i Yjp i kan nlaohtig worden Kansryker aol der eo billijker abieding i wel tlooit b $ aeoig ekwerk gedian Bij dete lo en bevinden er zich toch die ottmiddöiljk feThandJlbaar yn voor eeno watrda m f 100 I 200 800 en meer en dè inllAkenaren allMn m et n daarvan m het bezit omen i PUI Het moge misBO iien bevi emdeu dat wg tc gea betali Vin ilei htlB 6 ceat i r I week èdne zoo in bet oog vallende lans gef n eM by sluiting vin wt wbrk zulke kostbare prep fs De rétte daarvan ia eeuvo idig datibet onijiisleolts ie dben is hoi f4aio bpek dat de waarde ffoed vortegtttiiA fiordigt te verkoopon en pg niet ijrooaf de kant ren die Jiarvatlf uitsluitend werk mafc n door tgombinatie der ioten eenr wibt tracfteu jle behalen ÜezeJlfnen ali premieo te geveo llveftt slechts t il doel de exploitatie van ee mooi i iverk i M bjvordeii oa fU J Uitgelu fid prospectus met duidelgke ooiqobrgPjg in eiken fliiïwl Boekhandel rerkrggbMr e l bji de uitgevera Gebr E M COHEN te tfgmegen en Ie Arnhem l nToi ♦ Heden overloed op 90 jarigen leeftyd zacht en kalm onze Miefde Vader Bohnwd en Qrootrader UAKINUS JO HANNES VAN LAKBRVEI D Dit aUenln sm O 1 TAK pit BVSLO Moordricht U Umié iiMff Beleefd wordt U verzocht een Pr Cottron met afbeeldingen te tragen die graU franco wordt toegezonden indien ü nu of later HBIOBELEHI moet koopeo Of nog beter penoonlgk de Magazijnen fan Amelnkaauoh Notenhouten Meubelen van E w EDEN Molateeg en Baadhnigstraat over t Koninkiyk paleis te Amsterdam te bezoeke U kunt reraekeid zgn tegen zeer lage prgzen keurige modellen en solide meubelen te koopen E F EDEN Magazgn ran Amerikaansche Artikelen AMSTERDAM Vraagt een proef van de echte I0SA7EII WIJN aanbevolen door de grootste geneeaheeren van het huis Mm Steln Erdo Bénje naby Tokay Hongarye Te bekomen bg C van VLIET Cognac fin Bois 1 X OO da Lller Da COOHAO FUT BOU Tftn de SociiU Attonyut door het eehaele IMid om baroooode hoodulfbeden sanaUgbeKond wordt geleverd Ie veirtRulde tiemuida fleasohen van 5 Liter l hoad Toorzloa van betatu Hl vftüDr P F VANJIAMKL OOS Cltalnltend verkiilgbaar bu P H J V WANKUM J MELKERT Oostharen MABKT 156 firma B 14 Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking ünante en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING flollandache aitgare met 27 afb Pr a 2 Kalden Ieder die aan de reracfarikkel ke gevolgen rau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg het Verlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedru ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelperadrak vaa A fiaï UN fc ZooM Rijk worden U door de 1001 l acht Bericht aan het publiek ebr E k M Cü II ËN makeo bekend dat door beu rao de zoo fraaie uitgara De volledige Vertellingen der lOOl Nacht met oirofl 3000 illuitratién tekst vaa OEUABD KKLLëB eeae cieuve uitgave rersohyat ia 100 ApIiEVEHINQKN i H CJSNT por aflevering t p deze nieuwe uitgave toorden aan duizend inteekenaren cadeau gegeven honAerd origineele Premielofen waarbij vele van eene directe handenwaarde van f 100 tot ƒ 300 Deze loten geren door hun men te van 100 tuks KOL093AL V£ËL KA f3 dat daarop priiub T9lle i i a ƒ aOO Q OJ 100 000 y 50 000 f 2B 000 10 000 enz em Ifilk ioteakeuaar ootvaogt oamidfi Itnk ecne aota op fürmaat zegel getoekend door do Üilgerera en door den te Nymwen resideerendea Notaris W E HlJINtC waaria de 100 preoiieloten met nummer D serie vermeld juan loodst men dke in de couraoten roorkqmende uitloting zelf kan controleeren Ooi flik idéé vi Dt eigeubolang ve te nemen verklaren de Uifgevera dat de genoemde premieloten in vpUen eigeadoni ook met de daarop intuischen gevallen pr jton aan de lOGO iutookenareii worden afgeataan Zij behouden dus uoch de loten ooob de daarop vallende sommen Delf maar g ren deae aan het genoemde getél inteekenaren hg loting cadeau Alle io den tusscHentijd daarop gevallen Ibrycen blgvep l bet einde der iuteekoning bewaard Alsdaf heeft de veijlotlg der pretoi Iotqn ond ido inteekenaren