Goudsche Courant, donderdag 15 maart 1894

4 47 6 93 7 46 10 08 6 41 M 87 11 10 10 iT 11 98 AaogevangeD 1 October Tyd vao Greeowlcli Winterdienst 1893 94 GOUDA ROTTBSDAH Directe SpoorwegverblDdlng met GOUDA 9 80 10 KOTTIRDA H e O U S A 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 Botterdui O 7 86 7 47 Oipelle 8 10 8 18 Ntouwerkerk 6 1 6 81 Moordrecht 6 86 6 8 CKiudl 8 8 86 7 46 I 3 10 4 08 i BBN HAAG 60DUA iHige 6 48 7 807 43 98 46 10 1411 3818 16 1 88 9 16 9 46 8 48 4 16 4 48 6 91 7 8 01 J OODDA DEN BAAO Goud 7 80 6 40 04 87 10 4 U U U Sl l Ol 1 87 8 66 4 46 8 97 6 6 7 18 8 86 87 10 46 11 11 11 80 1 44 1 4 1 68 9 04 9 0 Qnada 0 80 7 B0 8 13 9 68 10 1610 51 IS OS 18 4fi 8 90 S 4K 3 16 4 IS 4 48 S SO 5 1 7 48 8 88 10 01 0TRECHT G0UD4 Utrecht 8 38 7 80 fl 9 6811 84 18 08 18 60 3 10 8 68 4 48 6 86 7 48 Humelen 6 47 8 08 g 10 09 18 19 S 84 4 06 4 66 Woerden 6 68 8 10 r 10 16 18 86 g 4 18 m Oadewater 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 t Gouda 7 80 8 88 9 8410 87 18 06 18 66 1 88 3 60 4 37 6 80 7 08 8 80 r AMSTBRDA U 0 O U D i AmateidamO a 7 KS 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 88 9 47 Amsterdam Wp 6 80 8 10 9 SI 11 81 11 4 8 68 4 88 4 88 T 40 10 06 Oonda 7JI0 M9 10 44 li 18 IMt 8 10 1 10 Ml 9 88 UJO Hwe 8 1 18 9 84 10 07 11 87 19 41 19 611 48 1 67 4 96 6 86 6 66 6 41 7 48 8 66 10 1611 16 11 4019 OOI DA BIBIOHT Oonds 6 86 6 40 7 66 8 0 8 91 lO l 10 66 19 48 9 98 8 18 4 16 4 47 6 9 6 01 7 46 8 8810 08 e O U U A A HSTIHDAM lO Ot 10 66 19 11 9 6110 66 19 1 1 1 40 ll l 11 1 Ut Mi te geren aan den Inspecteur der GymnMta te VGraTenhoge mot opgave van hunne woonplaats en van de facalteit waarvoor 7 y het getnigachrift verlangen en met vermelding of zy leerlingen zgn der zesde klasse van een gymnuium en of zij aan bet eindexamen van één der gymnasia dan wel aan het examen voor eene Staatacom missie wenschen deel te nemeu De Min van Binnenl Zaken brengt voorloopig ter kencis van belanghebbenden dat iu 1894 de eramens ter verkrgging van akten VBUi bekwaamheid voor L O in de Fransche taal zullen worden gehouden in de roaand Angnstos zoo noodig ook in het laatst van Juli en die voor M Ö in de maand December Boo noodig aanvangende in het laatst van November die voor de Engelscbe ttHoogdnitaohetaleo zoowel voor het Lager als voor het Middulb Ond in de maand Aug zoo noodig aanvan gende in het laatst van Jnli dje voor de gymnastiek zoowel oor de akte L 0 vak S bedoeld in art 65 der wet op het L O als voor het M O en die voorde landbouwkunde den Tuinboaw en de Hontteelt zoowel voor bet Lager als voor het M O in de maand Aog zoo noodig iu Sept die voor M O n Hand en Rechtlynig Teekenen en de Perspectief voor L O in bet Handteekeaen en voor het Boetseeren ia de maanden Aug en tiept en zoo noodig in Oct ie voor M O in de Wis en Natnurkan dige wetenschappen Boekhouden Nederlandflche Taalen Letterkunde Geechiedenifl Aardrijkskunde Staathuishoudkunde Statistiek Staatsinrichting en Schoonschryven zoomede die voor L O in de Wiskunde bedoeld in art 65 der wet op bet L O in de maanden Nov en t ec Het tydstip waarop z die zich aan deze eiamens wensoben te onderwerpen zich daartoe zullen behooren aan te melden zal nader worden bekend gemaakt In Engeland wordt een korps van vrouwelijke vrywilligers gevormd De voornaamste taak der leden zat het verpl n van gewondao op de slagvelden zgn maar zy zullen ook gtoefend worden in het hanteeren van geweer en sabel om ingeval van nood te kunnen mede strydeo aU Engelsohe Amazonen k zangeres Liljan Nordica die te NewYfflTf gastvoorstelliogeu geeft in het OperaHouse zong daar onlangs inlaTraviata Toen zy gedurende het derde bedrgf achter de schermen kwam stond daar een ond heer die haar met geestdrift omarmde en Bohreleud van oot roering uitriep Laat my n knssen Og zgt eenig Onnavolgbaar te De zangeres vond die umstuimige hulde niet zeer aangenaam Maar meer dan onaangenaam vond zy het toen zy kort daarna bemerkte dat de diamanten diadeem door haar als Violette in het haar gedragen verdwenen was meegenomen door baar bejaarden vereerder Door de heeren Mr D H Bosch Dr B van der Meuten H Schuurmans M ten Gate Dr Van Olm J L Koelfsema B J Phaff H Prak en H Maaier waren Maandagavond in t hotel Wi88emann te Winschoten beUngstollenden