Goudsche Courant, donderdag 15 maart 1894

No 630S Donderdag 15 Maart J804 39ste Jaargang tiOlMlHE eOlMW Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De tJitgg ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 A onderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 417 ini 4 0 3091 461 S0 0 4 1 tOBt 467 6107 469 8185 66 9261 674 88i6 589 8859 64 8415 688 8484 684 3488 716 8437 7 7 8617 T84 8609 888 8630 866 8818 33 SDV 960 8977 81 4044 1000 4056 1008 4141 10S4 4168 1186 4178 U70 4800 1176 4841 1888 4943 1988 4868 18 4 4974 1868 4863 1981 4408 1871 4413 1 18 4434 1669 4463 1697 4518 1683 4686 1710 4558 1771 4611 1811 4743 8S9 4761 9088 4761 8047 4878 9066 4897 9159 4906 9166 4934 9184 4957 9845 4998 8969 5164 9896 6171 9887 6188 9407 6868 8607 6171 9687 6808 9683 6868 9764 6871 15984 18647 15974 18684 16041 18749 16067 18754 16081 18771 16106 18801 16200 18807 16203 13832 16879 18934 16174 19081 16538 19076 16637 19089 16648 19150 16660 19176 16663 19114 16670 19237 16711 19818 16748 19319 16838 19434 16866 19449 16938 19461 17030 19580 17060 19686 17064 19640 17096 19608 17104 19620 17189 19641 17145 19669 17310 19746 17364 19766 17367 19817 17375 19831 17601 19863 17538 19860 17667 19862 17648 19369 17697 19876 17751 19983 17781 20091 17798 20137 17833 80178 17867 20187 17902 20249 17906 20861 17911 20375 17967 20380 17963 20381 18023 20385 18073 20483 18188 10666 18284 20698 18148 10617 18372 10635 18882 10661 18S94 80988 6670 8890 5687 8a40 5780 8994 6796 9157 6906 9179 6916 9187 5038 9201 6068 9103 6100 9167 189 94 6 6197 9461 6200 9480 6881 9513 6342 9673 6480 9784 6487 9790 6496 9798 6608 9866 6606 9944 6700 9967 674410007 6816 10129 686110136 669410139 6913 10 87 698710818 704010268 7077 10308 708010311 7096 10350 7114 10369 718810379 7228 10893 7860 10408 718510446 7197 10474 7818 10474 733610478 7369 10488 7 29 10613 7446 10665 747110613 7671 10686 7710 10652 787810678 794 10701 796810768 7966 10760 8118 10783 813010817 8166 10848 819810894 8369 10941 8417gl097e 8469 11001 llisi 13876 11813 13886 11394 18901 11466 13911 11600 13978 11 96 18992 11718 14087 11768 14061 11793 14082 11796 14143 11806 14354 11888 14413 11918 14610 11977 14647 11010 14688 12011 14394 llOtO 14614 11063 14617 11072 14617 11110 14666 12191 14683 12987 14783 11896 147S9 14370 14878 11418 14914 18639 14919 11666 1498811677 14941 11697 1499818708 1608918714 1610418787 1611611816 16120 19848 1510119865 16111 19919 1693418968 1516111984 1699718064 1630618128 1632613161 1633818166 1636813169 16376 13247 1641118300 15441 18841 1646118870 16623 13446 1669813449 1678118607 16736 18639 1574918688 15798 13638 1680818669 16818 ADV£RTENTI£N Heden overleed op 90 jarigen leeft d zacht en kalm onze geliefde Vader Behnwd en Orootrader MARINUS JOHANNES VAD LAKEaVELD Uit aller naam G 7 TAS liAKBRVELD Moordrecht 11 lUaart 1894 Gevoelig voor do vele blgken vandeelntming bg het overiyden hunner geliefde Vader Behnwden Grootvader ondervonden betnigt de Familie BELUMJE huren hartelgiien duk Otuda 1 Nnrbomh 13 Maart 1894 Sotterdanif t Met MEI wordl gevraag d EEN FATSOENLIJKE ook haisverk kunnende verrichten en een falaoenltjké TWEEDE MEID niet beneden de 18 jaar Adrea onder No 2312 aan het Barean dezer üonrnnt Gevraagd Prijsopgave Ziüd HoUaadsclie Kaas Ie 2e en 3e kwaliteit by groote partgen a romptaut voor een Belgisch Hnis Aanbiedingen banco brieven aan O LSIJTENS Provinciestraat 114 Antwerpen Beleefd wordt U verzocht een Pr j Courant mot afbeel dingen te vr en die