plaate zoooals die in het certificaat met titel mimmer en aerls worden iaugegereu te i overatuafi van uGi te Nymegen resideereuden Nott rls W ï l HIJINK in iena handen Iwg boven oem e IcLn atJdijlp en welke loten gedeponeerd xjjo in det Hrandvryen ke der der Nümeegaoba BaMcverdubigiag Van KMreleDburg en Schipper te Nymegeu I pe 1001 Nacht ia het mee t interessante w lrk a er de gelieelei wereld iffe rjjkdora weelde en pracht die in de verfalleii er 1001 ntthi op zulk eene eigenaardige p be koorlijko wyze böscbreven wordt deden onsjlhet besluit nemf aantro i kelijke werk eene eohit erendei eo aanlokfceod l kans te g op gemakkelijke on minst kostbare ijze ryk t vorden tegen jkelgka waarvoor men in i j t da een bfooèat iuteressant if kapitaal van 300 000 lOOvpOO 60 000 35 00Ö ans THEE T € 4®14t By 1 ons Kop Schotel Lepel Vork Broche S5 Griften enz v Yi jr 1 pear Beelden Schaar Lampenkap Melkpan 6 Zakdoe doeken enz a 5 ons Bontsohort Pantalon nikkel Eiservies Pudding Saus Trekpot Suikerpot enz Bij meerdere hoeveelheid in eens of bij gedeelten Horloges Lampen Tafels Stoelen Naaimaobine enz enz Keuze uit meer dan 1000 Artikelen Drink BONUS THEE Kwaliteit is puik CABEAUX nuttig en fraai Vraag de volledige Igst met afboetdingen dor Cadeaux bg M J KAMP HUIJZëN die gaarne inlichtingen zal verstrekken G Kehlenbrink Jr Co Rotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën Waarom word ik 7an mp zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben Was niet Priesnïtz de geleerde restiger eer waterkuur methode wiens woonplaats een bederaartaaord roor de lijdende monschheid geworden ti den eenvoudige boorP Henft niet een Zweedsch majoor Thure Braod genaamd een middel tegen vroawenziekten aso de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodzakelijk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle geueesheeren begint te tvorden Ook op het gebied ter beperking van seiiuwziekten begint er licht te komen en ook bier is een weg geopend gewndan die op de aenvouuigita en natuurlgkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Er zijn vele menscbun die noch ziek noch gezond zgn en tooh klagen dat zg ztoh ia lichaam en zielalleabebalvB wel gevoelen bet geringste niet velen kunnen eo zolfs door een vlieg Kelergd wordein ea £ 00 zich zelvon en auderen tot last zgn zonder het te willen Vele worden geplaag of door rreesejjke angst of door droefgeestigheid kunneu niet slapM en worden door benauwde droomen gekweld Dan cgn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgo oongeatie zwakheid van geheugen oorauizea au toevallen Eindelijk Igden de ergsten onder hen aau verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukklgen die men op alken leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt zgn zenuwziek ea min of maar da slaohlotfars der laefwgze van onzen tgd Wie tot eene dezer oategorien van Igders behoort ea iageliaht wenaoht te worden over da war king eenei ntauwa methode adresseera zich aan Amsterdun M CLEBAIV k Co Heiligeweg 43 Rottordun F fi tui SANTEN KOLFF Korto Hoofdstoeg 1 Vtrecllt LOBRÏ POttTOK Oudagraobt bg da Gaardbrug F 82 door wiaa eeo oadernchtdiid gesohriftje over Zeuuwziekten en Beroerte Voorkoming ea Genezing fTtua en franoo verkrggbaar gesteld wordt Dordrecht STEKDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Dalen Oregon Pine Balken en l len gench en gepl Delen Flaathout Ellen Jöffera Kolders Sparren enz enz i IaAq pbijzmn I De NIEUWE LONbON doet hetgrjjieHaar binnen enkele dage verdwenen maakt het glansrijk en zacht is onschodeiyk voor de huid en Yerffc niet Prjjs 65 cent per Sacon en l SO per dnbbeleflacon Alleen rerkrygbaar bg J A ATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et perflacon hooger FEAWSCHE SfOOMVEEVEEU liit CbemisclIi Wassclierll H WppEJKHÉlilER 19 i uiskadi Botterdam Gebrer ierd door Z M dep Koning 9 er Belgen r Boof4lpÖt TcJol QOUDA de Beer 4 VA iOS Azi Specialiteit voor liet atoomea en