opgeroepen in het Eieswetontwerp Tak om mede te werken tot een volksbeweging ten gunste van dat ontwerp opdat het Wet worde De Heer Mr D H Bosch die de vergade ring opende sprak ongeveer het volgende De Kegeering heeft gemeend haar ontwerp te moeten intrekken nadat het amendement Meyier was aangenomen De Kegeering handelde daarmede correct omdat boo bedoeld amendement wet ware geworden de Regeering baar beginsel had geloochend waarmee ze aan het bestuur kwam en dat het parool was van de Regeering in 1891 Uitbreiding zoover de Grondwet toelaat c Ooud 80 7 86 8 86 Hoordncht 7 a 8 U Mtoawnrtok 7 8 8 49 Oi prile 7 46 8 60 BottardKS 7 7 66 06 11 01 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Ze H 7 48 8 69 Bl Kr 7 47 Z Zegir 7 68 01 N d L d 8 0 jVoorb 8 07 18 Oude 6 60 6 64 11 0 Woelden 6 67 7 018 11 8 40 11 1 iHermelen 04 7 08 8 4 11 98 UIrtollI 18 7 98 8 88 8 41 10 61 11 46 6 40 8 91 7 6 10 8 14 Jl Ooudl AmtanUm Wp Nq kan op tweeërlei w ze aan de crisis een eiade worden gemaakt Kamerontbinding en een beroep op de kiezers of een conservatiever Ministerie Dit laatste wenschen wg niet wy wenschen finale kiesrechtoitbreiding om te komen tot sociale hervormingen Er dient dus spoed te worden gemaakt want indien ook al bet gerucht niet waar is dat het Ministerie niet mwr eenstemming is dan n is het oogenblik voor Minister Tak hoogst moeiiyk Indien Minister Tak nog dezer dagen zal kunnen gaan tot de Koningin Regentes met een besluit der R eering tot Kamerontbinding en deze aarzelt dit besluit te teekenen dan moet Minister Tak kunnen zeggen Mevrouw ge moet teek nen € En wanneer de KoninginRegentes eenigazins verontwaardigd zal vragen weet ge wel wie ik bene en Minister Tak autwoordt Jawel Merrouw Ge vijt de Koningin Regentes der Nederlanden c dan moet de Minister daaraan kunnen toevoegen £ n weet ge wel Mevrouw wie ik ben ik ben de overgroote meerderheid der Nederlandsche bevolkingc Als Minister Tak dat zal kunnen zeggen dan moet by weten dat dit zoo is Daarom meen ik dat wy holde moeten brengen aan Minister Talt voor zgne correcle houding Er werd l 6Blot n het volgende telegram te verzenden Minister Tak den Huag Ruim 300 ingezetenen van Winschoten van verscbülende richting en stand heden vergaderd in t Hotel Wisseroan brengen n hulde voor uwe correcte bonding by de verdediging van het kiesrecht ontwerp en vjerwachten ten stelligste dat door kamerontbinding een biroep op de kiezers worde gedaan Namens t Comité Mr D H Bosch en per brief aan de Koningin Regentes Aan Bare Majesteit de Koningin Regentes der Nederlanden Kuim 300 ingezetenen van Winschoten van verschillende richting en stand gisteren vergaderd in t Hotel Wisaemanc brengen hulde aan Uwe Majesteit a Regeering voor haar houding by de Tcrdediging van het kieswet ontwerp en hopen dat door Kamerontbinding eon beroep op de kiezore zal worden gedaan De vergadering werd hierna gesloten Woensdag vertrekken van de pupillenschool te NieuwerMuis weder 26 pupillen en wel 13 naar het instr bat te Kampen 9 naar de instr comp te Scboouhofen en 4 naar het corps genietroepen te Utrecht Van eene oproeping voor plaatsing van nieuwe pupillen is nog niets bekend De heer Van Detb heeft te Winschoten voor eene volle zaal zyne reeds van elders bekende bezwaren tegen Neerboscb herhaald en daarbg ook oritiek geleverd op het uitgebracht rapport Door een der aanwezigen werd hij er op gewezen dat hy veel had medegedeeld dat hoegenaamd niet met de za k in betrekking stond h vroeg om bewyzen en spoorde den heer v D aun om ala zijn bewezen atdoendu waren wat hg zeer betwyfelde ook zonder de som van i 2000 den heer v t L bii de justitie aan te kingen De heer v D poogde bewyeen aan te voeren maar t gelukte hem niet om daarmee het pabliek te bevredigen Hij zeide wel bewyzen te kunnen leveren maar onder vieroogen om dat t een geheim was en dit een geheim moest biyven 10 46 10 66 11 08 11 0 11 16 11 86 19 68 1 06 l U 1 1 1 88 11 88 11 06 8 18 lO OS lO U 6 11 6 16 6 89 81 6 36 8 87 87 7 6 10 99 9 44 6 04 6 44 6 17 8 0 10 98 9 61 6 1 6 60 8 18 10 34 90 8 08 8 6P 4 48 6 9 81 6 36 8 98 10 10 69 De heer Kraai wenachte iets naders te weten omtrent de bestemming der coltecte gelden wgl de heer v D voor dezen avond f 2 ing Dienen die collectegelden zoo vroeg ly ter