gratis franeo wordt toegezonden indien U na of later MMVBMLBli moet koopen Of nog beter persoonlek de Magazynen van Amerikaansch Notenbonten Meabelen van E F KOEN Molateeg en Saadhoisatraat over t Eoninkiyk paleis te Amsterdam te bezoeken U kant verzekerd z n tegen zeer lage prgeen kaarige modellen en solide meabelen te koopen E F EpEN Uagainn van Amerikaansche Artikelen AMBTEBDAM 9i van IJK ZAK L 293 beveelt zich beleefd aan als 3CB00RSTEENVKGEB KÜOKVEBDRIJVEB en METSELAAB TE HUUR met 24 BVSDBBS best WEleo HOOlLAKDm t KHmpeti aan de Lek om te aanvaarden het Land dadelgk en de Woning 1 Mei 1894 Te bevragen bg den eigenaar en bewoner Z BENSCHOP aldaar en bg den Notaris A J DB MÜOlJ te Lekkerkerk t i FUIEE OUDE SCHIEDAMMER GEÏIEVEE Merkt NIGHTOAP VerVrügbaar bij M PEETER8 Jz Pi jRX ra N B Al bewijs van echtheid ia cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Frintenips TE PARIJ S Zenden gratis en franco bet prachtlff geïllustreerd lOOE ALIIII met nederlandschen of franschen tekst bevat tende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor liet Zomerseixoen van kteederon hoeden enz voor heeren damei en kinderen op gefrankeei de aanvraag aan i JULES JiLUZOT a G PARÜ8 Stalen van z deo wolten en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorton op te geven en ongeveer da rijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inllohtingen welko voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen beiioodigdzgn BesldUngen van 35 francs en hooger vrordeii mot ecno vorlioofrinp van 5 0 0 franoê oracfit enorij oan Inkomende rechten in allt phiithcn van Nederland aan hula bezorgd Do klanten Iiebben geono formaliteiten Toor de inklaritig of andersints te vervullen daar ons réexpéditieftuls ta Bozenttaal ffoord Brabant daarmcdo belast ia FEANSCHE STOOMVERVEEIJ IS Chemlsolie WasscheriJ VAN H OPPE HEIMER 19 KruUkade Botterilam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dametgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor he stoomen van pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de ttienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd vorden onschedeiyk voor de gezondheid en vogens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nienw afleverbaar 9 dagen t varven goederen in eeae week Rijk worden door de lOOI acht fi Bericht aan het publiek Gebr K k M COHEN malcen bekend dat door hen fan de zoo fraaie nitgare De volledige Vertellingen der lOOl Nacht met circa 8000 illusiratiën tekst vmx OËHAED KËLLEfi eene ciauwe uitgare renohijQt ia 100 AFLEVEUINGEN a 25 CENT por aaerering Op de e nieuwe uitgave worden aan duixend inte tfenaren cadeau gegeven honderd ortgineeZe Pren ièloten waarbij véle van eene directe handelswaarde van f 100 tot f 300 Deze loten geven door hun menigte ran 100 atuka K0L0S3AL VEEL KANS dat daarop pryien vallen van 200 000 100 000 ƒ 60 000 26 000 10 000 enz enz Elk inteekenaar ontvaagt onmiddeUijk eene acte op formaat zegel geteekead door do Uitgever n door den te Ngmegeu roBideerendea Notaria W Ë HIJINK waarin da 100 premieloten met nummer en terie vermeld staan zoodat men elke in de ooaraoteo voorkomende uitloting zelf kan coatroleerea Om elk idéé vaa eigeubetang weg te nemeo verklaren de Uitgevers dat de genoemde premieloten in rollen eigeadom ook met de daarop iotoeschen gevallen pryzen aan de 1000 inteokenaren worden afgestaan Zy behouden dus noch de toten nooh de daarop vallende sommen zelf maar geven da aan het goooemde g tal inteekenaren bjj loting cadeau Alle in den