Verten van alle Heereop en DaTnesgarderoben lalaook alle Sindergoederen Speciale inrichtiu voor he stooméa vui plache mantels vee n bont enz I Gord nen tafelkleeden enz worden naar de nienwite en laatste methode geverfd Alle goederen betzg geatocNjjpd of geverfd worden onaobadeiyk voor de gezondhe en TOgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekjan zgn depryzen 25o o gedaald Te stoomen goederen ala nienw afleverbaar en 3 dagen te verven goederen in eene week BIERBOTTElAftlJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteefcende beveelt zich bjj voortduring beleefdeiyk aau voor de LEVERING der Berate Soort BIBBBH uit de Bronwerg ob Qbkeoondb Valk Van Vollenhoven s Kxtra Stout roor Bloedarmen Maaglgders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Verstsrkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door my steeds belegen afgeleverd Vraagt a v p PRIJSCOURANT H VAIT WUIT5AAEDEK L U IOI Levensverzekering Maatscbapnlj Opgericht in MS Verzekeringen in geval van overlöden ge mengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitzetverzekeringen Lgf renten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en rospectusseu hg den Hoofd Agent te Qouda den Heer W C WMBNINK Bleekersingel 8 201 SOUEDE AGENTEN GEVRAAGD ZAK WOORDENBOfiKJfiS bevattende de geslachten der zelfat naamwoorden benevens eene korte verklaring tan de moeilgkete daarin voorkoioende woorden volgens de niemce SpeUing van Dr M UK VREES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming è 10 Cent verkrijgbaar bg A BRINKMAN ZN XVeiuieie f No Ö301 BINNENLAND I GOUDA 13 Maart 1894 jm Heden moi en te ong eer 6 uur ia in mare woning op de Raam dood gevonden de Wed Koogman oud 44 jaar die voorover op 4en grond lag in de achterkamer meteen wond onder het borjstbeen waarin nog bet mea gezeten was Er moet hieraan zelfmoord worden gedacht Wat haar tot dezQ wanhopige daad be ft gebracht ia niet juist op te geven i Gisterenavond wasop de Yeateen perdoou die ionder middel van bestaan rondzwierf Üg vroeg dm een kleinigheid aan een knecht van den heer IJseelatijn genaamd Plomp welke werd eweigerd Toen Plomp zich even verwyderde oatvreemde hy efin jas aan genoemden persoon toebeboorende onmiddellijk werd door de po ilitie een onderzoek ingesteld en bedoelde per soon opgespoord waarna procea ver baat is opgemaakt Gisteravond circa 6 nnr bracht een jongen de Turfmarkt in rep eo roer Door het loopen over eenige balken aldaar geraakte hy te water wat natnarlgk al voldoende was om een hoop nieuwsgierigen te verzamelen Hü kwam echter spoedig weer op het droge en het incident zou daarmede afgeloopen geweest z n had h j z n hoofddeksel niet in bet midden der gracht zien dryven Zonder zich te bedenken springt hy tot groote ontsteltenis der omstanders weer in het water en haalt zijn pet er uit Doornat maar locb welgemoed begeeft hy zich onder het gezang zyner kameraden naar huis I ezer dagen werd melding gemaakt van een oit Indië ontvangen hoeveelheid zilvergeld waarby een gedeelte van meer dan duizend gulden valsch bleek te zyn Dit valsche geld is ter onderzoek opgezonden naar het muntcollege te Utrecht Inmiddels werd mede dezer dagen aan het accyuzenkantoor ïn het Oostindisch Huis een ryksdaalder ontvangen dien men na een nauwkeurig onderzoek ook valsch achtte Ook dit muntstuk werd naar Utrecbto ezonden en daar omtrent is gisteren de mededeeling ontvangen dat de samenstelling is ala volgt eene geelkoperen scbjif met iogeklopt randschrift waartoe ter weei szydeu door tinsoldeerael bevestigd waren twee roodkoperen plaatjes zynde galvanopla tische kopieën van den beeldenaar van een echten ryksdaalder FEVILhETOX PEIHSES VEEA SB fEven duur myn waarde riep Reimann Ge waart van den regen in dan drup gekomen 1 wHatal k geld I Ik acfaaam mg haaat over mign ge drwj mijn oude vader moet zioh behelpen en ik leef hier tusschen vorsten en graven I t Is aehandti I Zoo waar is het dat wie een huisdokter