bestryding van de zaak van t Lindenbont of vloeien ze in eigen kas Van D deelde hieromtrent mede dat hg door niemand wenachte gecontroleerd te worden maar dat die gelden ten eigen bate dienden De hoer K beval nu het publiek aan niet nan die collecte mee te doen De heer v D heeft te Winschoten geen beaten indruk achtergelaten Het Koninkiyk Koloniaal Militair Invalidenhuis op Bronbeek ontving aU blgk van helangstelling van mejuffrouw Pel nicht van den te Atjeh overleden generaaUmajoor Pel diens decoratien waaronder hetcommandeorakruis van de Militaire Willemsorde versierd met brillsnten hem aangeboden door de officieren van de expedilionaire troepeu te Atjeh in de jaren 1874 1875 benevens de naamlgst der geven Te s Gravenzaude nemen de pokken weer toe in de laatste dagen zgn ruim 25 nieuwe gevallen voorgekomen Als een bewijs hoe roekeloos sommigen zich blootstellen diene bet volgende feit Een huisje door de pokken oi estoriren en gelegen tusachen twee besmette woningen werd betrokken door een werkman die nit een nog onbesmette buurt kwam De dad werd terstond door de ziekte aangetast Over de lokken van Jean Paul den grooten Dnitschen humorist geeft de romanFchryfster Bosenttiat Bonin de volgende amusante herinnering ten beste Mgn moeder bezat een lok van Jean Paul een bepaald echte de dichter bad ze zelf met een eigenhandig geschreven brief aan haar moeder gezonden cte haarlok lag tuBschen twee geel geworden stukken witte zjjde waarop met goud een jaartal was geborduurd Deze lok werd in onze familie in booge eer gehouden en bg byzondere gelegenheden met groote plechtigheid vertoond Als kind bekeek ik de lok met verwondering en de vale mptalen glans van het haar vergat ik niet Toen ik later onderwgs in de natuurkunde kree £ en een microscoop bezat onderzocht ik alle mogeigke dingen in huis Ik kaapte een baar van de hoogvereerde lok lei het onder het microscoop en ontdekte dat het een houdenhaar was Het 3de het 4de en het 5de haar dat ik achtereenvolgens onderzocht leverde hetzelfde resultaat op Tn mgn wetenschappeiyk enthousiasme maakte ik mijn moeder deelgenoot van myn verrassende ontdekking Helaas dit bezorgde mg naar de toenmalige patriarchale pedagogische methode geen woord van erkenteiykheid maar een flinken klap om mgn ooren Van dat oogenblik al trachtte ik nog meer lokken van Jean Paul in handen te krggen Dat was toenmaals te Berlgn niet moeitgk Ludmilla van AasiDg de bekende nicbt van Varnbagen bezat zulk een authentiek heiligdom evenzoo een bloedverwant van Heoriettt Herz die het van deze erfde Ik verzocht deze dames mg een haar van de heilige lok te leeneo kreeg dit ook na veel moeite en duizend beloften om het zorgvuldig te bewaren Het resultaat van mgn microscopisch onderzoek was hetzelfde als bg de Jean PauMok van mgn moeder het waren bondeobaren I Voor dit wonder kan ik geen andere dan de volgende verklaring vinden Zooala bekend werd Jean Panl bestormd overstroomd met smeekbeden om een lok van zgu dichterhoofd Dit was vroegtydig reeds 6o kaal dat het voorhoofd gladweg van achteren in de kraag van zgn jas verdween alleen waren er op zg nog eenige met zorg bewaarde lokken van zgn voormaligen haartooi over Had Jean Paul maar sleohfs een 100e deel van zgn vereerders en vereersters die hartroerend smeekten om een lok van zgu poeëten hoofd willen tevreden stellen dan zou hg spoedig geen spoor van een baar meer bezeten hebben Jean Paul bezat echter een liefdevol hart was een galant man en zgn haar was rossig dat van zgn poedel ook Aan een microscoop dacht nog in dien tyd niemand En zoo is misscbien de geniale achrgver iu zgn wanhoop op het denkbeeld gekomen om zyn poedel te hulp te roepen teneinde aan de bede zgner liewonderaars te voldoen Misschien ook vermaakte de groote bamorist zich bg de gedachte dat de mooie krulletjes 7 10 6 66 8 0S e io 6 17 6 16 7 80 6 40 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 9 08 8 0 8 16 1 80 Toorb 6 64 N dL d6 6 Z Zeg 6 08 Bl Kr 14 I Zer H l 10 89 10 41 11 06 18 40 van zgn vrooiyken Patos zoo werden aangebeden door schoone dames en sentimenteele heeren aan hun lippen gedrnkt op wit sgdm kussens onder glas bewaard in kostbare aU bnms met gedroogde viooltjes omkranst bewaard werden Bg kon besluit is de commissaris der Koningin in Zuid