tuiachentijd daarop gevallen prijzen blijven tot bet inde der inteekening bewaani Alsdan beeft de verloting der premieloten onder da inteekenaren plaats zoooala dio io bet certificaat met titel nummer en serie worden aaugegeven ten overataan vnn den te Nijmegen resideereuden Notaria W E HIJINK in wiena haodeu wg bovengenoemde toten atetdea en welke loten gedeponeerd a a iü den brandvrijen kelder der Ngmeegeobe Bank vereen iging Yan Engelenburg en Schippers oNjjmegan De 1001 Naobt is het meest intereasante werk over de geheele wereld De rgkdora weelde en pracht die in de verhalen der 1001 naoht op zulk eene eigenaardige en bekoorlijke w jze beschreven wordt deden ona bet besluit nemen om aan de inteekenaren op dit too aantrekkel ke werk eene acbitterende en aanlokkende kans ta geven en do gelegenheid te openen oa op gemakkelijke en minst kostbare wyze rijk te worden tegen eene betaling van aleohta il oeat wekelijks waarvoor men in 9 Joaf tyds een hoogat interesaant en fraai werk bekomt en tevens eaa kapitaal van 300 000 100 000 50 000 ƒ 25 000 enz enz kan macbtig worden KansrijkGr aoHeder en billijker aanbieding ia wel nooit bij eenig boekwerk gedaan By dfce loten bevinden er zich toch die onmiddeUgk verhandelbaar Byu voor eene waarde van ƒ lOO 200 300 en meer en de inteekenaren alleen moeten daarvan in het bezit komen Fill Het moge misschien bevreemden dat wy tegen betaling van slechts 81 eeot per week eene zoo in het oog vallende kans geven on bij sluiting vin bet w rk snlke kostbare premies De rede daarvan is eenvoudig dat het ons slechts te doen is bet fraaie boek dat de waarde need vertegenwoordigt te verkoopen en wy niet zoonis de kantoren die daarvan uitsluitend wtrk nukee door oombinaiie dor loten eene winst trachten te behalen Dom loten als prsmiën te geven heeft slechts ten doet de exploitatie van eon mooi werk te bjvorderen Uitgebreid prospectus met duidelijke omaofargving in olkcn Hinken Boekhandel verkr gbaar ea bij de uitgevers Oebr E 8c M COHEN to Nyniogen en Ie Arnhem Kraepelien en Holm s IQiiina LaocheQ t iffiSltE Is di meest Krachtige en Versterkende KliNA WUi aanbevolen door tal van binnen en boitenlandscbe geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons f 1 90 en ƒ 1 Depdt te Gouda bjj den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt praettaeerende Oeneeshtenn en door bet UB goedkoop aangenaam lekar werkend en HuismiddeL Beproefd door Pnl Br v Prertehs b hi m T Seanionl worttu 0 WItt KopnMgm Zdekauer at pMmiwin Soederstadt Kann LambI Wanduu Forster airmirsmuiw On derbulks organen edert 10 Jaren door Profenores Publiek toegepast en aanbevolen en onsohadelljk GoneeSN Dr B Vlrehow bmuii a V Gletl mnchn Bedam i iinig t T Nussbaum mo s Hertz AmtlM tam a V Korozynskl KriAui Brandt KiMi Miiwrq bij Storingen In de kwalen der lever last van fe JK W aambeljen trayen stoelgang voortdurende var HEEll Hr stopping en den daaruitvoortkomende oagflsteld aag beaen seoals hoofdpijn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust enz Die ZwiUersdie Fillen van dea Apottioker Blohard Brandt woroeu om hare ischto woiking door vroawen gaarne ingenomen en zijn te verkleiea boven de ssherp werkende Zouten Bitteiwater Droppels Mengaels ens V Om het keepende publiek tegen bedrog te besohermen wordt men er no in bot bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersobe PUlen In den handel lijn gebracht die op bedriegelijke wijse ev bijna eveoioo uitzien en verpakt zijn ala de eebte Daarom moet men bij den aankoop sicb