heeft onder oonUeéle etaati ivDasr l ebt ge gal jk in I Een haiedokter wordt zoo licht onze tiran alhoewel da owe niet zoo n erge dwingeland whijot daar hg u niet in t bad stuurt Wee als uwe vrouw hem niele io t oor had geSuiaterd 1 Wilde zy oiet mee ffNaen 1 Tot geenen prgs al hadden ook zeven doktors tegen haar samengezworen I Daar hab ik het gelukkig mee getroffen myne vrouw gast hat huishouden olet uit voor geen ding ter werald yGalukkig man I Zie maar eens met een enkel blikje naar de toiletten der dames hier Geen wonder dat het badteizven voor menigeo eohtgenoot de raine ia ffHml Dan zult gjj het trouwen wel hebben afgezworen F Ik geloof vervolgde hy na een oogmbKk in de verte gestaard te hebben dnt jaffronw Gotlfaardt mat haar gevolg juist op de trappen venohünt Die dame ii foraob en ferm aliaen reeds het geheel verzilverd hot stuk heeft mitsdien het uiterlyk voorkomen van eene echte rykamutttspecie maar dat in samenstelling daarmede niet overeenkomst Dit stukj naar het gewicht onderzocbt gaf een gewicht van 22 234 gram zynde beneden het wettige gewicht der rijksdaalders De geheele wyne van uitvoering herinnert aan de g roote vaardigheid in bewerking van koper waarin de Chineezen uitmnnten Omtrent de zaak van het versebynende blad De Vlinders verneemt de N R G nog het volgende By den officier van justitie werden plaintes ingediend wegens Bmaadachrift en wegens afdreiging chantage In het op de laatstgenoemde plainte betrekking hebbend geval was aan den betrokken persoon reeds tot tweemalen toe eene zekere som afgeperst Door de rechtbank werd toen recbtsingaug verleend met verlof tot huiszoeking en papierouderzoek Op hetzelfde tydstip hadden daarna by verschillende personen huiszoekingen plaats t w op bet bureau der redactie van De Vlinders in de Goudsche straat in de drukkery op het Strooveer en by enkele medewerkers aau het blad Ook een hniszofifeing te s Gravenhage stond met de zaak in verband De zaak is tbans nog in instructie en zal baren verderen loop hebben No 20 van De Vlinders € is tengevolge van bet uit elkander nemen van dentlrukvorm voor het afdrukken welk feit wy vroeger vermeldden niet verschenen Later is de uitgave van het blad echter voorl ezet Het bericht door verschillende bladen mede gedeeld ala zouden by deze zaak eenige jongelieden van goeden huize betrokken zyn die aan lager wal waren geraakt ia uit de lucht gegrepen Uit Veenendaal wordt gameid Te dezer plaatse kwamen mr P J Troelatra advocaat en H Kenther uitgever beiden te Utrecht om de Baanbreker aociitliatisch volksblad voor de provincie Utrecht te colporleeren De politie was tegenwoordig en maakte procesverbaal op Het was mr Troelstra blykbaar allereerst te doen om door den rechter te zien uitgemaakt of een gemeenteraad bevoegd is eene verordeniug in het leven te roepen waarby het venten van bladen wordt verboden of beperkt Zitterdag zyn 350 werklieden der landswerf te Amsterdam ontslagen een weinig in t zaad geschoten wat mij met al haar geluk zeer vreemd lijkt Beimann rimpelde bet voorhoofd en sprak yEen weinig meer respect vriend jaffronwGotthardt heeft al menig eminent huwolyk kuunen doen doch niet gewild Zy bemint de vrgheid te zeer en acht zich telve te hoog om op de eene of andere wijze als handelsartikel te gelden ffWat een vreemd begrip I Gelukkig dat de r jkea zich niet behoeven la laten bespotten anders zou Bij worden uitgelachen I Spot hebben alleen da nietrijken te dragen Dat wordt met den dag nog erger Ik heb ier jongens en maar oen meisje en ik dank den goeden God daarvoor want er zijo arme ongehuwde meisjes eu ongelukkige huisvrouwen genoeg zooals mijn moeder alt jd beweerde wie met een zilveren lepel in den mond geboren wordt heeft eïgelijb alleen het recht om te leven 1 fDat heeft Heine ook gesegd en er tooh niets mee veranderd Het geld zwamt als hét vet altijd boveo mgn waarde I Zeg eens ge kent immers den heer Moller ffDat zou ik denken 1 Hij is mgn peat