Holland gemachtigd tot het bgeenroepen van de Staten dier provincie in buitengewone vergadering op Dinsdag 3 April 1894 om dan aan de orde te stellen de verkiezing van een lid der Eerste Kamer der Staten Generaal in plaats van wglen den beer J van der Breggen Azn Naar het Dagblad verneemt zou het Kabinet collectief ontslag aan H M de Koningin R ento hebben gevraagd Die aanvrai zoQ door de merrderheid van bet Bewind in anderen zin dan door de minderheid zgn gemotiveerd Door burgemeester en wethouders van Breda is bij den Raad van State hooger beroep aaugeteekend tegen een besluit van Gedeputeerde Staten waarbg aan den overste van een capucgnerklooster tegen het adriee van het gemeentebaat uur toestemming was verleend tot het aanleggen van eene b raa laats binnen de muren van het klooster dat vlak bg eene volkrgke buurt gelegen is Met spanning wordt de loop dezer zaak gevolgd door allen die in het verleenen der bedoelde toestemming een geveariyk precedent zien De Standaarde verwerpt het denkbeeld van een samengaan van bare partg met conservatief liberaten en roomschen De roomschen ouder Bahimann de conseN vatieven onder Röell en enkele antirevointionairen onder Mackay zouden samen toch weer een allegaartjec vormen Een da capoc uit de dagen onzer politieke amaadheid Natuurlgk gelooven wg hier niets van Verbeeld n de antirevolntionaren onder Roëll optrekkend onder den man die door zgn adviezen over de geneeskoudig bedeelden ons kie erskorps nog wilde inkrimpen Het is dan ook een onbedoelde hoon den antirevolutionairen naam aangedaan dat de Nederlander € zich nit Den Haag zulk een combinatie RSellMacka Iaat aanprgien Tegen niets heeft de antirevolutionaire partg in dit hachelgk tgdsgewricht zoo zeer te waken als tegen het gevaar om aan den conservatieven trein te worden aangehaakt Geheel de conservatieve macht keert zièB t eo den ipvloed juist van die klasse onzes volks waaronder de antirevolutionaire ffpartg juist baar breeden aanhang heeft In een hoofdartikel beweert de Stand c dat de kiesrechtuitbreiding slechts eene qnaestie van tgd is Sedert carnaval 6 Februari werden te Brida vermist een jongmenscb nit het naburige Ginneken en een veld artillerist nit het garnizoen Eergisteren werden uit de Singelgracht de tyken dier personen opgevisoht beiden gekleed in carnavalpak 8 48 40 47 64 10 1 10 10 10 41 11 06 U M U OS U M 11 4 0S 4 46 4 66 6 08 6 0 6 16 8 10 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 N 44 l 6 M 1 7 0 7 11 7 90 7 7 81 41 6 0 64 8 09 8 60 10 07 10 64 904 9 1010 88 f 9 19 8 41 9 88 10 40 1U8 Uit het onderzoek naar den aanslag van Emile Henry op het koffiehuis van het botel Terminnsc is gebleken dat Henry voor den rechter van instructie de waarheid niet heeft gesproken door te verhalen hoe bg er toe gekomen was de bom in het koffiehuis te werpen De rechter weet thans dat Henry en zyne medeplichtigen nit Londen waren gekomen met de bedoeling om met de bom eeneu aanval te doen op een zeer voornaam bankier Hg en zgue medeplichtigen hielden verscheidene i agen de wacht voor zyn bote maar de financier die Igdende was ging niet uit Zg besloten toen naar Londen terog te keeren en kwamen in genoemd koffiehuis bgeen Henry zijne bnm toch niet oogebruikt willende laten wierp die toen in het koffiehuis men weet met welk gevolg Toen zgne medeplichtigen zagen dat hy gevangen was vlogen zg nair zgne woning om al wat hen gezamenlgk kon comproraiteeren weg te nemen De advocaat van Emile Henry de heer Hornbontel meent er iets op gevonden te hebben om den kop van zgnen cliënt te redden Èy meent den gezworenen op grond der papieren het bewgn te kunnen leveren dat Henry s aanslag t en het koffiehuis van bet hotel Terminus niet plaats had uit auarehistische bedoelingen maar uit wraak op eene op dat oogenblik in het koffiehuis zich bevindende vrouw die zgn liefde versmaad had De gezworenen nu plegen tot milder gevoelens over te bellen ala een misdaad uit zoogenaamde paseioneelen hartstocht gepleegd is Mr L Haffmans schrgft in het V W De kieswet ia van de baan en in zooverre alles ten beste Maar de wgze waarop dit geschiedt is Igkeot nergens naar Zg die de wet wilden hebbeu ze a ebroken en zij die de wet niet wUden hebben gepoogd ze te redden Allen waren in de war Dit kwam hierdoor