Goudsche Courant, woensdag 14 maart 1894

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Winterdienst 1893 94 Aangevangen 1 October TUd van Greenwicli GOUDA BOTTIBOAU 18 18 18 68 1 84 8 68 1 06 1 1 1 19 18 88 1 88 1 44 4 10 KOTTÏRDAM BODDA 9 61 10 17 11 60 1 10 87 10 84 10 41 10 47 S 48 I 3 10 4 08 DEN Haag GOUDA iHage 6 48 7 807 48 9 88 9 4610 1411 8818 161 88 9 16 8 46 8 48 4 16 4 41 6 81 7 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 f 10 41 S 09 M M If B 09 Gnuda 6 30 7 60 8 18 9 58 lO lfl lO SI IS 08 13 48 S 90 S 4S 8 16 4 18 4 48 6 S0 6 BI 7 48 8 8K 10 01 U T B E C H T G O D D A Utrecht 6 88 7 60 9 9 8811 34 18 08 18 60 8 10 8 68 4 48 6 86 7 48 Harmeien 6 47 8 08 10 0 18 19 8 84 4 06 4 66 Woerden 6 68 8 10 10 16 13 86 y g 4 13 g Oudewster 7 07 8 19 10 34 18 43 4 34 Gouda 7 80 8 38 9 84 10 87 18 0618 66 1 83 8 60 4 87 6 80 7 08 8 80 IHSTBRDA U O O U O A Amsterdam CS 7 68 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 81 Amsterdam Wp 6 60 8 10 9 68 11 18 11 4 8 88 4 88 4 81 T 40 Gouda TJO 8 89 10 44 11 16 IS II 8 80 l l Ml 8 suiker zoeter wordt door er zont bg te doeU Uit zgne proefnemingen ia hem gebleken dat als bg eene oplossing van suiker eene kleine hoeveelheid zout en water gevoegd wordt zoo siwak dat het geen zoutsmaak geeft het sui kerwater er zoeter van wordt Men zegt dat de zwakste oplossing vso chinine een dergelgk resultaat heeft De verklaring die van de bovenvermelde schgnbare tegenstrgdigbeid gegeven wordt is dat de allerminste zoutbeid of bitterheid eene verho ogde gevoeligheid van den amaak wekt door de daarmede gehjktydige prikkeling en vandaar ook dat men de meerdere zoetheid proeft De gepensioneerde generaal majoor dr C J Van Heea voormalig chef van den geneeskundigen dienst der landmacht is in den Haag op 80jarigen leeftgd overleden Alvorens aan het hoofd van den sanitairen dienst van het leger te ataan bekleedde hg verschillende betrekkingen bg het korps oflScieren van gezondheid of stond hg aan het hoofd van verschillende zlekeninrichtingen Bg was o a chef van het militiar hospitaal te a Graveuhsge en legde zich tgdens zgn beheer over den militairen gezondheidadienst vooral toe om de organiaatie van dezen tak tot den hoogaten trap van volkomenheid te brengen Dikwgla trad hg daarbg zeer streng en energiek op om zgue denkbeelden tot verbetering van toeatante verwezelgken hg Ewr opgewekt en treffend naar aanleiding Tftn LacB8 23 28 Weent niet oter iny maar over nzelven en nwe kinderen en toen moet hg het roornemea hebben gehad om een tragisch einde aan zgn leven en loopbaan te maken door den bgtel naar beneden te smgten en zich te doorsteken want hg had zich ook een dolk aangeschaft Doch het meisje ia de kerk ziende waarop hg zgn bart had gezet kwam hg tot andere gedachten daar hg in die omstandigheid een ruor zgne wenschen gunstig teeken zag Zgne vronw was geheel als door hem gebiologeerd zoodat zg op zgn last herhaaldelijk moeite deed om het meisje in huis te lokken Men rond bg het Igk negen briefjes van mevr fi allen ten doel hebbende om de arme meid in hnis te krggen zoo zg mevr B meende om een laatste ontmoeting tot afscheid te doen plaats hebben want c zoo was haar beloofd dan kan het tnsBcben ons ook vreds c De Asa Ct schrgft Vroeger vestigden zich wel honderd Dnitschera in Nederland tegen dat een Nederlander in Daitachland ging wonen Ue pstentwet die hier het gildewezen al in 1806 verving zal daartoe het zgne nebben hggedragen Thans ziet men den trek in omgekeerde richting In t zuKlen van Drente althans Kerst begonnen tgdens het graven der Frnisiache kanalen duurt de verhuizing voort en gaan niet alleen vrggezellen zich in Pruisen als boerenknecht verhuren tegen zeer hooge loonen maar geheele gezinnen trekken op naar het land van waar vroeger de grasmaaiers kwamen Ëen in de Langeatraat te Bpremberg wonend joug vleeschhouwer kon niettögenstaaude hg zeer vlgtig en zuinig was en raet zgn familie zuinig en bescheiden leefde er maar niet bovenop komen daar zgn kas voortdurend werd bestolen Dezer dagen is men er im eindelgk in geslaagd den dief die door een raampje aan de aèhterzgde van bet huis in de woning was doorgedrongen en op zgn kousen rondsloop op heeterdaad te betrappen de bestolene had namelgk twee mannen op post gesteld die in zgn magazgn op den loer lagen en