overtuigen dat bet etiket bovenstaande afbeelding een wit kruis in een rood veld en ds hsndteekening Bcbd Brandt draagt Men moet daartoe de om de doos gerolde brnlksaanwljzing er afnemen Ook wordt men er fai t bijzonder op gewezen dat ds Zwitsersobe Pillen van den Apotheker Blch Brandt die bU ae Apothekers verkrijgbaar sljn alleen in doozen a 70 Cents geen kleuere doosjes verkooht worden MT Boofddepot F E Tan Santenkolsf te Rotterdam Mederlandsche 8toomboot lllaatschappij De Stoomschepen BOLLAND kapt J SMIDT en JB T FJBiï kapt J SADEK vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der aatachappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen loBsen te Brewersauay e markt van Boter en Kaai te Londen Oooda Saelpandrak vaa A BuiDuii k Iook BINNENLAND GOUDA 14 Maart 1894 Ook ODder de machines ia reeds eene werkstaking gekomoD althans die van de stoomboot Volharding konfende om 12 uur van Alfen a d Rijn wilde Uiasdag tusBchen Boskoop en Waddingsveen geen gehoor meer geven aan het berel haar door den mafthioidtged an ten gevolge waarrau vele passagiera zich te voet langs het jaagpad b een strenge wind naar Waddingsfeen moesten begeven teneinde aldaar door de stoomboot Bo8koop Goudn te worden opgenomen om alzoo 1 uur en 15 m later te Ooqda te arriveeren als aanvankelkfl de bedoeling wa Later echter bleek nog dat de z g fin of de scbroef geheel omwoeld was met verdronken tw ghout Opdiewgïe is het niet aangenaam kenniete maken met de Volharding Mejuffrouw M N Dirkzwager alhier heeft ie VGravenhwe met gunstig gevolg examen ll ele voor de nuttige handwerken De Rotierdamsche rechtbank veroordeelde gisteren M B veefaouderaknecht te Waarder wegens mishandeling tot twee maanden A F W eilreramidsknecht te Schoonhoven w ns wederapannigheid tot 14 dagen T B koopman J P S scbipper A C D timmerman en 6 J v B behanger allen te Schoonhoven w ens wedersponnigheid ieder tot 14 dagen G B 31 jaar ketelmaker te Amsterdam stond terecht beklaagd van lo op den 13 Februari jl te Haastrecht aan een zich in de woning van J W bevindend persoon op eene van den openbaren weg waarneembare wijze bedelend om een aalmoes te hebben gevraagd 2o op voormelden tyd den aldaar als politie beambte snrveilleerenden ryks veld wachter D Rietveld moedwillig een sli in het aangezicht te hebben toegebracht Bekl ontkende gebedeld te hebben docb bekende bg het overbrengen naar den burgemeester den veldwachter te hebben geslagen Het O M vorderde drie d en hechtenis plaatsing in eene rgkawerkinrichting voor een jaar en gevangenisstraf van twee maanden Nog stonden terecht B v d B 30 jaar opperman eu O C 23 jaar qouwer beiden te Gouda die bekenden zooals hun ten laste was gelegd op den 12 Februari jl ten nadeele der gemeente Gonda een 300 stuks gteenente hebben weggenomea en die voor ƒ 2 50 te FEVILLETOai PmSES VEEA 86 fflk vind het beter dat z een brarea Hamborgor burger neemt dien we van kiadsbeen af gekend hebben Neon oude ik houd het met onzen Karel hAIb Tera wil mjj goed man I Maar daar zit de knoop 1 Daarmee was het laatste woord gesproken en onze H ianch MöUer tot zwijgen over dat paat veroordeeld daar de ega ook na het rentenieren een buisaobepter voor zich goreaorveerd had gehouden Karel Beimann moest ook geen zoon vaa een rijken Hamburger s jn om zich zoo gemakkelijk te laten afwijzen H j had zoo vele reroveriugen gemaakt kende soo menig hart dat voor hem klopte en zou hü hier zoo spoedig moedeloos de vlag atrijken Uji betrachtte z n spiegelbeeld dat hem in den itieheo blos der