dat de minister het amendementDe Megier nUt onaannemelgk had verklaard maar eenvoudig gezegd dat hij de aanneming niet aan dde Na de groote rol die het niet aaonemelgk verklaren in deze discussie gespeeld heelt verstood ieder dit niet aanraden 9i§l Og zult mg een geooegen doen om hMi itI te nemen maar om mgn radicale vrienden te menageeren moet ik het wel niet aanraden Te meer daar de heer De Megier gedurig aan de minister tafel met den heer Tak pn nde was om de redactie van zgn amendement naar den zin van den minister te maken Dua ieder beschouwde het amend De Megier als een reddingsplank welke gretig werd aangenomen Velen die de wet wilden stemden er daarom voor terwijl er ook waren die er tegenstemden omdat zg de wet wilden doen vallen Het gevolg was dat er voorstanders waren die de wet hielpen afbreken en tegenstanders die een poging hebben gedaan ze te redden Alles uit misverstand natunrlijk De houding van den minister is volgens flair H beneden alle critiek Hg beeft de Kamer er in laten loopen die wanneer zg had geweten dat de minister de wet zou in trekken indien het bewnste amendement werd aangenomen hoogst waarsohgnlgk dat amendement zou verworpen hebben Muai dit was B et eens noodig De heer De Megier had den minister gezegd dat hg zgu amendement Da intrekken indien de minister het onaannamelijk vond De minister antwoordde hierop niet Met voorbedachten rade schijnt dus deze selfmoord grachied Vrouw V B te Utrecht woonachtig had lK ewel gehuwd zgnde haar ziuneu gezet op een jongen bnitenman die hare liefde scheen te beantwoorden en met wien zij dan ook menig genoeglgk nurtje doorbracht DatgfUik was echter van korten duur want naawetgks bemerkte de jongeling dat zg niet meer vry waa of hg liet haar loopen en schonk zgn hart aan de ruim SS jarige werkster K Dit was echter meer dan het nog steeds van liefde kloppend hart van vrouw v B kon verdragen zoodat zg zich dan ook zooveel mogelgk vertoonde daar waar zg zeker was hem te zullen vinden en dan zooals zich laat denken haar overvol gemoed lucht gaf Zoo ontmoette zg het minnend paar in den nacht van Vrgdag op Zaterdag in eene tapperij in de Zakkendragernteeg aldaar begon weder te twisten en volgde hen toen zg tegen het sluitingsuur de tapperg vertieten Op het Vreeburg gekomen sprong zy echter onverwacht op haar medeminnares toe gat haar met een bierglas een paar slagen op het hoofd zoodat het glas brak en ging toen op de vlucht Het meisje dat bg den tweeden slag ineen was gezakt werd door haar minnaar en een politie ageot naar het nabijgelegen politiebureau gedragen waar een gapende wond dien zij aan het hoofd bleek te hebben door den politiedokter werd verbonden Tegen vrouw v B die nergens was te vinden is door de politie proces verbaal opgemaakt In de Voasische Zeitong kwam dezer dagen de volgende advertentie voor Een aardige kleine jongen van anderhalf jaar die het ongeluk gehad heeft zgn lieve mamaatje te verliezen wenscht op deze wijze daar hij zelden met dames in aanraking komt aone nieuwe mama te vinden die echter ook door teederheid en minzaamheid een trouwe levens ezellin voor zgn papaatje moet zgn Mgn papa 14 een architect die een flinke maatschappeHjken betrekking bekleedt daarom moet ik echter ook naar eenig fortnin nitzien opdat mgn papaatje in elk opzicht tevreden zal zgn met mgn nieuw moedertje Ik verzet mg tegen alle tdaachenpersonen met al de kracht die reeds in my 18 en verzoek dat alle mededeelingen direct gOBchieden Een koninkrgk zal eerstdaags te Berlgn pnbliek verkocht worden Het is het koninkrijk Matupia op het eiland Tatolo in den Bismarkarchipel tnsschen Nieuw Zeeland en Nieuw Mecklenbnrg gelegen Het land is 7 vierk kilometer groot Het heeft ongeveer 1000 inwoners en de hoofdstad Matupia moet de beften haven van Bismarkarchipel zijn M topia werd indertgd door den laasten inlandscben Eooing verkocht aan den Heer Weiszer directeur der Guinea maatschappg die na bloedige gevechten met vgandige inlandsche stammen zgn Egk bestuurde tot algemf ene tevredenheid zguer onderdanen Maar nu die heer overleden is il geen zgner erfgenamen hem opvolgen en zoo komt het koninkrgk in veiling Misschien voelt wel een ander Eoropeesohe kroonpretendent zich geroepen den troon van Matupia te beklimmen Dr R Denison Pedley