teu slotte een persoon arresteerden die tot algemeenee verbazing de in dezelfde woning verblgf houdende verhuurder bleek te zgn Rienzi de heer Van Kol kondigt in eene circulaire de verachgning aan van een orgaan voor de politieke actie dnt zich noemt De aociaal democraat waarin de zoo hard gevallen parlementairen c aan het woord zullen komen De tegenwoordige redactie en administratie acht haar taak geëindigd zoodra er eene organisatie der voorstandera van het meedoen aan verkiezingen ia tot stand gekomen die dan verder over het lot van dit blad kan bealissen De rgkate verzameling van Aziatische tooververhalen die wg bezitten ia vervat iu de Duizend en één Nacht zg geven eene nauwkeurige schildering van Oostersche zeden ei woonten en leggen de zwakheden en de lichtgeloovigheid der menacheurassen die er eene rol in spelen op zulk een juiste wgze bloot dat zg in het gemis van eigenlgk gezegde geschiedkundige gegevens niet kwalgk voorzien Op initiatief der Amsterdsmache afdeeling van den Nederlandachen Inttrnationalen Sigaren renen Tabakswerkersbond ie gisteravond in Plauciuste Amsterdam eene protest meeting gehouden ter bespreking van de houding van den voorzitter van den R K Volksbond den heer Pastoors en van den redacteur van Het Centrum c in zake de werkstaking der 130 sigarenmakers en jongmaatjes in dienst der firma Otto Roelofs De heer Pasl ors en de redacteur van bet genoemde blad waren tot bgwoning dezer b eenkomat uitgenoodigd De heer Pastoors had echter in de dagbladen reeda doen weten dat hg niet zou verachgnen aangezien hg zich niet geroepen achtte in deze vergadering rekenschap af te leggen van zgne daden In de glasblazerg van Mondron te Gosselies nabg Charleroi heeft Zaterdag een groot ongeluk plaata gehad Door het breken van den Smeltoven stroomde een masaa geamoUen glas van ongeveer driehonderdduizend kilo over den grond en veroorzaakte een hevigen brand Het vuur werd apoedig geblnaoht maar de schade is zeer aanzienlgk en eeu honderdtal werk lieden zullen werkloos zgn gedurende de maanden die met de heratelling der fabriek zullen verloopen Zout om suiker te verzoeten Suiker en sont worden soms on vereen igbaar of tegenstrgdig in hunne werking op den smaak geacht maar men heeft bg ondervinding dat een klein weinigje zont erbg koffie met suiker geuriger maakt en hammen die ingezouten zgn met wat suiker onder het zout vermengd hfibben eene eigenaardige vermaardheid terw l vleasch en groenten zunr en zoete gekookt in Dnitsohland eene geliefkoosde lekberng sgn Professor Zuntz van het Phyaiologiach Qenoolschap te Berlgn heeft aangetoond dat Ook de redacteur van Het Centrum had de uitnoodiging van de hand gewezen maar desgewenscht een onderhoud te zgnen bureele toegezegd Als sprekera van den avond waren genoemd Domela Nieuwenhuia Gebing en Eichelsheim Domela Nieuwenhuis hekelde de houding des heeren Paatoora die ala voorzitter van eene arbeidersvereeniging zich ongevraagd in deze zaak mengde en zich aan de zgde der patroons Behaarde Maar bovendien verweet hg hem dat hg trachtte de sociaal democratische sigaren maker svereeniging in de wielen te rgden door eene afzonderlgke vak vereeniging van katholieke sigarenmakers op te richten Voorts hield hg hem aan eenige zinsneden uit Paus Leo s 1 Encycliek c handelende over de verhouding tusschen werkgever en arbeider Als Pastoors gekomen was zou hg tegenover deze tegenwerpingen een gek figuur hebben geslagen en nn hg wegbleef sloeg hg evenzeer een gek figuur volgens spreker Uit en en ander putte Nieuwenhuis de uitspraak dat de arbeiders om tot beteren maatschappelgken toestand te geraken niet op het geloof konden ver 9 01 8 86 8 48 8 49 8 6 9 06 10 66 11 08 11 09 U U 11 86 fioiida 8 HoordraoU NiottimkerlE Oaptlla Boitotdam 7 9 80 10 7 96 7 88 7 89 7 4 7 66 7 47 8 08 e is 8 81 8 89 6 86 6 6 10 6 19 6 8 6 88 Botteidam Oapellt Nieuwerkerk Hoordnoht Gouda 7 46 8 07 8 18 10 08 ld aODDA DEN BAAO 18 811 01 1 87 S 66 4 46 6 87 6 69 7 18 8 86 9 S7 10 46 U U 11 80 Gouda 7 80 8 40 9 04 0 8710 49 18 11 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 6 U 1 6 88 81 g 8 Zar M 7 48 8 68 11 01 Bl Kr 7 47 f Z Zagw 7 6a 9 01 11 10 N d L d 8 08 Toorb 8 07 9 18 11 18 6 80 10 11 Hage 8 18 9 18 9 8410 07 11 87 18 4118 61 1 4B 1 67 4 96 6 88 6 66 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 