jeugd toelaofate richtte zioh fier als een kaars overeind en gevoelde zich overwinnaar gevoelde ook dat slechts deze éeno begeorênswaardig genoeg was om er z jne vryheid aan ten offer te brengea Hq waa een goede jongen met een bvnw hart Toen hij de lufljjke gestalte op de breede trappen anscboawde klopte hem het hart als een ha tier terwyl een diep rood zyn brain gelaat klearde Ooedeo morgen mijne heeren I riep Nathalie hebben verkocht Tegen bekl die gunstig bekend staan vorderde het O M 14 dagen gevangenisstraf Uitspraak over 8 dagen Aangaande het optreden van den heer S Wallnor bevat de Prov Gron Courant van Dinsdag 21 November het volgende Als hypnotiseur nam de heer Wallner eene proeve met eender genoodigden die daaraan eerst na eenig tegenstribbelen gevolg gaf Op een stoel gezeten en strak in de oogen gezien die zich langzamerhand sloten viel het medium in een vasten slaap Het volbracht daarna de bevelen van den hypnotiseur o a om bet hoofd recht op te houden en van den stoel op te staan waarnaar de heer W den persoon weer deed ontwaken die niet wist dat hy iets anders had gedaaq dan slapen dat evenwel maar eenige minuten duurde Uit alles wat wü van dezen gedachten lezer en hypnotiseur zagen is het ona gebleken dat hy het zeer ver in die kunst heeft gebracht en hy by zijne voorstellingen het pt bii in alle opzichten zul voldoen Gisteren had aan het oentranl bnreau der Exploitatie mnatÊchappü te Utrecht de aanbesteding plaats van bestek no 648 het afbreken en weder opbouwen van het hoofdgebouw met eenige wyzigiogen en bybehoorende werken op het station Bodegrave Ingekomen zyu 16 aanbiedingen waarvan de minste was die van D Amesz alhier voor 9165 Bij bet neerlaten van de kap eener hooiberg by den landbouwer P den Ouden te Onderkerk a d IJsfll heeft zich diens zoon ernaitig verwond Per rytuig moeet hy huiswaan ta worden gebracht terwyl terstond geneeskundige halp werd ontboden Tot gemeente ontvanger te Schoonhoven is benoemd de heer P Versloot te IJselmonde Te Bleiswijk heeft het 4 jarig zoontje van R de Gr zyn wysviuger byua geheel afgehakt De dokter moest den vinger verbinden Door de ryks veld wachters J de Groot eu A den Boer te Lekkerkerk en Krimpen a d Lek ia tegen B v £ en J B proces verbaal opgemaakt wegens diefstal van konynen enz in die gemeente gepleegd Te Woerden wordt niet later dan tot des hen vriendelijk toe tloe gaat bet HennlngP Staat de kuur aan P Gevoelt ge u al sterker ff Dank n mejuffrouw l antwoordde Henning zeer beleefd Ik l a echter niet zeggen dat het menu jniHt zoo bevalt dooh a weet wel als men een huisarts heeft ff Ja dan moet er gehoorzaamd worden I Qaan du heeren ook naar beneden P Natuurlijk deden zo dat en terwyl Henning zioh ongegeneerd tot navalier van Natalie opwierp die hem zulks ook volstrekt uiet kwalgk scheen te nemen knoopte EBimann oen gesprek met Vera aan dte hem hoffelijk maar koel antwoordde Het laatste paar der groep bestond uit madame Bornor en een vreemde reeds eenigaziua op jareu z jnd hoer die vi ór eenige dagen op Helgoland was aangekomen zioh mr Henri Archibald noemde en een Ëngelschman scheen te zijn Men zag hem veel omgaan met de op het eiland wonende Engel sohen en men hield hem voor zeer rgk en voor een gentleman Nadat hij kennis gemaakt had met madame Burner zag men hem onophoudelijk in hare voetstappen Het moet tot madame Bornera eerofeohande gezegd worden dat zij zioh zeer vereerd gevoelde door de oplettendheden van den beschaafden knappen Ëngelschman met den blauwen bril doch Natalie