heeft een onderzoek ingesteld naar de tanden van 661 jongens in eene lagere school te Felthsm vanwege den County Council aldaar Hg vond niet minder dan 1744 slechte tanden en kiezen waarvan 639 bepaald moeaten worden uitgetrokken terwijl 364 nog gewisseld moesten worden Dat is gemiddeld twee of drie oleohte tanden per jongen Herbert Spencer de beroemde Engelsche schrgver en wg eer heeft nu een boek uitgegeven over een stelsel van snelschrift dat zgn vader die leeraar in de wiskunde te Derbg was heeft uitgevonde n Het waa eigenlijk al in 1843 gereed het eenige nieuweiseen thans geschreven inleiding Spencer verklaart overtuigd te zgn dat dit snelschrift het gewone schrift moest vervaugen Balteolandscb Overzicht De Duitsche Rgksdag heeft bg tweede leziiig gisteren het geheele Kusisch handelsverdrag goedgekeurd In de Fransche Kamer begon het debat over de verschillende voorstellen tot Grondwetsherziening De heeren zgn over zulke onderwerpen altgd lang van stof en er zul4 dus wel eenige dagen aan gewgd zgn j De vergadering was nu en dan zeer woelig want Grondwetsherziening schgnt zeer op de zenuwen te werken Een der sprekers de heer Deschauel maakte eenige practische op merkingen Hg meende dat de toestand ook zonder Grondwetsherziening wel beter kon worden wanneer de heeren maar zichzelf gingen herzien de Grondwet was nog zoo kwaad niet üb oorzaak lag meer in de verkeerde practijken van de Begeering en van de Kamer practgken welke tot een tweede Grondwet geworden waren een parasiet welke zich op de eigenlgke Grondwet had ontwikkeld er moest gedecentraliseerd worden en tal van werkzaamheden van den Staat moesten naar de departementen en de gemeenten wordeu overgebracht Oe radicale Engelsche afgevaardigde Labonchere heeft in het Lagerhuis op het adres van antwoord een amendement voorgesteld waarin gevraagd wordt dat de macht vau de Prins om de aanneming van wetsontwerpen te verhinderen ophouden t en de hoop wordt uitgedrukt dat de Koningin op raad van hare ministers hare macht aanwende om deze hervorming tot stand te brengen Dit amendement werd met 147 tegen 145 stemmen aangenomen Sir William Harcourt had het bestreden omdat zooala hg verklaarde de wyze om zulk een ernstige qnaestie op te loBsen aan de regeering moet worden overgelaten Ee afgevaardigde Kenuy stelde op het adres van antwoord een amendement voor waarin amnestie gevraagd werd voor de lerache dynamietmannen Het werd met 286 tegen 96 stemmen verworpen De conservatieve leider Balfour vroeg wat de regeering nu zg met het amendementLabonchere de nederlaag heeft geleden denkt te doen Minister Harcourt antwoordde dat de regeering zal voorbaan met de afdoening der zaken welke voor het Lagerhois aanhangig Kgu Chamberlain unionist stelde voor de verdere discussie te verdragen omdat het Huis moet weten wat de regeering ten opzichte van bet amendement Labouchere beslist Minister Harcourt stemde in de verdaging toe Maandagochtend betuigde de Lond Stand c te gelooven dat de troonrede een menigte aanhangers van het miniateriO Eosebery in slecht humeur zon brengeu De versterking der vloot ZOO de spaarzame cLittle Englanders het uitblgven van een aauval op het Hoogerhuis de ultraradicalen ontevreden maken Daar geen besliste belofte gegeven werd voor de hernieuwde indiening van een HomeRnle ontwerp zou een groot aantal lerscbe Home Bulers zich ontslagen rekenen van de verplichting steeds te Westminster te zgn om te voorkomen dat de regeering in de minderheid blijft Inderdaad werd van tHome Hule geen mel ding gemaakt in de troonrede doch wel even te voren door lord Roaebery op de vergadering der liberale partg Van het Hoogerhuia werd n het officieele stuk niet gesproken doch wel in de partgbgeenkomst terwgl lord Rosebery later in het Hoogerhuis aan de lords mede deelde dat zg nooit het recht hebben tot eene ontbinding te dwingen In het Lagerhuis verklaarde sir William Harcourt de leider der regeeringsparty dat het volk te zyner tgd uitspraak zal moeten doen De versterking der vloot we d niet vermeld doch was te verstaan onder de woorden dat op ruime schaal maatregelen zouden getruffen worden voor de verdedigings dea rgks Officieel werd niets beloofd Officieus heeft de regeering verklaard dat zg het noodzakeIgke het dringende van hervormingen