40 18 eOl D A BTKIOHT Gouda 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 88 8 18 4 1 4 47 6 88 6 01 7 46 S S810 08OudeT 6 60 6 64 11 09 8 87 6 87 7 60 10 98 Woetdan 6 67 7 018 11 8 40 11 16 1 44 6 04 6 44 6 17 6 06 10 88 Harailea 6 04 7 08 8 46 11 88 9 61 6 19 6 60 8 18 10 84 Ulnehl 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 46 1 80 8 08 3 60 4 48 6 89 81 6 86 8 38 9 10 10 68 GOUD A A M8TRRDAM 4 47 6 83 7 46 10 08 1 41 6 81 9 37 11 10 6 60 9 17 11 86 Gouda 6 40 Amtwdam Wd 7 9 lOi U 8 81 10 06 10 66 18 11 8 61 8 10 10 16 18 19 1 8 40 Ml 11 10 li 1 11 l li wachten van medewerking in de sociaal democratische bew ng Na Nieuwenhuia trad de re ls genoemde Eichelsheim op die de grieven opsomde welke tot de werkstaking leidden opheffing van contribution voor de kosten van stgfsel gas vuur eteT grieven waaraan door andere fabrikanten reeda was tegemoet gekomen Overigens viel ook deze spreker Pastoors aan in hem een volkamisleider ziende omdat hg zich eene ridderorde van de zgde der bezittende klasse had laten welgevallen Gebing mede reeda bovengenoemd bestreed de verdeeldheid onder de arbeidere door den godsdienst en verweet den B C Volksbond dat deze zulke verdeeldheid zaaide om diwrna de inmenging der geestelgkheid in de zaken der arbeiders voornamelijk in de znidelgke provinciën des lands te Laken De werkstaking hield met het kwaad dat de K K Volksbond aan de algemeene arbeidersorganisatie berokkende nauw verband meende spr Toch achtte apr de reden waarom deze werkstaking was ondernomen te nietig maar toch dezo zaak in zich zelve alzoo niet van bgzondere beteekenis kan gevolge van hoogere beteekenis hebben Daarom hoopte apr dat de werkstaking nu zg eenmaal begonnen waa zou worden volgehouden Na eene pauze van vgf minuten voerde nog een zekere v d Berg het woord sprekende over het schril contrast geleverd door het gevangen zetten van Eemenea en bet decoreeren van Paatoora beiden mannen die heeten voor de betangeb der arbeiders op te komen en over de houding van dr Schaepman dxe destgds in eeue vergadering van spoor weg werkers beloofde in de Tweede Kamer voor hnnne belangen te zullen opkomen en toon het adres dier sp wrwe werkers in de Tweede Kamer in behandeling kwam zich afwezig hield Tetf slotte werd eene motie aangenomen waarin afkeuring over de houding van den R E Volksbond in het algemeen en over die van den heer Pastoors in het bijzonder solidaritiet met de werkstakers en verontwaardiging over de sigarenmakers zeven in het geheel die tot de oprichting der katholieke vak vereeniging medewerkten werd uitgesproken De meeting werd daarna ontbonden In eene openbare vergadering van de Rot terdilmache vereeniging ter beoefening van Joodacbe wetenscbappej Zondagavond in het Nutt gehouden trad mevrouw dr Nahida Bemy als spreekater op Nadat de vergadering namena het bestuur der vereeniging door den heer S A Vlea waa geopend en de opparrabbgn dr B Bitter eene korte toespraak had gehouden waarin hg het Is een wonder beschreef eene christendame te zien optreden volkomen toegerust met de kennis van de Hebreeuwsche taal de geacbie denis van het volk van Israël zgne letterkunde in het algemeen en den Talmud in het bgzonder onderhield mevr llemy haar tairgk gehoor in de Dnitsohe taal over den Talmud 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 7 10 6 56 9 03 10 17 S 9 7 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 18 08 Toorb 6 64 N dL d6 69 Z Z sgw6 08 BI Kr 6 14 ZOT M 6 19 10 88 Overal ia van den Talmud sprake zeide zg en het is een opmerkelgk verechgusel dat zg die er liet minste medo bekend üf vertrouwd zgn zich het meest ongeneerde oordeel er over aanmatigen Diepe onwotendbeid speelt kwade parten Zoo veroordeelde een Capucgner monnik een heilige den Talmud meenende dat h t een man was 1 Manr er 7gn ook meer geletterde onwetenden Dezulken halen dingen en woorden alleen op hooren zeggen uit den Talmud en dua zonder dien te hebben gelezen veel minder hem te hebben bestudeerd Zg leggen hem de legenden ten laste die er inderdaad in voorkomen doch komen die dan ook niet voor in het Nieuwe Testament Die legenden in den Talmnd zgn eveneens wgsgeerigkerkelgke allegorieën en er bestaat nit dien hoofde geen aanleiding hem te verketteren als men gelgktgdig Koran en Nieuw Testament heilig