onze ouders waren altijd boezemvrienden iJuffrouw Vera is een aangenomen kind niet waar P jyJa eeker kent ge de geaobiedenis dan niet F j Ntet genoeg men hoort er nooit over praten doch stil ik hoor da stemmen der dames ge vertelt het my later wel eens Dia vervloekte kerel I Hij drong zich al weer op I nkk I Ge bedoelt dien Bngelsohman P De koekoek mag weten waar ik dien vent eer heb gnieni maar bekend komt fai j mjj voor Hy Dit Arasterdam wordt bericht Gisterenmiddag te half een zou op een terrein in de Joden Uonttuineu eene openbare vergadering plaats hebben waar Domela Nienwenbais en Reens voor de werkelooze diamantwerkers zouden optreden Eene zeer talrykeen rumoe rige menigte was iu de aaialle straat byeen terwyl de politie in grooteu getale aanwezig was Precies te half een kwamen Domela 1 Nienwenhuia en Reens door een aantal partygenooten gevolgd de straat binnen Terstond werden allerlei minder vriendschappeiyke kreten gehoord en uit een raam werd met de nati onale vlag ge£ waaid In een oogwenk drong een gedeelte der rumoerige menigte zich tusschen Domela Nieuwenhuis en zyne volgelingen l waarna een geweldig gedrang ontstond Domela Nienwenbuis werd aan alle kanten aangegrepen en zoo de straat uitgedreven In de Joden 6reestraat nam het gedrang toe Hoewel het den partygenooten van Domela Nieuwenbuis langzamerhand gelukte zich weder om hunuen leider te scharen werd de toestand vooral bij het anatomisch laboratorium bedenkelyk Hier en daar klonken kreten ter eere van Domela Nieuwenhuis anderen zongen Oranjeliederen De dreigende houding der menigte deed den iüsiiecteur van politie Boaz besluiten de bescherming van Domela Nieuwenhuis op ziph te nemen Met veel tact en met de hulp van een rechercheur maakte hy ruimte om den bedreigde maar toch bleef het gedrang groot te meer daar de menigte voortdurend talryker werd Zoo trok men naar het lokaal Plancius Daar werd medegedeeld dat de eigenaar van het terrein waar da meeting zou worden gehouden den huurder had verboden het voor zulk een doel beschikbaar te stellen Daarom was reeda des ochtends de groote zaal van Plancius afgehuurd Deze zaal was in korten tyd geheel gevuld het publiek was vry kalm maar na afloop der vergadering dreigde bet relletje zich te herhalen het publiek was nu echter minder talryk en bestond hoofdzakelijk uit meer jeugdige personen Toch haastten Domela Nieuwenbuis en Reens zich naar de naastby ynds tram en onttrokken zich zoo aan het weinig rriendschappelyk geleide In Portugal zyn ter herdenking dat bet 500 jaar geleden is dat prins Hendrik de Zeevaarder zyue ontdekkking8tocbt n aanving afzonderiyke postzegels en briefkaarten uitgegeven welke slechts tot heden in omloop mogen zijn De zegels zyn versiend met de afbeelding zwetst mot de juffrouw van gozulschap Eeimnnn bloef ataao om de dames die snel de breode trappen afkwamen te begroeten J ufFrouw Natahe Gotthardt was weinig veranderd De levendig stralende oogen hel verstandige gelaftt met dat onbezorgd lachje schenen met dan voortrennenden tijd te spotten en do friiebheid der bloeiende jengd te behouden terwyl de slanke elaatitke gestalte aan bare sijde de geurige lente des levens don heerlijken glans der jeugd vertegenwoordigde Vera was inderdaad tot eene schoonheid van den eeralen rang opgebloeid en hare gcestelyke rermo gens en hare met zorg geleide opvoeding waren daarmede geheel in de aohoonste overeenstemming De diepblauwe oogen door zwarte wimpera beschaduwd namen soms zulk eene donkera kleur aan dat ey als twee zwarte sterren glausden waarmode het gouden kaar dat hanr den naam van de Loreley der badgasten had bezorgd in vreemd contrast was Het heldere met een tintje van teeder inoarnaat o rklonrd gelaat geleek de witte roos en was van eene bevallige regelmatigheid terwyl de Here houding der lenige gestalte de gratie der bevallige poraoonlijkheid de batoovoring harer verschyoing voltooide Natalia Gotthardt had hot altyd in stilte betreurd