zoo wat het Hoogerhuia als wat de verhouding tot Ierland betreft erkent dat zg dit doel niet uit het oog verliest doch daar evenmin op loa zal springen zonder zich van een behoorIgken polsstok te voorzien Lord Rosebery gaf toe dat het onmogelgk zal zgn Home Rule voor Ierland te doen aannemen zoolang Engeland daarentegen is maar geloofde dat Engeland door de houding van Ierland tot Homo Rule zal worden bekeerd De toestand ia reeds veel verbeterd sinds den Ieren hoop gegeven is dat zg zelfbestuur zullen krggen voor zuiver plaatselgke aangelegenheden Blijkbaar wil dus de regeering voortgaan de aankondiging van een wet tot herstel vun de verdere pachters duidt ook daarop met de geleidelgke paoBcatie van Ierland welke door den unionistischen minister Balfour en door John Morley die de dwangwet buiten werking stelde ia begonnen Zal lord Rosebery slagen de heethoofden onder de Ieren en de democraten geduld te leeren Dit is de belangwekkende vraag van het oogenblik De Amerikaanacbe gezant te Rio seint De stad ia bgna geheel verlaten door de bevolking De regeering heeft de voorwaarde waarop admiraal De Gama zich met zijne partggangera wilde overgeven geweigerd De battergen zullen hedenmiddag Oin 3 uur het vour op de opstandelingen openen de forten ijii reeds om 12 uur met vuren begonnen De opetandeiingen beantwoorden het vuur niet Tbana bevatten de Belgische bladen den officiee en tekat van de nog ontbrekende hoofdstukken IV tot X van de kieswet Het stuk bestaat uit 116 artikelen en betreft de kiesdistricten de stemming de evenredige vertegen woo rdigiufi de verplichte stemming en de natoren door de provinciale raden te verkiezen Wat de stemming betreft zoo geschiedt deze in de gemeente als deze 1000 inwoners telt of hoofdplaats is van het kantongerecht gemeenten met minder dan 1000 inwoners worden vereenigd met de naburige gemeenten van hetzelfde kanton De verkiezingen voor de kamer worden gehouden op den derden Zondag in October die voor den senaat op den volgenden Zondag De door de provinciale raden te kiezen senatoren worden den eersten Dinsd in Novenber verkozen Wat de verplichte stemming aangaat zg die zich in de onmogelgkheid bevinden deel aan de stemming te nemen moeten hun wegblgvcn motiveeren Indien de commissaris van politie en de kantonrechter de verontschaldiging geldig achten vindt geen vervolging plaats in het omgekeerde geval bedragen de straffen door den kantonrechter op te leggen 1 2 U3frcB naar gelang de kiezer èen twee of drie stemmen heeft uit te brengen Ten opzichte van de evenredige vertegenwoordiging wordt bepaald dat deze volgens het stelsel d Bondt meteenige wgziging plaats vindt zoodra er in een arrondissement meer dan éen afgevaardigde is te kiezen Daar de tegenwoordige indeeling der kiesdistricten blgft behouden zgn er negen arrondissementen met ééa enkel afgevaardigde alle negen elerioalen waar de proportioneele verkiezing niet wordt toegepast Daar blgft bet meerderheidsatetael en de herstemming geldig Voor den senaat vormt elke provincie een enkel college Het recht van den kiezer om zgn stembiljet te panacheeren d w z de volgorde der gal n zooals die door de kiesvereenigiugen zgn opgemaakt te wgzigen blgft gehandhaafd met een verandering in de voorafgaande rangschikking daardoor hebben de kiezers het in hun macht een hun al te weinig welkome orde te veranderen Een andere wgziging betreft het qoorum d w z de verhouding der gekozenen tot het aantal uitgebracbte stemmen In de arrondissementen met twee afgevaardigden heeft een minderheid aanspraak op een zetel wanneer zg j van het aantal atemmen uitbrengt In een drievoudig ai rondisBement in een vier tot zesvondig t in een zes tot twaalfvoudig Vs Brussel dat meer dan twaalf afgevaardigden kiest V Eindelgk veroorlooft het wetsontwerp nog by behoud van de partieele verkiezingen het stellen van aanvullende candidaten tegelgk met de effectieve Elke Bnppléautcis geplaatst naast den aangewezen candidaat en hna beider namen staan in hetzelfde vakje van heb kies billet Alleen in geval van een openvallen van den zetel treedt de plaatsvervanger in functie hg mag den afgevaardigden echter niet ia geval van afwezigheid vervangen Als de overleden of afgetreden afgevaardigde of senator geen plaatsvervanger meer heeft vindt