verklaart De literatuur aller volken kenmerkt zich door de allegorie De dichters van Griekeland Indte Scandinavië Egypte wedgveren in fantasie Waarom zouden alleen Israels schriftgeleerden er vrg van moeten zgn En met welk recht maakt men dan van die fantasie gebruik om den Talmud ten laste te leggen dat bij zooveel dwaasheid behelst Indien er 10 of 20 fantasieën in voorkomen gaat het dan bovendien aan daarnaar het geheel te heoordeelen Het ia waar veel komt er in voor dat eeu komisch karakter draagt doch geenszina omdat het onbewust belachelgk ia maar omdat de schriftgeleerden het uoodzakelgk achtten het komisch masker te bezigen ten einde daardoor de waarheid toegankelgker te maken voor de botte stompe menigte Veel ook in den Talmud ia symbolisch doch dit is het gevolg hiervan dat de oude rabbgnen verplicht waren zich van de symboliek te bedienen ten einde dreigende vervolging te voorkomen Jezus zelf bediende zich naar het voorbeeld dier rabbgnen hg zgne prediking van raadsela en gelgkenissen Het is onbillgk den Talmud van zgue symbolische vormen een verwgt te maken maar aan den anderen kant zg men op zijne hoede en trachte niet door allerlei spitsvondige nitlegging alles water in voor komt tot wgsbeid te verheffpn Ook toch de Talmud ia menscbelgk werk en kan als zoodanig gebreken hebben IntuBSchen tegen de onwetendheid is nog iets te doen t en de boosaardigheid staat men machteloos Om haar te bestrijden richtte de spreekster bet woord tot de onbeschaafden ungebildeten onder de Joden zelven tot dezulken die nit gemakzucht en onverscuilligheid niet leeren den Talmud niet kennen en gevolgeigk niet in staAt zgn de aanvallen hunner vervolgers af te slaan En dan ia er nog eeue categorie van Joden die iets weten dooh ia hun weifelenden aard werkeloos blijven Zoowel in het een als in het ander schuilt voor Israël gevaar Ook de christenen en vooral onder hen dezulken die alles navorschen moesten de studie van het wezen vatt het Joodsche volk niet nalaten waaraan zg toch den grondslag van bun eigen godsdienst te danken bdbben De Talmud verdient dat meu er studie van make want geheel doortrokken ala hg is van groote zödelgke denkbeelden behandelt h j volstrekt niet alleen zaken van godsdienst maar is tevens gewgd aan alle takken van abstracte wetenschap bovendien aan gezondheidsleer wetgeving rechtswezen eeredienst zeden en gewoonten daarbg de vrgheid latende naaat de wet van Mozes tot verdere navorsching De Talmud is eene schatkamer waarin men alles vindt wat geeat en hart kan bewegen De spreekater achetste alsnn den Talmud ala de commentaar op het Oude T tament dat er door wordt aangevuld en verklaard in 12 folio deelen van p m 3000 bladzijden Zg omschreef de wording en ook de indeeling van het werk citeerde het bekende gedicht van Heine en beval voor het overige met klem de lezing aan van de brochure van Wilhelm Pressel een christen den titel dragende Der Talmud vor der Schwnrgericht am Endevom 19ten Jahrhundert De Talmud kenmerkt zich door drie hoofdtrekken namelijk F trouw aan den godsdienst II het algemeen menschelgke en IIT onderzoek atpdie Bg die drie punten nader stilstaande toonde apret kster aan T dat de Talmud leert zich te geven aan God en den godsdienst trouw te blgven ter wgl afvallig en trouweloos zgn ten atrengate wordt afgekeurd Aan die leer is Israël door alle lotwisseling heen trouw gebleven 8 48 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 10 48 11 08 HM VM ÏÏA 7 0i 7 17 T 84 7 81 7 87 8 10 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 M M 8 80 10 8 01 9 8 jr 8 4t 7 06 7 11 7 80 7 867 81 9 64 8 09 8 60 10 07 10 64 9 04 M 9 1010 88 g 8 41 9 83 10 40 11 98 9 47 10 06 IIJO II dat in den Talmud altgd de rede ia van den mensch niet van den priester of van den jood De beschaafde mensch wordt hooger gesteld dan zgn onbeschaafde hoogepriester Gelgkheid van den menach wordt principieel gepredikt mits bg den geleerde of bg den veldarlwider maar het hart op den Hemel is gericht Deze democratische gezindheid atraalt allerwege in den Talmad door die de leer predikt dat alleen de ondeugd verlaagt dodh de deugd verheffen kan Gevolgelgk predikt de Talmud verdraagzaamheid liefde en vrede onder alle menaohen Vooral de arbeidende mensch wordt door den Talmud hoog geachot waarom hg bepalingen behelst tot hiïIgke