dat Veia by zulke plebeisobe pleegouders was gekomen Zy had het meisje op de meest vootElohtige wyze onder hare vleugels genomen en voor hare opvoedingt belpon zorgen Het had haar heel wat overleg en moeite gekost om juffrouw Moller tot toestemming voor da reis naar Helgoland te bewegen en da vierkante vronw zelve thuii te houdeni die t om t geld niet van Hendrik den Zeevaarder aan den voorsteven van een schip gezeten met den aardbol in zyue handen Onder de beeltenis is geplaatst de wapenspreuk Talent de bien faire en aan weerzyden daarvan de jaartallen 1394 en 1894 De briefkaarten zyn versierd met de afbeelding van Hendrik den Zeevaarder in volle wapenrusting en eveneens met bovengenoemde wapenspreuk Sade rt den herfst van 1891 bestaat te Biel kanton Bern als byzondere afdeeling van het West Zwitsersche Technicnm eene spoorwegschool de eerste inrichting van dien aard ïn Zwitserland De opleiding die daar gegeven wordt is verdeeld in verkeers middelen sig naalwezen treindienst expeditie spoorwegrecht tariefwezen prartische oefeningen en demonstratiën eu hulpbetoon by verwondingen en ongevallen De school verheugt zich in een steeds toenemend bezoek en in toenemende belangstelling haar door de besturen der Zwitseroche spoorwegen betoond Alle kweekelingen kunnen ala zy de school verUteui by de Zwit eracbe spoorw en in dienst komen In de jaren 1891 en 1892 was er een één en een tweejarige cursus Eén jaar bleek echter voor de vorming der jongelieden ontoereikend te zyn en sedert 1893 ia er nu alleen een tweejarige cursus dia wellicht door een driejarige gevolgd zal worden Het aantal leerlingen is thans 114 afkomstig uit bijna alle kantons en nit schier allemaatsebappelyke klassen Een groot auntal er van zijn zoons of neven van Bpoorwegambtenaren Het Zwitsersche Spoorwegverbond zal zich voortaan by de examina der school doen vertegenwoordigen en door goeden raad het verder welsli en er ran trachten te bevorderen Uit Harlingen schryft men Eindeiyk komen de gemoederen een weinig tot kalmte nadat bet bekende vreeselijk voorval de bevolking de vorige week in spanning en opwinding had gebonden en voor ea na komen nu sommige byzonderbeden aan het licht waarop eerst niet was gelet of die nog niet bekend waren Bleek reeds dadelijk dat men met een overlegd plan had te doen in het verhoor gaf dsa Barger te kennen Ik weet zeer goed wat ik deed ik ben volkomen normaal en daarna Gy Ibehoefb my niet uit te hooren ik za u alles tot in de byzonderbeden mededeelen 0p den avond van 4 Maart toep ds B de godsdienstoefening in de Groote Kerk leidde sprak behoefde ie laten de uitspraak des huisdokters dat da badreis oiot goed voor haar was wagens hare volbloedigheid bad de zege eindelijk behaald Een zeebad niet getond voor zijne vrouw hoe laohta de goude Moller in z n vuistje die zulke dwaze kluchten op haren ouden dag niet kon uitstaan I Dat Vera als eene gravin moest uitgaan en uitgerust worden was den eerlyken MolUr ook niet recht duidelijk Zie toch eens hoe dwaas ge z t oudel meende hy pruttelend wAls kind mocht zy da deftige lieden haast niet aankyken ge wildet niet hebben dat ze er mee omging opdat ze niet zou worden bedorven en nu is zy tooh eene prinses geworden die volstrekt niet meer bij ons pasta Het zou mij niemendal verwonderen ala zg zioh ten langonleste oog schaamde zulke gemeene pleegouders te hebben 1 Go praat naar ge veratand hebt man 1 Ziïja wy gemeene heden P Gy zyt rentenier en habt oeoe irfille ata eon koopman au wat my betree ik weet opperbest hoe men zioh als deftige dame heeft te houden Waar het geld geane rol spaalt daar houdt de gomeenachap vanzelf op en Vera ia te goed opgevoed om ondankbaar te zyn Nu aU een gmaf het in zijn hoofd mocht krygen haar tot gravin te willen maken zooals vroeger geaobiadde met da jonge weduwe van dan ouden haar Bodenburg tfNu ge moet z6q maar praten I Ben Zwaedsohe graaf die zyne jonge vrouw in z n land liet verdrinken ik dank er voorl