wansohte den ilieren Brit dea ffsplenigen Lord naar het peperlaod terwijl Vera da gesobiedeni hoogat amaaant vond on de goede madame Bomer trouw verdedigde ifik vind dien man onnitataanbaar sprak Natalie ernstig ik kan haait niet ademen in zijne tegenwoordigheid en ik veibeold mjj altgd dat ik hem avonds elf uur gas geleverd Wie dan nog licht wil hebben moet het met een petroleumlamp of eea kaarsje doen Men schrijft uit Bodegrave In het koffiehuis van den heer J Altena had Zaterdagavond eene openbare vergadering plaats belegd door de afdeeling Gouda viin het Algemeen NederlancJsch WerkliedenVerbond met het doel de onlangs opgerichte Afdeeling van dut verbond meer onder de werklieden bekend te maken Als spreker was de heer Th De Rot uit Rotterdam uitgnnoodigd die bereidwillig deze ultnoodiging had aangenomen en als onderwerp van bespreking de vraag gesteld had Waarom moeten de werklieden zich vereenigen en bij welke party moeten zy zich aansluiten De opkomst was niet groot en bestond zoowel uit werkgevers als uit werknemers By de behandeling van het eerste gedeelte van het ontwerp gaf spreker zeer vele zaken aan waarom de werklieden zich moeten vereenigen en by het tweede gedeelte was het de hervormde werklieden party alzoo het Werklieden Verbapd welke spreker aanbeval ala de eenige party waarby men met vrucht zich kon aansluiten Aan het slot wekte spreker ook e patroons op om het goede dat de werklieden tot stand brengen en den wil om door zelfhelp in elkand rrs lasten te deelen ben daarin behulpzaam te zyn zoowel zedelyk als stoffelijk De spreker had ook een woord van lof voor de bedoelingen van Minister Tak van Poortvliet en juichte het toe dat deze liever het ontwerpKieswet had ingetrokken dan deze geheel verknoeid door allerlei amendementen had doen aannemen Spreker vond een aandachtig gehoor en op het verzoek van den voorzitter den heer Holaderver uit Gouda of êéa der aanwezigen debat verlangde meldde zich niemand aan en eenigen sloten zich by de afdeeling aan Nader wordt uit Arnhem gemeld dat de Vogelen Plantentnin van het landgoed Prezikhaofi bestemd zyn voor een R K semenarinm Te Amersfoort werd Zaterdag ee vergadering gehouden van een 100 tal onderwyzeressen en onderwyzera uit het arrondissement Amersfoort ter bespreking van het steilschrift De Heer van Leeraum arts te Baarn wees op de medische voordeden van het steilschrift waarna de heer Lustig vervaardiger van een handleiding de practische zyde besprak Het flteilscbrift vond alffemeene voorkeur boven het al vroeger moet oDtmoet heboen ffDie kerei voert niet veel goeds io het schild was Heonings opmerking ffWaar leidt ge dat uit af vroeg Natalie levendig ff Ja ik weet het haast niet de waarheid mag aleohts gefluisterd worden ffNn hoe ia uw gevoelen over mylord P ffMylord Ook niet kwaad Maar ik geloof niet eens dat de kerel een Ëogelaohman is Hy lykt mij net aUof hg do strafkolonie is ontvlueht De Engelschen wat hier de echte John Bulls en mylords zijn willen niet veel van hem weten hoe hij hen ook naloopt Ik wilde hem wel eens in de oogen k ken zonder den blauwen bril die nooit van zijn neus wijkt ffKomt hg u bekend voor ifH maar ik weet niet van waar het voorkomen rg at voor mij op en verdwgnt weer ffYes Sir voorspelt storm klonk het plotseling zoo dicht aan Hennings sgde dat hg hevig schrikte en dan als een boosdoener in het gelaat van den Brit staarde ffU meent die kleine wolk Sir daar ginds die witte o yes kon dat wai tang op zee Gaat weg komt weer all right Sirr 1 Henning wist