de aanvullingsverkiezing naar het meerderheidsatelsel ploata indien het slechts ééa zetel betreft Voorts bevat het wetsontwerp nog verachlliende strafbepalingen en regelingen louter formaliteiten betreffend Alleen de artikelen van het wetsontwerp zgn nog neergelegd op het bureau der kamer de memorie van toelichting ii nog niet verschenen Ongetwgfeld zal de oude Belgische kamer nogmaala het tooneel worden van heftige discussiëo als deze laatste hoofdstukken van de kieswet in behandeling komen Dan toch mag men den bealissenden slag verwachten tusschen den heer Beernaert die zioh met de hervorming der proportioneele vertegenwoordiging heeft vereenzelvigd en den heer Woeste die haar zoo fel heeft bestreden ING E Z ON D S N Geachte Siadgenooten t De Commissie der Kindervoeding daartoe benoemd door de vereenigiug Tot heil des volks richt nog een woord van innigen dank aan al de milde gevers en geefsters die ons hg veruienwing in den afgeloopen winter ia staat stelden de armen wel te doen Ruim 500 kinderen hebben daarvan genoten en vol vreugde en ook recht dankbaar gingen zg de afgeloopen week huiswaarts voorzien van een hemd en een brood Bg dezen danken wy ook den kindervriend die ons 30 Petten zond alsook de dames door wiens welwillende hulp de hemdjes werden vervaardigd Wij kunnen ook niet vergeten onzen dank te brengen aan de geachte Redactie van dit blad die zoo welwillend onze woorden en wenBchen onder aller aandacht bracht Het is ons recht aangenaam geweest bg vernieuwing te ondervinden het volle verfxouwen onzer geachte stadgenooten De rekening en verantwoording zal spoedig plaats hebben voor de Afdeeling onzer Vereenigiug die bare bevinding in dit blad zal mededeelen Namens de Commissie H A TOEN 34 5 Staats loterij Ie Klasse Trekkieg vao Woensdag 14 Maart 1894 No 4768 en 11S18 400 Ko 8687 en 18685 800 No 6491 18910 14398 en 17080 ƒ 100 Prgsen van 80 16 S678 496 81S3 10849 18704 16187 18680 71 8786 6S13 8864 108S6 18889 16188 18681 149 8748 6676 8868 10857 13840 16246 18768 199 8783 5583 8373 10691 13864 16269 18773 900 2789 6666 8493 10S96 14042 16283 18797 206 2791 5689 8499 10966 14070 16367 18850 284 8793 5779 8613 11038 14089 16396 18879 399 8970 5891 8648 11069 14150 1G403 18883 401 8015 6894 8562 11096 14180 16480 18896 56 3156 5897 8672 11143 14834 16429 18907 604 8159 5S98 8588 11189 14360 16433 18922 672 8366 6987 8622 11648 14868 16461 18988 712 8411 6000 8660 11324 14385 16466 18937 725 3414 6006 8661 11330 14400 16508 19048 3454 6144 8748 11838 14030 16643 19068 3477 6157 8849 11446 14435 16646 19100828 3486 6198 8968 11616 14493 16671 19186881 3688 6838 8989 11639 14637 10717 19883919 3648 6246 8993 11674 14573 16734 19374 1044 8671 6838 9010 11623 14676 16751 19879 1055 8694 6349 9134 11763 14684 16769 19468 1088 9 36 6432 9178 11794 14736 16918 19111 1106 3737 6612 9866 11873 14779 16968 19672 1130 8738 6618 9863 11898 14864 16937 19689 1156 3776 6689 0387 U939 14916 17099 19690 1161 3779 6695 9463 11988 14943 17187 19602 1178 8868 6818 9469 18026 14966 17187 19688 1808 8868 6846 9819 12060 13047 17238 19694 1336 3873 6914 9660 18095 16043 17848 19784 1361 3881 6976 9567 18101 15057 17256 19881 1429 8919 7182 9681 12191 15101 17873 10989 1456 3926 7168 9614 18194 16109 17898 20016 1631 4008 7842 9640 18198 15119 17378 20067 1647 4086 7846 9648 18366 15181 17890 20079 1692 4118 7273 9707 12376 16128 17604 20080 1696 4890 7879 9724 12410 15160 17687 20140 1747 4386 7318 9763 12428 15196 17639 20149 1779 4467 7889 9767 12478 16881 17787 80161 1841 4695 7884 9769 12476 15888 17738 80838 4623 7440 9783 12508 15252 17745 80877 4682 7463 9811 18678 16253 17759 803101866 47U9 7477 9884 18685 16899 17790 203961866 4739 7480 9888 18611 15801 17816 204001868 4767 7498 9898 12634 16469 17881 804161917 4796 7608 9961 18674 15481 17914 804381978 4316 7616 9996 12730 16547 17940 20499 8060 4834 7696 10013 12817 16608 17943 806453096 4835 7629 10031 18881 15678 17944 806433184 4840 7681 10044 18840 15686 17947 80604 2271 4361 764810142 18884 16788 18009 80618 8381 4868 7646 10168 12931 15814 18198 80791 2388 4963 766110814 18989 16863 18210 30760 8344 6044 7690 10833 18013 15869 18329 80808 8896 5106 779010834 18037 16878 18848 20830 8486 5107 7806 10886 18065 169 0 18871 i088i