regeling van het loon in verhouding tot bewezen diensten tot bescherming van de vrgheid van den persoon des arbeiders alsmede tot regeling van de verhouding tnaschen werkgever en werkman De vrgheid van den arbeid wordt zelfs dermate omschreven dat het den arbeider zonder straf te beloopen geoorloofd wordt verklaard na een halven dag niet verder te werken Dit wordt vergoelgkt in dien zin nl in den Talmud zelf dat de vader van den arbeider op aterven kan liggen óf dat een vreemdeling op den weg gevallen is en geholpen moest worden jliinderliefde en humaniteit a zoo Edoch aldus merkte spreekater op de rabbgnen van dien tgd schgnen het absoluut onmogelgk geacht te hebben dat men ook te doen kan krijgen met luie kwaadwillige werklieden Ook de hooge positie van de vrouw vooral van de vrouw ala huismoeder en opvoedster barer kinderen vindt voorta omschrgving in den Talmud III dat navorschen leeren en weten door dèn Talmud wordt beschouwd als eene der zuilen waarop de wereld staat Daarom be zuinige men op alles behalve op de kostten van het ooderwgs Men moet leeren leeren en nogmaals leeren en zal ten laatste de studie om haar zelve liefhebbeu Zóo ia het epreekster gegaan en met warmte spoorde zg de zonen en dochteren Israels aan waarvan de meeaten te onverschillig zgn en te veel aan wereldach genot hechten haar voorbeeld te volgen Mevr Remy had levendige toejuiching en daarna nog de dankbetuiging bi monde van den opperrabbijn in ontvangst te nemen Gisterenvond omstreeks 7 nur werd er brand ontdekt op een der zolders van het gebouw der Nieuwe Rotterdamsche Courante in de Witte de Withatraat te Rotterdam De chef macbinist J Thgaseo spoedig gewaarschuwd begaf zich oogenblikkelgk naar den zolder waar het gevaar dreigde en zag een gedeelte daarvan dienende tot bergplaats van papier in lichte laaie staan De brandweer was weldra ter plaatse en ving onder de leiding van den heer Kramer brandmeester van spuit 18 terwgt met benulp van de spuiten 7 29 8 9 6 en van de stoomspuiten I en 2 die achtereenvolgens in werking werden gesteld de brand apoedig in hevigheid afoam Omstreeks 9 uren was alle gevaar voor verdere uitbreiding geweken en te lOj uur waa de brand gebluacht Het bleek toon dat het westelgk gedeelte van den zolder zich nitstrekkende boven de redactiekamers aan de zgde der Witte de Withen Ëendrachtstraten geheel uitgebrand was doch bet overige gedeelte van dien zolder grootendeela gespaard bleef Veel grooter dan de brandschade is evenwel de waterscbade Deze strekt zich nit over de redactie en admin istratiebureau s de bibliotheek de machinekamer de kelderverdiepingen met één woord over alle vertrekken zich aan de straatzgde der Witte de With en Eendrachtstraat bevindende De zetterjj en drukkerij bleven nagenoeg geheel gespaard Behalve het bureau leed ook de woning grenzende aan het bureau veel waterschade Ook die woning liep aanvankelgk gevaar Men vermoedt dat de brand ontstaan is tuaachen 5 en 7i uur iu welk tijdatip eeu drietal lieden in dienst van de Telepboonmaatschappg op den zolder zgn geweest waar de brand ontstond In Groningen begint de trek naar Amerika geheel te verflauwen Velen die verleden jaar nog vol goeden moed de groote reis aanvaardden hebben niets dan teleurstelling ondervonden Enkelen keerden dan ook reeda terug anderen zgn voornemens dit zoo spoedig mogelgk te doen en meerderen nog zouden gaarne hun voorbeeld volgen indien ze daartoe maar de middelen bezaten De weduwe van Hans von Bulow ia thans uit Eairo teruggekeerd en te Hamburg aangekomen om daar met de overheid en Von Bolow a executeuren te spreken over het verbranden en begraven van diena stoffelgke overschot Dat zal waarschgnlijk 28 of 29 Maart geschieden Te VQravenhage kre Zondag een timmerman V L wonende in de Rgnspoorlaan met vrouw en verscheiden kindereu eeu hevigen twist met zgne vrouw De kinderen riepen moord I en buren schoten op het hulpgeachrei toe De vrouw bleek te zgn overleden Volgena de geruchten zou de man zgn vrouw een zwaren slag met de hand hebben toegebracht of wel bg de keel hebben gegrepen en geworgd De man ontkent dit echter en beweert dat zgn vrouw door een beroerte is getroffen Het Igk is naar de algemeene begraafplaats vervoerd en zal naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden worden overgebracht om aldaar te