goen woord te vinden waaroai Natalie een gespek met den Brit die voor de eerste maai madame Boruer alleen had gelaten aanknoopte Hjj sprak een goed mot Ëngelsche termen doorvloofaten Duitsch en was een uitmuntend prater zoodat zelfs Natalie er door geboeid werd De verblufte Henning hield zioh onwillekeurig ter i jde en kwam zoo even onwillekeurig naast de ver loopend schrift De vergadering werd gepresideerd door Dr K W van Gorkom schoolopz te Baarn Men merkte rerscheidene autoriteiten op burgemeester en wetboudera van Amersfoort burgemeester van Hoogland schoolopzieneT te Utrecht en meer andere Een veertienjarig meisje te Dordrecht dat Zondagavond om 9 unr van haar vader een bofltraffiug over laat thuiskomen opliep ontstak dermate in toorn dat zg met hoog water in de Nieuwehaven sprong De poging om haar met een dreg op te halen mislukte Schipper van OoyeD die reeds sliep en door het tumult ontwaakte sprong half gekleed te water en redde haar met moeite Men schrytt uit Rotterdam dat de uitvoering van bet a Cappel la koor aldaar in de Groote Kerk door 3 a 4000 personen bygewoond werd Het 25 jarig huwelyksfeest van den Keizar en de Keizerin van Japan ia bet eerste zilv ren bmiloftsfeeat in Japan Niet door gebrek aan huwelykstrouw by de Japanners ofgemis aan lust in het feestvieren of iets anders waren tot dusver zilveren bruiloften er onbekend t was nu eenmaal niet de gewootate De zilveren broiloft van den Mikado is een sterk bewys van het voortdringen der Wqbtersche gebruiken Naar men wil zullen de Koninginnen den 3en April haar jaarlyksoh bezoek aan de hoofdstad brengen De datam is echter nog niet met zekerheid vastgesteld omdat t nog niet vaststaat of de Vorstinnen na haar bezoek aan Amsterdam naar Den Haag zullen terugkeeren of onmiddellyk van daar bet zomerverblijf te Soestdyk zullnn betrekken In bet laatste geval zouden zy 10 April in Amsterdam komen Dit jaar zal er tgdens het verblyf der Vorstinnen aldaar geen raout gegeven worden De beer C G van Dyk bloemist te Zeiat heeft vanwege de Koningin Regentes de vereerende opdracht ontvangen een bloemstuk te leveren hetwelk H M voornemens is aan ie bieden aan de Koningin van Engeland die dezer dagen op hare reis uaar Zwitserland te Vlissingen aau wal za stappen Zy die zich in 1894 aan het Eindezamen der Gymnasia of a n het daarmede gelykgesteld examen wenscfaen te onderwerpeo worden oitgenoodigd daarvan vóór 1 April r s kennis blufte madame Borner terecht ff Hoe zoo alteen P vroeg hg deelnemend ffik weet hot niet antwoordde de verlatene ffwg waren in een druk gesprek mylord en ik toen h plotseling verstrooid werd altg d door naar uwe groep staarde en op eenmaal met groote aohredeo do benedenste trappen afsprong zonder zich met een enkel woord te verontschuldigen Ik geloof werkelgk ff Dat hg de gewone Ëngelaohe kuren heeft gekregen hg voorspelt storm 1 ffU heeft een ongemak aan de oogen P vroev Nalalis aan den Brit terwgl zg allengs het strand naderden Ja zeer unpleasant o yes mylody 1 ffVreemd mgnheeri ffWat meent uP Ik moet u bepaald elders eerigazien hebben ffEan zgn heb veel gereisd o es 1 In Frankrgk Italië Busland niet in DuitschUnd Kan mijn neef zijn geweest Lgkt veel op mij mylady ffMogelijk waa u nooit te Hamburg ffNeen maar mijn neef Tond Hamburg wonderful wil ik ook heen later 1 Men had het strand liereikt en scheidde van elkander Madame Borner waa voor d eerste maat in haar leven jaloerach geweest Mr Henri Archibald bewoonde meerdere kamen n eu der eerste en duurata hotels van HelgolaiuU