worden geschouwd De zuk is in iuatructie Aan de Chr school te Boskoop zgn benoemd tot onderwijzeres mej S Roodhuysen te Veenendaal en tot onderwgzer de heer H N Rente te Oudewater Baiteniandscli Overziclit Het Eugelache Hoogerhnis heeft het adres v a antwoord op de troonrede aangenomen In den loop der besprekingen verklaarde Lord Rosebery dat bet thans in Egypte rustig is ZekerO incidenten hadden onlangs reden gegeven om te twgfelen aan de instandhouding van de bestaande ataat sins tellingen en gedurende eenigen tgd zal nog een streng toezicht noodig zgn maar nu heer icbt er weer vrede in Egypte en is alle reden tot bezorgdheid geweken Wat de Britsche politiek in Uganda betreft de regeering zal daaromtrent volledige iofichtiugen geven zoudra het aanvulliugakrediet aan de goedkeuring van het Parlement wordt onderworpen Vervolgens beantwoordde de eerste minister eenige opmerkingen van Lord Ualisbury omtrent de binoenlandscbe politiek Er beataat geen plan zeide spreker om in deze zitting opnieuw Home Rulet in te dienen ten eiude geen tijd te verspillen De regeering zal niet aarzolen een beroep op het volk te doen zoodra zg daarvoor den tgd gekomen acht maar zij is van meeuiog dat het Huia der Lords nooit bet recht heelt tot eene ontbinding te dwingen Spreker geeft toe dat hnt onmogelijk al zgn HomeRiile € voor Ierland te doen aannemen zoolang Engeland daartegen is maar hg gelooft dat Engeland doorde houding van Ierland tot Home Rule zal bekeerd worden De toestand van Ierland is sedert achttien maanden veel verbeterd niet door maatregelen van verlicl ting maar door de hoop welke de libe aie partg aan Ierland ge aven heeft dat het een plaataulijk zelfbestuur sfal Rrggen voor zuiver locale aongelegenhedeu hetgeen zeer goed te vereenigen ia met het overwicht van het Rgkaparlement Ierland zal nooit tevreden zgn zonder Home Rule wg moeten ook Home Rule toestaan om onze broeders aan gene zgde van den Atlantischen Oceaan te bevredigen en bovendien ia decentralisatie noodig in het hoogste belang van het Rgk Gg zult aldus besloot spreker eventueel ook aan Schotland eu Wales Home Ru1e moeten geven niet in dezelfde mate maar op dezelfde wgze Bij de bespreking over het adres van autwoord in het Lagerhuis verklaarde minister Harcourt dat de Regeering de wetsontwerpen welke in de troonrede zgn opgesomd wenacht te zien aangenomen zoo niet in dit jaar dan in bet aanstaande of het daaropvolgende jaar Zoolang de meerderheid in het Lagerhuis de Regeeiing steunt 7 al deze voortgaan met hare ontwerpen Wat de houding van het Huia der Lords betreft teg opzichte der ont werpen het volfe zal er eventueel uitspraak over doen Spreker hoopt dat de discussie over het adres van antwoord morgen zou gefloten worden dan kan men voortgaan met de bespreking van de noodige financieele maatregelen Het Huis zal Zaterdag vóór Paschen en ook op Paaseh Maandag zitting houden Een amendement van den conservatieven afgevaardigde Howard Vincent inhoudende dat het noodzakelgk ia maatregelen te nemen om te gemoet te komeu aan de depressie in landbouw en handel werd met 192 tegen 86 stemmen verworpen Mundella minister van koophandel ver klaarde dat de depressie niet door protectie te verhelpen ia en ook dat de immigratie van vreemdelingen niet nadeelig ia voor den Engelschen werkman Gelgk reeds weken waa voorspeld en wegens de persoonlgke inmenging des Keizers buiten twijfel stond ia het Duitach Rusaisch handelstractaat in zgne voornaamste artikelen door den Rgksdag bg tweede lezing aangenomen De meerderheid wog grooter dan zelfs de meest optimistische personen hadden verwacht Van de 397 leden waren er 346 aanwezig waarvan 200 voor en 146 tegen stemden Art 7 handelende over de clausule van meeatbegunatiging is nog wel niet afgedaan maar die zal geene wezenlgke verandering in de meerderheid ten gunste van bet tractant teweegbrengen Evenzoo zjin alle kenteekenen gunstig voor de definitieve aanneming van bet tracteat bg de derde lezing die nu nog vóór Paschen zal kunnen plaats hebben Want zelfs wanneer onder de 51 afgevaardigden die Zoterdag afwezig waren ook nog vele tegenstanders van het tractaat zgn dan waren er onder de afwezigen toch minstens evenveel voorstanders De Keizer zal dus met een bevredigd gemoed zgne gemalin en kinderen naar Abbazzia kunnen nareizen zgne politiekpar lemantaire optreding is schitterend gelukt Wanneer men de atemlgst nagaat staat aan de zgde der t nstemmers nagenoeg de geheele adel der oude Pruiaische provinciën met uitzondering der Poolsche edelen die allen voor het tractaat stemden Ook graaf Herbert von Bismarck en de voorzitter van den Rgksdag de heer Levetzow atemden tegen evenzoo graaf Douglas die anders tot de meest toege dane gunstelinge dea Keizers wordt gerekend De aocialisten de vrgzinnigen de Polen de Elzasaera het grootste gedeelte der democraten in het centrum benevens de meeste nationaalliberalen vormden ditmaal de regeeringsmnerderheid t Sohgut dat er vóór Paachen nog een stanc e in de Franache Kam4f moet zgn want t wordt er onrustig Zaterdag begon de zitting zelfs met een kleine nederlaag der Regeering door de uiterste linkerzgde natuurlijk met daverende totyw i S ii begroet ii De afgevaardigde Mas stelde voor dat met 1 Januari 1895 de ocirooi belasting op de zoogenaamde hygiënische dranken zou worden opgeheven en hg vroeg de nrgentverklaring Van dit voorstel De Minister president Caaimir Perier herinnerde dr t de herziening der belasting op de dranken in overweging was en verzodht daarom de verwerping der nrgentverklaring Ook de vader van het protectionisme de heer Mélioe sprak tegen de urgentverklaring maar de Kamer verleende deze met 272 tegen 204 steramen Miaschien dat de zich snel uitbreidende typbus epidemie te Parijs eenigen iuvloed op de stemming beeft uitgeoefend Immers men schrgft die epidemie toe aan het slechte drinkwater In dat geval had men echter de onmiddellgke opheffing der belasting moeten vragen Met de tweede interpellatie over de verlaging van de spoorwegtarieven om enkele wynbouwende departementen tegemoet te komen ging het beter De maatregel werd door den Minister Jouuart krachtig verdedigd en in t eind werd op zijn verlangen de eenvoudige orde van deu dag met een meerderheid van ruim honderd stemmen aangenomen Gevaarlgker was de derde interpellatie die van Baudry d Asson over de aanschrgving betreffende bet geldelgk beheer der kerkbesturen De iuterpellant gebruikte zeer groote woorden maar maakte er miaschien juist door zgn ovefdrgviog niet veel indruk mee De Ministèï SpuUer zeide dat hefe besluit genomen was ter uitvoering eeaer wet en dat de Regeering nooit zou nalaten de wetten des lands naar haar geeat eo naar haar letter toe te passen Ue talentvolle Afgevaardigde mgr D Hulst trachtte de historische gronden waarop de Minister SpuUer de staatainnieuging in de kerkelijke aangelegenheden verdedigd had te ontzenuwen diende een motie in dien geeat Toen e Regeering echter tegenover deze motie en die van den iuterpellant de eenvoudige orde van den dag verzocht verklaarde D Hulst waarscbgnlgk gevoelig voor de politiek van den nieuwen 1 koers zgn motie terhg te nemen en met die der Regering mede te gaan Deze werd daarop zonder stemming aangenomen Deu lOden dezer vierde het keizerlijk echtpaar in Japan z ju zilveren bruiloft Nog een maand geleden hingen er zeer donkere wolken over het rgk van deu Mikado maar gelukkig waren die op den dag van het jnbileuQ al weggedreven zoodat een feestelijke atemming heerscbte in Tokio en overal in den lande Op last van deu keizer is een medaille geslagen ter gedachtenis aan de heuglgke feesturen die doorleefd zgn Men weet dat de staatkundige toestanden d Japan zeer ongunstig zgn en een conatitntioueol conflict tusschen regeering en volksvertegenwoordiging was uitgebroken Z M had het onhandelbare parlement ontbonden in de vurige hoop dat de kiezers de gelederen der liberalen zotlden versterken Het tegendeel werd echter gevreesd en toch de mikado met zgn Westerscbe besoh ivingBpolitiek kreeg zgn zin De verkiezingatrijd in Japao die tot ernstige ongeregeldheden aanleiding heeft gegeven is geëindigd met een volkomen overwinning der liberalen die in de volksvertegenwoordiging over een meerderheid van 120 etemmen zullen kunnen beschikken Men begrgpt echter licht dat er van gereeriogswege heel wat pressie zal uitgeoefend zgn Precies als in Servië Spanje en andere Staten Vooral op het platteland is het tuaschen de voornaamste partgen tot ernatige gevechten gekomen waarby vele personen het leven verloren Van alle kanten ontvangt zelfa nu nog de regeering aanvragen van de gouverneurs der provinciën om versterking daar zij anders niet voor de handhaving van de orde kunnen instaan Er moet ook een ernstig complot zgn ontdekt tegen den keizer die bg de conservatieven voor den eenigen zondebok geldt De samengezworenen hadden een plan ontworpen om het keizerlgk paleis in de lucht te laten springen Het plan werd echter bg tgds ontdekt door de politie die nu met de grootste gestrengheid tegen de vganden der regeering optreedt Meer bgzonderheden over de verkiezinga atrgd en den aankleve van dien zullen later wel volgen Voorloopig verneemt men in Europa met voldoening dat de mannen der afsluitingspolitiek de nederlaag hebben geleden Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Maart Johanna Prancina ouders O Rahonw en J Scheephouwe 11 Cornelia ouders J van der Smeede en Q Doornbos Willem oadora ran Wansen li Prins Johanna Wilhelmiua oadersP J Isarin en W C Bouwman Dirk ouders W F Blok en N Kramer Betji ouders J van der Klis en M van Puffelen Ooenraad Johan Lodev jjk ouders J L Leeflang en M W Boot n IIieol aaa Jan ouders J van der Heij tT Hfcti haï 12 Johannes Joseph oudan jMlH lr Vlisten A J Strayer Fzm OVEELEDEN 9 Maart M JflfhnisTr Tan G den Onden 69 j 10 H E Hubenet wed J H Bückman 78 j 11 F IJsselstijn 5 m A Cattol 3 j 12 A Tan Vlaardingen 68 j MEU WE m ïrAALDPAHAPLUIES A van OS Aa E 73 73 Beurs van Amslerdam IS MAABT iVor krs lOO 108 96 04 s 108 601 ll M s 36V lOBV 60 89 lOOVs lOl s 104V gs6 617 101 88 101 817 160 loa 108 188V 99 60 8SV 108 lOS 171 ISO lO 186 148 63 n Vi 101 1841 10 S 111V 94V 108 187 1831 9Vl Vs 87 84 lOV 1081 Vs los 801 BOV 181 199 108 1081 lOl s 101 lolkiun l 100 108 71 NlOTiiLiliO Gert Ned W 8 8 dito dito dito Sdito dito dito SVi HonoiE Obl Ooudl 1881 88 4 ITAIJB IniobrgTiDg 1868 81 S OoMBKB Obl in papior 1868 6 dito in zilTor 1868 S PoETOoii Oblig met tioliot 8 dito dito 8 108 84V lÖÖ u BosuND UU Oost Se Serie t dito OeeoDi 1880 4 ditobijBotbs 1889 4 dito by Hope 18811 90 4 dito ia ud leen 1888 6 dito dito dito 1884 Srutti Ferpet ichuld 1881 4 TOESBU Oepr OoDT leen 1890 4 Oec loeoing serie D Qeo leeninK serie C ZuidAbe Bbp Heo I obl 189S 5 Mbxioo Obl Buit Sob 1890 6 VBNBZUEl i Obl 4 onbep 1881 Ahsieedu ObliKStien 1861 O BoTTBBDiH Sted leen 1886 8 Nbd N Afr HsndelBv sand Arendsb Tab Mg Certifioaten Deu Maatiehappq dito Arnh Hypotheeicb pandbr 4 Ciilt Mij der Vorsten aand s Br HypoHeellb pandbr 4 Nederlandaohe bank sand Ned Handelmaataoh dito 961 N W It Pao Hyp b pandbr B Eott Hypotbeekb pandbr 4 8 y losy Uti Hypotheekb dito 4 Oostenb Oo8t Hong bank aand BosL Hypotheekbank pandb Vil Amsbika Ëquit bypoth pandb 6 Maxw L O Fr Lien eert 6 Nbd HoIl lJ 8paarir Mij aand Mij tot Eipl T St Sptr aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1801 dito 5 IliUB 3poorwl 1887 89 A Eobl 8 48 187V ex u jÏVb Zuid Ital BpwmiJ A H obl a FoLBN Warjobau Weenen aand 4 Bdsl Gr Bum Spw Mij aand 6 Baltisobe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand S Kuratt Ch Azow 3p kap aand 5 Loaowo SewBst 8p Mi oblig 8 Orel Vilebak dito oblig B i Zuid Wett dito aand 5 dito dito oblig 4 Fao 3p itij obl 6 Obio k Nortb W pr O t aand dito dito Win St Peter obl 7 DenTer k Bio Gr Spm oert T a Illinois Gedtral obl in goud 4 Louis k KaskvilleOort T aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas t 4 pot pref sand N Tork OnUrio It West aand 1081 dito Penns Obio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud B St Paul Minn k Manit obl 7 Uu Fao Hoofdiiin oblig 6 60 l 116 36 117 dito dito Lino Col le hyp O S Camada Can Soutb Cert r aand Vbn C Eallsr k N T le h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand fIxB Stad Amsterdam aand S Stad Bollordam aand 8 Beloib Stad Anlworponl887 S l S d Brussel 1886 S Hong Tbeiss Begullr Gesellaob 4 OosTBHK Staataleening 1860 B K K Cost B Cr 1880 8 SpiNjB Stad Madrid 3 1868 Ned V r Bes Hyp Spobl oert S 107 345 Staats lotery le Klasse Trekking ran Dinsdag It Maart 1894 No 4687 ƒ BOOO No 16708 IBOO No 19066 en 14877 ƒ 1000 No 7610 80678 en 18676 400 No 1816S 800 No 19084 3861 19486 en 1B846 100 Prgsen Tan SO 88 8864 6476 8406 11007 18680 1BS3S 18896 84 S867 6607 8B66 11028 13687 16866 18408 164 8946 6638 8660 11088 18688 16867 18484 888 8968 6686 8783 1106S 18880 16888 18640 849 8969 6679 8899 11098 18887 16894 18668 886 8980 6610 8900 11180 18846 16988 18618